Goudsche Courant, maandag 26 juni 1899

No 79 a Is een zeer geurijfe en aanbevelenswaardige 3 Ct SIGAAR Maandag 36 Tuni 1890 3 te Jaargang N 14 fiOüM HE COlRAfT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdtfMii No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer KI Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveitentiën tot 1 uur des midd TdefooD No M De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is f 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN m m i Wegens verhuizingr van U 10 naar KORTE TIEN DE WEG D 74 worden alle TrooxxadlgTe RIJWIELEN en Onderdeelen tbt veel verminderde prijzen uitverkocht J G DE RUITER Bondn RiJwielheriiteHer Ie klame KOHTE ÏIENDEWEG OIJDA f i l T Melk zal good genoeg zijn iyjl MJlCA voor sommige lieden RITTITRi Melk bevalt beter aan p OEilElIlEi andere lieden RIT T Melk bevalt het beste aan DüiOiüi alle lieden Allen lieden in alle omstandigheden bevalt Onvervalschte MELK van L DE HEIJ DublDele Buurt Gouda Belangrijk Bericht fiiPOEI l§il OEDI liiPOGDI Daar mijn Huif verhaard is zoo moeten alle GOEDEREN binnen 6 weken IIITVEnKOr lIT wezen das een ieder kan nn profltceren van de KOOPJES alles moet bepaald weg Zalko koopjes komen nooit weer en ik ben nog van alles voorzien in GEMAAKTE GOEDEREN KARPETTEN LOOPEBS VITRAGES ZWARTE en GEKLEURDE JAP0N8T0EPEN LUIERMAND GOEDEREN LINNENS TAFELLAKENS SERVETTEN BEDDEN DEKENS enz enz Wed I S KEISER Korte Tiendeweg Gouda Een mooi Fornuiê Te Koop met Koperen Waterketel CORSETTEi zijn in alle maten en prijzen het voordeelig st te bekomen in DE I IEÜWE Wir liËL MARKT A 70 Gegarandeerde Kwaliteit en Coupe Aanbevelend C A H BAfVTZirMGEH OVERHEERLIJKE CITROEN LIMONADE SIROOP per V Fl O Ü D M I E B I E S Kleiweg B lOO HP Ieder zijn eig en IH Hroiilii§§ Limonade Fabrlkfiiil Om zonder eenige kennis vlag en gemakkelijk Vijf Liter d i geljik aan 10 halve fles8C n KKONiyOSLlMONAOM te maken en el naar keaze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prfjs franco thnis met gebmiksaanwijzing sleohts SO ct 2 stel in eens franco 90 etn na ontvangst van posttvissel Deze drank zonder Vergnnning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bjj 1000 tallen verkocht Schier op allo plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bü een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag BoUrifteliJk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter in nge Ken ieder teachte mloA v or namaak Let op t adres K S DE BOE K Sneek L BISSCHOP De uitmuntende § A LOIN P I A iM INO S van TETSCH MAY voorhanden in den 1 OBCCLII4I1DEL van L € DE LAIG g Grootc voorraad en groote verscheidenheid van MUZIEKINSTRUMENTEN g To bubarea 8TBIJKST0KKGK in te leveren i v p vuór of op Ata laalstun Vrijdag van de maand STOOM HOUTZAGERIJ SCHAVERIJ Pakkisten Lijsten FaMek Oiterst billijke Taste prijzen 1 HOUTHANDEL J VERGEER 3Er© ttexa slng el Q ± 07 3 o a d a wm wm 1 1 1 Steeds voorradig eene niione keuze der Soliedsle soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd AT Desrerkiezend op afbetaling per maand en per week VS A LEWENSTEIN a CS i o s GOUDA Kleiweg 49 UQmpaiy 1 iiCs ET S O er WIJ IsrH j tTIDEL I E3Sr Kort overzicht onzer Frijsooaraiit SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless 12 12 flesch ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH la Turin 1 50 k s V o o BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC A 1 1 75 f 2 25 I 2 75 f 3 26 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 093 BOI IDE TJ L Per PI Pe Ank 45 Fl m LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 a CHATEAU VALEOSE 0 76 31 u St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 PAUILLAC 1893 1 25 53 o o GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 si I SAUTERNE 1 42 S ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De flesschc zjjn in den prflzen begrepen en worden i 3 cts per stuk teruggenomen B j elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T € REBAI § Gouda RIJWIELEiHII Wilt U prettig en goedkoop rjdenP Koop dan een Deze Rijwielen zijn fraai en solide en worden op maat gebouwd van af M 1 jaar degelijke garantie Rover Victor Surprise Matador en alle andere Rijwielen tot uiterst concnrreerend prijzen KETTIICLOOZE RIJU IELENf Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CAEBm 6 4 eent per bus van 1 K G Bonds SUwielhenteller Iste Klasse W I D VAN HIJMENAN Veerstal Gouda GouDi Drnk van A BEINKlf AN Zn TWEEDE BLAD Gemengde Berichten Gisterenmiddag na afloop van de inspectie van verlofgangers van de nationale militie is te Veendam de milicien E M van Mnntendam bg het benedenDwarsdiep in de vaart gesprongen en verdronken In dronkenschap wierp hj eerst zijn kleeren in het water sprong er daarna zelf in en zonk dadelp Men schrijft ons uit Koewacht Onze ijverige rijksveldwachter Cremer heeft deze week iets ontdekt dat misschien meer licht kan brengen in den moord alhier gepleegd Een zekere P v W een der weinige personen met wien verdachte Misseghers veel omgang had moet namelijk in een herberg lang vóórdat de eerste zak met den romp gevonden was zich nitdrnkkmgen hebben laten ontvallen welke doen vermoeden dat genoemde V W toen reeds van de misdaad op de hoogte was Dit vermoeden wordt versterkt nu V W stokstijf volhoudt niets gezegd te hebben terwijl drie personen daarbij tegenwoordig eensluidende verklaringen in tegengestelden Op 27 Mei j l werd ten kantore der Bank de 36e jaarl vergadering gehouden van aandeelhoudera in de Nationale Levensverzoke ringBanfc gevestigd te Rotterdam De heer A S van Eeesema directeur deed verslag over het afgeloopen boekjaar 98 benevens over den toestand der Maatschappij waaruit bleek dat de uitkomsten wederom bevredigend zijn geweest De vooruitgang in verzekerd bedrag na aftrek vim sterfgevallen enz kedroeg ongeveer f 1 885000 terwijl het batig saldo van ontvangen premiën en rente van het boekjaar 1898 na aftrek van uitkeeringen wegens sterfgevallen enz onder verzekerden gereserveerde uitkeeringen etc etc zoomede van het gewoon voorloopig dividend bedraagt de som 7an f 722765 53 1 welke aan de reservekas werd toegevoegd Overigens wordt door bestnnr en aandeelhonders alles gedaan dat deze oude en weigevestigde Maatschappij aan de steeds toenemende mededinging op het gebied van levensverzekering het hoofd zal kunnen bieden Een eigenaardig en praktisch reclamemiddel is door de Directie van de Nationale Levensverzekering Bank te Rotterdam in omloop gebracht Het is een nuttig voorwerp voor het kantoor of de schrijftafel dat hare agenten ter verspreiding hebben ontvangen een net uitgevoerd vloei blok waarop voorkomt de naam der Maatschappij en het miniatuur van de bekende reclame plaat der Bank Men schrijft uit den Haag Het drama dat zich ruim een jaar geleden op de Waldeck Pyrmontkade afspeelde door den aanslag van kapitein Vemer op twee vrouwen die beiden aan de haar toegebrachte kogelverwondingen overleden heelt thans zijne ontknooping gevonden De wegens dien aan doodslag veroordeelde kapitein Vemer is gisterenochtend juist acht dagen vóór dat het gerechtshof uitspraiak zou doen over de in hooger beroep geëischte verzwaring van straf dood gevonden in zijn cel in het huis van bewaring aan de Prinsengracht alhier HiJ bad zich opgehangen aan den hem in gebruik verstrekten handdoek Van dezen zelfmoord is kennis gegeven aan den officier van jBstitie Door den dood van den beklaagde is het stra edlng vervallen Omtrent de gevallen van vermoedelijke vleeschvergiltiging te Schiedam schreit men VUéUH De zes personen die deze ziekteverschijn selen vertoonden hadden toebereid vleesch gebruikt dat bjj eenzelfde vleeschhandelaar was gekocht Do vleeschhandelaar had het vleesch bereid van een varken dat door den slager zelf voor het grootste deel in consumptie gebracht was zonder dat schadelijke gevolgen ontdekt zgn Of het met preserve oorzaak der verschijnselen is of dat tijdens of na de bereiding op andere wijze het vleesch schadelp voor de gezondheid is geworden heeft men nog niet opgehelderd Het onderzoek is nog niet afgeloopen Men meldt uit Haarlem Eergisteravond is aan de werkplaats van bet oude station dor HoUandsche IJzeren Spoor een vreeselijk ongeluk gebeurd Er was een machine warm geloopen en drie werklui Th Grooth M C v d Burg en C E Meyer zouden die weder klaar maken en lagen daarom er on r Groot met de boenen over de rails de beide anderen er tnsschon Nu schijnen de stuotblokken van den tender zich te bobben begeven want hoewel die waren aangezet evenals d e rem kwam machine en tender in beweging toen de machinist om de koppelpen to verwijderen eenige stoom toeliet Het gevolg was dat Groot de beide beenen werden afgereden dat Van de Burg de borstkas werd ingedrukt en ook de ruggegraat werd gekneusd terwijl Meyer die zich aan de as gegrepen bad er met lichte verwondingen afkwam Het linkerbeen van Goot word op de plaats zelf geamputeerd en begraven Hij is per brancard naar het gasthuis gebracht Van de Burg moest daarheen gedragen worden Gisterochtend leefden beiden nog Meyer deed gewoon zijn dienst De justitie heeft een onderzoek ingesteld Naar uit Zniddorpe aan de Vlies Ct geschreven wordt waren in een veestal tusschen Exaerde en Lokeren eenige gesmokkelde HoUandsche koeien gestald wat door een buurman aan de marecbanssees verraden werd Drie gendarmen kwamen er toen op af waarop een gevecht ontstond tnsschen deze en do samengeschoolde menigte waarbij een der marechaussees van het paard getrokken en zoo deerlijk mishandeld werd dat men hem later per draagbaar heeft moeten vervoeren In dien tusschentiid waren de koeien verdwenen De man die het geheim aan de marechaussees verklapt had moest zich in een korenveld verstoppen om aan de wraak van bet volk te ontkomen Den volgenden dag was hij nog niet in zjjn woning teruggekeerd Gisteren avond zijn te Haarlem door een rangecrtrein twee personen aangereden Do een was dadelijk dood de ander is levensgevaarlijk gewond H Ct Dezer dagen is zooals werd bericht de fabriek van Gebr Schilte te IJselstein wederom afgebrand De fabriek was epnig op het gebied van houtbewerking deurknoppen trommelstokken vaarboomen riemen voor de sloepen der marine Weener stoelen kinderstoelen linialen voor Engelsche schoolkinderen kortom al wat van hout gemaakt en gedraaid kan worden werd er met de keurigste machinerieön vervaardigd Beroemd ziJn o a de kegels en kegelballen der flrma De nieuwste machines tot het vervaardigen van tafelpooten elke poot in 40 seconden zijn gered De heer Bart Schilte een neef van de fabrikanten heeft mét levensgevaar de stoommachine voor springen behoed Een 130tal arbeiders waaronder velen met gezinnen zgn door den brand buiten werk De dienstbode M Schot vroeger in dienst bü den heer Mazel burgemeester van Kethel en Spaland en later gedetineerd in de strafgevangenis te Rotterdam ter zake van brandstichting en diefstal van tafelzilver ten huize van haar meester Is na geneeskundig onderzoek ontoerekenbaar bevonden en door de rijksvcidwacht naar Amsterdam overgebracht ter plaatsing in een gesticht voor zennwljidors ATjrEH Een regeeringstolegram van gisteren betreffende de krijgsverrichtingen in Atjeh luidt Vijand bood alleen in Boven Pasangan geringen tegenstand on werd bij Tjot Pi geheel verslagen Toekoe Tji Pasangan gevlucht Colonne is eergisteren naar Gedong voortgerukt alwaar in do bovenstreek versterkingen zijn met voornitgoschoven benden i i i VERSCHEIDENHEID Middel om boter in den zomer hard te maken I Men neme een stuk boter en dompele het in water geve het een vorm en wikkele het in vochtig linnen Log het daarna op een baksteen op do koelste plaats van uw huis In het heetste seizoen zal door die behandeling de boter een voldoende consistentie honden Een beroemd phreneloog uit Londen een specialiteit om iemands karakter en eigenschappen op te maken uit de knobbels en inzinkingen van de hersenpan liieid onlangs in verscheidene kleine plaatsen van Engeland voordrachten over phrenelogie aan het einde waarvan bjj eonige personen nit bet publiek verzocht op het podium te komen ten einde practisch aan te toonen hoe men door middel van de door hem verkondigde hersenleer iemands karakter kon beoordeelen Op een avond dat hfj weder met het practisch gedeelte zijner voordracht wilde besluiten verzocht hg iemand van het auditorium om op het podium te komen die eenigen tijd in de gevangenis had doorgebracht Er trad een groote breedgeschouderde kerel naar voren üj geeft toe dat gjj in de gevangenis zijt geweest y vroeg de geleerde Jawel mijnheer 1 Inidde het kalme antwoord Hoe langP Twintig jaar De oogen van den phreneloog schitterden toen hij den ander verzocht op een stoel plaats te nemen Na eenigen tjjd met de vingers van beide handen in het dichte haar van den man te hebben gewoeld begon de geleorde met een diepdenkende uitdrukking op het gelaat Dit is een voorbeeldig exemplaar van een misdadigersschedel hier zjjn alle kenteekenen van een laag karakter waar te nemen gevoel van eigenwaarde en menschenliefde ontbreken volkomen de Inst tot vernielen is buitengemeen ontwikkeld Ook zonder s mans eigen bekentenis zon ik dadelijk hebbon opgemerkt dat bg schuldig is aan de zwaarste misdaden Mag ik vragen voor welk feit gg in de gevangenis hebt gezeten De man van wien deze vleiende karakteranalyse gegeven werd en die den spreker half Mfbaasd en half woedend had aan zitten kijken barstte eensklaps uit Maar ik heb geen misdaad begaan U zegt toch dat n twintig jaar in de gevangenis hebt doorgebracht riep de verschrikte phreneloog Ja maar ik ben de directeur van de strafgevangenis De 16jarige Tonnet te Breda begaf zich Zondag 4 Juni in liet kanaaltje om het cicercitieterrein te water ten einde een meisje dat spelende te water was geraakt van een wissen dood te redden Hg bezeerde zich daarbij aan d 8t door in een spg ker te trappen en sloeg op het wondje geen acht met het gevolg dat hg onder de hevigste ptjoen aan bloedvergiltiging overleed ONTVANGEN een groote collectie Deensche glacé Dames en Heeren llAKDSGIiOËKeK A van OS Ai Md Taillenr If leiweg E 73 73a GOUDA telepHoon Xo 3i Amslenlain Iteurs van ülotkn 87 1 JUNI Vrkrs l uuiujiD Gart Nad W 3 i E dito dito dilo S Bg din dito dito 8 Ho oi Obl Qou ll H81 89J 101 iTiLis iMohrijimg 18 J 91 6 0 OoiTlNB Obl in papier 1868 1 M dilo in EilrarlSIIS i r4 FoamaaL Obl mat ooupon 8 dilo lioket 8 a 98 98 108 l l 7 i 887 105 101 loiV 101 J4B 807 108 51 804 ♦ 100 100 101 4 Sdiuxd Obl Binnen 1814 dito Qeooni 1880 4 dito b Bolbl 188 4 dito b Hop 188II B0 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 SpiKja Ferpel aehnld 1881 4 Tuaiiu Oapr Oour leen 1880 4 Oer leening aatiaD Geo leanin aerie O ZuiDAri Bep T oblg 1888 8 Hllloo ObLBait Boli 1880 8 VlNEZDlLi Obl 4 oobep 1881 AvaTiaiiAH Obligatian 1881 8 BalT DAH Steil leeu 1894 3 NlD N Afr Hnndela aand Arendib Tab Mtj Oerliioateo Deli UaaUehappy dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Calt Mij der Vontenl aand a Or Hvpolhtiekb pandbr 8Vi Nederlaiidaehe bank aand I Ned Hiudelmaatiek dilo I N WliPao Hyp b pa ibr 8 Kolt Hy otlieekb pa dbr 3 UlT HyplUoekb dito iVi IS i OoaT n Oiatlio g bankaiad I Eü L Hyimtheekbaiik paudb 4 Ahibika Equ hypoth pan Ib 8 90 Mai L G Pr Lian rert 88 88 NKB Holl U Spoorw Mü aand 118 Mij tot Eipl r 8t Sp aand IIS Nad Iiid Spoonragm aand ISO Ned Zuid Afr Spm aand S lit 100 871 897 160 99 iÖ6 z 101 100 y 144 1401 dito dito ilito 1891 duo 6 iTiUiSpoor l 1887 89 A Bobl 8 Znid Iul Bp niij A H obl S PoL N Waraohau Weenen aand 4 Bmi Or Ru a 8pw MÜ obl 4 Baltiaobe dito aand Faitowa dito aand 8 IwaoR Domhr dito aand 5 Kurak Oh AK 8p kap opl 4I dito dito oblig 4 I Ahiuiu Uent Pac Sp Hg ohl 8 Obie k Nortb W pr O r anid dilo dito Win 81 Paler oM f 1 Denfor k Eio Gr Spm art tj IlllnoU Central obl in goud 4 I 104 Louiar kNatb illi rt r aand O i Ueiiro N 8p H labvp o 8 lO i Mi8t Kan a r 4pCt pre aand 14 14 N Tork Ontaaio k Weet aand i IV i dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie byp in good 81 8t Paul Minn k Manit obl 7 Dn Pao Hoof lijn oblg 1711 100 107 OO J 100 WO dito dito Line Col Ie hyp 0 Sl Canada Can Soutb Chert T aand t9 i Vix C R llw kNa loh d o o Amitard Oranibna Hjj aand Boltord TTamireaMaala and NlD Stad Amaterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Blloll 8Ud Antwerpen 1887 8 J Blad Bruiael 1888 IV 1 Hone Theita Beiulli Geaelaoh 4 Oomn StwuIamiE 1880 8 K K Ooai B Or l880 8 8rA l Stad Madrid 8 1188 1 S a Nn Tar Bai Arb 8 aLMrt I ll a