Goudsche Courant, dinsdag 27 juni 1899

No 7923 Dinsdag S7 Juni 1809 388te Jaargang mMm COIRMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefotn No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN TéltfMii No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertgg ën tot l uur des midd Terkrügbau biji M PEETERS 3i N B A 1 bewijs tbd eohthenl ii oftohet en kurk steeds voortien vu den nuun der Firm P HOPPE OPRUmilI G 1 van aUe nog voorhanden Zomermanteis tot ZEER LAGE Prijzen D SAMSOM B urg erlUke Stand GEBOREN 21 Jnni Arie Panlna ouders A Eabonw en E de Zeeuw 22 LeonarduB Hnbertus ouders W Kuijs en 8 Sjouke 2i Adrian ouders H den Hertog en T van Eyk ONDEKTROOWD 23 Juni P € Klijn en M Nieuwenhuisen M van Vliet te Woerden en C E Frio H G Balkestein te Roosendaal en C E de Jong J C Rijnhout en 0 do Vroom OVERLEDEN 21 Juni L Wiltenbnrg 10 in J van der Bas 3 m J Mils 66 j J van den Broek i ra 23 G A van Holwegon 4 m 24 J T van Leeuwen huisvr van J J Hermans 53 j Moordrecht GEBOREN Hendrika Antonia ouders J de Wit en J Hazenbroek Comelis Johannes ouders J van Gennekon en A M Verwefl Elisabeth Johanna Engelmunda ouders C van Hemert en 8 Bouwman GEHUWD G ïermorshuiien en N Boere VlUt GEBOREN Dirk ouders J Stubbe en H van GoWeren ADV£RTENTI£N ITatuurverscliijiisel Zoo men deze week s avonds om 9 uur zich bevindt op den LANGEN TIËNDEWEG voor de Nieuwe Winkel D 20 zal men eeji zeldzame groote schitterende STEE zien Briefkaarten met Stadsgezicliten in groote verscheidenheid Briefkaarten met Portretten van Toonkunstenaars Toorhtmdon in den Boekhandel van ALBs JONGENEEL I ÏMMiS Dubbele Buurt B 4 Gouda Anti Septisclie InricMing VOOR BüRKMPPBPi m SCHEKREN GOUDA Oosthaven B 78 Rund en Kalfsv eesch Tegen slerk mcurreerende prijzen J P van LEEïïWEïf Kelzerstraal Goede en goedkoope rirenchhouwerlj B S o o P Ut S g PaiH Expellcr de vertrouwen op het faSneksmerk Anten1 Ad L iÖ TÖc enSOc den in de iiir Hte apotheken T AniBtoiiJam by Üloth Cioban MUi Tayfl en Sanders D J O Z a Dertif jaar wordt dit middel met verraBMnd 8ur s I ftü pijnBüUendo mwnjvirig iftogowynd tegoo Kheumntiak Jich f yprkoadh eid pijn j iodoD Iet Atelier studio ifi het bette adres voor VererootinireD eii Reprodacttewerk Annberelebd KI Singel 582 P V i WAALS DA tELIJKS versche Aardbeziën Aanbevelend P Hooftman iJz Hletweg PÜIKK OUDl f Sf SCHIEDAMMEli GENEVEE Merkt NIGHTC A F 1 SoHe Groenen Inal I 199 XOO IJZERWARJ KOPJWAHEii lereedschappen HUISHOUD ARTIKELEN inmmzas PETBOLEUM KOOKTOESTELLEN AreKicbaiKleii alle soorten 8CH0BNWEEK voor het seisoen 1899 Geen beter adres als het Noorilbrabndsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwogsteeg Allo reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS r JAAKLIJS3C1S TERLOTIKS K BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOK SDAG 180CT0BER en op VRIJDAG 20 OCTOBKa 1 99 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de 1ste Prjs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de aniere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS EUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen ft hel Lol H voor f 10 bij A BRli liMA en Zn LANGE TIBWDEWEG tOoedkoopsteensolledst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als bniten de stad met gesloten wagena ia by A CÏRA VESTEIJN Oude Gouwe jtlles wordt tegen Trnnaport HChnde verzekerd ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeeêtlga Ie BIIEItA Maatschappelijk Kapitaal Een itlilliOCH Gulden waarop lü pCI gestort Geheel geplaalst Directeuren Hr H R VAN MAASDIJK en E J U OË BRDIJN De Bank verstrekt voor vaKte termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder vooruitbetaling en zondeir MJberekeiHni van ndministratiekoaten en geelt 3i en 4 pCt Pandhrletien uit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gooda bij de Firma MONTIJN DOETLAND Let vooral op de ECHT Jtandteeieziliiff met rood lettexm Oberlahnslein OIHCtfTEURDCR VICTORMBROM OBEHlAHHSTtlH t i v n SI Overal 4£££lS3ft verkrijgbaar Maataehappfj tof XkiepUdtalie van de VtttoHa Bron Kamifwr voor NederlancL Boompje éO BoUerdam Indien gij niet wilt hoesten gebfDikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Meiiamhei uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van II 1 HUTU Sl€HAili Co Denllaagrjoflevmciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE SCHAIK 8CHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIK 8CHA1K ft Oo s Mellanthe i het besta middel d r vereld Co s ftlelianthe geneöst Kinkhoest Co s Melii ltbe geneest zoowel oud aU jonR Co s Mellanthe mag m f eeu huisgezin ontbreken CO B Meliantbe atant voortdurend onder Scheikundig toeKÏoht ft Co s Mlellanthe helpt onhsrroepelijlc ft Co S Meliantbe is bekroond met Eerediptoma s Co s Meliantbe is bekroond met Goud ft Co S Meliantbe is bekroond mot Zilver ft Co s Meliantbe is verkriJEbaar in flacons T n 40 CU 70 Ctt en f bg Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIMBIES Kleiweg E 100 Gouda E H V4N MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J 0 RATELAND Bo rop B V WIJK Oudèuiairr M KOLKMAN Waddinxvim H ROLLMAN Bodegraven PINKSB Nieuwerkerk a d lJmt W J T4N DAM Haattrecht A N TAK ZESSEN Schoonhoteti Buitenlandsch Overzlchl Generaal Eoget is aangewezen tot commandant van de 28e brigade inlanterie te Belfort WaldeckEoussean heeft aan de prefecten een rondschr jveu gericht waarin h j zegt dat het kabinet de taak der verdediging van de republikeinsche instellingen heeft aanvaard Hfl noodigt hen uit hem alle handelingen aan te wijzen die den eerbied voor de instellingen en de openbare orde kunnen aantasten Gallifet heeft aan de generaals eene nota gezonden met de mededeeling dat zoo hfl verantwoordelijk is voor de hoofden van het leger dezen persoonlp verantwoordelijk z jn tegenover den minister van oorlog voor al wat er voorvalt onder hun commando De ministerraad heeft de volgende besluiten genomen De procureur generaal Bertrand en de officier van justitie Peuilloley worden tot andere lanctiën geroepen Tot officier van justitie is benoemd Bnlot in de plaats van Bertrand is nog niemand benoemd Generaal Hartschmidt wordt overgeplaatst naar Eeims generaal Eoget naar Belfort kolonel Saxcé naar Poitiers ook kolonel Coubertin zal overgeplaatst worden Voorts heeft de ministerraad den tekst vastgesteld der verklaring welke heden in de Kamer zal worden voorgelezen Het gerucht dat Dreyfus reeds aangekomen en naar Eennes zou overgebracht zijn wordt tegengesproken In afwachting van de ministerieele verklaring die heden aan de Kamer zal worden voorgelegd en waarin eerbied voor de wetten en een loyale toepassing van het vonnis van het Hof van Cassatie een voorname plaats ïullen innemen heeft bet ministerie reeds enkele zeer noodige besluiten genomen De prefect van politie Blanc die een zekere voorliefde toonde voor de nationalisten en voor hen die Vive Déroolède I of Vive Dmmont riepen is vervangen door den krachtigen en bekwamen heer Lépine wiens houding voor het Hoi van Cassatie bekend is Generaal Zurlinden de gouverneur van Parijs die bevel gaf tot de vervolging van Picijnart en die Tavemier belastte met de mstructie tegen Du Paty de Clam zal vervangen worden door generaal Brugère Boisdeffre en Gonse znUen worden op reform gesteld Pellieux zal eveneens uit het leger worden verwijderd en Roget overgeplaatst Bovendien is generaal De GallUet voornemens krachtige maatregelen te nemen tegen FEViLLElOIV Gedenksolirllteii van een Gelakzoeker iMIBKL De vONDELING INaar het FranscH DOOR W NUTTER 8a6 tJeheel Parijs had de Bruid van den Baxdietc op de lippen Men trok er heen bij honderden Men haalde de schouders op over diegenen die nog verzuimd hadden hetzelve bij te wonen Op de straten werd niet anders gezongen dan aria s en koren uit de Bruid van den Bandiet Het werd weidra een modestuk Ook in het atelier van Potard werd ide Bruid van den Bandiet druk besproken De meesten der werklieden hadden reeds meermalen eene opvoering van dat fameuse stuk bijgewoond Zij vertelden wonderen van de Bruid en mirakelen van haren naar rijn titel te oordeelen misdadigen aanstaande Zij was een wonder een engel van goedheid schoonheid en zelfopoffering Werd zij niet door den graaf de Pontillac gevangen gnomen en voor de keus gesteld haar ontvoerder te huwen of boven van den toren geworpen te worden En wat deed de Bruid van den Bandiet f Zij gaf zich schijnbaar gewonnen gaf haar zoogenaamden aanstaanden echtgenoot in zijn slaapvertrek veel wijn te drinken en verworgde hem met hare lange gelijk van zelf spreekt tot de legerorders uitvaardigende generaals Metzinger Hartschmitt en kolonel DeSaicié Het is bekend dat generaal Gallifet geen voorstander is van represaille maatregelen tegen de generaals die in de zaak Dreyfns zulk een treurige rol hebben gespeeld Hjj is de m n van de spons die in zjjn brief aan de Débats de algejneene amnestie voor deze lieden aanprees omdat het leger reeds genoeg slachtoffers had i zien vallen door de Affaire Of hü die theorie nog toegedaan is nu het blijkt dat zijn goede bedoelingen miskend werden en dat de door hera geprotegeerde generaals in plaats zich te onderwerpen aan de uitspraak van het Hof van Cassatie in openlijken opstand kwamen tegen de hoogste rechtsmacht in Frankrijk zal mettertijd wel blpen In ieder geval kan Dreyfus thans in Frankrijk aan wal komen Er is een ministerie dat in staat is jiem te beschermen en het recht te doen zegevieren De Belgische Eegeering is reeds bezig maatregelen te nemen om de orde te Brussel te handhaven wanneer de nieuwe kieswet aan de orde komt Oorldg heeft last gegeven geen lange verloven mee te geven De burgerwacht krijgt nieuwe f atronen bij opstanden gebruikelijk die de eigenschap hebben niet door alles heen te schieten De gendarmes worden zooveel mogelyk te Brussel saamgetrokken Men begint te Brussel do agitatie reeds te merken Benige onderofficieren van de burgerwacht trokken na de wapcnoefening in opgewonden stemming naar het socialistenlokaal Maison du Peuple en riepen Leve de revolutie I Leve het algemeen stemrecht Daverend begroet trokken zij met een drom socialisten de straat op zingende en schreeuwende totdat zij n botsing kwamen met politieagenten in burgerkleeren Eenige politieagenten werden gewond Daar de onderottcieren in uniform waren en gewapend is rapport gezonden aan den opperbevelhebber der burgerwacht generaal Verstraeteu De toestand in Italië wordt van verschillende zijden als zeer ongunstig beschouwd De Italië het orgaan van Di Eudini acht den parlementairen toestand van dien aard dat er slechts twee oplossingen mogelijk zijn de ontbinding der Kamer of het aftreden van het kabinet Pelloux Want in do Kamer is geleidelijk een stemming ontstaan die het ergste doet vreezen haar hielen afhangende zwarte haren geheel in navolging van de Gerraaansche koningsdochter lldicho die den tiran Atillaiop gelijke wijze om het leven bracht Zelfs girtg de Bruid van den Bandiet nog verder want ij stak het slot van haar belager in brand dp dit oogenblik viel het gordijn en nam in het eerstvoleende bedrijf met haar roolzuchtigeni verloofde bezit van de rume Deze van zijn kant verriphtte in viy van de vijf bedrijven wonderen vaó dapperheid aangenaam getemperd en verzacht door staaltjes van ongehoorde edelmoedigjheid Men geraakte in vuur en geestdrift bij zijn nimmer missende zwaardslagen die den bedreigde voorzeker recht door midden zouden hebben gehouwen als hij met onbegrijpelijke behendigheid zijn vreeselijk wapen niet op één centimeter boven het hoofd van den aangevallene plotseling onbewegelijik stil had gehouden en hem het leven had gescl onken En dat was geen bloote opwelling van tijdeiijken aard voorbijgaande vlagen van teedjerheid neen want ofschoon hij in elk bedrijf strijdend opkwam en als het gordijn viel nog iq een hevig gevecht gewikkeld was beroemde hj zich in het laatste bedrijf dat er aan de hand die hij zijn bruid thans formeel en wettig toestak geen bloed kleefde aan de waarheid van welk getuigenis niemand twijfelde alhoewel bij op cat oogenblik handschoenen droeg en men zich dus niet kon overtuigen Potard die zelden naar eenige tooneelvoorstelling ging besloot ten laatste i ok eens dat fameuse zoo dnS besproken stuk ik gaan ien en zgn jt obstructionisme schijnt niet meer voldoende voor de oppositie om de plannen der Eogeering tegen te werken Donderdag werd door veertien afgevaardigden hot woord gevraagd over de notulen V n de vorige zitting waarin het werd voorgesteld alsof zij aan de stemming haddon deelgenomen terwijl zij daarbij afwezig waren De opmerkingen hierover werden op zeer scherpen toon gemaakt en veroorzaakte roote onrust Dg president verklaarde het bevel te hebben gegeven hen als aan de stemming deelnemende te beschouwen omdat het naar ziJn meening niet aangaat dat afgevaardigden hoofdelijke stemming over een pnnt vragen en zich dan verwijderen zonder aan die stemming deel te nemen Do heer Ferri stelde voor de zaak te onderwerpen aan het oordeel der huishoudelijke commissie wat aanleiding gaf tot langdurig geschreeuw Do president verklaarde het voorstel van Ferri onaannomelp waarop ï erri hoofdelijke stemming verlangde De Kamer verwierp daarop zjn voorstel met 223 tegen 43 stemmen Generaal Pelloni maakte aan het rumoer een einde door de voorlezing van het besluit waarbij de Kamerzitting verdaagd wordt Wlgens een bericht van den voorzitter van de commissie tot het overwegen van maatregelen ter afschaffing van do verbanning heeft die commissie onder andere de volgende punten te overwegen lo vervanging van de verbanning krachtens rechterlijk vonnis door even zware straffen Üo afschaffing of beperking van de vsrbanning langs administratieven weg krachtens beslniten van burger en boerengemeenten 3o hervorming van de tnchthuizen en de gedwongen woonplaats 4o verbetering van het lot van de ballingen dio zich thans in Siberië bevinden 5o organisatie van den gemeenschappelijken dwangarbeid en de werkhuizen als preventieve en strafmaatregelen Overtuigd dat het voor het grondig nagaan van die kwesties nuttig zou ziJn de meening te kennen van personen inBnsland en het buitenland die studie hebben gemaakt van die onderwerpen brengt do voorzitter vervolgens tor algemeene kennis dat do commissie alle mogelijke inlichtingen on opmerkmgen gaarne zal in ontvangst nemen en onderzooken De inzenders zijn volkomen vrij wat den vorm en den omvang van hun inzendingen betreft Zy kunnen die richten aan den secretaris van de commissie ataatsraad Alexander Petrowitsj of aan de directie dochter mee te nemen Het jonge meisje verheugd en bij voorbaat genietende kleedde zich voor die gelegenheid op haar Zondagsch n ging in vrooljjke stemming met haar vader op fg Opdat dit tochtje geheel het karakter van een uitstapje zou erlangen dineerden zij in het hotel Cadran Bleu Raphael volgde hen op een afstand Ook hij dineerde in Cadran Bleu ofschoon spaarzamer dan zijn patroon vreezende hen uit höt oog te zullen verliezen Twee minuten na Potard en diens dochter betrad hij de zaal van het theater En onderwijl vader en dochter plaats namen in de eerste galerij installeerde hij zich in een hoek van het parterre zich weinig bekommerende over de omstandigheid dat het hem vandaar zoo goed als onmogelijk zijn zou iets van wat het tooneel zou opleveren te zien geheel tevreden dat hij onafgebroken het oog op Ëmilie kon gericht houden De voorstelling naia een aanvang Vooraf werd een kleine vaudeville gespeeld waar evenwel niemand de minste acht op sloeg hunkerende naar den Bandiet en zijn Bruid De vaudeville had haar beloop te midden van een helsch gedruisch en een geschreeuw om de Bruid van den Bandiet Me i wierp spottende aanmerkingen op de vaudeville naar het tooneel en er werd gefloten gesist en met de voeten gestampt De zaal van het thé tre de la Gaieté was dien avond meer dan voL generaal van de gevangenissen In bovengenoemd program ziet men met genoegen het punt verbetering van het lot van de ballingen en de inrichting van de gevangenissen maar mist met leedwezen een aader punt afschaffing van de administratieve verbanning door ambtenaren Dat alleen aan gemeenten het recht tot administratieve verbanning wordt ontnomen is niet voldoende Ook aan het schandaal dat een gouverneur of ander ambtenaar iemand eenToadig kan laten oplichten on naar Siberië sturen moet een eind komen Verspreide Berichten nilKYFVS Paul Déroulède heeft zjjn voornemen opgegeven om het woord te voeren bjj de feesten door de Patriottenliga te Versailles georganiseerd ter gelegenheid van Hoche a gedenkdag Verscheiden bladen bevatten het gerucht dat Judet de hoofdredacteur van het Petit Journal in hechtenis genomen zal worden Er hebben zich volgens een Parjjsch correspondent van de Indépendance beige vergiftigingsverschijnselen voorgedaan ten haize van den afgetreden minister van oorlog Krantz De ex minister en zijn vrouw ziJn vrjj ernstig ziek Esterhazy is geïnterviewd door den correspondent van de Matin te Londen diehem vroeg of hij voor den krijgsraad teEennes getuigenis ging afleggfen De ondmajoor dacht er niet aan Voor rechters teverschijnen dat zou nog iets zjn maaf zichover te leveren aan lakeien verkleed alsbeulen Er is bevel gegeven om de werkzaamheden aan de col in de militaire gevangenis te Eennes waarin Dreyfus zou worden opgesloten en die men bezig was op een byzondere wijze van de buitenlucht af te sluiten te staken Voor de 9e Kamer dor rechtbank te Parijs ziJn weder een aantal processen behandeld voortgekomen uit het twistgeschrijf over de Dreyfuszaak Zoo werd het Petit Journal veroordeeld tot betaling van 1000 frcs boete en 5000 frcs schadevergoeding aan de Hiècle maar werden aan eerstgenoemd blad toegewezen zes booten van 500 frcs en zes maal duizend frcs schadevergoeding te betalen door den redacteur van de Droits de l Homme zoodat de heer Judet zjjn boete Buiten de deur stonden nog honderden die toegang begeerden eischten Maar er was geen plaats meer voor een kiod zelff eh teleurgesteld hun te laat komen verwenschende moesten de buiteiutaaders aftrekken Twee loges waren evenwel nog onbezet het waren de eerste loge rechts en de eerste loge links Bij den aanvang van het derde bedrijf ging de loge rechts open Een jonge vrouw geheel alleen trad binnen en zette zich neer den rug naar het tooneel gekeerd Aller oog vestigde zich voor een oogenblik op de jonge vrouw in de eerste loge rcchta Ook Raphael beschouwde haar een oogenblik Hij maakte de opmerking dat die jonge vrotiw ongemeen schoon was en naar haar kleeding en sieraden te oordeelen tot zeer hoogen stand behoorde en richtte vervolgens den blik weer naar de eerste galerij op Kmilte De jonge vrouw in de loge minachtte blijkbaar zoowel d voorstelling als de toeschouwers Naar het tooneel richtte zij geen enkelen keer den blik Na eenige oogenbllkken bracht zij haar lorgnet voor haar gelaat en doorliep langzaam al de rijen bezoekers aan de overzijde verscheidene malen den blik gedurende enkele minuten op een enkel punt gevestigd houdende