Goudsche Courant, dinsdag 27 juni 1899

vatheid van een sabalteni die nog bijtps voorkwam dat t bewust bevelschrift werd uitgeleverd aan Turksche confcrontieleden terwijl het bestemd was voor een Pool Dagblad Men schrflft cit Haarlem aan de N H Ct In zake de bekende kenringsqnaestie van een Haarlemschen loteling is thans de beslissing gevallen Nadat by koninklijk besluit was uitgemaakt dat de militieraad zijne bevoegdheid had overschreden door hem nadat hiJ wegens lichaamsgebreken was vrijgesteld opnieuw een geneeskundig onderzoek te laten ondergaan en hem daarna voor den militiedienst aan te wyzen zoodat de eenmaal verleende vrijstelling werd gehandhaafd wendde hij zich tot de hooge militaire overheid ten einde thans ook ontheven te worden van zijne vrijwillige verbintenis bfl het reservekader welke hij alleen had aangegaan ter vergemakkelijking van zijn dienst als milicien in het belang zijner studiën Voor die ontheffing was evenwel eene afzonderiyke keuring noodig die tot uitslag heeft gehad dat hij als kader reservist is geschikt verklaard zoodat hij van zijne vrijwillige verbintenis bij het reservekader niet is kunnen worden ontslagen Wi moeten nog even terugkomen op onzen landgenoot den pianist Sieveking vaji wien het bericht uit de Berl Lok Auz een te ongnnstigen indruk heeft gegeven t Biykt toch dat hij de dochter van den restauratiehonder Steinbock te Wfthrmg by wien lyj dikwyis kwam eten bewogen heeft stilletjes het ouderiyk huis te verlatten om in het geheim met hem te trouwen Do vader van het knappe meisje had andere plannen met z dochter In plaats van een artist had hy liever een varkensslager tot schoonzoon Maar daarvan wilde het meisje niets weten Daarom liep ze heimeiyk weg en toen de vader de politie haalde om zj n kind op te zoeken was het rteds te laat want het paar telegrafeerde uit Dover dat t zich reeds had laten trouwen Men ziet dat t iets anders was dan er van doorgaan met een meisje zooals het eerste bericht meldde iooTTË Gemengde Berichten Do correspondent van het Hbld te sHer togenbosch schrift Donderdag hebben vjf yverige politieagenten hun ontslag genomen omdat zg van s morgens 4 uur tot s avonds 61 uur dienst moesten doen en daarna nog een uur theorie bywonen Toen zy op grond van vermoeidheid verzochten dit uur theorie te mogen verzuimen werd hun dit door den commissaris geweigerd on werden zy tot één uur strafdienst veroordeeld De agenten vervoegden zich met hunne klachten bjj den burgemeester en toen deze hen niet te woord wilde staan dienden zy hun ontslag in Men schryft aan de Javabode Wie op een namiddag tusschen 4 en 6 uur het Waterlooplein Zuidwesthoek v66r het plaatsburenu voorbyglng had zich kunnen vermaken met de oefeningen welke werden Irecte SpoorweperblndlnKett met GOUDA Zomerdlenst 1899 AaasevaDgeD 1 Mei TUd vao Greeowlch OOÜDi ROTTKEDAMiii lera 64 10 49 U IS U il 18 18 18 53 1 86 8 11 8 85 8 48 4 13 4 8 4 48 5 88 6 18 7 14 il S8 1 1 7 1 14 1 88 11 88 11 86 11 41 11 61 18 38 6 40 8 30 7 33 11 4 ÏM 11 18 i AllBC 1 m kUue Ejtrt bghUltn Op dne trriom itjn Zojdia Miadn a Diiudig ndugwh CTtourMirtltn ► oor 8 H nbügbar tegcm eatolm mAtpr i fl Hollmi Spool KOTTEEDAM OOVDA fin 11 87 9 40 68 10 19 10 19 10 38 10 48 10 0 10 17 1 6 10 1 i d f 7 44 06 8 14 r00 6 46 6 66 8 18 11 54 1J 01 U 84 l lï i Allen lo n kUu til bolden e ftciillttirf op dtn loop tan ui pnbmi wor ioa B HoUmtoih ipoor nOt DA UËN HAAOfHB fom 9 8 67 10 1 11 16 11 18 lt l6 1 08 1 08 8 14 8 45 4 18 4 66 6 86 11 80 1 18 6 07 t 11 1 r 1 6 18 11 66 1 S 6 18 66 10 t6 10 4611 4611 18 46 1 80 1 48 8 4 4 15 4 45 5 87 5 66 11 10 4 6 18 7 17 7 89 7 59 8 80 8 89 13 10 18 10 88 10 40 8 11 10 18 8 8 fc 10 Ï7 8 88 E 10 8 6 16 6 48 7 4S 8 06 8 418 48 8 6 8 4 0 10 44 10 68 11 07 11 44 10 80 J 4E 8 00 4 0 4 80 4 45 6 80 6 1 7 00 7 4 7 6 8 66 48 11 87 11 85 1 9 lO U 10 17 10 38 10 43 10 64 8 86 6 0S 7 05 7 0 7 46 8 14 8 87 4 7 6 0 6 1 6 00 6 80 7 87 6 10 8 88 9 J8 10 86 1049 ll 7 H 08 18 37 7 81 7 47 8 11 9 08 = 9 7 10 13 li Hinoooikalreiii U ni m Hm tilra toUlm 17 Bciiigor toot a Ij Breakelm Anutoram mn m Ptmat rrinn 6 o U o A A MSTKRDAM lioBrt 8 19 8 17 9 S8 10 57 U 08 4 O V n 7 88 S S6 10 60 11 00 AmatW 8 01 06 10 15 18 48 18 67 4 67 6 87 8 18 10 08 1 87 11 68 AmitO 8 1 80 10 80 1 08 1 10 618 8 8010 18 11 6 H OJ 11 8 eu I D a l 1 R fcU H 1 8 84 7 60 8 88 9 07 10 19 lO sr 18 00 18 40 0 3 17 4 8 6 47 0 6 56 W J S7 8 46 S S4 11 14 ll 5 86 6 4 8 08 7 04 8 88 8 66 9 8 10 61 6 li l M l J l l s o8 iM 6 04 8 88 40 7 3 ► 5 5r 7T r8 7 r 68 8 14 10 38 J 4 8 7 87 9 49 7 T7 8 M T M r t ul ♦ mikC 8 7 05 8 10 06 11 16 68 8 46 4 46 l 0 7 4 t 4 Amal W 7 0 8 16 80 11 80 8 08 4 00 6 00 861 00 10 0 Oonda 1 0 9 1 10 0 11 61 8 66 4 47 6 49 7 4 8 4 11 O met de schadevergoeding aan de 9ièc e I kan laten voldoen door zfln zes aanvall rs 1 Hfl krijgt bovendien zeli nog te betalen de 1 kosten van een eiscb door hem ingeh eld 1 tegen de 8ièele welke eiseh werd alge I wezen op grond dat de ftjrtikelen van de Siècle niet beleedigend of lasterlijk jn ien dat men in de somtïds wat heftige nit I drakkingen door de hchryvers gebezigd in 1 een verwoed en dikwijls heftig twistgeschrsf 1 slechta een gemis aan beleefdheid kan z en 1 waarover de heer Jndet zich niet kan be 1 klagen vooral niet wanneer men in aan 1 merking neemt dat hijzelf in z n artikc en I evenmin die gematigdheid heeft betoond welke hij zj tegenstanders verwijt niet te I hebben betracht 1 Mevronw Dreyfns is nog niet te Eennes aangekomen doch de locale bladen spo en 1 de bewoners aan haar in bescherming te 1 nemen tegen eventneele vijandige betoogingen i die door domkoppen of agents provocatears 1 konden worden op tonw gezet Als er be I toogingen gehouden worden zal het seker de schuld niet zijn van de bewoner an 1 Hennes die zich zeer kalm houden maar 1 den talrijken vreemdelingen booze bedoelingen 1 toeschrijven Zelfs de omstandigheid dat er 1 meer hengelaars te Eennes zijn dan andere jaren verontrust de brave burgers Een ge 1 Engelsche bladen die hun verslaggevers hebben gezonden hebben tevergeefs getra ht het stntionspcrsoneel en de soldaten die de gevangeniswacht zullen betrekken om te küopen om op verboden terrein toegelaten te worden Ken hooggeplaatst ambtenaar verzekert dat alle gerechten welke Dreyfns zullen worden voorgezet alsmede alle dranken te voren zullen worden geproefd door een ander om vergiftiging te voorkomen Khoklahd Den hertog van Orleans en zijn particulieren secretaris die juist aan liet Waterloostation te Londen aangekomen waren iseen ongeluk met een automobiel overkomen De hertog werd met een electrischen wagonafgehaald die op de stijle straat voor hetstation met een huurrtjtuig in botsing kwam tegen een muur geslingerd en biJna geheel 1 verbrijzeld werd De beide personen bleven 1 ongedeerd 1 BINNENLAND Een Beverwijksch Ea ndslid heeft verklaard I dat hij zou bedanken als een door hem aan I gewezen medelid herkozen wordt 1 t Is ons gebleken dat de Turksche Ar 1 menische en Poolsche protest propagandisten 1 nog bijtijds ontkomen zijn aan ingrijpende I maatregelen waartoe onder sterken aandr ng 1 van de Turksche diplomatie te s Hage samen I gaande te Konstantinopel mot krachtige ver toogen bü onzen minister zou zijn besloten 1 Als eerste gevolg hiervan meldden z chZaterdagochtend ten 11 ure aan t domic lie der protestheeren rijksveldwachters aan metbevelschrift om te verschijnen voor den officier van justitie maar de heeren haddenreeds ten 9 ure de stad verlaten met bestemming naar Parijs w Is m 8 88 01 4t C8 9 1 6 7 80 7 38 8 1 doot 7 17 7 84 7 41 8 80 7 50 Ooada HooidreehtNieuwerJmkOnpelle Sottenliim M RotterdamD P u Botterdam B a AUecm ta Dia d g 8 48 8 18 Bottndun Bmn Roltardam D P Botterdam M Oapella Nimwwkerk Hoordnoht Soadi 6 46 5 68 8 00 8 14 8 0 4 45 4 66 6 04 5 11 5 17 7 86 8 09 8 43 8 48 8 9 00 7 48 0 8 0 l 8 U7 8 86 9 10 9 18 QondA ZnaDbuiun Moarkipalle So tenne Zeg aard Voorburg a Hagfc 6 4 6 48 e oi 8 13 8 84 Hag Voorburg Zoetenn ZB aart Zoranhnii Moaro awda joada Oudew Woerd Utrcohl Woardea 6 16 üud 6 80 Ooodl 6 60 Een aardige verwikkeling werd nog aan een dier domicilies voorkomen door de ge uitgevoerd door twee compagnieën der Ba taviasche schuttery gekleed in de warme en dus vieze nieuwe uniform klein tenue I d w z zonder tressen en zonder passanten ihet hoofd temeêrgedmkt door den helmhoed met slnitdop de piek was thuis gelaten 1 buik en rug bedekt met patroontasschen naar het schflnt van oude paardensingels vervaardigd zoo hard is het leer 1 I Daar werden die mannen in de warme 1 zon gedrild als recrnten door onderofficieren I van het leger Onder de hooge leidingvan een echten kapitein te paard die zeer boos keek en een broek aanhad aan de I binnenzyde geheel beleerd werden de men schen onderwezen in de nieuwe recrnten I school Dat is zeer noodig omdat de oefe 1 ningen volgens de oude recrntenschool on I mogeiyk zyn uit te voeren met het nieuwe geweer Nu hebben de schutters het nieuwe geI weer nog wel niet en zy krygen het voorI loopig ook niet maar overste Penn biyft I ondanks het klimmen der jaren een voorI uitstrevend man 1 De overste maakte gister niet den impo I santen indruk waaraan de schutters anders I gewoon zyn Hy had zfln paard thuis gelaten I en liep maar aldoor heen en weer t Was I een gek gezicht als de overste die toch zooI veel hooger in rang is naar boven stond te I praten tegen den echten kapitein die steeds I te paard zat I In de pauze steeg de echte kapitein I van het paard af en ging praten met alle I officieren Ze stonden in een kringetje om I hem heen en hy scheen veel moois te verI tellen want ze hielden allen den mond I Waarschyniyk werd theorie gehouden over I de nieuwe recrntenschool die de officieren I behalve zij die als sergeant in het leger I hebben gediend ook nog niet onder de knie I bleken te hebben I Toen de zon byna onder de kim was I sjokte de troep naar huis Te Maastricht zal tot den bouw van een nieuw slachthuis buiten de voormalige Boschpoort worden overgegaan De kosten aanvankeiyk op f 160 K 0 geraamd zyn thans op f 235 000 vastgesteld Een boschbewoner j 1 By Zeist heeft de politie in de bosschen een man gevonden uit Utrecht afkomstig die zich in het diepst van de bosschen eene hut had gebouwd had van mos plaggen en sparreboomen en die daarin leefde van hetgeen het bosch eetbaars opleverde wild bessen enz Op verschillende plaatsen vond de politie nog meer dergelflke hutten waaruit bleek dat dezG persoon reeds geruimen tyd op deze zonderlinge wyze geleefd moet hebben ATJEH 4 65 6 0 5 09 5 18 8 80 4 15 4 87 4 47 4 64 6 01 6 07 06 1 44 J 6S 1 S4 01 8 08 14 86 ll 1 36 1 41 1 66 06 17 4 88 4 40 4 61 11 00 10 8 10 48 10 56 11 18 7 10 7 18 8 48 Omtrent den aanleg van den stoomtramweg Segli Gedeh Breuh hoorde de Javabode leeiyke noten kraken de ontwerper de chef der genietroepen by de expeditie naar Pedir tevens uitvoerder der aardewerken zou zeer grove technische fouten hebben begaan Zoo moet hy ondanks de waarschuwingen zyner ondergeschikte officieren de meest elemen1 taire voorzorgen hebben verzuimd tegen be schadiging van den spoordyk door regen en bandjirwater De gevolgen zyn dan ook niet uitgebleven nauw waren de regens doorgebroken of hetgeen voorspeld was geschiedde de aarden baan werd op tal van plaatsen weggeslagen of zeer zwaar beschadigd De aangerichte verwoesting is volgens ooggetuigen ontzettend geweest Op het oogenblik is de weg weer geheel hersteld men heeft de noodige maatregelen getroffen om herhaling van het voorgevallene te voorkomen en goedgemaakt hetgeen eens tegen beter weten in werd nagelaten Hoeveel de kosten voor een en ander hebben bedragen is ons niet bekend wy hoorden echter een zeer hoog cyfer een ton gouds noemen De hoofdofficier voor wiens verantwoording deze schade komt zal eerstdaags worden bevorderd tot luitenant kolonel Zelfs vernam genoemd blad dat nog meer onderscheidingen voor hem zouden zyn weggelegd In een Atjeh correspondentie aan het Soerab Hbl waarin o a breedvoerig wordt aangetoond hoe generaal van Heutsz op verstandige wyze de zuinigheid in zyn gewest doet betrachten komt o a het volgende voor Op het einde dezer maand zal het civielen militair etablissement voor Tampa ToeI wan bestemd te Olehleh pasklaar zyn UiterI lyk begin Juni zal het met de bezettmg I worden overgebracht I Gedurende den bouw zal de bezetting I waarvan als kommandant zal optreden de I le luitenant der infanterie P F HabraI ken bivakkeeren op de nabygelegen I heuveltoppen hi zeer primitieve loodsen De leI luitenant H Colijn zal worden belast met het I civiel bestuur aldaar De bouw van het etaI blissement wordt geraamd op f 117 395totaal I De kapitein J Koch kommandant van de I mobiele kolonne te Meulaboh is inmiddels I met zware koorsten naar Kotaradja geëvaI cueerd en wordt vervangen door den kapitein I J G Gerritsen I Bestemd als 2e officier te Tamp Toewan I is de 2e luitenant S D Kramers overgeI plaatst van het 2e gam bat naar het Ie I garn bat te Oleh leh I Ook yn overgeplaatst van het 2e garn I naar het 3e bat de le luitenant C M van I Hoogstraten en de le luitenant Ockerse van I het 6e naar het 12e bat I Nog is bekend dat de le luitenant der I art Mac Gillavrj als adjunct van den staf de I a s excursie op de Oostkust zal medemakeu I terwfll de le luitenant der mf D J Ot daarby I zal optreden als kommandant van den algeI igeenen trein I Nu de gouverneur van Atjeh alles aanI wendt wat in zyn vermogen is om de oor logslasten te verminderen niet alleen maar ook om de gewone bestuurskosten zoo weinig mogeiyk drukkend te maken vestigt de Javabode de aandacht der Regeering op de wenscheiykheid om by verderen spoorwegaanleg en by andere openbare werken in dat gewest tydig aanbestedingen te doen uitschryven 10 10 87 U H 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 8 17 8 88 7 68 8 03 8 10 8 17 8 88 P 8 5 10 47 10 66 lOJ 9 8 68 10 08 10 16 10 8 8 80 9 68 1M8 8 8 17 8 87 8 84 6 41 6 47 J 1J 8 4 0 10 08 10 18 Men schryft nl aan dat blad nit Atjeh dat byna alle werken van dien aard door de genie ondershands gegund worden aan den kapitein der Chineezen te Olehleh werd echter het stelsel van openbare aanbesteding bona fide gehuldigd loodat ook inschrijrei uit Singapore en Penang kouden mededingen dan zou de standaard der loonen die in Atjeh zeer hoog is door invoer van meerdere arbeidskrachten zeer waarschyniyk aanmerkeiyk dalen en ook dit is in het belang der schatkist en mede in dat der in Atjeh gevestigde privaatpersonen STADSNIEUWS GOUDA 26 Juni 1899 De heer N Mynlieff geb te Nieuwerkerk a d IJsel is te Amsterdam tot arts bevorderd By het heden gehouden toelatingsexamen Zfln tot de Ie klasse van het gymnasium toegelaten H J Boer Mej C M H Blom van Geel L van Dam A G van Elden W de Gelder H Gantier J Koeman E M B Kortenoever P Kruiit en J Rieriuk Afgewezen 1 De afd Gouda van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond die reeds op enkele plaatsen in den omtrek van Gouda propaganda maakte voor het Verbond 0 a te Ammerstol Lekkerkerk Schoonhoven en Moordrecht in de drie eerstgenoemde plaatsen zyn reeds flinke afdeelingen opgericht in laatstgenoemde gemeente hoopt men er weldra een te vestigen trok Zaterdag naar Krimpen aan de Lek om ook aldaar een afdeeling op te richten De heeren D de Klerk lid der Tweede Kamer en Th de Rot zouden als sprekers optreden laatstgenoemde heer was door oen sterfgeval in zyn familie verhinderd hieraan gevolg te geven zoodat alleen de heer de Klerk als spreker optrad Spr zette op duideiyke wflze uiteen waarom het noodig was dat men zich vereenigen moest met verschillende voorbeelden toonde hy dit aan en werd met aandacht gevolgd nu en dan eenige teekenen van applaus van de aanwezigen ontvangend Na de pauze besprak heer de Klerk de verplichting die op de ledei rustte alsmede het flnantieel gedeelte namelyk wat betrof de te heffen contributie Een iÜnk applaus werd spreker na het einde der rede gebracht voor zyn gehouden rede die niet zonder vrucht was gebleven VersSf lende personen meldden zich aan zoodat ooi te Krimpen aan de Lek een afdeeling is gevestigd die voorzeker zich spoedig zal uitbreiden De heer P van der Hoog beval deze afdeeling aan en hoopte dat velen zich geroepen zouden gevoelen haar te steunen was bet niet als lid dan toch als donateur waar ZEd zich voor opgaf Ook de heer M Boogaerdt Bz sprak de aanwezigen toe en beval het Alg Ned Werkliedenverbond aan de verzekering gevend dat hy de afdeeling met raad en daad zou bystaan In een later byeen te roepen vergadering zal een huishoudeiyk reglement vastgesteld en een bestuur gekozen worden Van 24 tot 27 Juni worden Nationale Kegelwedstryden ie Apeldoorn gehouden Gisteren werden de Korpswedstryden gehouden van uit Gouda werden drie clubs afgevaardigd nl Harmonie Alle Negen en Hou plank 139 clubs waren daarvoor ingeschreven Voor dezen korpswedstryd werden uitgeloofd 32 medailles alsmede eene eereprys door H M de Koningin geschonken De eerste prys volgende op de eere prys van H M de Koningin een zilveren lauwerkrans aangeboden door de gemeente Apeldoorn werd behaald door Harmonie met 147 punten terwyi deze club tevens behaalde eene groote verguld zilveren medaille voor de meeste Ners De club Hou plank behaalde de korpsprys met 135 punten Door de R C Kieavereeniging alhier zyn tot candidaten voor den Gemeenteraad geproclameerd in het 1ste district de heer C W van de Velde in het 2de district de hh C Luger en L C de Lang en in het 3de district de hh P de Eaadt en A A C van Asch Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan der WielrydersVereeniging de Antiloop werd gisteren aan hh leden hunne dames en genoodigden een bal aangeboden na afloop van het concert van het 4de Regiment Infanterie in de zaal Kunstmin Zeer velen hadden van de invitatie gebruik gemaakt en zg hebben zich zeer geamuseerd De voorzitter de heer J P Hooftman riep allen het welkom toe en dankte den Beschermheer den Edelachtbaren Heer Burgemeester voor zyne tegenwoordigheid en deelde vervolgens mede dat de heer A C van Ggn uit den Haag eenige nummers als kunstryder op het rywiel zou uitvoeren Het tooneel was zeer fraai gedecoreerd het keurige vaandel was te midden van planten opgesteld terwyi een viertal rywielen tusschen het groen uitkwamen De heer van Gju gaf blflk niet alleen zün wiel msosttr te zjja op ver cliiUende aSXJit PiiAdArfcdte j schfllendts standen voerde hy rydende uirlry oödte kunnen zeggen de heer van Gyn heeft geen zadel voor zyn wiel noodig hy reed zittende liggende en staande op de vreemdst mogeiyke wgze dan zat hy op den stuurstang dan weer op den voorvork of op het kroonstuk en meer andere gedeelten van het ry wiel het was in één woord een kunstenaar op de flets Daarna werd overgegaan tot het Bal hetwelk onder directie stond van den heer Thom S W van Leeuwen nit den Haag Het ligt niet in onze bedoeling de verschillende nummers van het bal programma te bespreken oven willen wy stilstaan by de Cotillon Deze dans werd uitmuntend uitgevoerd de balletmeester de heer van Leeuwen komt een woord van lof toe voor deze dans die het aanwezig publiek zoowel toeschouwers als dansende paren zooveel genot verschafte De heer van Leeuwen is een balletmeester die zich zeker reeds een goeden naam heeft verworven met het arraugeeren van bals Nadat de cotillon was afgeloopen verscheen de heer C van Veen Az op het podium die in wel gekozen woorden de WielrydersVereeniging de Antiloop dank zeide voor het genotene en haar toewonschte dat zy nog vele malen het 10 jarig bestaan zou mogen herdenken Wy onderschryven dit gaarne de verschillende jaarfeesten door de vereeniging gegeven biyven by ons steeds in aangename herinnering Te Schoonhoven zyn by het leggen van gaspypen de fundamenten van een 2 meter breeden muur gevonden waarop eiken platen van 60 centimeter breed en 12 centimeter dik Men vermoedt dat de muur behoort tot den onderbouw van het in den tyd van Jacoba Van Beieren zoo beroemd geworden kasteel van Schoonhoven AiPE OniisHooEN Het bestnur van het departement alhier der Maatschappy tot Nut van t Algemeen begaf zich Zaterdag naar de werf van den heer P H Schouten te Gouwsluis om in de werkplaats oen certificaat vergezeld van een geldeiyke belooning uit te reiken wegens 0 jaren trouwen dienst y de firma aan den mastenmaker F van Egmond BoDEOHAVEH Het lyk van den vermoedelyk door vergiftiging overleden pastoor te Meye is te Utrecht gerechtelijk geschouwd Laatste Berichten Het rondschryven door generaal De Galliffet aan de Pransche generaals gericht luidt in zün geheel als volgt Ik heb tot myu groote spyt myn afzondering moeten verlaten om voor het land en de Regeering der Republiek de verantwüordeiykheid voor liet leger op my te nemen dit is een groote eer voor my Ik verzoek u inmiddels niet uit het oog te verliezen dat als ik verantwoordeiyk ben voor de chefs van het leger zj persoonlek tegenover my verantwoordeiyk zyn voor alles wat in hun commandementen voorvalt Ik reken dus op u geiyk gy op my kunt rekenen Het Journal publiceert een onderhoud met generaal De Gallitfet dat voorzeker niet al te veel vertrouwen verdient Wy stippen daaruit aan de tegenspraak van het bericht dat de generaals Zurlinden Boisdeffre Gonse en Pellienx gestraft zonden worden en vermelden verder onder ernstig voorbehoud dat de nieuwe minister van oorlog zou hebben verklaard dat hy het vonnis van den krygsraad te Eennes afwacht om te weten of Dreyfns al of niet schuldig is Hy zon echter gezegd hebben en ook deze bewering ligt naar het ons voorkomt niet op een weg van den minister van oorlog dat hy Picquart voor onschuldig hondt Uit Nin tchang wordt gemeld dat twee Russische ingenieurs en tien kozakken door roovers by Kirin zyn vermoord VEESCHEIDENHEID Tengevolge van tal van financieele ondernemingen is de stad Attica hi den staat Kansas NoordAmerika failliet gegaan meteen deficit van 160 000 dollars of inHollandsch geld 4 ton Zeer ten ongerieve der gezamenlyke crediteuren hebben de inwoners besloten de oude stad te verlaten en 5 of 6 myien ver de prairies in een ander verbiyf te zoeken alsof zy Bedoulnen waren die een ander kamp gingen betrekken De verlaten stad blgft natuurlijk voor de schuld die zy zich door leeningen voor electrische verlichting nz op den hals heeft gehaald aansprakeiyk wat zooveel zeggen wil als dat de schuldeischers naar hun dubbeltjes kunnen fluiten Een eigenaardig voorval deed zich onlangs in den Boterdorpsiheu polder onder yifWHHWWPl UJl I I UJ MUÜlUfl U 11 fceheelen die zich daar bezig hielden uMt tisschen ivaren na vergeefsche pogingen fi ingeslaagd een snoek te vangen Biy met h 9i vangst borgen zg die in een zakje en legd dit op het weiland terwglzy hunbezighediu verder voorzetten in de hoop nog meer to vangen Eensklaps er liep een groot varken in de weide zag een der heeren dat het varken met het zakje en den visch op den loop ging Spoedig snelden ze het varken na en trachtten het zakje meester te worden doch daar knor nor trek in zjn buit had ging dit allesbehalve gemakkelflk Eindeiyk mochten ze er in slagen helaas tot liun spyt ontwaarden ze dat ons zwyntje het zakje grootendeels vernield en den snoek byna geheel opgegeten had ONTVANGEN een groote collectig Deensche glacé Dames en Heeren A vau OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a ÖOUDA Telepkoöu Ko 3i iteiirs van 4n slerdani Vrkr ülotkrs s 87 11 96 i lOl i 90 8 l h 6 b K 98V 98V 98 lösi 61 7 b 89V 87 105 101 101 3 loiv 101 951 745 507 108 651 204 z 1641 100 100 98 90 88 3SV4 118V 118 880 815 100 V 67V M ii 59 180 99 106 10 100 68V SS s 81 JUNI NtniauSD Uan Nad W 8 dito dito dito 3 7 dito dito dito 3 HoNOia OU Gou ll 1881 88 S iTillK Insobrvfing 1868 81 6 OoaTlsa Obl in papier 1868 6 dito to Eilver 1818 6 FoaTüOAL Oht met coupon 8 dito tiüket 3 Rbbluid Obl Bmoenl 1894 4 dito GeoODS 1880 4 dito bi Bolba 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1863 6 dito dito dito 1884 5 Spamj Parpot Mhuld 1881 4 TuBK u Qeiir Oonf leen 1890 4 Ge Iceuing sotiM D G o leouin serie C ZdidA Bep oblg 1898 5 Msiloo Obl Buit Sob 1890 6 Vknizurla Obl 4 onliop 1861 AnairiBSAll Obllgatien 1896 3 RoMB Oi 8t cl iBbu 1894 3 Ned N Afr HmcIbIb aand Arendiib TabMg Certifloatoo DeliMaatBchappij dito Arti Hypotlieekb pandbr 4 Uult Mij der Vonteol aand j lOr H polb ekb pandbr 3Vi NBderlaiidat he bank aand 1 Ned Kandelmaatiob dito I N W l Pao Hyp b pandbr 3 Bott Hyiiotlieekb pandlir 3 l Utr Hypolbaekb dito 8 OoniNa OntHong bank aand j Bntl Hypotbeekbauk paudb 4 Ahibika Equt hypoth pandb 5 Maiw L G Pr Lion rerl 8 14 NlD Holl IJ 8poor Mij a nd Hij tot Eipl BI 8pw aand Ned liid Spoorwegm aaad Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1801 dito 6 luuiSpoorol 1887 89 ABobl SZnid IUl Sp mij A H obl S PoirK Wareohau Weenen aand 4 Buit Gr Buaa Sp M j obl 4 Balliaebe dito aand Pa towa dito aand 5 Wang Dombr dito aand 6 tnnk Cb Aioir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ajbïoa Jent Pao 8p Mij obl 6 Chio k North W pr C r aand 144 dito dito Win 8t Feter obl 7 I 1401 BenTor k Bio Gr Spm eert T a 1 niinoia Central obl iu goud 4 t 104 Loniar NaibfilliCert y aand OO a Meiiro N 8p M lehTp 0 6 105 MUi K Maif 4pCt pref aand 14 N York Outasio It West aand l u dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif tebyp ingoud 6 8t Botterd Tr niwe Maala and 100 Nio SUtd Amsterdam aand S 107 8tad Bolterdam aand 8 00 BMflM Stad Antwerpen 1887 2 100 S ad Bruaael 1886 21 100 Hoiie TheiuB ullrOi Belaob 4 116 GoaTlKa StaaUleenig I860 5 118 K K Coat B Cr 1880 3 Sriyj SU I Madrid 8 1668 Si N D V r H Arb Spo Loert Ilii OPRUIMI G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D l8AMI Oil I i ii l finf i vtA Maimdag iiiiiJujuiiBse i ii i nn p Vette Oss i K eu i etielijke aanvdlfc pri ro 3 T riur 3 cirpaf Ë fe i i t Vette Kalveren groote aanvoer ie kwahteit 26 kw 24 3e kw ai cent per half Kilo Vette Varkeub goede aanvoer ie kw I7 M 16 3e kw 15 cent per half Kilo Schapen en Lammeren goed aangevoerd De handel was m vette Koeien en KaWereo en Schapen stadig en prijshoudend Varkens minder m pnjs ADVERTENTIEW H P VAN WIJNGAARDEN COIFFKUR SPECIALITEIT 111 alle Boorten HAARWEREEN OITVAIGEN alle soorten SUHÜENWERK voor hot aeisoen 1899 Geen heter adres als het NoordbraknU Schoen en Laarzemnogaitijii KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Alle reparation en aangemeten werk Aanhevelend PAJRxo a C SMITS OBANDS UAOABINS DU Fmteips NOU VEAU TÉS wy verzoeken de Dames die ons gcUlustreerd mode album voor het ZomerHeixoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JOLESJALUZOTAC Pitris Hetiselvo wordt dan omgaand graii en franco toegezonden Bestellingen van al 2 5 francs vrji van alle kosten aan huis met a verhooging eCxpedltle kitnloor t Hozendlal N f S SCHIEDAMMER eENEVEE Uerkt NtaKLTOAP Verkrijgbaar biji PEETER8 Jz A U bewijB raa aobtheid ia oaohet en kurk steeds toon lion ran dec naam der Fiina P HOPPE Stollwerck sche Borstbonbons gehbrioeerd na vooreohrift tu den hm CniTermtala Prot Gtstam Hofiwl Dr HlrieM Bonn hebbea sedert 60 JarjBOvi k Terachtand middel ti hecaoUieid en aaodoooing organen nitateeteuk dieu Bü ipoedigo afrówling ec koude lucht ia t byionder umbertfên 1 wardig een bonbia te gebmiken Verpakking Geele pakjea 4 26 Alom verkrijgbaar Hat beste oaacBadelykste en ca JK maklulyksie poatsmlddel voor Heerea Wtmk an vooral damas en Klnderachoenwerk mSa UdoApprMuurvanC M MUIIarlCo W Berlla BeuUi Str 14 Men lette oed lIlO op naam en fabrtekametk srtmtsar B Iharsa WUisll s ta aausnirt lalsstsrlsB aisnrea aas ssb B sraal4aial ar V sreaMsaa araaaai