Goudsche Courant, dinsdag 27 juni 1899

Woensdag 88 Juni 1899 iNo 7924 38ste Jaargang ÖOIMHE COURANT I iieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdtfoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 111 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefnon n 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Een ware 8chat f ot de ODgelnkki e ilachtofferi d r ZeMbetlekking Onanie en gehrme nitjpattingen ii het beroemde werk Z Dr Ketau g ELFBEWARI i HollandRcbe aitgare met 27 tdh Prgii 2 Knldeu Ieder die aau de Teracbnkkelgke gevolgen vau deze ondeugd lydt mo t het Imen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgki duizend van een zekeren dood Te Terkr geu bg hebVerlaga Magazin te Leipzig NeumaEkt 34 franco t en inzending ran het bedrag ook in poits eU en in eiken boekhandel in Holland Middelbare Scliool voou Handel en Administratie Commiêtie van ToenieM de Ueeren Mr M J X KULKMAN lid der Tweede Kamer v Ilir Mr A K DBs AVOKNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERHKN lid der Tweede Kamer I U 1 L DK RAM Mr W DE RIDUKK Directeur derHaagsche Bank H P DK 8WART Houthandelaar Ud der Kamer van Koophandel en Kabrioken te s Uravenhage Opening 1 September 1809 Voorbereidende éénjarige eurau voor jüng n8 van omstreeks 1 jaar Tweejarige curautt totoplelding voor den Handel en twee H driejarige zie VrospertuH voor enkele Examenti Leerl ng on ttl Ambtenaar bjj de HeraeonteAdmlrüstratie of aan du regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de ntudie van het Jfotariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 uïfDordrecht Singel 71 do overige dagen Prospectus verstrekt gaarne I ü Directtur f TWItiflTHS thans nog Leeraar aan II B IS en öynni te DoHDinfniT A SLEGT beTeeltzich aaa tot het lereren ran Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood f eent de K O NIEUWE HAVEN 28 Bekroond op de luterneiionale Tentoonitelling Tan Uakkery Maalderij en Kook kout te ffroMniom met een diploma Vergald Zilveren Medaille Delflscl eSlaolie Lens relt I icola HOFLEVERANCIER Veeneslraal 23 den Haag UROOn SS BESCHUrrFiBRIEK LUNCHEON ROOM Pain de Lus e 4tternoonTea KofRp Ohooolade Melk GoüliA Dmk van A BRINKMAN 4 Zn Het Atelier Studio is het beêie adreh voor VergruoflateB eu Btproduetlewerk lubmlaid K Hingel58 2 P T d WAALS EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVKNTER Model A zonder rem en schennen f 87 50 Mudel A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 1 1 XK RLIWIKI 160 4KW NK A ATKNES 155 LUXE A ATl NK 180 V S DAMES KETTINGRI WIELEN op alle prijzen f fi hooger Verl emonli r J C DE RUITER Gouè Nleow oDovertroften rof f liiüliorw well ekeiHl Imnw KRACBT Bum AIImh eeU met Pabriekimerk tot Toortdnrende radicale en H wm xekere genezing van alle teitn nlg de meest hardnekkige Menutv mBCt if ten vooral ontstaan door SK9 afdwalingen op jeugdigen leeftud Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Öenauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp n slechte spysTertering Onvermogen Tmpotenz Pollntione enz Uitvoerige proflpectnBsen Prijip r leich fl l fl fl 3 duhbele flonch fl fl Oputrail DepÖt MattU v d Veftta Zaltbomrael Depots M VAéhm k Oo AmiterdBin l Httppel s Griiveiihaf e 1 llftlmmani de Jong J Ceii Kotterdani W Iff Co fiouda u hii alle drogisten Oeoombineerde NATUUR GENEESINRMTING door planten krulden oiou water licht lucht eni Wtondere behandeling van ïenuWKlekte n veriwakkingen als gevolg van losbandige leefwiJM of jeugdige biiuensponghe ii n hoofden ruglmlen bleekzucht maatIgden slechte MoedemenglnK ilekteh der Mofwlssellnt bomlIUdeu rheumalismus Lssrhias vlechten en huidziekten Billijk pension Kxterne beliandehng in Sijjeciale gevallen ProBpectOS op aanvrage ntll en franco Sanatorium Are tsburgli VttOKBIJKG bij Den Haag aan de leestbrug FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN ehfiiiisfilif W ssclierl j IA II OPPË ilEIMEK 19 Hruinkffd RoHerdam Uabrevetaord dnor Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor UOUDA de He n VAN OS x dpeoialiteit voor het stoomau en verrsn van alle Ueerenen Dameagarderoben alsook alhi Kindergoederen speciale inrichting voor het itoomcB van plneWmantels veeren bont ena Gordynen tafelkleeden enx worden naar de nieuwste en laatkte methode geverfd Alle goederen hets0 gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de goaondtisid vtrfgens iiaal bewust A r JAAHLIJESCHE TSÜIOTIHB m BIJ ÖELEÖENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOK SDIG 18 OCTOBER CD op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bi plaatsing der Loten zal de late Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANmSii de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIÜ STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN ijn verkrijgbaar tegen ft hel Lot H voor f 10 bij A BRII üMAI en Zn LANGK TIENDEWEG B imF Ieder zijn eig en p KroalDgs Lfmonade Vabrlhant Om zonder eeiiige kennis ving en gemakkelijk Vijt Liter d i geiyk aan 10 halve tlessehen KRONiyQUUMOyAHE te maken en el naar kenze FRAMBOZEN CITROEN KER SEN ol SINAA SAl FEL Per tel is de prijs franco thnis met gebruiksaanwjzing slechts SO et 2 stel in eens franco 90 etê na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bij KXXl tallen verkocht Schier op alle plaati en van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter image Men ieder waehte xieh voor namaak het op t adres K S DE BOEIt Sneek ZÜIDER HYPOTHEERBANR gecettlgd te BHEIIA Mulsehappelijk Kapitml Ken l llllloen Gulden waarop 10 pCt gestort Oeheel geplanUt Directeuren Mr H B VAN MAASDtJK en É J M DE BRDUN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente tonder voomitbetaling en tonder bijberekeninii van administratiekoêten en geelt 31 en 4 pCt fandbrleven uit in stukken van 1000 ƒ 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouba bü de Firtia MONTiJN DÜRTLAND 2 9 Kort overElcht onzer FrUaooarant SHERRIES Pale en Gold Dry van at f 16 60 per 12 fless ROOÜE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 9 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch M u 9 V o o S BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 t 3 25 f 3 75 en 5 S SCOTCH WHISKY 2 25 g g Per Fl Pe Ank 45 Fl 1 a LI8TRAC f 0 66 Nto f 27 76 qs 2 a CHATEAU VALROSE 0 75 31 1 2 2 St ESTEPHE 0 85 36 5 St BMILION 1894 1 42 C g PAUILLAC 1893 1 25 53 g 2 o o u 5 S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 F S g SAUTERNE 1 42 O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 SS BOURGOGNE 1 10 47 a B De flessche ziJn in den prijzen begrepen en worden it 3 ets per stuk teruggenomen 2 Bij elke hoeveelheid verkrjgbaar bij ♦ De flrma T CREBAIS Gouda Steeds voorradig eese riime keoie der Soliedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijien worilei gelcTerd MT Draverkimend op afbetaling per miwd u p r wMk A LEWENSTEIN GOUDA Kleiweg 49 Kleinhandel in sterken drank BUR iKMKKbTKR on WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Juni 1881 Staatsblud No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschnU van de navolgende persoon waarbij VERtiUNNING wordt lïevraagd om m de bij iijn naam vermelde localiteit sterken drank m het klèin te mogen verkoopen aU Maam van den Aanduiding ler Verzoeker localiteit J van Üije St Anthoniestraat G 137 Gouda den 27 juni 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretaris BROUWER ItuUenliindsrli Ovrr iclil Het minibterie Waldeck Konsseau stelde zich gisteren aan het Parlement voor In de Kamer lat de minister president de ministerieole verklaring voor in den Henaat de minister van justitie Monis In de Kamer ging het by de opening der zitting niterst rumoerig toe Aan de uiterste linkerzijde werd geroepen Leve de Oonimune Weg met den moordenaar öeneraal öalliflett Vïicn deze nitroepen golden zag de schrcenwers minachtend aan President Deschanel maande tot kalmte aan waarop werd geroepen WiJ moeten den ben hebben Toen minister president Waldeck Rousseaa de voorlezing der verklaring begon werd do afgevaardigde Kniest Roe he tot de orde geroepen Tydens de voorlezing werd de premier herhaaldelijk in de rede gevallen Ue verklaring dat de Kegeoring de vonnissen der rechterlyke macht zal weten te doen eerbiedigen werd met toejuichingen begroet President Deschanel deelde mede dat hy verzoeken om te mogen interpelleoren had ontvangen van de afgevaardigden Jtassabnau Ernest Roche Paul de Cassagnac en Héné Vivaiani l e heer Cassagnac trok zijn interpellatie in De Kamer besloot de interpellaties dadelijk te behandelen De heer Roche noemde het kabinetWal deck Ronsseau een uitdaging aan het openbaar geweten Deze Regeering is samengesteld voor een bijzondere zaak die met de belangen van het land niet s heeft uit te staan Hü ontkende dat de Republiek in gevaar zou zijn De afgevaardigde Mirman zette onder toejuichingen van de rechterzijde het centrum en enkele banken van de linkerzijde uiteen FEVILLEIOIM Ufdeiikschritlcii van eea Gelukzoeker ANIHBAL DE VONDELING 1 A aar het J ransth POOR W NUTTER 7 Langzaam ging zij aldus van de loges naar het amphitheater en vandaar naar het parterre Het bcheen of haar nauwlettend onderzoek haar niet geheel bevredigde want met een beweging van Sngeduld legde zij haar kijkglas naast zich neer en verzonk in gepeins en stond op ah om heen te gaan zette zich weer neer en nam opnieuw haar lorgnet ter hand Eenskkpb bleef het glas op een punt gericht i en bewoog lich niet verder Haar blik tuurde aandachtig naar den hoek van het parterre aan den overkant Daar £ at Raphael Maar Raphael zat daar niet alleen en het zou dus voorbarig zijn te veronderstellen dat hij in zoo hooge mate de aandacht der jonge vrouw in de loge trok Steeds bleef hel kijkglas in dezeltde richting Het scheen toch Raphael te zijn wien dezewaarneming gold want toen hij een weinig vanplaats veranderde wijiigde zich ook de richtingvan het kijkglas Ten lotte boog iich de jonge vrouw buiten waarom hij geen vertrouwen kan stellen in een ministerie waarin generaaE De Ualliffett en de heer De Lanessan zittindhebben De republikeinen willen niets te m ken hebbeu met roevers en moordenaars Mep hij uit waarop hy tot de orde werd g oepen Rénè Viviani zette onder toejufchingen vanzijn socialistische partögenooten Ue redenenuiteen die hem noopten do ri eering testeunen 3 Minister president Waldeck Ro acan beantwoordde de interpellanten Hii lirkkarde het volle besef van zijn verantwoof eli Stheid te hebben Hij bracht in herinii ring de stemming in de Kamer op 12 InniUoa de meerderheid de verdediging der reAWikeinsche insleilingen wilde verzekerenden vervolgde Ik heb deze eritieken voorzien Hat is waar dat op tal van staatkundige eleconomische punten de leden van dit kabiet tan inzichti n verschillen Maar wij hebftn ns een doel gesteld waarbij ill twitcnin het niet verzinken het doel de Rcpublileimn te vereenigea Wjj vertegenwoordiga tet republikeinsche ideaal Rnmoer presdelt Deschanel dreigde met schorsing der zitVnt Het ministerie heeft reeds eonige velpitwoordelijkheid op zich genomen maan en verder te kunnen gaan heeft het den sipn van het parlement noodig Had een mi terie daden knnnen dulden waaruit men W kunnen afleiden dat het leger zich tot reeliVe over de staatRundc zon willen opwerpti Ik hoop dat wg geen ernstiger maatregelen zullen behoeven te nemen WiJ zonden kunnen zeggen van welke zyde de aanvallen tegen de republikeinsche instellingen zyn gekomen In de zaak DreyfuB werd het vonnis van het Hof van Cassatie reeds van te voren aangevallen wü daarentegen zullen alle rechtspraken eerbiedigen Ik heb de medewerking van generaal De jalliffett gevraagd omdat deze zich spontaan onder de irondwet stelde Ik heb gemeend dat de maatregelen tegen zekere militairen meer gematigd zouden kunnen zijn naar mate zij door een grootere autoriteit werden bevolen Welke party de Kamer ook kieze ik heb mjn plicht gedaan De debatten werden daarop gesloten De minister president vereenigde zich met een motie ingediend door don radicaalsocialisti schen afgevaardigde Périllier en inhoudende de goedkeuring van de verklaringen en de daden der regeering De afgevaardigde De la Porte las nit naam van 200 leden der linkerzyde de verklaring voor dat zg zullen stemmen voor het minis haar loge en wierp een blik naast zich en naar hoven Indien werkelijk Raphael het voorwerp barer belangstelling waa dan zocht zij waarschijnlijk het punt waar diens blikken onafgewend op gericht waren Indien inderdaad het geval was wat wij zooeven veronderstellen dan was haar onderzoek vruchteloos want het was onmogelijk van uit de eerste loge rechts van het tooneel Potard en Emilie te zien En de jonge vrouw staakte haar onderzoek en richtte haar lorgnet opnieuw Plotseling veranderde zij van richting De eerste loge hnks was bezet geworden Het was evenwel j een vrouw die zirh achteloos neervleide rtiaar een uiterst elegant gekleed jongmensCh Dit jonge raensch was m den rechten zin des woords een iandy Hij was geheel naar den laatsten smaak gekleed zeer opzichtig maar toch met smakeloos Op hetzelfde oogenblik ongeveer dat de eerste loge links bezet was geworden nam een geuniformde gegallonneerde Uverijknecht pUats naast Raphael Zijn doordringen was vrij ruw en lomp geweest en een gemurmel van ontevredenheid over de onwelkome stoornis doorliep de omfieving en meer dan een dreigenden blik werd op den opge toomden knecht geworpen die met een minachtend ipotlachje de tooneelen op het tooneel volgde terie dat zich laat leiden door het denkbeeld van vereeniging der republikeinen De motie P Tillier werd daarop met 26B tegen 2117 stemmen aangenomen In de ouloirs heersehte een onbeschryflyke opgewondenheid In den Senaat ging het veel kalmer toe De peroratie der ministericele verklaring werd op alle banken toegejuicht maar zonder geestdrift De Senator Vves Gnyot diende een motie in zeggende dat de Senaat nota nemende van de verklaring der Itegeering en rekenende op haar waakzaamheid en haar flinkheid om de republikeinsche instellingen te verdedigen en de orde te handhaven overgaat tot de orde van don dag De motie werd met 187 tegen 25 stemmen onder toejuichingen der linkerzyde aangenomen waarna de zitting werd opgeheven De Hongaarsche Kamer nam het ontwerp betreffende de tolunio met Oostenryk aan Te Saragossa hebhen betoogingon plaats gehad tegen de geraeentobegrooting De vergaderzaal van den Algcmeenen Raad werd geplunderd gendarmes werden met steenen geworpen waarop de troepen chargeerden I e stad werd in staat van beleg verklaard In Jtt Kamer doelde miuister president SUvela mede dat de regeering vo st besloten is streng op te treden Zoo noodig zal over het gehoele schiereiland de staat van beleg worden afgekondigd D Engelsche liberalen hebben een belangrjkf overwinning behaald die toont boe do Btenming in het land ten hunnen gunste igoi zigd is Zy hebhen Zuid Edinburg llfewnnen op de Unionisten en hunne meerIneneid in Oost Kdinburg helangryk zien ityen lat moet den heer Chamberlain te denken eïii als hy prat op de llniiini tis he Tderheid het koninkrok in twist zoekt t rengen met de Z A Republiek oewel in het Parlement voortdurend volaard wordt dat geen troepenvermeerdcag in de Kaapkolonie is voorgenomen ga er geen dag voorby waarop geen berijen komen omtrent het afzenden van attunitie of manschappen B vrees neemt dan ook voortdurend toe innid Afrika In twee maanden verlieten 75 personen meestal vrouwen en kinderen datad Johannesburg zegt de Westm öette 1 de Daily Chronicle meldt dat do HOOFDSTUK XVII DB EEKSIK I OGB LINKS jonkman m de loge waarvan wij Ijoven sp n scheen hoogstens vijt en twintig jaren tcdlen Zijn geUiatstrekken waren zeldzaam refnatig en fijnbesneden en er was in elk zijner b ingen iets wat den gelwren aristokraat duide verried ch was er iets in hem iets in zijn gelaat dden beschouwer mishaagde ndom zijn oogcn hmgen ware lilauwa htige knen waarbij zijn groote zwarte oogCn vreemd aften Zijn gelaatskleur was geelachtig Het W0f iijn huid schilferde Alles verried dat dit scme lichaam door hevige hartstochten ondermi uitgeput wa jongmensrh Iwliende zich van geenerlei mei om zijn gezicht te versterken t het bloote oog doorliep hij de menschenmi aan de overzijde en zijn blik op de jonge vrouw tegenover beviel welke jonge vrouw hem op dat oogenbljuist lorgneteerdc wierp hij haar met de rctrhand een groet toe jonge vrouw glimlachte en beantwoordde ojezeifde wijze dit blijk van gemeenzaamheid w p de jonkman een buiging maakte jkbaar waren zij elkaar niet onbekendjonkman na bet wisselen van dien groettuc in een andere richting jonge vrouw richtte weder haar lorgnet naar doant waar Raphael zat jonknuu bekeek de bezoeken vöór hem Om oorlogsverzekering premies nel stygen Ervaren handelaars vreezen voor een handelscrisis indien niet weldra oen verbetering in den toestand komt In Johannesburg staan gebeele rüen hnizen leeg verschillende gondmynon worden verlaten door de Kafferwerklieden Ken ernstige verklaring van Kngeland verzekerd dat het den vrede niet zal verstoren wordt noodzakoiyk geacht Want president Kruger heeft uit Bloemfontein de overtuiging medogobracht dat Kngeland een vreedzame oplossing niet wenscht In verband hiermede is het niet van belang ontbloot dat ook president Steyn van die meening is getuige zyn voorstellen om belungryite sommen te besteden voor de landsverdediging welke voorstellen door den Volksraad van den Oranje Vrystaat zyn aangenomen zonder discussie Verspreide Berichten Rt Y iiei De kruiser Sfax met kapitein Dreyfn aan boord kan dageiyks te Brest verwacht worden De torpedoboot Le Tage is eergisteravond te halfzeven in zee gestoken naar het heet om postduiven los te laten doch men vermoedt dat zy de 8fax te gemoot gaat Ook de aankomst van een groot aantal gendarmes to Brest doel vermoeden dat Dreyfns binnenkort voet aan wal zal zetten De meerderheid van de bevolking van Rennes is tegen de herziening doch alles biyft rustig Dertig studenten hebben mevrouw Gedard in wier woning mevrouw Dreyfus haar intrek zal nemen aangeboden gedurende het verbiyf van do echtgonqote van den ongelnkkigen kapitein haar luiis dag en nacht te bewaken Mevrouw Godard verklaasde in verband mot dit aanbod Ik ben oud als men my doodt sterf ik ten minste niet op de gewone wyze Maar ik vrees niets de Fransche vrouwen laten zich niet bang maken Ook Trarienx en Bernard Lazare zullen ten huize van mevr Gedard wonen Mevrouw Dreyfus is uit Parys naar Rennes vertrokken met een kort oponthoud te Mans waar haar kinderen voorloopig zullen hiyven De zaal waarin het nieuwe proces gevoerd zal worden bevat 600 zitplaatsen waarvan er 300 worden gereserveerd voor Fransche en bnitcnlandsche journalisten Dreyfus verdediger mr Demango zal Züodru zyn cliSnt is gearriveerd zich op de hoogte stellen van diens gezondheidstoestand om desnoods to kunnen eisehen dut het proces wordt uitgesteld tot de kapitein over thans meer on zijn gemak Kenskl ips rees hij overeind den blik op de eerste galerij gericht Duivels mompelde hij niet onaardig Op mijn woord wel de moeite waard Thans haalde hij uit zijn zak een binocle te voorschijn en richtte dezelve naar de eerste galerij Gedurende enkele minuten bleef zijn kijker onbewegelijk op één punt gevestigd Eindelijk stoncf de jonkman op iDaar moet ik qjecr van hebben mompelde hij Wat plaats heeft mijn ezel van een knecht ook alweer een parterre geloof ik Alloiw naar de parterre Hij verliet zijn loge Weinige oogenblikken later nam de jonkman plaats naast Raphael s buurman Raphael s buurman gehjk wij Iwiven gezegd hebben was de gegalonneerde livreiknecht De livreiknecht behande de zijn nieuwen buur met den raeestcn eerbied Hij haastte zich zijn hoofd te ontblooten De spotlach verdween van zijn lippen Zonder te willen luisterde Raphael naar het fluisterend gesprek dat volgde Luister eeni goed naar me rt orge en wees van avond eens handig ats je kunt zeide de dandy achtige jonkman uit de eerste loge link Wal liet ook zij heer markies als altijd zal ik mijn best doen Daaraan twijiêl ik niet aan je goeden wil wel te verstaan Maar je l e3t is meestal nog vrij slecht en dat kan van avond niet