Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1899

tionale Onderneming voor Kunst en Nyverheid Als lid van den Raad van Toezicht werd toen genoemd de heer H Lauer met de vermelding schoolopziener maar de heer Lauer g f na de onthullingen van de Arnh t te kennen dat hjj niets met de zaak wilde te doen hebben Met aandoeniyke naïeviteit zegt de Prov iron t t vertelt de nationale ondernemer van dit geval de zaak Het is de beer C O Knoops En hy verhaalt openhartig Eigenaar geworden zjnde van het huis van wyien den heer 1 Dunlop besloot ik door het organiseereu eener verleting te trachten dat huis met biliyke winst van de hand te zetten Ik ging hieromtrent het advies vragen van den notaris de heer N Th ijadenins Deze adviseerde eene vcreeniging op te ricliten die na Koninkiyk goedgekeurd te zyn op grond van de wet van 22 luli 1814 concent zou knnnen vragen tot het houden eener openbare verloting BS onderzoek bleek raj evenwel dat de bekende Tielsche verloting werd gehouden zonder dat daarvoor eerst oen Koninkiyke goedgekeurde vereeniging werd opgericht en wel op grond v n t arrest van den Hoogcn Kaad d d 2 5 Unuuri 1897 woarby is aangenomen dat het aanleggen of continueeren van partiialiere loterjen bier te lande in Ktryd met liet verbod van art 1 eerste lid der wet van 22 luli 1814 Stlild No H i sedert den eersten September t8 i niet meer strafbaar is Afgaande tp dit antecedent heeft de notaris geBieesd ten inünen pleiziere immers nu kon de zaak zeer bespoedigd worden aan de voorgestelde wetsformaliteiten te kunnen rteiegeeren en heeft mede op dien grond niet geaarzeld zyn ministerie voor deze verloting U verieenen evenmin als de heer 11 Laser n O 1 Hooyor bezwaar hadden om zitting te nemen in den Raad van Toezicht Eeumasl zoover zynde werd door mij verder de ziak geregeld en nadat een on ander gereed flas dit ter kennisneming voorgelegd aan benieradc heeren die allen volkomen overlnigi tan t kern gezonde der zaak meenden gemo aanmerkingen te moeten maken Ilaarip is de uitgifte der loten aangevangen en Heat bet al zeer spoedig dat deze verloting ngang vond by het publiek Toei kwam het artikel van de Arnh Ct en e zaak was bedorven De beer Lauer op zyn beurt schrytt Waar da heer Knoops spreekt van myn vortirtwoording ten opziclite van de duizenden die reeds loten kochten daar moet ik hier te ftover stellen dat de geheele organisatie de Nationale hiderneming voor Kunst f n NÏverheid ook wat hare benaming betreft gfhecl buiten my om en dus geheel zonder iftn medeweten is geschied Het drukken van myn naam op de reclafokaarten en op do loten met byvoeging I lener fonticve qualiteit werd ten uitvoer gekracht buiten mijn voorkennis en dus zonder benige goedkeuring mynerzyds alleen heeft men my de eer waardig gekeurd het buis en de hoofdpryzon in oogenschouw te nemen De antirevolutionnaire Nederlander het Rotterdamsebc orgaan van den heer Lohman noemt wat dr Kern tot den heer Stead zeide naar aanleiding van diens voor Aanjtevaogen 1 Mei TUd van Greenwich 10 89 10 87 11 8 4 48 4 66 6 118 M 6 18 hl 6 40 8 80 7 SS Op MB tnlBSB Z d g Huaibf n DiuMlig di Hhe rctoiirbiliettoD oor de 3e ki verkrljgbMr tegen eokelen vnchtpr ji 4 16 4 87 4 47 4 84 8 0 1 6 07 6 46 6 66 18 9 14 8 48 4 18 4 616 88 4 0 16 7 17 7 39 7 89 8 80 8 8 9 18 10 18 10 88 10 40 6 07 8 11 10 18 8 18 818 t 10 17 6 81 M e 10 8 9 41 4 18 4 4S 6 37 6 88 16 43 7 45 8 08 8 41 8 48 8 t l O 10 44 10 68 11 07 11 44 10 80 10 1 4 4S 1 30 II 7 00 8 18 8 80 6 11 00 8 80 7 87 4 10 4 K 4 0 4 61 6 01 8 4E S OO 4 01 8 14 817 4 17 8 o U A i STKKDIVI n W tg 8 17 0 18 I0 7 11 08 4 o V e 7 18 8 88 10 80 1100 Atul W 8 01 0B 10 16 18 48 19 87 4 87 17 8 11 10 08 i 87 11 11 AmaLa 8 1 10 10 80 1 08 1 10 8 II 8 80 10 1 11 61 11 07 Vi etCS 7 06 1 10 08 11 16 1 88 S 414 4 10 7 4 4 Am W 7 10 8 18 I0 11 30 3 08 4 00 8 00 85 1 00 10 0 lomta 4 09 v ll in ovllll 1 6 4 47 6 49 7 4 1 4 11 O dooi een negental roevers aangevallen Men was slechts drie kilometer van de woning verwöderd De bediende die voorop wandelde en het jongste kind droeg wilde zyn revolver voor den dag halen doch onmiddelluk werd hy neergeschoten en op hetzelfde oogenblik hadden de kerels zirh op den ingeneur geworpen en hem gekneveld De aanvoerder kapitein Yorgaki wendde zich daarop zeer hoffpiyk tot raevronw hevalliep en stelde haar gerust met de luededeeling dat haar echtgenoot geen leed zon geschieden De geheele verval was in drie minuten afgeloopen pven ergerlijke verhalen komen ook uit andpre deelen van het land In de proviniiie Salonika bj SérJ s werd een jonge Turk gevangen genomen en voor 50 ponden losgelaten Ergens anders werd oen öriek tegen storting van 170 pond op vrye voeten gelaten In Kpirus wemelt het van roevers Op de Thessaliaansche grens by Zarka heeft eelt geregeld gevecht tusschen bandieten en troepen plaats gehad waarin di o roevers vielen Intusschen wat den heer hevallier betreft is de politie aan het werk gezet Men is van plan zeer krachtig op te treden al vreest men dat daardoor het leven van den gevangene wellicht gevaar zal loopen Veel moeite om het met kapitein Vorgaki klaar te spiden al er niet zyn daar de roevers de wqk hebben genomen op bet schiereiland h lcidiqne dat slechts enkele uitgangen heeft I e Figaro weet mee e deelen dat Donderdag de heer Ohevaliier is vrygelaten daar zijn maatschuppy l 0 H ponden stortte zijn voUe physleke en moreele kracbt luui bcHchikken Het trekt de aandacht dat te Rcmieii dri eeWea worden gereedgemaakt een voor DreyluB een voor Dn Paty de Jlani dicalu geinige 18 opgeroepen maar de derde Voor Ksterhazyf Die zal wel te Londen Wijven Kr znllen wel eenige getuigen ziJn die bang zijn dat die derde cel voor hen bestemd Ih De regeeringHCommissari JarriAre meent minfitenR twee maanden noodig te bebijen om zich op de hoogte te tellen van de Drcyfuszaak door kennisiicniing van liet nilgebreididossier en het zon rtng einde Auguatn worden eer de krijgsraad te Hennes de zaak opnieuw in behandeling zou kunnen nemen De raedcdeelingcn van den nieuwen minister van jUHtitie ailloux dat de regccring voomemenu is de Dreyluszaak zoo spoedig mogelijk af te handelen en geen repreHaitles te nemen tegen nog enkele booldofflciereu wordi n door leden van de uiterste linkerzijdo aangemerkt als een bewij van wakte van het nienwe kabinet De KrauHohe afgevaardigde TiasieH in eergisteren voor den raad van onderzoek verschenen die zal hebben uit te maken of hiJ ontslagen moet worden als ofltcier van het territoriale leger wegen een artikel dat belecdigend was voor den minister van oorlog De Kaad hoeft nog geen uitspraak gedaan Men zegt dat generaal Rogot een protest tegen zjjn overplaatsing ingediend heeft er bil voegend dat hij liever op non activiteit gesteld zou worden öeneraal de Hallifott moet hom alleen geantwoord hebben met het bevel ziJn nieuwen post te aanvaarden BINNENLAND Het rajiport van generaal Duchesne over de houding van genoraal de l ellicnx in de zaak Esterhazy is naar bet Journal mededeelt hoogst gunstig voor de Pellieux KNam Ami Het orgaan van de leertingen aan Hoogere Hurgerscholen in Nederland H B S dat met 1 Inli den 4n jaargang ingaat is door den uitgever L Ö Veldt Amsterdam overgenomen en wordt door hem voortgezet Ook in de gumeente Henmen bestaan naar wy vernemen sinds ecnigen tyd in de politieverordening de door bet Nijmeegsche afdeelingsbestuur der Vcreeniging tot bescherming van dieren aangegeven beperkende bepalingen op het vangen van vogels Alléén de gemeente Overasseit is nog acli tergeblevon om deze maatregelen te nemen wat te meer te betreuren is daar dan de cirkel om Nymogen geheel esloten bob a n Pr i en N Ct Het request naar aanleiding van de spoorwegramp te Vlissingen aan den minister van waterstaat enz tot het stoppen te Middelburg van allo treinen naar Vlissingen is thans van 133 handteekeningen voorzien en zal 30 dezer verzondan worden Kon afschrift van het adres zal gezondenworden aan de Tweede Kamer met verzo4kom hetgeen gevraagd wordt in do ernstigeoverweging van den minister aan te bfvelon M Ct Intertyd vertelde de Arnh Ct do geschiedenis van eene loterij zich noemende Nr Aan het station van de Hreat Western te Reading zjjn Zaterdag al rangeerende twee locomotieven met elkaar in botsing gekomen Drie man werden er hij gedood Ken dezer hielp in don h op der vorige week een kameraad die ook bij een dergeljjk ongeluk Uot leven had gelaten begraven en zei tegen een onder Aan wie non de beurt f TUKKUE De straatroovors in Turkijo treden inden laatston tyd met groote brutaliteit op Nu een Kransch ingenieur door hen gevangen is genomen en eerst zal worden losgelaten tegen betaling van 10 000 rurksehe ponden seliijnt hel dringend noodig to worden dat de Turkscbe regeering op krachtige wijze tegen de bandieten optreedt De zekerheid waarmede de roevers echter ditmaal te werk gingen wijst er op dat het krachtige optreden misschien niet eens dadeljik helpen zal Do heer Jhevallier oen Krairech ingenienr woonde reeds zeven jaar in Turkijo en was verbonden aan do Kassandra miJn MiJ hjj woonde biJ den berg Athos Hy was mot oen Fransche vrouw gehuwd en had vier kinderen Zondag 11 luni was hij per trein naar Bvoroa gegaan om het huwelijk van oen zijner arbeiders bij te wonen Te voet huiswaarts keerend werd het gezelschap waartoe ook eenige ordebroeders uit Salonika en do cavass bediende van den ingeneur behoorden eensklaps nit een hinderlaag Zoiuerdkési 1899 I I II n B o T b B D A M Tlo t 8 84 18 4 U ll 11 11 H l 18 68 1 8 9 11 8 86 8 48 4 1 4 8 Ulrncle SpoorwcKVcrbiDdtnKen niet GOUDA 9 88 6 1 7 80 7 88 8 19 door 7 97 Ooud Moordnsibt KieuworVark 7 84 a p ll 7 41 llott r l n M SO 7 10 BolterdumD P 1 ftotlenliim B 8 H 11 88 11 86 HAS 11 61 l 1 1 7 1 14 1 88 It fl 8 88 9 01 46 9 C8 9 1 9 80 9 48 lO lf EOTTKEDAM 0 JDA liei Tem f7 8 Roltonliim B ur Rottordim D P BotterdBm M Oftpfill MioiiwerVerk Mvï n lr tolit 9oad 19 43 Allen li u 8 klaw Iltn tyWtalu f 9 05 1 44 9 68 1 64 1 01 9 08 8 14 1 85 11 11 87 h 7 18 7 87 10 1 10 9 10 s 0 43 6 46 6 6A dB 1 14 iO 4 41 4 66 6 04 S ll 6 17 1 84 1 19 8 40 7 41 0 8 U 00 lO n 10 17 8 99 Alleu n 9e klam eitn beulen e ItnlIUIel op ti lo p ku niet enkrad oileii W Holl ni e ipeoe OU I il o ï N H A o 18 18 1 08 1 01 1 18 1 8 1 1 80 1 48 9 98 67 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 11 11 10 18 11 48 1 8 0 8 4S 8 4 8 B OO 09 91 4 96 f 10 t 7 S6 7 J7 7 48 8 08 8 07 loudn Z i inbuiuli MaorkapeU go torm ir iSo unl Vo irburfc P 8 S 9 01 9 46 10 11 10 17 lO Si in As 7 41 s ll os g jj lo lj n 64 nln betelen V Keiiigor toor Ie lyn Breskeien Ai Il 1 86 U ll 8S 1 1 31 1 41 1 88 8 08 8 17 8 05 Ï IH 7 90 7 48 6 4 I t8 t OI 8 18 8 84 48 03 lt S7 m ülieent reieen 7 M I 9e Ueie iHaik Voorburg o Uirin eewMtt 7e aiihuil Moero Onudti 1 I K h v n 18 10 9 80 9 ii 9 46 1 18 S il ö l i o 18 00 i 07 10 81 10 48 10 8 1 18 66 7 10 7 18 7 3 S 17 4 18 8 O 10 1 10 61 11 14 11 9 8 88 J 10 61 11 48 l a r 0 llermoniketnw illeeu Ie 6 10 84 7 80 IJ8 1 88 6 48 08 7 4 91 40 1 48 69 ll S 1 10 61 4 i t oHtla dtjil iVrtard l lMebi s J 8 41 Ml 7 88 7 9 7 3 19 10 00 10 84 4 10 64 49 Ulnmbl 87 8 8 7 18 8 80 8i49 9 90 10 16 10 l 8 II 18 18 08 1 37 1 08 I üO 3 69 1 48 6 d W rien6 16 S 8 14 10 88 U 6S 19 97 4 99 Oud Sao 7 0i 3 89 10 48 1 86 43 lioud 6 80 7 17 7 87 8 8i 9 00 9 98 t 68 10 9 11 10 18 11 18 81 8 1 40 8 68 4 48 tl 8 l 7 11 7 81 8 96 10 09 10 81 11 10 dracht in Diligentia een flink woord Het blad waardeert het dat men den moed heeft gehad den heer Stead openlyk onder het oog te brengen dat men weinig waarde hecht aan het bewierooken van den vrede door een man die de ergeriyke rechtsschennis van zyne regeering tegenover Transvaal en van den Russischen tsaar tegenover Finland vergoeiykt Zoolang de mogendheden zelve zich niet gebonden achten aan de gewone regelen van zedelykheid is het 3treven naar afschaffing der legers schryft de Nederlander een ydel werk en als men hetgeen de groote potentaten doen vergelykt met hetgeen hun gedelegeerden praten is het moeiiyk aan geheel de Vredesconferentie eenige wezeniyke waarde toe te kennen Gemengde Berichten De justitie uit Het vergif is by een gewicht van 250 gram gekocht by een drogist te Ede Een aantal Ingezetenen van Harscanip zyn reeds door den rechter eommiasaria gehoord en er zullen er nog meer getuigenis moeten afleggen Eergisteren is te Hansweert gerechtelyk beslag gelegd op de Duitsche stoomboot Mathilde geladen met stukgoederen van Antwerpen naur Dnitschland De begrafenis van den ond kapitein van het Indische leger Vemer had een menigte nieuwsgierigen op Jud Kik en dninen te zamen gebracht Daar waren o a vele oud gedienden Op het lykkleed was gehecht het ridderkruis der M W O en de verdere eereteekenen van den oud ofilcier zoomede zen sabel en halssnoeren Achter den lykwagen volgden in rytuigen eenige actief dienende en gepensionneerde officieren zoomede de verdediger van den overledene mr Tjimburg en eenige getuigen uit de bekende strafzaak Aan het graf sprak dr Lammers van Buuren om nogmaals zyn overtuiging te uiten dat Vemer geen misdadiger maar wei iemand die diep ziek was Majoor Van öheel van het N I leger dankte voor de belangstelling zjjn oud krygsrattkker betoond 8 17 8 38 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 8 8 03 8 10 8 17 8 18 8 60 in Hollendeelo Spoot 7 40 10J9 S 10 08 18 16 10 88 68 io i8 8 17 8 87 8 34 41 47 10 48 8 18 8J0 O 7 68 t 43 4 10 08 10 11 10 18 7 48 8 10 8 81 t Sl Tc s Hertogenbosch ontstond Zondagnamiddag brand in het noordwestelyk gedeelte van bet stationsgebouw van den staatsspoorweg De brand schynt ontstaan te zyn in de machinekamer Door spoedig opgedaagde hulp was men bet vuur binnen een paar nur meester Inmiddels is de schade vrybelangryk Op de werkplaats voor draagbare wapenen aan de Hembrug heeft een ernstig ongeluk plaats gehad De werkman t had zorg te dragen dat het dryfwerk in orde kwam Daarmede bezig zynde viel hy boven op de machine waardoor hj zwaar inwendig gekneusd is Hy is terstond per brancard naar zyn woning te Zaandam gebracht Juist zon daar vandaag een zyner kinderen begraven worden Naar aanleiding van de Turksche bewering dat Ahmed Riza bey een avonturier zou zyn en zich opwerpt als vertegenwoordiger eener party die niet bestaat wordt ons gemeld De heer Kiza is te Parys zeer goed bekend en wordt daar erkend als hoofd van de JongjTurksche party Inderdaad heeft dan ook sultan Abdüel Hamid zelf eenige jaren geleden een proces tegen hem doen voeren en hem toen in de offlcieele stukken erkend als aan het hoofd der Jong Turksche party te staan De heeren Clémencean van de Aurore en Labori de bekende verdediger van Zola waren toen de verdedigers van de zaak der Tong Turken Overigers zonden belangstellenden bv de Nedorlandsrhe Regeering zich kuimen wenden tot de diplomatieke vertegenwoordigers te Konstantinopel om er meer van te weten Evenzeer zon men zich kunnen wenden tot de Zwitsersche en Fransche gedelegeerden ter Vredesconferentie ten einde zekerheid te verkrygen omtrent bet bestaan met medeweten van de plaatselyke autoriteiten van comités der long Turksche party te Jenève te Parys en te Cairo STADSNIEUWS GOUDA 27 Juni 189 Aan de raadsleden is door B en W het volgende ingekomen stuk onder no 62 toegezonden Gouda 26 Juni 1 99 Onderwerp Oe brek aan plnatHruimte op de opentMtre lagere scholen Op de Tweede Kostelooze School en de Tusschenschool doet zich een dusdanig gebrek aan plaatsruimte gevoelen dat maatregelen tot afdoende vermeerdering van schoolgelegenheid noodzakelyk zyn In afwachting van onze voorstellen tot definitieve voorziening in dit gebrek binnen enkele weken aan Uwe Vergadering in te dienen zal het noodig zyn dat tydelyke voorzienuigen worden getroffen Voor de op plaatsing op de 2e Kostelooze School wachtende kinderen betreffende tgdelyke uitbreiding der Tusschenschool zyn wy nog in correspondentie kunnen met geringe kosten drie hulpklassen blyvende onder het toezicht van het hoofd dier school worden ingericht in de beneden school lokalen vun de Avondschool voor Ambachtslieden Wy hebben de eer den Raad te verzoeken ons daartoe machtiging te willen verieenen Het personeel van de 2e Kostelooze School zal dan met 3 onderwyzers moeten worden uitgebreid voor de benoeming van wie wy zoo spoedig mogeiyk voordrachten zullen indienen Nader wordt gemeld dat niet de heerN Mynlieft maar de heer C J Mynlieff Zaterdag tot arts bevorderd is De Centrale Raad van den Ned E K Volksbond hield Zondag zfln tiende algemeene vergadering alhier onder voorzitterschap van den heer W C J Passtoors De voorzitter hield een openingsrede de aftredende bestnttrsleden werden herkozen en Leiden werd als plaats voor de eerstvolgende algemeene vergadering aangewezen Daarna kwamen de punten der agenda aan de orde Op voorstel van het centraal bestuur werd besloten in September 1900 een katholiek congres voor sociale aangelegenheden te houden Ten aanzien van het voorstel der afdeeling Haarlem om eene regeling van het leerlingstelsel te ontwerpen werd tot benoeming van eene commissie besloten De afdeeling Amsterdam had voorgesteld dat de Centrale Raad aan het Centraal bestuur zou opdragen maatregelen te nemen dat alle bondsleden voor zoover zy kunnen gerekend worden tot eenig vak te behooren lid zyn van hunne respectieve vakvereenigingen Na discussie verklaarde de voorzitter dat het Centraal bestuur zou nagaan welke maatregelen genomen kunnen worden om de vakvereenigingen tot grooteren bloei te brengen De politie te Tiel heeft de band gelegd op zekeren A S die zich op verschillende plaatsen o a te Gouda Woerden en laatstel k te Tiel schuldig maakte aan oplichteryen Door zich voor te doen als ambtenaar in s r$ks dienst o m als ryksknnstschilder trachtte hy het vertrouwen te krjgen van verhuurders van kamers die hem nadat hy geld had weten los te krygen nooit terug sagen By den Burgemeester dezer Gemeente zyn de volgende candidateuiysten ingediend District 1 De Heeren F HERMAN Fz en W va E VELDE Onderteefcenaars zyn Dr H IJssel de Schepper H E van der Roer J van Tellingen H Groenendaal 1 IJpelaar Izn U Prince A van Drooge 1 de Ven A J van Dantzig S van Praag J Slop M E Mouasch T Crebas W Begeer A van üven A van IJsendyk D G vnn Vreumingen G de Vooys 1 C Sibbes C J Verschoor H Knuttel C lonker 1 Zielstra H Eyssen A H Teepe A L Kesper A C Coayn L R Oldeman enJ e Zegers De heer N A vab dkr REE Onderteekend door R Triezenborg A van Maarcn A de Weger A J IJsselstyn Az i Ine J de Koster B Nieveld 1 Ph van Leeuwen D van der Kist G van der Kist L M Kaptein P K van der Burg J 1 Vesseur G Schieveen L Beparon en A Uittenbogaard De heeren Dr H USSEL UE SCHEPPER en e W v D VELDE ünderteekend door L F Duymaer van 1 wist A Dercksen W Kelder L O de Lang W K Schneyder e 1 Revet 1 L feber F van der Ploeg W 1 Dercksen 1 van der Laan 1 B de long P D Muylwyk P M Homes V den Heet A van der Heiden De heeren Dr H I ISSEL m SCHEPPER en e W VAN DE VELDE Onderteekend door C Luger P 1 1 Huybrccht H F Backer ii C Bruynel T van der Klein H Wildenburg L de Key A Lagerenberg G A van Meurs P H J van Wankum J van der Geest H P Oliflers 1 van der Sanden C A B Bantzinger t H Schuttelaar en N P A Meurs District II De Heeren P de rXaDT en f de lONG Hz Onderteekenaari zyn P 1 Bellaart O A van der Want E Oostenryk 1 H Vattekanne J Horneman Io l van Dantzig I Cats 1 Wisse D 1 van Nahuys R Leopold W de Ven W de Ven Jr 1 C Götte C C v d Bergh W de len B Lens B Lens Jr 1 Ouderkerk H A C Brinkman H W F Bonte Mr M M Schim van der Loeff 7 Zwart Pz W e Weniink W Wernink 1 Smit M Hinnendyk P Bond Pz R H Cools A Roozeboom en E R C Peletier De heeren L be LANG en LUÖER Onderteekend door 1 van Galen A Vingerling A Brunt H Heistek W F van der Hyl 1 P Lugthart A A C van Asch C A Schotborgh J Radder 1 Rietveld A Scharloo H Vnyk 1 1 Bik H Zandvoort L v d Hey en P M Both De heeren L C de LANG en C LUGER Onderteekend door W van Soest i van Brenkelen 1 H V Straaten A van Duin L J Jaspers M M van Loon A Willers F Sigmans P van Straaten A van der Weyden H H van der Wolf M C F Kabel C P W Dessing D T G Pichot F H Wildenburg A van Hellemondt en W Dille District III De Heeren J M NOOTHOVEN va üOR en H J NEDERHORST Onderteekenaars zyn L D Ketts G D Hey J van Kempen P van den Hoek C H Kraneveld H van der Vegt J T Swartsenbnrg H Schinkel S D Boon C E C Both J 1 Prins van Doesburg H Straver E van Gent E Cassuto E Kortenoever J J P den Boer J Vergeer A Braam H Ouderkerk E van der Kleyn F Sieverdink A Jonker L T H Baron van Boecop H Braat C J C Hoogendyk J L van Eyk M Esser J Menge H van Vlaardingen J A de Peer en A Kwinkelenberg De heeren A C C vas ASCH en P DB RAADT Onderteekend door S Nieuwveld T C Boot J N v d List C Teekens G Krook P H Balen A W V d Graaff A v d Kny G N Flamman K Jonkheid 0 Plomp R J Hemgreen B van Rooselaar M Baas J v d Velden G F Tybout K van Rhyn M Palsgraaf J Ph Göbel en L Uitenbroek De heeren A C C vak ASCH en P DE RAADT Onderteekend door H Boumans S van den Eng P A Luiten T Blom J L Jaspers Pz J P Bonmans J Steenland M H A Straater B Janmaat A J van Velzen en B J van Eaay De heer J MULDER ünderteekend door G Schuitemaker H Mollon F Boer P Danens S J Prinsenberg J öravesteön Th van der Linden J Verburg Y Feenstr H van Maaren A de Mink J H Swaan J H Styns en R Over de Linden Rechtzaken De Hooge Raad deed gister uitspraak in de onlangs vermelde zaken betreöende de vraag of een paard door een koopman gebruikt om zich te begeven naar de plaats voor de uitoefening van zyn beroep moet geacht worden te zyn gebezigd voor de uitoefening van een beroep of bedryf Van oordeel dat de c uitdrukking m mimen zin door den wetgever is bedoeld heeft de Hooge Baad de vonnissen der Haagsche rechtbank waarby eene tegenovergestelde leer word gehuldigd vernietigd on de kooplieden beklaagd van eene onjuiste aangifte te hebben gedaan van alle rechtsvervolging ontslagen VERSCHEIDENHEID De gevolgen van een oorlog Weinig of geen oorlogen hebhen voor Dnitschland zulke versckrikkeiyke gevolgen gehad als de dertigjarige die samenviel met de laatste jaren van onzen HO jarigen stryd tegen Spanje Vooral Wurtemborg vaak het tooneel van den stryd ging zwaar onder dien godsdienstkryg gehukt naar schatting liad dit hertogdom in het tydvak van 162H tot lO W voor n 562i8 ó l2 mark schade naar de tegenwoordige geldswaarde berekend Bel alvc dit bleek het aantal inwoners dat in 1623 nog 42 i 2H8 bedroeg in 1650 met i7 5 186 verminderd hoewel een groot aantal vreemdelingen zich er hadden neergezet Eerst na 100 jaar had Wurtemberg weer even groote bevolking als in 1623 En wat er van akker en landeryen was overgebleven leverde vooral een treurig beeld van de verwoestingen va i een oorlog Het grootste gedeelte van het land lag woest omdat er geen menschen waren om het te bebouwen In 1659 telde men 53 platgebrande steden en dorpen behalve nog de honderden kerken en de duizenden wonhigen die door de macht des vyaads waren vernield ATJEH BÖ het departement van koloniën zyn ontvangen de volgende van 26 dezer gedagteekende telegrammen van den iouverneurGeneraal van Nederiandscb lndiü betreffende de krijgsverrichtingen in Atjeh Vyandeiyke stelUng Keudo Gedonggenomen met verlies van 2 gesneuvelden 1 verdronkene en 7 gewonden Vyand liet 35 doeden achter Sterke heuvelstelling in Blang Mangat genomen Onzerzyds 1 gesneuvelde en 12 gewonden Vyand had 46 dooden I3BCL Iv£B ALGEMEENE VERZWAKKINe Waarom eet mcnV Natnuriyk om zich te voeden Inderdaad de spyzen die tot het onderhoud van het lichaam dienen zyn eerst door de maag verteerd vervolgens de vochten veroorzaakt door de werking van dit orgaan vormen het bloed dat zich in het geheele organisme verspreidt Indien deze werkingen niet geregeld plaats hebben verzwakt zich het bloed en de maag zelf verzwakt en vermoeit zich De eetlust verdwynt en er ontstaat somtyds eene verslapping welke ernstige wanorden kan veroorzaken Men moet dit kwaad op krachtdadige wyze tegengaan en het volgende geeft het middel daartoe aan Do beer F Harkink te Zwiep by Lochem schryft ons Een woord van dank voor Uwe Pink Pillen Ze bobben mync vrouw het best geholpen van al de middelen die wy beproefd hebben Zy leed sedert twee jaren aan zenuwziekte hetwelk gepaard ging met zennwpynen die haar ondermyndên en geheel verzwakten r Tevens ondragelyke pyncn ui den rug en in t hoofd Wy wilden er eerst geen geloof aan hechten doch kunnen onze vreugde niet beschryven onze ingeving gevolgd te hebben wy raden ze een ieder dan ook met warmte aan en zyn U duizend maal dankbaar Men geve acht dat de echu Pink Pitten van Dr Wütom zich in een bonten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letten gedrukt staat Pilulei Pink pour Ptrumna Pdla du Dr fViltiams Verder moet zich op ieder uitwendig omholsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Prijt lh OU de dooi 9 OW ftr e doOMm Euiig d ioHumdtr oor Xtiirland atiAMum Sleiftr 27 RoUtrdam foor de ffebrviievnjte rmtdptege mn de ingettotene HolImdtelïê anulaire Zoo U den prys der echte Pink Pillen vui Dr Williams niet wilt betUen houdt dan Uw geld in Uw zak De namaaksels hebben nog nimmer genezen Meer dan 260 X genezingen tot op 1 Januari 1899 mot de echte Pink Pillen Andere ziekten welke de zelfde oorzaak hebben zooals rheumatiek huidziekten algemeene zwakte heenziekte by het kind en somtyds de tering zyn door hun gebruik genezen geworden Door de maag bet opnemen van het voedsel te vergemakkelyken en door het bloed te zuiveren genezen de Pink Pillen alle ziekten o NTVANGEN een groote collectie Deenscbe glacé Dames on Heeren A voQ OS Az Md Tailleur Kleiweg K 73 73o GOUDA Irlrphoou 11 lam slutkra 7 0 it UI S Villi Vi kr 8 101 81 JUNI MtMELANii Nisl W 8 1 itilu dito dila 3 lim dito dito 8 HoKoil UU QouJI 1881 88 9 liALl Ioaobru iBg 1889 81 6 OoaTti Obl in papier 1888 6 dito ia ailrer 18118 6 PoaTUOAL Obl met ooupon 3 dito tieki t 8 16 8 991 108 61 18 106 101 loiv 101 961 746 607 103 61 Koal ASn Obl Biooeol 1894 4 dito OiMona 1880 4 dito biiRotha 1889 4 dito bij Hop 188 0 4 dito io goud leen 1883 8 dito dito dito I8II4 6 Spaiih Porpet echuld 1881 4 TulHU Oepr Jour leen 1890 4 79 a Oo leaning aerie D I 88 irtc leonui aerieO l l a ZuiD An lUp T oblg 18 9 6 Miiiao Obl Buil aoh 1890 8 VlllXDIU Obl 4 onbep 1881 AilBTllDAll Obligalien 1896 8 BonnOAH Blad laeu 1694 8 Nio N Afr Handelav aand Arondeb Tab M j Oertiiloaleii UeliMaataohappij dito Aru Hypotheekbi paodbr 4 Cult M j lier Voratenl aaud iOt 1141 100 100 a Ir Hy polheekb pandbr 81 Nederlandwihe baalt aand i Neil Handalmaatacb dito N W k Pao H p h pandbr 8 Bott Hyi olhKikb pandLr Ulr Hypotheekb dito 8 981 OoBTiNK O jat Hong bank aand Ruai Hjrpotbeekbankpaudb 4 0 8 V 118 UI 110 111 100 67 6 180 99 Ambeika Ëqut bypotb pau Ib 6 Huw L G Pr LIbn en NtD Holl U Spoorw Hü aend Hg UI Eipi r St Spw aand Ked lué Spoonregm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito tliffi dito 1891 dito 6 671 6 llAUI Spoor 1887 8 A B obl 3 Zuid ItBl 8p n ij A H ubl 8 Polish Waraohait Weenen aaod 4 101 lM Bun Or Buea 8pw HiJ obl 4 lUliHbe dito aand ÏBitowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aeud 6 Kttrak Oh Aiow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 I 100 MV e 1047 lOS 14V 1 AlinilA ü ni I ao Bp Mij obl 8 68 Chic Il Nnttb W pr C f aand 144 dito dito Win Si I eler obl 7 140 Denrer fc Bio Qr 8pm oert f B II lUinoia Central ob in goud 4 I Aui r fc Na beiillOert jun I l 41I 6 171 IOC 107 00 100 mf 118 86 11 Heii o N 8p H Ie hvp i 8 Hiaa Keniai T 4pCt pref aand N York Oulea o k Weet aand dito Pran Obio oblig 8 Oregon Cabf lebyp Ingoud 6i Bt OPRUIMIi G van alfe nog vooriiandcn Zomermantels tol ZEER LA E Prijzen