Goudsche Courant, donderdag 29 juni 1899

Donderdag S9 Juni 1890 No 7985 38ste Jaargang Vrijzinnige Kiesvereeniging GOUDA voor le verklezliis a O a Gemeeiileraail worden len zeerste aanbevolen voor IDistxict I F HERMAiN Fz aftr lid C WITTE VAN DE VELDE attr lid J IDistxict II P DE RAADT attr lid J DE JONG Hz üistxict III J M NOOTHOVEIV v GOOR aftr lid H J NEDERHORST Sr aftr lid Het Bestuur fiOMCHE COHAOT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rdcfosi No M De Jitgaye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TdcfooB No U ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending yan Advertentiën tot 1 uur des midd BnrgerlUke Stand GEBOREN 21 Jmii Arie Panlu onden A Kabonw en K de Zeeuw 22 l etrn ouders K Bart en M Nooy 23 Adriana ouder S den Hertog en T Yan Ejk 24 Pieter ouders P Hemgreen en N Jri Soen öeertrufl Dirkje ouders P H Flamman en A C Verinej Alida Margriethai ouders H Hejj en J Boere Willem ouders H de Uruijter en M de Hmit 2 Wilhelmina Elisabeth ouders W Bode en C Zcverboom 27 Joliaima Wilhelmina Maria ouders W ö Boekkamp enJ M de Jong OVERLEDEN 25 Iuni 8 Blom wed D Verbtj 79 j Bcrkliout 8 m 26 E C Nicuwland 3 j Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Uinulag 27 Juni 1899 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwaliteit 30 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Magere Oasen Melkvee en Vaarkoeicn goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 27 2e kw 34 3e kw 21 cent per half Kilo Stieren redelijk aangevoerd De handel was in vet Vee en vetie KaWeren stug prijshoudend ie kw Melkvee prijshoudend mindere soorten en magere Ossen troagl Stieren minder in prijs ADVERTENTIEN H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUK SPECIALITEIT in alle soorten HAARWEEZEN Nieuw üiiüicrtrollcn rof Or l iobörB weÜMjkoml lllWW SBAORT ILIZIB AllMI ccbt met KtbrlekiiilMl tot Toortdorende radicale en xekere genezing van alle zetfi WWW de meest lisrdnekkige enu f fiVZil Mekten fooral ontataan door BjSS9 afdwalingen op jeugdigi n leeftijd Totale geneling van elke zwakte Bleek iHoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spysrertoring Onvermogen Imipoteni Pollatione ens UitTOflrige proRpectnesen rrijaprr l i 1 i dnhW ntraia J ep6l Multb d Vejle lllwrarael Ucpöta M Cléboii k io Araitardsm 1 Ksppel i Orannbjge I Ililmmaai ilo Jonn J Cm Botterdam Iff U o ftoaila n bil alle drogisten EERSTE NEDERUNDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BUBOEKB DËVHNTEK Model A zonder rem en schermen t 87 50 Model A met Model A Model AA IjO Model AAA LUXE RIJWIEL 180 GEWONE AOATENEa 165 LUXE ACATÏ NE l P 8 DAMES KETTINGKLIWIELEN opalle prKïcn J 5 hooger Verlegrawoordiübr J C Pt Küim Gouda Lensrelt Mcola HOFLEVERANCIER Veencslraal iJl den llaagf IIROOB V BEStllllTFlBUlKK LUNCHEON ROOM Paiii U Luxe Atternoon Tcm K flo Chocolade Melk Middelbare Sctiool VdOK Handel en Administratie DE lli Afi Barenlmtraal 49 CommUaie van Toezicht de Heeren Mr M 1 e M KOLKMAN lid der Tww df Kamor Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN lid der Tweede Kamer L d I L DERAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsclio Bank H P DE SWAEÏ Houthandelaar Lid der Karoer van Koophandel en Fabrieken te 8 iravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende één arlge cunniH vuor jongens van omstreek 1 5 jaar TteeeinrlgeeumuH tot oftleiding voor den Uiindel en twei driejarige zie Prospectus voor enkele Examenn Lccr lingConsul Ambtenaar bjj de emci nteAdministratio ol aan de regeerings dopartomenten Yoorherelding oor de ntudie van het notariaat Algemeene ontwikkeling Hpreeknren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 ♦ nur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne i DiMcUuT ff TVIUHTHt thans nog Leeraar aan H B H en lymn te DOKllHEtllT Kon ware Schal Toor de ongalukkige slacbtoffors der ellbevlekkmg Onanie en gehe me nitepattiogen IS het beroemde werk Z Dr Retail s FXFBEWARIVf BolUndsch aitf aTo met 2 fb Pr fl 2 RuWeu leder die aan de Teniohnkkelgke gevolf eii van Aera oudeii ii d At moet het ieteii de oprechte leennR Aw het geeft redt jaarliikH dnizend van een xekereo dood Te verkrugen bj hetVer laRSMaffMi te Leipzig Neuiuarkt 34 franco tegen luxending van het bedrag ook lil Mï tw gölis t n 111 ikeu boekhandel in Holland fl H lr b m ucluddykite ea k makkclykste poetamlddel voot Uecrui ta vooral dames en Kinderschocnwerk Is de AppretiiUr van C M Mttlltr fc Ce Berlin Beulh Slr 14 Men lette oed op naam en fabrieksmerk Varkryibaaf kf Haeren wlnktMtrtlNitheaawert laiaatsflea Srafervae aai a rial D ael hy W STenweaa Area GoiDA Druk van A ÜKINKilAN Z H K vtN DEB ROER 1 VAN TELLINGEN E OOSTKNRl lK 1 H VAÏTEKANNE Dr H USHEL DE SCHEPPER Mb M M MCHIM van her LOEFF I 1 HELLAAKT r A vi DEK WANT s r JAASLIJESGHE TEBLOTIHG m BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarktèn OP WOENSDAG 18 OCTOUEa en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bjj plaatsing dor Lote zal do Ibto Pijji bestaan in ei ne COMPLEETE BESPANN1N J de andere in ongeveer 10 PAARDEN VKERTW STUKk RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN ziJn verkrijgbaar tegen ƒ 1 Iiel l ot II voor f lO bij A BIUt liMAt eaZr LANGK TIENDEWEG liulieii gij niet wilt hoeste i gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract MéMk uit Ie Koninklijke Stoomtabi iek De Honingbloem van H X VAX SCIIAIH Co DenlIaagrJAvMCiers SCHAIK 80HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co s Melianthö ie liet beste niiilde der wereld VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Melianthe goaeest KvukUoest Co S MellÈmtbe xoneoat xiowel 011 1 ftls jong Co S Melianthe m i m seen liuiago ui Diitbreken Co S iVIeliauthe stiuit voortdurencl onder Schoikunclig loozioht Co 8 melianthe hulpt onlien oopelijlt Co 8 Melianthe i bekroond mft Eerödiploma s Co 8 Melianthe is bekroond mot üoud Co S Melianthe 11 bekroond met Zilver Co S Melianthe 1 verkrijulmar m flacons van 40 Ctt to Clê e f t bg Firma WOLFF Co Westhaven 198 Goiida DlUIEBIEa Kleiweg E 100 6outia K H VA MILD Veeratal B 126 te Oouda A BOUMAN Moordrecht J 0 RATELAND Boi rop B ï WIJK Ouddujal r M KOLKMAN Waddinxven H ROLLMAN Bodegraven PIN KSE Nuiiuierlcerk a d IJ tul W 1 T H DAM Haaalrerht A N VAaZESÖEN Sehoonhoren sieis iclirt tniiilrllt UilUttl UBU nr g im ntniii Der grourn Erlolu BPnuno i i o i H voiie 3p tiBnt+l StolIen xhieMim worllilmea NaclMhmunteH Utn teuf Hlf e teharfeft H tltoUmi mrmi mi JirKt Mr i tolOm tl tnhtiidlur ui k amu i i r PItkÊt MKiilnmil S freieHttem Zesignto r m VcaumaArk Bulteulanilsch Uverzichl De pogingen van de verbondenen om het nienweFransclie ministerie onmiddelgk ten val te brengen zijn mislukt Het ministerie der verdediging van de Republiek zooals Yves Gnyot het in den Siècle noemt heeft een korte en krachtige verklaring van zijn houding afgelegd een verklaring die alle Republikeinen om de groene tafel moest vereenigen Het is btj de stemming gebleken dat een aantal leden der uiterste linkerzpe en bijna de geheele groep van Méline zich aansloten b j de anti republikeinsche groepen om te pogen het Kabinet omver te werpen Opmerkelijk was het zeker zooals de heer Brisson opmerkte dat in deze crisis namen personen en beginselen hun beteckeni verloren hebben dat de groep van Méline de clericaalprotectionistische Kamerleden gejuicht hebben bij de woorden van Mirman den socialist die de ministers voor roevers en moordenaars schold en dat de graaf De Mun stemde in denzellden geest als de revolutionaire elementen van do uiterste linkerzijde Daarentegen was het René Viviani die in hartelijke en gevoelvolle woorden de belofte aflegde deze regeering te steunen bij haar werken voor de verdediging der Eepublikeinsche beginselen Onder den indruk van de stemming in den Senaat waar met bijna algemeene stemmen vertrouwen in dit kabinet word betuigd nam de Kamer met een zeer kleine meerderheid een motie van goedkeuring der handelingen van de regeering aan Men was er van overtuigd dat bj verwerping dier motie rekenend op denkracbtigen steun van den Senaat de president der republiek niet zou aarzelen het besluit tot ontbinding der Kampr af te kondigen Ziehier den uitslag van de voornaamste stemmingen in de Kamer De gewone orde van den dag door Wal deckRousseau afgewezen werd verworpen met 271 tegen 248 stemmen meerderheid voor het kabinet 23 De prioriteit voor de motie Allard vooral tegen generaal de öalliffet gericht werd verworpen met 3 i7 tegen 71 stemmen De prioriteit voor de motie Brunet dat de Kamer slechts beproefde republikeinen aan de regeering wenschte afgewezen door WaldeckRousseau wCrd verworpen met 292 tegen 273 stemmen meerderheid voor het kabinet 19 De motie Perillier goedkeurende de daden en verklaringen van de regeering werd aan iedenksehriUen van eeo Gelukzoeker OF AMIBAL DE YONDELDIB Naar het FranscK DOOR W NUTTER 128 Mijnheer de markies zal tevreden zqn j ose m n flatter Kijk eens schuins hier tegenover Daar zit een allerhefst kind Misschien heb je haar ook al opgemerkt Neen heer markies Wat heb je dan hier uitgevoerd AU je gekeken had zou ze je heliben moeten opvallen want ze heefï gi n mededmgster om haar heen Wat deedt je hier K ijken heer markiet Waarnaar Naar het stuk I Ach ja ik heb met George te doen Hoc kan men George heeten en verstandig zijn Nu kijk dan eens niet langer naar je stuk dat op ijn best genomen allereuendigst in elkaar zit en gespeeld wordt op een manier waarvoor ik geen naam kan vinden Kijk nu eens naar de overzijde fat meisje naast die oude heer bepaald haar eigen ouden heer Zie je haar ging de jonkman in Engeisch voort In de eerste U hierover P antwoordde de genomen met 263 tegen 237 stemmen meerderheid voor het kabinet 56 Deze zwakke meerderheid kan natuurlijk grooter worden daar het aantal onthoudingen vrii aanzienlijk geweest is Pelletan bv en de socialist Zévaës verklaarden zich met hun vrienden te onthouden wegens het ministerschap van de Oalliflet Van dezen kunnen er dus nog wel bijtrekken De Cassagnac had zijn interpellatie ingetrokken op uitdrukkelijk verlangen van zijn vrienden van de rechterzijde die meenden en zeiden dat het kabinet juist aan een interpellatie van een der hunnen wel eens een meerderheid te danken zou kunnen hebben Na afloop der interpellaties diende de nieuwe minister van financiën aillani de jaarlijkscho belastingwet in en Millerand verzocht de ontwerpen betreflende de arbeidsvoorwaarden welke voor 1 Juli wet moeten worden aan de orde te stellen De Kamer besloot daarop gister om 2 uur weer te vergaderen Dat het kabinet zicb zeil wel degelijk als een ministerie ad hoc beschouwt zon men kunnen opmaken uit de laatste zinsnede der ministcrieele verklaring welke woordelijk luidt als volgt Indien onze pogingen niet onvruchtbaar zijn zal de Republiek weldra haar werk van oeconomischen en socialen vooruitgang hervatten en wjj zullen gelooven onzen plicht te hebben vervuld indien wij opnieuw den weg geopend hebben voor een politiek met uitsluiti ig van al wat de republikeinen verdeeld heeft bestaande uit alles wat hen kan vereenigen In de Kamer diende gister Déroniède een voorste in tot opheffing van den Senaat en herziening van de constitutie Door het vreesel jke geraas is beraadslaging onmogelijk Do urgentie door Waldeck Rousseau bestreden wordt met 397 tegen 70 stemmen verworpen De zitting van de Belgische Kamer is tengevolge van het nieuwe kiesrechtontwerp der regeering zeer rumoerig De socialistische afgevaardigden verwijten de quaestoren dat zij het parket hebben saarageroepen om de zitting bij te wonen De quaestoren protesteeren en aanvaarden de volle verantwoordelijkheid van hun daden de socialisten ten spijt Een geweldig geraas barst nu aan de linkerzijde los De zitting wordt verdaagd Fumémont een socialist heft de Marseillaise aan en alle socialisten benevens eenigen van het publiek vallen in koor met het refrein in Men roept Leve de republiek 1 knecht ui dezelfde taal Daar zie ik prinses Neen ezel natuurlijk die niet Is dat eenvreemde voor mij iMijnheer de markies is wel goed maar een kleine nadere aanwijzing Kijk naar de eerste galerij zoowat in het midden Als je haar nu nog niet ziet dan kun jeverduiveld naar een andere betrekking omzien Ik meen al te zien wat mijnheer de markiesbedoelt wit mousseline Precies € Ja nu zie ik haar duidelijk 2 is geheel in het tooneel verdiept Dat geeft geen hooge gedachte van haar verstandelijke vermogens en dat geeft mij weer moedom jou met een Icleine zending te belasten Hoevindt je haar Dehcieuse overigens de smaak van mijn hrer den markies ia genoeg bekend Je begrijjit zeker zoo ongeveer al wat ik van je verlang fluisterde de laarkies Volkomen heer markies Ik moet dat jongedochtertje als Ijijt spel uit 13 achtervolgen uitvinden wat haar adres is en verder zien informatiesin te winmen Juist En wees nu maar niet trotach op je vlug begrip Want je weet wel hoe vaak ik je al heb voorgekauwd maar ik stem toe je knjgt wat routine En pas op dat niemand merkt dat je iemand volgt want dan krijg jij ook weer misschien een achtervolger en die ook weer een dat het ten laatste en sleep wordt van hier tot aan haar adres Enfin doe je best Het is mijn mnig verlangen dat mijnheer den Ondanks de tegenwerking van de oppositie is do behandeling van het kiesrechtontwerp met 88 tegen 16 stemmen en 11 onthoudingen vastgesteld op b Juli Het comité van het Brusselsch verbond der arbeiderspartij gisteravond in geheime vergadering bijeengekomen heeft nagenoeg eenstemmig besloten tot een algemeene werkstaking in Brussel teneinde de bewoging tegen het kiesrechtontwerp der regeering te versterken De werkstaking zal beginnen tegelijk met do beraadslaging over het wetsontwerp in do Kamer dus den 5n luli De sprekers op die vergadering spraken de hoop uit dat de werklieden in die provincie mee zonden doen ♦ De redevoering van Chamberlain heeft in het parlement en in clnbkringen diepe ontroering gewekt De redactie van de Kcho schrijft Men gelooft dat de oorlog nabij en Jhamberlain f rede de inleiding erop is De minister hield z jn redevoering na een samenkomst met Lord Salisbury wiens haastig bezoek aan de Koningin mede met de Transvaalsche crisis in verband gebracht wordt De Echo drukt een deel van Chamberlain s rode van 1881 waarin hiJ do inlijving van Transvaal een frauduleuze dwaasheid en onvereenigbaar met de eer van hot Engelsche volk noemde boven een uittreksel van ChamberlalS s rede van gisteravond af Het blad vraagt zich af wat er in die achttien jaar gebeurd is om deze frontwijziging op te helderen waarschijnlük leveren de niiddelcrwijl ontdekte Rand gondmjjnen het antwoord op die vraag De Echo hekelt ook Chamberlain s klacht over het herhaalde agressief optreden der Boeren wiJ bekijken de kaart van Afrika sedert 1881 zegt de Echo maar van Boeronaanvallen bespeuren wij weinig Do hoofdinpalmer van Afrikaansch grondgebied in de Jongste achttien jaren was Engeland Verspreide Berirlitcn nnEvrvN Van de Azoren eilanden werd eergister geseind dat aldaar in den loop van den dag de Stai verwacht werd Is dit bericht juist dan zal het schip eerst over 4 of 5 dagen te Brest kunnen ziJn Bfl het ontsteken van St lansvuren te Privat nabjj Brost heeft de zoon van don kapitein der gendarmerie aldaar op hot marktplein een kruis verbrand waaraan poppen hingen dio Zola en Dreyfus moesten voor markies daaromtrent geen twijfel voedt iHet zou mijn innig verlangen zijn verzekerd te kunnen zijn van je verzekering Maar hehas ik heb eenige vrees dat je straks thuiskomt met een heel verkeerd adres zooals laatst toen ik door jou schuld bij een oude dame te tand kwam Mijnheer de markijïs spot met mij Spot 13 de meest wanhopige uiting van smart George Doe je beat dus Waar kan ik mijnheer den markies vinden om hem verslag uit te brengen Thuis Ik ga naar huis De livreiknecht boog en stond op De jonkman deed evenzoo en beiden verheten het parterre en begaven zich naar den foyer Alhoewel het boven weergegeven geitprek iB de Engelsrhe taal was gevoerd geworden eéq taal die R hael niet dan zeer gelwekkig verstond was toch ijn achterdocht opgewekt geworden Het gesprek was met verscheidene Fransche en verfranschte woorden doorspekt geworden verscheidene keeren hadden bewegingen met handen of hoofd den zin van het gesprokene verduidelijkt Raphaels achterdocht was opgewekt geworden Hij meende begrepen te hebben dat het vertrouwelijk gesprek van dien dandy met dien iivreiknecht Emilie gold Emiiie I Zijn vingers knepen zich tot vuisten als hij er aan dacht Hij had geen rust meer op zijn plaats toen de beide personen naast hem heengegaan waren Ook hij stond op Gejaagd liep hij door de zijgangen en couloirs niet wetende wat te doen stellen de kapitein die daarbj tegenwoordig was moedigde zjjn toon aan Mevrouw Dreyfus wier gezondheid door do velo emotie s van den laatsten tiJd zeer is geschokt werd oergisteravond te Rennes verwacht Een Parijsch antirovisionnistisch blad dat op schandalige wtjzo gesproken heeft over mevr Uodard te wier huizo mevr Dreyfus zal verblijven wordt wegens laster door mevr Godard vervolgd ZiJ oischt 20000 francs schadeloosstelling welk bedrag den armen te Rennes ten goede zal komen In de Veroenigde Staten is een inschrijving geopend om Dreyfus op den dag der vrijspraak een eorifdogen aan te bieden Kolonel Picquart krijgt een eorobeker en Bmilo Zola een gouden penhouder Volgens de Philadelphia Times bestond bij een groep jongelieden het plaii Dreyfus van hot Duivelseiland te bevrijden Kon stoomboot de Cassard was reeds gereedgemaakt de kosten werddn door een syndicaat gedekt Het plan was s nachts hot eiland aan te doen een paar honderd gewapende mannen zouden bet bezetten Dreyins aan boord van de Cassard geleiden en in veiligheid brengen Het plan ging niet door tengevolge van de uitspraak van het Hof van Cassatie Mr Labori is van zijn langdurige ziekte hersteld on zal weldra weer pleiten Hjj zal mr Deroange bijstaan in de verdediging van Dreyfus voor den krijgsraad te Rennes Van offlcieolo zjjde wordt nu gemeld dat de Sfax mot kapitein Dreyfus aan boord niot voor Donderdagavond te Brost zal aankomen Itauk Het proces van generaal Gilotla San Giuseppe heeft Maandag oen aanvang genomen voor de correctioneele rechtbank te Nizza de zaak werd behandeld met gesloten deuren De verdediger hield vol dat de aantoekeningen on do uitstapjes van den generaal niets met spionnage te maken en slechts tot doel hadden wandeltochten in do Alpen te orgaAiseercn D rechtbank heeft echter den generaal schuldig verklaard en hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en betaling van 5000 trs boete en de kosten van het geding OOSTEBHIJK Do arbeiders vergadering op het Prater te Weenen is Zondag onder plasregena gehouden in do open lucht fToüO personen Toen Raphael opgestaan was en zich verwijderd had de jonge vrouw m de eerste loge rechts haar lorgnet van voor de oo en genomen en zich naar het tooneel gekeerd Zij keek en luisterde alsof zij geen woord of beweging der spelers wentrhté te missen Nu en dan slechts richtte zy haar glas op de plek waar Raphael gezeten had maar waar hij niet terugkeerde Het stuk was ten laatste afgeloopcn Met gordijn vifl na het laatste l edrijf en na het onvermijdelijke geschreeuw en gestamp werden de deuren etc geopend en stuwde het publiek opgewonden naar den uitgang elkaiir in de corridors en gangen en op de trappen verdnn nde Raphael had bij den uitgang post gevat vast Ijesloten dengene die met den titel van markies was aangesproken geworden te volgen Ilij wilde weten wie diegene was die naar het scheen zoo Urhtzmnig met een livreiknecht over Emilie Potard had durven spreken Had hij eel st nog getwijfeld en mogelijkheid van vergissing erkend thans meende hij zekerheid te hebben Niet dat zich iets nieuws had voorgedaan waardoor zijn vermoeden vasten grond had gekregen Hij had zelfs noch den markies noch diens knecht teruggezien Maai zijn hart zeïde hem naderend gevaar aan Hij hechtte groot gewicht aan zijn voorgevoel lij gevoelde zich gedrongen om te hancfclen Hij kon niet anders En hij had post gevat bij den uitgang vast besloten den markies niet uit het oog fe verhezen hem te volgen waar hij hesn ging Hij wachtte lang tevergeeft