Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1899

Vrijzinnige Kiesvereeniging GölDA ¥ oor de verklexing van 6 Leden van den Ceineenleraad worden leii zeerste aaubevolen voor IDistxiot 1 F HERMAIN Fz altr lid C WITTE VAN DE VELDE aftr lid J District II P DE RAADT aftr lid J DE JONG Hz District III J M NOOTHOVEIV v GOOR aftr lid H J INEDERHORST Sr aftr lid PtMBK COMANT meuws en AdvertentiehlM vóór Gouda en Omstreken Telef OT No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend nmr plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd TelefosD IVo M De Uitgave dezer Courant geschiedt da ge lij kg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2S franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Het Bestuur hij schoon is c Een glimlachje vloog over het gelaat van den markies terwijl hij antwoordde Dat moet ik wel toegeven Overigens ik zou ntet den moed hebben mjjn smaak legen dien der prinses te doen gelden Ën hij bood haar zïin arm ttoeinde haar naar haar rijtuig te geleidenOnder het loopen ketfde diB prinses zich meer dan eenmaal om Tevergeefs zocht zii Raphul Zij besteeg haar rijtuig hetwelk 7ich oogenbhkkelijk in beweging zette en wegreed I c markies na de pnnses verlaten te hebben wierp zich in zijn rijtuig en nep den koetsier toe Naar huis en vlug Tien francs voor jou als je het rijtuig dat daar heengaat volg o waar het stilhoudt zeide Raphael tot dcd koetsier op den bok eener cabriolet We zullen 4 wat we doen manheer Het zal wel gaan denJi tkt En daaf het paard in de eerste oogenbhkken een eigen meening meenditf e moeten doen gelden en wei een xoodanige als lijfn cht in itrijd was met Raphaels verlangen en tiet elang van den koetsier regende het zweepslagen op éox rug van het ditfr hetwelk niet bestand tegen zooJa ige positieve en sprekende argumenten zich haastte voort te maken en het op een draf te zetten En eenmaal in beweging bleef de cabrioleL vrijwel achter het rijtuig van den markies meflzijn vurige Ëngelsche paarden bespannen I Tan 11 er nitdrukkeltjk bjvoegende dat zj alleen voor hondenvoer waren te gebruiken omdat zg aan bederf onderhevig waren Ofechoon dus de kooper zekere Van H aldaar dit wist trachtte hj toch de hammetje bü eenige ingezetenen te verkoopen waarin h gedeeltelijk slaagde Dit feit kwam echter de politie ter oore die de verkochte hammetjes in beslag nam Na een deskundig onderzoek waarby gebleken 18 dat ze voor de gezondheid schadelijk waren is het vleesch vernietigd en tegen H procesverbaal opgemaakt ADVERTENTIEN H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR 8PKCIALITKIT in aUe soorten HAAEWEEEEN li Dlgtrllit I ffljjl Do ondergetekende brengt W ter kennis van de Kiezers dat zgn Kandidaatstelling die fa j door zgn verklaring in de Dagbladen hoopte te voorkomen hem als Voorzitter van de Kiesvereniging GOUDA niet anders dan onaangenaam kan zjjn In geen geval zal onder deze omstandigheden een benoeming tot öemeenteraadslid door hem worden aangenomen Hy nodigt das allo Kiezers van lUatriM l érlngend uit geen alemme op hem nit te brengen maar krachtig mee te werken tot do verkiezing van de Heren F Herman Fz C Witte van de Yelde Kandidaten van de Kiesvereniging GOV DJ V H umi DE SCHEPPER DelftscheSlaolie lUrddsmcrli M Cafve Deffl Ë CASSrTO TANDAUT8 Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR Van 8 tot 5 uur VRIJDAtiS van t tot nor ZONDAUS geen spreeknnr A SLEGT beTeeltsiob aan tut het leveren ran Zuiger Zeeuwsota Tarwebrood t cent Ie K O NIKl WE HAVEN 28 tÊff Bekroond op de Internationale Tentooaetelling aa Uakkerg Uuldery en Kook kan t te t Oravenlutpe met eeu diploma Verguld Zilveren Medwlle WouDi Druk van A BRINKMAN Zn Db h ussel de schepper Mb M M schim van der LOEFP P J HELLAAHT O A VAS DEK WANT RIJWIELËi ü Wilt ü prettig en goedkoop rjjdenP Koop dan een £ S X x Deze Röwiolen z n fraai en solide en worden op maat gebouwd van af ƒ M 1 jaar dogeiyicc garantie Ruver VJclur Surprise Matador rn alle andere KUwlelvn tot uitcrut coiicurreei ende pryzen KBTTINGLOOZK RIJTVriELEl Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR OS cent per bus van 1 K U Bonds Rljwlelherateller late Klasse W I D VA RUIIEWVI Veer tal Gouda liuiien gij uiel wilt hoestesi gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borsthonig Extract Meiianüie uit de Koninltlijkc Stoomiabriek Ue Honingbloem van II ü ¥ Ail i i€HAIIi € o Denllaa iyev iers VAN SCHAIK Co a Melianthe is het Wste miililul der wereld VAN SCHAIK Co s Melianthe nmmat Kuikhoost VAN SCHAIK Go s Mellitltbe üonoost loowel oml nisjon VAN SCHAIK Co s Melianthe muu m een huiBgo in onlbrek VAN SCHAIK Co a Melianthe Inot voortduroiul oiuler Scliuikunrlij tomMit VAN BÜHAIK Co a Melianthe helpt onliorroepLlijk VAN SCHAIK Co s Melianthe bekrooml mi t Eoroiliploraa s VAN SCHAIK Go s Melianthe u bfkrtoed met Gouil VAN SCHAIK Co s Melianthe i bekroond mei Zilver VAN 8CIJA1K CO B Melianthe is verknjibaur ill fliioons r n 40 Ctê TO Ctê e f f bg Kirma WOLVP Ji Co J C RATEL AND Bm rop Westbsven 198 Gouda B V WIJK Oudmal r O MIMBIES Kleiweg E 100 M KOLKMAN Waddinnen Oouda a KOLLMAN Bodegraven Ë H VAS MILD Veentel PINKSE Nieuwerherh a d lJuel B 126 te Gouda W 1 TAN DAM Uaaetreeht A BOÜMAN Moordrecht k N TA ZESSEN SehoonKoven WF Ieder z jn eigen VHI Hroniogs Limonade fabrikant Om zonder eenige kennis vlug on gemakkelijk Vijf Liter d i geUJk aan 10 halve fleascben KROXIAOSLIMONAIJE te maken en el na r keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Por btel is de prj s franco thuis met gebrniksaanwijzing slechts 50 et 2 stel in eens franco 90 ets na ontvanpt van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bö KXK tallen verkocht Schier op alle plaotsen van ons land en daarbuiten met t beste suoceb bekroond Bj een zeker aantal stel ik de prjs nog lager Vraag acbriltelyk do conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter iittnge Ken ieder tvaeMe ieh veor namaak Let op t adresi K K DE BOER Sneek H E VAN DEK roer 7 VAN TELLINGEN E OOSTENRIJK J H VATTEKANNE IEMAND geheel door de natuur geneeswijze behandeld en liersteld is volgaarne bereid aan zijne lijdende natuurgenooten die het verlangen uit dankbaarheid het adres op te geven Briev J Hekkema Molenstr 15 Den Haag EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFARRIEK Directeur H BUKGEES DRVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RLIWIEL 160 GEWONE ACATENES 165 LUXE ACATttNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Verlöienwoordigiir J C DE RUITER Gouda StoUwerck sche Borstbonbons goSibriceerd na voorschrift Tin den kon Universiteits Prot G hm Hofrad Dr Hartati Bonn hebbeo sedert 50 Jaren ak TerzBchtond middel t en ho heesctibeid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedigo afniseeling van warme en koude lucht is t bijzonder unbevslenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Qeele pakjes 26 cent Alom vtrkriJiMiMr jrm Hat MM dfuduuklyluts n maUulyluteixietiniMilelTiiorHeerea en rooral UmM en Klnderacbocnwerk U de Appretuur Ttn C M MUIlar k O I v Berllii Beulb Str 14 M i lette iMd rijtuv op aan en fabrieksmerk Virfcrrihiir kï Hsw n WinkBilart In iBhointrtrt gilutiriM Htrvn M iiit a nar it D palby W Sar Miuii AriilHa P o IKK OU DE SCHIEDAMMEB GENE7EE Merkt NIGHTCAP Varkrljibiar biii PEETERS Jz AU bewiji Tis eohtligid ia oaehet m kurk ttaedi tooiw R D Tan d0D uam dar Fima p HOPPa De BURGEMEESTER van OOUDA brengt ter openbare kennis dat de op den 37n dezer bij hem ingeleverde opgaven vau candidaten voor de benoeming van zes leden van den jemeenteraad op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd dat atbchnften da trvan zijn aangeplakt aan den Korten Groenemlaal bij de Markt en tegen betaling der kobten verkrijgbaar gesteld Gouda den 28 Juni 1899 De Burgemeester voornoemd R 1 MARTENS Bultenlandsch Overzicht Bï de opening der zitting van de Brnsselsclie Kamer ging het zeer kalm toe De linkeren rechterzijde wisselden opmerkingen over de maatregelen gisteren door de quaestoren genomen Ten slotte werd de socialistische motie verworpen terwijl de motie der rechterzijde waarin vertrouwen Wordt nitgesproken in de waakzaamheid van den president werd aangenomen Hierop barstte een helsch lawaai los De socialisten loten schreeuwden en bliezen op trompetten De afgevaardigden daalden van ban zitplaatsen in de zaal af De heer De önchtenaere katholiek werkliedenafgevaardl e Van Gent werd door de socialistsu afgeranseld De ordebewaarders waren onmachtig in het gedrang de vechtenden te scheiden De strijd werd weldra algemeen Ministerpresident Van den Peereboora bleef rnstig op zijn bank zitten hoewel hij door de socialisten heftig werd uitgescholden De voorzitter hief do zitting op onder een onbeschrpjke wanorde De openbare tribunes werden door soldaten ontruimd Gisteravond zijn te Brusselto fccheidene bijeenkomsten gehouden die d i alle oppo sitiepartyen in het parlement op ttJuw waren gezet om verzet aan te teckenen tegen de hervorming van het kiesrecht De vergaderzalen waren propvol De meeste partijleiders onder wie verscheidene Kamerleden hielden zeer heftige redevoeringen tegen de kieswethervorming die ij kenschetsten als een jammerlijke wet en een schandelijken aanslag op de constitutie en het volkenrecht Zü spraken de hoop uit dat voor t geval de wet zou worden aangenomen de Koning ijn bekrachtiging zou weigeren De bijeenkomsten eindigen met het geroep van Demission I enz Bil het uitgaan van do samenkomsten vormden de deelnemers ten getale van ettelijke FEVILLEIOX Gedenkschriften van een Geiakzoeker AMIBAL DE VoiTDELniG Alzar het Fransch DOOR W NUTTER De markies was er dan ook de man niet naar om zich in het gedrang van modemaaksters dienstmeisjes winkeljuffers werklieden en arbeidersvrouwen op hun Zondagsch uitgedost te mengen Hij had 7ich na zijn knecht nog enkele aanwijzingen gegeven te hebben naar de loge der jonge vrouw begCTen toen het gordijn voor de laatste maal viel Met een sierlijke buiging stak hij de beeldschoone jonge vrouw zijn hand toe Bonsoir pnnsea Bonsoir Hektor antwoordde de aangesprokene met een hoofdknik Wat hebt u toch vroeg de markies u liet er ïoo treurig uit ïk Ik heb niets een weinig vewtrooid afgetrokken een kleinigheid Mag ik die klemigheid weten Neen ik weet zeker dat ge er den draak mee zult steken En dat zou nog niet zoo erg ztjn want dat doet ge met alles maar ïk vrees dat ge gelijk hebben xoudt duizenden een optocht die de voornaamste straten van do stad doortrok Voor de woningen van de ministers werden de munilestanten uiteengejaagd door de politie Het garnizoen van Brussel en de schutterij z D geconsigneerd V In de Italiaansche Kamer deelde generaal Pellonx do minister president mede dat de Regeering hot wetsontwerp betreffende de politieke maatregelen intrekt en diende hö het koninklijk besluit van 22 Juni betreffende deze maatregelen in ten einde dit besluit tot wet te doen maken De premier deed voorlezing van het rapport aan den koiting dat aan het besluit is voorafgegaan gaf de redenen aan die tot afkondiging van hot besluit hebben geleid en vervolgde Wil weten wel dat de maatregelen waartoe wij onze toevlucht hebhen genomen buitengewoon zijii maar gegeven den toestand waarin de Kamer en de Kegeering zich bevinden is de weg dien wiJ ingeslagen hebben om uit dezen toestand verlost te w orden de eenige naar het ons voorkwam die tot een practibch resultaat kan leiden WiJ verzoeken u het beslmt zoo spoedig mogelijk in overweging te nemen opdat de staatsmachten geregeld kunnen functionneeren Ttn slqH vro g generaal iMUUleXBCT zending van het besluit naar de commissie Do afgevaardigde Boiiati bestreed dit voorstel en diende de volgende motie in De Kamer verklaart het besluit van 22 Juni voor nietig en spreekt haar afkeuring nit over de daad der ministers Nadat verschillende sprekers v6 ir en tegen het besluit het woord hadden gevoerd handhaafde de minister president zijn voorstel om het besluit te verwijzen naar de coramiBsie voor de politieke maatregelen daarbij voegende dat hy de aaimeming van dit voorstel zal beschouwen als een décharge die do regeering van de Kamer vraagt Het voorstel van generaal Pellonx werd biJ hoofdeljke stemming mot 208 tegen 138 stemmen aangenomen De kanaal commissie uit het Pruisische Huis van Afgevaardigden is nog altijd bezig met de algemeene beraadslagingen over de compensaties De conservatieven trachten de discussies maar gedurig te rekken en de regeering is er machteloos tegen Ook het centrum schijnt nog steeds goede redenen te hebben om geen al te groote haast te maken want het heeft eergisteren nog een voorstel Zeer verplicht zeide de markies een weinig uit het veld geslagen Ik Hij wilde naar den toon van zijn stem gevoegelijk kon afleiden een beleefde verontschuldiging prevelen Ux h de prinses viel hem levendig m de rede iZie kijk daar eem Wat Ihen jonkman daar De xhouwburgzaal was thans bijna geheel verlaten L waren al sprekende de trap genaderd De door de prinses aangewezene yras Raphael Welnu vroeg de markies zeer verwonderd Die jonkman wat zou die Daar begint ge al te spotten O volstrekt niet mevrouw Mijn nieuwsgierigheid verdringt alles op toogenblik Ge ziet dien jongen man daar Zeker wel Wat zegt ge van hem Ren flinke houding en geen onaardige figuur over het geheel Maar naar zijn kleeding te oordeelen ligt zijn stamboom niet zoo heel diep m het verleden Zijn vader komt het me voor zal de eerste van zijn geslacht zijn Dt wil maar zeggen het is een jonkman uit de volksklags c De pnnses haalde de schouders op Arme dwaas mompelde de prinses Altijd zoo op het uiterlijk Al zette men de godin Venus in al haar schoonheid voor hem en het was dat zij niet naar den laatstcn smaak gekleed ging hij zou zijn neus ophalen en weigeren haar te aanbidden En zich weder tot haar begeleider wendende voegde zij er b j i uutt ge niet dat lielpsl verwerpen tot sluiting van de dabattel hoewel Miquel in een lange redevoering eergisteren nog eens de doelloosheid in li licht had gesteld van het geredeneer over Uerlei bjj de haren er bij gesleepte kwe es redevoering van Chamberlain te Birin wordt gekarakteriseerd nis een uittusschen beschaafde staten slechts ik is als zij aan den vooravond van irlog staan Eit in Engeland beschouwt men dan ook die edevoering als de voorlooper van oen kras inltimatum of van een veldtocht in Afrika zoo president Kruger zich niet aan handen ea voetdn gebonden aan Uhamborlain onderwerpt De imes spreekt de verwachting uit dii het Ijind zich zal aansluiten bij haraberlain ii besclionwingen die hjj in het volle besef vaa den rnst van den toestand heelt gegeven Het Jblad is overtuigd dat als de moreele pressie niet tot het doel leidt een ander midd l moet worden gevonden om de üitlandés te steunen en dat de heer Chamber lÉi dit middel heeft aangewezen I a Standard zegt De redevoering vaft hajberlain was eenvoudig vastbesloten en ondi belzinnig De tegenwoordige toestand is gevijrlijk en moeilijk en kan daarom reeds nie K oor een onbepaalden tijd verlengd worden Slechts de Daily Chronicle waarschuwt tegen den veroveringsveldtocht in ZuidAfrika die als t hamberlain zijn zin krijgt in den herfst zal plaats hebben De Wcstm Gazette kourt de houding en den toon van Chamberlain beslist af Chamberlain verontschuldigde zich dat bij de di péche van sir Alfred Milner had gepubliceerd en vroeg Wat zou men gezegd hebben als ik die had achtergehouden De Westm Gazette antwoordde daaiiip Het antwoord daarop is dat hf zou gehandeld hebben met voorzichtigheid on beleid Er was geen noodzakelijkheid voor iemand te weten wat sir Alfred Milner had geseind en er was vooral geen noodzakelijkheid voor den heer Chamberlain oen redevoering te houden als te Birmingham indien hiJ ons ten minste wil doen gelooven dat hü eenige waarde bocht aan de vredelievende pogingen van Hchreincr en Hofme jr en als hiJ hun arbeid niet wenscht te verzwakken maarte versterken De berichten over de ongeregeldheden in Hpanje luiden zeer ongunstig In tal van plaatsen hebben do winkeliers hun winkels gesloten overeenkomstig den raad van de Kamers van koophandel Te Valencia duurden de troebelen Maandag tot laat in den avond en de gendarmes waren gedwongen een aanval te doen waarby twee meuschen gewond werden To Mur ia werden eenige huilen in brand gestoken ook hier word geschoten en het paleis van den gonverneur wordt streng bewaakt Op verscheidene andere plaatsen moeten de onlusten weinig minder ernstig geweest ziJn maar de overheid Bchijnt niet alle berichten door te laten Het emstigat is er gevochten naar de regeering zelf erkent te Saragossa en dat is een ding van gewicht omdat die stad altijd oen brandpunt van de Carlistische woelingen geweest is I I = amt Verspreide Berichten IIHBVrUS Nog altijd niets van de Sfax Dinsdagochtend op zijn laatst zon het soUp te Brest aankomen maar dat is niet gebeurd Inlichtingen zijn niet te krijgen en dns worden allerlei praatjes verspreid Volgens sommigen zit Dreyfus door een torpedoboot in volle zee van do 8tax afgehaald al lang in do govangenis te Rennes Volgens anderen heeft de Hfax op bevel haar vaart vertraagd opdat liet ministerie elegenheid zou nebben do noodlge Voorbereidende maatregelen te nemen ChinohoUe van de Kigaro verhaalt dat hij de bewakers van Dreyfus gesproken heeft die per Ijafayette 48 uren na de Sfax van Cayenne vertrokken te Brest zijn aangekomen dit schip liep 4 knoopen per uur sneller Do tien bewakers verklaarden dat Dreyfim het Duivelseiland in goede gezondheid verliet dat zij hem dikwijls ondervraagd hadden maar dat hü nooit een woord met hen over zijn zaak gesproken had en nooit oen klacht geuit Omtrent don datum van hot proces te Rennes is nog niets bepaald Do regeoringscommiusaris en de voorzitter van den krijgsraad zijn voornemens al de stukken van het dossier der enquête van het Hof van cassatie te bestudeeren natuurlijk zou men zeggen en men ct niet hoeveel tijd dat zal kosten De verdedigers mrs Dcmangc en Labori zijn van plan zich zoolang tegen behandeling der zaak te verzetten als zijniet de zekerheid hebben dat het gestel van Dreyfus tegen de vermoeienis en inspanning der terechtzittingen bestand zal zijn Er is dus nog niets met zekerheid te bepalen maar men mag aannemen schrijft de HOOFDSTUK XVII Dl MiRKIlS HIITOR DB CHATUUDIKU Ën de koetsier van de cabriolet haalde werke lijk zijn tien francs Wel 13 waar was hem twee of drie malen het rijtuig van den markies bijna in het gedrang en dooreenwoelen van een heirleger wagen van al lerlei slag ontsnapt had hij hst bijna uit het oog verloren I och de belofle van den jonkman daarbinnen versterkte zijn gezïchtsorgaan boveO mate En telkens slaagde hij er in de elegante equipage weder achterop te komen welke equipage ten slotte de koetspoort van een uitermate fraai gebouwd hotel ot voorhuis binnenreed Dit hotel was van de belendende gebouwen aan weerakan ten door een tuin afgesloten door een ijzeren hek afgescheiden Deze tuin scheen teer diep in te loopen Op ie plaats waar wij than den lezer heenvoeren bevinden zirii heden ten dage rue Berlin en rue Milan Raphael hield op eenigen afstand van het hotel waarin hel rijtuig van den markies verdwenen was stil betaalde den koetsier zond deze heen en wachtte Na i loop van tien minuten naderde hij met Ide aan De dM werd geopend door een prachtig uit jiedtaitórrivreibedieDde Vl prt l hart den hoofdingang Hifïffeld m SÊm