Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1899

r zitter de heer J T van Bruggen van Groningen het feest Spr wees er op dat er weer verschillende nieuwe bonden ztjn opgericht 0 a de Algemeene Onthoudersbond en de Onthoudersbond onder ambtenaren aan t spoor Men moet eindelijk kunnen zeggen dat alleen nuchtere mannen werkzaam zijn Het moet eenmaal zoo worden dat al de ellende van alcohol is opgeheven Spr wees er verder op dat ook H M de Koningm sympathie aan de zaak betuigt Onlangs biJ het bezoek aan Rotterdam vergat H M niet ook de straat te pasaeeren waar het gebouw stajit voor geheelonthouders Daar werd H M een bou inet aangeboden Spr wenscht dat onze natie mettertijd een nuchtere natie zal worden ons land een drankvry llind Men wil nu ook een afdeeling Kinderbond oprichten Niet opdat de kinderen zullen vergaderen evenals groote mannen doch alleen om hen van jongs af iji te prenten hoe verkeerd het is alcohol te gebruiken Men wil de kinderen nuchteren zien opgroeien Wy zullen lang moeten stryden voor we ons doel hebben bereikt zoo eindigt spr doch onze zinspreuk is wanlioopt niet Als tweede spreker tr id op ds Th Scharten van Stadskanaal met hot onderwerp Het gouden Kalf Van 12 tot 2 uur werd pauze gehouden Na deze pauze traden op de heeren dr Joh W Pont van Utrecht met het onderwerp Ons beginsel ds A Leendertz van Snppemeer met Samenwerking en ds N A van Beek van Stadskanaal met Leiding ds BOgeholtz van N Pekela hield de slotrede De toespraken werden afgewisseld met muziek en zang Het getal bezoekers schat ik op 450 500 Als secundi werden gekozen Ds T J Homoet pred te Ouderkerk a d IJsel en de heer G de Vor Hz van Vianen Na de pauze werden de Synodale voorstellen behandeld De voorgestelde wy ziging van Art 14 Alg Reglement werd eenparig aangenomen terwyi het ontworpen reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten op een viertal gronden met algemeene stemmen op 2 na werd verworpen evenzoo ging het met het reglement op het algemeen fonds der Ned Herv Kerk terwyi der Synode zal worden gevraagd een jaarlyksche verplichte contributie voor de Kerk op te leggen aan hare leden en lidmaten naar eigen goedvinilen te bepalen Het voorstel Ring Enschede in zake de regeling van het beheer der kerkeiyke goederen werd aangenomen De vergadering werd daarop met dankgebed gesloten Gemeenteraadsverkiezingen Berkenwoade Herkozen R van der Bos W Scheer en U iludenes apelle a d IJsel Herkozen A van 1 appellen L Hoogendyk P v Vliet en k Vuyk Woubrngge Herkozen Molenaar Dz en L 1 Zwetsl ot BKaiiAMBAcnT Bedankt voor het beroep by de Ned Herv Kerk alhier door ds 1 C Klomp te Lnnteren MoERKAi ELi E Het beroep by de Ned Hervormde Kerk alhier is aangenomen door den heer M J G J van de Pol cand te Herveld Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men Gistermorgen vroeg werden eenige arrestanten in den celwagen naar het Centraalstation gebracht Toen de veldwachters het portier openden sprong oen der arrestanten moedernaakt naar buiten onderweg had hij zich ontkleed Met veel moeite werd hj gegrepen en geboeid naar den trein gebracht APgu E a d I Jbki De drie personen V S en S allen thans gedetineerd als verdacht van diifstal van niim f 300 en een gouden horloge in den nacht van 29 op M April by den bakker T alhier zullen voor dit feit op 4 Jnli a s voor de rechtbank te Rotterdam terecht staan Laatste Berichten Te Baarn is de vorige week een jonge dame in een toestand van opgewondenheid uit het raam eener bovenverdieping gesprongen Ëergisterochtend is zü aan de gevolgen van haar val overleden De brand in de Schoterlandsche venen biykt by onderzoek ontstaan te zyn in heide liggende onder het grondgebied der gemeente Ooststellingwerf wellicht door onvoorzichtigheid met een koffievuurtje of lucifers Ofschoon het vuur in zyn voortgang gestuit is is het daarom nog niet geblucht doch gaat steeds dieper den sponachtigen en nu drogen veengrond in Hier en daar blykt het vuur reeds 50 en 75 centimeter diep te zitten zoodat ook de eigeniyke tnrüaag is aangetast Kenige veenarbeiders houden de wacht op het terrein om uitbreiding te voorkomen Alleen flinke regenbuien zullen het vuur voorgoed kunnen blnsschen De vervener J Hogeveen van wien eene groote De wyken waarin de Katner de woningen van de ministers en het koninkiyk paleis te Brussel liggen worden bewaakt door een cordon van politieagenten en schutters F en stoet van vier of vyfduizend manifestanten kwam samenscholen voor dit cordon De politie deed groote moeite om de menigte in bedwang te bonden en maande haar vergeef aan uiteen te gaan Kort daarna kwamen bereden gendarmes aanzetten die herhaalde charges uitvoerden te mitïden van gefluit gejüuw en verwarde kreten De grootste wanordeiykheden gebeurden in de iVeurenberg straat waar twaalf bereden gendarmes en gendarme officieren post vatten zy werden ontvangen met steenworpen Daaroji werden straatsteenen uit bet plaveisel gerukt en nuar de gendarmes geworpen zy haalden hun revolvers nit maar de menigte ging door met steenen gooien Daarop gaven de gendarmes vuur maar het volk verstrooide zich toen nog niet De gendarmes zetten nu de bajonet op t geweer en voerden een charge uit in voll ii ren zoodoende de manifestanten terugdryventle tot op het St Goedeloiiplein Men zegt dat twee gendarmes gewond zün Er zjn tal van spiegelruiten en lantarens ingegooid In de Aremberg straat waar ook verscheidene ruiten zyn verbryzeld maakte de politie een charche met de sabel in de vuist Men verzekert dat er versi heidene gewonden zyn Tegen middernacht w as er weer kalmte maar de politie biyft op de been Eenige manifestanten voorafgegaan door een bende jonge straatbengels gaan den kant op van de Treurenberg straat naar het hart van de stad Onderweg gooien zy winkelruiten in De politie dryft hen uiteen Tegen éèn uur begint het te regenen De politie en de schuttery zyn nog steeds op de been De politie toaatregelen zyn togen morgen nog verscherpt Er zyn ettelgke brigades gendarmerie uit de provincie aangekomen De samenstelling v n den krygsraad te Kennes voor welken Dreyfns moet verschynen wordt offleieel opgegeven als volgt kolonel der genie Josuaut voorzitter majoors der artillerie Brongniart De Bréon Trofilet en Mame kapiteins Parfait en Beauvau Al deze officieren hebben de polytechnische school doorloopen Als byzittende rechters zy i aangewezen de kolonel der artillerie Jourdy overste Lucas majoors Boucher en Tonchard kapiteins Peyronnet en Cuignot ülrncte Spoorwegverbindinfcen met GüUDA AaociïvanKeD 1 Mei TUd van Greenwich 8 81 4 48 4 66 6 08 i O 6 18 6 18 7 14 tM 10 18 I 1 m 8 klM Eitn bijb rtitoi y Op dne IraM l ijn Zoiidi Mm uJih m niiucUg ni g t tourbiljellcp ► oor d 8 U rakrüjb r legi o cnkoloii Tiaohtpciji ff HoUtiidick Spoor 8 05 8 40 1 14 3 68 1 54 8 01 M 8 14 S 8S 1 11 4 09 4 15 4 87 4 47 4 64 5 11 5 01 S IS 6 36 8 7 44 0 8 14 8 46 1 55 4 18 M 411en lo n 8e kliao ottn boUlen r PwilUtiof op dta loop ku olol pnkend worden ff Holludxke uil DA Ut N U AO lieo 4 56 6 86 6 4 8 18 7 17 7 3 7 59 8 80 8 89 9 13 10 18 10 18 10 40 6 07 8 U 10 18 8 18 8 88 10 97 1 88 8 p 10 9 6 87 6 55 16 48 7 46 8 05 8 418 48 8 t O 10 44 10 18 1107 11 44 6 10 86 m 80 4 46 1 80 18 7 00 7 48 7 66 8 66 8 48 10 8o 88 8 18 8 49 0 8 80 10 03 81 8 8 10 18 08 6 18 00 4 60 7 87 8 10 8 88 9 88 10 85 10 8k mogea tIb Ulnant reiaea llUn 6 49 8 05 7 05 7 80 7 46 8 6 00 8 45 lO U 11 87 11 95 18 0 1 11 8 4E 8 0 4 09 4 Voorburg 6 48 10 17 1 41 4 o temi K 08 10 8S 1 86 f r oh Mo 13 10 4 a 0 4 IWid 8 84 7 91 7 47 8 1 OS F 8 87 10 13 10 f4n 18 08 lt 57 8 17 u 9 87 4 7 8 i Herno ik lreia illeeo e ea 9e kleaia In Ulalea f Roiii on taor Ie l j Bia elei AaiaMam GOUD A A 11 8 T I D A M riae ana aoada 9 8 09 8 17 9 88 10 1010 67 18 08 1 18 8 98 9 88 4 O 5 19 l 8 19 1 88 8 10 I X 9 89 5 0 50 II OU Amal W 8 01 8 63 08 10 16 10 64 18 48 18 57 8 00 3 93 4 18 4 67 00 37 7 8 15 O0IO Oi 0 1010 43 8711 58 lAmaLC 8 19 9 0S 80 10 30 11 0 1 08 1 1 8 16 8 41 4 30 5 18 8 15 7 13 8 30 0 1810 18 10 88 11 00 1188 18 07 i 07 8 98 10 98 10 48 10 68 11 18 8 48 89 liKat a e 98 7 8n 7 40 3 0 46 11 18 18 0 18 81 8 80 8 16 9 91 4 4i 18 91 7 16 8 10 9 86 46 i W 5 48 60 7 96 86 30 10 00 11 90 18 5 18 40 8 48 8 90 9 45 8 011 88 60 7 80 8 86 V 40 If OO da 7 17 7 34 8 18 8 48 10 18 10 18 19 51 l b8 1 84 8 88 4 17 4 88 5 47 7 88 7 38 8 14 18 10 87 11 10 8 88 8 58 88 10 51 11 9 j 4 48 6 88 8 41 It iS 7 58 I 10 00 10 34 7 8J 10 64 7 87 49 6 80 8 10 7 18 r S8 8 S 10 08 18 88 11 10 p j g Ulraahl 8 87 0 86 7 63 8 80 8 4 9 80 10 15 10 38 I l t 18 08 1 97 S n8 8 fO 3 6 Woordm 5 18 4 63 8 14 10 88 U 5S 18 87 4 8 üud 8 80 7 08 8 88 10 48 H 85 4 9 1 e gd 5 50 7 17 7 97 8 85 9 00 9 88 58 18 6 11 10 18 11 18 81 8 tl M 8 58 4 48 VERSCHEIDENHEID Het nieuwe Franschö Mbinet geeft genoeg waarborg dat geen verdere onwettigheden zullen worden gepleegd Het bestaat uit uitgelezen mannen die zich hebbes verbonden Temp dat het proces niet deflnitiel zal aanvangen voor het einde der maand Inli Het Katholieke Comité ter verdediging van het recht heeft than te Kennes biljetten laten anplakken waarin verzoenende en kalmeerende woorden gesprolten worden en gewaarschuwd zoowel tegen hen die het Hot van cafehatie een bende verrader en onigekochten noemen als die Dreyfn een beklaagde willen beleedigen Tengevolge van een incident in de Kamerzitting van gisteren zal heden een duelplaat hebben tnsschen de afgevaardigdenBertanx en Millevoye De fabrikant van het veelbesproken doorzichtige papier van Esterhazy Marion heeft tweemaal een bezoek gehad van generaal Mercier die hem heeft gevraagd of het genoemde papier in 1894 gemakkelijk of moeilijk vcrkrggbaar was DuiTBCm AKD Bij een tochtje in het Kaisergcbergte zijn Zondag twee otücieren uit Müncbcn bij Knf tein van de Ackerspitzo gevallen i e een is dood do ander zwaar gewond gevonden Itaub Gisternacht is te l isa Florence Massa en Livorno een langdurige aardschok waargenomen Een aantal huizen werden beschadigd SpiSJE Bil de manifestatiën tegen de nieuwe belastingen is het in verscheidene steden tot botsingen met de gendarmerie gekomen Te Saragossa werden de gendarmes met steenen geworpen waarop dezen charges maakten 17 personen werden ernstig gewond Tc Hcvilla werd de militaire sociëteit met steenen gebombardeerd te Valencia is de staat van beleg afgekondigd te Barcelona wordt deze maatregel verwacht HUBLANO Kolonel Hawaiski commandant van een regiment kozakken is wegens fraude en verduistering in de administratie van zjln regiment gedegradeerd uit den adelstand verjaagd en tot Ifi jaren dwangarbeid veroordeeld Vier medeplichtige officieren werden evenoon tot zware straffen veroordeeld Een stap tot den vrede f Do Knsaische mmister van marine heeft 13 ill iOO roebel uitgetrokken voor het vergrooten en vcrbetoren van de oorlogsbaven in Wladiwostók VURKItlIiaUK Ht tes Te Pittsburg zullen Vrijdagnacht aUe blik tobrieken gesloten worden wegens een loon gesehil tussrhen juilroons en arbeiders 5 KK werklieden zullen iluiirdoor werkloos worden BINNENLAND PROVINCIALE ST4 TEN ZUID HOLLAND W 8 88 8 01 44 8 18 8 5 ca B i 7 80 7 98 8 1 door 7 87 Ooada Moord fMht Ninuwartwk 7 34 0 11 11 7 41 Riil xnl tii M 80 7 10 KottardimD P t BoUariUm B 4U i du Diud i 8 18 Boltwdam B un Rolterdiun I P Rotterdam H O pull Hiiuwerketk UooritrMht Sold 7 16 7 37 5 46 1 68 0 8 14 S 0 4 46 4 66 5 04 6 11 6 17 7 11 8 08 8 49 8 8 7 7 8 00 7 48 H 09 8 08 9 81 8 07 8 85 a lO 8 Roud ZffTanhutf a Mowk p üe SoitHrmMr ZeKwurd Voorburg Hmi uuda Oud Wa nl Ulmki 6 80 8 84 7 80 8 83 6 95 8 48 08 7 04 Ged Staten hebben voorgesteld ten behoeve eener vemienwing tevens verruiming von de sluis in den Küa te Bodegraven een provinciaal subsidie te vorleenen van f i MlO zjnde iets meer dan de helft van hetgeen aan de aanmmingssom nog ontbre t naaftrek van hetgeen door de vereenigde vergadering en door corporati en bijzondere personen is toegezegd De f ndere helft zal dan ook ten laste van het grootwaterschap moeten komen tenzij de regeering bereid mocht worden gevonden om op grond van het algemeen scheepvaartbelang eene by drage toe te kennen Het subsidie voorgesteld door jed Staten voor de Ambachtsteckensehool te Vianen bedraagt f 100 8 jaars en het subsidie aan de vereeniging Opleidingsschip voor de Handelsvaart te Rotterdam f 500 jaars Voorzien vnn een 60 tal handteekeningen van ingezetenen is onderstaand adres nit Bergschenhoek aan Hedeputeerde Staten verzanden De ondergeteekenden allen ingezetenen der gemeente Bergschenhoek geven met den meest verscbuldigden eerbied te kennen dat de weg van deze gemeente tot aan de gemeente llillegersberg zeker een der meest drukke verkeerswegen in de Provincie ZuidHolland gedurende elk seizoen wanneer het slechts fen dag regenachtig weder is in een zeer slechten toestand verkeert alsdan bjjna onbegaanbaar is en het vervoer van goederen bjjna onmogelijk maakt dfft een dergelijke toestand inhetcentrnm der Provincie Zuid Holland hoewel ondenkbaar toch aanwezig niet kan blijven voortduren dat wanneer door onze gemeente op de gewone manier van onderhoud wordt voortgegaan geen verbetering doch wel vermindering van toestand te wachten is te meer daar het verkeer blijft toenemen dat adressanten zich t vorige jaar by behoorlijk request tot den Baad dezer gemeente om verbetering hebben gewend doch de linanciën dezer gemeente laten niet toe dat er meer golden voor onderhoud van don weg worden besteed dat de belastingen dezer gemeente voortdurend drukkender worden immers de hoofdelijke omslag wordt reeds tot een hoog bedrag geheven en het staat te verwachten deze in een volgend jaar nog hooger zal worden opgevoerd de opcenten door de gemeente geheven op de personeele belasting zijn reeds tot 45 gestegen dat nu door den Haad dezer gemeente eene aanvrage om subsidie tot aanleg van een keienweg aan uw college is ingediend waaraan adressanten ten volle hun adhaesie betuigen en waarop adressanten beleefdelijk verzoeken dat uw collego een goedgunstig advies zal willen uitbrengen opdat door de aanlusming van de door a aan Hoeren Pr vinciale Staten in te dienen voorstellen door den aanleg van een koionweg in don thans bestaanden treurigen toestand blijvende verbetering worde aangebracht Hetwelk doende enz Men schrijft üt Winschoten öisteren is alhier onder begunstiging van mooi weer het 4d6 Noordelijk Onthoudersfeest in het wandelbosch gehouden Met den trein die te ongeveer 10 uur hier arriveerde kwam een talrijke menigte die de meeting wilde bezoeken In optocht ging men nu naar t bosch Om half elf opende de voor ZoDienlIensl 1899 54 10 49 11 19 r Ml U A K o T T E R D A H TJM veru 11 41 18 1 i 18 S9 1 95 8 11 3 86 9 48 1 1 7 1 14 1 88 rioa ra 18 48 X o TT E R D A H o U D A nuf K 11 87 40 1 18 10 1 10 8 0 8 10 48 10 01 in i7 1 8 40 11 86 18 14 Ji8 11 64 l ns 18 84 1 18 8 14 3 46 4 18 18 18 10 1811 1811 18 11 80 11 41 f U tl 10 t8 11 41 II 1 03 l Oi 1 18 1 8 l 8 1 30 1 48 18 46 8 48 4 16 4 46 1 U 18 00 1 I R Kt It I8 t0 8 80 9 37 8 48 8 08 ff 8 47 b li 57 11 14 11 88 11 48 03 e 55 7 10 7 18 7 89 9 84 3 60 8 88 88 40 18 89 1 18 8 04 11 81 11 36 11 48 11 11 18 38 hoeveelheid tnrl verbrandde dt de grootste schade Te Terheide N Br had een smidsknecht een pistool geladen op een bank gelegd hy wilde het in de lucht afschieten als een in aantocht zgnd bruidstoet voorbgging Toen de stoet voorböging greep hy het pistool by den loop stootte echter met den haan tegen een deur het schot ging af en s mans linkerhand werd geheel verbryzeld Men hoopt de hand nog te behouden Men meldt uit Scheveningenaande H Ct Door mej de wed van der Toom Jz te Scheveningen is te Schiedam gehuurd het pakhuis Krönstadt in verband met het voornemen om haar schepen tydens de haringvisschery te Schiedam te laten binnenlüüpen De huur is gesloten voor den tyd van twee jaren in de verwachting dat haar schepen na dien tyd te Scheveningen zelf een haven zullen vinden om binnen te loepen By gelegenheid van een tandakparty die gegeven werd naar aanleiding van een cedekah by de inwyding van den nieuwen schoorsteen der opiumfabriek op Salembah aldns meWt de Tavabode kregen een inlandsch soldaat en een Maleier hooggaande ruzie doordat zö gecharmeerd raakten op een en dezelfde ronggeng De Maleier die de meeste rechten op de schoone meende te hebben ging zgn medeminnaar te lyf en ranselde hem geducht af Om dezen smaad in tegenwoordigheid van zyn dulcina geleden uit te wisscben zon de soldaat op wraak Geheel alleen zich te rehabiliteeren leek hem wat gevaarlijk daarom verzamelde hy een vöftigtal krygsmakkers uit de garnizoenen van Mr Cornells en Weltevreden en toog aan het hoofd van deze geduchte met allerlei wapens toegeruste macht naar kampong Salembah om de bewuste wraak te nemen Doch zoodra de kampongbewoners onraad bespeurden werd er op de titiran geslagen en liepen zy te hoop zich in der haast wapenend Tot een gevecht kwam het niet doordat de assistent resident van Mr Comelis die spoedig ter plaatse was en een patrouille van B5 manschappen requireerde die de dapperen in bedwang hielden Eer brengen arme ouders met smart tien kinderen groot dan dat tien ryke kinderen helpen nit den nood Dit bleek dezer dagen weer in Broekerhaven Noord Holland i Jen HO jarige vrouw die bg haar zoon was gehuisvest werd door haar schoondochter de deur uitgedragen de oude vrouw kan niet meer loopen Deze liefhebbende kinderen meenden wy hebben moeder nu reeds lang genoeg gehad en brachten haar nu naar een ander kinderpaar Doch ook dezen wilden moeder geen onderdak vorleenen dus werd besloten haar te brengen vanwaar ze was gebracht Maar eerstgenoemden sloten de deur en de ongelukkige werd op straat gezet Kindeiyk wt d de oude ziel opgenomen door het derde kinderpaar Arme arme moedert ie 8 10 37 11 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 8 8 03 8 10 8 17 8 88 8 17 8 88 F 8 60 10 47 10 58 7 40 9 89 10 80 58 10 08 10 16 10 88 9 68 10 88 10 49 17 87 8 84 41 47 8 18 8 80 n iJ R Nbl ATJIEH De correspondent van het Hbl te Batavia seint Kapitein Ostreig gewond De vüand verloor weer 46 man Het is niet onmogeiyk dat dit bericht slaat op het gevecht by Mangat dat Maandag in het regeeringstelegram werd vermeld Immers ook daarin werd van 46 doeden gesproken Maar het woord weer schgnt daarentegen op een nieuw gevecht te duiden De kapitein E W Ostreig behoort tot de infanterie Rechtzaken De rechtbank te Amsti rdam beeft uitspraak gedaan in de zaak van den heerLeembrngge contra de H IJ S M en vandeze tegen den Staat in vrijwaring over tetstation Veenenbarg 0 De vordering van den eischer is ontzegd op grond dat do Staat de opriohtiug en de opheffing van stations bevelen kan en de H LJ y M bü het sluiten en afbreken van bet station Veenenbarg voor overmacht gezwicht is Zooa h men weet waa de oprichting van het station jaren geleden een der voorwaarden waarop een vroegere Leembrugge grond aan de H K S M verkocht STADSNIEUWS GOUDA 29 Juni 1899 Dinsdagavond werden by den nationalen Kegelwedstryd te Apeldoorn de pryzen uitgereikt die door verschillende clubs zyn behaald den uitslag hebben wy reeds de clubs alhier betreffende in een onzer vorige nummers medegedeeld De club Harmonie alhier die nog geen jaar bestaat had het voorrecht den In korpsprys te behalen deze prys bestaat uit een prachtige zilveren lauwerkrans geschonken door de gemeente Apeldoorn terwyigenoerado club tevens behaalde een groote verguld zilveren medaille als ncgen prys De club Hou plank behaalde den 6n korpspi js zynde een verguld zilveren medaille Gisteren avond arriveerde de heer F van Wyk die door de clubs was afgevaardigd met de behaalde pryzen de besturen dor verschillende clubs haalden met een viertal rytoigen de pryswinners binnen na een rit door de gemeente werd in het club lokaal den avond verder doorgebracht waar het aan gezelligen ko nt niet ontbrak Wy weiiBchen de clubs geluk met het behaalde jsucces en hopen dat zy nog meermalen met succes uit het strydperk zullen komen Volgens achterstaande advertentie zal de heer H 0 van Staveren Zondag a s in do Sociëteit Ons Genoegen tentoonstellen oen Salon of Kamer Decoratie Wy hebben een bezoek gebracht aan het atalier van genoemde heer en daar bleek ons dat de papier stoc fabricage een zeer hoog standpunt heeft ingenomen Kon massa midden zy tukken en lysten zyn een bezoek overwaard De tentoontestellen salon decoratie is in den styi van Dodewyk XIV opgemaakt de wanddecoratie is naar Kd Meyer de denrpaneelen zfln geschilderd naar Vonga en het bovenpaneel is in genre englais Het geheel is zeer prachtig afgewerkt en doet den vervaardiger alle eer aan en velen zullen ongetwgfeld Zondag een bezoek aan Ons Genoegen brengen Gisterenmorgen had zekere H 17 jaar ODd rkzaam aan de Machinale garenspinnery het ongeluk met zyn rechterhand tnsschen een der hekelmachines iè raken met dat gevolg dat die hand nogal emstjg werd verwond Woensdag werd alhier de classicale vergadering gehouden in de Groote Kerk onder praesidium van Ds A Wartena Tegenwoordig waren 23 predikanten en 23 ouderlingen Nadat de vergadering was geopend met gezang gebed en lezing van Hebr 13 8 21 en de notuien gelezen waren gaf de scriba een uitvoerig verslag van de werkzaamheden van het Classicaal Bestuur over het afgeloopen ieAiJ Herbenoemd werden in het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid Holland tot lid Ds J Steenbeek pred te Vianen en tot secr Ds h ten Bosch pred te Gouda Tot leden van het Classicaal Bestuur werden herkozen Ds A Wartena Ds J W Berkelbach van der Sprenkel Ds L ten Bosch predikanten te Gouda Ds P van W Ulemswaard pred te Krimpen a d IJsel en tot quaestor Ds J W Margodant pred te Oudewater Tot secundi werden herbenoemd Ds ïl Postma pred te Ameide Ds L S de Bru n pred te Heukelom Ds P G Berghouser Pont pred te Meerkerk en tot sec quaestor Ds J W Berkelbach v d Sprenkel tot liquidatie der Dreyfnszaak Het zyn geen mannen die op dezelfde wyze aan de regeering kwamen als indertyd het geval was met den minister van openbare werken Terrier wiens geschiedenis leert op welke onwaarschynlyke manier men in Frankryk minister kan worden Het was in den tyd dat Charles Dupny voor d eerste maal was opgedragen een kabinet samen te stellen pril 1893 Het toeval wilde nu dat hy zich op zyn ommegang by de verschillende aspirant titularissen een verdieping vergiste en wel in het goede huis maar in plaats van op de tweede op de derde tairt iini ii bi lde wear in plaats van denafgev i ii digdi ilii u hy op het oog had een andere déjiQti Terrier genaamd woonde welke het arrontlissement Dreux vertegenwoordigde Terrier was een onbeduidend man wiens geheele parlementaire verleden bestond uit twee tusschenroepen en een voorstel tot sluiting van het debat Tot zyn geluk was hy juist afwezig Dupny verzocht daarom aan de vrouw des hm es haar echtgenoot oiimiddellyk by hem te zenden Er was haast by want het was om de vorming van een ministerie te doen Men kan nagaan met welke gevoelens Terrier dien men het nit t eens der moeite waard geacht had in den loop van zyn parlementaire loojtbaan in een commissie te kiezen deze boodschap ontving toen hy s avonds thuis kwam liy dineerde zelfs niet en snelde heen Badend in ünj ilfrVt hygend en met wezenloozc oogen irad hy by Dupny binnen Den plicht gehoorzamen trouwe dienaar der Republiek tot ieder offer bereid I De goede man kon slechts stamelen zoo had de verrassing hem aangegrepen Dupny bemerkte onmiddeliyk zyn vergissing maar by vreesde dat Terrier een ongeluk zou krygen als hy de ztuik tiphelderde I ln daar by uitstekend gehumeerd was en zyn kabinet op één na voltallig was kreeg zyn medelyden de overhand en vertrouwde by Terrier plechtig de portefeuille van handel nyverheid en kolonit n toe die nog niet vergeven was Terrier antwoordde geroeril dat hy het vertrouwen dat do natie in hem stelde niet zon teleorstellen en het mooiste ia dat hy het werkeiyk niet heeft teleurgesteld Hy maakte het althans niet erger dan één van zyn voorgangers of opvolgers In den vroegen morgen van 5 Juni vloog naar men zich zal herinneren een trtjin komende uit Beitel door het station te s Hertogenbosch been in de niaehineloods waar veel schade werd aangericht terwyl de stoker Verreydt lichamelyk letsel bekwam Ken en ander was het gevolg hiervan dut de machinist T T ttp de machine sliep Door bet ü M by de rechtbank te Hertogenbosch is nu tegen T die sedert als machinist ontslagen is 2 maanden gttvangenisstraf geëischl MAK TUÏiRICFITKni OoutU 29 Juni i8i 9 I n I n I t 1 e flauw met neiginR tol dalen Alleen kanariezaad tot hooKere priis l verkoopen B u 1 1 c n U d h e daartmetten eer vast en meest iets hooger li 7r i 690 0 Mindere iito 6 40 4 6 70 Afwijkende e oi 6 Polder 6 4 6 50 Rog e yAIX 50 r 5 30 i 550 üer t Winter f r nVfT u Chevallier 5 50 4 6 25 Haver per heel o 4 4 5 per 00 kilo f mt f 8 J5 h zaad Huitenlandsche f f l KanarTezaad 7 4 7 75 Kookaatl w fcrwten Kookerwten 4 w kookende f 1 f Buitenlanrtehe voer erwten per 80 K lo 6 o 4 6 40 feo rn ISrumcbuoncn 4 i iin Ij r n 1 iiivenliooiien 7 5 4 7 75 P urdel oonen 6 4 6 jo Mat per 00 Kilo Ilonte Aiiienkaansche 5 0 15 4 sT 0 = VtiMAKKr Melkvee weinig aanvoer handel en pn n iug Vette varkeS weinig J voe handel vri wel 5 4 7 rt per halfK BigKen voor Engeland weinig aanvoer handtl flauw ij 4 5 Cl per halfK G Magere fliggeT gSeT voer Iwndel ug 0 60 4 o go per wS Vete Schapen wemig aanvoer handel vrij el 8 4 2 Ummeren aanvoer han Nuchtere Kalveren oede aanvoer han iel vlug 7 4 0 üra kkCn mig voer hamlel ugger Fokkalveren Kaa aangevoerd r45 partijen handel vrijwel kwal 23 4 as ade kw l 4 22 zwaardere j6 4 ƒ fjj Hollandsche i Boter weinig aanvoer handel vluirer ocboter 1 5 Welbeter o 85 4 per Kilo Burgeriyke Stand OEBORKN 28 Juni Wouter Anthonie ouders D A Nonner en W Buiterveld OVKRLEDEN 26 Juni J Hchep 71 j W E Bode 1 d 27 a M Nienwcn hnyzen 18 d J P Nieuwcnhnyzen 18 d 28 I Kunst wed M öroenendaal M j OEHUWD 28 fnni J van der Woensel en F Zantvoort Beeuwlik GEBOREN Marchje Maria ouders A Groenendyk en K van Eyk Clasina ouders C Oosterwyk en M Hoeksel Alida Wilhelmina ouders H Koster en M C de Gans Abraham ouders f Kwakernaak en J H Boert Pieter ouders P Macdaniel en A van der Leeden ontvTngITn een groote collectie Deeasche glacé Dames en Heeren IIA DSGIIOKIVeni A van OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 J3 GOUDA Aittslunliiiii Vfknk ülolkri Sieiirs vuil 87 101 0 7 JUNI C OTia sii Jon Sod W 8 I du dito üita 3 léo dito dito S lloüOJB OIrl UouJl 1881 8U Itau lOMhruimg I88I 81 i OosTlNK Obl in papier 1888 B dilo ia zilver I8II8 6 FoaTOQAL Obl mat coupon 8 dilo liokat S 16 8 81 8V 108V 61 sv lOB 101 loiv loiv 74 807 103 SI 1 J04 1 41 100 100 8V 101 ReiUKD Obl Binuonl 1894 4 dito Oaoou 1880 duo bil Eolba 188 4 dito bjj Hop 188l 0 4 dito in gond lesD 1888 9 A iin Hilo duo I8S4 5 Spamji Forpot lohuld 1881 4 TuiKiij iepr Ooar loen Uao 4J Ov ItwiiinK Nrie D J io loBuin lerifl C ZeiD Ar Bap v oUg IIM t Uaiioo Ulii Buit Sou isgo 8 ViN SCKu Obl 4 oiii ti 1881 AviTKBDjUf Obliginen ISVB 8 RomuiAX 8Ucl leeu 18114 3 NlD N Afr H ode K laiiil Arand h Tab Hg Cerulii itgn D U Ha Mhaii iij il ito Arii Hypothoekb pHiidnr 4 Cult My der Vorit ni lutod a Qr Hypolhi kb panilbr 8I 1 Kederlandathe baak and N d Handilmulub dito N W k Pao Hyp b pandbr 3 Bolt Hy iolbaukli paailhr 1 i ütr Hypothaokb dito 8 W OoWisa O l Hong bank aud j Bd8L HypothMkbaakpaudb 4 Ahkuka Equt hypotb pan Ib 8 90 88 MO 118 JS o uu 67 1067 101 100 Maiw h O Fr Lira i ort NlD Iloll IJ 8poor Mli a nil Mij tot Fjp V SI Spar und Ned l d Bpoorwegffl aand Ned Zuid Afr Bpm aand dito ilito ilito IS 1 dito I lIAUlBpoor 1887 80 A Bobl S ZaidItal 8p niy A H obl 8 I OLi N Waraohau Woooeu aand 4 Beal Or Ruil 6 14 l ♦ 8 i 1711 100 107 001 1007 4 l AlieuiA U Ul Par Sp Mij obl 8 68 Chio k North W pr J aand 144 dito dito Win 8t reltr obl 1 140 DanverkBiotir 8pm eert r a 11 UlinoU Ceolral obl in Kond 4 I 104 LouUv kN h illlOorl ï aand 6 V Maiit o N Spw H lahvp o 8 10 Miaa Kan a f 4pCl pretMod 14 N ïork Onlaaok Waal aaud dito Pann Ohio oblig 8 Oiqton Calif la ijf in goud 6 St Paul Minn k Hanit obl 7 Ün Pao Hoof Ion obig dito dito Lino Col 1 hjrp O i Oahaoa Oan Soutb CImLr aao l Vn C Hail k Na la fa d o O Amitaril Omriibu Uy aand Rotlerd Tramwo Maata aanil NlD Stad Amaterdam aand I 8lad Hoitardam aand 8 B l oii 8lad Ant iir l n 1887 J Sad Bruiaal 1888 1 HoNii Tbstn Rfgullr OcalMh 4 Outna KtaaUleanig 1880 I K K Oom B Cr 1880 8 8p j lii l Madrid ü 1888 Nni V r H r Avl Hpo il cen OPRUI fll G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen ADVERTE NTIE 3 H P S J ni lie HoorteH fc EAABWEBEO COIFFEUtt SPEflALITEIT in alle soortetfl P SAJIISO ftl