Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1899

H H Leden der So cijiteit ON S GESOBORN worden lEOM BAC a JIOL tomtrhen 12 en B uur beleefd tot een bezoek aitgcnuodigd in geBoenide Societ it TENTOONSTELUNB nteuwtt genre Salon of KamerDecoratie Onder minzame aanbeveling UEd Dw Dienaar E C VAN STAYEEEU Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij mÊÊaÊSÊmmitmtifUUÊÊÊm PLEIZIERTREIN 2de en 3de Klasse OP sommoejüLusss ÏAN Rotterdanltaas Qouda e Utrecht Apeldoon Voorst Zutphen en terug PKIJS VOOR HKKN KN TKRUO in de 2de Iclawe KI 1 50 In do 3de Umw KI I Vertrek van Rotterdam Maas worm 6 29 van Jouda lU van tltrctht 7 50 Terng van Zutphen h avond 1 52 van Voorst H 02 van Apeldoorn 8 t3 De litgitte begint Zondag tl JuH a Zie verder de aanplakbiljetten De Baad van Administratie H t edelegcerd Lid R vi HASSELT liddelbare School VOOK Handel en Administratie m HAAG Baml8zstraal49 Commifêie van ToeuUsHt ie Ueeren Mr M J M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jto Mr A K DK HAVORNIN LOHMAK lid der Tweede Kamer H PYTTER8KN Ud der Twetdo Kamer L D J L DE HAM Mr V DE RIDDER Directenr derHaagscbe Bank H P DE HWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel iin Fabrieken te Gravonhage Opening 1 September 1809 Voorbereidende éénfarige eureu voor jungi n an oiiBilrukh 1 jaar Twerinrige cumue tot opleiding voor den Handel ui tteer A drii arige o Prospectus voor enkele Bxameju Leer ling onSnl Ambtenaar by do UemeenteAdmlnistratic ui aati do rageerings dcpartementcii Voorbereiding voor de etudie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling SjTeokuren den Haag aan bo ell8taand adres Woensdags en Zaterdags van 2 4 uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospeetas verstrekt gaarne De DtrtcUHT r TÏWWTIIJ thans ijog Leoniar aan 11 H 8 en IfVmu te DoKUKKtlH Zenuw en Ulaagiijders ordt iit overtuiging ala gen weikelyke hulp in dan nood iiet boek Raa ca€re v ©x aanbevolen Na ontvangst van adres per btlêfkaari ordt dit boekje ttanoo par port toegetonden door BLOKPOüLS Boakb Zaltbommel Gwöi Druk van A BBIKJiMAN Zn Vrijzinnige Kiesvereeniging GOIJDA ¥ oor de verklezinf an 6 Leden van den Geineenleraad worden en zeerMe aanbevolen voor XJistxict X F HEUMA Fz altr lid C WITTE VAN DE VELDE altr lid P DE RAADT altr lid J DE JONG Hz IDistxlct III J M NOOTHOVEN v GOOR aftr lid H J NEDERHORST Sr aftr lid Hel Bestuur H E VAS DïH ROER 7 VAi TELLINÖEN E OOSTENRIJK 1 H ATÏEKANNB Dk H IJS SEL nu 8 HKPPER Mr M M HCHIM va der LOEFK P J HELLAART O A VAK UBK WANT EERSTE NEDERLAHDSCHE RIJYIELFABRTEI Directeur 11 BUBGKKS DEVENTER r JAASLUKSCIE VE OTINS K BIJ OELEGESHEll DER Vrye Vee en Paardenmarkten Model A zonder rem en schennen 1 8760 Model A met B0 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 14Sj LUXE RIJWIEL 160 GlEWONE A ATB IE8 ibk LUXE ACATftNE 18D P 8 DAMES KETTIJiGRIJWIELEa op alle prgzen I 5 hooger Verlegrawoor rJ C DE RUITER Gouda OP WOfelNSDAG 18 OCTOBEa en op VIUJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA By plaatsing der Loten zal do Istc Pry bestaan in een OMTLEETE BEHPA NINU de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEËHTlü STUKS Rlt DVKE en aanverwante Artikelen LOTEN zjn verferggbaar tegen f hel Lol Il voor f 10 bij A BRIKKMA en Zn Ken ware Schal TOor de ongelukkige llachtoffers iWr j Mbevlekking Onanie en gehejne nitspattiogen 18 liet beroemde werk ZDr Retau n ELFBE VAIli Ci UotUtidflche aii Kve met 27 afb Pt js 2 gul i€i L ieder dia aan de rerschrik kelgke gevolf vaii dexe ondeogd lydt moei het letep de oprechte leenng dm het geeft redt lurtgks dmxend van en zekeren dood Te verkrygen hg betVer lagsMaguin te Leipzig Neninarkt 34 franco tegen mzendmg tbh het bedrag ook lu poitzegeli en id eiken hoekhtfadel m Holland LANGK TIENDEWEG ECHT met rood letters X t vooral op d Oberlahnstein omeenuRotiiviCTomABfioM oBtRLAHiiswii StoUwerck sche Borstbcmbons Uirioeerd na voonKhnft van dai 1 oo Usiverriteils ProC Oebm Hofrad Dr Hariett Boon hebbea sedert 50 Jaren ah ventchtend middel tegen hoeitea heeeokbeid en aandoening der ademmga1 organen uitateokeDde dienaten bewezen I Bg apoedigo afwiBiieLug van warme I en koude ludit is t blonder aanbevelen 1 Vardig een bonbiB e gebraiken Verpakking Oeele paikjea i 26 cAnt Alsm verkrijglwir Overal Mivttaekapfi tot BxpMtatie vem de FMoria Bron KanU r voor SederUmcL Boompje éO Beerdam ZUIDER HYPOTHEEKBANK teifeall0é te BIlElkA Mulsekippeliik Kapitiil Ren Mtllloen Guideil wsarop 10 pCU gestort Geheel geplaalet Dlreotêaren Mr H B VAM MAABDHE n E J M DBfiRCUN IEMAND geheel door de natuur ge eesvnjze behandeld en hersteld ts volgaarne bereid aan tijne lijdende natuurgenooten die het verlangeo uit dankbaarheid l t adres op te geren Bnev J Hekkema Molenstr iSjDenHaAg Do Bank verstrekt voor vaete termünen gelden onder Eerste Hjpothacair verband op Huizen en Landergen tegen matige rente tonder voomiOekUfng en tonder bijberekeninii van ndti inietratiekoeten en geeft 3 en 4 pCt riwMrler ll uit m stukken van ƒ lüOO 600 en 100 interest 1 Januari en 1 Jnli Nadere inbi htingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Öodda bg de ïlrma MONTIJN i DOKTLAND A V