Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1899

Zaterdag 1 Juli 1800 N 7987 38ste Jaargang 0ê lA m mm m Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Td on Ho 8 e üitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks et uitzondering van Zon en Feestdagen D prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teletooii No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer H Centen Groote Jietters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i RlilKiMISGEVIKG DtpUEGEMEESTER der gemeente GOUDA Ge n Artikel 55 der Kieswet Bre t ter openbare kennu dat tengevolge van de pe tdieke aftreding an 6 leden van den Gemeent aad in de drie kiesdistricten waarin de gemei e Gouda is verdeeld de stemming ter vervu ig van twee plaatsen in elk district zal Ï eschi en op DINSOAO deu 4 ea JOIiI 899 tusschen des voormiddags aoht en des namidlgs v jf uur Datlroor deïe verkiezing als Candidaten zijn jMteld In pt BEB3TE kiesdistrict HERMAN Fz A VAN DER REE W VAN D £ VELDE t H IJSSEL DE SCHEPPER In It TWEEDE kiesdistrlot DE JONG Hz t C DE LANG LUGER OE RAADT In U DERDE kiesdistrict y C VAN ASCH oh MULDER H J NEDERHORST i M NOOTHOVEN van GOOR 1 DS RAADT Eijheïfciert aan den uihoud van Art 128 van het Wefcek van Strafrecht luidende Hij die opzettehl zich voor een ander uitgevende aan eepe kralens wettelijk voorschrift uitgeschreven ♦ elfcle lllideclnccmt wonit gcatxalt racfr gcrangemsstra an ten hoogste een jaar Goudajen 30 Jum 1899 D urgeioeester voornoemd R L MARTENS Buwnlfindscli Overalcht De totstvnl in België begint zeer zogwekkend te wrden Dit wordt ilfs door do regeering erkend de Koniig itft den heer Beernaert oudminister preBsint en thans voorzitter der Kamer dio al vertegenwoordiger van België de Vredlonlerentie te s Gravenhage bewoont lati terugroepen en met hem langdurig geafereerd over den toestand Daarna werd l minister president Van den Peereboom in Ihoor ontvangen en vervolgens had een Wadering van den ministerraad plaats 0 leiding van den Koning Dit alles wafooodzakelijk geworden door de wflze waariflhet bureau der Kamer en de qnaestunr eend had met de rechten der minderbede Tan de vertegenwoordiging te kunnen omspjigen Hierdoor heef de regeering zich in een FEVIlLElOX Gedenksehriftei van een Geiokzoeker AMIBAL K VoOTELING Naar Ut Franuh OOR Ml NUTTER 330 Op een toon die ofschoon de woorden niet zoo onuitstaanbaar betefd waren als men gewoon lijk van livrtiknechtsin Parijs hoort wat be i schaafden klanlt betrefeen gunstige uitzondering maakte op dien der Beesten van zijn collega s vroeg hij Wat is er van uw nst mijnheer ris het niet in dit hal dat de graaf de Sarcellus verblijf houdt N ïNeen mijnheer Niet Neen mijnheer Dan ben ik abusie k ingelicht geworden zeide Raphael half tolden bediende halt tot zichzelven onderwijl hieen papier raadpleegde Dan zal men mij e verkeerd adres hebben PKegeven Hoogstwaarschijnlijk tal dit het geval zijn mijnheer En nog al ij verkeerd ook kan ik u zeggen Denkt ge Ik ben er zeker van Ik ken den geheelen otfttrek hier en er is mj geen graaf van dien moeilijken toestand gebracht Zü is doof gebleven voor de waarschuwingen die haar sinds langen tjjd jn gegeven Het Parleijient is thans in jjen crisis zonder voorbeeld omdat de regeeiing steunende op haar groute meerderhlid gemeend heelt de publieke opinie toekunnen regeeren Dat is etreuïenswaardig maar de regeering kan er niemand de öchuid van geven dan zichzelven De kieswet Voorstellen zfln de feitelgke ï anleiding van dezen toestand De liberalen socialisten en zelfs een deel der christeiyk sociaiisten hebben zich aaneengesloten om die voorstellen te bestrijden en zijn voornemens de stryd zoo noodig uit het Parlement en uit de meetings naar de straat over te brengen De Kamer heeft besloten de behandeling der voorstellen op 3 Juli te beginnen Doch de socialisten hebben verklaard dat dit niet M l gebeuren Zy hebben daarom de gelegenheid aangegrepen door hun obetructionisme de behandeling van de nog aanhangige zaken onmogel jk te maken Om onlusten te voorkomen heeft de Regjeering krachtige maatregelen genomen zoo wordt oen groot deel van Brussel waarin de ministeries en het Koninkl j paleis gelegen zijn door sterke troepenaideelingen bewaakt De BruBselsche Gazette geeft den Koning den raad z Jit Tn acht te doeit gelden en het Kabinet terug te brengen van het vasthouden aan een maatregel die in het land algemeen afgekeurd wordt Het blad voorziet een reVolutie en een burgeroorlog wanneer het Kabinet poogt zgn wil door te zetten In een onderhoud met den corresB jHn ent van de Ind Beige verklaarde dj hmx Beernaert de voorzitter der Kamer J Tk ben overtuigd dat er in dii feper een meerderheid zal gevonden wo ü om het voorgestelde ontwerp aan te nemen Maar het belet niet dat ik het onlogisch en slecht gesteld vind Wanneer delinkerzyde niet besloten was tot een oppositie k outrance tegen het ontwerp zou m©ii wellicht tot een overeenkomst geraakt zjjn om het ontwerp te verbeteren Hoewel de oud minister het revolutionair optreden van de linkerzijde afkeurt Is hieruit duideiyk op te maken dat h j ook geenszins dweept met het algemeen afgekeurde kieswetontwerp der Eegeermg ♦ Generaal Otis rapport over den toestand op de Filippynen heeft zgn doel gemist zegt de correspondent van de Times te New naam bekend Sarcellus zeidet ge nietwaar Ja iNeen Efiier in den omtrek met Ik ken allen hier en nooit gehoord Vreemd mijn kaart verwijst me toch hierheen Zeer onpleizieng Ik wil daar toch opheldering over hebben als ik zoo vrij mag zijn u een vraag te doen iWelke rnijnheer Door wien wordt dit huis dan bewoond Door mijnheer den markies Hektor de Chateaudieii Ik bljf u ten hoogste verplicht antwoordde Raphael en hij was oprecht m deze betuiging lik hoop dat ge mijn onvrijwillige dwaling niet ten kwade zult duiden Mijnheer kan wat dat betreft volkomen gerust zyn antwoordde de knecht met een fijn glimlachje i Raphael verwijderde zich haastig De livreiknecht bleef nog enkele seconden aan de deur staan keek Raphael na en sloot vervolgens de zware deur Raphael spoedde zich eeniaszms verlicht huiswaarts Zijn doel was bereikt Hij wist den naam van den markies die zich in zijn oog zoo verdacht had gemaakt Hij zou nu met geen onbekende te doen hebben Gelijk wij weten had hij in de ïioogere kringen verkeerd Hij kende de lev sWijze daar Waaneer in een schouwburgzaal enf Jneisje door een markies en zijn knecht besprol i werd dan wist hij dat dit meisje in gevaar as Dit antwoordde hij aan de atem in zijn binnenste die Vork De imperialisten laten er zich niet over iit de tegenstandera van het imperialisme Ikeuren het af als een poging om zijn miÖti re misslagen te vergoelyken door aanvalteö op zijn politieke tegenstanders in AmeHka De generaal kan op dit oogenblik bescMkken over 30 000 man De opstandedelingpn zegt hy kunnen slechts 6000 man in h veld brengen door nederlagen ontmoedigd en toch wil hij niets doen vóór het najaar De opstandelingen vestigen volgens ptis hun hoop op het aftreden der tegenw ordige regeering te Washington ofscho deze nog nagenoeg twee jaar de macht in hinden blyft houden Hy zegt ook dat zy geen behoorlyken regeeringsvoraa hebben Maar Barrett oud gezant van de Vereenigde Statdt in Siam zegt na een bezoek gebracht te hwben aan Luzon dat zoowel hun bargerl e als hun militaire organisatie zeer goediis en hy vergelykt de Filipinos met de Japanners Admiraal Dewey zegt dat de Füipfcos veel geschikter zyn om zichzelf te bestiUen dan de Cubanen Dt Nation haalt aan wat de Pranschman André Bellesort in 1897 schreef over den oorlog dien de Spanjaarden toen tegen de of roerige Filipinos voerden en vindt de besckmwingen van dien schrijver over den droefigen toestand waarin de öpaansche troeMn op Luzon gebracht waren volkomen töefflNelyk op de Amerikaansche troepen Ben bericht uit Londen houdt in dat verscheiden leden der meerderheid van hetEngelsche parlement zeer ontevreden z jn over de door Chamberlain te Birmingham gehouden redevoering En hoe zal Salisbury er over denken P Labouchère heeft van een Minister gehoord dat de regeering volstrekt geen lust had om een oorlojjj met de Boeren te beginnen allerminst ten believe van Chamberlain en Milner Vertel uw Transvaalsche vrienden moet de regeeringsman tegen Labonchère gezegd hebben dat wg enkel wachten op een toenaderenden stap van den kant van Krnger om een bevr digende en eervolle oplossing van de Transvaalsche kwestie als een uitgemaakte zaak te beschouwen Ja die stap tot toenadering behoefde niet eens de hoofdzaak te betreffen Naar de meening van Labouchère zou een bevredigende en eervolle oplossing hierin kunnen worden gevonden dat Krugcr berustte in de voorstellen hom gedaan niet van den kant van Milner maar door de Afrikaanderpart j en hierop neerkomende dat de Uitlanders die vijf of zes jaar in de Transvaal gewoond hadden het kiesrecht zouden kunnen hem sterk van overijhng en inbeelding begon te beschuldigen en verder stelde hij zich gerust met de stelling dat een valsch alarm beter is dan een onverwachte overrompeling Hij wist thans naam en woonplaats van den mogelijken belager van Emilie Die mogelijke belager noemde zich markies Hektor de Cbateaudieu Hij zocht in zijn geheugen of hij niet in zijn schitterende dagen kennis had gemaakt met een edelman van dien naam of ten minste dienb naam had hooren noemen Doch hij herinnerde zich niets van dien aard De markies Hektor zat in zijn salon en scheen uit ongeduld iets te verbeiden Hoogstwaarschijnlijk wachtte hij op zijn knecht dien hij op een boodschap had uitgezonden Hektor de Chateaudieu was zes en twintig jaren oud op het oogenblik dat hij de rol die hij in de gedenkschriften van Annibal vervult aanvangt Hij was wees sedert zijn achtiende jaar beschikte hij geheel vrijmachtig over een ontzaggelyk vermogen hetwelk hem een rente van twee honderdduizend francs opleverde Hektor was in het bezit der drie zaken welke naar het zeggen van zekere matenahstische wijsgeercn voldoende zijn om op dit benedenrond zich den hoogst mogelijken graad van geluk te verzekeren Deze drie dingen zijn Het geld Etttt slecht hart krijgen Labouchère was overtuigd dat er betrekkelpk weinig uitlanders van een dergelyke schikking zonden profiteeren maar zy zou dit voordeel hebben dat Kruger haar als t ware aanging met de Jiollanders aan de Kaap buiten Milner en Chamberlain om zoodat deze concessie der Transvaalscho regeeripg gemakkelyker zou vallen De regeering te Pretoria kon dan tevens vast rekenen op deu onvcrdeolden bystand van de Hollanders aan de Kaap tegenover de praktyken vaa Chamberlain vooral als zy de Kaapsche Hollanders nog meer voor zich won door het toestaan van eenige handelsvoordeelen en interkoloniale tolvoorrechten Verspreide Berichten nitlilYFIJS Mevrouw Dreyfus is by haar aankomst te Rennes niet lastig gevallen Kr stonden honderden nieuwsgierigen aan het station maar de menigte was sympathiek men groette haar eerbiedig terwyl zy zich te voet vergezeld door Hadamard s en de Havet s naar het huis yan mevrouw Godard begaf er werd zelfs geapplaudisseerd toen er een bloemruiker voor haar bezorgd werd ChinchoUe de verslaggever van de Figaro geeft vei slag van eén onderhoud niet den oudsten broeder van mevrouw Dreyfus Deze vertelde hem dat minister Krantz dadelyk na de uitspraak van het Hof gezorgd had dat mevrouw Dreyfus vergunning zon hebben haar man lederen dag in do militaire gevangenis te Rennes te bezoeken De familie maakte zich echter ongerust over den toestand waarin zy haar man zou aantreffen men is dan ook volgens Hadamard op niemand zoo gebeten als op den oud minister Lebon die met duivelsche wreedheid Dreyfus straf op alle mogelijke wyzen heeft verzwaard Dreyfus kinderen een jongen van acht en een meisje van zes en een half jaar nu weten nog van niets Zij zyn al dien tijd in de meening gehouden dat hun vader op expeditie was en men heeft hun gezegd dat het nog wel een paar maanden kan duren voordat zy hem te Parijs zouden terugzien Wel waren zü verwonderd dat er zooveel bloemen brieven en telegrammen kwamen in de drie dagen na de openbaarmaking der uitspraak van het Hof van Cassatie Hun moeder zei dat het was omdat papa nu spoedig terugkwam en men zooveel van hem hield Een goede maag Ofschoon geen dier drie tot geluk onmisbare ingrediënten den raarkiea ontbrak wai hij in weerwil van de uitspraak der philosophie verre van gelukkig De reden hiervan is eenvoudig Van zijn priUe jeugd af aan had Hektor de Chateaudieu slechts een begeerte uit te spreken gehad om dezeWe bevredigd te zien De gemakkelijkheid waarmede hij alles binnen zijn bereik zag gesteld deed hem les minachten van alles walgen van alles eea afkeer krijgen Wat zijn karakter betreft daaromtrent kunnen wij ons gevoegelijk wenden tot het meubilair van het salon hetwelk hij op dit oogenblik occupeerde Ztjn smaak heeft bij de raeubileenng den doorslag gegeven De smaak hangt nauw samen met het karakter Derhalve kunnen wij zonder veel gevaar voor vergissing of overijling conclusien trekken en gevolgtrekkingen maken uit hetgeen waarmee de markies zich eigenwiUig omringt In de eerste plaats vallen onze blikken op zijnboekenkast zijn bibliotheek Vóór hem op de taiel ligt een boekje welks titel luidt CEuvres badines van de hand van Alex Piron den maker van liederlijke verzen bij uitnemendheid En bijna al de werken m de boekenkast vertegenwoordigen dit genre van lectuur Volledige edities der werken van den raarkies de Sade en andere beruchte samenstellers van onzedelijke verhalen waren aanwezig Wordt vervclgd