Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1899

m Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1899 Aani evangen i Mei TUd van Green icii r I 1 U A R O T T E H D A M lil leru 11 51 IS IS 18 68 1 86 8 11 8 86 8 48 9 86 6 88 6 18 7 14 5 40 8 80 7 83 ir 8 60 Op deu treinea ujn Zoadag Hundag ea Diasdag é adaagsolu ntoarbiljettea oor de 8e kl Terkr gbaar tegea eakelea Traobtprlja AUeen U ea Se klaw Extra bybetalen EOTTERDAM OOUDA noa Tern 0 If H n n 11 87 18 48 7 15 7 87 6 46 5 66 8 18 II 08 8 14 9 00 10 0 10 17 l Mk 11 64 1J 06 18 84 I IS Faoultatief op den loop kan aiet gerekead wordea ff HoUaadaebe ipoor S O n D A D E N H i 4 B 110 orML 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 1 18 in 5 97 1 89 618 I 1 18 5 88 1 30 1 48 8 48 4 15 4 45 5 87 6 66 7 39 7 69 8 80 8 9 9 18 10 16 10 8 11 M 10 18 8 98 t 10 87 11 88 E 10 398 06 8 41 8 48 8 S8S 0 10 44 9 68 10 86 6 48 6 0 7 06 7 80 7 46 8 SS 9 00 9 46 10 11 11 87 11 86 18 09 1 36 8 41 8 00 4 00 4 80 4 46 6 80 8 18 7 00 7 48 7 66 8 56 9 48 lO SOl 10 17 1 41 4 86 6 18 9 49 10 81 1 66 4 40 6 80 10 03 j 10 4S 8 08 4 61 6 89 10 18 I B o O V O A A HSTBROAM 9oada 6 19 8 09 8 17 9 38 10 10 10 67 18 11 1 8 88 3 88 4 6 13 i S 6 18 ï SS 8 16 8 36 9 83 i 9 lO BO II 00 iAmit W 8 01 8 63 9 05 10 16 10 64 18 48 8 67 8 00 8 83 4 16 4 67 6 00 6 37 6 57 8 16 9 0010 0 p 10 43 11 8711 68 Amit G 8 19 9 08 9 80 10 80 11 09 1 03 1 1 16 3 41 4 30 6 18 6 16 7 18 8 80 9 1810 8 10 8 1 00 11 68 13 07 HarmoBikatreia illeea Ie ea 2e klaMe extra betalen P Beixigon Toor de lya Breuielen Anuterdam ogea tU Utreo jt reuea d o I D A l i H fc o H I viea verea 9 07 10 19 10 67 18 00 I8 t0 8 80 3 17 4 88 11 14 8 87 U JJ 8 46 8 84 7 f4 8 83 8 66 11 39 10 61 11 48 18 38 1 18 8 08 3 60 6 04 T imat C 6 86 7 80 7 40 9 8 9 45 11 11 8 314 45 6 18 6 36 7 16 8 10 9 81 lAnu Vr 6 43 8 60 7 36 7 66 9 30 10 00 3 30 3 45 6 00 6 88 8 60 7 30 8 81 ouda 7 17 7 34 8 18 8 48 10 18 10 8 II 4 88 6 47 7 6 7 88 8 14 9 18 10 ff f 3 80 8 59 4 48 6 88 8 U 6 63 7 68 9 19 10 00 10 84 4 89 7 8J 9 41 10 64 4 8 1 7 37 9 49 t B Ulreohl 6 87 6 65 7 SS 8 80 8 49 9 80 10 15 10 38 U 38 18 08 1 37 S WoerUon 6 16 8 83 8 14 10 38 11 6S 18 87 Ouila 6 30 7 04 8 88 10 46 1 36 n K A M a BA inns iabk llin Als een veririsBchende regenbui heeft te Rennes een zeer bezadigd en waardig gesteld manliest aan de opgewonden bevollting eenige verademing gebracht Onderteekend door Hervé de Kérohant directeur van de Soleil door oud cavalerie olflcieren geestelijken en advocaten heeft men dezer dagen te Rennes een aanplakbiljet op de muren kunnen lezen waaraan wtj de volgende passage ontleenen Binnen enkele dagen zult gil rechters zfln in een zaak die reeds lange maanden het land in beroering brengt Het is noodzakelijk voor onze rechtspraak en voor onze nationale eer dat niets de justitie verstore Men tracht in deze zaak de rechtspraak tegenover het leger te stellen öü zult niet luisteren naar degenen die zouden zeggen dat onze hoogste rechtbank samengesteld is uit afgeleeide en verkochte mannen dut zij haar plicht met eenparigheid van stemmen heeft verraden en de gerechtigheid met de voeten heeft getreden Gil zult het voorbeeld geven van den eer bied voor het recht en voor de groote sociale krachten tiij zult vertrouwen stellen in de wettige autoriteiten zoowel de burgerlijke als de militaire jjj zult niet vergeten dat de man over wien gij znlt recht spreken opnieuw een beschuldigde is geworden hij heeft recht op de bescherming die de rechtspraken fer beschaafde landen aan beschuldigden waarborgen Elke ruwe manifestatie zou ten doel schijnen te hebben aan de rechters hun vonnis voor te schrijven en zou dus beleedigend zjn voor den krijgsraad Het manifest dat feitelp uitgaat van het Katholiek comité van Rennes tot verdediging van het Beoht heeft op de bevolking een merkbaren indruk gtoaakt De Matin bevatte gisteren een gesprek dat een harer correspondenten had gehad met den tweeden officier v n een Amerikaansch vaartuig de öonfalonia een naam die echter in de naamlijst der handelsmarine niet te vinden is Volgens dezen zeeman had de Gonfalonia 19 dezer den kruiser Sfax ontmoet op 20 mjlen afstand van de Kaapverdische eilanden Uit nieuwsgierigheid had de kapiteinvan de Gonfalonia niettegenstaande de protesten van den commandant van den kruiser tweemaal zijn schip rondom de Sfax doen varen die een slakkengangetje van 3 è 4 knoopen liep Toen had de zegsman van de Matin duidelijk Dreyfus gezien terwijl deze op den voorsteven wandelde waarbij de gewezen banneling zich aan de verschansing vasthield Kapitein Dreyfus zag er gebroken uit hij ging gebukt en was vergrijsd Met zijn bruinen jekker zonder metalen knoopen of galons en zijn muts op het hoofd zag hij er nit als een ziekel kc grijsaard van 60 jaar Toen de Sfax haar vlag heesch salueerde Dreyfus haar tweemaal vervolgens groette hfl de vlag van de 6onfalonia Volgens den officier van dit vaartuig kon de 8fax gisteren of heden te Brost arriveeren Uit Antwerpen meldt de eerste officier van de Bruxellesville dat dit schip op weg van den Congo naar België de 8fax Maandag jl heeft gezien op 40 mijlen afstand van Brest ook toen vorderde de kruiser zeer langzaam Als deze laatste aanwijzing juist is zou Dreyfus reeds sedert eenige dagen in Frankrijk moeten zijn w 7 80 7 S8 8 19 door 7 87 1 84 7 41 6 80 7 50 8 88 9 01 8 46 9 CS 9 19 Oandi HoordreolitKieuwerHrl0 p U6 Kolterdun M RotterdamD Boiterdam B a illeen üe Dm a gl 8 48 8 18 Hotterdam Beurs Rotterdam D P Rottardsm M Oapelle Nieuirerkerk Hoordrwiht Sondi 4 46 4 66 6 04 5 11 5 17 6 46 5 68 8 08 8 14 8 80 6 89 7 44 M Alleea Ie ea 2 Uaue tilra betalea c 8 09 8 48 8 48 8 00 7 48 9 0 8 08 9 918 07 8 85 8 10 9 86 Gondi Z ifenbuiEeD Moerkapeüe SoetarineerZegwaard Voorburg B H M Hapte Voorburg 6 48 ZoeUrm ïeg 6 08 7o enhMo 6 18 H wi 6 94 6 i 7 SJ 7 47 f W 6 84 7 60 S 83 6 80 6 36 6 48 8 08 lOUfta Oudow Wonrd lltrooh Mevrouw Dreyfus is Woensdagavond te Bénnes aangekomen in gezelschap van haar ouders den heer en mevronw Hadamard Mathieu Dreyfus bevond er zich reeds De kr gsraad waarvoor Dreyfus zal terechtstaan IS als volgt samengesteld majoor Jonaust president de majoors der artillerie De Brognaert De Brion Profliet en Merle en de kapiteins der artillerie Parfait en Bauvais Als gezworenen zjjn hieraan toegevoegd kolonel Jourdy Initenantkolonel Lucas de majoor Boucher en Couchard en de kapiteins Peyronet en Guignet allen van de artillerie Terwijl er nog altp hier en daar maires geschorst worden wegens weigering om het arrest van het Hof van Cassatie in hnn gemeenten te laten aanplakken is nu de eerste strengere maatregel genomen Graaf de Malherbe maire van St Georges snr Erve en vertegenwoordiger van den hertog van Orleans in Mayenne is na als maire geschorst te ziJn biJ besluit v n den 26sten dezer Feankrijk Het duel van Millevoye met Berteaux is afgeloopen met eon verwonding van laatstgenoemde in dei kaak niet gevaarlijk j Rusland j De schepenreihtbank te Wongrowitz he ttien deelnemers aan een openbare optoiht die daarbij do Poolsche nationale kleeidracht hadden gedragen veroordeeld totleiboete van 15 mark ESOELAIH er vi ouw als ver 1 van ge Deze week is te tonden een cpngres oor vrouwen geopend onder voorzitterschap Van de Countess of Aberdeen Door een doctftreB nit de Vereenigde Staten zal een voordracht worden gehouden over de opleiding van vf ou welijke doctoren en voor de discussie is o a dr Aletta Jacobs ingeschrevenj Verderevoordrachten betreffen den arbeid in de ziekenhuizen als artsen pipleegsters en andere onderwerp ei fteeskan igen aard J BINNEN AICD Dinsdagmiddag te 4 nfer werd te Nijmegen als elders de gelegenheid tot opgeven van candidaten voor de a a gemeenteraadsverkiezing gesloten Even 6ór het spelen van vieren kwam de presidaKt der kiesvereeniging Rerura Novaram alléén op het stadhuis om de candidaten zijner veroeniging in te dienon Toen er hem op gewezen werd dat hiJ 2 heeren biJ zich moest hebben enjië moeite deed om die inderhaast te vinden sloeg de klok vier uur en zoo zal dus gendfemde kiesvereeniging het genoegen niet hebben hare candidaten in aanmerking te zien komen Voorwaar een kiesvereenigingspresident die de kieswet goed kent Arnh Ct 9 64 10 49 11 L8 11 88 V 1 11 86 n 1 7 11 48 1 14 ll Bl 18 88 1 88 7 66 8 40 10 19 10 89 10 86 10 48 4k 10 1911 16 11 18 11 30 11 41 a ll 5t 10 46 11 46 H 18 46 Toen Woensdagmiddag te Dinxperlo de termijn tot het opgeven van candidaten voor den gemeenteraad gesloten was werd mede bekend gemaakt dat de stemming op Zaterdag 8 Juli zou plaats hebben Onmiddellp dienden enkele Israëlieten hunne bezwaren tegen dien stemmingsdag in daar ziJ anders van het kiesrecht geen gebruik konden maken om godsdienstige redenen Als uitvloeisel hiervan is gisteren de stemdag op Vrijdag 7 Juli vastgesteld Indien de stemming opZaterdag plaats had wanneer moest dan de officieele stemopneming plaats vinden Toch zeker niet op Zondag Arnh Ct Op verzoek van den minister van binnenUndsche zaken zijn de gemeentebesturen drfor d e Commissarissen der Koningin aangeschrevsn om voor de aanstaande tienjarige volkst ïlling in geen geval later dan in de maand fuli ter hand te nemen de voorbereidende frerkiaamheden tot eene volledige huisnumAiering eene zoo nauwkeurig mogelijke bfjp werking def bevolkingsregisters en het opmaken der plaatselijke indeeling In het bijzonder is ook de aandacht van de gemeentebesturen gevesiigd op het verbod van voorafgaande invulling van de telkaarten uit de bevolkingsregisters ter voorkoming van het gevaaf dat de personen die ten onrechte in de registers staan onder de aanwezige bevolking worden opgenomen De ingevulde kaarten moeten later op de in dq voorschriften aangegeven wjjze in de veraamelkaarten worden gezonden aan hetcenuale bureau voor de statistiek te s 6ravenhage I yfaar in verband met gevoerde briefwisseling of Ml welke reden ook twjjfelpestaat aaiaandtf een richtigei gang vi ni aken hetijj vdlw tpens of na de telling fttjlen de comijupsarissen zonder voorafgaande waarsc nMing j ich door een onderzBek in loco diaiimtrent moeten ddên pverjpigen Uit Apeldoorn wordffiaan hfetiPagbJid gemeld daip M de KAningiii èn Vitf tnli den leden der j redescolfereBlIe lOon party zal Biinbiedert infcet Ijjijlnklijlf llifrk ra n liet Tlnn Ml I Gamengile erifchten l= =f = lr is een rechterlijk m iderzoek ina in zake de wijze waarop de gepensiont kapitein Vemer zich m hot Hflis ran riuit in Don Haag van het leven eeJtL nep berooven Br moet ondet meer geblifc ziJn dat hij zijn stoel geplaatst heeft bp ilen wollen beddedeken om geraas biJ het omwerpen van den stoel te voorkomen Een collectant van een kerkelijke gemeente kreeg gisteren in Dan Ha ig aan een woning op den Z O Buitensingel in plaats van een kleine gift voor de armen van de dienstbode uit het bovenraam een emmer vuil water op het Iflf geworpen waardoor de kleeding van den collectant beschadigd is Van deze onhehoorlijkheid is aangifte gedaan bij de politie Uit Amsterdam meldt men 4 1 4 89 4 48 4 66 6 08 5 09 6 18 4 16 4 37 4 47 4 54 6 01 6 07 8 03 1 44 8 68 1 54 8 01 8 08 8 14 8 8S 1 11 5 49 6 16 7 17 8 15 6 43 7 4S H i 47 8 05 6 66 8 88 10 88 7 10 10 48 6 8 J 7 18 8 43 10 86 8 88 40 7 89 59 11 16 11 00 11 8i In den afgeloopen nacht omstreeks half drie heeft de politie vier inbrekers op heeterdaad betrapt en gearresteerd Een agent zag drie personen nit den behangerswinkel van W F de Lange in de Westerstraat komen terwijl een vierde klaarblijkelijk op den uitkijk stond Een der vier gat biJ het vluchten den agent een klap in het gelaat Deze blies alarm waarop andere agenten en burgers toeschoten en met hem het viertal vervolgden De inbrekers liepen naar het Karthuizer kerkhof er op rekenend dal ziJ daar in verschillende richtingen zouden tonnen ontkom Daar er J tatse wordt echter een nieiwe school gebc4 p Het terrein is daartbe net een schutting afgezet waarop de inbreters stuitten Zij werden dus ingerekend In den winkel wordt niets vermist de deur was waarschijnlijk met een valaclen sleutel geop d en de toonban dade stondop de toonbauan De winkelier had echter ie lade voor uM naar bed gaan geledigd gezien hooren ren van legd Gisteroclifflkd heeft een stoomboot een eladen schipi in de vaart van Nieuwera is aangevareijyi waardoor het in korten jd zonk De Mlupper met zyn huisgezin en knecht koijj n zich nog tjjdig redden Aan ipitein Van geen schikkingivil n stoomboot door de ambtjbiawaterataat aan den ketting ge zijnen slag De hai den dief dacht op kwam da in vei chi ignale mei In buitèttWjndsohe bladen vinden wijihet bericht daflfliet behulp der Londoner pciitie en di vailipostenrijk Duitschland en Holland de ofthter die ook in Rotterdtm leg te Proiburg aangehoudei is en besliste handelwijze ian Ayne handlangers heeft de altnMe zAak gevestigd waarbij log onBekendel vreamdelingenjidie lilaatsen wekten en feril overe stemde in BB een bedrag van meei Ie Tj Den 25 iVan de V uit top My Roeiienié gi betAlden de Lonfen 25 Qr issjl en damiche I iRoenji betaalde Ut Parnschelbi Leander Batok eenF hen eu Ccj tolBrilJI t 50 000 lr WdagI er j lden an C0unsS ajifte gkjden vooj een söörtl i 21 j ei be aalde e oeh wissel nit die e isclife flrma iete l fenawl idekten dat eJi nÜ oi ntojir zelf bevond en h weigerde echter i is jers mee te doelen ÉAronovics ve l Joseph CohnM nit verdwenen wa de politie te ee en adigers het portret te vinden van Cohner die vroeger wegens diefstal gezeten had Het portret werd zoo snel mogelp aan de politie te Par s Londen en Rotterdam gezonden en de dne kantoren waar de dief ziin bezoek had gahtacht herkenden den oplichter Na eene nauwkeurige persoonsbeschiijving naar alle groote steden te hebben gezinden werd Cohner ten laatste te Freiburg langehouden Een groot deel van het gestelene werd nog in zijn bezit gevonden l RU i iAO 8 17 8 88 10 81 10 S7 l S 10 10 10 17 10 84 lO Sl 1 40 7 68 8 03 a io 8 17 8 18 P 8 6 lOll 10 66 11 41 ïï HolUadiohqJiioor 7 4 10 80 8 8 68 10 08 10 16 10 88 8 18 8 80 58 10 88 10 49 8 17 8 87 8 34 6 41 8 47 10 40 11 1 1 11 07 11 41 01 18 81 8 80 8 16 46 1 30 11 511 40 8 46 40 in OO Il 1 08 1 84 3 88 4tl7 11 10 In de kalkgroeven biJ Nusslinjen k Wnrtemberg ziJn onlangs weder tweebeiasgrijke vondsten uit de voorwereld gedaan Men heelt er het volledige geraamte opgefraven van een rootvisch l i meter laiig en buitengewoon goed bewaard gebleven en dat van een ichtyosaurus van ongelBer 1 meter lengte waarvan niet enkel alle beenderen en de mg en staartvinnen behouden ziJn maar ook een deel der huid aan de pooten het gesteente moet op die plaats door zjn samenstelling de huid voor vertering bewaard hebben Deze belangrijke overblijfselen uit ver vervlogen tyden zijn op last van de regeermg voor het museum der universiteit te Tubingen aangekocht Omtrent den dood van luitenant Gr te sHertogenbosch die aan zelfmoord werd toegeschreven bericht men van daar aan het Hbl Niet alleenas de zelfmoord van den officier niet bewezen maar integendeel wordtin het militaire rapport de dood aan een ongelukkig toeval geweten Den volgendendag zouden er schietoefeningen plaats hebben de gestotvene schijnt zijn revolver beproefd en niet geweten te hebben dat er zich nog één patroon van de vorige maal op bevond in de patroontasch bevond zich het benoodigde getal voor den volgenden dag daarvan is er geen afgenomen Het militairrapport constateert een schot op een meteraf and ongeveer op te maken uit de aanwezigheid van kruitsiijm om de wpnd die aanvankelijk niet doodeljjk was en ook opeen plaats aangebracht werd waarbij allegedachte aan zelfmoord wegvalt en ongeluk kig toeval zekerheid wordt Gedurende 1898 nam het aantal verkochte kilometerboekjea belangrijk toe Ie klasse 13 161 stuks 2e klasSe 48 911 en 3e klasse 69 083 stuks totaal 131 18 stuks of ruim 1100o meer dan in l897 in het geheel werden er in 1898 2 844 43 reizen of ruim ♦ 225 000 réizen meet dan in 189 7 afgelegd Doibruto opbB ngstl dezer boeKjes bedroeg f 2 1 55 321 wforvafa voor de Maatsthajpn tot E V S s overM el f 1 910 343 Het aan tal in 1898 uitgegeven vacantiekaarten be droeg voot de Ie kl l563 2e kl 7877 en 3e I kl 12 879 totaal 22 819 of ijuim 9000 meer dan in 1897 De opbéngst bedroeg f74 539 t gen f 62 774 in 18q 7 ü AT4KH I In de Brieven uit Segli van de Javabjode leest men het volgende over den geéheuvelden luitenant Vis Men moet Vis in zijne functie van waarnemend civiel gezaghebber gekend hebben om den omvang van dit verlies volkomen te kunnen beseffen Uitstekend d Atjehsche taal machtig en zoowel hierdoor als door jBfln langdarig verblijf in Atjeh volkoipen op de hoogte van de toestanden vooral wat betreft alles wat in verband stond met panglima Polim en diens gebied was hiJ in de VII moekims de rechterhand van ons bestuur Ook bij de bevolking had hij een grooten naam zoowel om zijne kennis van zaken als om zijn doortastend optreden BiJ velen der Atjehers voor onkwetsbaar doorgaande was hiJ de onvermoeide vervolger van alle bendehoofden en kwaadwilligen die zich nu en dan in zijn gebied voor langer of korter tp bevonden Uitstekend voorgelicht door zijne spionnenberichten oefende hij op alle min of meer tevriende hoofden een grooten invloed uit hierin natuurljk krachtig gesteund door zijne kennis der Atjehsche taal Tot het verkrygen van goede berichten oordeelde Vis het noodig met de bronnen waaruit hij deze betrok zeer geheimzinnig te ziJn teneinde zj ne berichtgevers zoo min mogelijk aan weerwraak bloot te stellen en hen te nopen hem met hunne berichten te blijven dienen Juist in deze wijze van handelen door hem steeds en met zoo groot succes gevolgd ligt de grootte van ons verlies bjj zijn dood Zelfs de meest geschikte en meest bekwame opvolger zal geruimen tp behoeven voor hij voldoende op de hoogte kan zp terwijl tevens te verwachten valt dat het bericht van Vis dood op de bevolking evenals op ons grooten indruk zal maken natuurljk bj alle kwaadwilligen in geheel omgekeerden zin Vele hoofden zoowel groote als kleine die door Vis invloed zooal niet onze zpe hielden dan toch rustig bleven nit vrees voor zp doorzicht en zpe bekendheid met wat in hem omging en welke hnnne neigingen of plannen waren zullen het thaps nog wel eens probeeren de Compagnie hier ol daar lastig te vallen Bij elke onderneming toch die van eenig belang was was Vis tegenwoordig om door zp persoonlijken invloed veel tot stand te brengen wat anders misschien niet of althans langs veel langoren weg ware verkregen Ook thans weer was ij in persoon bij dé nachtelijke onderneaüng Op 5 Mei tegenwoordig biJ welke gelegenheid hiJ helaas het slachtoffer zou worden van zijne voortvarendheid en plichtsbetrachting VERSCHEIDENHEID De werking van den electrischen stroom De Doitsche arts dr BLretsohner uit Lieg nitz rapporteert uit zp praktjjk een ernstig ziektegeval waaruit opn euw blijkt welk een verschrikkelijke uitwerking een eiectrische stroom op het menschelijk lichaam hebben kan Eenigen tp geleden werd een wandelaar zekere Hagemann door een neervallende draad van een electrische tram getroffen Aanvankelp ondervond hiJ geen andere gewaarwording dan een prikkelend gevoel in de oogen alsof daar een stukje glas was ingekomen hij kon evenwel zp hotel nog bereiken en daar dineeren Na een uur kreeg hjj in den rechterarm en het rechterbeen een moe gevoel en werd zp gezicht onduideliik Hij ging naar dr Kretschner toe en viel bij dezen onder stuiptrekkingen op den grond Des avonds vond de arts het linkeroog volslagen blind terwijl het rechter slechts onduidelp en op korten afstand waarnam de linkerzpe v n het gezicht en de rechterzpe van het lichaam bleken verlamd en ongevoelig reuk en smaak waren geheel in de war en het linkeroor was volslagen doof Langzaam aan keerden de rechterarm en het rechterbeen uit hun toestand van verlam ming terug zoodat de zieke na eenige maanden hoewel moeielp weer met een stok door de kamer kon loopon ook klaarde zp gezicht met name van zp rechteroog weer op zoodat hiJ op grooteren afstond begon te onderscbeiden Na dien tp is er evenwel geen merkbare verandering in zp toestand gekomen en hoop op herstel van zp blindheid aan het linkeroog en van zp doofheid aan het linkerpqr is er niet De electrische stroom welke oorzaak was van die storingen in s nA ns zenuwstelsel had een oorspronkelijke ste kte van 500 volts doch door het vallen mag worden aangenomen dat deze sterkte aanzienlijk was verminderd E rgisteravond heeft bpnienw een bloedige botsing plaats gehad tosscheii de stakende mparbeid rs te Home en de gendarmerie Dé manscliappen der gendarmerie werden in de lange hreede Stationsstraat in het nauw gebracht en moesten van hun vuurwapenen gebruik maken Hun aanvallers vormden zulk eene compacte massa dat bpa elk schot een slachtoffer maakte Voor heden wordt het gezamenlp getal gewonden dan ook op veertien gesteld en dat der doeden op vier De mpen van Friedrich der Grosse en Von der Heydt stonden gisteren geheel stilj het getal stakers beloopt reeds 1550 maiL Het is slechts het Poolsche element dal het werk heeft neergelegd In de mp Moiit Cenis staken nog slechts 60 meest jonge werklieden de andere meer kalmer werklieden zullen naar men hoopt hun invloed doen gelden Inmiddels ziJn talrpe gendarmen uit Munster i W naar de mpstreek gezonden Een Armenisch koopman te Batavia is het slachtoffer geworden van een brutale oplichterij Op een goeden dag kwam een Arabisch handelaar b j hem met een verzoek hem op een door hem vertoonde partij brillanten de som van f 3000 te willen leenen Na eenig heen en weer praten werden beiden het eens De koopman gaf een verklaring at dat hjj van den Arabier een partij brillanten in pand had ontvangen ter waarde van f 10 000 en de laatste teekende een schuldbekentenis van 1 3000 tegen een bepaalde rente Toen eenige maanden later de koopman deze rente opeischte bleek hem dat de Arabier in quaestie midderwijl naar do gevangenis was verjiuisd en zp procu ratiehouder niet van zins was den verschuldigden interest te voldoen Daar de geldschieter niets los kon krögen ging hij heen met de verklaring dat hem niets anders overschoot dan de juweelen te realiseeren waartegen de procuratie houder geen bezwaren had Werkelp begaf hiJ zich naar een bekenden goudsmid te Batavia deze verklaarde zich bereid een deel der preciosa 6ver te nemen en wilde reeds onderhandelen over den prijs toen hij argwaan koesterde en de brillanten aan een degelper onderzoek onderwierp Het resultaat daarvan was dat de steenen valsch werden bevonden De koopman is zp f3000 kwp daar hij wegens het teekenen van de verklaring dat hij van den Arabier brillanten heeft ontvangen op dezen geen verhaal heeft J B STADSNIEUWS GOUDA 30 Juni 1899 Bij het emdexamen aan het Gymnasium alhier slaagden voor getuigschrift A theologie enz de leerlingen D Boer J G Knottnerus J Pelinck ter Haseborg D A Vorster Voor getuigschrift B geneeskunde enz W P J Jonker L Pool Afgewezen 1 voor getuigschrift A Op 8 Juli wordt alhier in aansluiting roet het plaatselp telefoonnet een intercommu naal rijkstelefoon bureel geopend De diensturen zp bepaald als volgt op werkdagen van 7 uur 30 vm tot 8 uur 30 nm opZonen feestdagen van 12 uur 30 tot 1 uur 30 nm spoortp Stct De heer H W OverboscÉ is aan de Rps Veeartsenpohool te utrecht bevorderd tot het 2e Studiejaar Het aantal nieuw ingeschreven leerlingen op 27 Juni op de 2de Burgerschool voor Jongens hoofd de heer Leopold is 28 en op de 2de Burgerschool voor Meisjes hoofd Mej Bender SI Naar wjj vernemen is de heer Mr M M Schim van der Loeft benoemd tot Secretaris voor de Kamer van Arbeid voor de Con fectiebedrijven Daar dO Kegelclnb Harmonie den Eersten Corps en negen prp heeft gewonnen te Apeldoorn wil zij een ieder die daarin belang stelt die prpen te zien in do gelegenheid stellen en wel op Zondag 2 Juli van des namiddags 4 tot 8 uur in het Koffiehuis de Harmonie alhier VBR6ADËRINGV4NDF N6EMEENTKR44D VRIJDAG 3 1 JUNI 1899 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig zp de hh Noothoven van Goor Jager Herman Nederhorst Hoogenboom Prince van de Velde van Galen van Iterson Bellaart Krook Donker Straater Dessing Vingerling Jaspers en de Raadt De notnlen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter B en W vragen machtiging om de huur van een stukje grond aan het aan te leggen plantsoen nog te verlengen Deze machtiging wordt verleend De Voorzitter B en W hebhen aan den eervol ontslagen torenwachter P van Ham een pensioen verleend van f 76 s jaars Ingekomen 1 Het rapport der Commissie belast geweest met het onderzoek der rekening der dd schutterij tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Ik zeg de commissie dank voor de moeite en stel voor dit rapport ter visie te leggen Aldus besloten 2 Een brief van B en W betreffendehet gebrek aan plaatsruimte op de lagereBchplou Dit is gedrukt aan de leden bezorgd en heden aan de orde gesteld 3 Een brief van B en W betreffende de noodige hernammering der huizen in deze gemeente Ter visie 4 Een adres van T Boot en H van der Pool verzoekende vergunning voor het bouwen van woningen In handen van B en W om bericht en raad 5 Een adres van J Gravestep en anderen zich bezwaard achtende door den bouw van het politie bureau De Voorzitter Ik stel voor dit te stellen in handen van B en W ter afdoening De heer Vingerling M de Voorzitter ik stel voor dit te stellen in handen van B en W om bericht en raad Het voorstel van den heer Vingerling wordt m stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 7 stemmen Voor stemmen de hh Straater van de Velde van Galen Vingerling Jaspers Hoogenboom Donker en Krook Togen stemmen de hhr von Iterson Noothoven van Goor Jager Nederhorst Dessing Bellaart Herman Prince en de Raadt Aan de orde De benoeming van a twee leden en een buitengewoon lid van het Stembureau in het Eerste district l een voorzitter twee leden en een buitengewoon lid van de Stembureaux in het Tweede en Derde district voorde Stemming en de eventueel e Herstemming van leden van den Gemeenteraad Benoemd worden Tot leden in het 1ste district de hh H JAGER en J A DONKER Buitengewoon lid in het 1ste district de heer C HOOGENBOOM Voorzitter in het 2e district de hoer P J BELLAART Leden in het 2e district de hh A VINGERLING en J VAK GALEN Buitengewoon lid in het 2e district de heer C P W DESSING Voorzitter in het 3e district de heer F HERMAN Fz Leden in het 3e district de hh A JASPERS en G KROOK Buitengewoon lid in het 3e district de heer M H A STRAATER Aan de orde De benoeming van drie leden en van plaatsvervangende leden van het Stembureau voor de verkiezing van leden van de Kamers van Arbeid Tot 1ste lid de heer F db RAADT 2ei C W VAH DK VELDE 3e A JASPERS De Voorzitter Ik stel voor de overige raadsleden als plaatsvervangers te benoemen Aan de orde De benoeming van een lid der Commissie voor het stedelp Museum van Oudheden Benoemd wordt de heer Dr A van IJSENDIJK met 16 st terwijl 1 stem is uitgebracht op den heer Dr P Scheltema Aan de orde De benoeming van een Onderwper in het handteekenen aan de lagere scholen der gemeente Benoemd wordt de heer J P GODDIJN met 12 St de heer A C de Graauw verkreeg 2 St terwijl 3 biljetten in blanco waren Aan de orde Het voorstel tot wpiging der begrooting voor 1898 van het Bestedelingenhuis Wordt goedgekeurd Aan de orde De rekeningen van a De gesobsideerde Instellingen van weldadigheid l de Volksgaarkeuken en het HoffmunsGesticht Worden goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wpiging der verordening op de invordering van rechten en loonen aan het stoombootenveer Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om goed te keuren dat door de Goudsche Waterleiding Maatschappij een geldleening wordt aangegaan Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot verkoop aan den heer H J Nederhorst en tot in gebruik geving aan den heer M H A Straater van stukjes grond en water achter de Crabethstraat Wordt goedgekeurd Aan de orde Het atwpend praeadvies op het verzoek van den heer H Epsen betreffende den houw van een kaaspakhnis in het plantsoen langs den Kattensingelgracht Wordt ingevolge het praeadvies afwpend beschikt Aan de orde Het voorstel om drie lokalen der Avondschool voor Ambachtslieden tpelp in te richten voor hnlpklassen der Tweede Kostelooze School Wordt goedgekeurd Alvorens de vergadering gesloten werd vroeg de heer Vingerling eenige inlichting naar aanleiding van het ingekomen adres van J Gravestep c s De Voorzitter deelde mede dat dit adres was gedateerd op 26 Juni en eerst heden om 12 uur was bezorgd zoodat B en W daaromtrent nog niet hadden vergaderd Niets meer aan de orde zpde werd de vergadering gesloten Laatste Berichten Niet onaardig is het antwoord van generaal de Gallifett op de ontslagneming van luitenant Arnal die zooals men weet zulk een onhebbelpen brief aan president Loubet schreef De minister van oorlog heeft hem laten weten dat hjj het ontslag niet aanneemt maar integendeel hem zp ontslag geeft hem zp graad ontneemt en hem als soldaat 2de klasse bij een reserve regiment indient zoodat hij nu bjj de manoeuvres als soldaat zal mogen meedoen wie weet paradeeren voor Loubet Er schpt een onderzoek aan den gang te zijn t pf generaal Deloye en kolonel Meert die majoor Hartmann hebben trachten te weerhouden om voor het Hof van cassatie te getuigen dat op technische gronden Dreyfus bet borderel niet heeft kunnen schrijven noch de daarin genoemde stukken leveren En generaal Tricoche plaatst een kalmeerend artikel in de Prance Militaire waarin weliswaar nog van les sans patrie sprake is maar waarin toch nog eens betoogd wordt dat een vrppraak van Dreyfus volstrekt geen schande voor het leger zou zp en regeering revisionisten en anti dreyfusards gelpelp worden aangemaand den krijgsraad van Rennes in alle vrpeid en zonder eenige pressie te laten beslissen OPRUIÜflll G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D ISAAfISOAl