Goudsche Courant, zaterdag 1 juli 1899

Vrijzinnige Kiesvereeniging GÖIDA Voor de werklezliig van 6 Leden van den Geineenieraiidworden ten zeerste aanbevolen voor Maandag 3 Juli 1890 No 7028 388te Jaargang A van OS Az OÜDSCHE COIRAMT I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Md Taillenr Kleiweg E 73 73 i GOUDA I elephoim J¥o 3i F HERMAN Fz aftr lid C WITTE VAN DE VELDE aftr lid IDistrict II P bE RAADT aftr lid J DE JONG Hz District III J M NOOTHOVEN v GOOR aftr lid H J NEDERHORST Sr aftr lid Het Bestuur Telefoon No S9 VDVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer li Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telq on No 89 e uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN H E VAK DER ROER J VAN TELLINGEN E OOSTENRIJK J H VATTEKANNE Dk H IJSSEL de soheppee Mr M M schim van der LOEFF P J BELLAAET O A VAN DER WANT De verkiezing heeft plaats op DINSDAG 4 JULI Het Stembureau is geopend van 8 5 uur Anislerdani Beurs van Vikrs 6 lOlf 90 8 l 8 ls Slotkrs 87 96V 19 JUNI NISULAND Cart Ned W 8 i dito dito dito S dito dito dito 3 HoXUl OU Goadl 1881 88 2 iTALlLlnschrgTing 1868 81 5 Oqstskb Obl in papier ISflS 6 dito ia zilver 1868 fi PoXTUOAL Obl met ooupoo 8 dito ticket S 16 98 98V 8Vl 103 61 79 b a 88V 106 101 8 s 101 loiv 96V 746 607 108 5V 96 804 164V 100 100 98V UsiLAXD Obl Binnenl 1894 i dito GecODS 1880 i dito bij BotbH 1889 4 98 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 S Sfanib Ferpet aobuld 188 L 4 Tuiliu Oepr Conv leen 1890 4 060 leening serie D Geo leenin serie C Zdid Afk Bep T oblg 189S 5 111 Mlilao Obl Buit Soh 1890 6 Y1NEZUSL4 Obl 4 onbep 1881 AvBTEftDAH Obligatieu 1895 8 BoTTEiDAX Sled leeu 1894 3 Nbd N Afr Hsndelsv aand Arendsb Tab Mij Certilioateu Deli Uaatschappjï dito Arn Hypotbeelcb pandbr 4 Cult Mij der Vorsteol aand s Gr Hypotbeekb pandbr 3 j Nederlandsohe bank aand Ned HandelmaatBob dito N W 11 Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotbeekb pandbr S s Utr Hypotbeekb dito S i OoBXKNK Oost Hong bank aand KUBL Hypotheekbank paudb 4 90 33V Ahbhika ISqut bypotb pandb 6 Mkiw L G Pr Lien cert Sï i 111 880 816 100 VS 69 160 99 N D Holl U Spoor Mij aand IISV Mij lot Eipl y St 8pw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 67V 6 V lTiLnSpoor l 1887 89 A Bobl 8 Zuid Ital Spwnijj A H obl 3 PoLRX Warschau Weenen aand 4 106 108V 100 63 144 140V AüBL Gr Russ Spir Mij obl 4 BaltiBobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Pombr dito aand 6 Knrsk Oh Atow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 5 88V 14V 48 69V inv loov 107 OO s 100 100 118 86Vl 11 Ahekika Cent Pao Sp M j obl 6 Chic i North W pr O y aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denver li Eio Gr Spm eert ï a j J 1 Illinois Central obl in goud 4 j 104 i LouisT k Na h illiOert i aand M Meiico N Spw M Ie hyp o 6 105 Miss KaniBB r 4pCt pref aand 14V8 N Tork Outasio West aand I 19Vib dito Penn Ohio oblig 8 1 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn Manit obl Un Pao Hoof liju ob ig dito dito Ltuc Col le hyp O 6 Canada Can South Chert r aand Vis C Sallv k Na lo h d c 0 Amsterd Omnibus Mjj aand Botterd TramwCK Maats saad Nin Stad Amsterdam aand 9 Stad Botterdam aand 3 BiLOli Stad Antwerpen 1887 8 Slad Brussel 1886 i i HoNQ Theiss Kegullr Geselscb 4 OosTBVa Staataleenig 1860 6 K K Oost B Cr l880 3 Spanji Stad Madrid 8 1868 Nm Ver B l A b Spoel oert ADVERTENTIEN V Do Heer en Mevrouw LINDNER Bbbklee betuigen liuii hartelike dank voor de belangstelling bij de geboorte van hun Zoon ondervonden H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPEdlALITEIT in aUe soorten HAAEWEEKEN STEENmimm Door stijg ing der piyzen aan de Mijnen noteeren wij van af heden de STEENKOLEN 6 Ct per H L hooger Aanbevelend Firma A JONKER ii ZONEN Cebr MSSEIiSTMH Bantoot re t O 597 Tegen AUGUSTUS of eerder GEVRAAGD in Den Haao in een net burgergezin eene degelijke zindelijke DIENSTBODE tegen hoog loon Z j die goede getuigen kunnen overleggen scUrüven aan Mevrouw FEIJDA Prinsestraat 69 Den Haao licLdel are Scliool VOOR Handel en Administratie DEN BM6 BarenMraal 49 Commissie van ToexicM de Heereni Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN Md der Tweede Kamer H PYTTERSEN lid der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur der Haagsche Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken ta s Gravenhage Opening 1 Seplember 1899 Voorbereidende éénjarige cursus voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarigeeursus tot opleiding voor den Handel en wee d driejarige zie Prospectus voor enkele Examens Leer lingConsul Ambtenaar b j de GemeentfAdministratie ol aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de studie vanhet Sotariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaandadres Woensdags enZater dags van aVi i r Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De DirecUur F TVIftSTUM thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te Dordrecht A SLEGT beveelt zich aan tot het leraren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood Mi cent de K G NIEUWE HAVEN 28 mgf Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maalderj en Kookknnat te t Qrmtnliage met een diploma Vergold Zilveren Medaille Gouda Drak van A BRINKMAN Zn Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig ExtraGt MémM uit de K oninklijke Stoomfabriek De H ingbloeni van H 1 VAl iSCHAIIi Co UenHaagrJoilcvmciers VAN SCHAIK Co 8 Meliauthe ia liet beate middel der wereld VAN SCHAIK Co s Melianthe geueest Kmkhoost VAN SCHAIK Co s Melikntbe goneeöt zoowel oud als jong VAN SCHAIK Co s Melianthe mug in geen huisgezin ontbroken VAN SCHAIK Co s Melianthe sUmt voort lurend onder Soheikimdig oeziclit VAN SCHAIK Co s Melianthe lielpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co s Melianthe i bekroond met Eerediplomi s VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Goud Van SCHAIK Co 8 Melianthe is bekroond met Zilter VAN 80HA1K Co s Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 0 VU TO Cl en f t bg Firma WOLFF Co 3 C KATELAND Boe cop Westhaven 198 Gouda B V WIJK Oudeaaur D M1EBIE8 Kleiweg E 100 M KOLKMAN Waddinmeer Gouda B BOLLMAN Bodegraven E H VAN MILÜ Veerstal PINKSE Nimwerherk a d IJeeel B 126 te Gouda W J TAN DAM Haaetreeht A BÜÖMAN Moordrecht A N TAN ZESSEN Sckoonhovert A 10 JAASLIJESCHE TEBLOTINB K BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOENSDAG 18 OCTOBER en op VHIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bfl plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar togen f hel Lot H voor f 10 bij A BRI üMAl en Zn LANGE TIENDEWEG 1 i i toriawater ui f de Vïcfor aJBmn te Oberlahnsfeinkfkm Tafeldraivk Vanfj0 nwkIyAe u s derjVeder aitaen t Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD De verkiezing voor den gemeenteraad ïegen Dinsdag 4 dezer is de verkiezing uitgeschreven van 6 leden voor den gemeenteraad Wij zijn niet zoo gelukkig als op andere plaatsen waar personen die jarenlang de belangen der gemeente truuw gediend hebben zonder strijd op den dag der candidaatBtelling worden verkozen Terklaard Gedeeltelijk is dit toe te schrijTen aan den nog jongen datum van de nieuwe kieswet Het blinde lot heeft indertijd de raadsleden verdeeld over de verschillende kiesdistricten zoodat het den verschillenden partijen niet kwalijk is te nemen dat zij in het belang van haar richting de verdeeling trachten te corrigeeren en haar candidaten overbrengen naar districten waar zij met eenig voordeel den strijd meenen te kunnen aanbinden Binnen enkele dagen dus is er in deze gemeente een naar wij hopen en verwachten vreedzame strijd bij de stembus Het geldt de aftreding van een 5 tal zitting hebbende leden en een nieuwe verkiezing in de plaats van den heer C Hoogenboom die wegens het klimmen zijner jaren zijn mandaat voorgoed heeft nedergelegd De verkiezing loopt dus over ongeveer een derde van de raadsleden en kan groeten invloed hebben op de richting waarin voortaan het stadsbestuur zal worden gevoerd Om die reden vestigen wü er hier de bijzondere aandacht op der kiezer Is het steeds zaak deel te nemen aan het verkiezingswerk omdat het de plicht is van een goed staatsburger voor zijn doel de verantwoordelijkheid te dragen voor den algemeenen gang van het stade en staatsbestuur te meer klemt dit wanneer zooals nu de uitslag van besliseenden invloed kan zijn op de meerderheid die onze belangen ten stadhuize behartigt Ieder bedenke wel het zijn onze eigen zaken die daar worden geregeld en de eenige regelmatige weg om invloed uit te oefenen op den geest waarin geregeerd wordt is zich met zijn stemkaart te be FEVILLEIOM GedenksehrilteD vsn een Gelnkzoeker OF AMIBAL DE VONDELDTG Naar het Fransch OOR W NUTTER 23 Le rideau ölevé van Mirabeau welk boek wat liederlijkheid aan kat in geen taal ter wereld zijns gelijke heeft ontbrak natuurlijkerwijs niet Voltaires dictionnaire philosophique was raede aanwezig doch werd blijkbaar minder dikwerf ter hand genomen De witmarmeren schoorsteenmantel prijkte met behalve een prachtige pendule op een voetstuk van rosegraniet eenige kleine uiterst keurig bewerkte groepen miniatuur beelden onderwerpen uit de fabelleer te aanschouwen gevende en bij voorkeur zoodanige onderwerpen als lot de zinnen spreken en de gedachten bij onreinheden bepalen Het half dozijn schilderijen aan de wanden zijn van denzelfden aard Allen stellen ze voor wellustige minnarijen stuitende tooneelen van zinnelijke liefde van de meest schandelijke drif en en hartstochten in hun afschuwelijkste werking in hun meest onnatuurlijkste grilligste uitbarsting Het ameublement was van een ongemeene pracht en van zachte kleuren en getuigde in alles van den rijkdom des bewonera geven naar de stembus en daar door invulling van de namen zijner keuze getuigenis te geven van ïijn meening op staatkundig gebied Zooals men weet is onze gemeente verdeeld in drie kiesdistricten en in elk van deze wordi gestemd over twee raadsleden Op de kaart waarbij de kiezers worden opgeroepen staan de namen der gestelde candidaten geen andere mogen worden gekozen en is de plaats aangegeven waar het stembureau zitting houdt Elk kiezer kan dus op de thans genoegzaam bekende wijze tiiee personen aanwijzeffi die hij in den raad wenscht te zien Wie zullen die uitverkorenen zijn Wij houden ons aan de verdeeling der candidaten zooals die bij stemming is uitgemaakt in de vergadering van de kiesvereeniging Gouda In het eerste district bevelen wij aan de heeren F Herman Pzn en C W van de Velde Beide zijn aftredende leden die verdienen herkozen te worden De eerste is al jaren lid van den raad en heeft zich iloor zijn ijver voor de belangen der gemeente en zijn toewijding aan de vrijzinnige beginselen zeer verdienstelijk gemaakt De tweede is jonger lid maar wal wij in den raad van hem zagen maakt het ons tot plicht zijn mandaat te vernieuwen Beide zijn onafhankelijke eerlijke mannen die elk op zijne wijze de gemeente naar hun beste weten trouw hebben gediend Het tweede district is voor de vrijiinnigen een verloren post Dit ia herhaaldelijk gebleken Niemand zal het hun dus kwalijk nemen dat zij de leden hunner partij op wier behoud zij prijs stellen hebben overgebracht naar een ander district Niet dat zij niet gaarne den heer P de Raadt op zijn zetel zouden handhaven maar deze behoort niet tot de richting die ons het meest aan het harte gaat en elke partij is verplicht in de In dit district is door de tegenpartij zeker met de bedoeling verwarring te stichten tot candidaat gesteld de liberale heer Dr H IJssel de Schepper Het is bekend dat dit oud Iid geen candidatuur wenscht en als bestuurslid van Gouda ijvert voor de door ons aanbevolen aftredende leden Niemand late zich dus misleiden Elke stem op ham uitgebracht doet afbreuk aan de vrijzinnige candidaten Intusschen liep Hektor de Chateaudieu het vertrek op en neer Het voorkomen van den jongen markies beantwoordde geheel aan de voorstelling die men zich onwillekeurig maakt van een jongmensch dat zich in alles met schandelijkheden omringt De losbandigheid de uitputtmg straalde uit zijn oogen sprak duidelijk uit zijn vermoeide vermagerde trekken was af te leiden uit zijn gelaatskleur uit de blauwe kringen rondom zijn oogen Toch was zijn gestalte vrij krachtig en forsch en zou hij waarschijnlijk zijn leven nog vele jaren op de wijze als hij tot hiertoe gedaan had kunnen voortzetten Maar de markies Hektor de Chateaiulieu was wat men noemt blasé Hij had iederen beker van vermaak en genot aan de lippen gebracht Zijn ontwikkeld verstand vluggen geest schoon uiterlijk en reusachtig fortuin waren in bondgenootschap getreden met zijn razende hartstochten hadden ieder genot binnen zijn bereik gebracht tot verzadigens toe tot oververzadiging tot walgmg toe Aan alle denkbare genietmgen had hij zich blindelings hijgende naar adem om zoo te zeegen overgegeven zijn grillige verbeelding had nieuwe uitgedacht Hij bad geleefd in een altijd durende dronkenschap der zinnen als een nimmer tot zichzelf komenden opium schuiver was hij het leven doorgewaggeld in trillend genot onder het bruisen der hartstochten Maar zooals wij boven reeds zeiden hij walgde hij was blasé Hij verveelde zich in zijn woning ingericht tot eefste plaats de mannen tef verdedigen die voor haar beginsel hebben gestreden Het zal ons dus aangenaam zijn indien de kiezers in het 2e district den heer De Raadt afvaardigen want hij is in den raad op zijn plaats Kaast hem bevelen wij aan den heer J de Jong Hz dien wij niet persoonlijk keünen maar van wien wij vernemen dat hij als man van zaken zich gunstig heetft oöderecheiden en in zijn kring als een eerlijk en achtenswaardig burger bekend is Toor het derde kiesdistrict behoeven wij slechts den naam te noemen van den heer J M Noothoven van Goor om zeker te zijn dat wij de instemming verkrijgen van allen die niet door partijbelang verblind zijn Ieder weet wat dit lid die 24 tjaar in den raad zit en 18 jaar wethouder geweest is voor de gemeente gedaan heeft met hoeveel ijver hij steeds de belangen zijner medeburgers in den raad en overal waar het pas gaf heeft behartig d Wij twijfelen dan ook niet of de kiezers zullen deze gelegenheid aangrijpen om hem een schitterend blijk van wagrdeering te geven Naast hem staat de heer H J Nederhorst die getoond heeft door zijn zaakkundige adviezen op bouwkundig terrein een hoogst nuttig lid te zijn Zijne herkiezing achten wij ook in het belang der stad Wij vertrouwen dat de kiezers a s Dinsdag zullen inzien hoe onverantwoordelijk zij handelen wanneer zij van de stembus wegblijven De moeite die de wet van hen vergt is zoo gering dat ieder zijn zaken wel zoo kan regelen dat hij tusschen 8 en 5 uur een oogenblik vrij heeft om naar het bureau zijner wijk te gaan Bedenkt dat van één stem de beslissing kan afhangen en dat deze verkiezing de meerderheid in den raad voor langen tijd kan verplaatsen Ieder stemme dus zelf en wekke anderen op zijn voorbeeld te volgen Onze candidaten zijn in district I F Herman Fz C W van Ie Velde alle vermaken Het leven begon hem een zwaren last te worden Elk genot kwam te gemakkelijk binnen zijn bereik In ernst had hij zich voor de vraag gesteld of het leven vaarwel te zeggen niet maar het beste zijn zou evenals een leege flesch weggeworpen dient te worden En hij had zich laten opnemen in de club van zelfmoordenaars een club gelijk alleen steden als Parijs of Londen het aanzien kunnen geven En intusschen trachtte hij zich no op de een of andere wijze wat te vermaken Zijn gemakkelijke zegepralen waren hem afkeerig geworden hij walgde van de gemakkelijkheid waarmee heel de wereld zich aan hem overgaf hem alles offerde en overgaf zonder slag ot stoot hem aldus iedere overwinning onbelangrijk en waardeloos maakte Een uiir na middernacht keerde de livreiknecht met wien wij den markies in het theatre de U Gaité hebben zien spreken en wien hij den last had opgedragen Emilie te volgen en inlichtingen omtrent haar in te winnen terug De knecht bleek zijn tijd goed besteed te hebben en trots het wemig vertrouwen in zijn handigheid waarvan de markies blijk had gegeven zich uitstekend van zijn taak gekweten te hebben Toen hij na aangeklopt te hebben het salon van den markies binnentrad schoof deze dadelijk een stoel aan en zeide Ik zie aan je vrijmoedig rondkijken en aan je opgeruimd gezicht dat je tevreden bent over je zelf en het feit dat je mij onder de oogen durft komen bewijst me dat je goed geslaagd bent Vertel maar op Ik heb het genoegen gehad de orden van mgn in district II J de Jong Hz P de Itaadt in district TH H J ederhorst fl iH INQKZONDEN Kiezers van het 1 Kiesdistrict van Gouda Uit de couranten hebt ge vernomen dat er wonderlijke dingen geschieden in uw kiesdistrict Als wij de candidatenlijst lezen dan zien we aanbevolen de heeren If HERMAN Pz en C W van de Velde Onderteekenaars zjjn Dr H IJssel de Schepper enz Als we verder lezen dan zien we aanbevolen de heeren Dr H IJssel de Schepper en C W V d Velde onderteekend door L P Duymaer van Twist enz Dus rjjst de vraag hoe zit dat nn toch in elkaar f Uit couranten berichten heeft Dr H IJssel de Schepper vernomen dat men met zijn hoog gerespecteerden naam een loopje nam toen men hem candidaat wilde stellen voor de aanstaande verkiezing Serieus bedankje volgde natnurljjk En toch leest maar Zjjne candidaatstelling blijft gehandhaaid en is onderteekend door den Weledelgestrengen Heer Duymaer van Twist twee hoeren Dercksen één hoer de Lang enz gevolgd door een aantal heeren o a U Lager twee van Meursen van der Klein enz Waarlijk ür IJ de Schepper zal met zooveel oprechte f sympathie verlegen zitten leest de advertentie in do courant van Woensdagavond doch niets liever zien dan dat ge in ziJn plaats stemt het welbeproelde en zeer deugdelijk bevonden raadslid P HERMAN Fz dien ge zeker de eer der herkiezing waardig keurt De lieer F HERMAN Fz geboren in Gouda verdient dit ten volle Hjj heelt tiJd en gelegenheid urn zich op de hoogte te stellen van alles wat in Gouda voorvali P HERMAN Pz doet dat ook onpartpig met toewijding en liefde voor de goede gemeente Gouda Hjj is een goed spreker en verecnigt in zich alles wat tot aanbeveling kan dienen om als waardig Raadslid herkozen te worden Alzoo met don heer C W van du VELDE die het voorrecht geniet door alleman te worden ondersteund kiest ge zeker den hoer F HERMAN Fz aan wien ge met heer den markies btipt op te volgen Je bent de kleine dan gevolgd Ik ben zoo vrij geweest En Niet zoo heel veel bijzonders beer markies een gewoon burgerdochtertje Zoo ïja Een rijtuig schenen ze niet te hebben want ze zijn per huurkoets naar huis gegaan Het adres is Failbourg St Antoine numero 152 ze bewonen nog al een groot gebouw een soort fabriek midden in de kleine burgerlui Niet veel bijzonders Üat IS ook niet noodig Wat komt er dat op aan Een mooi meisje uit het volk is heel wat beter dan een hertogin met een bult of zeere oogen Wat dat betreft moet ik zeggen dat mijn nederige meening geheel die van mijnheer den markies is Heel gelukkig voor mij inderdaad i n uitermate vereerend antwoordde Hektor de Chateaudieu ironisch De dienaar maakte een buiging De markies hernam Maar het lijkt wel of ik je de woorden een voor een uit den mond moet halen is dat bijgeval alles wat je te weten bent gekomen Voor het oogenblik ia heer markies Maar dan weet je niemendal kerel ilk moet zoo vrij zijn mijnheer den markies te doen opmerken dat dit niet het geval is Bc weet alles want ik weet het adres IVortif vervolgd