Goudsche Courant, maandag 3 juli 1899

I Vrijzinnige Kiesvereeniging GOUDA ¥ o9r de verkiezing van 6 Leden van den Gemeenteraad worden ten zeerste aanbevolen voor IDistxict I F HERMAN Fz attr lid C WITTE VAN DE VELDE aftr lid IDistrict XI P DE RAADT aftr lid J DE JONG Hz District III J M NOOTHOVEN v GOOR aftr lid ft J NEDERHORST Sr aftr lid Nadere inlichtingen geeft voornoemde notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda en wat perceel No 7 betreft ook de andere Notarissen aldaar had men die candidatnnr moeten stellen in district 2 De herkiezing van den Heer de Raadt was dan een uitgemaakte zaak Hoeveel sympathie dan ook de eandidatuur van den Heer de Raadt moge bezitten zjj is ten eerste zeer verzwakt door de twijfelachtige en late wijze waarop z j is te voorschijn gekomen ten tweede is gebleken dat die eandidatuur niet con amore is gesteld of overgenomen maar alleen ten doel heeft om verdeeldheid te zaaien in het 3e Kiesdistrict Aan de Kiezers van het 2e district dus de eer van eene herkiezing van den Heer P de Baadt En daarom Kiezers van het Se Kiesdistrict laat U niet misleiden Er ga van U een vereende kracht uit om de verkiezing te verzekeren van de beste candidaten die er in heel Gouda gevonden kunnen worden J M NOOTHOVEN van GOOR on H J NEDEBHORST advertÊntien K Ondertrouwd m GERARDUS JACOBUS FLUX m II PETERNELLA JOHANNA BUIS M II Gouda 29 Juni 1899 M M Raam W Z No 296a M Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DBOOGLEEVER op DINSDAG 26 JULI 1899 des morgens te elf uren in het Hotel DE ZALM aan de Markt van 19 EUISEN EN mw allen staande en liggende te GOUDA en wel No 1 Een goed onderhouden onlangs geheel vernieuwd WIWKELHÜÏS WOONHUIS PAKHUIS en EEVEN aan de Turfmarkt Wflk H No 76 met medegebruik van een gemeenschappeiyke gang Verhuurd tot 30 April 1900 voor f 250 per jaar per week te betalen met f 5 No 2 Een goed onderhouden WOOfMHÜIS en ERF in de Vlamingstraat te Gonda wyk O No 401 Te aanvaarden 1 September 1899 Nos 3 tot 6 Vier HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat wgk ER Nos 10 11 12 en 13 By de week verhuurd Nos 10 11 en 13 elk voor f 1 40 en No 12 voor f 1 50 Nos 7 en 8 Twee HUIZEN en ERVEN m de zoogenaamde Baanstraat aan de Geuzenstraat wyk L Nos 98 en 99 Verhuurd by de week elk voor f 1 40 No 9 Een HUIS en EBF aan het Gedempte Eegnlierswatertje aan den Eaam wyk O No 212 Verhuurd by de weekvoor f 1 20 I Nr 10 tot 12 Drie HUIZEN en ERVEN in een gang aan de Raam zoogenaamde Petroleumbuurt wyk O No 334 387 en 340 Allen by de week verhuurd elk voor f 1 No 13 Een HUIS EEF en TUIN in de Boelekade wflk R No 126 Terstond te aanvaarden No 14 Een HUIS en ERF in de Boelekade wgk R No 85 Verhuurd by de week voor f 1 40 No 15 Een HUIS en EEF aan de Karnemelksloot Breede zyde wyk E No 499 Verhuurd by de week voor f 1 Nos 16 en 17 Twee HUIZEN en EEVEN in de Jan Cottingsteeg in de Wilhelmina Btraat wyk M Nos 110 en 111 Verhuurd by de week elk voor f 1 10 I No 18 Een enkele jaren geleden ge I bouwd WINKELHUIS PAKHUIS en ERF op den Hoek der I Heerenkade en de Korte Akkeren wyk P No 328f Te aanvaarden 15 September 1899 En No 19 Een HUIS en ERF in de I Komynsteeg te Gouda wyk K No 34 VerI huurd by de week voor f 1 40 I De perceelen zyn te bezichtigen DonderI dag 20 Vrydag 21 en Maandag 24 Jnli van j 10 tot 3 uur en op den verkoopdag van 9 I tot 11 uur I Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te I Gouda H P VAN WIJNGAARDEN COIFFKUft SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEBEEK GOUDA 1 Juli 1899 M M Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat zij hare bestaande zaak in Kantoorsa Teekenbehoeften Lederwaren en LuxeArtlkelen op heden heeft overgedaan aan haren zoon L H J M QÜAMT Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveelt zij haren opvolger met vertrouwen aan Hoogachtend Wed A B G QUANT Het Bestuur H E VAN DER ROER J VAN TELLINGEN E OOSTENRIJK J H VATTEKANNE De H IJSSEL de SCHEPPER Me M M SCHIM van der LOEFF P J BELLAART O A VAN DER WANT De verkiezing heeft plaats op DINSDAG 4 JULI Het Stembureau is geopend van 8 li uur Vraag Amstel Bieren v d Brouwerij de Amstel AmsterdamM i f Onder referte aan bovenstaande ijiededeeling geef ik U kennis dat ik bedoelde zaak onder de bestaande Firma S V tXT zal voortzetten My vleiende met hot vertrouwen te biyven vereerd dat myn voorgangster zoo ruimschoots mocht ondervinden hoogacbtend L H A J M QUANT mmm mmim te GOUDA op WOENSDAG 12 JULI 1899 des morgens te elf uren in het Kofflehnis de Ro I mein aan den Kattensingel ten oyerstaan 1 van den Notaris 1 G 0 FORTUIJN DR006LEEVER van No 1 Twee aangenaam gelegen ruim ingerichte HUIZEN ERVEN KOESTAL en GROND aan den Kattensingel te Gouda wyk Q Nrs 201 n 202 te zamen groot 4 Aren 17 Centiaren Het perceel No 202 is tot 1 Mei 1901 verhuurd voor f 2 per week No 201 is te aanvaarden den 1 Augustus 1899 No 2 Ëea HUIS ea ERP aan het Jaagpa te Gouda Wyk Q No 24 Verhuurd by de weck voor f 1 50 Nos 3 en 4 Twee perceelen uitmuntend liggende aan het Draafpad in Bloemendaal te Gouda te zamen groot 2 Hectaren 52 Centiaren Verhuurd tot 31 DECEMBER 1900 voor f 240 per jaar En No 5 Drie perceelen HOOILAND liggende aan den Straatweg naar BodegeavES op de grens der gemeenten Gouda en Waddinxvees te zamen groot 63 Aren 36 Centiaren Verhuurd tot 1 NOVEMBER 1899 voor f 66 per jaar De perceelen zyn te bezichtigen 8 10 en 11 JULI 1899 van 10 tot 3 uur en op den verkoopdag van 9 tot 11 uur Nadere inlichtingen geeft voornoemde No I taris FORTUIJN DBOOGLEEVER te Gouda OPENBARE VERKOOPING te OOUDA op Dinsdag 18 Juli 1899 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van Mej de Wed A MOONS aan den KatttensingelteGouda wyk Q No 201 van oenen INBOEDEL waarby GEWERKT GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 6 uren te zien Nadere inlichtingen geeft notaris G C FORTUIN DROOGLEEVER te Gouda Voor Den Haao TERSTOND GEVRAAGD eene flinke Werkmeid die goed met kinderen kan omgaan en zelfstandig kan werken Van goede getuigen voorz 1 D J VAN CREVELDjL Achterom 85 denHaag vertrouwen de belangen onzer Gemeente 1 kunt en zult opdragen Hoe akelig het dus 1 moge klinken in de ooron van hen die District I in de war willen sturen niet Dr H IJssel de Schepper maar naar diens in naar diens overtuiging naar diens aanbe 1 veling zfl F HERMAN Fz de caivlidaat wiens verkiezing een groote factor zal zijn 1 tot behartiging van het welzfln van Gouda I Dus F HERMAN Fz en C W van db VELDE zoo moeten de stembiljetten ingevuld 1 worden in hot goed begrepen belang van de 1 kiezers van het Ie kiesdistrict in Gouda I Kiezers van het 2 Kiesdistr et van Gouda Met vrijmoedigheid tot U een woord van 1 aanbeveling voor de candidaten P de RAADT en J DE JONG Hz De heer P db RAADT aftredend lid is de eer der verkiezing zeer waardig Hy heeft getoond een eigen meei ing te hebben en vast te houden Waar hom werd 1 voorgehouden om in het partijverband mee 1 te gaan door dik en dun daar heeft h j het drijven der partyen getoetst aan het belang der Gemeente Gouda en zich bewust van zijne plichten als Gemeenteraadslid eigen I inzicht en verantwoordelijkheid gehandhaatd 1 en alzoo getoond niet te dienen eeno of I meerdere partijen maar volgens zijn geweten 1 de belangen van Gouda voor te staan e te behartigen Daarom moeten alle Kiezers die het belang onzer Gemeente stellen boven partijbelang hem steunen en stemmen en dit te meer omdat als men serieus zijne herkiezing ad willen bevorderen men hem niet in distric 3 maar in Uw distiict had moeten candidaat stellen Dat ware een flinke houdmg geweest dan was zijne herkiezing verzekerd Maar neen eerst over boord geworpen en eindelijk hoe dan ook gesteld en overgenomen geeft dit geen bewijs van sympathie met ziJn onafhankelijkheidsgevoel Aan U Kiezers van het 2e kiesdistrict de eer zijne herkiezing te verzekeren Kiest met den heer P de RAADT den heer J de JONG Hz dien wij D met vrijmoedigheid aanbevelen als een waardig Raadslid Dat hij het drijven eeuer partij moede is heeft hiJ getoond als Onderling der Ned Hervormde Gemeente Die Gemeente dient hij met zijn beste krachten en evenals hij de Kerk wil behouden voor hare leden zoo jal hiJ ook toonen het belang onzer Gemeente te stellen boven partpelang en wat dies meer ztj Kiest dus beide mannen P DE RAADT en J be JONG Hz die 1 met liefde en nauwgezetheid de belangen van Gouda zullen voorstaan en verdedigen 1 Mannen van goeden wil en goede trouw 1 gordt ü aan ten strpe Het goed recht van Gouda de waarachtige belangen onzer 1 Gemeente zult ge dienen door met groote I meerderheid P de RAADT en J de JONG Hz in den Baad te brengen Kiezers van het 3 Kiesdistrictte Gouda 1 Tot U een ernstig woord want ernstig is I de keuze die gü zult hebben te doen Aan I staanden Dinsdag i Juli moet door U worden 1 gekozen moet door U worden uitgemaakt I aan welke mannen gij wilt opdragen te zorgen voor de belangen onzer geliefde Gemeente I Gouda Gij moet kiezen want er ia strfld en heftig wordt die strp gestreden fiiet omdat er geen overeenstemming is tusschen de keuze van de twee mannen die de besten zijn om U te vertegenwoordigen O neen indien naar nw eigen overtuiging moest worden uitgemaakt wie dubbel en dwars verdienen Uwe afgevaardigden te zfln geen kwestie of J M NOOTHOVEN van GOOR en H J NEDEBHORST zijn de mannen uwer keuze Kiezers van het 3e Kiesdistrict overlegt bü U zelven en gil zult komen tot do erkenning Er ziJn voor ons geen waardiger vertegenwoordigers geen betrouwbaarder mannen te kiezen dan J M NOOTHOVEN VAN GOOR en H J NEDERHORST by U allen bekend en geacht Mannen van beteekenis vertrouwd met de belangen van Gouda achtenswaardig welwillend mannen van uitstekende hoedanigheden en bij dat alles minzaam en bereid om alle inlichtingen te geven die U van dienst kunnen zijn U te helpen indien uwe belangen zijn in overeenstemming met die der Gemeente Gouda Kiezers in het 3e Kiesdistrict is het niet zoo f Ja zuH ge openhartig antwoorden maar dan kan er immers geen sprake van zijn of J M N00TH0VB N van GOOR en H J NEDERHORST worden gekozen Waar we het voorrecht genieten twee candidaten te hebben van zulke uitnemende kwaliteiten daar moeten wij als het ware aangedreven iwordcn om in het belang der Gemeente Gouda in ons eigen belang J M NOOTHOVEN VAN GOOR en H J NEDERHORST met algemeene stemmen te verkiezen En dat antwoord is het eenige juiste Maar er zfln nog andere candidaten gestald Te elfder ure ook do Heer P de Baadt Had men diens verkiezing willen verzekeren dan I Openbare Yerkooping I ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DBOOGLEEVER I op WoenêfUtg S Juli 1S99 des morgens I te elf uren i het Kofuehnis Hakicosie I aan de Markt van SS mw w iim en VIEK PERCEELESI BOUWGROND alles staande en liggende te lloulla en wel No 1 Een HUIS en ERF aan de Zeugstraat wflk G No 40 Verhuurd by de week beneden voor f3 en boven voor f 1 50 No 2 Een HUIS en ERF aan de Vest wyk O No 158 Verhuurd by de weekvoor f 1 50 I No 3 Een HUIS en ERF aan de Hooikade wyk O No 146 Verhuurd by de week voor f 2 50 No 4 Een PAKHUIS en ERF met afzonderiyke BOVENWONING naast het vorige perceel wflk O Nos 145 en 145a Verhuurd by de week beneden voor f 1 20 1 en boven in eigen gebruik Te aanvaarden 1 15 Augustus 1899 No 5 Een HUIS en EEF met afzonderlyk BOVENHUIS aan den Kattensingel wflk Q Nos 150 en 150a naast de Chris 1 teiyke Gereformeerde Kerk A Verhuurd by de week beneden voor f 1 20 en boven voor f 1 50 No 6 Een HUIS SCHUUR ERVEN eneen perceel GROND in de Bolwagensteeg 1 aan de Spieringstraat wyk F No 34 groot 12 Aren 29 Centiaren Terstond te aanvaarden i I No 7 Een HUIS ERF en TUIN aande Nieuwe Haven wyk N No 144 Terstond te aanvaarden I No 8 Een HUIS en EEF in de No elstraat wyk O No 254 Verhuurd by deweek voor f 1 40 1 No 9 Een HUIS en ERF met TUIN aan de Nieuwe Haven wflk N No 213 1 Het huis bevat beneden 3 Kamers en Ken 1 ken en boven één Kamer en Zolder en is 1 van Water en Gasleiding voorzien Te aanvaarden 1 September 1899 1 I No 10 Een onlangs geheel vernieuwd I HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven wyk N Nd 212 naast het vorige perceel Ver I huurd bij de week voor f 1 70 No 11 Een perceel BOUWGROND aan 1 het Plantsoen van den Kattensingel breed I 5 75 Meters en lang 20 Meters achter de I I vorige 2 perceelen Terstond te aanvaarden I I Na afzonderiyke veiling en afslag worden 1 I de perceelen 9 en 11 en daarna 9 tot 11 I gecombineerd I Nos 12 tot 18 Een HUIS en EEF aan I de Smalle zflde der Karnemelksloot wgkR No 386 en Zes HUIZEN EEVEN en GROND daarachter wflk E Nos 378 tot 383 A len verhuurd by de week en wel No 386 voor f 1 20 No 378 voor f 0 60 en de overigen elk voor f 0 75 Na afzonderiyke veiling en afslag worden 1 de perceelen 12 en 13 daarna 14 tot 18 en I vervolgens 12 tot 18 gecombineerd Nos 19 en 20 Twee HUIZEN en ERVEN naast elkander aan den Korten Raam wyk O Nos 87 en 88 Verhuurd by de week voor f 0 76 en f 0 85 No 21 Een HUIS en ERF in de MesI semakerssteeg aan den Raam wflk 0 No I 466 Verhuurd by de week voor f 0 90 Nos 22 tot 24 Drie perceelen BOUWGROND elk ter breedte van 6 11 Meters I liggende naast het vorige perceel Terstond I te aanvaarden Na afzonderiyke veiling en afslag worden I de perceelen Nos 22 tot 24 en daarna Nos 21 tot 24 gecombineerd No 25 Een HUIS en ERF in de Walesteeg te Gouda wgk F No 70 Terstond I te aanvaarden No 26 Een HUIS en ERF in het Lombardssteegje in den Langen Groenendaal wnk I No 72 Verhuurd by de week voor f 0 90 No 27 en 28 Twee nevens elkander gelegen enkele jaren geleden gebouwde HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren by het Moordrechtsche Verlaat wyk P Nos 180a en 180b Verhuurd by de week voor f 1 60 en f 1 50 No 29 Een onlangs geheel vernieuwd HUIS en ERF aan den Groeneweg wyk L No 148 Verhuurd by de week voor f 2 En No 30 Een onlangs gebouwd HUIS on ERF achter het voorgaande perceel in de Muilenpoort wgk L No 149 Verhuurd by de week voor f 1 60 De perceelen zyn te bezichtigen 1 3 en 4 Juli 1899 van 10 tot 3 nnr en op den verkoopdag van 9 tot 11 uur Hét Atelier studio is het bette adres voor Vergrootingen en Keproductlewerk Aaubneleud Fl Singel 582 P V d WAALS Duizenden Kistjes zyn heinde en ver leeggerookt en nog in gebruik bedrukt met onze firma en woonplaats is het dan ouk wonder dat die REGLAIE SIGAREN marR S 25ar8 zooveel opgang gevonden hebbeu aangezien deze door ons byna zonder iwinst omgezet worden alleen om reclame te maken Prijs 6 è 10 cents f 1 40 p kistje Ziet de speciale Etalage bij J F HERMAN ZD Me ii9 TERSTOND GEVRAAGD een WETTE jrONCEM voor loop en schryfwerk tevens bereid om eenige lichte arbeid te verrichten Te bevragen by den Boekh Albb JONGENEEL Oosthaven B 78 Wegens verhuizing van U 10 naar KORTE TIENDEWEG D 74 worden alle TTooxxad igpe KIJWIELË en Onderdeelen tot veel verminderde prijzen uitverkocht J C DE RUITER Jtoni KORTE TIENDEWEG GOUDA Bondg RijwlelheriiteUer Ie klame CORSETTEi i zijn in alle maten en prijzen het voordeelig st te bekomen in DE iUIELWE WI KEL MARKT A 70 Gegarandeerde Kwaliteit en Coupe Aanbevelend C A B BAi TZIINGKR tOoedkoopsteen soUedst adres voor Verwoer van inboedel zoowel bÏDDen als buiten de stad met gesloten wag eu8 GR A VESTE IJ N Oude Gouwe Allen wordt tegen Transport ttchade verzekerd Belangrijk Bericht filPOEUI fiiPOEDI SPOED Daar mijn Huis verhuurd is zoo moeten alle GOEDEREN bmnen 6 weken BITVERHOCmT wezen dus een ieder kan nu proflteeren van de KOOPJES alles moet bepaald weg Zulke koopjes komen nooit weer en ik ben nog van alles voorzien in GEMAAKTE GOEDEREN KARPETTEN LO0PER8 VITRAGES ZWAKTE en GEKLEURDE JAPONSTOFFEN LUIERMAND GOEDEREN LINNENS TAFELLAKENS SERVETTEN BEDDEN DEKENS enz enz Wed I S KEISEH Korte Tiendeweg Qouda Ben mooi l omuU Xe Koop met Koperen Waterketel DIstrIbt I De ondergetekende brengt ter kennis van de Kiezers dat zyn Kandidaatstelling die hy door zyn verklaring in de Dagbladen hoopte te voorkomen hem als Voorzitter van de Kiesvereniging GOUDA niet anders dan onaangenaam kan zyn In geen geval zal onder deze omstandigheden een benoeming tot Gemeenteraadslid door hem worden aangenomen Hy nodigt dus alle Kiezers van ÏHstrikt I 4rU geaü uit geen stemmen op hem uit te brengen maar krachtig mee te werken tot de verkiezing van de Heren E Herman Fz C Witte van de Velde Kandidaten van de Kiesvereniging 60VDA D B IJSSEL DE SCHEPPER OBQELBESFELIIT in de Groote ot St Janskerk op Dinsdag 4 lull 1899 des avonds 7 uur door den Heer J II B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw II L JACOitI Sopraan Amsterdam Programma s tevens bewyzen van toegang zjn tegen betalmg van 10 Cent verkrijgbaar by de Boekhandelaars J vin BENTU ¥ ZOON en by den Koster Dubbele Buurt B 4 Gouda vervaardigt alle mogelffke toorlen van Haarwerken Meponeenl SBRusdilWudiciitQutKibl Hidclsmert H Cafve Defft DelftscheSlaolie