Goudsche Courant, dinsdag 4 juli 1899

Dinsdag 4 Juli 1899 38ste Jaargang No 7939 mmm mmm I ieuwS en Aüvertentiehlad voor Gouda en omstreken V Telefoon No 89 VDVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd XtXtfuita No 89 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN i r JAÜSLIJESGHE 7E LQTINS Wt BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOK SüAG 18OCTOBER en p VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing dor Loten zal de Iste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen ft hel I ot H voor f 10 bij A BRI KI1AI en Zn LANGE TIENDEWEG f De Vereeniging tot behartiging der stoomvaartbelangen in Nederland heeft aan de Provinciale Staten van Znid HoUand een adres gericht naar aanleiding van de aanvraag tot het verleenen van concessie voor den aanleg van een stoomtramweg Boskoop Gouda waar o a de Gouwe overbrugd zou worden door eeno lage brug welke men naast die der staatsspoorwegen wenscht te leggen welke aadvraag in de aanstaande zomervergadering der Staten zal behandeld worden Adressante deelt mede dat z zich naar aanleiding van de vele aanvragen voor concessie tot het exploiteeren van locaalspooren tramwegen reeds tot den minister van waterstaat heeft gewend met het verzoek bg het verleenen van concessiën te willen bepalen dat de Bruggen over de waterwegen moeten voorzien z jn van een beweegbaar gedeelte boven de vaargeul en de vrije doorvaarthoogte bij gesloten toestand tenminste 4 meter moet bedragen dat de bruggen die alleen dienen voor het gebruik der spoor en tramwegen als regel moeten openstaan en alleen worden gesloten voor den overgang der treinen dat de bruggen niet langer dan 15 minuten achtereen mogep gesloten bljjven en élke sluiting door eene opening van even langen duur moet gevolgd worden dat de stations en halten op zoodanigen afstand van de bruggen moeten gebouwd worden dat op deze niet behoeft te worden stilgestaan en de rangecrtreinen van zoodanige afmetingen en ligging moeten genomen worden dat de bruggenvdaar buitefi vallen Adressante verzoekt nn Provinciale Staten bjj het verleenen van concessie voor den stoomtramweg Boskoop Gouda daaraan de bovenstaande bepalingen te willen verbinden en niet te gedoogen dat eene hooge brug voor den tramweg over de Gouwft naast de bestaande lage spoorbrug wordt gebouwd tenzij de afstand zoo groot wordt genomen dat ervoldoende ruimte is tusschen de beide bruggen voor het leggen van vaartuigen ingeval een van beide bruggen mocht gesloten zijn Zij vraagt dat de Staten hunne bemiddeling zullen verleenen dat eene nieuwe hooge brug over de Gouwe ingericht en bestemd wordt voor gemeenschappelijk gebruik van den tramweg en van de treinen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen waardoor op uitstekende en afdoende wijze een eind zou gemaakt worden aan de afsluiting der Gouwe door het spoorwegverkeer Bedankt voor het beroep te Berschenhoek door ds J J van Illgen te Hedel REEUWIJK De voordracht voor een onderwijzer aan school A ter vervullling der vacature door het vertrek van den voorgaande bestaat uit de heereu no 1 A Baan te Ridderkerk no 3 B Lagendflk te Streefkerk AANBESTEDING Bj de heden aan het departement van waterstaat gehouden aanbesteding van het bflspannen van draden aan de palen der lijnen RotterdamRozendaal en Lage ZWaInwe Bredaj was minste inschrijver de heer G Alblas ti Waddinxveen voor f 1220 Stct l Laatste Berichten Te Brussel was het gisteren den goheelen dag onrustig hier en daar kwamen botsingen met de politie voor tengevolge van hot verbod van samenscholing van meer dan 5 personen dat de burgemeester Buis heeft laten afkondigen Een groote troepenmacht voornamelijk gendarmes was op de been Tegen half vijl op het oogenblik dat ideKamerzitting geschorst werd kwamen de sdcialistische afgevaardigde naan de deur van iet gebouw der Kamer Zij werden door de meniite luide toegejuicht Een afdeeling politieagenten en gendarmes dreef het publiek gedeelteïjkterug in het park doch een andere groep mst zich op te stellen voor de denr van de Kamfer De socialistische afgevaardigde Enrnéminthield uit een dej ramen een toespraak pegendarmes poogden onder gelinit en gejonw de menigte terug te dringen 1 Om zes uur dringt een dichte menigte teaen het cordon van politieagenten en gendariies te voet en te paard die de Hue Royale hebljen afgezet Voor het gebouw van het Ministerie van Oorlog trekken de gendarmes te paird de sabel en pogen de menigte terug te drijvfen die hen heftig uitjouwt De socialistisdhe Kamerleden die uit het gebouw der Kader kwamen werden levendig toegejuicht en plaktsten zich aan het hoofd van een stoet die zjch vormde onder den kreet Leve de Hepnblieï 1 De orders aan de politie zan zeerstrekg Het is verboden te blijven staan Toch slaagdede menigte er in een stoet te vormen on dlorhet cordon der politieagenten te dringen lnhet park ontstond een gevecht tusschen de menigte en de gendarmes Een andere afdfeeling wilde met de blanke sabel op de menigte aanvallen maar dit werd door de oMcieren belet t Tegen 7 uur in den avond was het zoo vol op de straten dat het tramverkeer op sommige plaatsen moest worden gestaakt Bfl het nitgaan van een meeting tegen halftien had op de Grand Place de eerste botsing plaats tusschen een troep manifestanten en de politie Bereden gendarmes kwamen te hulp en maa ton een charche ZiJ werden in de zijstraten m it steenen en flesschen geworpen en ondervond n een hevigen tegenstand De gendarmes losten daarop een 30 tkl schoten op de menigte die hen bleef nitjo iwen Er vielen geen gekwetsten Alle winke Is en cafés in den omtrek werden oumiddelli k gesloten Overal waar zich gendarmes vertoondi n werden zij uitgefloten en uitgejouwd Hier n daar werden ciarges met do bajonet gemaal t Het aantal gewonden is zeer groot Brussel 30 Juni Een avondblad mel t dat twee personen Donderdag tegen midde rnacht met steenen miten en vensters hebb n ingegooid in hot buitenverblijf van den eerst minister Vandenpeoroboom te Anderlecl t De concierge werd in zijn bed licht gewon 1 De onbekend gebleven aanranders besmeerd u het trottoir voor de deur van den ministfr met bloed uit een emmer A van OS A till Tailleur Kleiwei E 73 73u UUUDA Telepltoou ISo 3t Beurs van Arnsterdaiv Slotkl i 87 Vrkrs 80 JUNI 96 lOlV 0 fIBI LAND Osrt Ned W S dito dito dito S dito dito dito 3 UoHsis übl Qou ll 1881 88 2 Italib losohrgring LBQfl Sl S OoBTXNE Obl in papier 1868 fi dito in lilver 1868 B FomTUOAL 01 1 mot ooupon S dito tiokel 3 IB 98 98V 8V 1031 BI J9 s 28 i 88 lOB 101 S V 101 loiv BV 7ie B07 108 85 1 204 164V SuiLAKD Obl Binnenl 1894 i 8 dito OecooB 1880 4 dito bij Bolhs 188 4 98 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1833 6 dito dito dito 1834 S 3pjil ll Perpet iobuld 1881 4 TuKHJ Qepr OonT leen 1890 4 Gei leening serie B Oeo leenln Mrie G Zcid Afb Bi r oblg 1899 B 1 1 MliioD Obl Buit Sob 1890 6 Vbnezdsla Obl 4 onbep I88I AiHTiBDAH OUigetien 189B 3 BoTTIBDAK Sted leeu 1894 8 Nbo N Afr Hftndeisv aand Arendib Tab Mü Certificaten Deli Maataobappij dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij derVoratenl aand a Gr Uypotheekb pandbr 8 Nederlandsche baak aand Ned Handelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 100 Bott Hypotheekb pandbr 3 i 100 Utr Hypotbeekb dito SV 98V OoSTBHK ODflt Hong bank aand Eu8L Hypotbeekb d pandb 4 sav Ahekika Equt hynlb pandb 6 90 Maiw L O Pr Litn eert 82V4 220 1 21B 10 4 B V Nmj HoU IJ Spoorw Mij aaiid 118V Uij tot Kipl V Bt Spw aand 112 Ned Inii Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 j dito dito dito 1891 dito 6 B7 B9I ITU Spoorol 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 69 POLKN Waraflban Weenen aand 4 160 BllSL Or Ruat Spw Mü obl 4 99 Baltische dito aand j lOB SBV 28V Paatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand B KunkCh Aaow8p kap opl 4 10 dito dito oblig 4 100 14V 48 Ambbika Cent Pac Sp Mij old 6 68 g Obio s North W pr O y aand 144 dito dito Win Bt feter obl 7 140 Denrer Se Rio Gr Bpm eert T a 21 llliooia Central obl in goud 4 104 LouisT NasbTilU Gert v aand 66 g Meii N 8p M Ie hyp o 6 105 Miss Kant BS r 4pOt pref aand 14 s N Tork Outasio Sc West aand dito Peon Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 6t Paul Minn St Manit obl 7 Un Pao Hoof lijn obig 8 dito dito Line Col le hyp O S 171 100 107 OO a 100 100 U U8 SS HI Ouf ADA Can South Chert r aand Vix C Kallw Si Na lo h d o 0 Amaterd Omnibus Mjj aand BottBrd Traiuweu Maata nind NiD 8tad Amsterdam aand 8 Htad Boiterdam aand 8 BlliSn Sttd Antwerpen 1887 27 Stad Bruasel 1886 2 Homo Theisa Begullr Giaelseh 4 OoaTlKB Staataleenig 1880 B K K Oaat B Or l880 8 SpASJ Stad Madrid 8 NlD V r B AtI poel eert OPRUIMIl G van aUe nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D iSAfllSOif Bargeriyke Stand GEBOREN 27 Juni Jacobus ouders A van der Zwalnj en 6 Kruijt 28 Geriena ouders H F den Riet en W Blanken Adrianns Willem ouders W L M van den Berg en P Snelloman 29 Willemina Cornelia ouders W K P de Jong en J C de Bruijn Johanna Maria ouders D N Sas en M J Tak 30 Nela ouders J Stoopendaal en N Anders Adrianns Theodoras ouders A C van Leeuwen en E Spruit ONDERTROUWD 30 Juni G J Flux en P J Buis G J van der Laan en N E Groeneveld I Gerritsen en E A Jongbloed OVERLEDEN 29 Juni J C Kemp 3 m H A Verhaar 4 j H van Dijk 7 w 80 A van der Kleijn 5 m Moordrecht GEBOREN Jacobs uders P van Mullem en C Boom Jannetje ouders J van den Ban en N Koetsier ONDERTROUWD K Edelman 24 j te Heenwijk en J van Rijswijk 23 j K Keller 24 j en M J Boere 22 j OVERLEDEN J Kisman 2 m VERSCHEIDENHEID i Het breken van een trouwbelofte is oorzaak geweest dat te New York de Zweedsche graaf Malta Liowen von Sterngranat zoon van een kamerheer van den koning van Zweden in hechtenis genomen is Deze edelman had namelijk een gewoon burgermeisje hand en hart beloofd met alles wat daarbij behoorde zooals een doorluchten naam schitterende feesten aan het hof een deftige woning op het voorvaderlijk slot enz Ongelukkig voor hot arme kind dat 24 lentes telt kwam de bruidegom op den trouwdag niet opdagen zoodat al haar luchtkasteelen in rook vervlogen Als oen pleister voor haar hartewond eischt zij nu een schadevergoeding van 50 000 dollars ADVERTENTIEN WAAROM geeft OASGLOMILICBT geen volijoend licht OMDAT uw leverancier u geen goed KOUSJE levert Een KOUSJE dat gedurende 1000 brandnren een praehUg licht geeft levert i Il 2S € ent P P SOOS TIENDEWEG 59 IEMAND geheel dodr de natuur geneeswijze behand d en hersteld is volgaarne bereid aan zijne lijdende natuurgenooten die het verlangen uit dankbaarheid het adres op te geven Briev J Hekkema Molenstr 15 Den Haag Paln Expeiier fs Dertig jasr wordt dit middel met verrassend sucoea als pynstillendo iowr JTing a ogeweod togen Rheimia tick Jich t Verkoudh eid pqn j g o proefde SS o H os del verT ook ieders vertrouwen Men lette op het fabrieksmerk Ankert Ad l J5 75o en50c defl Ill de niepste apotheken Te AmsteiJam by Uloth Cléban van Tuyll en Sanders Korte Groenen iaal I 199 200 IJZERWAEiN KOPIRWiREI Icreedscha ppen HDISHOUD ARTIKELEN FORiliCIZESI PETROLEUM KOOKTOESTELLEN nreuicbauilen voor het ontsmetten en Huiveren van lucht in Slaap en Ziekenkamers en Privaten kosten 10 cent per tule EFT NE BALLEN in Ledikanten on Bedsteden gelegd doen alle INSECTEN verdwijnen on zijn in Kleer en Linnenkasten een uitstekend middel tegen de MOT verkrijgbaar in pakjes van 10 en HO cent bij J VAN om Kleiweg No 2 te Gooila Ieder die in de winkel voor 10 centen of meer koopt ontvangt gratis een photograSe van het Staalbad Haarlem EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BtlBGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 87 50 Model A met 90 Model 1 110 Model AA 126 Model AAA 1 6 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENE8 155 LUXE ACATJiNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vertegeiiwoorili er J C DË RUITER Wa Heil wordt verzocht op t HERK teletteu UIT HBT MaG ZUN TAN n RAVE SWAAYZüNE OOHIMCHEM Deze THEEËN Worden afgele ferd in TerzegeUe pakjea van vijf twee en een half en een Ned onB met verineldiug van Nommer en iPr a roorzieii van uerenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinK van geeerder orders aanbevelende J BRËëBAABT tz üe raadverkiezing Met aandrang bevelen vrij aan de candidaten van de kiesvereeniging Gouda Het zijn DI6TKICT I F Herman Fz C W van de Velde DISTRICT II J de Jong Hz P de Baadt DISTRICT in H J I cderhorst J M I oolhoven van Goor Dinsdag vaij 8 5 zijn de atembureau s Keepend De kiezer moet zijn oproepingskaart midebrengm Bultenlandsch Overzicht Dreyfns is te Rennes aangekomen De Stax beeft hem te Qnibéron aan land gezet en vandaar is bij naar Rennes gebracht waar hij Zaterdagmorgen te zes nur aankwam Labori en Demange de advocaten die hem voor den krijgsraad zullen verdedigen zonden Zaterdag to Rennes aankomen en zich overtuigen of de toestand van Dreyfus van dien aard is dat hij weldra voor den krijgsraad kan verschijnen De regeeringscommissaris majoor Carrière is voornemens 37 getuigen S charge te dagvaarden Cornély dringt er op aan dat vooral generaal Mercier en Quesnay de Beaurepaire die verklaren de schuld van Dreyfus te kunnen bewijzen zullen worden gedagvaard Er mag geen schjn van wezen zegt t ornély dat de vrienden van het licht iemand zonden afwjzen die meent eenig licht te knnnen ontsteken En zoo de aanklager hen niet oproept moeten de verdedigers van Dreyfns het doen En Clémenceau deelt in den Aurore mede dat generaal Mercier volgens een mededeeling van generaal Bailloud onlangs gezegd heeft Ik zal voor den krijgsraad zweren op mijn soldaten eer dat Dreyfns schuldig is en dan zal de krggsraad hem veroordeelen Gaston Doschamps steekt in een geestig FEVILLEIOX Gedenkschrillen van een Gelnkzoeker OF ANlflBAL DE VONDELING Naar het Fransch OOR W NUTTER as £ n dat allei is noodig om z dra als ik maar wil alles te weten Natuurlijk kiïn ik niet midden in den nacht aan het werk gaan en vooral niet in dit mijn uniform dat het wapen van mijnheer den markies draagt Dat zou achterdocht kunnen opwekken En als ik de intenties van mijnheer den markies goed begrijp dan komt het me voor dat achterdocht opwekken nadeelig op zijn plannen ïou werken Morgen ga ik aan het werk Dan zal ik de buurt daar afvisschen en ik beloof mijnheer den markies bij voorbaat al de inlichtingen en rcnseignementen die hij billijkerwijze maar verlangen kan lAls ik daar dan maar op aan kan Ik zou mij zeer gelukkig aci en als mijnheer den markies daar niet aan twijtelde Nu goed Morgen dan Mijnheer de markies heeft geen nieuwe orders o bevelen iNeen Dan heb ik de eer mijnheer den markies een goede nachtrust te wenschen De livreiknecht vertrok hoofdartikel van de ï igaro den draak met de begeerte van het Fransche volk eeii verrader te willen hebben Eerst moest Bazaine spelen voor traitre national en toen na z jn dood dit emplooi openkwam moest er een ander voor gevonden worden Nu het blijkt dat do verrader eigenlek geen verrader is worden de menschen boos en eischen hun verrader Zy hebben er recht op Zfl kunnen zonder verrader niet leven Men moet toch zegt Gaston Deschampa ver gedaald zgn op de ladder der menschelykheid om een patriottisch punt van eer te maken van de noodzakelijkheid dat er in den Franschen generalen staf een verrader schuilt en te meenen dat men de Polytechnische school de school te Fontainebleau en de Hoogere Krijgsschool vleit door te eischen dat deze offlcieele en nationale instellingen moeten voortgaan coüte que coüte den verrader te leveren die men noodig heeft voor zijn betreurenswaardige ontspanningen ♦ t Betrekkelijk onverwacht is de storm in Brussel bedaard Geen enkele van de sprekers van Vrpag kan zich daarvan de uitsluitende verdienste toeëigenen want zü hebben er alle toe meegewerkt zoowel Furnemont en Douis als Theodor en Vandenpeereboora Maar de gelukkigste figuur van die alien was toch wel de onafhankeiykkatholieke afgevaardigde van Brussel die den weg heeft aangewezen Da woorden van Theodor een van de afgevaardigden van Brussel waren de opmerkelijkste Hïj zeide Na de woorden van mijnheer Denis wil ik myn geweten ontlasten Ik was steeds vijandig aan t wetsontwerp Ik zou het bevochten hebben want ik vind dat men een politieke wet van dien aard moet maken met zijn tegenstanders Ik ben niet alleen gekozen door katholieken van Brussel maar ook door oe liberalen en voor déze laatsten is de wet een wet van berooving De wet valt niet in den smaak Toen ik zag wat 6en ontzaglijke tegenstand er was besloot ik uitstel van beraa l laging te verzoeken Ik zal een amendejnent indienen dat allen zullen aannemen De woorden van mynheer Denis zijn my uit het hart gegrepen Ik vraag het u Moeten wfl niet ontwapenen en dit debat staken in naam van de hoogere belangen dea lands Ik verzoek schorsing van de vergadering Daar men een beroep doet op de gevoelens der regeering verklaar ik dat mijn innigste wensch is alles te verzoenen zeide De markies bleet nog eenige oogenblikken zitten nadenken en begaf zich ter ruste Ongeveer elf uren den volgenden morgen schelde Hektor de Chateaudieu Een bediende trad binnen George is van morden vroeg zeker uitgegaan Jean F vroeg de markies Het antwoord luidde bevestigend Is hij bijgeval al teruggekeerd tja heer markies sinds tien minuten ongeveer is hij teruggekeerd Wat voert hij uit iHij wacht orders van mijnheer den markies tLaat hem binnentreden Eenige oogenblikken later trad de geroepene binnen Laat nu eens hooren zeide Hektor iweet je op t oogenblik al wat Ik weet alles wat mijnheer de markies billijkerwijze verlangen kan gelijk ik den afgeloopen nacht zoo vrij geweest ben te belooven dat het geval zijn zou antwoordde de knecht op zijn gewonen onuitstaanbaar beleefden toon terwijl hij een kleine agenda te voorschijn haalde Ik heb alles genoteerd dit kwam mij voor een beter waarborg voor de vertrouwbaarheid mijner mededeelingen te zijn dan louter op mijn geheugen af te gaan Hoe heet het kind lEmilie Potard Potard i Wat naam Hoe kan men in s hemelmaam verliefd worden op eene die Potard heet 1 maft aan den anderen kant hoe kan nn de minister president Doch de regeering moet den tp hebben de wegen van verzoening voor te bereiden Ik verzoek dus don voorzitter de vergadering tesluifen En die verklaring werd van alle kanten toegejuicht Dinsdag zal de minister in de Kamer die niet gesloten is zooals een fieutertelegram beweerde nadere verklaringen afteggen Dientengevolge heerschto er Vrijdagavond rust in Brussel Er werd veel A ergaderd maar alles met kalme geestdrift Socialisten en liberalen verbroederden socialisten en politie agenten zelfs en burgemeesler Buis werd door de menigte toegejuicht Het is een bestand maar men hoopt dat de vrefde weldra zal volgen Bö gelegenheid Te Alst werd b j een dergelijke betooging de broeder van pastoor Daens in hechtenis genomen Volgens de Gazette sloeg de politie met de sabel op de menigte in waarbij tien personen werden gewond Er werden vier inhechtenisnemingen gedaan Te Luik had een betooging plaats bij gelegenheid van fe wapenschonwing over de schutterij Na afloop daarvan trokken een 260 tal schutters met de kolven der geweren oiijhoog naar het socialistische vergaderlokaal om er een meeting bü te wonen Volgens de Patriotte word de commissaris van politie met een parapluie geslagen Op de meeting der socialisten nam ook een schutter het woord die o m verklaarde Ondanks den eed van trouw aan den Koning zullen wy alleen roepen Leve het vaderland wanneer de Koning niet tusschen beide komt De Petit Bleu meent te weten dat wanneer de partijen het in de volgende week niet eens knnnen worden over do kieswet de Koning er aan denkt de Kamer te ontbinden en het land te raadplegen Generaal Brialmont zou dan bij deze gelegenheid een manifest uitvaardigen ten gunste van den verplichten militairen dienstplicht De regeering van Saksen Cobnrg heeft aan den Landdag medegedeeld dat de hertog van Connanght en zijn zoon afstand hebben gedaan van hun rechten op den troon van Saksen Ooburg ten gunste van hertog Karel Eduard van Albany men ook maar in het mint t een markies de Chateaudieu afwijzen als men Potard heet Wat nog meer f Wat doet vader voor den kost Hij is meubelfabrikant Eigen fabriek In t groot c Nogal heer markies c Hoe staan zijn zaken Volgens de geruchten moet hij een man zijn die naar men dat wel noemt er tamelijk warmpjes in zit het tamelijk wel doen kan f Hoe oud is onze Emilie Potard € Zeventien jaar ruim Den juisten geboortedag weet ik niet En wat soort van karakter IJdel lichtzinnig pleiziermakerig Integendeel zoo onnoozel onwetend onschuldig en wat dies meer zij als een pasgeboren kind Het is dus niet bekend dat it al verzegd is dat ze al aan het vrijen is t Daaromtrent waren de berichten zeer beslist le 18 nog volkomen vrij Mijnheer de markies kan wat dat aanbelangt volkomen gerust zijn Ben je gek kerel Maar die kerel is stapel mijnheer de markies kan gerust zijn want hij heeft den oudsten zoon van den boterboer of den jongsten zoon van den kaaskooper niet tot mededinger dat is mij inderdaad een ontzaglijke geruststelling want tegen zoodanige medeminnaars gevoel ik me niet opgewassen O wat is dat een pak van mijn hart O wat een goede tijding brengt ge me daar Weet zoo goed naar den Van de Transvaalsche zaken geen nieuws van eenig belang Wy weten niet hoe het staat met het bemiddelingsvoorstel dat door den Afrikaander bond is aangegeven Het komt ons vooralsnog iet waarschynlijk voor dat Krnger dat voorstel zal aannemen daar het te ver gaat De Standard and Diggers News schynt echter nogal optimistisch Volgens dit blad zou het stemrecht aan Uitlanders die zeven jaar in Transvaal gewoond hebben worden toegekend met terugwerkende kracht en aan alle Uitlanders die vroeger dan 1890 in het land gewoond hebben dadelijk het burgerrecht worden verleend Bovendien zouden zekere wijzigingen in de naturaliaatiewet aangebracht worden Verspreide Berichten Toen Dreyfns Vrijdagavond met de Sfax ter hoogte van Quiberon aankwam was het zeer slecht weer Tegen negen uur had een wachtboot de Caudon last ontvangen Dreyfus te gaan afhalen Maar het duurde vier uren voordat dit geschieden kon zoo onstuimig was de zee Op do kade stonden behalve de directeurgeneraal van den veiligheidsdienst Vigliié een commissaris van politie en gendarmes Tegeri één uur in den nacht werd Dreyfus aan wal gezet en aan de zorgen van een kapitein der infanterie toevertrouwd Toen hij den Franschen grond weer betrad stroomden de tranen uit Dreyfus oogeu Men liet hem plaats nemen in een landauer met den prefect van IlIe et Vilaine den directeur van den veiligheidsdienst en een inspecteur Zonder ongeval kwam men aan het spoorwegstation Even over tweeön vertrok een extra trein naar Rennes Dreyfns meevoerend De trein hield bjj een klein station op eenige kilometers van de stad sti en de gevangene werd weer in een rytuig gezet Vijfen twin tig gendarmes escorteerden het toen het de stad binnenreed Weldra waren een aantal nieuwsgierigen en journalisten by de hand maar er werd niet gemanifesteerd geen kreet werd gehoord De rue Dechanel waar de gevangenis staat is dadelijk door de gendarmerie afgezet Mevrouw Dreyfus werd vroeg in den morgen gewaarschuwd Zy begaf zich door mevrouw Havet vei gezeld naar de gevangenis en werd dadelyk by haar man toegelaten Zy was door het volk hiet opgfcmerkt Er zijn wachtposten in den dmtrèk van de duivel te loopcn mijnheer George c Ik bedoelde maar dat mijnheer de markies in dat geval niet geheel zeker kon zijn van hoe zal ik het noemen mijnheer de markies begrijpt Je redt er je handig uit kerel Enfin ga maar door Haar oudelui wat zijn dat voor menschen Ze heeft alleen nog maar een vader Sedert vijf jaren is haar vader weduwnaar t Dat is al erg genoeg Een moeder is er dus niet ook geen huishoudster Neen Niets van dien aard Neen heer markies Dat 13 wel jammer Maar hoe zijt ge aan al die détails gekomen f Van den portier in het huis daarnaast een oude praatgrage gek die mij niet alleen zijn eigen levensloop verteld heeft maar ook dion van de halve buurt Het spreekt vanzelf dat hij m het minst niet heeft kunnen begrijpen waarom ik eigenlijk kwam Hij is er zoo wat schoenmaker bij en ik heb me een paar laarzen laten aanmeten ofschoon me dat wel eenigszins spijt want ik had ze niet noodig en ik had ook zonder dat hem wel aan het praten gekregen Dat is met andere woorden ik heb voor jou pleizier me een paar schoenen moeten koopen ik reken er dus op dat jij ze betaalt reide de markies ironisch nu ge kunt gerust zijn fVifrdf vervolgd