Goudsche Courant, dinsdag 4 juli 1899

gevangenis gezet maar tot dnsver schijnt 1 niets aan te dniden dat de orde verstoord zal worden Uenry Céard heeft Dreyfos aan wal zien stappen tnssclien twee agenten met langzamen vermoeiden pas De correspondent van de Temps te Eennes lieeft hom gezien in het korte oogenblil waarop hg de gevangenis binnen ging De beklaagde heeft op dien correspondent den indmk gemaakt van een man die hoewel zjjn gezondheid geleden heeft in uiterlQk en houding en gezichtsuitdrukking het bewijs geeft iemand te zjjn wiens energie karakter en wilskracht de lichamelijke zwakheden heeft weten te overwinnen Het is nog dezelfde dien hy heeft zien degradeeren De stap is krachtig het oog levendig haar en baard grijzend In een later telefoonbericht werd de indruk meegedeeld dien mevrouw Dreyfus had gekregen Z j had den kapitein zeer verouderd gevonden baard en haar wit figuur gebogen H j weet niets van Morgen vertrekken Demango en Labori met hunne secretarissen eerstgenoemde om de geheele week te blijven Thans wordt medegedeeld dat mr Joseph Ménard den 22sten Juni een memorie heeft ingediend houdende verzoek tot voorloopige invrijheidstelling van du Paty de Clam maar dat generaal Zurlinden daarop reeds den 24stén Juni afw zond heeft beschikt Qnesnay de Beaurepaire had aan den regeeringscommissaris bü den krijgsraad te Rennes Carrière om een ondcrhoud verzocht maar hij heeft teil antwoord ontvangen dat Carrière besloten had niemand te ontvangen BINNENLAND BiJ de indiening der lijsten voor de verkiezing van drie leden van den gemeenteraad te örootegast zijn de aftredende leden de dupe geworden van eene schromelijke vergissing Door antirevolutionaire kiezers is de lijst bij den burgemeester te laat ingeleverd zoodat de drie aftredenden die op de lyst voorkwamen van hnn lidmaatschap vervallen verklaard zijn en de drie candidateu die voorkwamen op de lijst van liberale kiezers verkozen verklaard zijn N G Ct Do plannen tot ontwapening op de vredes conferontie loepen uit op een motie of gelyk een der buitenlandsche bladen het noemt op een begrafenis Ie klasse De eerste aldeoling der Vrodesconferentie heeft nl ten aanzien van de vermindering der oorlogskosten voor zee on landmacht aangenomen een formule om het gevoelen uit te spreken dat do beperking der militaire lasten thans drukkende op de wereld hoogelijk wenschelijk is voor do vermeerdering van hot stoffelijk en zedelijk welzijn der menschheid UlrrC Sp rw gverbMc8 GOUD r = noUDl OTTZBDiUrloe nru 9 54 10 49 11 11 U n 18 1a 1S 5S 1 95 9 11 3 36 3 18 it W 8 88 9 01 S 48 S tS 8 9 9 C8 9 19 W 9 as 7 90 7 S8 8 19 door 7 87 Ooudi Uoordreoht KiouwoAeik 7 84 OoMlle 7 41 Holt rdi M B 80 7 10 BotterdamB P Batterdum B 8 80 7 88 9 45 10 12 8 48 S li Op Ie toium ili Z J Muna m DInri iidi g h irto tbill ll n ► oor lU 8 H Tgbjgbur togii tol mditpry iUnn U in Ss Uaue Eitri byluldiii ROTTEHDAH GOUDA nat nru 10 20 Eolterdsm Beur Rotterdam D P Eottordom M a pell Kieuw6rk rk Uoonlreoht daad 7 18 7 87 19 H 5 45 8 5 OS 14 0 4 45 4 66 6 04 6 11 6 17 6 46 8 66 18 U 64 1J 0S 11 84 1 V9 s o s u 9 00 8 80 A u ki Zi Ti j CO O 1 II D A O K N H A A O 1M TorM 1 08 1 01 9 14 8 48 4 18 4 66 6 86 1 18 6 07 1 89 6 18 l 3 6 81 ISO 1 48 8 48 4 16 4 48 8 87 6 66 F 49 r 15 7 17 7 39 7 69 8 80 8 S9 9 18 10 18 10 18 10 40 11 10 11 10 18 8 88 10 87 E 10 89 8 18 48 7 4S 115 8 418 48 8 t O 10 44 10 68 1107 11 44 9 88 9 87 8 09 8 48 8 48 8 00 0 9 91 S 9 10 9 9 7 86 7 S7 7 48 8 08 8 07 Ooud ïsTenhuiMii Moerkapell 8o t ro eor Zeg Mrd Voorburg H ee v iffiii 7io6i i 8 4 4 o4 6 i2 7 7 muo voorU z s I iloiSI 1 j zlil z z r zJSu z fZ T S u Z l Z Is 1M7 In 74 87 47 t n 5 19 oo o 7 7 8 10 n 9 88 10 8 10 8 O O i l A A HSTERDAM ioe tnu ao ct 6 9 8 00 8 17 9 S8 10 1010 87 11 08 1 18 8 88 8 98 4 O 6 18 6 18 48 8 16 9 9 28 9 69 0 0 II 01 Aiiut W 8 01 8 88 9 06 10 16 10 14 19 48 8 80 6 84 7 80 8 88 8 86 8 48 08 7 4 f ouda Oudew Woerd Ulrerhr kmu C 6 86 7 90 7 40 9 8 48 1 18 8 0 18 18 8 80 8 1 8 81 4 46 6 18 6 36 7 16 10 86 8 46 kmt W 8 48 6 80 7 86 M6 9 80 10 00 11 80 19 6 1 40 9 48 8 80 8 46 6 00 6 88 6 60 7 80 8 26 40 1 00 lood 7 17 7 34 8 18 8 48 10 18 10 48 12 611 M 1 24 8 88 4 17 4 18 6 47 7 61 7 81 8 14 9 18 10 27 11 10 8 88 8 56 8 V 1 liï li 3 iJ ji z z B z ïï T ii 7 i 7 77 i o T Ulrecbl Oudi w lioiiH Aan dit besluit ging vooraf de aanneming van de conclusie van het rapport der commissie waarin eenparig met uitzondering van kolonel Gilinsky den voorsteller is erkend de moeielijkheid eensdeels om zelfs voor vöf jaar een vaste legersterkte vast te stellen zonder tevens andere punten der verdediging te regelen zoomede de moeilijkheid om bij internationale overeenkomst de grondslagen van die verdediging te regelen daar deze in elk land volgens geheel verschillende inzichten ziJn vastgesteld De commissie kan daarom het Russische voorstel niet aannemen en de meerderheid achtte een grondiger studie van de zaak door de regeeringen zelve wenscheiyk Nu de vacantie nadert mogen we ook wel I eens denken niet alleen aan de leerlingen 1 maar ook aan de onderwijzers en onder 1 wijzeressen De kindereu hebben behoefte 1 aan ontspanning maar de voorgangers ni t I minder Het hoele jaar door hebben zij zich 1 met ver en geduld van hun taak gekweten les gegeven en werk nagczien Hnn 1 oogen zijn vermoeid Bnn keel is verzwakt en hun hoofd duizelt Hnn geheele herstel I heeft behoefte aan rust Daarom is de vacantie zoo welkom aan al 1 die vermoeiden en beladen Doch rust alleen in den zin van niet werken is niet genoeg Tot herstel van de uitgeputte krachten en vooral van het zenuwgestel zou een verblijf buiten op een stille plaats aan zee of in de hosschen nuttig ja noodig zijn Maar dan komt alweer het groote alles afdoende bezwaar de tractementen zijn e klein I Niet van de bevoorrechten maar van de groote massa die juist genoeg verdienen om van te leven en meer niet en die een reisje in het geheel niet zouden kunnen bekostigen De Revue Philantropiq ue heeft onlangs een beroep gedaan op hare lezers Dit beroep was onderteekend 9or Dick May die namens den inspecteur van het openbaar onderwas in Frankrijk schetst met hoeveel toewijding en zelfverloochening het onderwijzend personeel en vooral de vrouwelijke leden daarvan hun taak vervullen Dirk May besluit met de mededeeling dat de Association des Maisons familiales do repos een eigenaardige verecniging voor rust waarvan mevrouw Marion de directrice der normaalschool te Sevres presidente is het vraagstuk wil trachten op te lossen door op haar kosten of tegen een geringe vergoeding onderwijzers en onderwijzeressen naar buiten te laten gaan De vereoniging houdt zich nutnuriyk aanbevolen voor bedragen en zelfs voor onbewoonde huizen die men zoolang tot haar beschikking zou Willen stellen Znlk een vereeniging zou ook hier heel I wat nut kunnen stichten Hebben wij in ons land niets van dien aard I Gemengde Berichten I Naar wij vernemen zijn Zaterdag te Berkel I een tweetal personen gearresteerd in verband I mot den daar gepleegden moord op den heer I Ripping on zijne huishoudster I Men meldt ons 1 1 7 1 14 1 98 11 8 11 88 11 48 11 81 19 89 11 18 U 40 68 10 1 111 8 lO S 0 4 10 01 10 17 i 4 40 10 1911 16 1118 11 80 11 41 1188 10 46 11 46 11 11 46 8 86 10 18 i II viee rüi 9 90 a l7 4 H9 8 87 1 45 8 S4 1 11 H I8 V50 8 04 I D 1 IK 19 00 19 10 i 9 07 10 19 10 87 11 14 11 19 10 61 11 46 U 18 I In verband met de meergemelde onregel matigheden in de kas der diaconie te IJzendoom is de diaken S gedagvaard om heden 3 dezer voor den rechter van instractie te Tiel te verschenen N R Ct Men schrött uit Koewacht aan de M Ct Nu het scheikundig onderzoek van professor Swartz te Gent heeft uitgemaakt dat het bloed aan enkele steenen in M s woning afkomstig is van kippen is de aanwijzing waar de moord gepleegd is er lang niet beter op geworden Omtrent het onderzoek van een gedeelte grond uit het putje in den kelder en van andere voorwerpen is nog weinig bekend Niets evenwel ontmoedigt de justitie en politie in haar ijver om klaarheid in de zaak te brengen Zoo heeft men gevonden dat een der balen die uit den bewnsten pnt is opgehaald afkomstig is van een ürma te Hasselt die kunstmatige meststoffen vervaardigt Nu zal wellicht onderzocht worden of het der firma bekend is dat zij vroeger met M zaken heeft gedaan Vloeschvergiftiging Bij een gezin te Amsterdam deed zich eenige dagen geloden een ernstig geval van vergiftiging voor dat echter gelukkig door het tijdig inroepen van geneeskundige hulp met goed gevolg kon worden bestreden Donderdags bezorgde de slager een rollade aan huis Het vleesch zag er wat anders uit dan gewoonlijk t was donkerrood en voelde nat aan ook rook het bij t braden eenigszins vreemd maar toch waren die bijzonderheden niet zóó sterk sprekend dat men kwaad vermoedde en dus werd een gedeelte van de rollade nog dienzelfden dag genuttigd en Vrpags het restant koud gebruikt Zaterdags Ijegonnen de ziekteverschijnse len zich te vertoonen Verscheiden leden van het gezin klaagden over hoofdpyn en krampen in het lijf ziJ kregen neiging lot braken en gevoelden pijn over het geheele lichaam tot zelfs in de hoofdharen en aan de nagels Tegen den avond waren vyf van de zeven huisgenooten zwaar ziek Alleen de heer des huizes die weinig vleesch gebruikt had bjeef normaal terwijl de oudste zoon wel krampen in het lijf en diarrhee pijnen in de becnen en duizelingen had maar toch in staat was zyn werk te doen De dokter die Zaterdagavond nog kwam verklaarde stellig dat men hier met vloeschvergiftiging te doen had Maar de slager die zeer goed bekend staat ontkent dit ten sterkste aanvoerende dat hij van het restant der rollade dat hem Zondags werd meegegeven h ché heeft gemaakt en dat zelf heelt opgegeten zonder er schadelijke gevolgen van te ondervinden Ook wijst hiJ er op dat het vleesch afkomstig was van een koe waar nog meer hem bekende gezinnen zonder eenig nadeel van gegeten hebben De patiënten zijn nu een week later weer aan de betere hand maar zeer verzwakt 4 48 4 88 5 08 8 09 8 18 4 16 4 87 4 47 4 84 i ei 6 07 0i 1 44 9 69 1 S4 8 01 8 08 8 14 8 85 1 11 10 H 47 Oi 8 7 10 t ti 7 18 88 40 7 89 8 96 11 0 10 82 10 48 10 8 1 18 ll S De hoer A Steensma noodigt in de N S allen die belangstellen in hot aannemen van een bepaald type by de St Bernhards hier te lande Zondag 16 dezer den laatsten dag der Rotterdamsche Hondententoonstelling by elkaar te komen teneinde een algemeene bespreking te houden over bovengenoemd ras en zoo mogelijk over te gaan tot het aansluiten bg een bestaande vereeniging of tot het oprichten van een Nederlandsche St Bemhard Club Te Naarden is een sergeant gedeserteerd een zekere v D die met de zorg der cantine belast was Met hem verdween een bedrag van f 125 en een rüwiel dat de onder officier had voorgegeven te willen koopen na het eerst geprobeerd te hebben Hij schijnt zich al probeerende verwijderd te hebben Naar wjj vernemen hebben de nader hervatte onderhandelingen van de regeering met de prinses von Wied over den aankoop van het paleis in het Korte Voorhout te sGra venhage vroeger bewoond door wijlen prins Frederik tot vestiging van gerechtshof en rechtbank tot een gunstige uitkomst geleid zoodat de bekrachtiging van den koop van dit gebouw door het rijk weldra aan de wetgevende macht zal worden aangevraagd Hbld Terwijl de fitter van de gemeente gasfabriek te Schiedam J Zwalje bezig was methet leggen van gasbuizen haar de tent vanden heer Gerard Wolf aan de Broersvest werd hy plotseling bedwelmd door ontsnappend gas en viel hy buiten kennis in denput Onmiddeliyk werd hy uit den put getild en dr Jansen te hulp geroepen waarophy na geruimen tyd geheel hersteld zjnwerkzaamheden kon hervatten By een rywielhandelaar te Utrecht vervoegden zich Zondagvoormiddag een heer en een dame beiden voorzien van een fiets Zooals zy aan den bediende voorgaven woonden zy te Zeist en was op den tocht naar Utrecht het rywiel van meneer defect geraakt Het doel van hun komst was nu dat rywiel zoo gauw mogeiyk hersteld te krygen daar anders hnn reisplan in duigen zou vallen De belofte vaif een goede fooi maakte den bediende handelbaarder zoodat hy beloofde te zullen zorgen dat niettegenstaande het Zondag was het rywiel tegen den middag gereed was Tot zoolang kon menee wel een rywiel uit den winkel krygen als hy er maar goed voor zorgde Nn dat beloofde hy plechtig Echter heeft men het paar sedert niet teruggezien Te Zeist bleken zy by onderzoek niet bekend te zyn zoodat de winkelier ongetwyfeld de dupe is geworden van brutale oplichtery Ten bewijze dat r overvloed van onderwyspersoneel is kan dienen dat zich voor de betrekking van onderwijzeres te Hillegom hebben aangemeld 99 dames 10 99 10 87 II i 8 17 8 88 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 66 8 03 8 10 8 17 8 8 F 8 60 in HolUndMhe Spoor 7 40 9 90 8 68 10 08 10 16 10 81 9 88 10 88 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 Het bericht in sommige dagbladen dat de concessie voor den aanleg van een electrischen spoorweg van Scheveningen naar Rotterdam met een zytak naar s Gravenhage uit de handen van de hoeren ingenieurs Beversen en van Heurn zou zyn overgegaan op de Maatschappy tot exploitatie van Staatsspoorwegen is ten eenenmale van grond ontbloot Wel is er sprake van één groot gemeen schappeiyk station te Scheveningen doch de onderhandelingen daaromtrent zyn nog niet ten einde gebracht Een zonderlmg geval van valsehe aanklacht is deze week te Berlyn behandeld Een leerjongen A die voor een paar jaar zyn baas by wien hy mwoonde wilde verlaten en daartoe over eenig geld dat zyn voogd onder zich had wilde beschikken kon dit niet in handen krygen Een kameraad B die ook weg wilde hielp hem aan een middel daartoe Op een ochtend kwam A zyn baas medodeelen dat B plotseling was verdwenen en een geldsom had medegenomen uit A s kleeren De baas moest nu naar den voogd om het ongeluk te melden en zoo zou het geld dan loskomen Maar de voogd bleef weigeren en bovendien gaf de baas de zaak aan by de politie waar de jongen werd ontboden en het verhaal met allerlei byzonderheden bevestigde De vluchteling verscheen eerst onlangs weder en werd gevangen genomen wegens diefstal maar nu kwam de doorgestoken zaak uit B werd losgelaten maar A vervolgd wegens valsehe aanklacht De rechtbank sprak hem echter vry zoowel op grond dat het opzet tegenover den aangeklaagde niet bestond als omdat niet de jongen zelf maar zyn baas de aanklacht had gedaan en de jongen enkel na by de politie te zyn ontboden zyn leugens had volgehouden Te Parys is in een juwelierswinkel op den boulevard Rochechonat een brutale inbraak gepleegd Een aantal gouden en zilveren voorwerpen ringen armbanden horloges diamanten enz tot een gezamenlyke waarde van 100 000 francs is ontvreemd zonder dat men tot heden een spoor van de üibrekers gevonden heeft De dieven zyn waarschynlyk een belendend pand waarin het bureau eener omnibusmaatschappy gevestigd is binnengekomen en hebben daar in den scheidingsmuur met boren en andere inbrekerswerktuigen een gat gemaakt van 22 centimeter hoog en 38 centimeter breed waardoor zy in den juwelierswinkel zyn gekomen Zy hebbeu eenige werktuigen 0 a een boor twee loopers waarvan een van een byzondere constructie eenige touwen en een geladen revolver achtergelaten STADSNIEUWS GOUDA 3 Juli 1899 Naar aanleiding van de lop morgen te houden verkiezuig zal het nummer van morgen waarschynlyk een uur later worden uitgegeven daar de stemming tot B uur plaats heeft De Kerkeraad der Ger Kerk A te Goudaheeft een verzoek gericht tot notabelen der Ned Herv Gemeente om gebruik te mogenmaken van de zoogenaamde Kleine Kerk waarin alleen des Zondagsnamiddags door depredikanten der Ned Herv Kerk wordt dienstgedaan Met het oog op eenige veranderinenin het kerkgebouw waardoor de dienst enkele Zondagen niet kan plaats hebben deedmen dit verzoek hetwelk op de meest welwillende wyze is toegestaan R N Heden nacht is door de politie aangehouden zekere L die door overklimming en inbraak in het vellenpakhnis van de firma Trybits zich heeft schuldig gemaakt aan diefstal van vellen en paardenhaar Het onderzoek wordt voortgezet Aan het postkantoor Moordrecht en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Juni 1899 in de Rijkspostspaarbank ingelegd f 1430 92 Terugbetaald f 425 73 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 201 Beroepen bij de Öeref Kerk te Stryen de heer A Voogel alhier MooBDBEOHT AlMor had Zaterdag j l ten huize van de Wed C den Braber eene openbare vergadering plaats waar de heeren D de Klerk en Th de Bot nit Rotterdam zonden spreken over het vereonigingsleven en over het Algem Nederl Werkliedenverbond Velen zoowel meer gegoeden ato werklieden waarby ook uit Gouderak waren opgekomen om deze bekende en flinke sprekers te komen hoeren Met belangstelling werden dan ook de redevoeringen van beide sprekers gevolgd De heer De KI wees er op dat voorname personen van verschillende richting en lichamen als Dr Kuiper de liberale Unie de R K Volksbond moderne predikanten de sociale dat zyn maatschappelijke vraagstukken hebben besproken en dat nit hunne programma s steeds sprak het Vereenigt U By de behandeling van de kieswet van Min T Houten werd aangehaald dat de ex minister m een zyner staatkundige brieven heeft geschreven dat hy zyn kieswet niet had gemaakt om de braodkaaten leeg te pompen en de broodkasten vol Hieruit kan men de gevolgtrekking maken de brandkasten zyn vol en de broodkasten leeg Door t vereenigingsleven dan komt men tot wetenschap en kan men langs ordeiyken en wettigen weg er toe komen dat ieder brood heeft en vele toestanden verbeteren Het vereenigen is onmisbaar en nuttig Velerlei wat de heer De El nog besprak toonde dit aan Na een korte pauze kwam de heer De Rot aan t woord die het programma van het Algem Ned Werkliedenverbond op degeiyke en aangename wyze besprak Hy wilde geen revolutie maar evolutie In zyne rede passeerde de revue persoimiyke dienstplicht herziening van het belastingstelsel accyns jenever kwestie bescherming van den arbeid zondagsrust inspectie op fabrieken Kamers van Arbeid leerplicht verbetering van woning toestanden Natuurlyk werd een en ander door voorbeelden enz verduidelykt en het eene soms al breedvoeriger besproken dan het andere Hoewel uit t gehoorde bleek dat veel van t programma reeds was afgewerkt of by de regeering in behandeling was toch biyft er nog genoeg over te doen voor t algemeen alsook op deze plaats zelf b v zieken fonds en steun voor weduwen t Belang van vereonigen is dus ook groot voor vrouw en gezin De Nederlandsche werkman heeft rechten doch ook plichten en daarom spoorde hy aan tot aansluiting by en steun van t Algem Ned Werkl vorb dat geene bespiegelingen geeft wel argumenten Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door de heeren A J Heestermans en J Boere Tz De heer H stemde als volksman als lid der R K Volksbond ten volle in met hetgeen de sprekers hadden gezegd Hy raadde toetreding als lid aan daar liet uitging van mannen die t volk liefhebben De heer B trad op als debater Hy keurde af de kieswet van Min van Houten Leerplicht was voor den werkman niet goed daaruit vloeide voort te veel belasting Ook de ongevallenwet moest het ontgelden i8 jl men eerst na drie weken ongesteldheid ging trekken dat kan niets worden I Daar de heer B ook afweek van t geen besproken was moest hy nog door den Voorzitter tot de orde worden geroepen De heer De Klerk beantwoordde beide heeren allereerst bedankte hy den heer H en hoopte dat velen aan zyn roepstem gehoor zullen geven Wat betreft den heer B deze werd kort en krachtig duideiyk gemaakt dat hy slecht op de hoogte bleek te zyn met allerlei zaken waarom hem dan ook den raad we d gegeven zich voortaan niet op glad ys te begeven wat gevaar geeft den hals te breken De Voorzitter der Afd Gouda de heer Roepers bracht zyn hartelyken dank uit aan de heeren De Klerk en De Rot en sloot met een opwokkingswoord de vergadering Van de gelegenheid om zich als lid der nieuwe Aldeeling Moordrecht en Gouderak op te geven werd ook gebruik gemaakt Ï OSTBR IJ BTsr Lyst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maandJuni 1899 en terug te verkry gon door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda Verzonden van Gouda L Dekker Amsterdam V d Boon P C Boelhouwer Schiedam R Kersbergen Rotterdam J V d Woude Vreeswnk L Oranje Rotterdam J Vink idem De Direc v h Post en Telegraatkantoor M C HENNEQUIN Per Telegraaf Veemarkt te Eotterdam Maandag 3 Juli 1899 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwaliteit 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren groote aanvoer ie kwaliteit 26 2e kw 24 3e kw 21 cent per half Kilo Vette Varkens redelijke aanvoer ie kwaliteit 17 2e kwaliteit 16 3e kweliteit 15 cent per half Kilo Schapen en Lammerwi goede aanvoer De handel was in vet vee vette Kalvereu en Varkens statig matig in prijs Schapen en Lammeren pnjshoudend A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TelefUmom SI 31 Beurs van Amsterdam Vrkrs Slotkrs 4 87 961 101 90 4 6 8 I 98 1 JULI NionUHD Uart Ned W S 8 dito dito dito Sdito dito dito 3 HoNO ÜM Qouill 1881 88 8 Itaub laschr Tiiig 1868 SI 5 OoBTimi Obl in p pior 1888 6 dito io silver 1848 8 POETCOAL Obl met coupon 8 dito tiokcl 3 nj 103V 1 7 28 88V 108 101 8 101 b 101 95V 746 507 103 651 O 204 164 100 100 98 lOl f 90 88 118 119 920 815 100 V 8 160 99 33 59 105 109 100 5 V IW 48 RDêLiSD Ofcl Binnenl 1894 4 duo Qeoon 1880 4 dito biiEolha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 18B8 6 dito dito dito I8K4 5 Sfakjb Perpet Bobuid 18S1 4 TuiXBlJ Qepr Couv leen 1890 4 6e leening setie D Crflo leenin serie C ZoidAm H p Y oblg 1899 6 MbiioO Obl Buit Soh 1890 6 VimzoiLi Obl onbop 1881 AMltlBSUl Obhgatien 1898 3 BoTTBUliiM Stort leou 1894 8 NlD N Afr H nileli ml Ar6nd b T b Mu Oertiflo ten DeliMftatsebeppq ditoAm Hypotheekb pindbr 4 üolt M j der Vontenl s nd Or Hypotbeekb pendbr 3 i Nederliedache bank and Ned Handelmaatiob duo I N W 11 Pao Hyp b pandbr 3 flott Hypotkeekb pandbr S i ütr Uypotheekb dilo 3V 98V OosTlMill O tHong bankaand I ROSL Hypotheekbank paudb 4 Aheuki Ëqut bypoth pan lb 6 Maiw L Q Pr Lien rert NlA Hall U Spoor Mg aand Mij tnt Eip r 81 3p aand Ned I id Spoorwegm aand j Ned Zuid Afr Spo and 6 dilo Qito dito 1891 duo S IlAUl9poorKl 1887 89 A KobI 3 Zuid Ital 8p mij A H obl 3 PoLfK Warschau Weenen aand BusL Sr Rn s Spw Mij obl 4 Baltisobe dito aand Pasiowa dito a nd 5 Ivang Pombr dito nud 5 KuTsk Cb Azow Bp kap opl idito dito oblig 4 Aheeiia Cent l ae Sp Uij obl O 63 Cbio k Nortb W pr C aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 1401 Denver k Elo Qr Spm eert T a 91 Illinois Central obl m noud 4 I 104 Louisv Ie Na bTilli üert T and 66 i Melifo N 8pir M Ie byp o 6 105 Miss Kantas V 4pCt prof aand 14 N ïorkOutas oSi West aand 1 dito Penn Ohio ohllg 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 8t Paul Minn Manit obl 7 On Pao Hoof lun ob ig 6 48 dito dito Line Ooi Ie byp 01 OwiD 0an South 0bert v aanc1 BS Vm O Ballw Na Ic h d c O Amsterd Omnibus M aand I7P Botterd Tramnrei Maals xand 100 Nbu Stad Amsterdam aand 3 107 Rtad Boiterilam aand 3 00 B LOlll Stad Antwerpen 1897 9 100 Slad Brussel 1886 81 100 HoKo TheiBS ReRullr 6 aelscb 4 116 OuSTlHl Staatsleenig 1860 i IW K K Oosl B Or l880 8 SpiBJü Stad Madrid 9 1868 36 Nep Ver B i A b pool eert 11ii OPRUIMING van iille nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTIEN B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in allo soorten EAASWEBKEir OP REIS Ben OndevwIJmer VRAAGT een HEIS MAKHERCS naar het l tWAai Er br lett R Postkantoor ZEVKNfiuiZBN Z H E CASSH O TANDAirr S Turfmarkt IT Oouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VKIJDAfJS van tot S nnr ZONDAGS geen spreekair I n ware Schat Toor de ongelukkige Blaclitofier der ZeHiMTlekkiDg Onanie en gehe jne nitapkttingen ia bet beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEW VRI G HoUandsche uitgaTe met 27 atb Prgs 2 guldeu Ieder die aan de versofarikbelgke f erolfj eD van deze ondea l dt moet het lezen de opreohte leenng die het eeft redt jaBrlgks daizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hebVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen in ending run het bedrag ook m postzeg U en in t lkeu boekhandel iu Holland rEAHSCHE STOOMVEEVEEIJ IN clteniisvbt Wassolu i ii TAN H OPPEt llli iMËI 19 Kmluhnile Uotterdam Gebrevetiierd door Z M den Koning der Belgen Hoofadepat voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speciahteit voor het stoomen en verven van alle Heereneu Dametgarderoben alsook alle Kindergoederen Sfieciale innchting voor het stoomen van f Uiche mautel8 veerHu bont enz Gordfliien tafelkloedon enz worden naar de uienwate fn laatste methode gevertd Alle goederen hetz gestoomd of leverta worden ounchudelgk voor de tcezondceid vnlgfln Htaal bewerkt OITVAIGEIT alle soorten St HOEN WE BK voor het seisoen 1899 Geen beter adres als het Noordbraliawlscli Schoen en Laiirzeniiiaijazijn KLEIWKH K 30 tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparation en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS Delftsche Slaolie A SLEGT beveelt zich aan tot bet leveren van Zuiver Zeeuwsoli Tantrebrood i cent de li O NIEUWE HAVEN 28 W0Ê Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakker Maaldery en Kook kunst te s Gravenhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voomchrift van den W UniverBiteitB Pro £ Oetm Hofi ad Dr Haitau Bonn hebben sedert 50 Jaren ah nriachtend middel tegen hoeeten heemkheid ea aandoening der ademings orguien nitsteekeode dienaten bewezen Bij apoedigo afirieseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanberelena wardig een bonboB te gebmiken Verpakking Geele pakjea i 26 cent Alom verkrijgbaar