Goudsche Courant, dinsdag 4 juli 1899

Timm i fpv w § uur lang bleet de Heilige Vader geknield liggen bidden waarna hj eveneens zonder bulp den stoel weder beklom Zelfs zijn stem IS even helder als voorheen Dbitschlakd tengevolge van het gebruik van bedorven worst ziin negentig soldaten van het 78e regiment infanterie te Osnabrttck ongesteld geworden OOSTESBUK De intocht van het Ijjk van kardinaal Scbönbom m Praag is door een verschrikkemke paniek gestoord Op den Graben waar duizenden nieuwsgierigen den stoet afwachtten werd het paard van een der leden van de burger eerewacht schuw en sprong op het trottoir onder een troep schoolkinderen Er volgde daarop een tooneel dat niet weer te geven is In een oogwenk lagen honderden toeschouwers vóór het meerendeel vrouwen en kinderen op den grond in een verward kluwen waarnit gekerm opsfeeg Over dit kluwen klommen de ifndere toeschouwers en renden op den lïjkwaÉeu toe De geestelijken m den stoet stoven verschrikt uiteen eerst de solden die den lijkwagen omringden brachten den bezinningloozen troep tot staan door met geveld geweer front te maken naar de waanzinnigen die op de lijkkoets aanstormden Er moeten heel wat gekwetsten zijn bet juiste aantal is echter nog niet bekend De stadhouder en de Duitsche consul begaven zich onder de menigte en wisten haar een weinig tot bedaren te brengen waarop de stoet zich opnieuw kon vormen Nanwelïks echter was hij geschaard of een vrouw viel van een kist op het publiek voor haar weder een paniek veroorzaakte I c ondergetekende brengt ter kennis van de Kiezers dat zijn Kandidaatstelling die hj door zjjn verklaring in de Dagbladen hoopte te voorkomen hem als Voorzitter van de Kiesvereniging GOUDA niet anders dan onaangenaam kan zyn In geen geval zal onder deze omstandigheden een benoeming tot Gemeenteraadsliddoor hem worden aangenomen Hij nodigt dus alle Kiezers van Diatrikt f aringend uit geen gtemmen op hem uit te brengen maar krachtig mee te werken tot de verkiezing van de Heren E ïïermaii fz BINNENLAND Iten 17en Juli zal in Den Haag onder voorzitterschap van den inspecteur van het lager onderwijs den heer Fabius het examen aanvangen voor de hoofdakte L O Er hebbeu zich 225 candidaten aangemeld die 28 dezer het schriltel jk examen aflegden Van goed ingelichte zpe wordt medegedeeld dat niets bekend is van een door H M op het Loo den 7 Juli te geven garden part voor de leden der Vredesconferentie na het galadiner den vorigen dag te Amsterdam In Augustus 1899 zal onderzoek plaats hebben voor de trekking van posterijen en telegraphie een vergeiykend van adspiranten sornnmerair der waarvoor dertig plaatsen worden opengesteld Voor ten hoogste vier van deze dertig plaatsen zuilen vrouwelüke candidaten in aanmerking kunnen komen De adspiranten behooren zich v66r 15 Juli 1899 bij een eigenhandig geschreven adres tot den directeur generaal der poster jen en telegraphie te wenden Verzoeken na dien datum inkomende worden buiten aanmerking gelaten Zie verder Stct no 152 Gemengde Berichten WJ hebben reeds medegedeeld dat de in beslag genomen stoomboot Mathilde te Hansweert na gestelde zekerheid Woensdagochtend is vertrokken Men verzoekt ons mede te deelen dat de redenen voor het beslag uitsluitend te zoeken zijn in de kwesties die scheepsbouwmeesters en eigenaars onderling hebben over de bouwwijze en aflevering van hot stoomschip Laatstgenoemden hebben van de bouwmeesters eene zeer aanmerkelijke schadevergoeding geëischt De rechtbank zal in de zaak te beslissen hebben N E Ct De brievengaarder van den Moerdijk die Donderdag gevankelijk naar Breda is overgebracht is thans weder op vrfle voeten gesteld Hedenmorgen heeft een automobiel in volle vaart langs het kanaal biJ de Witte Brug te Scheveuingen rpende een afdeeling veldartiUerle aangereden drie ruiters met paarden vielen èén der paarden moest worden afgemaakt De Chineesche minister te St Petersburg gedelegeerde ter vredesconferentie Yang Yn heeft de zilveren medaille van den Dubbelen Draak met brevet persoonlijk uitgereikt aan den politiedienaar van t post posthuis Zeebad te Scheveningen J J C Deyendekkera die belast is gedurende het seizoen met de bewaking der omgeving waar de minister in een der villa s van het Oranje Hotel verblijf houdt Van de gravin von Munster kreeg Leyendekkers eene fotografie dezer omgeving door de gravin vervaardigd en waarop hij zelf ook voorkomt Sister ii de bliksem geslagen in de schooi DIstrIkt I Vrijzinnige Kiesvereeniging GOIDA Voor de verkiezing van O Leden van den Gemeenteraad worden ten zeerste aanbevolen voor District X F HERMAN Fz attr lid C WITTE VAN DE VELDE aftr lid District IX P DE RAADT aftr lid J DE JONG Hz District XXX i M NOOTHOVEN v GOOR aftr lid H i NEDERHORST Sr aftr lid Het Bestuur C Witte van de Yelde Dk h ijssel de schepper Me M M schim van deh LÜEFF P 7 BELIiAABT O A ÏAN DBB WANT H E VAN BEE ROER J VA TELLINGEN E OOSTENRIJK J H VATTEKANNB Kandidaten van de Kiesvereniging QOVDA r B IJSSEL DE SCHEPPER De verkiezing heeft plaats op DINSDAG l JULI Het Stembureau is geopend van 8 5 uur Vraag Amstel Bieren v d Brouwerij de Amstel AmsterdaniH bTeiJhje r o J KEIZERSTRAAT K 116 Ten einde mijne geachte clientèle elk Saisoen een geheel nieuwen voorraad te kunnen aanbieden zullen van af heden alle voorhanden zijnde Z0MERG0EDERE1 als Heeren Jongekereit en Kiniler Costniinis DEMI SAISQNS PAHTALOUS LUSTEE EN DRIL COLBERTS ENZ ENZ f tot ongekend bge prijzen worden UI VERIIOIjH 1 Meii verzuinie niet van deze gelegenheid te profiteeren tQoedkoopste en uoliedst adres voor Vervoer van Inboedel Eoowel binnen aU haiten de stad met gesloten widens Ö R A V E S T E IJ N Oude Oou we Alles wordt tegen Tran sport sch ade vemekerd Wr OVERHEERLIJKE Wi CITROEN LIMONADE SIROOP per Fl ƒ 0 40 bö El k f 0 35 bfl D M I E B I E S Kleiweg E lOO ZülDER HYPOTHEERRANR gevettlgd te BliGlIA Maalsclia i ielijk Kiipitial Eeil lllllOCIl Gullleil waarop 10 pCl geslort is bs A Geheel geplaalat Directeuren Mr H H VAM MAASDIJK en E J M DE BROUN De Bank verstrekt voor naiite termijnen gelden onder Eer e Hypothecair verband op Hnizon en Laiiderflen tegen matige rente xonder voornlthet lt iy on xonilpr IMberekrnimi min iidmtnistrntirliotiten on geeft M on 4 pCt fanabrleceu uit in stukken van ƒ 10 0 ƒ 5 10 en ƒ interest 1 Januari en 1 Juli Nadere iiiliditingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda by de Firma MONÏIJN DOKTLAND F tt mm GDÜBAKT TWEEDE BLAD Bulteplandsch Overzlchi De toestand te Brussel is nog niet verbeterd De laatste berichten spreken van een aanval op een tramwagen waarbjj blijkbaar hevig geschoten is en van een honderd gewonden in het geheel Dat is zeker op zichzell zeer ernstig De vraag is echter vooral zal het zoo blijven voortgaan Wanneer de Regeering meent dat z $ met geweld een eind moet maken aan de onlusten dan zal zg dat waarschijnlijk wel kunnen doch slechts ten koste van zooveel bloed dat zij zeU dezen maatregel niet anders dan betreuren kan Blikbaar is een gedeelte der bevolking zeer opgewonden en dat in de Kamer de oppositie ongeveer iO man sterk geheel ol gedeeltelijk gemeene zaak met haar maakt zells in de middelen waarmede zij haar doel de intrekking van het nieuwe kiesrecht ontwerp wil bereiken is wel geschikt om die opwinding te doen voortduren Wanneer noch de Kegeering noch de oppo sitie toegeeft zal het verzet nog heel wat dagen duren want de beslissende dag in de Kamer is eerst de 5de Jnli Dien dag zou met de behandeling van het kiesrechtontwerp en begin worden gemaakt De oppositie is echter reeds thans begonnen de Regeering het leven onaangenaam zoo niet onmogelijk te maken Latere berichten melden het volgende Tengevolge van woorden van bevrediging door den minister in de Kamer gesproken heeft de burgemeester het besluit houdende verbod van samenscholingen ingetrokken In het Volkshuis werd een groote samenkomst gehouden Een socialistische betooging wordt op touw gezet Men verwacht geen verstoring der orde In de buurt der ministeries is alles rustig Bü koninklök besluit is de zitting van het parlement gesloten verklaard Te Londen wordt verzekerd dat verschillende leden der meerderheid in het Lagerhuis zeer ontstemd zjjn over de redevoering van Chamberlain Men meent in den heftigen toon van den Minister persoonlijke geraaktheid tegenover President Kruger te zien die als diplomaat hem te slim al was Men hoopt dat Kruger en de Volksraad ooren zullen hebben naar het overleg met de AJrikaanders bfl monde van den heer Fischer waardoor een beschikking zou knnnen worden verkregen buiten Chamberlain en Milner om lïisteren het woord voerende in de Liberal Club in de City zeide Sir Henry CampbellBannerman dat de plicht van eiken patriot was mede te werken tot een vriendschappelijke en billijke regeling van de ZuidAfrikaansche qnaestie door niets te doen of te zeggen wat zou knnnen strekken om zulk een regeling te belemmeren De spreker zou er zich dus toe bepalen te herhalen wat hil in zjn laatste redevoering zeide ik zie niets hoegenaamd in de feiten die voorgevallen zi n wat een grijpen naar de wapens of militaire toebereidselen zou kunnen rechtvaardigen In het Lagerhuis vroeg Samuel Smith of de regeering niet aan Transvaal de een of andere wijze van Bcheidsrechterlijke uitspraak zou kunnen voorstellen welke met erkenning van Engeland s suzereiniteit tot een onpartijdige beslechting der betwiste punten zou kunnen leiden Balfour antwoordt het zou voorbarig zijn eenige mededeeling te geven betreffende voorslagen welke wij bereid zouden zjn aan Transvaal te doen maar wij hebben geweigerd de tusschenkomst van een vreemde mogendheid te aanvaarden Toejuichingen V De toestand van Spanje boezemt nog altjjd bezorgdheid in De oppositie richt zich Toomameljk tegen de Staatsbegrooting De Kamer van Koophandel te Madrid heeft aan de Cortes een adres gericht aandringende op bezuiniging Zij verklaart dat er jaarlijks een 150 millioen peseta s kan worden bespaard o a aan ambtenaarsbezoldigingen van het Hof af tot de kleinste beambten toe De overwinning die het ministerie Pelloui Woensdag in de Kamer heeft behaald is zeer bijzonder De linkerzjde bestreed het koninklijk besluit als ongrondwettig dat spreekt van zelf Maar ook de conservatieven verklaarden zich bj monde van Colombo en Di Bndini tegen het besluit dat beide prekers als onwettig brandmerken Ja zelfs de ministerpresident verklaarde dat het besluit onwettig is maar ondanks dit aUes werd met 208 tegen 188 stemmen een voorstel aangenomen dat na de verklaring van generaal Pelloux een directe goedkeuring beteekonde van den ongrondwettigen weg door de Eegeering ingeslagen en van de schending der rechten van de Volksvertegen woordiging De heer Colombo sprak zeer kras tegen het voorstel van generaal Pelloux maar verklaarde aan het slot van zijn redevoering heel eenvoudig alsof dit vanzelf sprak dat hi v66r het ministerie zou stemmen Di Eudini liet zich in den aanvang minder beslist nit Nadat generaal Pelloux nogmaals het woord had gevoerd draaide hfl evenwel biJ omdat de minister president zelf het onwettige van ziJn handelwijze erkende Deze houding wekt groote verbittering en maakt den toestand nog veel blechter dan ze was De linkerzijde die Woensdag zich rustig hield zal thans weder de obstructie hervatten Verspreide Berichten nBEVFDS Nog steeds leeft men te Brest in afwachting van de aankomst van de Sfax en den gewezen gevangene van het Dnivelseiland Allerlei geruchten doen de ronde zoo bflv dat de Sfax in den omtrek van Ouessant kruist om op instrnctie s te wachten Te Parijs ging gisteren het gerucht dftt beticht was ontvangen dat Dreyfus sedert 48 uren dood was HJ zou zich aan boord vau de Slax hebben gezelfmoord Het gerucht bleek echter afkomstig van de Soir een blad dat berucht ia om zijn onbetrouwbaarheid In de Figaro lezen wij nu dat de Sfax den volgenden weg heeft genomen van de Hesdu Salut naar de Azorische eilanden 2920 mijlen Dat maakt met een vaart van 8 knoopen per nur 21 dagen en 3 uiBn zoodat de Sfax eerst heden te Brest tou kunnen aankomen Het is dan wel heel lahgzaam gegaaan Verder vinden wj weer allerlei nieu pe hypotheses en verorderstellingen zooals dete dat de Sfax zich nu bj Ouessant zou bevinden en daar wachten Maar van overheijswege wordt geen enkele inlichting verstrakt en onge mstheid bestaat bij de autoriteii blijkbaar niet De heer Hadamard de schoonbroectr van den kapitein verklaarde beslist Jt kapitein Dreyfus na zijn vrijspraak Prai rijk niet zou verlaten Hij zou dit willen en ook naar het oordeel der fami e niet kunnen doen Echter zon het niet vi standig van hem zijn zich onmiddellijk ie Parijs te vestigen Men zou dus ergens ei stil plekje zoeken waar hij voorloopig rust met zijn gezin zou kunnen leven Mevrouw Dreylus wordt door den correipondent van de Figaro beschreven ai een kloeke 28 jarige dame van aangenaaa eenvoudige manieren ZiJ is wel de vrou voor de tragische rol die zij geroepen is li vervullen ZiJ ziet er niet uit als eene d i recht vraagt Men zou zeggen dat zij ze de verpersoonlijking van het Eecht is Wai neer niet de achting dadelijk tot haar ging zou zij eerbied atdvrtngen Het heet nu uit Hennes dat kapiteii Dreyfus niet v66r den nacht van Zaterdag op Zondag a s zal worden aan land ge bracht en dat het proces voor den krijgsraad aldaar niet zal kunnen aanvangen v66i het begin van Augustus Behalve België en Italië wordt ook Houlgate nabij Trouville genoemd als de plaats waar de familie Dreyfus zich na de vrijspraak door den krijgsraad zal vestigen Het blijft te Eennes gelnkkig zeer kalm om en biJ het huis waar mevrouw Dreylus vertoeft De politie bewaking is verhinderd kunnen worden Mevrouw Dreyfus wenscht geen enkelen journalist te ontvangen en ook de bloemen die na haar aankomst zjn bezorgd werden afgewezen Ik ben zeer dankbaar zeide zij voor al de bloemen die v6ór mijn aankomst hier gebracht zijn en waarmee men aan dit huis een feestelijk aanzien heeft willen geven Maar nu ik hier ben wil ik dat er zoo weinig mogelijk op mï gelet wordt en moet ik wel al wat van buiten komt den toegang tot mij weigeren Het is nog geen feest in dit huis Laat ons de uitspraak afwachten FlUIIKfiUK Een kolenkoopman te Parfis had een vrj aanzienljke som gelds 14 000 francs aan bankbUjetten tusschen de matrassen van zjn bed verborgen opdat het papieren geld niet zou wegraken Ongelukkigerwijze scheen hjj zijn vrouw dit niet te hebben medegedeeld zoodat zij als gewoonlijk bij het opschudden van het bed de matrassen om te luchten een oogenblik voor het geopende raam legde Waarschijnlijk is de enveloppe met het geld op straat gevallen of gewaaid want tot heden toe is het den kolenkoopman niet gelukt zijn geld terug te vinden Italië Van de doorgestane ziekte moeten bü Paus Leo Xin geen sporen zjn achtergebleven De merkwaardige grijsaard heeft zich Dinsdagavond in zijn draagstoel naar de basiliek van St Pieter laten brengen waar hj zonder hulp voor het altaar trad Ken half te Nyehome Van enkele kinderen is het haar verschroeid doch daartoe bepaalde zich het ongeluk Natuurlijk verwekte dit ongeval groote opschudding STADSNIEUWS GOUDA 1 Juli 1899 Heden morgen ten ongeveer S l nur trok een der kindefen van de Knoop in de Boelekade een brandend petroleumatel om In een oogwenk ontstond een begin van brand die ten spoedigste door verschillende buren werd gebluscht Eenige kleedjes en kindergoed verbrandde Gisteren avond ten ongeveer 6 uur ia het 1 jang kind van v Vlaardingen in de Korte Akkeren te water gevallen en gelukkig gered door J Honies Aan den Heer H J Nederhorst is opgedragen het maken van een fllterbassin met machinist en stokerswoningen op het terrein van de Goudsche Waterleidingmij alhier Eesnltaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappij Datum 27 Juni 1899 Oorsprong kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 120 vervloeiende kiemen 80 soorten 6 ziektekiemen iN De Opmerkingen goed was get Dr H J van tHOFF Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Juni het volgende resultaat 3 Juni 7 9 Mg permang kalicus per 1000 cc 10 9 4 17 36 23 3 4 Wij ontvingen het programma der Nationale Zwemwedstrijden op Zondag 9 Juli 1899 in de Zweminrichting aan de Houtmansgracht alhier Wij ontkenen daaraan het volgende Afdeeling A Snelzwemmen op den buik 1 Baan van 40 M Open voor AdspiraatLeden beneden den leeftjjd van 16 jaar Prijzen Kunstvoorwerpen 2 Baan van 80 M Open voor Juniores Prijzen Zilveren en Bronzen MedaiUe 6 Baan voor 80 M Open voor leden van de Goudsche Zwemclub Prijzen Zilveren en Bronzen Medaille 4 Baan van 160 M Open voor Juniores eu Seniores Prijzen Verguld Zilveren Zilveren en Bronzen Medaille Afdeeling B Snelzemmen op den rug 8 Baan van 80 M Open voor Juniores en Seniores Prpen Verguld ZUveren Zilveren en Bronzen Medaille 5 Baan van 40 M Open voor Juniores Prijzen Zilveren en Bronzen Medaille Afdeeling C Duiken 7 Duiken naar de Pop ongekleed Diepte a M Prijzen Vergnld Zilveren Eerekruls aangeboden door de Commissie van Toezicht op de Stedelijke Zweminrichting Zilveren en Bronzen Medaille Een WaterpoloWedstrijd zal als No 8 gehouden worden indien zich voor de deelneming daaraan ééne vereeniging aanmeldt Het programma der orgelhespeling in de Groote of St Janskerk op Dim ïann ji i F i uoua K 4 Juli 1899 des avonds 7 uur door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerkmg van mejuffrouw H L Jacobi sopraan Amsterdam luidt als volgt 1 Praeludium E3dnr No l Band Hl j s Bach 2 dernsalem uit het Ora torim Paulns p Mendelssohn Voor Sopraan Solo met Bartholdy Orgelbegeleiding 3 a Toccato Theod Dubois b Traumerei Eob Sohumaan 4 Fromme thranen Heisses Flehn uit het Oratorium Judas Maccabaus G V Handel Voor Sopraan Solo metOrgelbegeleiding 6 a Berceuse B Godard b Allegro vivace Solo voor Carillon H Berens 6 a O raalheureuse iphigéni Chr Glnck b Wie lieblich ist der boten schritt nit het Oratorium Messias G F Handel Voor Sopraan Solo met Orgelbegeleiding 7 Sonate No IV F Mendelssohn a Allegro con brio Bartholdv b Andante rellgioso c Allegretto d Allegro maestoso e vivace No 6 op verzoek