Goudsche Courant, dinsdag 4 juli 1899

Woensdag 5 Juli 1899 No 7930 38ste Jaargang Pain Expeller Dertig jaar wordt dit middel mat verrassend Bucces als pl n8ütlende inwnjTing aangewend tegen Bhenmatiek Jich t Verkondh eld pijn in den mwxm mmm I ieuw8 en Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken Is o s Telefoon Ko M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer l i Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefuan Hu 8S De Jitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per diie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 101 88Vi A r JAARIIJKSCEE 7EfiL0TI17B S BIJ GELEGENHEID DEE Vrije Vee en Paardenmarkten OP VVOK Sl AG 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 18Ö9 te GOUDA Bg plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAAEDEN VEEETIG STUKS RUNDVEE en aaBr verwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen ft Kei Lot 11 voor f 1 © bij A BRII IillAl i en Zn LANGE TIENDEWEG 14 De Vereeniging tot behartiging der stoomTaartbelangen in Nederland heeft aan de Provinciale Staten van Znid HoUand een adres gericht naar aanleiding van de aanvraag tot het verleenen van concebsie voor den aanleg van een stoomtramweg Boskoop Gonda waar o a de Gonwe overbrugd zon worden door eene lage bmg welke men naast die der staatsspoorwegen wenscht te leggen welke aanvraag in de aanstaande iomervergadering der Staten zal behandeld irorden Adressante deelt mede dat zü zich naar aanleiding van do vele aanvragen voor conBessie tot h it exploiteeren van locaalspooren tramwegen reeds tot den minister van waterstaat heeft gewend met het verzoek bti het verleenen van concessiën te willen bepalen dat de bruggen over de waterwegen moeten voorzien zgn van een beweegbaar gedeelte boven de vaargeul en de vrije doorvaartboogte bfl gesloten toestand tenminste 4 meter moet bedragen dat de bruggen die alleen dienen voor het gobrnik der spoor en tramwegen als regel moeten openstaan en alleen worden gesloten voor den overgang der treinen dat de bruggen niet langer dan 16 minuten achtereen mogen gesloten blflven on jelke sluiting door eene opening van even langen dunr moet gevolgd worden dat de stations en halten op zoodanigen alstand van de bruggen moeten gebouwd worden dat op deze niet behoeft te worden Btügestaan en de rangeertreinen van zoodaInige afmetingen en ligging moeten genomen worden dat de bruggen daar buiten vallen Adressante verzoekt nu Provinciale Stalen bS het verleenen van concessie voor den Stoomtramweg Boskoop Gouda daaraan de bovenstaande bepalingen te willen verbinden en niet te gedoogon dat oene hoogo brng voor den tramweg over de Gouwe naast do testaande lage spoorbrug wordt gebouwd tonzfl de afstand zoo groot wordt genomen dat er voldoende ruimte is tusscben de beide bruggen voor het leggen van vaartuigen ingeval een van beide bruggen mocht gesloten zjjn Zfl vraagt dat de Staten hunne bemiddeling zullen verleenen dat eene nieuwe hooge brng o rer de G uwo ingericht en bestemd wordt voor gemeenschappelijk gebruik van den tramweg en van de treinen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegon waardoor ojl nitstekende en afdoende wjjzo een eind zou gemaakt worden aan do afsluiting der Gouwe door het spoorwegverkeer BedaBkt voor het beroep te Berschenhoek door ds J J van Ingen te Bedel EiBüWiJK De voordracht voor een onderwijzer aan school A ter vervulUing dor vacature door hot vertrekvan den voorgaande bestaat uU de heeron no 1 A Baan te Eidderkerk no 3 B Dag endijk te Streefkerk AANBESTEDING Bü de heden aan het departement van waterstaat gehouden aanbesteding van het bespannen van draden aan do palen der lijnen Kotterdam Eozendaal en Lage ZwaInwe Breda was minste inschrijver de heet 6 Alblas te Waddinxveen voor f1220 Stct Laatste Berichten Te Brussel was bet gisteren den gehoelen dag onrustig hier en daar kwamen botsingen met de politie voor tengevolge van het vorbod van samenscholing van meer dan 5 personen M de burgemeester Buis heeit laten afkondigen Een groote troepenmacht voornamelijk gendarmes was op de been Tegen half vijf op het oogenblik dat de Kamerzitting geschorst werd kwamen de socialistische afgevaardigde naan de deur van het gebouw der Kamer Zij werden door de menigte luide toegejuicht Eén afdeoling politioagonten en gendarmes dreef het publiek gedeeltelijk terug in het park doch een andere groep wist zich op te stellen voor de deur van de Kamer De socialistische afgevaardigde Furnémont hield nit oen der ramen een toespraak De gendarmes poogden onder golluft en gejouw do menigte terug te dringen Om zes uur dringt een dichte menigte tegen het cordon van politieagenten en gendarmes te voet en te paard die de Euo Eoyale hebbon afgezet Voor het gebouw van het Ministerie van Oorlog trekken de gendarmes to paard de sabel en pogen de menigte terug te drijven die hen heftig uitjouwt De socialistische Kamerleden die uit het gebouw der Kamer kwamen werden levendig toegejuicht en plaatsten zich aan het hoofd van eon stoot dio zich vormde onder den kreet Leve deEepubliek De orders aan de politie zön zeer streng Het is verboden te blijven staan Toch slaagde de menigte er in een stoet te vormen en door het cordon der politieagenten te dringen In het park ontstond een gevocht tusscben de menigte en de gendarmes Een andere aldeeling wilde met de blanke sabel op de menigte aanvallen maar dit werd door de officieren belet Tegen 7 uur in den avond was het zoo vo 1 op de straten dat hot tramverkeer op sommige plaatsen moest worden gestaakt BS het uitgaan van een meeting tegen halftien had op de Gt and Place de eerste botsing plaats tusscben een troep manifestanten en de politie Bereden gendarmes kwamen te hulp en maakten een charche zy werden in de zijstraten met steenen en flesschcn geworpen en ondervonden een hevigen tegenstand De gendarmes losten daarop een 30 tal schoten op de menigte die hen bleef nitjonwen Er vielen geen gekwetsten AUe winkels en cafés in den omtrek werden onmiddellijk gesloten Overal waar zich gendarmes vertoonden werden zij uitgefloten en uitgejouwd Hier en daar werden charges met de bajonet gemaakt Het aantal gewonden is zeer groot Brussel 30 Juni Een avondblad meldt dat twee personen Donderdag tegen middernacht met steenen ruiten en vensters hebben ingegooid in het buitenverblijf van den eersteminister Vandenpeereboom te Anderlecht De concierge werd in zijn bed licht gewond De onbekend gebleven aanranders besmeerden hot trottoir voor de deur van den minister met bloed nit een emmer L vaa OS Az Md fail Kleiweg E 73 73u GOUDA Teteiflutom Mo 3i Amsterdam Vikrs Slotkrs 96 1 96Vi 96 1011 90 84 l Beurs van 30 JUNI NiMsïLAKD Uert Nad W S S dito dito dito S dito dito dito 8 Hossia Ubl Goudl 1881 8S 2 Italib iQHohr Tiug 186S 1 5 OosTBNE Obl ID papier 18S8 6 dito ia illierl88S t PoatuaAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 i6 98 98V 981 103 61 m li l n i 8V 105 101 Bl I u D Obl Binoeol 1891 1 dito GeooDi 1880 4 dito bij aotbl 1889 4 98 dito bjj Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Staiij Ferpet lohuld 1831 4 TuuuJ Oepr Cour leen 1890 4 Qo leening serie D Gec leauin lerie C ZlilB Aï Bep y obig 1B9 S Mnioo Obl Buit Bob 1890 6 Vmrzoiuu OU 4 oobep 1881 87 i AMTiaDAU Obligatien 189S 8 loi gEoCTllBDiU Sted leen 1894 S lOl i Ned N Afr H ndol ï B nd 951 Arendsb Tab Mij Oertiliotten 745 DeliMaatBobappd dito 507 33 Aro Hypotheekb pandbr 4 108 Cult Mij derVorstenl aand 651 Gr Hypotbeekb pandbr 31 i Nedorlaudaohe bank aand 1 204 Nod HandelmaaUoh dito 1 1541 4 N W k Pao Hyp b paudbr 3 100 Eott Hypotbeekb pandbr 3 100 Dtr Hypoth kb dito 8 S O08HNB OoatHong bank aand RuBL Hypotheekbank pandb 4 Akbbiiu Equt hypoth pandb S 90 Mmw L fl Pr Lien rert I U U NiD Holl U 8poor Mij aand 1I8I Mij tot Bip St Spw aaod 11 Ned lud Spoorwegm aaud S30 Nod Zuid Aft Spm aand 1 815 dito dito dito 1891 dito 5 100 iTiUB Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 67 Zuid Inl Spwmij A H obl 8 69 POLBi Waraohau Weenen aand 4 160 ElJSL Gr Ru Spw Mij obl 4 99 Baltiaehe dito aand 551 Fastowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 6 105 Knnk Oh Aiow Sp kap opl 4 108 dito dito oblig 4 j 100 Akbbiba Cent Pao Sp Mij obl 53 Chic North W pr C t aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 140i s Den er Elo Gr Spm eert T a 81 Illinoie Central obl in goud 4 1047 Lonisv Nash illi Gort v aand 68 Mellro N Spw M lehyp o 6 106 MiM Kanias 4pCt pref aand 14 N ïork Onlaaio Woat aand H i dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Hinn Ii Manit obl 7 48 8 59 171V 100 107 00 100 100 116 116 98 119 Un Fao HoofliJD obig dilo dito Lino Ool le hyp O 5 Canada Can South Ohert r aand ViN 0 Eallw Na lo h d e 0 Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramwe Maats and Nbo Stad Amsterdam aand 8 Stad Boiterdam aand S BBLail Slad Antwerpen 1887 8 Blad Brussel 1886 81 HoNa Theiss BeguDr Goselscb 4 Ooann Staalileenig 1860 5 K K Oost B Cr l880 8 SpAMrt Stad Madrid 8 If 8 NlD Ver B Z AtI Spoel cert OPRUIMII G van alle uog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D l§IAIIII§OM BurgerlUke 8t and ÖEBOEEN 27 Juni Jacobus ouders A van der Zwalm en Ö Kruflt 28 Geriena ouders H V den Biet en W Blanken Adrianus Willem ouders W L M vanden Berg en V Snelleman 29 Willemina Cornelia ouders W K F de Jong en J C de Bruijn Johanna Maria ouders D N Sas en M J Tak 30 Nela ouders J Stoopendaal en N Anders Adrianus Theodoras onders A C van Leeuwen en E Spruit 0NDEETROÜWD 30 Juni Ö J Flux en P J Buis G J van der Laan en N E Groeneveld D Gerritsen en E A Jongbloed OVERLEDEN 29 Juni J C Kemp 3 m H A Verhaar 4 j H van Dp 7 w 30 A van der Kle n 6 m Moordrecht GEBOEEN Jacoba ouders P van Mullem en C Boom Jannetje ouders J van den Ban on N Koetsier ONDEETEOUWD K Edelman 24 j te leeuwijk en J van Rj swijk 23 j K Keller 24 j en M J Boere 22 j OVEELEDEN J Kisman 2 m VEESCHEIDENHEID I Hot breken van een trouwbelofte is oorzaak geweest dat te New York de ZweodBche graaf Malta Liewen von Sterngranat zoon van oen kamerheer van den koning van Zweden in hechtenis genomen is Deze edelman had namelijk oen gewoon burgermeisje hand en hart beloofd met alles wat daarbij behoorde zooals een doorlucbten naam schitterende feesten aan het hof een deftige woning op het voorvaderlijk slot enz Ongelukkig voor het arme kind dat 24 lentes telt kwam de bruidegom op den trouwdag niet opdagen zoodat al haar Inchtkasteelen in rook vervlogen Als een pleister voor haar hartewond eischt zij nu een schadevergoeding van 00 000 dollars advertenTien WAAROM geeft OASGLOEILICHT geen voldoend lichts OMDAT uw leverancier u geen goed KOUSJJS levert Een KOVSJE dat gedurende 1000 brandnren een praehUg Uehi geeft levert ü 25 Cent P P SOOS TIENDEWEG 59 IEMAND geheel door de natuur geneeswijze behandeld en hersteld is volgaarne bereid aan zijne hjdende natuurgenooten die het verlangen uit dankbaarheid het adrei op te geven Bnev J Hekkema Molens tr 15 Den Haag O C5 dientdun deiB vertiouweu o i iiet fabrieksmerk Ankert Ad l z5 75o en50c defl m do meeste apotheken Te Amstoidam bij Ulotb Cléban van Tuytl en Sanders 5 3ltlSlllllftte grittRlltta Korte Groenen laai I 199 200 UZEBWARtN KOPtRlAHEN iereedschappen HDISHOUD ARTIKELEN FOKiVUIZEN PETROLEÜM KOOKTOESTELLEN ItreukltandeH Luchtreinigers voor het ontametten en zuiveren van lucht in Slaap en Ziekenkamers en Privaten kosten 10 cent per ntuk NAFTALINE MM in Ledikanten en Bedstede gelegd doen alle INSECTEN verdwijnen en fcijn in Kleer en Linnenkasten een uitstekend middel tegen deMOT verkrijgbaar in pakje van 10 en iOcent bü J m OIJK Kletweg Noi 2 te Gouda Ieder die in de winkel vdpr 10 centen of meer koopt ontvangt gratis èen photografle van het Staalbad Haarlem EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIER üireotear H BÜROEBS DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 87 60 Model 4 met Model A 1W Model AA 1 Model AAA l LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENE8 IBB LUXE ACATüNE 180 P 8 DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prjzen f hooger VcrlegcQWooriliiiijr J Cl BDITEB Gonda EEMIEFOTTAHTBEÏI Meu wordt verzocht op t UERK te letten UIT HKT Magazijn va VI IUVRNSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden fg lo1 letd in verzegelde pakjes van nj v ee en een Kal en een Ned om met vermelding van Nommer enPrjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wat gedeponeerd Zich tot de uitvoeringvan ge SS eerde pr ers aanbevelende J BBEEBAART LX Bulteiilandsch Overzicht Uit Eennes wordt gemeld dat de belangstelling die zich de eerste dagen bij de bevolking voor de Dreyfus zaak uitte reeds verminderd is men schoolt niet meer samen in den omtrek van de gevangenis en men laat het huis van mevronw Godard met rust Dreyfus moet nu opgewekter zijn dan den eersten dag maar zgn maag moet nog niet in orde zijn als gevolg van de groote hoeveelheden kinine die hij ingenomen heeft Mrs Demange en Labori hebben hun eerste onderhoud gehad met hun cliënt Demange en Dreyfus omhelsden elkaar hartelijk zonder in de eerste oogenblikken een woord te kunnen uiten daarop werd Labori aan Dreyfns voorgesteld Dreyfns dankte hem hartelijk voor al hetgeen hij reeds voor zijn zaak had gedaan De gevangene kent van zijn proces slechts hetgeen de eerste debatten van October 98 voor de Strafkamer van het Hof aan het licht gebracht hebben nl het rapport van Bard het requisitoir van Manau en bet pleidooi van Mornard Mr Demange vestigt zich niet te Rennes iabori blijft er nog eenige dagen met zgn secretaris mr HUd In België is de kalmte teruggekeerd Het kieswet ontwerp is vuorloopig van de baan Het is niet alleen gevallen onder de Blagen der linkerzijde ook de rechterzpe heeft het losgelaten Het was volgens do Ind Beige een onzinnige en door allo partijen veroordeelde combinatie Geen enkel spreker heeft om de regeering te steunen het ontwerp verdedigd Integendeel men heeft het duidelijk doen uitkomen dat het moest gewijzigd en herzien worden Ten slotte heeft de minister president daarin toegestemd Maar niemand vertrouwt hem en zijne medewerkers De Ind Beige zegt wiJ kennen hom en ij hebben geen schijn van vertrouwen in zijn loyaliteit Als de minister Van den Peereboom aan t wijzigen gaat komt er hedemaal niets van terecht Wat moet er worden van een gewijzigd ontwerp wanneer niet alle beginselen die er in opgenomen zjn overboord worden geworpen Er is slechts één uitweg zegt de Ind Beige en dat is de zuivere volkomen toepassing van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging zonder dat het land zooals in het ontwerp SchoUaert in allerlei stukjes wordt geknipt om de conservatief clericale partij zooveel mogelijk in het voordeel te plaatsen De verdeeling van het land in pro FEViLLElOX Gedenksclii iden v n een Gelakzoeker OF AMIBAL DE VONDELING aar het Fransch OOR W NUTTER Je paar schoenen die je niet noodig had en die het ook niet noodig is gebleken dat je kocht neem ik voor mijn rekening en jij mag ze afdragen Het was volstrekt mijn bedoeling niet heer markies om om Nu ja ik houd het er toch voor van wet En heb je nog meer Nog het een en ander van minder belang En wat is dat Ik heb me bij den ouden heet Potard vervoegd onder voorwendsel dat ik inlichtmgen kwam inwinnen betreffende een belangrijke bestelling van meubels £ n ik heb hem gesproken En wat is het voor een kerel Dame heer markies het is een fabrikant evenals alle anderen gretig om zaken te doen en te handelen Toch geloof ik dat het niet iemand is die men zoo gemakkelijk naar zijn hand zet en die op lïjn stukken weet te staan als een os Wat beteekont dat f Niets heer markies volstrekt niete Ik zeg vincies tot grondslag nemend voor de kieswetindeeling en daarbij do evenredige vertegenwoordiging invoerend zonder herstemming doch berekend naar de aantallen stemmen bij de eerste stemming uitgebraclit dat acht de Ind Beige het eenige voor België mogelijke kiesstelsel En zoolang dat niet ingevoerd is zoolang zal er steeds iets blijven haperen aan de samenwerking van de volksvertegenwoordigers ten bate van hot welzijn der gemeenschap Het bij den Landdag van SaksenKoburg Gotha ingediende wetsontwerp op de troonsopvolging bepaalt dat de nieuwe troonsopvolger de hertog van Albany met zijn moeder te Koburg komt wonen een Duitsfhe opvoeding krijgt oen Duitsche hoogeschool zal bezoeken en in het Duitsche leger zal dienen Een conferentie werd gisteren te Bloemfontein gebonden onder voorzitterschap van president Steyn waarbij de heeron Fischer Holmeyr Herholdt Smuts en Urobler tegenwoordig waren De uitslag is niet bekend Men zegt dat de heer Fischer zich ten gunste uitsprak van de voorstellen van sir Alfred Milner De Trausvaalsche vertegenwoordigers vertrokken per extra trein naar Pretoria Do hoeren Hofmeyr en Herholdt zullen heden naar de Kaapkoluitie vertrekken De uft Bloemfontein gemelde indruk dat de heer Fischer de voorstellen van Sir Alfred Milner bij diens onderhoud met president Kruger zou voorstaan wordt in Afrikaander kringen in Kaapstad als oujuist beschouwd Men is hier van meening dat geen overeenkomst betreffende het kiesrecht voor do Trausvaalsche regeering aannemelyk is tenzij de kiüsbevoogdheid voor de ambten van Staatspresident der Republiek en comman dantgeneraal op een anderen grondslag wordt gesteld dan de kiesbevoegdheid voor den Volksratid Als voorwaarde voor de kiesbevoegdheid voor den Volksraad zou een zevenjarig verblijf moeten worden gesteld voor kiesbevoegdheid voor de amüten van president en opperbevelhebber een verblijf van tien jaren terwijl in dit laatste geval de bepaling geen terugwerkende kracht zou moeten bobben De heer Fischer had te Pretoria een lang onderhoud raet den Uitvoerenden Raad ter bespreking van de gewijzigde kiesrechtvoorstellen die de goedkeuring hebben verworven van de regeeringen van Oranje Vrijstaat en de Kaapkolonie Het is niet onmogelijk dat de heer Hofmeyr naar Pretoria komt om een onderhoud te hebben met den Uitvoeren maar alleen zoo mijn meening Heb je de kleine ook gezien Ik heb dat genoegen gehad c En hoe ziet ze er bij daglicht uit c Als ik de vrijheid nemen mag mijn meening onbewimpeld te uiten dan moet ik zeggen dat ze aanbiddelijk adorabel is een rozeruikertje een albasten vaas met welriekende olie een onschatbaar kleinood een geurige bloem Houd op kerel zeg je een litanieopf Gauw naar het schrijfbureau en dat kastje opengemaakt waar die sleutel in steekt Klaar heer markies Kijk er dan in met je handen er afblijvenwel te verstaan alleen maar kijken wat zie je indie lade f Bankbiljetten en goudstukken heer markies y Neem er dan tusschen duim en vinger rfen goudstuk uit steek dat goudstuk in je zak en ga uit mijn oogen je dronken drinken of je verhimgen of een andere verstandige streek van dJtn aard Ik moet de vrijheid nemen mijnheer den markies te doen opmerken dat ik in deze lade hier stukken van twintig en stukken van veertig francs bespeur En niet geheel zeker omtrent de intentie en de bedoelingen van mijnheer den markies te mijwaart araeek ik hem om een kleine nadere aanwijzing Pardieu kerel neem een stuk van veertig en haast je een van die dingen te doen die ik je in bedenking heb gegeven Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat de knecht gelegenheid vond twee van de gemelde den Eaad en den Volksraad Men gelooft dat de toestand minder ernstig is dan in den aanvïng werd gezegd BJ do opening van de Volksraadzitting diende president Kruger een voorstel in voor de uitbreiding van de vertegenwoordiging van de goudveldon in den Raad waaronder begrepen ziJn twee leden voor Johannesburg De president spoorde in zjjn inleiding de leden van den Eaad aan ten opzichte van het vraagstuk der onafhankelijkheid van de Eepubliek op hun stuk te blijven staan Verspreide Berichten De advocaten Labori en Demange evenals de vier broeders van Dreyfus zijn te EennBs aangekomen De beide eersten hebben een memorandum opgesteld waarin zoo duideIp en volledig mogelijk alle gebeurtenissen dc aak betreffende sedert October 1897 worden gereleveerd Dit mdmorandum zal Dreyins op de hoogte stellen van den staat van zaken Labori een der vbrdodigers van Dreyfus zal dezen heden voor het eerst zien Picquart kent Dreyfns nipt Mevrouw Drcytas moet er zeer opstaan Picquart met haar han te doen kennismaken maar Picquart zon aiarne willen dat by Dreyfus voor hot eorstjpntooetto als getuige voor den kr gsraad Kr is geen sprake van zegt men dat Dn Paty do l lam vourloopig naar Rennes zal worden overgebracht Eenigo getuigen uit hun prt ces hebben to Saint loud een punch gegeven ter eere van Déroulédo en Hubert Déronlède hield natuurlijk een speech Hjj geloofde nog altijd aan Dreyfus selinld Maar mocht de nieuwe krijgsraad Dreyfus onschuldig verklaren dan zou Déroulède l erusten maar dan zouden geeir maatregelen streng genoeg ziJn om de zes ministers te straffen die zonder bewijs de schuld van den banneling zouden hebben bevestigd De Zaak Zola is ingeschreven op de rol van het Hof van Seine et Oise president Victor Mercier voor den Hen Juli Maar Labori zal laten vragen om uitstel aangezien hjj nu aldoor te Rennes moet zjjn En de Temps kan mededeelen dat dan inderdaad een uitstel van drie maanden volgen zal lbert vorst van Monaco noodigt in een brief mevrouw en kapitein Dreyfus nit bjj zich op het kasteel Marchais twintig kilo goudstukken te nemen waarna hij buigende en met velerlei strijkages verdween pe markies riep hem terug Laat mijn kamerdienaar hïer komen om mij te kleeden en geef orders voor mijn ontbijt Ik vlieg heer markies En laat de koetsier inspannen Welk rijtuig heer markies i De tilbury j George snelde heen Weldra verscheen de kamerdienaar en Hektor de Chateaudieu begon zijn toilet te maken hetgeen tamelijk lang duurde en begaf zich daarna naar de eetzaal Hier at hij weinig maar dronk onmatig doch zonder dat dit véél uitwerking op hem scheen te hebben Zijn ontbijt voor afgeloopen rebenende ging hij naar den binnenhof waar zijn rijtuig een prachtige fijnbewerkte tilbury reeds gereed stond met een overheerlijk paard bespannen dat ongeduldig trappelde De markies steeg in nam va i een mikroskopisch kleinen groora de wit ijden teugels over en f af door een eigenaardig geluid het teeken aan et ongeduldige dier om te vertrekken ¥ HOOFDSTUK XIX HEKTOR EMILIE RAPHAEL Pijlsnel rolde het lichte rijtuig paar den fauburg Saint Antoine Het hield stil voor no 152 De markies wierp de teugels zijn groora toe beschouwde de woning van den meul ltabrikant irléa meter van Laon zoodra bet heilige werk der gerechtigheid is voltooid Onder het opschrift Sauvagerie uit dQ Siècle baar verontwaardiging over liet feit dat aan boord van de Sfax stilzwijgen tegenover Dreyfns was bevolen Wie van het ministerie Dnpuy neemt daarvoor de verantwoordelijkheid op zich P vraagt zij De Petit Parisien en de Aurore vertellen beide dat Dreyfns moeite heeft om zich uit te drukken en te begrijpen welke rol Henry en Picquart hebben gespeeld De medcdeeling dat du Paty in hechtenis is beantwoordde hiJ met de i oorden dat begrijp ik Kapitein Dreyfns die van het oogenblik zijner landing te Port Haliguen tot aan zijn aankomst in de militaire gevangenis te Rennes een volkomen stilzwijgen heeft bewaard is thans gedetineerd in de cel die wij reeds vroeger hebben beschreven Daar zal bij energie en moed verzamelen om in den reuzenstrijd tegen zijn belagers te kampen en te overwinnen Aan zijn echtgenoote is verlof gegeven bom uit de cantino van de artilleriekazerno van voedsel te voorzien H j mag dagelijks eenigo nren op do kleine binnenplaats wandelen die tusscben de gebouwen achter zjjn eei ligt Na de ontseheping van Dreyfns is de Sfax naar Brest gestoomd en aldaar Zaterdagavond op de teede voor anker gegaan en onmiddellijk hebbon eenige journalisten golegonheid gevonden enkele manschappen te interviewen over Dreyfns verbljjt aan boord Èen van de bemanning verklaarde dat Dreyfus toen hij van het Duivelseiland gehaald werd gebroken on ziekelijk was maar dat hjj gedurende den overtocht aart boord zeer was opgeknapt Niemand mocht met hem spreken en hiJ stond scliriftelp met den commandant in verbinding Eergistermorgen zijn de vortegohwoordigcrs der pers aan boord van de Sfax toegelaten Zjj werden door een luitenant van de wacht rondgeleid Do hut van Dreyfns is 2 meter hoog ruim 5 meter breed en even lang Zjj is gemakkelijk maar zonder weelde ingericht Ken nauwe bedstede van wit hout met twee dunne kussens diende hem aan boord tot slaapplaats Aan het voeteneinde diende een plankje waarop een spiegel bevestigd was tot toilet In een kastje aan den muur lagen nog stukken papier waarin chocolade is gewikkeld geweest Een lessenaar met een electrische lamp met metalen kap voltooit het ameublement PnANKBUK De zoon van generaal Ohanoine die als kapitein deel uitmaakt van een missie in een oogenblik aandachtig sprong op den grond en srhelde aan Is hier het hma de meubelfabriek van den heer Potard vroeg hij aan den portier Moet mijnheer mijnheer zelf sprejten fe Is het hier f Ben ik terecht bij Potard vroeg de markies Ja mijnheer Duid me dan maar uit waar ik hem vinden kan dan zal ik hem zelt wel opzoeken Als mijnheer dan maar de overdekte gang daar wil doorloopen dan komt mijnheer op een binnenplaats met stapels hout hij zal da r wel een werkplaats zien en een deur die er toegang toe geeft üp die werkplaats is mijnheer Potard hoogstwaarschijnlijk op het oogenblik Merci En Hektor de Chateaudieu volgde de ontvangen aanwijzingen Bij de werkplaats gekomen bleef hij bij den ingang staan 20 wierp een blik door het lokaal De werklieden staakten hun gezang en wierpen tersluiks nieuwsgierige blikken uaar de deur De meesterknecht trad op den bïnnengetredene toe en vroeg Wat is er van mijnheers dienst f Het zou me aangenaam zijn den heer Potard een oogenblik te spreken Wie kan ik aandienen mijnheer Mijn God wie kunt ge aandienen Komt dat er ook nog op aan f Natuurlijk iemand die komt om te koopen Mij dunkt l eter introductie is ondenkbaar dien mij in deze hoedanigheid maar