Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1899

OVERLEDEN 2 luli A Van Kerkwjjk hnisvr van J Schouten 72 j 11 m Soedan wordt door z n metgezellen beschuldigd wreedheden te hebben gepleegd op negers die zich niet konden verweren Een onderzoek is ingesteld Eenige maanden geleden werd kapitein Ohanoine bevorderd tot ridder Tan het Legioen van Eer wegens zgn moedig gedrag in Afrika Te Marseille heelt Zondagavond een betooging plaats gehad van een troepje bewoners van Algiers tegen den antisemitischen maire van Voinot die op het torras van een café met eenige vrienden zat Een hevig gevecht ontstond waarbij een aantal personen werden gearresteerd De heer Santos Dumont steeg dezer dagen in den tuin der Tuileriën te Parjjs op met zgn luchtballon van 113 kub meters gasinhoud en 7 KG ballast Htl rees gedurende een uur ongeveer 800 k 900 meters en daalde gister te Sevran des avonds om 7 uur een kwartier later was zgn ballon ingepakt om 7 u 20 ni zat hy met ballon bagage incluis op den trein en om 8 uur was hjj in Parp terug AUEBIKA TusBchen twee boksers Oarr en Wanko heeft te New York een noodlottige match plaats gehad In de vierde ronde gaf Wanko z jn tegenstander zulk een hevigen klap in bet gelaat dat deze bewusteloos op den grond rolde en kort daarna overleed Wanko A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 7Sn OOUDA lelenhotm Ito 3 DUITBOHLAND In Wbeck had zich een dienstmeisje tegelijk in verschillende betrekkingen verhuurd zonder in een van alle op den bepaalden tjd in dienst te treden Het geval werd bjj de politie aangegeven en uit vrees voor straf Tlnchtte ziJ in den kelder van een meubelhandelaar in het midden der stad Niemand wist waar zjj gebleven was tot eindeljjk na 27 dagen de eigenaar bg toeval ontdekte dat zg in z n kelder verborgen was Het meisje was weinig meer dan een geraamte en had blijkbaar al dien tijd in het ongewone verblijf zonder voedsel doorgebracht Men betwjfeltj of ztj hoewel zorgvuldig verpleegd nog in het leven gehouden zal kunnen worden Tegen Berlijnsche winkeldieven worden in den laatsten tp uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen niet alleen door de politie maar ook van de zpe der winkeliers die een volledige detectievendienst hebben georganiseerd Een aantal dames en heeren loopen geregeld rond en trachten de ste eds talrijker wordende ladelichters en andere dieven op heeter daad te betrappen Van lieverlede krjjgen deze burger detectieven een buitengewone handigheid vooral ook om de gelegenheidsdieven die een enkele maal voor de verzoeking bezwpen van de beroepsdieven te onderscheiden Wordt er een be trapt dan sluit men hem op en fouilleert hem Blijkt het een golegenheidsdief te zijn dan volstaat men met het afvragen van naam en woonplaats en blijken zjjn opgaven juist to zün met het teekenen van een stuk waarin hj erkent gestolen te hebben en belooft dit niet meer te znllen doen Beroepsdieven dikwijls daaraan kenbaar dat zij een aantal gestolen voorwerpen bij zich hebben en niet in h t bezit ziJn van geld worden der politie Directe SpoorwegverblBdlngen met GOUDA o i Jfl A M IM U H 6 1 7 J0 7 S8 8 1 door 7 7 7 84 7 41 8 80 7 tO Oood SIoordreoM HieuwerVork Otpelle aaUnrdaii M UotterdamD P Kotterdam B ïotterdam Beun Rotterdam D P BottenUm H Oipella Hiauwarkerli Iloordnolit eoid ill 1 S kl tatal Ooada 8 t aliui iiMoerkap ll6 SoatarmoarZagwaard Voorburg Ha 11 44 Hasa B 4 8 05 7 06 7 90 7 46 8 J 9 Voorborg B 4S 8 Zoelatni r O 7o aob Mo rmuH ♦ o vi fiii betalen Ifi HKmoiiik lreiii lUeen Ie ea e Wu Z 10 48 7 477 6 09 6 19 8 00 8 60 7 97 8 10 8 18 9 99 10 95 10 691 1 7 Jl 7V M 0 P 9 97 0 18 10 4 n m l l l Li llll V Utreoht WoanJuli üudow Hooda taak berekend en voldeed ook de boot aanalle redelijke eischen N R Ct Men schreef uit Newyork dd 16 Juni aan t Nieuws Week op week hebben de landbouwers hier in den omtrek vruchteloos gehoopt op regen om hun oogst te redden en het is nu wel êeker dat deze verloren is Sedert tien weken is er geen regen gevallen de grond is geheel uitgedroogd en van wat er nu te veld staat komt zoo goed als niets terecht Elkeen ondervindt de gevolgen van dezen toestand in de dubbele prijzen die voor groenten vruchten en aardappelen betaald moeten worden en waarlyk later in den prjs van het veevoeder Sommige landbouwers zijn begonnen te maaien maar het is niet veel bijzonders wat er onder de zeis valt kort stoppelig verschroeid gras datnatuurlijk slechts hooi van inferieure kwaliteit en in beperkte kwantiteit oplevert Op Long Island zijn de aardappelen en de jonge mals geheel verdroogd en wat het ergste is er is hier en daar water gebrek In verscheidene dorpen is het onmogelijk meer dan het hoog noodzakelijke drinkwater te krijgen terwijl het buiten kwestie is anders te wasschen dan de bepaald noodige kleedingstukken Menschen en dieren lijden er dorst en het gewone toevluchtsoord op verschroeiende dagen het bad is een weeldeartikel geworden waarmede men op de betere dagen moet wachten Er bestaat groote vrees dat Brooklyn spoedig eveneens water te kort zal komen In Newyork en New Jersey is het op dit punt beter daar de voorraad grooter is doch inet den oogst staat het er even slecht geschapen Gister viel voor het eerst in tien weken een flinke regen doch het duurde slechts een half uur en was niet half genoeg voor de behoeften van het dorstende land hoewel het mensch en dier opfrisehte en de temperatuur deed dalen De grond dronk het gevallen water zoo gretig in dat de straten drie kwartier nadat zij onder water stonden reeds weder droog waren Indito er een flinke regen valt zal het mogelijk zjjn nog late oogsten binnen te halen doch wat in het voorjaar geplant werd is onherroepelgk weg overgeleverd evenals vrouwen die z g dievenzakken dragen De politie werkt dit eigenmachtig optreden volstrekt niet tegen daar er reeds goede resultaten van worden gezien Spanje Tl Valencia zgn Zaterdag onlusten uitgebroken in verband met het belastingontwerp der regeering De politie en de troepen maakten een aantal charges waarbvj geschoten werd en verscheidene gewonden vielen De opwinding nam tegen den middag toe De artillerie werd geconsigneerd doch behoefde niet uit te rukken Door de muiters werden twee barricaden opgeworpen die na een hevig gevecht door de cavalerie werden genomen s Avonds trachtte men een klooster binnen te dringen waar de broeder portier zich met een revolver moest verdedigen Eergisteren herhaalden de onlusten zich De gendarmerie kazerne word met steenen gebombardeerd en er werd herhaaldelflk geschoten Ook te Barcelona is het onrustig Bjj de opening van den gemeenteraad te Brcelona werden Zaterdag van de publieke tribune revolverschoten op de raadsleden gelost Drie hnnner werden gedood 9 gewond Als curiositeit wordt medegedeeld dat te Sittard behalve de 4 aftredende leden van den Gemeenteraad nog twintig andere heeren candidaat gesteld ziJn Door B en W van Rotterdam is bjj den raad het voorstel ingediend over te gaan tot verpachting van den stoomvaartdienst over de Maas met gebruikmaking der aanlegplaatsen van gemeentewege ingericht aan het Willemsplein de Wilhelminakade en het Prinsenhoofd Dt huur der pacht wordt op 6 jaren voorgestffld De dienst moet geschieden met minstens 3 booten geschikt voor het vervoer van ten minste 100 personen en 4 handwagens Er moet van beide eindpunten in de zomermaanden dagelijks gevaren worden van s ochtends 6 tot s avonds 12 uur om de 7i minuut van s ochtends 7 tot s avonds 9 uur Voor de wintermaanden wordt hierin eene kleine wflziging gebracht Geen hooger tarief mag worden in rekening gebracht dan 6 et Ie en BJ et 2e klasse per persoon voor hot oversteken der rivier De pachter zal verplicht zjjn bij een ongeval aan zjjn personeel overkomen te betalen f 1000 aan de nagelaten betrekkingen bij dood bij godeeltelpe invaliditeit naar verhouding en bjj tijdelijke onbekwaamheid f 1 per dag Gemengde Berichten BINNENLAND Zondag is in Den Haag gearresteerd een invalide uit het invalidenhuis te Leiden aldaar met verlof die zijn schoonzoon H in t Noorderhofje aan t Noordeinde een zeer gevaarlpe verwonding had toegebracht Bfl t onderzoek zijner kleederen op het politiebureau werd een mes met bloed bevlekt in een zijner broekzakken gevonden Een der zeiljachten op het IJ had Zondaghet ongeluk in botsing te komen met een roeibootje waarin een jeugdig roeier in zijn hemdsmouwen die het blijkbaar nog niet verin de edele roeikunst gebracht had Het gevolg was dat het roeibootje omsloeg en deroeier te water geraakte doch spoedig weerdoor het zeiljacht werd opgepikt Toen hügoed en wel aan boord was riep hij het eerstom zyn hoed die verloren gegaan was entoen de eigenaar van het jacht hem vroeg of hij zijn jas niet liever terug had verteldehj dat hij die den bootjesverhuurder in pandhad moeten geven omdat het de eerste maalwas dat hij roeide De jongen liet zjjn jasmaar in don steek het was gelukkig eenheel oude en het omgeslagen roeibootje liethij maar aan zijn lot over Men meldt ons nit Texel De proeftocht Zaterdag met de reddingboot van de Noord en Znid Hollandsche Redding Maatschappij achter de Koog ondernomen behoorde geenszins tot de gemakkelijkste Door omloopenden wind was de zee vrg woest en stond het water hol langs de kust Niettegenstaande dit alles maakte de burgemeester de heer H W de Joncheere lid van het plaatselijk bestuur over de reddingsmiddelen den tocht mede en beliep evenals de roeiers een druipnat pak OpI nieuw bleek de bemanning onder den wakI keren bootsman Jaap Kuiper flink voor haar Men zal zich herinneren dat onlangs nit geheel beschaafd Europa een aantal mannen van naam zich hadden vereenigd om don Russischen keizer eerbiedig hun gevoelen voor te leggen over de jongste hervormingen in Finland zonder medewerking en tegen den zin der bevolking ingevoerd Eerst bestond het plan dat prof Nordenskiöld zou belast worden met het aanbieden van dit stuk Later werd het wenscheljk geacht dat dit zou geschieden door een deputatie van verschillende landen o a uit ons land door prof Van der Vlugt Thans vernemen wj dat keizer Nicolaasgeweigerd heeft het adres in ontvangst te nemen Hdbl Zondag middag had in Diligentia de uitreiking plaats der prijzen behaald in den door de Kon Vereeniging van Nederl scherpschutters uitgeschreven internationalen schietwedstrp te Loosduinen De uitreiking gescheidde door den eerevoorzitter van het nitvoefend comité generaal Laman Trip Onder daverend applaus werd allereerst voorgeroepen de winner van den koninginneprys de zilveren cup de heer H L F van Vlissingen te Helmond en niet minder luide toejuichingen vielen ten deel aan luitenant Schiinstedt van het reg grenadiers en jagers en aan den heer H M Eavenswaay te Rotterdam winners van de door de Koning innen beschikbaar gestelde groote medailles Toen in de afdeeling Vereenigingen die met het grootst aantal schutters uitkwamen de Ie prys werd uitgereikt aan dep voorzitter van de scherpschutters vereeniging de Transvaal te Delft deed deze de heer T C Vuurman een krachtig protest hooren tegen Uit de Alblasserwaard Alierwege is men druk bezig aan den hooibonw Het beschot van de buitenpolders zal naar omstandigheden vrij groot zgn wat voornamelijk te danken is aan de veelvuldige regens in t voorjaar De opbrengst in t binnenland is maar schraal Over t algemeen is t beschot zeer middelmatig Peren beloven een vrjj goeden oogst doch appelen zp er weinig De veldgewassen staan er over t algemeen niet heel deifrig by Door de voortdurende droogte ziJn de aardbeien klein en smakeloos de aardappelen gaan vóór hun tijd doof het beschot is klein maar smakelp De pootuion schieten bj massa s door Muizen en ratten doen aan develdpewassen en aan t gras op de binnenlanden veel schade Te Rflnzaterwoude doet zich het b zondere geval voor dat voor de verkiezing van drie leden van den raad geen candidatenlpst ingediend is De burgemeester heeft mitsdien een nieuwen zittingsdag bepaald om alsnog een dergelijke Iflst te ontvangen 11 18 Zomerdleost 1899 Aausevangeo 1 Mei TUdjao Greenwich 10 9 10 87 r o m 10 66 10 10 10 17 10 94 10 81 10 40 8 17 8 89 7 68 8 03 8 10 8 17 8 96 6 99 4 48 4 88 6 09 6 09 6 18 il m 8 38 a oi 4i 8 8 19 K 9 C8 a l9 n tl 19 18 ll lS 1 18 i ll 8 88 S ti 4 18 4 99 1 1 7 1 14 1 98 P 8 60 11 93 11 88 6 40 8 80 7 SS 4 4 40 11 4 8 80 11 49 U S1 19 89 11 80 9 48 lo ia 1 64 8 60 11 18 4 68 8 48 o L J l J 8 19 CO AUun U HO Se Vlun Eitn byliettlu tf bottxbdamii b7 fl H ltoa J Syiot 90UD Ti Tm 7 40 19M 9 99 4 16 4 87 4 47 4 64 6 11 6 07 9 06 I 1 44 9 89 1 64 8 01 9 08 9 14 9 8S 11 19 48 6 17 8 97 6 34 6 41 8 47 6 96 6 86 9 88 9 40 9 88 10 19 10 99 10 10 48 76o 10 0 10 17 10 7 18 7 87 19 18 11 86 10 08 40 3J 7 SB 6 10 6 46 6 88 8 08 8 14 6 10 10 16 4 46 4 66 8 04 6 11 6 17 10 99 10 4 9 88 10 98 8 18 8 90 4 09 4 94 U B4 u m 19 84 1 13 Bolliididw ipoor 8 08 8 14 8 99 7 44 B OOUDA 1 BN UA Ofiae venfc 1 08 1 01 9 14 8 46 4 18 4 68 6 96 1 18 l t8 l SO 1 48 9 i 4 16 4 46 r lutlrf i l pk t 6 48 6 66 8 19 = 49 8 16 7 17 W U IJ 7 89 7 69 8 90 8 S9 9 18 10 18 10 19 10 40 19 18 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 10 1811 46 1 6 07 8 18 6 89 6 7 6 68 9 98 9 87 7 16 8 09 8 43 8 8 7 87 48 9 09 8 09 9 91 8 U7 8 36 10 9 96 8 U M 10 18 8 89 4 10 97 se C 10 8 8 08 8 41 8 48 8 t8t 0 10 44 10 88 11 07 9 68 10 96 6 16 8 48 7 46 1 O 0 9 4 ia 11 97 n 3 19 1 8 9 46 8 0 4 0 4 90 4 6 6 0 8 1 7 00 7 9 7 10 17 l Z i o 6 80 10 08 ÖOUil e O U U k k HSTEIDIU Tiee eena 8 09 8 17 9 98 10 10 10 67 19 08 1 1 9 86 3 98 0I 6 13 til 6 13 1 98 8 16 8 28 9 83 9 69 10 60 11 OO 6 30 l 8 39 l l 4 0 4 61 1 66 9 08 W 81 10 48 11 hl 19 08 l 87 il i o aeitigon Teel de bjn Bmkelea lauleilaai Begea Utne Teilen i 1 R fc C 11 I vlee Tem 19 10 9 90 3 17 4 39 J S7 9 46 8 84 1 19 3 08 3 60 6 04 m H 6 47 Uilist W 8 01 8 63 9 08 10 16 10 64 19 48 19 67 9 00 3 83 4 16 4 67 8 00 8 37 8 S7 8 169 010 01 0 1010 43118711 81 lAmata 8 1 V OS 90 10 30 11 09 1 08 l li 9 15 8 41 4 80 6 19 8 16 7 18 8 80 9 18 10 8 10 9t 11 00 11 61 19 07 11 00 8 05 7 7 7 89 K t C 6 86 7 911 7 40 9 3 9 411 M 18 19 0 19 16 9 80 8 16 S Sl 4 4S 8 19 8 36 7 18 8 10 9 98 9 48 Uma W 6 48 8 60 7 86 1 66 9 80 10 00 11 80 19 16 11 40 9 48 8 80 8 46 6 00 8 98 8 60 7 80 8 86 9 40 10 00 f touda 7 17 7 34 8 18 8 49 10 18 10 48 19 611 09 1 94 8 4 17 4 88 8 47 7 81 7 88 8 14 9 18 10 97 11 10 8 48 69 8 9 J 8 98 40 10 89 10 48 10 18 11 16 11 8 9 19 10 00 10 84 f a f a t 6 97 6 66 7 63 8 80 8 49 9 90 10 16 10 38 11 88 19 09 1 37 3 08 8 i0 3 69 48 6 38 U 8 83 7 68 6 18 8 68 8 14 10 38 11 66 19 97 1 99 7 9J 9 4 10 64 6 S0 7 01 a 99 10 46 l SS 48 7 8T 9 49 t 60 1 17 7 97 8 36 9 00 9 98 9 61 10 69 11 10 19 11 19 81 9 8 S 40 3 66 4 48 90 8 10 7 11 7 81 8 t 10 01 10 96 11 10 H het onbelangrjke aantal schutters waarmede vereenigingen in deze afdeeling uitkwamen terwijl buitendien een zeer onvoldoend getal vereenigingen in het strpperk kwam De uitreiking van den In prjjs voor de meeste cartons op een kaart van 1000 schoten aan mr J A Sillem te Amsterdam die dientengevolge meester scherpschutter verklaard is geschiedde onder stormachtige bijvalsbetuigingen Ten slotte werden door generaal Laman Trip en door den heer van Waning nog eenige woorden van dank gesproken Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van het regiment grenadiers en jagers zal er op 7 dezer om 12 uur eene revue over het korps in de Maliebaan worden gehouden door den minister van oorlog in wiens staf o a de militaire leden der Vredesconferentie zullen worden aangetroffen Aan de parade zal worden deelgenomen door een escadron van het 3e reg huzaren en eene batterij van het 2e reg veld artillerie Posterijen en Telegraphie Benoemd 1 Jnli Tot bnreelambtenaar der posterijen en telegraphie 3de klasse ten bureele van den Inspect eur der posterijen en telegraphie te Venloo W W H Cornelissen Verplaatst 10 Juni De commies der telegraphie 3de klasse H Vertregt van het bijpost en telegraafkantoor Burgemeester de Koosstraat naar het hoofdtelegraafkantoor te Botterdam de surnumerair der posterijen en telegraphie K Brugning van het hoofdtelegraaflcantoor naar het bjjpost en telegraafkantoor Burgemeester de Eoosstraat te Rotterdam de klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse W S Tuinzaad van het bjjpost en telegraafkantoor Burgemeester de Roosstraat naar het hoofdtelegraafkantoor en met ingang van 1 Jnli naar het büposten telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam 1 Juli De commiezen der posterijen Istc klasse J H de Witt van Delft naar het spoorwegpostkantoor No 2 standplaats Rotterdam onder intrekking van zijne verplaatsing naar het spoorwegpostkantoor No 4 standplaats Arnhem D J Bekaar van Utrecht naar Haarlem onder intrekking van zijne verplaatsing naar het spoorwegpostkantoor No 2 standplaats Rotterdam en A G J Geysen van Haarlem naar het spoorwegpostkantoor No 4 standplaats Arnhem de adspirant ingenieur der telegraphie S Mulder van het bureel van den Ingenieur der telegraphie te Zwolle naar het bureel van den ingenieur der telegraphie te Amsterdam de adsistent J HoUenberg Jz van het hoofdtelegraafkantoor naar het bjjpost en telegraafkantoor Overtoom to Amsterdam Jnli De Ingenieur der telegraphie C L van der Bilt van het bureel van denIngenieur der telegraphie te Amsterdamnaar s Gravenhago en met ingang van 1 September naar het bureel van den Ingenieur der telegraphie te s Hertogenbosch Jnli De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse J G de Graaf vanAmerongen naar Schoonhoven Eervol ontslagen 1 Jnli De klerk ter directie van deBijkspostspaarbank te Amsterdam mej H M A Visker STADSNJUWST GOUDA 4 Jnli 1899 De uitslag der verkiezing voor zes leden van den Gemeenteraad in deze Gemeente is aldus Iste DlSTKlCT Het aantal kiezers bedraagt 746 Uitgebracht 561 stemmen Van onwaarde 11 650 Geldige Volstrekte meerderheid 276 Daarvan vereenigden op zich de hh C W VAN DE VELDE 478 st P HERMAN Fz 297 Dr H IJSSEL de SCHEPPER 220 N A VAN DEK EEE 57 Zoodat gekozen werden de hh C W ïas PE VELDE en F HERMAN Pz 2de District Het aantal kiezers bedraagt 628 13 453 stemmen Uitgebracht 466 stemmen Van onwaarde Geldige Volstrekte meerderheid 327 stemmen Daarvan vereenigden op zich de hh L C DE LANG 271 St C LUGER 266 P DE RAADT 191 J DE JONG Hz 170 Zoodat gekozen zjjn de hh L C de LANG en C LUGER 3de District Het aantal kiezers bedraagt 526 Uitgebracht 407 stemmen Van onwaarde 11 Geldige 396 stemmen Volstrekte meerderheid 199 stemmen Daarvan veleenigden op zich de hh J M NOOTHOVEN van GOOR 204 st P DE RAADT 198 H J NEDERHORST 182 A A 0 VAN ASCH 148 J MULDER 36 Zoodat gekozen is de hoer J M NOOTHOVEN VAN GOOR en herstemming moet plaats hebben tusschen de hh P de RAADT en H J NEDERHORST Voor den nieuwen cursus aan de Rijks h burgerschool zgn ingeschreven 44 leerlingen als voor Ie klasse 28 voll ond en 1 enkele lessen voor de 2e kl 2 v o voor de 3e kl 5 v o en voor de 4e kl 7 v o en 1 e 1 De Kamer van koophandel en fabrieken te Haarlem heeft in een buitengewone zitting besloten een schrijven te richten aan Ged Staten van Noord Holland in zake het bouwen van een nieuwe lage brug over de Gonwe Die bouw staat in verband met de ontworpen stoomtram Boskoop Gouda en waar de scheepvaart roods nu dagelijks nadeel ondervindt van de spoorwegbrug over de Gouwe waar het voorkomt dat schepen twee uur en langer moeten wachten laat het zich aanzien dat door een tweede lage brug nog meer stremming zal ontstaan en de vaart van Haarlem naar Gouda zoo goed als gestremd zal worden Daarom verzoekt de Kamer aan Ged Staten om er bij den minister van waterstaat op aan te dringen dat in geen geval vergunning worde gegeven tot den bouw van bedoelde lage brug doch dat zal worden gelast er een te bonwen die ook in gesloten toestand geen bezwaar oplevert voor beurtbooten Moordrecht 4 Juli Vrpag 7 Jnli zal de verkiezing van drie leden van den gemeenteraad plaats hebben Candidaten zjjn de Heeren M N Dirkzwager L Exalto A Ketel en C Tom OüDEWATEE De heer J M Coops caiid alhier heeft de betrekking van hulpprcdiker bij de Hervormde gemeente te Hekendorp aanvaard Capelle op d IJssEL Alhier heeft een werkman op een scheepswerf een ijzeren plaat op het lichaam gekregen waardoor hfl deerlijk verwond is Krimpen a d IJsel Eergisternacht omstreeks halfeen werden de inwoners in han nachtrust gestoord door het geklep van de torenklok en het getoeter op brandhorens In de schuur van den slager A C Schouten was brand uitgebroken Spoedig waren de twee gemeentespuiten op het terrein aanwezig Door het flink optreden van het personeel dier spuiten mocht het gelukken den brand tot de schuur te beperken De oorzaak is onbekend Assurantie dekt de schade Zaterdagavond kregen J v T en de J alhier twist De ruzie liep zoo hoog dat v T met een scherp voorwerp een slag op het hoofd kreeg waardoor een ernstige wond ontstond Door de politie is tegen den dader procesverbaal opgemaakt VERSCHEIDENHEID In de plantenverzameling van den heer Warllbnrton te Haslingden Engeland bloeit thans een Odontoglossum crispum welker waarde door deskundigen op twaalfduizend gulden wordt geschat De dorpsslager in New Jersey NoordAmerika zal een gedachtenis aan de warme Junidagen van 1899 behouden die voor den tijd van het jaar éénig is nl bevroren vingers en teenen Nadat de man den geheelen middag niet gezien was besloten de bnren hem te zoeken en spoedig vonden zjj hem stijl bevroren in zijn ijskast waar hj koelte gezocht en gevonden had In het gasthuis wendden de dokters alle moeite aan om hem te doen ontdooien dit gelukte doch van zijn vingers en teenen moet hij er eenige missen In Atlanta de hoofdstad van den staat Georgië met een bevolking van ruim 60 X 0 inwoners waren tot voor korten tjjd 13o plaatsen w ar vergunning was voor de verkoop van bedwelmende dranken die aan ongeveer 500 menschen werk verschaften en jaarlijks een som van f 25 0 10 in de sohatkist der stad stortten Bij een algemeene verkiezing b haalden de verbodsmanncn een groote overwinning zj sloten toen plotseling iedere vergunning en voerden oen strenge wet in tegen den verkoop van sterke drank Naargeestig waren de voorspoliingen over de gevolgen De handel zoo verloopen De publieke fondsen zonden in verlegenheid raken Na drie jaren onder de nieuwe wet doorgebracht is iedereon verbaasd over de snelle en ongeëvenaarde welvaart die de stad nu kenmerkt De bezittingen der stad zjjn met meer dan een millioen gld vermeerderd volgens de boeken van den assessor die een sterk antiverbodsman is De stad heelt haar uitgaven voor publieke verbeteringen en openbare scholen zeer vergroot zonder in flnancioele moeilijklieden te raken Men heeft met een groot aantal nieuwe ondernemingen een begin gemaakt Ieder die in den drankwinkel zjjn bestaan vond hoeft nu zjju bezigheden bj andere takken van bedrijf Alle industrieén in de stad zonder uitzondering bloeien de klecding kolenen provisiemagazijnen vooral doen drie en viermaal zooveel zaken Zondagsscholen en kerken worden morkbaar meer bezocht Tcgelökertfld is t aantal misdaden zeer sterk verminderd 7M zegenrijk is do werking der wet geweest dat ternauwernood een fatsoenlijk anti verbodsman te vinden is die een terugkoer tot de vergunningen zou begunstigen ATJEH De oorrespondent dor N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van gister Roevers hebben de rust in Parigi verstoord De controleur van Posso heeft met gewapende politie do kampong omsingeld Het stoomschip Serdang is er heen Parigi ligt op Celebes westelijk van de golf van Tomini Posso ligt zuidelijk van die golf en ten zuidoosten van Parigi In de 5de serie van den Grand Prix te Parijs Zondag jl werd Jaap Eden mot een halve wiellengte door Louvot afgereden Meyers was in zjjn serie tegen Protin Courbe Jacquelin Mare en Humberg eerste aangekomen doch in de Ie demi flnale scheen Meijers het rijden van zijn mededingers Lonvet en Protin niet to bevallen en gaf hij den strijd op Laatste Berichten Ongunstige berichten oVer Dreyfus blijken onwaar De advocaten hebben hun indruk verteld aan een vertegenwoordiger van de Temps te Rennes Wat de eerste oogenblikken gesproken is herinnert Demango zich niet hü en de kapitein hebbon elkander lang omhelsd gehouden Hjj wilde Labori voorstellen toen zeide de kapitcm tot dezen Ik ken n enkel van naam maar ik heb n loeren hoogachten en dank u van ganscher harte voor den steun aan mevrouw Dreyfus verleend Labori die Dreyfus voor de eerste maal zag was verbaasd over diens weerstandsvermogen Hu heeft eigenlijk niet geleden door het klimaat Het lichaam gaf geen Ujjk van het geestelijk lijden kortom viel Üemange in hü was bijna zooals in 1H94 Dreyfus was wel eenigszins op de hoogte maar onvolledig hj had slechts kennis knnn6n nemen van de hem toegezonden behandeling voor do strafkamer waarbij do enquête is aangenomen Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 4 Juli 1899 Vette Ossen en Koeien redel aanvoer i rijze waren voor ie kwaliteit 33 2e kwaliteit 34 3e kwahteit 28 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aalgevoerd Vette Kalveren goede aanvoer te kwaliteit 27 ae kw 24 3e kw 21 cent per half Kilo Itieren ruim jiangevoerd De handel was m vet vee vlug prijshoudend veée kalveren stadig matig in prijs Melkvee en raifeere Ossen slecht door de ongunstige weergestcpheid Stieren duur BnTgerinke Stand feEBOEEN 30 Jnni Picter ouders W Bofr en A van Schalk 1 Juli Evert A Scharlo en H Idenburg 2 Fr ns Herommga ouders L Rietveld en W vai Leeuwen Johanna Maria Magdalena rs W M Elshout en M Spee lohan ouders J de Gruül en H Sloof Teinis ouders T Anders en H van Harten i Klazina ouders C van den Heuvel en j LauKer ¥ ikr 87i n i 101 00 8 l i dam Slotkri 87 Beurs vaii a JULI KFlDliUAN UsrI Ned W S 9 dito dito tiito 3 dito dito dito 3 HoNGAn U ul Qou II 1881 88 8 ITALIB InsohrijViDg 1869 81 5 OoBTBNB Dili IQ papier 1868 6 dito lu BilverlStlB 6 PoRTUQAI 01 1 met coupon 3 dito tioki 1 3 98 8 98 98 1031 61 7 SS U 981 106 101 8 101 loiv 961 746 60 108 904 Hi l 100 100 B8 98 V 101 90 89 UuiLAND Obl tiiaaenl 1894 4 dito GecoQs 1880 4 dilo bi Boths 1889 4 dito liQ Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 18f4 5 Spanje PoriMt oliuld 1881 4 To luu Gepr CoLv loen 1890 tj öe lüening aetio D Goo leenin Mr e C ZuiDApil Bep V oblg 1899 6 MKiloo übl Buit Soh 1890 8 VïNFZOïtA 01 1 4 onut p 1881 AvarRBDAH Obligstiea 1896 3 SoTTEaoAH Stod laeii 1894 3 Nïö N Afr Hiudetsv aand Arunilsli Tab Mij Cortitioatou DehMaatachapplj dito Ara Hypolheekb paiidbr 4 Oult M j der Voriteoi a nd Or H potb ekb p ndbr 8V Nodorlaud i he baak aand Ned Ksiidflliuaattob dito N W k Pao Hyp I pandbr 8 Bott Hypolheiikb pandijr S t Utr Hypotheekb dito 8 OosTENB OjBt HouK bank asod ROSL Hypotheakbaok paudb 4 Amerika Equt hypoth pandb 6 890 916 100 69 160 99 Maiw h O Fr Litn ferl Nw Holl IJ Spoor Mü a nd 118 Mij tnt Bip V St Spw aand 119 Ned liid Spoürwegm nai d j Ned Zuid Afr Spm aand A dito dito dito 1891 dito 6 Italië Spoor 1887 89 A Eobl S 891 I 106V 561 98V IW 91 104V 86 106 1 69 171 100 107 00 100 loov 116 118 auid Ital Sp niü A H obl 8 PoLT N Waracbau Weeiien aand 4 BuaL Gr Ruia Spw Mij obl 4 Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang norabr dito anad 6 Kur k Oil Azow Sp kap opl 4 108 dito dito oblig 4 I 100 Abeeika Ci nf Pao Sp Mij o d 8 63 Ohio Norlli W pr O v aand 144 dilo dilo Win 8l Petor obl 7 1401 Deuvor k Blo Gr Spni eert v a Illinois Central obl 111 goud 4 Louiav NahfilliCorl v aand Meiiio N Spw M Ie hyp o 6 Miss Kiniai 4pCt pref aand N ïorkOiit o We t aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif I o byp ia goud 6 St Paul Mint Maait obl Uu Pao Hoofign oblg dito dito Line Ooi Ie hyp O t Canada Can South Cbert r aaad Vbk C Eallir Ii Na lo h d 0 0 Auisterd Omuibua Mif aand Stad Rotterdam aaad 8 Bll aiï 8lad Antwerpen 1887 S J Slad Bruuel 1888 Hom TheiBs Bogullr S aelseh 4 OuSTBKB StaaUlesnig 1880 6 K K Oo t B Or l880S SpANir Slad Madrid 3 1868 NlD Ver B z Avb Spoel oarl 86 OPRUIMIIVG vun alle nog voorhanden f Zomer mantels tot ZEER LAGE Prijzen i iSAIIISOM ADVERTENTIEN H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAABWERSEU kri M H t otuchftdelykfte eo g jtf k makkelykste poetamlddel voor Heerea f jflfl n vooral damas en Klnderschoenwerk I H la de Appretuur van C M MUIler Co Y o agp Bfiuth Str 14 Men lette goed ii op naam en fabrieksmerk Virkrygkur by Htutn Wtnknlleri In ichoHwirk iluttrlM