Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1899

Donderdag b Juli 1899 38ste Jaargang No 7931 BUWmEN mmim mium JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer III Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefoou No St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H B URGE BS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 60 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 146 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155r LUXE ACATH NE 180 P 8 DAMES KETTINGRLIWIELEN op alle prijzen f 6 hooger VisrtejienwoonliDorJ C DE ItlJlTER Gouda OpentaeYerkóoping te O OTJID ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEBVEB op Woensdag B Juli 1899 des morgens te elf nren in het KolBehuis Harmonie aan de Markt van 23 mw EU WE en VIEK FERCEELEN BOUWGROND alles staande en liggende te tlouOa en wel No 1 Een HUIS en ERF aan de Zeng straat wyk G No 40 Verhaard bfl de week beneden voor f 3 en boven voor 11 60 No 2 Een HUIS en ERF aan de Vest W jk O No 158 Verhuurd bj de week voor f 1 50 No 3 Een HUIS en ERF aan de Hooikade wSk O No 146 Verhuurd bï de week voor i 2 50 No i Een PAKHUIS on ERF met alïonderlpe BOVENWONING naast het vorige perceel wijk O Nos 145 en 145a Verhuurd bij de week beneden voor t 1 20 en boven in eigen gebruik Te aanvaarden 15 Augustus 1899 No 5 Een HUIS en ERF met afzonderlijk BOVENHUIS aan den Kattensingel wiJk Q Nos 150 en 150a naast de Christelijke Gereformeerde Kerk A Verhuurd bij de week beneden voor 1 1 20 en boven voor f 1 60 No 6 Een HUIS SCHUUR ERVEN en een perceel GROND in de Rolwagensteeg aan do Spieringstraat wijk F No 34 groot 2 Aren 29 Centiaren Terstond te aanvaarden No 7 Een HUIS EEF en TUIN aan de Nieuwe Haven wp N No 144 Terstond te aanvaarden No 8 Een HUIS en EKP in de Nobelstraat wijk O No 254 Verhuurd bij de week voor 1 40 No 9 Een HUIS en ERF met TUIN aan de Nieuwe Haven wflk N No 213 Het huis bevat beneden 3 Kamers en Keuken en boven één Kamer en Zolder en is van Wateron Gasleiding voorzien Te aanvaarden 1 September 1H99 No 10 Een onlangs geheel vernieuwd HUIS en EBF aan de Nieuwe Haven wijk N No 212 naast het vorige perceel Verhuurd bij de week voor f 1 70 No 11 Een perceel BOUWGROND aan het Plantsoen van den Kattensingel breed 5 75 Meters en lang 20 Meters achter de vorigb 2 perceelen Terstond te aanvaarden Na afzonderljke veiling en afslag worden de perceelen 9 en 11 en daarna 9 tot 11 gecombineerd Nos 12 tot 18 Een HUIS en ERF aan de Smalle zijde der Karnemelksloot wijk R No 386 en Zes HUIZEN ERVEN en GROND daarachter wijk R Nos 378 tot 383 Allen verhuurd bij de week en wel No 386 voor t 1 20 No 378 voor f 0 60 en de overigen elk voor f 0 75 Na afzonderlflke veiling en afslag worden de perceelen 12 en 13 daarna 14 tot 18 en vervolgens 12 tot 18 gecombineerd Nos 19 en 20 Twee HUIZEN en ERVEN naast elkander aan den Korten Raam wfik O Nos 87 en 88 Verhuurd biJ de week voor i 0 75 en f 0 85 No 21 Ken HUIS en ERF in de Messemakerssteeg aan den Raam wijk O No 456 Verhuurd bij de week voor f 0 90 Nos 22 tot 24 Drie perceelen BOUWGROND elk ter breedte van 6 11 Meters liggende naast het vorige perceel Terstond te aanvaarden Na afzonderlijke veiling on afslag worden de perceelen Nos 22 tot 24 en daarna Nos 21 tot 24 gecombineerd No 25 Een HUIS en ERF in de Walesteeg te Gouda wijk F No 70 Terstond te aanvaarden No 26 Een HUIS en EEF In het Lombardssteegje in den Langen Groenendaal wjk I No 72 Verhuurd biJ do week voor f 0 90 No 27 Een onlangs geheel vernieuwd HUIS en ERF aan den Groeneweg wjk L No 148 Verhuurd bij de week voor f 2 En No 28 Een onlangs gebouwd HUIS en ERF achter het voorgaande perceel in de Muilenpoort wiJk L No 149 Verhuurd bij de week voor f 1 60 De perceelen zijn te bezichtigen 1 3 en 4 Juli 1899 van 10 tot 3 uor en op den vorkoopdag van 9 tot 11 uur Nadere inlichtingen geeft voornoemde notaris FORTUUN DBOOGLEEVER te Gouda en wat perceel No 7 betreft ook de andere Notarissen aldaar Nieuw onovertroften I rof Dr Jjiebera welbekend ZS2fïïW KKACaï lUZIB Allesn echt mtt Fabrtekamerk tot Toortdnrende radicale en M M zekere genezing van alle zelfa SUH de meest hardnekkige zenuw Tlnfl xtekten vooral ontstaan door EdfiS afdwalingen op jeugdigt n leeHiJd Totale genezing van elke zwakte Bleek eooht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte Rpgsvertering Onvermogen Inipotenx PoUntione enz Uitvoerige prospectoBBen frijspcr I esch fi 1 fl 3 fl 3 dubbele flosoh fl 61 Oentrad Depot Matth v d VeRte Zaltbomrael Depots M CMban Co Amaterdüm F Happel s Öraveniiage J i almmanB da Jong J Cza Botterdam V Iff Co fiouda rn bii alle drogisten DelftscheSlaolii PDIKE OUD i SCHIEDAMMER GEUEVER Uerk NIOHTGAP Verkrijgbaar bij i M PEETER8 Jz N U Ms liewiji nu eohtlioid it cachet en kurk steeds ïoor uien AU r j ® den naam der Plmi I HIEPAM p goppE K CASsno TANDARTS Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van tot S uur ZONDAGS geen spreekuur Het Agfentschap voor GOUDA van dil gunsli bekende Rijwiel is van TUïSEMA S RIJWIELHAi DËL overgegaau op den Heer J C DE RUIJTËR Tiende weg GOCJDA De Importeurs JO H KOOPMANS Co A 10 JAARLIJESCnE TERLOTINS K BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vèe en Paardenmarkten OP WOI SÜA i 18 OCTOUËa en op VIIIJUAG 20 OGTOBKIl 1899 te GOUDi Bfl plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanvorwante Artikelen LOTEN z jn verkrijgbaar tegen I 1 bel l ol H voor f lO bij A BRI üiMAl en Zn LANGE TIENDEWEO gi Ieder zijn eig en iiroiilDgi Llmoiiade fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk VlJt Liter d i gelijk aan 10 halve flesschen KRONISOSLIMONAUE te maken en el naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KEÈSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts ÖO ets 2 stel in eens franco 90 etit na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door i ins by KWO tallen verkocht Schier op allo plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bjj een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditién Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inzage Een ieder waehte leh voor namaak Let op t adres K S DE BOEK Sneek toriawater ui f de V ctoriaSron f e Ober a fins f dm i Tafeldrrnk Van h oninklykefïuis derJl kdefiandèR Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Bruiven Borstlioiiig Extract Meiiamte uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honingbloem van H 1 VAK JS€lliilli € o UenHaa Jollemiiciers VAN 8CHAIE Co s Melianthe is Iwt beate middel der wereld VAN SCHAIK Co s MeUsnthe geneest Kinkhoest Van SCHAIK CO S Meliinthe geneest zoowel oud els jong VAN SCHAIK Co s Melianthe m g in geen huisgezin ontbreken VAN SCHAIK Co s Melianthe stnat voorUloreud onder Scheikundig toezicht VAN 8CHAIK Co s Melianthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK CO S Melianthe Is bekroond met Eerediplooa s VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Goud VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met ZiWer VAN SCHAIK Co s Melianthe ia rerkrijitboBr in flacons van 40 Cl ÏO Cl en f g bg Firma WOLFF Jb Co Westh Ten 198 douda D MIMBIES Kleiweg E 100 Gouda B H VAN MILD VeeiBtal B 126 te Omda A BOUMAN Moordricht J C RATELAND Botioop B T WIJK Oudmater M KOLKMAN Waddinnem a ROLLMAN Bodegraven PIN K8E Nimtoerkerk a d lJuel W J TAN DAM Haaelreeht A N YA ZESSEN Schoonhoven Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Butteniandsch Ovur ictit De Fransche Minister president WaldeckRoussoan las in de Kamer onder toejuiching der linkerzpe en geilnit rechts het besluit tot sluiting der zitting voor De zitting werd daarop opgeheven De crisis te Brussel is geëindigd Bjj het begin van de kamervergadering las de voorzitter van het kabinet een verklaring van de regeering voor waarbij deze de kamerleden uitnoodigt hun voorstellen betreffende het kiesrecht in te dienen die dan door een commissie zullen worden onderzocht Theodor lid van de rechterzij dient een wetsontwerp in waarbij de evenredige vertegenwoordiging wordt uitgebreid tot alle kiesdistricten des lands Vandervelde lid van de linkerzpluit zich aan bjj het voorstel van de regeering dat gelijk staat met de intrekking van het regeeringsontwerp De socialisten zijn bereid zitting te nemen in de commissie Woeste aanvoerder van de reehterzij juicht de verdaging toe en dient een wetsontwerp in waarbij het stelsel wordt ingevoerd dat elk district één afgevaardigde kiest Alle voorstellen zullen worden onderzocht door een commissie Van vijftien leden waarvan tien benoemd door de rechter en vijf door de linkerzij De liberale en socialistische linkerzijde maken een manifest openbaar waarin akte wordt genomen van hetgeen zij noemen het terugtrekken van het regeeringsontwerp hetgeen door den opstand van het land is bereikt Zij verbinden zich aaneengesloten te blyven opdat geen enkele kieswethervorming mogel k zij voordat het Jand geraadpleegd is Ha manifest is geteekend door alle socialistische en liberale afgevaardigden De indruk in politieke kringen is dat de kieswethervorming in langen tp niet terug zal keeren De Ypm Zlg bespreekt de geruchten die aan de beweerde ontmoeting tusschen Herbert von Bismark en keizer Wilhelm worden vastgeknoopt De berichten der bladen loepen nogal uiteen Men meldt dat de keizer aan Herbert een gezantsehapspost te Washington heeft aangeboden doch dat deze eervolle opdracht uit particuliere overwegingen afgewezen werd Van andere zijde wordt gezegd dat de keizer Herbert een portefeuille aanbood doch dat ook dit aanbod van de hand ge FEVILLETOK Gedenksehrifteo van een Gelnhoeker AMIBAL DE VONDELING Naar hel Fransch I OOR W NUTTER Ik ben er niet volkomen zeker van dat de patroon op t oogenblik aanwezig is gaf de meesterknecht ten antwoord op beleefden toon alhoewel hij zich een weinig gekrenkt gevoelde over de woorden van den jonkman Na enkele oogenblikken keerde de meesterknecht terug met de tijding dat mijnheer Potardinderdaad afwezig was maar dat zijn terugkomst elk oogenblik verwacht werd Naar Hektor s gelaat te oordeelen was deze tijding hem niet zeer welkom Elk oogenblik dat kennen we Wat noemen jelui hier een oogenblik € iDt tijd die er verloopen zal tot mijnheer Potards terugkomst mijnheer De markies begon te lachen iDat is een echt Italiaansch antwoord mijn vriend als ik je vroeg wat een meubelstuk is dan zou je antwoorden dat een meubelstuk een stuk is waarmee jfe een kamer meubelt en iemand duidelijk te maken wat een hond ia zou je waarschijnlijk denken te kunnen volstaan met de verklaring dat een hond een beest ia dat naar je wezen is Van den zomernachtsdroom van een tweeden Bismarck als kanselier weet men in ofScieele kringen niets Doch de Deutsche Tages Ztg laat een nieuwe combinatie vermoeden Miqüel zou geneigd zijn om af te treden en wellicht zou Herbert yon Bismarck in diens plaats kannen treosi aan hot hoofd van het Pruisische ministerie Merkwaardig is het echter na al deze onderstellingen te vernemen dat de keizer prins Herbert niet eens ontvangen heeft Dit wordt door de Kieler Ztg gemeld en de jPrankf Ztg ontvangt een bericht in denzelfden geest uit Lnbeck Prins Bismarck is uit ïravemttnde vertrokken zonder den keizer gesproken te hebben De Voss Ztg gelooft dat deze berichten juist ziJn De wateren die HohenzoUern van Bismarck scheiden zijn nog veel te diep om gedempt en veel te breed om overbrugd to worden En voor een nieuwe Bismarck periode behoeft men dus nog niet te vreezen V Door de regeling der erfopvolging in Saksen Coburg en Gotha zal ook een tweede bloedverwant van koningin Wilhelmina tot do gekroonde hoofden gaan behooren Haar neef van vaderszpe is troonopvolger in Saksen Weimar en Eisenach de kleinzoon van wijlen hare tante j üaw Sophie dec Nederlanden En nu is als opvolger in Saksen Cobnrg welke hertog geen mannelijke afstammelingen heeft aangewezen do l jarige hertog Karel Eduard van Albany de eenige nageboron zoon van koningin Victoria s jongsten zoon die met prinses Helena van Waldeck en Pyrmont is gehuwd geweest Prins Karel is dus een volle neel van koningin Wilhelmina De nieuwe regeling van de troonopvolging is door den gemeensohappelijken Landdag goedgekeurd De hertog van Albany is dus officieel erkend als erfgenaam van den troon Mocht hij zonder nakomelingen sterven of sterft de mannelijke linie nit dan wordt prins Arthur van Connanght tot de regeering van het Duitsche hertogdom geroepen en na dezen zoo noodig de nakomelingschap van den prins van Wales De hertog van Albany moet thans zjjn hoofdverblijf in zijn toekomstig rp nemen In geval hjj minderjarig den troon zou moeten bestijgen zal de erfprins van Hohenlohe Langonburg met het regentschap worden belast i De minister Chamberlain verklaarde in het Lagerhuis dat de Kaapsche Kegeering niet deelneemt aan de onderhandelingen tua toekomt als je Hek Bello of zoo iets roeptEnfin waar zou ik dat bewuste oogenblik kunnen passeeren Als mijnheer het verkiest op het kantoor De dochter van den patroon is daar op t oogenblik Die zal ook waarschijnlijk juiste opgaven kunnen doen omtrent het uitblijven van den patroon Goed Als mijnheer dan maar zoo goed wil zijn mij te volgen Hektor de Chateaudieu begon de eerste npten van een vroolijke aria te fluiten en keek onder het oversteken van de werkplaats onverschillig links en rechts en beantwoordde met een hoofdknik de beleefde groeten der werklieden Het loopt nje duivelsch mooi mee op mijn woord mompelde hij De meesterknecht klopte aan de deur van het kantoor waarop onmiddellijk een welluidende heldere stem van binnen riep Binnen Het volgende oogenblik was Hektor de Chateaudieu in tegenwoordigheid van Emilie die bij zijn binnentreden opstond en boog Het zou me ontzaglijk leed doen zeide de markies terwijl hij eenige verlegenheid en verrassing veinsde indien ik mejuffrouw ook maar in het minst dérangeer En hij maakte een beweging om op zijn schreden terug te keeren In het minst niet mijnheer Als u zoo vriendelijk wilt zijn een oo nblik te wachten mijn vader zal dadelijk hier zijn De markies nam zijn hoed af nam een stoel schen de regeeringen van Engeland en Transvaal IbAjiSir Alfred Milner heeft onderhand m overleg met hot Kaapsche ministerie De hccren Hofujtor i flerholdt zijn na toebereidseleu te hebben f aakt voor hun terugkeer naar Kaapstad gistermiddag per eïtra trein naar Pretoria vertrokken Naar luid van berichten uit Bloemfontein hebben Krnger s voorstellen tot verdceling der vertegenwoordiging daar groote telenrstellmg gewekt wp men gevoelt dat de tijd gekomen is voor een gezond p an tot verbetering van den toestand Havas bericht nog het volgende In tal van vergaderingen in alle oorden des lands zjjn president Kruger s kioarcchtvoorstellon gunstig ontvangen De Kegeering onderhandelt met de Airikaander partij men gelooft dat zij den afstand aan den staat van de dynamietfabriekcn bespreekt Het is wel wtiarscfiijnlp dat de crisis een vredelievende afloop zal hebben Verspreide Bericliton Het proces Zola dat togen 11 Tuli op de rol van het Parijsche Hof van aisisen was ingeschreven is door den presidentwn het Ha targësleld tot nadere oproepiiijp Het bericht dat Dn Paty reeds zou zijn overgebracht naar de gevangenis van Rennesis onjuist De majoor is nog altfld in do gevangenis van Cherche Midi en zal daar ten minste blijven totdat iets naders bekend zal worden van don dag van aanvang van hetDreyfusproces Men is algemeen van oordeel dat dit proces eerst over een maand zal kunnen beginnen De kolonel der artillerie do Meert die op het punt stond tot brigade generaal bevorderd te worden zal niet meer voor bevordering in aanmerking komen Genoraal de Galliffet heeft aldus beslist omdat de Meert eerst getracht heeft majoor Hartmann die voor het Hof van cassatie getuigenis aflegde over het borderel bang te maken en later de andere officieren bewerkt heeft Hartmann dood te verklaren De Voltaire maakt een fac simile openbaar van den brief Weyler geschreven vermoedelijk door du Paty de Clam om Dreyfus te compromitteeren In de straten van Rennes wordt een hefïtig gesteld manifest verspreid getiteld Le Peril juif Het behandelt den rijkdom der joden die sedert een eeuw de helft van het en zeide complimenteus Ik zou al een zonderling idee van mijn smaak en van mijn wellevendheid geven als ik niet genegen ware tot wat u zoo bescheiden een vriendelijkheid noomt Maar ik zal niet plaats nemen alvorens u dat gedaan hebt En ik betuig dat al lierlengde de afwezigheid van mijnheer uw vader jach tot in het oneindige ik niet anders zou kunjten doen dan mijn tevredenheid voor mij fpersoonlijk tenminste aan den dag leggen Emilie kleurde en wendde in verwarring het Wfd af en keek even naar buiten Zij zette zich beer op haar stoel bij het venster en zocht naar net scheen naar een geschikt antwoord waarin rij evenwel niet scheen te slagen ï Vader is een bestelling hout doen en zal celdra hier zijn zeide ze Hektor begreep dat het hem hier moeilijk zou Wallen het jonge meisje op haar gemak te brengen En op hetzelfde oogenblik vroeg hij zich af wat ij eigenlijk doen ging wat hij voornemens wai ni hij kon zichzelven daar geen bepaald antwoord O geven j woon den indruk van het oogenblik gehoor I geven had hij besloten te willen weten wie it meisje was dat in het theater zijn opmerk zlamheid trok En nu zat hij op eenige schreden vtn hiar en wist niet wat hij voornemens was Aan de e inrichting is zeker ook een magazijn $ rbonden waar men gemaakte meubelen zien n niet waar mejuffrouw 1 Zeker mijnheer Als u wenschen mocht een l oek aan het magazijn te brengen Ja dat zou ik wel wïUen nationale fortnui g estolen hebben de joden en de jnstitie de joden en het leger enz Dreyfus moet aan zijn vrouw en zijn advocaten verteld hebben van de kwellingen waaraan hij blootgestaan heeft In Septem her 1896 is hy twee maanden in boeien gesloten zonder dat men hem iets te verwijten had Hjj denkt echter dat deze gruwelpe strengheid hem op de been heeft gebonden want in de meening dat men het op zijn dood aanlegde is hij daartegen al zjjn gcestkfaeht gaan gebruiken voortdurend bjj zich zelf herhalende Ik wil niet sterven Men verzond de brieven niet die hjj aan mr Demange schreef en men liet hem zelfs verscheiden maanden achtereen zonder brieven van do zijnen zoodat hij wel eens dacht dat zijn familie hem aan zjjn lot overliet Bekend is dat hj na de ontdekking van het faux Weiier nooit meer het schrift van zijn vrouw oilder de oogen hoeft gehad alle brieven werden op het ministerie overgeschreven Enoei akd Nabij Pwilheh is Zondag op zee een boot omgeslagen waarin 12 personen zaten die een uitstapje maakten Allen verdronken alleen de roeier werd gered EeaskHijk Volgens bericht jiit aimbpeuf is a d iar op de Loire een boot met dertien personen omgeslagen en hebben negen personen bü dit ongeval het leven verloren BINNENLAND PROVINCIALE ST4 TËN ZUID HOLLAND De Provinciale Staten dezer provincie zijn gisteren in zomervergadering bijeengekomen onder voorzitterschap van den OoiAmissaris der Koningin mr 0 Fock De verkiezing van vier leden der Kerste Kamer en van een buitengewoon lid van Gedep Staten word bepaald op Dinsdag 11 Juli Het verslag over 1898 van den hoofdingenieur van don provincialen waterstaat in Zuid Holland omtrent den toestand der werken werd als gewoonlijk voor kennisgeving aangenomen ditmaal echter nadat de heer Van Wichen lid voor Alphen een woord van warmen dank had gebracht aan Ged Staten en aan den hoofdingenieur voor de uitvoering van het werk der bctonning van het vaarwater in den Braasemermeer in het lAls u dan zoo goed zijn wilt mij te volgt n dan zal ik u voorgaan 2ieer gaarne Emilie stond op Thans eerst zag Hektor haar goed Alle verlegenheid was bij haar verdwenen In haar volle lengte rechtop ging zij naar de deijr En de markies zag dat zij zeer schoon wa 1 En even plotseling als de indruk van haar schoonheid kwam de begeerte om haar te bezitten zijn hart in vuur zetten Zal ik het genoegen hebben dat mejuffer zelve mij rondleidt vroeg hij Dit zou slecht gaan mijnheer ik heb van de zaken waarom u komt geen verstand Waar ik om kom Hij wilde verder § aan maar er was iets in hera dat hem het zwijgen oplegde Begrijpende dat zijn uitdrukking vreemd moest geklonken hebben voegde hij er bij Ik kom ook niet over kwaliteiten of prijzen informeeren mejuffer Waar ik om kom daar kunt juist u mij uitstekend van dienst zijn U kunt beter zeggen wat mooi en elegant is dan ik Ik heb meer vertrouwen in uw goeden smaak dan in die van mijzelven Uw oordeel en raad zouden mij ies te stade komen Hij keek haar aan diep keek hij haar in de blauwe oogen Er schitterde iets in zijn blik Het was of zijn pupillen vonken schoten Emilie kreeg andermaal een kleur en gevoelde zich in t geheet niet op haar gemak Wordt vervolgd li