Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1899

heeft een conducteur wegens moedwillige Ijeschadiging van rywielen het onbruikbaar maken van wielbanden uit haren dienst ontslagen De slomsom is dat het bestuur van den Dond de vergadering verzoekt a de voorgestelde bepalingen in het aanvullmgsontwerp voor zoover bet it wielrhders betreft te willen aannemei f b daaraan toe te voegen eftie bepaling waarbo de bestuurder van een rj of voertuig en een voetganger verplicht wordt voorden wielryder voldoende ruimte over te laten Cordang komt den 23en dezer in den Haaï rilden tegen Fischer over 100 Kilometer met motorgangmaking Un wid h T sn onderdZiM tl i Jarenlang droeg hy dezeHde kleeren die hy zelf indien het noo b wooS r i Ü alleen bewoonde kwam mmmor een vreemde zelfs ZthT o schoonmaakster zoodat het vuil wel met hoopen van den rond kon worden geschept 1 eukl Ü 1 Ü eiken morgen voor op z ke n Tl koopen bemorkte Xh Ü aiit wegbleef Na de Lr T de politie die oe ULur van den zondcrlmg met iroield 2 i t s ar vond nT dood op den vloer Xemeèn al f T vond mé awo 1 1 0 W I vuiiu luen 3UU Ü00 luark aan iroldswiiardio papieren en 40 000 mark aL haai lïd te dat eeii fc W rdbcpj ald h nerb g iamen twee m lierjyn wonende zusters oo Een 81 jarige gelddrager der firma Arnold Van den Bregh verloor Zaterdag by het verlaten van een wisselkantoor aan de Noordblaak te Rotterdam een portefeuillie inhoudende f2000 aan bankpapier Een belooning van f250 wordt aan den eeriyken vinder toegezegd Het bericht van een wonderbaariyken goudrjkdom aan kaap Norne op Aljaska heeft te Dawson City een onbeschrjfeiyke ontroering gewekt Een gondgi aver moet daar voor 6Ü00 dollar aan goud Bsbben opgegraven in den tyd van een week in stukken van 30 tot 143 ons Geheel Dawson City liep uit in menigten trokken de inwoners naar Snake Eivir alle winkels waren ledig de schouwburgen moesten gesloten worden Op écn dag trokken 2000 menschen weg Op het eerste schip dat naar de nieuwe goudvelden vertrok werd met graagte 1000 dollars voor een plaats betaald A vaa OS Az Md TaiUeur Meiweg K 73 73 ÖOUDA 3 JULI füDMtAND Cori Nwl W 8 8 dito dito dito 3 dito diio dilo 8 HoNoa OW 1CALI Inaohr jTOKlse 81 6 OoSTlN Obl in papier 1868 6 dito in ultor 1888 6 I MTOOAi 01 1 mot coupon 8 i ticket 8 l Obl Biniionl 1894 4 dito Gecoua 1880 4 d to bij Botha IJjj Ito b Hop 1889 90 4 dito in goud leen 188g 6 dito dito dito 1884 5 OPANJI Porpet echuld 1881 4 luiïBu Qopr Conv leen 1890 4 öer leeiiing mie D Oor leomn sor eO iaw An R p V objg 1899 6 MHloo übl Bu t Sck 1890 6 VlNtzmilA Obl loob p 1881 VMaTBïDAM Obligatien 1896 S WMDiH Sta l leeu 1894 3 ï T l M Cerülic toa UoU M t chappij dito n t P eekb p dbr 4 I Cult Mg derVcr teill d a Ur Hypolbookb pandbr SV NBdorlandsfhe baak aand l i elmaat oh dilo ï p h pandbr 3 Kolt Hy otlieokb pn ll r ii Utr Hjrpotbeokb dito SV 8 v ttn L Hypotheekbank p odb 4 A l l A Bqut hypolh panilb 6 90 Maiw L B Fr Li J ert M Holl IJ Spoorw MiJ a nd ed lud Spoorwegm and 920 Ned Zuid Afr apm a l 6 dito dilo dito 1891 4 10 6 TALM Spoor l 1887 89 A Eobl 3 Zuid Iia 8p mü AH obl 3 69 at sl Gr Rai Spw Mg obl 4 99 Ualtlaohe dito and ïailowa dito aand 5 Iwaog Ilomhr dito aand 6 106 Kurak Ch Anow Sp kap I 4 lojl Air r J Wig4 I 100 Cbic North W pr 0 v a nd l44 duo dito Win 8t Heter Qhl 7 I UOV Denver 4 BioQr Spm ce Iv 111 001 Oeolral obl in oud 4 1 104 Wi T K h i llCe v 66 M N 8p M lehyp 0 6 loi Ml K a 4pCl pref j u N YorkOu o W6 t Mi d 1 197 dito Ponn Ohio obh 6 f f l l yp inBoud6 St Paul Min iM nit obl 7 Uo Pae Hoofign obie 6 481 ditoditoLi o Ool lohyp Ó6 C iDi Can South Ohert v aaud 62 y O K Il Na Ioh d o O 1 Am lerd Omiuboi Mij aand 1711 Botte d Tr m e Ma d OoV N D Stad Amatordam and I Stad Boitordam aand 8 Bbloie Stad Antwerpen 1887 8 Blad Brusael 1886 9 HoKo Theiaa Eogullr Q aelaoh 4 Oonmm gtaauleonig 1880 6 K K Ooal B Cr l880 8 SpiUH Blad Madrid 8 1868 WtD Y r B Arh V l oert Vrkrs iSlotlirs De bfl de hoogere krygsschool gedetacheerde lelnit H M J Sark van het 4e reg jnf wordt 1 November a s eervol van die detacheering ontheven on keert alsdan naar ziin korps terug By het admissie examen voor de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam ii o a geslaagd de heer Muzerie alhier Zeveb uize Woensdag 1 1 bezocht de heer M W V Byievelt landbouwconsulent te Sommelsdflk met 25 leerlingen van de Landbouwschool aldaar de hoeve van don heer J H v d Torren Kz alhier Den vongen dag waren deze boeren in t Westland geweest om daar het een en ander te bezichtigen Toen zg hier alles goed in oogenschonw genomen hadden vertrokken zn door den Prins Alexanderpolder naar Eot terdam 6 US 981 98 98 STADSNIEUWS GOUDA 5 Juli 1899 Ter gelegenheid van den verjaardag van H K H Prinses von Wied werd heden morgen op het Kazerneplein parade gehouden onder kommando van Kapitein de Blauw Men schrijft nit KViesland in üuit cl d r ir Boerenbond knccW nit = akkern et niTor 1 T T emt en nia moor te doen wil hebben met de tal looze agenten in Duitschland wto bem t reg fr2 i i i iom zi htn i vinden waaruHloveu i tot het d L f P boloven van een n d oeir F iT d rèn kSeciit L h i de p itnr rhe tj a de e agent is royaler en stoft Ils ca dea m Mt vrB kermishouden de koston goenXniSi f dTs di Sf Krygt de agent veel volk dan is hii te beklagen want hy zardan dag dae uit moeten kermishouden en wolnT e cr curr nM £ Y Maar decon agentën d 101 zyn wy Gouwenaars nog al eens in de gelegenheid werkeiyk kunstgenot te smaken op verschillend gebied niet het minst was dit Dinsdagavond het geval Hebben wfl meermalen genoten van de orgelconcerten in de St Janskerk het concert van 4 Juli 1899 zal bj velen in herinnering biyven Volgens onze beschouwing was de uitvoering van No 1 3 56 en o en d van No 7 ofschoon zeer mooi meer geschikt de technische vaardigheid van den organist te doen uitkomen din wel het gehoor te streelen Mej ü L Jaeobi roepen wj van harte een tot wederziens of liever wederhoorens toe Zy toch had de verdienste hare omvangryke volle stem niet ongenietbaar te maken door te veel tn JrMMii of irillm Het is by mej J gebleken dat de kunst wèl dienen moet om de natuur te Uidm maar niet om haar geweld aan te doen No 2 Jerusalem uit de Paulus werd in em woord verrukkelyl uitgevoerd en uitstekend begeleid Ook No 5 werd weer zeer schoon ten geboore gebragt Om kort te gaan de uitvoering was volgens ons oordeel zoodanig dat wy talk een programma op cuUc eene wjze vertolkt gaarne nog eens zouden willen genieten 2047 1641 100 100 Bero Ambacht Vrydag 30 Iuni 11 hebben de leerlingen der 6de en Ode klasse van de 1ste O h S alhier met het personeel dier school eeii uitstapje gemaakt naar de Rotterdamsche diergaarde Daar de nieeste kinderen nooit die inrichting hebben bezocht was het voor de onderwozers eene dankbare taak de jeugd daarvan te laten genieten Het frissche we r werkte mede om de vrooiyke stemming te verhoogen Een verrukkeiyk gezicht was het toen na afloop van t bezoek aan de diergaarde de 70 jongens en meisjes gezamenlflk bet middagmaal gebruikten in het Kott kosthuis en zich aan de goed bereide spyzen vergastten Na nog eenigc merk S rt X bezichtigd gtng de stoet met de boot van 6 uur huiswaarts allen waren opgetogen over hetgeen zo dien dag genoten hadden Vermeldine W r lT f P kindervriend het hoofd der school eene belangrSke bydrage sehonken terwyi één zich bo ndieS voor het tekort borg stelde Moge dit prHzens de Berg Ambachtsche schooljeugd mi meermalen dergeiyk jvaa e J moge smScen Haastrecht In den prachtigen bloementuin van mevr Le Fèvre de Montignv staat een agavée americane honderdjarige alo6 in knop en als het mooi weer wordfzulen spoedig de negen knoppen in bloei zyn Voor NiEDWEBKERK u d IJsEL Zaterdagmiddag sloeg de bliksem in de woning val den ÏÏer nI 7 4 i Z Wpfas polder Na eerst het bovenste gedeelte van den makelaar er afgeslagen te hebben baan aI Ü Ï oerste vorst l L n eden kwam ging langs den muur en het dakvenster waa an Infiof r iiïeïd werden en sloeg emdeUk den dorpel van een raamkózyn stuk De landbouwer zat juist met znn talriik ïe zm aan het middagmaal geen wonder fus dat men hevig vtrschrikté GelukS wert t K veroorzaakt en bepaaidlSe schade zieh rileen tot het bovengenoemde TTp o i f B J deNed Herv Kerk alhier ds J fiomp e Luateren Boskoop By de oTv dag plaatsMhad hebbende stemming voor een M fm gemeenteraad vacature Veldhuizen IZ tgebraeht 426 geldige stemmZf wLr n op de heer Jongeian 194 Ltimieiaa 72 en H Van der Tak 160 stemmer nwaar de 15 Herstemming tusschen de heerffl J Jongejan en H Van der Tak 38 U8V 916 100 67 671 69 5 V Waddinxveen 0 tS Sk r l ers Froiierik ouders K ZweerJ W vand Bon on ah n van der oir l t l Agatha Mari W e en ftdi l zen en Jf ders C Nieuwenhui ouders T On nina wnÏÏn y on A van Velde Wilhelmina Mnrgaretha ouders A van der Bussen en A Honkoop OVEELEDEN A C Hondyk 5 m ADVËRTËNTÏiN 88 1 V 48 Directe Spoorwegverblndlni en met GOUDA Zomerdirast 1899 Aangevaogen 1 Mei TUd vao Greeowlch 107 00 100 100 116 118 S6 lil OODDA ttOTTXSDAUtiee nn U ül 18 18 18 68 1 91 9 11 8 86 3 48 9 96 Ooadt Moordrecht NieuwerVork 7 84 Otpelle 7 41 RoHxrdiin M 80 7 60 Aotterdamü F t Uotterdam B k Alleen des Dinedaga 10 9 10 87 11 18 11 48 11 d Alleen Ie en 8e kluee Extri bijbetalen Op deae treinen ayn Zondag Maaada en Dinadag Mndaagaohe reteorbilietten oor de ge k Torkrijgbaar tegen enkelen yrachtpma H HoUandaobe Spoor OPRU J fIi G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen VEKSCHEIDENHEID h H i il Lockstedterkamp vL n I l ministerie van oorlog eenige stukken land opgekocht ten deele met huizen bezet en o a een ne donr t Nadat dU dorp door de inwoners verlaten was kon men in den nacht een voor vredestyd ongewoon schouwspel zien Twee batterLu veldarta SescS plat Keeds bytet maar totnllT K n in brand maar toen er snelvnnr gecommandeerd werdt iicfttei laaie Het was een uitstekende oefening waarby de voortreflel kheW der Dmtsche artillerie goed uitkwam doch op we t aTkSa chieto efe ROTTE8DAM 90DDi Tiea Teraa 10 80 18 16 H P VANW1JIIGAARDIN COIFPKUli HPECIAUTEIT in alle soorten HAARWEEKEE StoUwerck sche Borstbonbons taoeerd na vuorsebrift van den I UmvOTtdteits Prof Gebm Hofrad Or Harl M Bonn hebbeo sedert SO Jaren jbrorzMbtend middel t en hoorton heoaohheid eo Mndoening der demtag or en niistoebnde diensten bewS Bu spoedige afwiseeling van warme M koude lucht IS t bijzonder aanbevelenswardig een bonb te gebruiken Verpakking Geele pdjes 26 cmt Alom verkrijgbaar 11 64 1 0 18 84 1 19 6 99 7 44 8 06 8 14 9 00 10 4 AUeon Ie en 8e klaaae extra betalen f Faenltatief op dtn loop kan niet gerekend worden H Hollaoiaehe apoor viae veraa 4 66 6 l H 6 07 1 8 6 18 l 8 6 88 1 30 1 41 8 49 4 16 4 46 6 87 6 U JDA iibN Haan 1 03 1 81 8 14 8 46 4 18 9 98 9 67 9 66 10 96 aiUifO 6 48 8 05 7 06 7 80 7 46 8 8i 00 9 46 10 11 11 87 11 86 18 A 1 86 8 4E 3 00 4 00 4 104 46 6 80 U 7 00 7 48 7 66 8 66 4S 10 80 Voorborg 6 41 10 17 1 41 4 6 6 18 9 49 Zoetetm ZiBK e OJ 10 89 1 66 4 0 8 80 10 08 ZefenhMo 6 18 10 4S 8 08 4 11 8 8 lo U ft 4a 6 94 6 J7 SI 7 41 f ll li01r 97 10 13 10 64 11 f 7 18 08 1 S7 8 17 H u 8 97 1 7 6 8 6 19 00 6 60 7 87 8 10 8 98 8 99 10 85 10 69 4 Harmonikatreb alleeu Ie en 9e klaaae extra betalen V Reiiigora voor de lijn fireukelen Amaterdantnogea ria TJtreOQ reuen n 8 47 9 07 Het bestuur van den Algemeenen NederSrTt ond heeft z cb me een land gewend aan wier leden het heden ter S vf If rondgedeeld naar aanlei vil T aanvulling van het provmciaal reglement op de wegen en voetpaden met betrekking tot de wlelr d r8 6 99 8 88 Z 40 7 04 8 88 8 66 MO 10 61 yj j j Ulreoht s 8 66 7 bS 8 80 8 49 9 90 10 16 10 88 11 8 18 08 1 87 3 08 O S 6i 4 48 6 38 6 4l 8 53 7 68 9 19 10 00 10 84 Woerden 6 16 8 63 8 14 10 88 11 66 19 97 4 9I 7 9 9 4 10 64 Oudew 6 80 7 01 9S 10 46 1 36 4 81 7 87 9 4 Unit t 60 7 17 7 87 8 86 8 00 9 88 9 88 10 6 U l 11 11 19 61 8 0 8 40 3 66 4 41 6 80 8 10 7 18 7 18 8 88 10 08 10 16 11 10 Tot vóór eenigen ttjd leefde in Dessa belang van de scheepvaart De provinciale begrootingen en verband hondende sobsidievoorstellen werden verzonden naar de atdeelingen In banden van speciale commission werden Ie van de leden v Vellen Van Wicben Brouwer Qnarles van Uüord Van Vollenhoven Volleer en Evers lid van Ged Staten de subsidleaanvrage van den Eaad van Alkmaar voor aanleg van een rijweg bet voorstel tot wijziging van bet reglement op de wegen en voetpaden o a met bepalingen omtrent het rflden met automobielen naar welke commissie tevens verzonden werd het heden te dier zake ingekomen adres van den Alg Nederl Wielrpersbond dat in de vergadering aan de leden was rondgedeeld 2e van de leden Bevers Noothoven van öoor Van Velzen Korteweg en ïakkor de provinciale rekening over 1897 3e van de leden Kley Van Dissel Drost Kemink van Fisenne Bnint en v Bijland de aanvrage van het grootwaterschap van Woerden om subsidie in de kosten van vernieuwing en verruiming der sluis te Bodegraven en de voorstellen tot wijziging van verschillende polderreglementen 4e van de heeren Michiels Visser Lodor V d Lith en Blussé de aanvrage om subsidie voor tramverbindingen Gouda Boskoop en Gouda Schoonhoven De adressen van de gemeenteraden van HiUegersberg en Bergschenhoek om subsidie voor verandering van den grindweg werden naar aanleiding van nieuw ingekomen adressen gerenvoieerd aan Ged Staten om advies Bij het voorstel van Ged Staten om de medodeelingen omtrent de plannen tot wijziging en aanvulling van het Reglement tot bevordering der paardenfokkerij voor kennisgeving aan te nemen betoogde de heer v d Öyp Barendrecht dat het belang der zaak poedige herziening van het reglenfent vordert weshalve hij verzocht dat Ged Staten in de najaarsvergadering een voorstel daartoe louden indienen wanneer inmiddels van regeeringswege geen ontwerp van wet regelende de keuring mocht zijn ingediend Hierop antwoordde het lid van Gedeputeerde Staten de heer Van Weel dat Ged Staten dit zeer gaarne in overweging zullen nemen maar bij kwam op tegen de bewering van den heer Barendregt dat de regelingscommissie zich in deze zou verschuilen achter het voornemen der regeoring tot het voorstellen van een rpswet te dezer zake Namens Ged Staten verklaarde hij dat zij het volste vertrouwen stellen in de beslissing der jury zoolang daaromtrent geen rechtmatige klachten tot hem waren gekomen Maar Ged Staten zijn bereid voorstellen te doen indien in de najaarsvergadering nog geen regeeringsvoorstellen zijn gedaan De Staten beschikten afwijzend omtrent de aanvrage om subsidie van regenten van het Nederl Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglpers te Utrecht Het verslag van Ged Staten omtrent het getal der Zuid hoUandsche krankzinnigen en de plaatsen hunner verpleging werd verzonden aan do reeds vroeger benoemde commissie ad hoc w 7 90 7 S8 8 19 door 7 97 8 88 9 01 A 46 9 08 9 19 Uotterdam Bours t Rotterdam D F Rotterdam M 4 46 OapeUe 4 66 Hieuweikerk 6 04 UoordiMht 6 11 oida 6 17 7 16 7 87 6 45 6 66 6 06 14 6 0 Oouda Zav nbuixea M oerka Mlle SoatormeerZegwaard Voorburg a Uafca 7 96 8 09 8 48 8 8 7 87 9 00 7 48 9 098 08 1 8 07 1 86 9 10 t 86 8 34 7 60 S 83 6 90 6 86 6 48 6 08 louda Oudew Woerd IJtrMht Hierbij sprak de heer Rnysch z n leedwezen uit over de late toezending van dit rapport waardoor de leden der Staten en de commissie dit punt niet tijdig en voldoende konden onderzoeken TJit het antwoord van den heer Van Weel bleek dat t Ged Staten niet mogelijk was dan vóór het laatst van de week de gegevens te ontvangen en rapport op te maken Kveneens vereenigde de vergadering zich met het afwijzend advies op het adres van Schuttevaer verzoekende te bevorderen dat de Lage Brug te üverschie worde verhoogd of door eeue beweegbare brug worde vervangen De aanvrage om subsidie voor tramverbindingen Amsterdam Alphen en LeidenHaarlemmermeer in handen gesteld van Ged Staten ten fine van advies Voorlezing werd godaan van het adres van de Permanente commissie nit de reederij te Scheveningen houdende dankbetuiging voor het Staten besluit in zake den aanleg van een bommenhaven te Scheveningen Het stuk werd voor kennisgeving aangenomen Ged Staten stelden voor hunne medodeelingen omtrent den toestand der kanalen voor kennisgeving aan te nemen omdat zij daarin geen voorstel deden maar hun voornemen tot verbetering aankondigden mede namens de heeren Rnysch en Michiels stelde de heer Van de Velde voor die modedeelingen te verzenden naar de afdeelingen waartoe met 47 tegen 26 stemmen besloten werd Het bezwaarschrift tegen de wpe van reconstructie der waterkeering langs de Gouwe te Waddinxveen werd in handen gesteld van Ged Staten ter overweging Afwijzend werd beschikt op het verzoek van A C Koolmees te Nieuwerkerk a d Ussel om een hoogere vergoeding voor ten behoeve der vaartverbetering onteigende perceelen onder Waddinxveen De volgende vergadering zal gehouden worden op 11 dezer te 1 uur Gemengde Berichten Een tapper te Utrecht kreeg eergisteravond twist met twee bezoekers en werd met dezen handgemeen toen hiJ hen wilde dwingen zijn inrichting te verlaten Eindelijk mocht hjj hierin slagen doch het bleek toen dat één hunner L genaamd ernstig aan het hoofd was verwond en hevig bloedde Daar niemand dan deze tapper zulks kon hebben gedaan werd de ander v d L daarover zoo driftig dat hij bij dezen met de hand een groote glasruit stuk sloeg Dit had voor hem echter hoogst ernstige gevolgen want hjj sneed zich daarbg den pols van de rechterhand af en wel dermate dat die hand vermoedelijk wel altijd Btijf zal blgven Beiden wendden Mch tot de politie om geneeskundige hulp doch deze liet hen naar bet ziekenhuis brengen Omtrent het drama dat te Dordrecht in den nacht van 24 op 25 Juni in de Torenstraat is afgespeeld vernemen we dat de 20jarige publieke vrouw Louise Bakker door de verdachten zoo mishandeld is geworden dat de dood spoedig gevolgd moet zjjn 9 64 10 49 11 13 11 9 1 11 86 1 7 U 48 1 14 11 61 18 89 1 9 K 1 H V It ¥ k 11 18 40 a 68 10 1 10 99 10 36 10 48 10 01 10 17 11 v 7 6 40 10 1911 16 11 19 11 O 11 41 11 66 10 46 11 461 19 46 I I RfcU H 19 40 9 90 8 37 8 46 S l8 viee craa i lJ 4 88 l sf 1 6 04 J I A 18 00 10 19 10 67 11 14 11 88 11 46 ls 88 1 18 Louise Bakker moet in woordenwisseling zijn geraakt met twee bezoekers van een herberg die daar een glas bier zaten t9 drinken Louise moet toen naar buiten gegaan zijn na aan het hoofd te zfln verwond Zy echter werd door de beide bezoekers achter de Nieuwkerk achterhaald en moet toen doodgeslagen en getrapt zijn De beide verdachten moeten toen ook het lijk afzichtelp verminkt hebben Zy zouden het langs den Bijenboek naar de Merwedekade gesleurd en toen in het water gegooid hebben Zoowel de beide verdachten de 20 jarige Bertus Smits uit Dordrecht en de 21 jarige Bergyk uit Zwyndrecht als de Duitsche Dien de bierhuishondster die Hendrina Schmirz weduwe Laepler heet 33 jaar oud is en te Praept geboren is zjn gearresteerd en in de gevangenis in voorloopige bewaring Er is toestemming verleend om het Igk van het slaehtoffer te begraven De verdachten moeten bekend hebben D Ct Te Bergen op Zoom heeft men gisternacht door het uitzagen van een paneel in de serredeur ingebroken by dr K in de Stationstraat en tafelzilver en sieraden gestolen Deze woning ligt tusschen bet huis van den garnizoenscommandant waar een schildwacht surveilleerde en naast het woonhuis van den commissaris van politie Men is de dieven nog niet op het spoor Men meldt uit Den Haag aan de N H C Gister zwaar stormwederte Scheveningen uit den N W hoek Tegen vloedtyd in de morgenuren was er veel vrees voor schade Van alle kanten werden voorzorgsmaatregelen genomen Het Zeebad Scheveningen liet allen opstal van t strand op den muur brengen De gegadigden der winkelgalery ruimden bun kleine magazynen uit en brachten den voorraad in veiligheid op de duinhelling er achter gelegen t Had dan ook op den strandmuur veel weg van een kermis in staat van afbraak Op den muur wat nieuwsgierigen die weer en wind trotseerden Tegen 12 uur met de eb kreeg men respyt tot vannacht tenzy t weder zich mocht verbeteren De zee stond hoog maar kwam niet geheel aan den muur en het plankier voor de winkelgalery Een zestal bomschniten bj den vuurtoren gereed liggend tot vertrek op de baringvangst moesten geducht gesjord worden om niet van anker te worden geslagen Enkele tentjes en de barakken van het Volkszeebad moesten ook buiten bereik van het zeewater gebracht worden maar per slot van rekening liep alles goed af Men scbryft ons Het Programma van de Muziekuitvoering te geven door het muziekkorps der d d Schuttery onder leiding van den Init kapelm J G Arestz op 6 Juli des avonds ten 7Vi ure in de tent in t Plantsoen is aldus 1 Marsch Jubilaire Hannover Aangaande de geruchtmakende diaconiezaak t e IJzendoorn kan het volgende met zekerheid worden bericht Niet de verdachte diaken is gisteren by den rechter van instructie verschenen maar enkele getuigen zyn door dezen opgeroepen Voorts zflu alle stukken en bescheiden die betreffende deze zaak by den scriba van het classicaal bestuur berusten opgeeischt Nog in den loop dezer week zal genoemde scriba door den rechter van instructie worden geboord Dat het classicaal bestuur in deze zeer ingewikkelde zaak niet stUgezeten heeft bewast het lyvig dossier dat aan de justitie is overhandigd en ook de omstandigheid dat door dat bestuur voortdurend pogingen worden gedaan om de zaak van kerkeljk standpunt tot een goed eind te brengen 4 48 4 66 6 08 09 6 18 6 99 6 19 7 14 7 6 8 03 8 10 8 17 8 9 8 17 8 S8 8 68 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 6 40 6 80 7 8 10 47 10 66 4 04 7 10 De Maatschappg van Staatsspoorwegen 6 91 6 86 8 0S 1 44 8 69 1 64 8 01 8 08 8 14 8 83 1 11 4 16 4 87 4 47 4 64 6 01 6 07 9 9 17 6 87 6 8 4 8 41 41 I 68 10 08 10 16 10 88 68 10 88 8 18 8 80 l 4 0 4 84 49 O IB 7 17 7 89 7 69 8 80 8 8 9 8 10 16 10 89 10 40 11 1 8 11 10 18 8 88 êo 10 87 8 36 E 10 8 66 16 48 7 46 8 06 8 41 8 48 8 5 9 40 10 44 10 88 11 07 1144 O O U U A A MSTEKDAtI viae letta 00 1 1 8 08 8 17 9 88 10 10 10 67 18 08 1 18 9 88 8 98 4 O 6 66 7 10 7 18 7 8 10 88 11 01 10 48 10 66 11 18 11 3 6 06 6 13 6 13 1 98 8 16 H S6 8 9S 9 69 10 80 1100 Am t W 8 01 8 63 9 06 10 16 10 64 19 48 18 67 8 00 8 88 4 16 4 67 6 00 6 87 6 57 8 16 9 0010 0 0 1010 4311 8711 68 Annt C 8 i 9 0S 9 90 10 80 11 09 1 08 l l i 8 16 8 41 4 30 6 19 6 16 7 18 8 80 9 1810 1810 95 11 00 1168 18 07 8 48 68 Vmal 6 86 7 7 40 9 8 9 46 11 18 18 01 18 86 8 80 8 18 8 81 4 46 6 18 6 36 7 16 8 1 0 86 8 46 Ami W 6 4S 6 60 7 36 66 9 30 10 00 11 80 18 18 18 40 8 4 8 80 8 46 6 00 8 86 6 60 7 30 8 86 U 40 10 00 Oouda 7 17 7 84 8 18 8 49 10 18 10 48 18 611 08 1 84 8 88 4 17 4 88 8 47 7 68 7 88 8 14 9 1S 10 7 11 10 Overture Cleopatra P J Scbweinsberg Walzer Souvenir d Anvers Jos Kessels 4 Fantasie Tannhduser Wagner Valse Au Pays Bleu J Klein Potpourri Populaire No 5 G Eenauds 7 Sonde des Petits Pier rots Marsch I A Box No 3 4 6 7 eerste uitvoering By ongunstig weder wordt door het uitsteken der vlaggen op den St Janstorende dienst afgelast INGEZONDEN De 2e luit P J H van der Palm van het 4e reg mf gedetacheerd by de hoogere krogsscbool is bestemd om 16 September op te treden als leeraar bg de kon mil academie te B eda Geadiie heet Iledaeleur f Vergun my s V p een plaatsje in uw geacht en veelgelezen blad by voorbaat hebt u reeds mijn oprechten dank Op den 3dcn Juli jl werd my een exemplaar van de verkiezingsbode aan huis gebracht onwillekeurig nieuwsgierig wat daar m stond viel my direct een praatje van Kees de brugwachter met zgn vrouw m t oog Kees begint daarin met een liaat tegenover alles wat liberaal is en in het bizonder tegenover den heer Noothoven van Goor Kees zou er miserabel van worden zegt hy neen Kees daar geloof ik mets van maar ik geloof dat gy altiid een miserable kerel zyt geweest en fls zoodan g wel het tijdelgke met het eeuwige zult verwisselen want een man die met zijn vrouw oen kletspartDtje houdt over belangrijke seraeentezaken is geen man dat moet M doen met ervaren en ontwikkelde mannen die verstand van zaken hebben Gy komt zoo bepaald nit als Brugwachter maar zeg Kees hoeveel toestanden zy eï wel met m de maatschappy die verbetering behoeven en zoudt gy verbeelden dat die verbetering alleen door uw partygeuooten zoo maar m het leven kunnen geroepen worden neen Kees gy zyt op een dwaalspoor Ik ben geen liberaal noch clcricaal ook geen auti liberaal maar een echte Oranjeman en wiL w 1 J iidaten niet bediend IZIZ veel achter l i 1 S 1 over door de sociaal democraten Gy hebt daar zoo het een en ander opgerakeld van een der nobelste ingezetenen van Gouda die reeds jaren achtereenvolgend al Wethouder enraadsM de gemeente met zjn beste krachten heeft gediend en bygestaan en zoo opeens is bh bgum ongenade gevallen neefKees dat had Ik net achter jou gezocht gy zyïvoLens m n opmie een onbetrouwbare kerel vin Z T daad van een uwer vele candidatcn opnoemen f zijt gi er met mede bekend nu dan zal ik t eTeven r een ten bestete geven gy moet weten Koes het is altiidmaar agunriyk Nu luister Kees Het was in den jare anno 1800 en zooveel woonde er op de Nieuwehaven te Gouda arm R i f i aren arm erg arm Kees en zullen het nog wel ziin hn vendien is de man diep ongehkUg en ka door zyn aanhoudende enuwtofvallen b KeTfk r treurig Jiees Ik was dan ook met het lot van Am man begaan en heb hem dU i ee naar tont zX r n Id in haSn eMopt zelfs heb ik hem van oanier inkt pennen enz voorzien om er merte genten en waarachtig Kees van my armoede want telit f ebaté roosKleurig uit maar de man was er niet irpwliiltt SaS dlfi ik op eeX1yd gestaan door een uwer vele candidaten zoo ardo n ft wiP werkv uw paraon ik wil zeggen met den werkman om te gaan hy zag direct in er niets met spfakTs n lSr f eginnrwa oSgeïnkwS kI vrouw die is niet ha fzoZaa ik Zf ltr f aardappelen i tf ra tTu fard S waren wflp i waliteit r dS i stke nizfe s Seid Z maaktheid naby do belalttog Zlt t lSir l e1LïentiU AVJIEH seMe t van het Hbld wn d v an de hand gewond ytand meer agressief Veel gevergdvan de troepen o s W S