Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1899

Vrijdag 7 Juli 1899 No 7933 38ste Jaargang MAAS BMMIJII BIJ Slotemaker Co ftOüMïHE muw MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken E CASSllO TANÜART S Turfmarkt V71 Oouda Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko 119 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN SPREEKUUR van 8 toti5 uur VRLTDAGS van t tot nur ZONDAGS geen spreekuur OÜTVAWGEN alle soorten SCHOENWERK voor het Beisoen 1899 Geen beter adres als het Noordbtabamisdi Schoen en Laanenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstecg Alle reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 68 lidcLell are Scliool voou Handel en Administratie m HAAG Barenlszstraal 49 Commiii ie van ToexUtht de Heeren Mr M 1 U M KOLKMAN lid der Tweede Jhï fe A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTER8EN lid der Tweede Kamer L d 7 L DERAM Mr W DE RIDDER Directeur der Haagsche Rank H P DE 8WART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 roorberetdende èènjaHge eurmia voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarige cursus tot opleiding voor de Hondel en teer A driejarige zie Prospectus voor enkele Examens Leer lingConsul Ambtenaar bij de GemeenteAdministratie of aan de regeerings departe inenten j jj J Voorbereiding voor de ittuate van het Notariaat Algemeene ontuikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaandadres Woensdags cnZater dagB van 2Vi t Dordrecht Singel 71 daoverige dagen i Prospectus verstrekt gaarne De Directtur F TïfflfSTBJ thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DOBDMOHT ¥ Openl areYerkoopiiig I op DINSDAG 25 JULI 1899 des morgens te elf uren onmiddellïk volgende op den tegen dat nur aangekondigden verkoop van onroerende goederen in het Hotel de Zim aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOBTUIJN DEOOGLEEVER van eene HANDBLËKKËRIJ bestaandfe in WOONHUIS SCHUUR met PAARDENSTAMPMOLEN WASOHHUIS met DROOGZOLofeRS BLEEKVELD en ERVEN in de Boelekade te Gouda Wijk R no 68 groot 8 Aren 50 Centiaren Terstond te aanvaarden Het terrein aan de Straatzijde gelegen ia seet geschikt voor Bouwterrein Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris ÏX ETUIJN DROOGLEEVERtc Gouoi Inmaak Kruiden DU WOLrV eo Co WESTHAVEtJ 198 A SLEGT beveelt lich aan tot het leteren tan Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood g cent de K G NIEtftvK HAVEN 28 W f Bekroond op de Internationale Tenloonitelling vao Bakkerj Maalderij eo Kook knnat te i Oravmhage met een diploma Vergold Zilveren Medaille ÊDvadi lUUiidicloOlukMlB DelttscheSlaolie Oecomblneerde NATUUR 6ENEESINRICHTIN6 door planten krulden oïon water licht lucht eni Hiwnüere behandehng van Itnnwziekten veriwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporig heien hoofil en ruglijden bleekiucllt taaa IHden slechte Moedsmenglnir lekten Art stofwisseling horstlUdeu rheutiial Ismus Isschias vlechten en huicUiekten ItiUijk pension Hxterne bebajideling in bpeciale gevallen l ro MCtas op aanvrage ratls en franco Sanatorium Arentsbi rgh VnOKBUKG bij Den Haag aan de C eestbrug Een ware Schal voor de ongelnkkiae il i5htofier dor Zellbevlekking Onanie en gehe jne aitspattdngen ii het beroemde werk Z Dr Re au ELFBEW VKIÏMCi HollandKhe nitgave met 27 afb Pro 2 gulden leder die aan de verscbnkkelpe getolgeu vau deie ouden d IMt moet bet leieu de oprechte leenng die het geeft redt jaarlSks daiiend van een ukeren dood Te verh jgen b hetVerlage Magaiin te teipri Neumarkt 34 franco tegen lUHndinfc tan het bedrag ook in poeaegol en in eiken boekhandel in N ollaud BOÜBSGBE WAT EBLEMB mTSClAFriJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abo ementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JULI De Direetfur D C W VAN DER LAAK üt JWIELEi ü Wilt U prettig en goedkoop rijden Koop dan een Deze Rywielen ziJn fraai en solide en worden op maat gebouwd van af M 1 jaar degelijke garantie Kover Victor Surprise Matador en allc andere Rijwielen tot uiterst eoncurreerende prijzen hbttiiiglooze rijwielen Ruime kenze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR OS cent per bus van 1 K G Bonds RUwlelhersteller Iste Klaasa W 1 D VA RIJMENAM Veerslal Gouda Pain Expclkr Dertig jaar wordt dit middel met verraasend buüoos alB pynstiUeade inwnjviog tangeweiid tegCD Kheumatwk Jich t Verkoudh ftid pgn in deo Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig E tract mimh mg euz pro fd i Dit be uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem vati del verook 10 Men lett HiuHmiddieatdu H 1 VA SCHAIK Co üenHaa8 lleV raiiciers dera vertiüuwüo op het fabriekBmerk Ankert Ad l ScenMcdefl ÏD de meeste apotheken Tc Amaterdam by Uloth Cléban vftii Tuyïl en Bandera VAN SCHAIK Co 8 Melianthe ia liet be t middel der reld Is VAN SCHAIK Co 8 Melianthe geneest Kinkhoest 1 JJ VAN SCHAIK Oo a Mellintbe geneest iioowel oud Is jong VAN SCHAIK Co S Melianthe mag in geen huisgezin ontbreken VAN SCHAIK Co S Melianthe stimt voortdnrond onder Scheikundig toezicht VAN SCHAIK Co S Melianthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK JC Co B Melianthe ia bekroond met Eerodiploma a VAN SCHAIK Co 8 Melianthe is brkroond met Goud VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Ziher VAN SCH AIK Co S Melianthe i verkrijnboar in finoons J C RATELAND Boe oop B y W1 IK Oudmnl r M KOLKMAN Waddin meer U IIOLLMAN Bodegraven PIN KSE Nieuwerierk o d lJtul W J TAK DAM Haaelreeht A N TAiiZESSE Schoonhoven Firma WOLFFS Co Westhaven 198 Gmda ZJ MiETJiBS Kleiweg E 100 Gouda E H VA MILD Veerstal BUWMEN B 126 t6 Qmida A BüUMAN Moordrecht Hel Agentschap voor GOUDA van dil gfitn tig bekende Kijwiel is van TIKSEMA S IlIJWIFXHA DËL oversesaan op den Heer J C DER CUTER Tiendewég GOUIII De Importeurs JOH KOOPMANS Go T mmmi tehlotisi s BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP VVOKNSOAO 18 OCTOBER en op VUIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bil plaatsing der Loten zal de 1ste Prjjs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN z n verkrijgbaar tegen 1 hel l ot 11 voor f 10 bij A BRÜ KMAl en Zn LANGE TIENDEWEG GoiiDA Druk van A BRINKMAN Zn Bultenlandsch Overzicht Kapitein Dreyfus zette Dinsdag en Woensdag liet onderzoek voort van zijn dossier mr Labori en diens beide secretarissen zijn hem daarbij behulpzaam Dinsdag brachten ziJ hem zoowel des morgens als des middags een bezoek Daartusschen mocht de gevangene een bezoek ontvangen van zijn vronw en van ziJn broeder Mathieu In de stukken dfe kapitein Dreyfus nu bestudeert komen ook voor de documenten over het proces Zola en van het militaire proces tegen Esterhazy Hoe meer Dreyfub p oogen opengaan over de afschuwelyke weefsels waardoor hij omstrikt werd des te meer uit hiJ zich ook over ziJn behandeling gedurende ziJn gevangenschap Aan zijn vronw moet hij verklaard hebben dat in 18iï6 terwp iiij de koorts had hj twee maanden lang Htetenen moest dragen dat verscheidene brieven welke hij aan zijn advocaat mr Demange richtte dezen niet iij handen kwamen en dat brieven aan hem gericht onderschept werden of hem met vertragingen van meerdere weken worden ter hand gesteld Kapitein Dreyfus merkt niet zonder naïeveteit op dat hij zich verwonderde dat men zulke lage handelingen toepaste op iemand die de uniform gedragen had en sprak deze woorden t Is iin gedaan met zwakke toegeeflijkheid ik zal strjden Do heer Van den Peerdboom de Belgische ministerpresident heeft het voorzichtig geoordeeld zijn inzichten over de wijziging die in het ontwerp SchoUaert moeten worden gebracht voor zich te honden Hij heeft eergisteren slechts medegedeeld dat wijzigingen door de Regcering zoowel als door verschillende Kamerleden worden noodig geacht waarom hij voorstelde het ontwerp met alle amendementen te verzenden naar een commissie die een rapport zal uitbrengen over de gelieele kiesrecht quaestie Dit voorstel verwierf de algemeene goedkeuring De geheele linkerzpe steunde het regeerings voorstel en stelde daarbij slechts twee Voorwaarden die door de regeering werden overgenomen een volledig onderzoek van alles wat met de kiesquaestie samenhangt daaronder begrepen het referendum en de benoeming van de commissieleden der linkerzüde door de oppositie zelve en niet door de meerderheid De heer Thoodor stelde een reeks amendementen voor die in werkelijkheid de beteekenis van het geheele ontwerp Schollaert veranderen Het voorstel Theodor strekt voor J EViLLE10J Gedenkschrilten van een Gelokzoeker or ANÏHBAL DE VONDELING Naar het Fransch OOR W NUTTER 35 En begrijpende dat antwoord geven tot nieuwe complimenten aanleiding zou geven die zij niet gevat gcno g was om behoorlijlc te beantwoorden en die haar in een onaangeftame verlegenheid en verwarring brachten besloot zij haar toevlucht te nemen tot een kleine list Om in het magazijn te komen moest zij de kamer van Louis voorbij Op een afstand zag zij Louis voor zijn venster staan en oogenblikkelijk greep zij de gelegenheid aan om zich zoo al niet van het eenigszius lastige gezelschap te ontslaan toch te verhinderen dat het onderhoud op deze wijze doorging Mijnheer Louis zeide zij op den drempel van Louis kamer staande ziebier een heer die het magazijn wenscht te bezoeken wilt ge niet zoo goed zijn mijnheer rond te leiden en de inlichtingen te geven die mijnheer wenscht Hektor beet zich op de lippen en wilde haar weerhouden doch het was reeds te laat Louis keerde zich orn en nam hem op Het jonge meisje trok zich haastig terug Louis Dubourg keerde zien oto gelijk wij zei namelijk tot zuivere invoering van het proportioneele kierstclsel De commissie zal bestaan uit vijftien leden tien uit de rechterzpe en vijf van do oppositie Zoo is dan zegt de Ind Bolge het ont wcrpSchollaert feitelijk ingetrokken en de regeering feitelp afgetreden Want de commissie van vijftien leden door de Kamer benoemd heeft de taak der regeering overgenomen De senator Paul lanson heeft aan den afgevaardigde Lorand een brief geschreven over den toestand waarin liJ zegt dat do eenige voor de oppositie aannemelijke oplossing is de invoering van proportioneel kiesrecht met provinciale districten En de Ind Beige noemt dit het logische gevolg van de beweging der denkbeelden en der toestanden Het is niet alleen een quaestie van recht hot is een noodzakelijkheid door don toestand geboden Dat de regeering zich daarvan rekenschap moge geven De stille tp in de Duitsche politiek is begonnen met het vertrek van den Keizer uit Eckernfoerde naar de Noorscho wateren en het op reis gaan van de voornaamste ministors Prins Hohenlohe gaat weer als elk jaar een paar dagen naar Parijs en van daar naar het Schwarzwald ook graaf Bülow neemt verlof en Micquel gaat te Ems een kuur doen Eergisteren heeft eindel k ook het Huis van Algevaardigden het voorbeeld van den Rijksdag gevolgd en is het voor onbepaalden tp uitcengegaan Erhr von Heeremann vroeg om de volgende vergadering in geen geval v6ór den 14den Augustus bijeen te roepen en de voorzitter von Kröcher beloofde dit onder den bijval van de rechterzij f bet centrum De partijen kunnen dus in eigen boezem lang en breed beraadslagen over d kanaalwet Tot deze weer aan de orde is geweest zal er ook nog wel geen verandering komen in de samenstelling van het Pruisische ministerie De Times behandelt weder in een hoofdartikel de Finsche kwestie naar aanleiding van het onthaal dat do internationale deputatie naar den tsaar te Petersburg gevonden heelt alsook van het onmiddellijk daarop gevolgd keizerlijk rescript gisteren in het Russische regeeringsblad opgenomen De Times ziet daartusschen verband en beschouwt het rescript eenigermate als een gevolg van de Europeesche petitie aan den tsaar ten bate der Finnen Het nieuwe rescript bewijst immers dat het gevoelen van de beschaafde wereld we degelijk invloed heeft den en wierp een blik op den bezoeker De volgende seconde had hij in hem den dandy achtigen bezoeker van het theater de la Gaité herkend dien hij achtervolgd had en omtrent wien een geheimzinnige stem hem had ingefluisterd o zijn hoede te zijn Hij herkende den markies dadelijk Dat was de man wiens naam de Chateaudieu was En het vage vermoeden het op niets lierustend wantrouwen dat hem den vorigen avond bewogen had dien jonkman te achtervolgen werd plotseling zekerheid Helder als de dag zag hij eensklaps dat die man het oog had op Emilie De markies de Chateaudieu de afstammeling van een oud adellijk geslacht wiens voorkomen duidelijk zijn levenswijz verried had het oog laten vallen op Emilie Potard de dochter van den meubelfabrikant Op hetzelfde oogenblik dat hij hem begreep en doorzag voelde hij zich volkomen bereid om den jonkman daar vóór hem te worgen of te doorsteken Hij meende gevoegelijk het doel van dit bezoek te kunnen afleiden Dit bezoek had hoofdzakelijk ten doel ofti te trachten vasten voet in deze woning te krijgen riij werd bleek van drift Hij gevoelde een bijna onweerstaanbaren lust om den markies te zeggen dat hij wonderwel be greep wat dit bezoek te beteekenen had en hem voorts te verzoeken zich zoo spoedig mogelijk te verwijderen Maar de moed ontbrak hem om aan de ingeving van zijn hart gevolg te ge D op de Ruaaischo regeering Overigens vindt het blad het rescript onbuigzaam en peremptoir De keizer antwoordt niet op de stoutmoedige kritiek van den Finachen Landdag op zijn staatsgreep Hij verzoekt Hobrikof eenvoudig de ongegrondheid van die kritiek wereWkuudig te maken Overigens is de keizer van zins in Finland zijn gang te gaan overeenkomstig zp Febmari manifest De Finnen moeten gehoorzamen De Times mijent dat de Finnoiï noch de beschaafde wereld het rescript een ernstig bescheid zullen vinden op de volkomen vaststaande feiten der Finsche geschiedenis inclnsief de regeeringsdaden van Alexander don Eerste en Nicolaas den Tweede ten opzichte van Finland De soflsmen van de Russische regeering mogen de domme Russische boeren beducht voor de geheime politie beetnemen het beschaafde Weat Ënropa zal minachtend erover glimlachen er aanteokoning van houdende d it terwijl de Russische gedelegeerden in den Haag het verlichte volkaoordeel omhoogsteken do Russische regeeringsdaden tegenover Finland dat oordeel in het gezicht slaan De Times noemt die les pplijk maar heilzaam Hirfmeyr Herholdt en Fischer hebben een samwkomst gehad met Krngcr on de andere ledo van den Uitvüerijnden Raad De conlf irtifr heeft den geheelen dag geduurd De uitslag is niet ambtelijk bekend gemaakt maar men gelooft dat Transvaal hervormingsvoorste len aangenomen heeft die door den Oranje Vrijstaat en de Kaapkolonie ondersteund worden en heden bij den Raad worden ingediend Men denkt dat de uitkomst van Hofmeyr s zending geen redelijken twijfel hiat aan hot behoud van don vrede Gistermorgen is de zitting van den Volkaraad van den Oranje Vrijstaat gesloten President Steyn zeide in zp toespraak dat de oorlogsgezinden de pogingen om tot oen vredelievende oplossing te geraken zeer bemoeilijken Indien een schikking onmogelyk bleek zon God de regeering en den staat beschermen on hun bcido in staat stellen getrouw te blijven aan hun woord en aan hun plicht Verspreide Berirliten De Parpche Petit Bleu zegt te kunnen verzekeren dut Dreyfus er niet aan denkt geldelijke schadeloosstelling te eischcn Hij wil alleen eerherstel en herstel in zp vorigen rang daarna zal hiJ verzoeken opnon Maar in dit oogenblik vatte een doottehjke haat jegens dezen man post m zijn hart De noodzakelijkheid om zi m te binden verdupbelde zijn aanvechting om hxcht te geven aan iijn gevoelens Ik zou mi te buiten gaan ïk heb geen recht om mij in de zaak te mengen Deze gedachte gaf hem kracht flm zich te beheer chen en zich in te houden Al deze gewaarwordingen schoten riet de snelheid van het licht door zijn ziel Als mijnheer het maga iijn wil bezoeken ik ben tot zijn orders Och ja vooruit maar Ik wou wel eens het een en ander zien was het op afgetrokken toon gegeven antwoord van den markie ï di het gelaat in de richting waarin Emilie verdwenen was gekeerd had Louis proefde nieuwe bewijzen voor zijn zekerheid in dit antwoord De markies achtte het niet eens noodig te laten doorschemeren dat het bezoeken van het magazijn hem niet bij onder veel lang inboezemde nu hij Louis degene zou zijn die hem geleiden moest Waarom zou hij ook dacht Raphael hïj staat voor een loontrekkend ondergeschikte hel kan hem niet schelen of hij zich in gevaar van verdenking op te wekken begeeft En andermaal kwam er een bijna onoverwinnelijken lust bij hem op om den markies te zeggen dat hij volkomen diens bedoelingen doorzag en begreep En ten tweeden male weerhield hem het bezwaar van zijn onbevoegdheid Want als hij den markies eenmaal zou hebben gezegd dat niet het activiteit gesteld te worden Mevrouw Dreyfus heeft aan den vorst van Monaco gosehroven om hem te danken voor zijn aanbod er bijvoogendo dat het oogonblik nog niet gekomen is om aan dien hougeHjken tijd te denken Eene Miss Lucie Eichberg te Atlanta in den Amerikaanschon staat Georgië heeft 2i ü l dollars bijooiigebracht om kapitein Dreyfus een eerosabel aan te bieden De Figaro heeft een vermakelijk verhaal over don knodaslag waarmode Quesnay do Benurepaire een eind zou maken aan do kuiperijen der Dreylusards door onwedorleghare bewpen te leveren aan den krijgsraad te Rennes Zekere grappenmaker die zich Monsieur Karl liet noemen was naar den gewezen magistraat gegaan om hem drie bewijsstukken aan te bieden die te Bazel verborgen waren Hij liet zich een neutraal terrein a inwpen biJ oen paar dames die hij nog met een gesluierde dame niystiflecrde on liet zich een taineiyk groote som gelds geven door Beaurepairc voor reiskosten Een poosje later zond hiJ Beaurcpaire dat geld terug met een bifiefje waarin hy zich verontschuldigde over zfjn slecht geheugen hij had zich op reis in de richting vergist en het bosch van Meudon aangezien voor een Zwitsersch landschap Maar hij bleef overtuigd hiervan dat iedere zieke een doktor noodig heeft De Figaro geeft er een langen brief van Quesnay de Beauropalre in facsimile biJ De brief van den vorst van Monaco heeft veel toorn gewekt Georges Berry won er de regcering over interpolleeren En mevrouw Oreyfus is hard govalloii over de opimbaarmaking De Figaro echter verklaart den brief te hebben gepubliceerd op verzoek van don vorst zelf De Soir maakt een vertrouwelijk rondschrijven van den minister van oorlog aan de bevelhebbers van legercorpsen openbaar waarin gedreigd wordt met alaiting van militaire clubs indien daar eenigerlei betoogers worden toegelaten Tpens onlusten ol dreigende onlusten mogen militairen niet in burgerkleeding loepen Kn bij botoogingen of inciiiünien moeten officieren zich onmiddellijk verwperen teneinde er niet in gemengd te raken FR4NKRUK Omtrent het ongeluk op de Loire biJ Paimboenf waarbij zooals wij gisteren mededeelden l van de 13 menschen zijn verdronken wordt nog het volgende gemeld Dertien inwoners van het dorpje Hochc dn Migron doen van inkoopcn het doel van zijn bezoek wa en er had bijgevoegd wat wel het iloel wa da zou hij zith onmogelyk kunnen weerhouden zijn meeningj dat de bedoelingen van den markies hem Louis Dubourg uiterst verdacht voorkwamen uit te spreken En wat dan Indien hij al met een antwoord verwaardigd iQw worden indien niet een minachtend schouderophalen de eenige verdedigmg zijn zou daa zouden hem bewijzen worden gevraagd bondige degelijke onomstootelijke bewijzen voor zijn nmening Kn die had hij niet De clair voyaince de helderziendheid der liefdedeed hem alles zien als bij incevmg raden engevoelen Raphael was zich de bedoelingen vanden markies de Chateaudieuji lderder l t wust dartdeze zelf Raphael had w iarlijk lief En de liefde versterkt het oog der ziel onberekenbaar Xy versterkt alle zintuigen m ongehoorde mate De blinde ruikt een ine ledmger op honderd uren afstandi De doove gevoelt instinctmatig wie hem het voorwerp van zijn hartstocht betwisten gaat Maar duidelijke bewijzen Raphael had ze niet Hoe zal ik aantoonen dat wat ik op gevoelat weet de waarheid is Zal men niet uit mijn schijnbare dwaze achfrdocht mijn gevoelens afleiden Ik berain Emilie ik heb haar lief mij is zij toegezegd