Goudsche Courant, zaterdag 8 juli 1899

3§$te Jaargang Zaterdag § J uli 1890 No 7933 wmm mmmi MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rel r un No H9 De uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telcfodn II M ADVEI TENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote lettere worden berekend naar plaktsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BUWIEIEN E CASSUTO TANDARTS Turfmarkt ITl Qouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van t tot B nor ZONDAGS geen spreekuur Zenuw en Maaglijders wordt nit oTortniging Is een workeiyke hnlp ia des nQod het boek anboTOlen Nb ontT ng t T n adres per briefkaartwordt dit boekje franco per poit toegezonden door BLOKPOEL 8 Boekh Zaltboramel ONTVAüGEN alle soorten 80HOENWEBK voorliet Beisoen 1899 Geen beter adres als het NooriraWsch Scboen en Laamimiagazijn KLEIWEG E aO tegenover de KleiwegsteegAlle reparatien en aangemeten werk Aanbevelend DelflscheSlaolie liddeltee Scliool VOOR Handel en Administratie DEN HAAli Barentelraal 49 CommiMie van Toezicht de Heer en Mr IL J 0 M KOLKMAN lid der Tweede JhnX A E DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PVTTKKSEN lid der Tweede Kamer LD L DE KAM i Mr W DE RIDDER Directeur dorHaagscUe hTuE SWART Houtbandelaar Lid der Kaiuerivan Koophandel en Fabrieken te b öravonhage Opening 1 September 1899 Toorhereidende iènjarigfi curstis voor jongens van omstreeks 16 jaar néeefarige tot oplfdi g oor len HimMm twee driejarige zie l rospectns voor enkele ExamenHh r lingOonsnl Ambtenaar b l de Gemeen eAdministratie ol aan de regeerings departe roórftereWlnff voor de tudie van het yotariaat Algemeene ontwikkeling Sn reekuren den Haag aan bovenstaand s p r e e K u 1 Woensdags en Zater dags van 2 w Dordrecht Singel 71 do overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur F TTHHHTUS thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DOKDUECHT RIJWIELEiHü Wilt U prettig en goedkoop rtJdenP Koop dan een Deze Rijwielen zijn fraai en solide en worden op maat gebouwd van af SS 1 jaar degelflke garantie Kover Victor Surprise Matador en alle andere HIJwIelen tot uiterst Cüncnrreerende prijzen HETTimGLOOZK UIJIWIELilK Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIB 9S cent per bus van 1 K ö Bonds HUwielhersteller 1ste Klasse W I D VA KIJME AN Veerslal Gouda ZÜIDER HYPOTHEEKBANK geeeêtlgd te BliEllA maatschappelijk Kapitaal Ken iVlillloen Gulden waarop lo pct gestort Oeheel geplaatst Directeuren Mr H 8 VAN MAA8DIJK en E J M DE BRÜIJN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente mnder vooruitbetaling en tonder bi berekeuimi van ndministratiekosten en geelt 3 en 4 i Ct i nuabrleeen uit in stukken van ƒ 1000 600 en KK interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bij de Firma MONTIJN DORTLAND Bliiy§§eii § nieuwe verloting leden YRIJMG 7 JÏÏLI beginnen wij met hot gratis uitdeden van aandeden in de Verloting van 150 groote prachtige Taartscliotels porceleinen plaat met nikkelen voet Deïe Mo prljuen hebben eene waarde van ruim lOOO gulden Telkens als men in één onzer in deze provincie gevestigde winkels koopt 1 pond onter gegarandeerd tuivere prima Natuurboter of l pond onxer heerlijlee Meagboter Deensche Mélange of Margarinelinter of l pond Kaas of 10 Bieren krjgt men een aandeel in bovenvermeldde magnifieke verloting extra Cadeau Onze kwaliteiten zjjn overal bekend als de beste Onze prijzen zijn en blijven do laagste ONTVANGEN NIEUWE CADEAU ARTIKELEN Ijl BLTJ SSElSr ZOiTEIsr I Fabrieken te ASTEN Opgericht 182S I Blayssen § nienwe Vcriolingl Ons fabrikaat is te GOUDA uitsluitend verkrijgbaar in ons eigen Vorkoophnis WIJDSTRAAT 760a Hel A fentschap voor GOUDA van dit g mslig bekende lUjwiel is van TIKSKMA S UIJWIKLll DËL overgegaan op den Heer J € DERUIJTËR Tlendeweg GOiJDii De Importeurs JOH KOOPMANS Co 0f Ieder zijn eig en IR HroningS Llmonade Fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkdgk rw Liter d i gdök aan 10 halve esschen KROXISGSLIMONAOE te maken en el naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KER SEN of SINAASAPPEL Per std is de prijs franco thuis met gcbrniksaanwiizing slechts JSO ets 2 stel in eens franco 90 ets na ontvangst van postwissd Deze drhnk ïOnder Vergunning is gezond smaakvd en verkwikkend t Vorige jaar door ons bjj 1Ü W tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond BiJ een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditién Voor afnemers en grossiers std ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inxage Men ieder waehte ttoh voor namaak Lot op t adres xv t i fï S DE BORIS Sneek Het Atelier Studio is het bette adres voor Verfcrootinireu en Ueproductiewerk Aanbeveiend P ï d WAALS Gecombineerde NATUUR 6ENEESINRICHTING door pUnten kruiden ozon water lielit lucht enz Bizondere behandeling van Zenuwziekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporighedtn hoofd en riiglijden bteekzucht niaaff lijden slechte bloedsmenfflnjr ziekten der stofwisselinir borstlljdeu rheunmtisnius Isbchias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling m speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgh VUORBUK bg Den Haag aan de Geestbrug Een ware Schal voor de ongelukkige Blachtoffera der e tberlekking Onanie en gehe me iit 8pattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWARIX Hollandftche aitgare met 27 alb Pr s 2 f uldea Ieder dia aan de verschnkkel ke gevolgen vaii deze ondeugd I dt moet het lezeu de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks dnizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlaga Mf ftïin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrog ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland PUIKE OUD 4 SCHIEDAMMER GENEVEE aierl Vorlcrijyliaar liij M PKIiTERS Iz N Q A 1b bewijs van echthuul is cachet en kurk steerla voor Ti I cKV u P d naam dor Kirma CnltPAM p HOPPE NIOHTOA PRIMA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen sl rk coDciirreereode prijzen J P van LEEÏÏWEN Kelzerslraal Ooede èn goedkoope VleeschhouwerlJ A SLEGT beveelt zich u tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M cent de K Q NIEUWE HAVEN 28 Bekroond op de Internationale Tentoonatelling van Bakker Maalderg en Kook knnst te e Qravenhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille KE I8GEVIKG De BURGEMEESTER der gemeente Gouda Gezien Artikel 55 der Kieswet trengt ter openbare kennis dat op Dinsdag denTien Juli e k tusschen des voormiddag s acht endes namiddags vijf uur de herstemming zal geEichieden ter vervulling van eene plaats in denGemeenteraad in het 3e district waarvoor candidaten zijn H J NEDERHORST en P DE RAADT En herinnert aan den inhoud van art 128 van het Wetboek van Strafrecht luidende Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezirig deelneemt wordt gestraft met gevangenibstraf van ten hoogste een jaar GOUDA den 6n Juli 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter oj enbare kennis dat afschriften van de processen verbaal betreffende de stemming ter verkiezing van zes leden van den Gemeenteraad zijn aangeplakt in den Korten Groenendaal alsfmetjie dat gelijke afschriften op de S retarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd alwaar daarvan mzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens 10 tot des namiddags i uur Gouda den 5 Juli 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris Bultunlandsch Uverztcbl Ill een volgenden ministerraad zal het Fransclie kabinet maatregelen overwegen ter nitvoering van een plan dat reeds vóór de vorming van Let kabinet vastgesteld was en waartoe de medewerking van de Kamers niet noodig is ze bctreUen eenige militairen maar de tegen ben te nemen maatregelen znllen zegt men geen scherp karakter dragen De adressen uit alle deelen der beschaafde wereld aan czaar Nicolaas gezonden om op herroeping der Ukase botrcöende Finland aan te dringen hebben niets gebaat De zelfstandigheid van Finland hoe gering ook is thans feiteljjk vernietigd De grondwet FEVILLEIOX Uedenkscbrillen van een Gelukzoeker OF AMBAL DE VONDELING Naar het fransch DOOR W NUTTER 336 De srhim van Mathilda heeft haar hand inde inijne gelegd toen zij rondom mij waarde inmijn worbtehng met den dood in de anderewereld weet men dat zij mij toebehoort Daaris mijn hartstocht voor haar goedgekeurd vandaaruit is mijn liefde mij ingeblazen aangewakkerd onsterfelijk gemaakt Maar mijn tijd ia nog niet daar En door mijn wantrouwen te openbaren zal men vefstaan wat er in mij leeft Kn wat dan f ttieen onvoorzichtigheden geen dwaasheid geen overhaabting geduld Maar wee voor den markies de Chateaudieu als de dag aanbreekt dat ik gedwongen zal zijn op te treden iDan zal ik als burggraaf Raphael treden tusschen hem en de door hem bedreigde en ik zal hem neerslaan zoo waar helpe mij de hemel Than8 ben ik nog slecht en mag niets anders zijn dan Louis Dtibpurg de boekhouder die vlijtig de zaak die hem doet bestaan behartigt hunkerende om zaken te doen om meubelen te de bezworen rechten do alonde keuren het munt en postrccht zijn uigetrokken de Finsche Landdag zal niet weder bijeenkomen De Russische Staatscourant bevat een keizerlp besluit waarbij Finland wordt ingelijfd bij Rusland daarin wordt bepaald dat het beschouwd zal worden als een integreerend deel van bet Russische rp en onderivorpen zal zijn aan de algemeene Russische wetten Onder alle keizers van Alexander I af zijn de rechten van Finland erkend Het tractaat van Borga van 15 27 Maart 1809 is steeds geëerbiedigd En al mocht ook nn en dan de bijeenroeping van den Landdag wat op zich laten wachten steeds heerschte de boste verstandhouding tusschen den Witten Czaar en de rogceging te HelsingJors Finland erkende en waardeerde dat Nooit heeft het gefrondcerd Het bleef Rusland trouw toen tijdens den Krimoorlog de Kngelsche schepen de Finsche kust blokkeerden en de zonen van Finland aarzelden niet hun goed en bloed te offeren voor den Czaar Thans worden de rechten van Finland opgeheven én om die opheffing nog onaangenamer te maken verschoen het besluit daartoe in het Staatsblad juist op donzelfden dag toen de Europoesche petitie door den Czaar geweigerd werd De commissie die deze petitie kwam aanbieden is te Helsingfors schitterend ontvangen maar het is te vreezen dat deze ontvangt de positie der Finnen nog slechter maken zal In bet Engelsch Lagerhuis deelde minister Chamberlain mode dat het geraamde tekort over het afgeloopcn jaar voor Rhodesia 38 Pond Sterling por hoofd der bevolking bedragen zal doch dat de Eegeering niet zal voorstellen af te wijken van de tot dosver gevolgde staatkunde ota geen ünancieele verantwoordelijkheid te aanvaarden voor do zaken van de ihartered Jompany Bij de verkiezing voor twee zetels in het Lagerhuis te Oldham worden de beide liberale candidaten gekozen de liberale partij wint hierdoor twee zetels die tot dusver door Unionisten werden ingenomen Het Lagerhuis nam het wetsontwerp op de militaire werken bij tweede lezing met 1 50 tegen 53 stemmen aan Het Lagerhuis nam met 248 tegen 174 stemmen het amendement van het Hoogerhuis op de London governement bill over waarin vorklaaM wordt dat vrouwen niet kunnen gekozen worden tot leden van den County Council bf tot aldermen verkoopen om stloelen bofa canap 5 s kasten tafels en stoven te leveren Vervloekt a de dag dat ik geboren ben Al de e gedachten en gewaarwordingen vlogen in een seconde door Raphael s brem En onderwijl de heftigste hartstochten zijn ziel in beweging brachten opende hij de deur van het magazijn en het beleefd de markies binnentreden Tot nu toe waren zij min of meer donkere gangen doorgegaan Thans in het Yo e licht beschouwde de markies zijn geleider die hem in zoo hooge mate onwelkom was Verrast bleef hij eensklaps stilstaan Hij hield J ouis staande en keide iPardieu mijnheer op mijn woord ik geloof dat ik u meer heb gezien Raphael had op de lippen om te antwoorden dat dit inderdaad het geval was geweest en nog niet oo heel ver in hel verleden Maar op het juiste oogenblik herinnerde hij zich zijn besluit om voorzichtig te zijn en hij gaf ten antwoord Misschien passeert u meermalen dit huis en dat op die manier Neen zoo bedoel ik het niet Ik heb u meer gezien komt het me voor Niet hier Duivels waar kan het geweest zijn Help mij eens op weg als ge kunt Raphael sulderde Misschien had de markies hem ontmoet als burggraaf Raphael in de dagen die achter hem lagen en die tot eiken prijs in het duister moeaten blijven De commissie van XV nit de Befgische Kamer is aldus saamgesteld i Van de rechterzpe Woeste Helleputtc Ligy De Lantsheere Bilaut de Smet de Naeyer Tack de Trooz Houvelmans en Hoyois yan de liberalen Lorand en lournez van de socialisten Léon Defuisseaux Furnemont en Vandervelde Gisternacht zjjn op het kasteel van minister Vandenpeereboom te Anderlecht alle ruiten ingeworpen De groepen van de linkerzij van Senaat en Kamer hebben gisterenmiddag dén toestand overwogen en hebben met algemeene stemmen besloten hun verbond tegen de regeering wat aangaat de kieswet tii handhaven Er is vergadering van kooplieden en winkeliers te Johannesburg gehouden Kenter seint er van dat het de grootste en meest representatieve vergadering van handelsmenschen is ooit daar gehouden En wat zjjn de resoluties die deze vergadering natuuriyk voor de groote meerderheid dit uitlanders bestaande heeft aangenomen dat zfl ten hoogste de pogingen van Sir Milner waardeerde om een vreedzame en blijvende schikking van de politieke moeilijkheden te verkrijgen en ernstig hoopt dat spoedig een afdoend middel wor dt gevonden OU de voortdurende onrust en telkens tei ugkeerende crisis met hun gevolgen van verlamming van het bodrijf en verliezen van den handel in het algemeen te voorkomen De tweede resolutie strekte om de regeering der Republiek te verzoeken maatregqlen te nemen om in geval van oorlog de stad voor een beschieting en voor plundering te behoeden Zou men in Engeland ook het vdrschil tusschen den toon van deze bona üde nitlanders en dien van het nieuwe hervoriningscomité met zijn brutale eischen en de South African League gevoelen P Er komt in deze dagen genoqg uit wat de openbare meening in Engeland over de ware gevoelens van de rustige en eerlijke Zuid Afrikaners kin inlichten Nn weer het woord van president Steyn in den Vrijstaatschen Volksraad dat als er oorlofe komt het niet de schuld van Transvaal zal zijn Dan zjjn er de brieven nit Zuid Afrika in de Daily Chronicle afgedrukt Treffend waren vooral de brieven van P ngelsche werklieden op den Rand geschreven aan vrienden of betrekkingen en niet voó de pers bestemd Die mannen schrijven dat het bestuur iii Transvaal natunrlijk niet volmaakt is maar dat zj best tevreden zjjn e dat Licht verspreiden pver zijn verleden zou zijn hem te niet doen Als de markies hem als burggraaf Raphael herkende was hij verloren Neen toch niet Als dat het geval zijn zou dan besloot hij beslist alles te loochenen Achteloos gaf hij op het laatste gezegde van den markies ten antwoord Het ia heel wel mogelijk mjjnheer Ik ben al aan verscheidene inrichtingen verbonden geweest voor ik me hier heb geëngageerd als boekhouder iNeen ik herinner me al niet als boekhouder dan ben ik in de war dan brengt een treiïemie gelijkenis met een ander mij van het spoor Het was verleden jaar bij de wedrennen van Satory ik was toen ongesteld tenminste niet in staat mee te doen Daar was onder de deelnemers aan den wedren een jongmensch dat u sprekend gelijkt Hij maakte een goed figuur dat jongmensch Maar bij gedroeg zich bijzonder vreepid Ofschoon hij overwinnaar was verliet hij onverwacht de baan om welke reden weet niemand De een zei dit en de andere veronderstelde dat Het paard dat hij bereed een zeer bekend en gevierd beest heeft hij doodgereden bij die gelegenheid Kijk daar schiet mij ook zijn naam te binnen Hij heette burggraat Raphael Dame wat lijk ge sprekend op hem Raphael alhoewel inwendig sidderend van angst en ontsieltenis glimlachte gedwongen en gaf een einig beduidend antwoord en verontschuldigde 2jch KhertMnd over zijn onvrijwillige vr postig de opwinding weer kunstmatig en met leugens teweeg gebracht is Als er oorlog komt schrijft er een en ik kan een geweer mftcbtig worden verwonder je er dan niet oiret dat ik de zij van de Boeren kies Verspreide Berichten iiEvrus Kolonel de Saicé is verplaatst omdat hü Francis de Presaensé een immonde polissen heeft genoemd De generaal commandant der artillerie van het 10e corps Julliard heeft Saxcé niet willen laten heengaan zonder hulde te brengen aan diens hooge rechtschapenheid on schitterende eigenschappen Mevrouw Dreyfus wordt te Rennes niet lastig gevallen behalve door de fotograten Die z n inderdaad zóó belangstellend dat de heer Hayet haar naar de gevangenis vergezellend telkens ziJn parapin moet gebruiken als parafotograaf Opnieuw gaat het gerucht dat generaal Zurlindeu ontheven zal worden van zijn ambt als gouvBmenr van Parijs en hst bevel over een legercorps zou krijgen Qeneraal FaureBignet zou hem verrangen RUBLASD De groothertog Wladiaur oom van den Czaar heeft onlangs een reis ondernomen van een week naar Finland om daar de troepen te inapecteeren Dit was althans de officieele lezing doch in werkelijkheid diende het bezoek ten einde een onderzoek in te stellen naar de qnaestie der mfisiflcatio De gouvernenr van Finland Bobrikoif die door de reactionnaire partij Basland krachtig werd gesteund in zijn pogingen om de autonomie van het land te doen ophouden heeft steeds kans gezien den Czaar en diens oom te doen gelooven dat de Finsche natie in het geheel geen belang stelde in de inlijving biJ Rusland en dat alleen de Finsche politici de oppositie tegen Rusland volhielden Men had den Czaar doen gelooven dat de Finnen de Russen begroetten als bun redders om het juk van hun schouders te nemen dat de aanzienlijken van het land er op gedrukt hielden Bobrikoff had den groothertog zelfs durven voorspellen dat biJ biJ zijn bezoek een dankbare opgewonden bevolking zon treffen Doch het tegendeel heeft Wladimir kunnen waarnemen Aan een feestmaal dat de gouverneur van de stad Abo gaf had men met veel moeite zes gasten kunnen vinden om zijn Hoogheid te omringen heid van ap ckend op iemand van zoo hoogen rang te gelijken Maar het is waar ook ik zou naar meubelen kijken laat mij maar eens wat zien Van de meeste artikelen hier ken ik ternauwernood den naam Raphael scheen niet te luisteren lEr is hier anders genoeg voor ianden Gaat er zoo weinig om m de zaak van den heer Potard dat het magazijn zoo volgestapeld is i Wat blieft u mijnheer Wat mij blieft Ja dat weet ik eigenlijk niet ik kom het een én ander koopen Verstand van die boel heb ik het minst niet Ik ben niet van plan de goedkoopste soorten te nemen en evenmin om op de gestelde prijzen af te dingen Ik heb om al die redenen goeden moed bUlijk behandeld te zullen worden Waarom zou ik hier dan eigenlijk loopen kijken Gij schijnt er al evenveel verstand van te hebben of heel weinig ijver voor de zaak te bezitten uwe ophelderingen en aanwijzingen laten zich wachten tWanneer u omtrent het een of ander opheldering wenschtet dan zou ik met de aangewezen persoon daarvan zijn mijnheer Het spijt me zeer maar het is zoo Dan treft het al heel gelukkig dat ik niet den minsten lust gevoel om uitleggingen betreffende deze stoelen en taleU aan te hooren dat zijn nu juist geen onderwerpen waarmee ik gewoon bén mijn brein at te matten Raphael vond geen antwoord Wfrdlnmlti