Goudsche Courant, zaterdag 8 juli 1899

Maandag 10 Juli 1890 38ste Jaargang No 7034 Vrijzinnige Kiesvereeniging GOIDA gp 5 Bg as g S Voor de hersleinmlng wan een Lid wan den Ceineenleraad welke zal plaal § hebben op UlfliiDAG 11 JULI a § wordl met den meesten aandrang aanbewolen voor IDistrict III H J I EDERBORST S mmmt mmm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon iio M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer i i Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relrfoun a 89 De Jitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN iA WrJEb LIID Het Bestuur X H E VAK PER ROER J VAS TELLINÖEN E OOSTENRIJK J H VAÏTEKANNE Db Jï I I8SEL DE SOHKPPER WM M SOHIM YAN om LÜEFF P 7 BELLAART F HERMAN Fz O A VAK DEB WANT Btl stembureau iê geopend van deê voormMdaga S tot des namMdngn S uur BUWIElIiN EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directear H BUBOERS dp venter Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 145 LÜXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENE8 155 LUXE AOATaNE 180 P S DAMES KETTINÖRIJWIELEN op alle prjjzen I 5 hooger VerlegenwoordiüerJ C DE RUim Gouda TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Lens velt Nicola HOFLEVERANCIER Veenestraat 2 t den Haagf BKOUn KN BESCIIUITFAUKIKK LUNCHEON ROOM Pain de Luxe Altenioon Tea Koffie Chocolade Melk Pain Expelkr Dertig jaar wordt dit middel met verrassend buooks lU piJDBÜUende inwr viDg tangewend tegen Kbeuinatiek Jioh t Verkoudh eid pyri Inden Dit be rug euz proefde Hvusmiddientdan dol voroük ieders vertrouw 011 Men lette op het fabrieksmerk Ankert fi Adfl U5 7öo en50o defl in de meeste apotheken Te Amsterdam by üloth C16ban van Tuyll en Sandors 1 f gi Bl lltfritCfl trtttr am Hel Agfentschap voor GOUDA van dil gunsligf bekende Kijwiel is van TIKSE IIA S lUJWlKLH DËL owergegaan op den Heer J G DE RtIJTER Tiendeweg GOUDi De Importeurs JOH KOOPMANS Co A 10 JAAüLiJssGHE mmm m BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WÜKNSÜAU 18OCTOBER en opVlUJÜAG 20 OCTOBRR 1899 te GOUDA BÜ plaatsing der Loten zal do Isto Prijs bestaan in ccne COMPLEETE BESPANNINü de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zj n verkrijgbaar togen 1 hel Lot H voor f 10 bij A BRII I4MA1 en Zn LANGE TIENDEWEG lllny§sen § nieuwe verloting leden YEIJDAG 7 JÏÏLI beginnen wj met het gratis nitdeelen van aandeelen in de Verloting van 150 groote praclitige Taartscliotels porcoleinen plaat met nikkelen voet Deze ISO jirljxen hebben oeno waarde van ruim lOOO qulden Telkens als men in één onzer in deze provincie gevestigde winkels koopt 1 pond on er gegnrandeerd xuivere prima Hntuurboter of 1 pond oniter heerlijlee Uengboter Deengche Mélange of Mari arinelwter of l pond Kaan of 10 Eieren krijgt men een aaadool in büvenvermelddo raagniüeke verloting extra adoan Onze kwaliteiten zjjn overal bekend als de beste Onze prijzen ziJn en blijven de laagste ONTVANGEN NIEDWE CADEAU ARTIKELEN Fabrieken te ASTKN Opgericht 1828 Ons fabrikaat is te GOUDA uitslaitend verkrijgbaar in oas eigen Verkoophuis tVlJDHTKAAT IfiOa I Binyssen s nlenwe Verloting ÜOLDA Brok van A BRINKMAN Zn liddell are School VDÜH Handel en Administratie DEN HAAG Barentszslraal 49 CommlHBie van Toezicht de J eeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTER8EN lid der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagscho Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabi ieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige curmiê voor jongens van omstreeks 15 jaar Xweejarigecurauit tot opleiding voor den Handel en twee h driejarige zie l rospectns voor en ele Examene Leer ling Jonsul Ambtenaar bij de GemeenteAdministratie of aan de rogeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de ntiidle van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2Vs 4 uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De DiredeuT f TYMSTHM th ans nog Leeraar aan H B S en Gymn te ÜOKDUECHT E CASSITO TAND A HTS Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van tot S uur ZONDACffl geen spreekuur Een ware Schal Toor de ongelukkige alachtofifers der Zelfberlekking Onanie en gehe jtne aitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARICVG BollandHche uitgave met 27 afb PrgH 2 gulden leder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet lezen de opreobte leering die bet geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by betVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 3i franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland P U I K K O U U 1 SGHThJDAMMEK GENEVER Merk NIGHTOA F Verkrijgbaar hy PE ETERS Jz Als bewijs van echtheid ii cachet on kurk steeds voor zien van den naam der Finm P HOPPE StoUwerck sche Borstbonbons gehhriceerd na voomohrift van den bn UnirersitBits FroC Cl hm Ho ad Dr Hariui Bonn hebben sedert 50 jaren Is Tnzachtend middel tegen hoesten bencUieid en aandoening der ademings H ganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwiaeeling van warme en koude lucht is t bijzonder anboTelenswardig een bonbov te gebruiken To akking Qeele ptkjes ik 26 cent Alom verkrijgbaar Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Kli lSGEVI G De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Raad dier Gemeente m lijne vergadering van den 2cibten Juni 1899 IS vastgebteld de volgende VERORDENING tot wijziging der Algemeene PolitieVerordening Eenig Artikel Artikel 171 der Algemeene Politie Verordening voor de gemeente Gouda vastgesteld den in September 189O en afgekondigd den 24n dier maand wordt zoodanig gewijzigd dat in plaats van de woorden tot aan de Breevaart daarna gaat door liet midden van deze vaart tot aan de brug lU den weg tusschen de Voor en Midden Willens WORDEN GELEZEN DE WOORDEN tot aan de Breevaart daarna gaal door liet midden van deze vaart tot aan het midden vim de brug tusschen de Karnemelksloot en den Zandweg vandaar volgt de as van deze brug en van den Zandweg tot aan de sloot ten westen van den Zwarten Dijk daarna gaat langs liet midden van deze sloot over de Spoorbaan tot aan den weg tusschen de Voor en Midden Willens Zijnde deze Verordening aan de Oedeputeerde tcn van ZmdlIoUandvJfOlgens hun bac ht Yan dni 2711 Juni I Juli 1899 in afschrift medegedeeld En IS hiervan Afkondiging geschied waar het behoort den 8n Juli 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS J De Secretaria BROUWER SCHLTTEIUJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda voldoende aan art 2 1 van Zijner Majesteit Besluit van 28 Juni 1S28 Staatsl lad No 42 brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Cominibiiie van onderzoek omschreven m art 15 der VVft op de Schutterijen van II Aprd 1827 Staatsblad no 17 zitting zal houden in het Raadhuis dezer Gemeente op Maandag den lyn Juli 1899 des voormiddagfa ten 10 ure en roepen bij deze op alle de voor de Schutterij ingeschreven personen om voor genoemde Commissie te verschijnen ten einde redenen van vrijstelling hebbende die aan bet oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts Worden belanghebbenden aangemaand om niet te ver umien op den bepaalden tijd voor de CommisHie van onderzoek te verst bijnen daar zij die niet mochten opkomen gehouden worden FËVILLEIOX Uedeukschrllteii van een Gelukzoeker OF AOIBAL DE VONDELING Naar het Framch DOOR W NUTTER 237 k De markies keerde zich eensklaps tot hem legde de band op den schouder en zeide Wilt ge wel gelooven dat ik mooi op weg ben sympathie voor u te gevoelen Voor mij mijnheer vroeg Raphael op kouden toon een stap achterwaarts doende Zfeker voor u Ik ben Hektor de Chateaudieu waar ik kom wordt ik gevleid en met kruipende beleefdheid behandeld ik zou bijna zeggen mishandeld Op het punt van beleefdheid maakt gij zulk een gunstige uitzondering dat ik iets als een soort vriendschap Voor u begin te gevoelen Als je er toe komen kondt om tot me te zeggen monsieur Hektor scheer je maar weg dan zou ik je misschien met tranen in de oogen om den hals vallen en je als een broeder de band drukken Je moesP me maar eens een bezoek komen brengen dat we samen eens konden praten De menschenl die weinig spraakzaam rijn als het onderwerp stoelen tafels aardappelzakken vischmanden enzoovoort is gaan doorgaans met g ndere denkbeelden rond Als ik bijvoorbeeld u yToeg wat liefde is dan zoudt ge daar met gemak geene redenen tot vrijstelling te hebhen en voor zooverre hun dienstplichtige nummers zijn ten deel gevallen bij de Schutterij zullen worden in Gouda den 8n Juli 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROXnVER lie lier§teiniiilng iii C§trict lil De raadsverkiezing heeft al dadelijk drie der 4 aftredende liberale leden weder in den raad gebracht Wij hebben goeden moed dat a s Dinsdag ook de heer Nederhorst weder uit de bus zal komen De herstemming loopt thans over twee door jGonda aanbevolen eandidaten De heef De Raadt echter was in district II gesteld en aanbevolen in de verwachting dat zijne vrienden en hij daarmede genoegen zouden nemen Dit is niet ge Bchied De anti revolutionairen hebben in Il een ander man van hunne kleur doen verkiezen zoodat wij genoodzaakt zijn een keuze te doen tusschen twee leden van den raad die wg beide geaohikt en de herkiezing waardig achten Het zal niemand verwonderen dat wij de voorkeur geven aan den heor Nederhorst die als vrijzinnig man ons nader staat dan de heer Do Raadt Dringend bevelen wij daarom aan onze vrienden en geestverwanten in district III den candidaat van Gouda aan die als beproefd liberaal en bekwaam bouwkundige dit blijk van vertrouwen van de zijde der kiezers alleszins verdient Alleen bij getrouwe opkomst der onzen is de verkiezing verzekerd van den heer H J NEDERHORST INGEZONDEN Kiezers van het 3 = Kiesdistrict te Gouda De Stembus heeft gesproken en wat zjj bracht was het beste geschenk dat aan de Ucmeeute Gouda kon verleend worden Gekozen is door U de heer J M Noothoven twee uren over kunnen praten Over vriendschap eveneens En over het vcrechil tusschen die twee insgelijks Ik vrees dat u een te lioogen dunk van mij hebt oordde Raphael lEigealp vrees ik liet ook maar ik wou u maar eens aan het praten krijgen Ik verbeeld me dat ik gelaatkenner ben en uft den vorm van het hootd eenigszins de overheerschende karakter trekken kan afleiden Als ik m de gelegenheid ben neem ik proeven Ik zeg bij mijzelf die man stelt belang in zoodanige zaken want dat zijn zijn hartstochten En dikwijls komt het precies zoo uit Aan u zie ik bijvoorbeeld dat ge liefhebt en als ik de verschijnselen vertrouwen mag met weinig succes Is het niet zoo Raphael haalde de schouders op Laat u nooit beetnemen door de liefde waarde boekhouder van den heer Potard De liefde beduidt niet veel boor Niemendal waard P aat me niet van edel en grootsch en heerlijk en hemelsch Aan de eene zijde tempert zij de het te sterke schaamtegevoel en bindt aan den anderen kant te hevige driften in Als men haar zoo beichouwt dan kan de liefde geen kwaad Maar stelt men er zich te veel bovennatuurlijks van voor dan wordt het mis Als men zich inbeeldt dat men de tering heett dan sterft men binnen een jaar aan die ziektfl Als men zich verbeeldt dat liefde iets hemeiscn is dan wordt men binnen drie weken zoo doorschijnend en bleek als een engel Hebt ge Voltaire gelezen Ja mijnheer En wat dunkt u van hem en van zijn opvat van Goor Eere aan ü Kiezers die njjd en last ton spijt door het nitbrengon van Uwe stent getoond hebt hot drjjven vau partjjon moe e te zijn en de kroon dor ovcrwiunmg hebt geschonken aan den odclen vertegonwoodiiger J M Noothoven van Goor H e nu verder 1 Want de stembus gaf nog mee Zjj beveelt eene herstemming tusschen do lieren H J Nederhorst en P de Raadt Kr ÏQOot dus tusschen die twee gekozen worden on al zijn zo beiden twee sympathieke persenen bij ernstig nadenken zal Uwe keuze vallen op H J NBDERHORST Waarom Omdat hjj beslist oen man uit én stak is De heer de Raadt is dit moeten wij erkennen niet aangenaam behandeld door onze tegenpartij Eerst uitgeworpen en uadorhaiul gestold en ovorgonomcu op voorwaarde dat htj zijiio candidatuur in district 2 zou opgeven heeft de heor de Raadt aan die gestelde eischen toogegeven Dat is erg jami er want wezenlijk die hem in district 2 h bhen gestold lueendon het to goeder trou en had het bodanken voor die eandidatMr niet plaats gehad dan bljjlt het nog de vraag of do heer V do Raadt niet gekozffli ware in distriet 2 Daar komt nog biJ dat indien het ernstig waro gemeend met dienj candidatuur ze doodeenvoudig in district 2 m ar geproclameerd behoefde te wordou om Jem zeker verkozen te zien Maar neon die 4laat en wareu boateld ep daarontnisi alTcen niet candidaat gesteld in districts wat véle kiezers Iti dat district zou verheugd hebben maar gesteld in district H tegenover de hoeren Noothoven van Joor en Nederhorst Den uitslag kent ge en nu volgo eeii woord van aanbeveling voor den heer H J NEDERHORST l ractisch man met energie en talent kolossaal werkgever in onze öemoontc vriend van zijne werklieden oen man van vaste overtuiging een man van zaken niet van praatjes een man die Guuda por aandoet kortom die alles in zich vereenigt om als waardig Raadslid verkozen te worden die candidaat is H J NEDERHORST Kiezers van het 3e kiesdistrict voltooit het werk dat ge zon schitterend zijt begonnen en kiest met onvertlanwden ijver H J NEDERHOBST liultenlandsch Ovucztclit Genoraal BrugÈre is benoemd tot militair gouvernenr van Parijs tor vervanging van generaal Zurlindcn Dczo is vooral bekend door een jarenlang verbonden zijii aan het militair huis van den president Jnles Gr vy had hom toen luito tingen omtrent het leven Ik vind ze afschuwelijk iKijk eens wat ik achter oj uw mg op dit papiertje schreef dat gij antwoorden zoudt vneml boekhouder De markies hield Kaphael een m vieren gevouwen stuk papier voor waarop hij onderwijl hi naar den jonkmans meenmg omtrent den grooten spotter informeerde een woord had gekrabbeld Raphael keek en las het woord ellendig Hij haalde de schouders op Iemands oordeel omtrent dien man is niet moeilijk te raden zeide hij ik geloof niet dat er velen zijn die op dezelfde vraag een ander antwoord geven zouden als ze geen reden hadden om onoprecht te zijn De tegenstanders van onzen grooten landgenoot verbloemen dus hun meening als ze daarreden voor hebben Dat spreekt niet ten voordeelevan zijn tegenstanders Maar ge moet tochbekennen dat het mogelijk is dat ik uw meeningzoo juist raadde niet waar Het was wel nietprecies hetzelfde woord maar de beteekenis is dezelfde Op dat oogenblik ging de deur van het magazijn open en trad Potard binnen Heb ik het genoegen mijnheer t otard te spreken vroeg de markies Tot uw orders mijnheer Raphael maakte van dit oogenblik gebruik om ach te verwijderen Hij snelde naar zijn kamer en gmg aan zijn tafel zitten het hoofd in de beide handen verbergende en gal zich aan zwaarmoedige gedachten over nant kolonel in 79 biJ zich geroepen Daarna maakte hy in 81 de Tunis expoditio moe on werd kolonel Na tot brigade goneraal te zijn bevorderd werd hij chef van het militaire huis en secretaris van het presidentschap Innctiëu die hiJ behield onder president Carnet wiens kameraad hij was geweest aan de Polytechnische school In Juli 90 werd hij divisie generaal Over zijn bevorderdworden tpens zijn verbondenzyn aan het Presidentschap is indertijd een ook te onzent bekende inaestie heel wat te doen geweest Overigens staat hij bekend als een zeer beminnelijk kalm man met heel veel tact en heel veel vrienden Spijt alle oorlogszuchtige geruchten schijnen do onderhandrsingen over de Kiesrechtqnaestio der uitlandera in do Z A Republiek almeer tot een goed einde te zullen loepen De Volksraad in Pretoria moet eergisteren in geheime zitting de voorstellen hebben goedgekeurd zooals ze gesteund worden door de regeeringen der Kaapkolonie en van den Oranje Vrijstaat Daarin wordt het kiesrecht toegestaan na een verblijf van zeven jaren in liet land en aan de nieuwe kiesgerechtigden de keus gelaten om zich te laten naturaliseeron Deze bepaling heet het verder zal terugwerkende kracht hebben voor hen ie ¥ r 189H in Transvaal kwamen Wat gebeurt or nu in Zuid Afrika Wat kan de Transvaalsche regeering bewogen hebben tot ulke buitengewoon groote concessies die op t oog gevaarlp lyken voor het Transvaalsche volksbestaan t De troopenzendingen van Oharaberlain zeker niet al zullen de jingob dit nu zeker denken on er nieuwe Itrat ht uit putten Men moet echter in t oog houden dat golijk hier te lande onlangs in een hoofdartikel van De Standaard werd uiteengezet en geiyk in Engeland nu weer de Westminster Gazette betoogt ihi quaestie niet alloen eene Transvaalsche is maar eene Zuidafriknansche Het is op t oog allerzondorlingst dat Kaapsche en Vrijstaatsche antoriteiten zich komen mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van de Transvaal Maar dat wordt begrijpelijk wanneer men de gansche streek overziet van den Tafidberg tot Majoeba het Hollandscho element voelt de noodzakelijkheid van zich solidair te honden Vandaar dat de Weatm Gaz de concessies die do Transvaal thans zou hebben godaan opvat als concessies niet aan Engeland maar aan de Kaapkolonie en den OranjeVrijstaat als den prijs die betaald moest Intiiaschen maakte Isidore Potard goede zaken De nmrkie kocht voor een aanzienlijk bedrag meubelen die hij tegelijkertijd betaalde met verzoek het gekochte aan zijn woning te doen bezorgen riotirfling van onderwerp veranderende vroeg de markies glimlachend rWie is toch dat jongemensch met wien ik mij hier bevond toen gij bmnenkwaamt mijnh er Potard Een van inijn employés I oui3 Dubourg een goede jongen t Is hij al lang bij u t Sedert een paar maanden En zijt ge tevreden over hem Ik zou geen beter boekhouder kunnen veriangen of begeeren Dat verwondert mij Waarom mijnheer Omdat het mij voorkomt dnt dit jonge menschminstens driekwart gek is dat het m zijn bovenkamer lang niet pluis ml Is bij tekort gekomen in ziju veracbuldigdeneerbied jegens u mijnheer 0j volstrekt niet in het geheel niet Maar ik wilde wat met hem praten over dit en dat En wij hebben een beetje epraat Maar een enkel woord waaruit een greintje gezond verstand spreekt heb ik met van hem gehoord Ik moei bekennen dat het de eerste maal isdat ik Louis op een dergelijke wijze hoor beoordeelen mijnheer houdt mij mijn vrijmoedigheidten goede Wordt vérvafgdj