Goudsche Courant, maandag 10 juli 1899

alles doen verdwijnen zoodat ik nu wéér eten kan als vroeger en niet de minsth last meer heb van maagzuur LE PETIT JOURNAL worden voor het behoud der eensgezindheid 1 onder het HoUandsche element En het blad 1 waarschuwt nogmaals tegen het voortzetten der provocatie van Engelsche zijde Het geloott dat de Hollanders in de Kaap tot het uiterste zijn geprikkeld en dat zg ge I reedstaan om een motie van wantrouwen 1 tegen Sir Alfred Milner aan te nemen V In hot Lagerhuis vraagde sir Henry Campbell Bannermaun om inlichtingen betreHende de modedeeling in de Times over bet zenden van troepen naar Zuid Airika Minister Balfour antwoordde dat tot dusver niets heeft plaats gegrepen dat naar het oordcel der Uogeering een wezenlijke vermeerdering der strijdkrachten welke thans i ZuidAfrika ziJn gestationeerd noodzakelijk maakt en vervolgde Wü achten het onder de bestaande omstandigheden noodig om stappen te nemen ten einde deze strpmacht te brengen tot den juisten graad van sterkte en mobiliteit De mededeeling van do Times wijst echter niet op het inzetten van oen nieuwe staatkunde ton opzichte van Zuid Afrika Maar ik ben van meening dat hot departement van oorlog wel zeer to kort zou zyn geschoten in zijn gewone en kiaarblijkolijke plichten wanneer het niet voorbereid ware op elke mogelijkheid hoe onwaarschijnlijk ook die zich zon kunnen voordoen Toejuichingen De minister van Oorlog lord Lansdowne diende in het Hoogerhuis een ontwerp in dat ten doel heeft de bestaande wet op de loting voor de militie waaraan tegenwoordig geen uitvoering wordt gegeven moer in overeenstemming te brengen met de tegenwoordige omstandigheden De Minister deelde daarbij mede dat het niet ziJn bedoeling is dit ontwerp nog in deze zitting of in de naaste toekomst tot wet te doen verheffen of wanneer het wordt aangenomen om dan de loting in te voeren maar hot is wenschclijk voorbereid te zjn voor geval van nood Lord Lansdowno verklaarde te deelon in den tegenzin van het volk in den dienstplicht en het zou in geen geval daartoe zijn toevlucht willen nemen tenzij er geen andere manier was om in s lands veiligheid te voorzien Hfl zal niet meedoen aan pogingen om s lands strijdmacht zooals deze tot dusver nit vrijwilligers wordt samengesteld te vorandoronïin een logcr van dienstplichtige burgers zoolang hij niet in do volstrekte lüodzakelijkhtiid daartoe is Het ontwerp werd door het Huis voor de eerste maal gelezen V De grooto loek out in Denemarken die reeds zes weken gcdnurd hoeft houdt oiog steeds aan en er is zelfs geen uitzicht op een spoedig einde daar beide partijen op hun stuk biyven staan en do werklieden alleen bereid zijn tot onderhandelen wanneer do sluiting der werkplaatsen terstond wordt opgeheven Ook achten ziJ zich niet racer gehouden aan vroegere overeenkomsten en oischen invoering van den 9 uurs werkdag ea een nieuwe loonsrcgeling voor verschillende vakken Van de zijde der predikanten is thans een uitnoodiging tot de regcoring gericht ora zoo spoedig mogelijk door maat is greêtaleerd boven bel merk P EItICA aanbevelenswaardigre 9 ceill fiilCAAR Vraag Amstel Bieren v dBrouwerij de Amstel Amsterdamw m Smj o J KEIZER STRAAT K llfi PaiH Exptller Dertig jur wordt dit middel met Temsseod auoooB Il ptJDitiUeDde iawruvrng uagewend têgea Rhenmiktial Jich t Vertoudt eid pijn inden Dit ba SiOger VaaiinaCblne § zyn voorbeeldig in constructie en afwerking Jlllllger IVaaiinaCllinei z n onmisbaar voor huishondelp gebruik en nijverheid SlIngCI MaaiinaChllICS zyn in alle takken van industrie de meest gezochte SkIllgCr llaallliaChillC § zyn ongeëvenaard in werkvermogen e i duurzaamheid fiiiDgOI MaaimaChiDeS zyn voor het moderne borduren de meest geschikte Omlenicht gratis ook in het moderne borduren De erhte Stnger Saulmachlnes d w z de naaimachines van de Slnder HuaUehnpitiJ worden beh ilve voor huishoudeiyk gebruik ook nog in méér dan 400 verschillende soorten voor alle mogeiyke industrieele doeleinden geleverd en zyn slechts verkrygbaar in onze eigen winkels waarvan alleen in Nederland reeds 37 bestaan Gouda SIHGEE MAATSCHAPPIJ Lange Tiendeweg No D 27 l ir l SpoirwcsverbliKllwii niM eoUDA f J 1 W 9 12 7 14 5 40 8 30 7 38 Op dn jn zoudN M d DM g iugKh nit rbili tto o i H wbSgbar t g tol mditrt g Holtotoh SpiK It der doe zijn voordeden koope zijne SIGAREN en TABAK in het SIGAREN MAGAZIJN DE MAGNEET Lange Groenendaal I 2 3 PIIIKK Tbee Eoffie en Chocolade Voor élke 10 etx één lot 10 80 5 86 6 86 10 49 1 48 5 86 8 18 M9 8 15 7 17 7 89 7 59 8 80 8 S0 9 18 10 11 10 88 10 40 11 16 8 11 10 18 8 88 i 10 27 86 E 10 89 6 15 48 7 45 8 06 8 41 8 48 8 8 0 10 44 10 88 11 07 11 44 6 O U U A A K S T I I D A H Tu au iouUt 6 9 8 09 8 17 38 10 10 10 67 18 08 1 18 9 88 3 88 4 O 6 13 8 13 1 98 8 16 9 89 9 93 9 69 10 80 11 00 AmaLW 8 01 8 53 9 06 10 16 10 64 19 48 18 67 8 00 8 98 4 16 4 67 6 00 6 37 6 S7 8 16 9 0010 04 0 1010 4311 87 11 68 m t O 8 1 V 08 9 90 10 80 11 09 1 08 1 1 i 8 16 8 41 4 80 8 19 6 16 7 13 8 80 9 18 10 8 10 88 11 00 11 58 18 07 Q een Toeter adres voor alle soorten SCHOENWERK als het I en Laarzeninagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk k tisl 6 85 7 80 7 40 9 3 9 46 11 18 19 01 18 85 8 80 8 18 I 8 81 4 46 6 18 6 86 7 16 8 10 9 86 9 48 lAau W 6 48 6 60 7 36 1 65 9 30 10 00 11 80 18 16 18 40 8 48 8 30 8 46 6 0 6 88 8 60 7 30 8 86 40 VM Iniiil 7 17 7 34 f 18 8 49 10 18 10 48 12 61 1 0 J B4 8 88 4 17 4 88 6 47 7 8 7 81 8 14 9 19 10 97 11 10 regelen van wetgevend aard te belangen 1 van beide partijen te verzekeren teneinde een herhaling van den tcgenwoordigen trgd voor het vervolg te voorkomen In Petersburg loopt het gerucht dat het ambt van minister staatssecretaris voor Finland wordt afgcscliaft en dat de werkzaam j heden van den Finschcn minister staatssecretaris eUs al zyn overgedragen aan het hoofd van de Russische rijkskanselarij senator Plehwe Indien dat waar is verliezen de Finnen nu ook nog hun vertegenwoordiger bij den Keizer Grootvorst Van den tegenwoordigen generaal Procope hebben zij trouwens weinig wil gehad daar hfl niet den moed gehad heeft den Keizer Grootvorst in te lichten en hem zelfs de meeste uitingen van het Finsche volk zijn regeering en zijn vertegenwoordiging schijnt te hebben verzwegen Maar dat neemt niet weg dat het verlies van oen minister als vertegenwoordiger bj den vorst een nieuw slag zou zflii tegen de onafhankelpheid van het örootvorstendom Als de Keizer Grootïorst het ministerstaatssecretarisschap afschaft komt hij in de noodzakelijkheid de regeling voor het maken van wetten die zijn herncht manifest van den l ien Februari vergezelt te wijzigen immers daarin wordt herhaaldelijk van den minister staatssecretaris gesproken Onder anderen in artikel 3 dat aldus begint De hooge machtiging voor het bekendmaken van do genoemde wetten artikel 1 en 2 wordt door den betrokken minister van het Rijk en door den staatssecretaris van het Grootvorstendom Finland aangezocht nadat deze het met elkander te dien aanzien eens zijn geworden Verspreide Bei iclileii niiKYFVS Telkens komt er wat los yan wat Dreyfus moet hebbon verteld van zjn lijden De behandeling of do mishandeling varieerde naar zijn thermoinetor in Frankrijk Ging de revisieveldtocht daar vooruit Dreyfns had het wat minder naar verloren de dreyfusards terrein dadelijk werden hem weer nieuwe kwellingen toebedeeld Juist hierdoor heeft hij soms weken lang in volslagen gedruktheid en wanhoop geloefd Het voedsel was altoos afschuwelijk maar moest hij wegens een nederlaag van ziJn verdedigers gestraft dan werden hem dadelijk alle verI dnurzaamde levensmiddelen onthoudeh Ook kreeg hij dan geen melk meer Desgelijks mot de briefwisseling ook daar geen stelsel Soms hoorde hjj tpen lang niets Ken brief van hem aan Demange is weggeraakt ook oen soort dagboek dat hij hield Misschien versjachelt een bewaker dat nu aan den traditioneelen Engolschipan Déroulède hoeft aan Taurès geantwoord dat hij inderdaad don 2on December 97 nog niet wist of Dreyfus wel schnldlg was maar dat toen den 4en het hoofd van het leger Billot eindelijk er toe gekomen was als een soldaat te spreken duidelijk helder en I met beslistheid het openbaar geweten ont I heven was van oen doodelijken last en I Déroulède overtuigd Door de verklaringen der latere ministers ia die overtuiging slechts toegenomen maar hierom handhaaft Dé I roulède toch zijn gezegde van Saint Cloud Overigens verklaart hij wat er ook ge beure nooit met Jaarès mede te zullen gaan Frakkbuk De sneltrein van Havre naar Amiens eergistermorgen o i halfzeven vertrokken I is om halfnegen tusschen Clëres en BoscI le Hard ontspoord De machinist is gedood I de stoker en de chef conducteur zijn ernstig I gekwetst de reizigers zijn er goed afgekoI men daar alleen de locomotief en de bagageI wagen van de rails zijn afgeraakt I DUITSCHLAND I In de Duitsche bladen kan men weer in I de laatste dagen veel lezen van gevallen I van worst en vleeschvergiftiging Nu is weer I in Gronau bij Hildesheim een heele familie I ziek geworden na het gebruik van gerookt I paardevleesch p en kind van zes jaar is al I gestorven Er bestaat werkelp groote be I hoefte in Duitschland aan een goede vleeschkenring van rpswege I De Duitsche keizer komt op 3 Aug te I Dortmund voor de plechtige opening van het I kanaal naar den Eems I Volgens de Nationalen Zeitung is het I volgende te Berlijn gebeurd I In een groeten boekhandel verscheen een I politiebeambte die een briefje vertoonde I waarop in geheel foutieve Franse he spelling I de titels van drie romans van Zola l Argent I la Déb clc en Docteur Pascal stonden I geschreven en wilde de drie romans in be I slag nemen I De National Zeitung noemt die handel I wijze een schandaal en een reden tot bespot I ting voor de geheele wereld I Voor zeventien jaren werden Nana en I Pot Bouille te Berlijn door de politie in I beslag genomen maar sinds had men Zola I daar met rust gelaten GEBREK AAN EETLUST I Dit govai doet zich dikwijls voor zonder I het gevolg eener werkelijke ziekte te ziJn I Het komt voort t zij ten gevolge eener al I gemeene zwakte en een tegenzin in alle I zaken t zij door het afbreken der normale I werkingen van het lichaam zwakte en slechte I bloedsomloop Er kunnen zich ernstige sto I ringen voordoen welke de gezondheid voor L het geheele leven benadeelen Het bloed te I hernieuwen de spieren te versterken ziedaar I het ware middel om aan dit gevaar weêr I stand te bieden en eene door deze ongevallen I geschokte gezondheid te herstellen I Zoo schrijft ons de heer C J Schot een I eervol bekend persoon Rijksbrugwachter te I Vianen Reeds lang was ik lijdende aan I eene maagkwaal mijn eten verzuurde en I gedurende drie maanden had ik er zoo n last van dat ik mijne betrekking niet met zorg kon waarnemen Doch die drie maanden van rust mochten niets baten en eindelijk besloot ik toch ook eens die beroemd ge wordone Pink Pillen van Dr Williams te OOUDA KOTTEEDAMTioe nm 9 84 10 49 11 U 11 21 19 18 18 58 1 85 8 11 8 86 8 48 4 13 4 99 4 48 tun 11 88 g l jr r r V 4 55 n ii I l4 6 o9 11 51 18 88 1 88 8 80 4 40 5 18 1 84 4 04 4 S8 it m 8 88 U OL 0 48 8 88 8 5 0 C8 9 19 W 9 8t i j o 7 88 i m door 7 87 f nouda Moordrecht NlBuworVurk t Otpolle ftottordKln M 8 80 J IO EottordamD P Rottordum B probeeren En werkelijk Owe pillen hebben 8 18 9 45 10 18 BOTTEKDAH OOUDA Tic t BAttardam Bann Rotterdiun D F npttenlam M Oapellfl Hieuworlerk Iftonrdrfloht Boudi Ifi AUkii 1 4 16 4 37 4 47 4 54 6 ll 6 07 18 48 8 05 1 44 9 68 1 64 1 01 8 08 8 14 8 85 1 11 11 B7 Allm 1 n 8 U Kit tllbelile in i 10 89 in sf 10 43 in i7 I 19 16 88 4 46 56 6 04 5 11 5 17 6 45 6 6A 6 08 8 14 8 10 7 15 7 87 4 09 4 84 11 54 1S 01 18 34 l U 8 8 7 44 f W 8 14 9 00 10 0 I S Uw eitn B 88 0 67 7 88 8 09 8 48 8 8 7 87 8 00 7 48 0 08 9 tl 8 11 8 36 V IO 9 98 n o 11 U A U B N H A A O oM 10 1 11 16 11 19 18 16 1 08 1 09 9 14 8 45 4 18 4 66 6 85 Qoud ZoienhuiMn Moorkapello 8o termMr Zog M dVoorburg lliita ii i J2 11 61 l 8 10 8 1U6 18 45 1 30 1 48 8 48 4 15 4 46 5 87 6 56 9 68 10 88 H 8 47 e t l I K K H 1 iM vom 10 57 18 00 IS tO 8 80 17 4 38 11 14 8 17 11 99 8 46 ï 4 7 e4 H 83 8 56 88 10 61 11 48 U 88 1 18 8 08 t 50 6 04 alUee 1 48 8 05 7 06 7 90 7 45 8 SS 00 9 46 10 11 11 87 11 88 li l V 1 85 4E 8 00 4 00 4 80 4 45 5 80 8 18 7 00 7 48 7 56 8 55 9 4810 80 VoorhurK 5 41 10 1 1 41 4 96 8 18 4J oeterra ïou f 0 10 31 1 66 4 1O 80 10 08 eienhMo 9 18 10 4 1 8 06 4 61 9 89 lo u l nn f 9 84 9 7 SI 7 4 I ïOlFOJ 10 18 10 4 11 18 08 18 87 8 17 8 14 8 87 4 7 5 0J 6 18 8 00 9 60 7 97 8 10l 889 28 109610 6 M Uunoiiilntniii illnn 1 on 8 kim oltn Ixtalni Kaiiigon oor d liji 11 00 i 7 8 96 10 89 10 48 10 P6 11 16 10 19 6 S4 7 60 8 88 6 05 6 55 6 90 6 36 6 48 9 03 L ttila OuJew Woord lltrachi 7 10 8 48 M 59 e 8i 7 18 40 7 39 6 98 ï r 8 41 9 S3 7 58 7 8 7 81 11 3 r 9 19 10 00 10 84 9 1 10 54 9 49 6 87 6 86 7 53 8 80 8 49 9 J0 10 16 10 88 11 38 18 08 1 87 3 08 S üO 3 59 4 48 6 Ulroobl Woertlon Oudew Itouda 8 16 8 88 8 14 10 88 11 55 18 87 4 89 5 30 7 0J 8 99 10 46 1 85 43 5 50 7 17 7 97 9 K6 9 00 9 98 58 10 59 11 10 18 11 18 81 8 8 40 8 68 4 48 t 90 8 10 7 19 7 88 1 86 10 08 10 88 11 10 Volgen portret Ik kan een ieder üwe Pink Pillen aanbevelen die aan eene maagkwaal lijdende is want ziJ hebben mijne gezondheid hersteld Maak mijn attest openlijk hebend Prij 1 75 GlU de doo d Gld per 6 doozeii Hoojddepothouder voor Nederland Snabilié Steiger 27 Rotterdam en alle apotltektn ITranco toezending togen postwissel Het is juist door de zwakten te versterken door het bloed te herstellen en de spieren te versterken dat de Pink Pillen zoo verschillende ziekten genezen en het is door den wortel der ziekten aan te tasten dat men ze geneest door dezen machtigen hersteller Door deze pillen kan men eene snelle kwijning doen ophouden welke de bloedarmoede de algemeene zwakte en de uitputting door overdreven arbeid veroorzaakt hebben Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Juli Petrus Leendert Antonius ouders N Jongbloed en M G Stecnwinkel Anthonius Johannes ouders A J Dongelmans en H Q van der Geest 4 Arie ouders A Baars en S Bezemer WUhelmina Prancina ouders M Dekker en W F de Jong 5 Pieter ouders J W Cabout en W E Janssen Willem Pieter ouders P Loendersloot en M J Bakker Petronella Maria ouders D H van der Horst en A H Nederhof Leendert Gerrit ouders R Meijer en L Maat OVERLEDEN 4 Juli W M Hageman 11 j C M Lieshout 7 m 6 M van Wijk wed G Batting 84 j 8 K goosbeek 73 j ONDERTROUWD 6 Juli D de Kooter te Zevenhuizen en J Reparon H Vergeer en J M de Waal ADVERTENTIEN H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten 8 17 8 88 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 66 8 03 8 10 8 17 8 88 10 89 10 87 11 8 P 8 S 10 47 10 65 7 40 9 89 9 68 10 08 10 16 10 88 9 68 10 88 8 17 6 97 8 84 6 41 8 47 8 18 8 80 HAAIWEEEEN Provincie uid Holland KK UUinXU Op Maandag den 24sten Juli 1899 des voormiddags te Ui uren zal onder nadere goedkeuring door den Voorzitter of een dor Leden van het College van Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland en in bflzyn van den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te BGravenhage worden aanbesteed Het vernieuwen van bazaltmuur het maken van beschoeiing en het vernieuwen van steenglooiing langs de Gouwe onder de gemeenten Waddinarueen en Boskoop RAIUIN f 30 900 De aanbesteding zal geschieden by enkele inschrijving overeenkomstig § 447 der Algemeene Voorschriften vastgesteld door den Minister van Waterstaat Handel en Nflverheid dd 12 December 1895 Het bestek ligt ter lezing van af 13 Juli a s aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van ZuidHolland te s Gravenhage en is voorts van af evengenoemd tydstip ol franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen by de boekhandelaars flrma Gebroeders VAM Clüef Spui n 28a te s Gravenhage en door hare tnsschenkomst in de voornaamste gemeenten des Ryks Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding enz zyn te bekomen by den HoofdIngenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland J van der Vist te B6ravenhage terwyi tmnwflzing in loco zal worden gegeven op aanvrage door den Hoofd Opzichter P J Htjibehts te Gouda in de week de besteding voorafgaande De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland POCK Voorzitter F TAVENBAAT Griffier INmS BBMIEWUN BIJ Slotemaker Co GEVRAAGD een flinke heldere DIENSTBODE voor dag en nacht kleine wasch aan huis Salaris f 80 per jaar met verhooging Adres Julfr LENSING Keizerstraat 26 Rotterdam sipoeu I Belangrijk Bericht SPOED I SPOED I DAMES HUISMOEDERS en DIENSTBODEN I Daar de tijd begint op te schieten kan een ieder die profiteeren wil van de koopjes goedkoop koopen en moet zich haasten want alle dagen worden er veel goederen verkocht en wat uitverkocht is komt niet meer dus een ieder kan zich nog voorzien voor weinig geld zoowel in Mans als in Vrouwenkleederen gemaakt en ongemaakt ik heb nog beste echte Fransche Merinos voor Japonnen van f 2 25 per el en nu voor f 1 60 van f 1 75 voor f I ÜO per el 2 el breed Kamgaren Pakken van f 20 nu voor f 12 van f 16 nu voor f 10 het geheele pak Afgepaste Gordynen van 90 cent voor 50 cent Tapyt Loopers van 25 cent voor 15 cent en zoo meer andere artikelen te veel om te adverteeren zulke koopjes komen nooit meer alles moet beslist weg in korten tyd daar myu Huis verhuurd is Wed I S KEISEE Korte Tiendeweg Gouda Denkt om den Inmaak DANES Het Atelier Studio is het bette adres voor Verirroot Ineen en Reprodnctiewerk AaubevelfiDil Fl Singel 582 P V 1 WA4LS Hel beste gemakkelijk ste en voordeeligpsle adres voor de leverinjf van Brandewijn enz islii I F HRRM Zn TieDili wi g Speclalitrit in het Inmaken van Vruchten WAAROM geeft OASGLOMILICHT geen voldoend licht OMDAT uw leverancier u geen goed KOUSJE levert Een KOOSJB dat gedurende lOM branduren een praehttg Ueht geeft levert Iff il 95 Cent Vl P P SOOS TIENDEWEG 59 iV FRIIA KWALiïEIT RundKalfsvFeesch Tegen sterk ctncurreerende prijzen J P van LEEÏÏWEN KclKer§traat GotOe e goedkoope Fleetehhomeerii 1 ê o dera Tertrouweii o j hut hbrielimork lukail Ad l 2IS 7t o aiiliOo defl in de meeste epotheken Te imeterdem bl tJIotli Otben ven Tayll en Bandera 3ill ihllln Cll llglHlll OFSNBASE TEÜEOOFINS te GOUDA op WOENSDAG 12 JULI 1899 des morgens te elf uren in het Koffiehuis de RoHEis aan den Kattensingel ten overstaan van den Notaris G C FORTULTN DROOGLEEVEB van No 1 Twee aangenaam gelegen rolmingerichte HUIZEN ERVEN KOESTAL en GROND aan den Kattensingel te Gouda Wyk J Nrs 201 en 202 te zamen groot i Aren 17 Centiaren Het perceel No 202 is tot 1 Mei 1901 verhuurd voor f 2 per week No 201 is te aanvaarden den 1 Augustus 1899 No 2 Een HUIS en ERF aan het Taagpad te Gouda WJk Q No 24 Verhuurd by de week voor f 1 50 Nos 3 en 4 Twee perceelen uitmuntend liggende aan het Draafpad in Bloemendaal te Gouda te zamen groot 2 Hectaren 52 Centiaren Verhuurd tot 31 DECEMBER 1900 voor f 240 per jaar En No 5 Drie perceelen HOOILAND liggende aan den Straatweg naar BoDüeniY£H op de grens der gemeenten Gouda en Waddinxvbkn te zamen groot 63 Aren 35 Centiaren Verhuurd tot 1 NOVEMBER 1899 voor f 66 per jaar De perceelen zy n te bezichtigen 8 10 en 11 JULI 1899 van 10 tot 8 nur en op den verkoopdag van 9 tot 11 uur Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OPENBARE TERKOOPING te GOUDA op Dlnndag 18 Juli 1899 des morgens te 9 uj n ten sterfhnize van Mej de Wed A MqJPlS aan den Katttensingel te Gouda wyk Q No 201 van eenen INBOEDEL waarby GEWERKT GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft notaris G C ÏFORTUIN DROOGLEEVER te Gouda Inmaak Kruiden IVOI VF en Co WESTHAVEN 198