Goudsche Courant, maandag 10 juli 1899

i Maandag 10 Juli 1800 J G M M tn Bondsrywielherfti Uor Ic KUs Korle Tiendeweg Caouda SfflPlEZ RUWmEN zgi de bestt No 7934 38ste Jaargang mimm mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T r Vrijzinnige Ricsvereeniging GOUDA Voor de b rst mming van een Lid van den Gemeenteraad weiiie zai piaatM iiebben op DlüÜDiiG 11 JULI a s wArdt met den meesten aandrang aanlievolen j kroor IDistrict III H J I EDEKHORST S Dubbele Buurt B 4 Gouda iSaion voor iSelieeren Haariinippeu en vervaardigt idle soorten rdefiwB K M De Uitgave dezer Cotirant geschiedt dage ijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefoM Xit M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd sjÊ i Korte 6roenen 1aal I 109 SOO UZERWAREH KOPEEWAREH Gereedschappeii HDISHOUD ARTIKELEN FORiMJIZEK PETROLEUM KOÜKTOESTELLEN UrenkbauileH A Fa K XillD Het Bestuur H E VAN i KK ROER VA TEIiLINHEN E OOSTENKUK J H VATTEKANNE Dr H LISSET dp SCHKPPKR Mk M M HCHIM VAN mn LOKFK I 1 HKLLAABÏ V HERMAN Fz 0 A VAH DEK WANT I Het Stembnreau in gtopenil van de voormiddag H tot den namidAng S uur Binnen en Buitenlandscbe Bierliandel Zeug ntraat G 85 vestigt hiermede de aandacht van tbierdrinkend publiek op zijne i§ol aroinetri§elie Tapiiirleiitiiig waardoor alle Biersoorten g ebotteld worden afgeleverd alsol het BIER versch an t vat was mm Men neme proet enovertuig ezich Groole Prijsvermindering j m HET lS€HOeK IllüGAZIJl DE ROODE UAES Lai e Tiendeweg D 71 I i én 1AIJ lUllilJ Kleiweg hoek Turfmarkt Aanbovelenii J v ZoMeYeld tSTOOM HOïïTZA ERIJ SCHAYERui Pakkisten Lijsteii rabriek f J H ROODE HOUTHANDEL i J VERGEER fWfIt SALOl PlAl I O S 1 van TËTSCH KAY voorhanden in don fe OHGELnANDEL van L € DE LAIIG 5 Troole voiirriiad en roüte versolieidcnhcid van MIiZIEKlNSTEl MENTEN t3 Ojterst btUjjHp Ta te prttwn Unhsren STItUK üTOhKE V iii to loveruii s v p viHÏr of op ileD lliatsUn Vrijdftg vin ilo maand GoiDA Druk van A BRINKMAN Zn Chemisclie Wassclierij en Stoom Yerverij e WIT en € omp Utreebt Depot te iOÜDA by den Heer H C TRIJSBUR3 in Manufacturun enz £ orte Tiendweg 7 RIJWlËLEilü Wilt U prettig en goodlioop rjjdenf Koop dan con S T I Doze Rijwielen zijn fraai en olide en worden op maat gebouwd van at ƒ SS 1 jaar degelijke garantie Rover Victor Surprise Malador m alli andere Hijwielcn tilt uiterHt om urriM rciKlc pnJziMi KETTiUGLOOZE ItlJWIELEl Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CABBIK OB eent per bus van 1 K ü Bonds Btjwielhersteller 1ste Klasse W I D VAN IIIJNE AM Veerstal Gouda MT UVKRHEERLUKE Wë CITROEN LIMONADE SIROOP per V El 0 40 b j El ft 0 Ï5 by D M I E B I E S Kleiweg E lOO 0r Ieder zijn eigen H Kronings Limonade Vabriiiant Om zonder eenige kennis vlug en gemajckclgk Fijf Liter d i geljk aan 10 halve fiefBolien KROJilSGSLlMONADM to maken en ivol naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN il SINAASAPPEL Per vtel ib de prj franco thuis metigebruiknaanwözing slechts SO et 2 stel in een i franco 90 et na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vorgunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons by KKK tallen verkocht Schier op alle plaatsen an on land en daarbuiten met t boste succes bekroond Bü een zeker aantal stel ik de pry nog lager Vraag schriftelijk de condition Voor alnemers en grossiers stal ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele d mkbetuigtngen liggen ter Inzage JEen ieder machte leh voor nomoafc Let op t adres K 8 DE BOER Sneek tQoedkoopsteensolledst adres voor Vervoer van inboedel zoowel binnen ala haiten de Btsd met gesloten wagens i A G R A V E 8 T E IJ N Oude Gouwe i lUa wordt tegen Tran port ehade venekerd TWEEDE BLAD STADSNIEUWS ÖOUDA 8 Juli 1899 Gedurende de maand Juni 1899 werd in de Nuts Spaarbank alhier ingelegd f17516 944 terugbetaald f 7357 28 j De le luit kwartm ö G de Blauw van het korps torpedisten te Brielle is overgeplaatst by het 3e reg inf te Bergen op Zoom MooBDECHT By de gisteren gehouden verkiezing van 3 leden voor den Gemeenteteraad werden ingeleverd 122 stembiljetten hiervan verkregen de heeren M N Dirkzwager 89 L Exalto 90 A Ketel 83 en 0 Tom 48 stemmen 3 biljetten waren van onwaarde Zoodat de 3 aftredende leden herkozen zyn TJouDKRAK Tot deelneming aanhetvoorbereidon4 3pilitair onderricht alhier hebben zich 21 jongelieden aangemeld waaronder acht aanstaande lotelingen Boskoop By de alhier gehouden herstemming vacature Veldhuyzen tusschen J Jongejan en H vau d r Xak ia gekoien H van ffer Tak Haabtrkcht De collecte voor den gewapenden dienst heeft alhier opgebracht f 19 84 Hekesdorp Zondag 11 was het voor de Ned Herv Gemeente alhier een hengeiyke dag Sinds zeven jaren was zy vacant maar nu mocht zy het voorrecht smaken den heer Coops candidaat by den H Dienst te zien ingeleid tot haren leeraar door Ds Margadant pred te Oudewater die naar aanleiding van Jeremia 1 v 6 en 7 den nog jeugdigen candidaat wees op zyn zware roeping maar ook op den troost daaraan verbonden In denzeUden dienst beklom de nieuwe leeraar den kansel gaf eerst eene korte schets van wat zyne ziel al lang had vervuld waarna Z Ew tot tekst koos Ps 121 Ten slotte werd den nieuwen leeraar na het uitspreken van den zegen door de talrijke opgekomenen staande toegezongen uit Gez 91 het 7de vers WogEDE De heer B van Selms alhier slaagde gisteren te Utrecht voor het examen van apothekersbediende Vlist De collecte voor den gewapenden dienst heeft in deze gemeente f 2 25 opgebracht WiDDiKosvïE Tot predikant alhier is beroepen Ds J C Klomp te Lunteren BINNENLAND Aan de Middelbare School voor Handel en Administratie van den heer F TSmstra te s Gravenhage zullen als leeraren werkzaam ziJn de heeren F W Balabrega accountant te sHage en leeraar aan de H B S te DeUt voor boekhouden handelsrekenen handelsrecht en stenographie Dr Mr J Wolterbeek Muller advocaat te sHage en leeraar aan de H B S te Dordrecht voor staatsinrichting staathuishoudkunde en de theoretische opleiding voor administratie A J Fehr Jr doctorandus in de Nederlandsche letteren voor Nederlandsch en Fransch Dr C te Lintnm leeraar aan de H B S te Rotterdam voor geschiedenis handelsaardryksknnde en geschiedenis J Visscher oudinstitntenr te s Hage als klassenleeraar voor de voorbereidende klasse terwijl de heer Tümstra zelf Duitsch en handelscorrespondentie zal onderwjzen Er zullen nog benoemd worden leeraren voor Engelsch warenkennis en handelsscheiknnde natuurkunde en schoonschryven 70 jarig bestaan van het Regiment Grenadiers en Jagers Gisteravond begonnen te s Gravenhage de feestelijkheden ter herdenking van het 7Ujarig bestaan van het regiment grenadiers en jagers met koraalmnziek door de K M Kapel op de portiek van het hoofdgebouw der in verschillende gedeelten versierde Oranjekazerne Het regiment grenadiers en jagers wortelt zoozeer in de Haagsche samenleving dat liot niet te verwonderen was dat in het raiddernachteiyk uur duizenden in en om de kazerne op de been waren om getuigen te zyn van deze plechtige inwyding waarbj de volksliederen niet ontbraken en de bekende grenadiers nadiersof parademarsch herhaalde malen gespeeld werd Zoowel burgers als de soldaten waren warm gesteld waartoe niet weinig bedroeg een vuurwerk dat nu eens tot opening van een feest diende Do bekrooonde W schitterde als slotnummer te midden van aanhoudend gejubel dat zich oploste in een Leve de Koningin en daverende hoera s toen de kolonelcommandant van het korps De Boek daartoe uitnoodigde na een toespraak tot officieren en manschappen waarin hy herinnerde wat het legimeot sedert z n bestaan aan liet Vorstenhuis en laatsteiyk aan do Koninginnen te danken heeft De kolonel zelf was daarna het voorwerp van een ovatie vol geestdrift van de Zflde der manschappen een uitmg die deed zien dat hy een zeer bemind chef is De heer D Haspels is eergisteren verhuisd wat hem wel wat vermoeid heeft zoodat liy gisteren het bed moest houden Overigens neemt hg langzaam in beterschap toe Dit tot geruststelling van zyn zoo talrykevrienden en vereerders die in andere bladen een alarmeerend bericht mochten hebb n gelezen N R Ct Het Haagsche Dagblad verneemt dat de nieuwe legerwet gereed ligt om by den Eaad van State te worden ingediend In de eergisteren gehouden alg vergadering der Noord Celebes MynbouwMaat schappy te Amsterdam werd door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar zoomede de rekening overgelegd welke beide werden goedgekeard Uit het verslag van den ingenieur biykt zegt het verslag voldoende dat de werkzaamheden veelbelovende vooruitzichten hebben geopend daar men zekerheid heeft dat waardevolle goudaders hot terrein over zijne geheele lengte doorkruisen De tunnel die de noord en zuidaders op het terrein moet snydcn was volgens de laatste berichten 77 50 M lang en het in werking brengen der elektrische boorinstallaties zal in den loop van het nieuwe boekjaar de maatschappy in staat stellen dit werk spoedig te voltooien De Soer Ct constateert met vreugde dat het hoofd van het bestuur vanDjember al het mogeiyke aanwendt tot tegengang Tan de veelvuldige schuurbranden of wel tot de ontdekking van de daders De inlandsche ambtenaren voor het meerendeel gemakzuchtig en alles behalve actief enkelen de patih bflv maken daarop een gunstige uitzondering worden aanhoudend en flink nagereden zg begrypen dat op den duur hun positie er mede gemoeid zou zgn en zy geraken dan ook uit den dommel En dat dit noodig is zegt het blad getuigt het feit dat in zeker ouderdistrict nog niet lang geleden weer pogingen en liefst gedurende een paar avonden aangewend werden om een tabakschuur in brand te doen vliegen welke pogingen echter door den assistent wedono verydeld werden Men stak het vuur den eersten avond in den eenen hoek den tweeden avond in een anderen hoek aan doch telkens wist de politie het vuur te blusschen en toen werden alle vier do hoeken van de schuur bewaakt waarna do brandstichter wegbleef Dat de beruchte schuurbrandqnaestie van Goemoeksarie aan het licht kwam en die zaak zoo goed als geheel tot klaarheid gebracht is moet voornameiyk te dankeu zyn aan don betrokken wedono die begrgpeud dat de assistent resident er ook ink achter zat zich rust noch duur gunde voor nu aleer hy in zake ketrangan gekregen had De politie van Djember is nu op den goeden weg en zoo zal waarschgulgknog eens een tyd aanbreken dat Bozoekio niet langer in het politie verslag voorkomt als de onveiligste residentie van Iava Gemengde Berichten Do metselaars aan het nieuwe Entrepotdok te Amsterdam hebben er het bgltje hy neergelegd Over de oorzaak wordt aan het Volksdagblad het volgende medegedeeld De metselaars die aangenomen werk hebbon kwamen de vorige week tot de ontdekking dat ly te weinig verdienden zy kregen altgd f 2 50 per duizend steenen en eisehten nu f 0 25 meer dus f 2 75 üo aannemers weigerden dit en boden 36 ct per uur ian maar slechts voor enkelen De meesten ouden minder moeten verdienen De metselaars die met 35 ct per uur tevreden zouden ign wilden evenwel dat elk van hen hetzelfde loon zonde genieten Toen de aannemers dit niet wilden legden zy allen het werk neer De politie heeft Woensdag den arbeider 1 M nit Dinxperlo naar Arnhem gebracht omdat hg wordt verdacht te hebben geschoten op den commies Schluter Hg had voor eenige maanden bedoelden commies beleedigd en zou toen door het gerecht te Bocholt gevonnist worden Hy wist zich echter schuil te houden tot hg door Schluter verrast en naar Bocholt werd gebracht waar hy 3 weken hechtenis onderging welke den dag van den aanval waren geëndigd Dat Amerika het land is waar alles in geld wordt omgezet bewyst weder de volgende geschiedenis Te Cincinnati in den staat Ohio werd een weldadigheidsbazar gehouden waarby evenwel de ontvangsten naar het scheen niet ruim vloeiden De dames die haar medewerking verleenden zonnen daarom op een middel om meerdere koopers te lokken en meenden dit gevonden te hebben in het verkoopen van kussen Het tarief werd opgemaakt 50 centen voor het kussen van een jong meisje 75 centen voor het kussen van een getrouwde dame en f 1 25 zeker nit beleefdheid voor het kussen van een weduwe De heeren die voor zulk een biliyken prgs van de gelegenheid wilden proflteeren werden geblinddoekt en mochten eerst nadat zy gekust hadden den doek een eindje oplichten Een der heeren toonde zich bgzonder weldadig en kuste driemaal achtereen geblinddoekt een dame maar toen hg den doek van zgn eigen oogen uflichtte diensde hy achteruit hg had zgn eigen vrouw gekust en moest daarvoor f 2 25 betalen Hy protesteerde en eischte zyn geld terug doch niets hielp en toen hg te veel drukte maakte werd hg eenvoudig door de politie weggehaald In den houten aanbouw tot keuken dienende van het groote en prachtig ingerichte Brighton Beach hotel op Jorney Island NewYork brak kort geleden brand nit welke z66 om zich heen greep dat niet alleen het hotel bedreigd werd maar er grootgevaar bestond dat de uitgang door de vlammen zou worden afgesloten Onder de 230 gasten ontstond een paniek vooral toen bleek dat de voorhanden zynde biuschmiddeled onvoldoende waren om bet vuur te blusaehen I Het eenige middel scheen het omrertrekken van het houten gebouw te zyn waartoe evenwel niemand zgn medewerking wilde verleenen Toen sprong eensklaps een der gasten met een handel banknoten in do hand op het brandende dak en riep uit Vyfdollars voor ieder die een brandende plank lostrekt I en als door een tooverslag stortten zich honderden toeschouwers op het brandende gebouw met het gevolg dat het vuur in vyf minuten geblnscht was De stationschef van het Hollandsche spoor alhier vond Woensdag zoo verhaalt t Dbl een U jarigen knaap geheel alleen in oen compartiment Ie klasse van een trein zitten Uit zyn antwoorden bleek dat de jonlust had gehad ia een pleizierreisje naar den Haag en Scheveningen en daartoe te Amsterdam op zyn spaarboekje f 7 50 had opgenomen Daar hy t aardig gevonden in de hoogste klasse te gaan zitten Do rest van t geld overschietende van de reiskosten werd nog by hem gevonden Voor t thuisbrengen werd behooriykgeiorgd Een paard dat trappen klimt geheel uit liefhebberg zonder daartoe door de zweep van den pikeur te zyn aangezet is zeker geen alledaagsch verschynsel Toch kon men zoo n viervoetigen acrobaat dezer dagen te Berlijn zien Het dier blijkbaar zich renrelend in den stal klauterde de trappen op en kwam op den zolder maar toen men trachtte het weer de trap te laten afkllmmen spartelde het zoo tegen dat men naar andere middelen moest omzien om bet weer op den beganen grond te brengen Men haalde de brandweer er by en deze bracht het dier met behulp van stevige touwen en een katrol door oen dukluik naar beneden Rechtzaken Zes der beklaagden die veroordeeld zyn omdat zy te Polsbroek de huizen van ingezetenen die by het Kroningsfeest niet vlagden hebben beschadigd zyn van dat vonnis in hooger beroep gekomen Het openbaar ministerie dat veel hoogere straffen had geëiscbt dan door de rechtbank zyn opgelegd heeft mede hooger beroep aangeteekend Vanwege hot openbaar ministerie lijg Ishet procesTroelstra als getuigen gedagvaard een paar ambtenaren van politie die op de vergadering waar Troolstra op 31 Iuli 1898 zyn rede hield rapport tegen hem hebben opgemaakt benevens graaf Schimmelpenuinck officier van justitie te Leeuwarden Vanwege den beklaagde zullen o a de volgende getuigen ft décharge worden gedagvaard Klaas Stienstna Eeltjo Ringia Grietje Kyistra vrouw van Tjeerd Stionstra ds v d Heide en een der gevangen broeders Ma ten Hogerhuis Soc Dem By vonnis van den krysraad te s Hertogenbosch zyn veroordeeld H A Zegers lelnitenant en E P M Clavereau 2elui tenant beiden van het 2e regiment huzaren onderscheideniyk tot eene week en tot twee weken gevangenisstraf wegens tweegevecht ten aanzien van den bekl Z gepaard gaande met het toebrengen van eenig lichameiyk letsel aan zyne tegenparty waarbg de daders gebruik hebben gemaakt van de macht gelegenheid of middel sabel hun door bun ambt tot gewapende macht behoorende personen geschonken Men schryft 4ns uit Wageningen De ifclgende overtreding van de Arbeidswet is voor het kantongerecht te söra venhage behandeld De heer P P J C directeur der Geldersche Stoomwasschery te Renkum had op 7 April In zijne strykinrichtlug des avonds om 9 uur nog 33 meisjes aan t werk waar