Goudsche Courant, dinsdag 11 juli 1899

zich denken Tegen den eigenaar is dan ook inzake van dit wederrechteiyke optreden reeds eene vervolging ingesteld Vrödagavond is in den Kyn te Oosterbeek door het stooten op een krib gezonken het met steenen geladen schip van J A Balk te Deventer met bestemming naar Amsterdam De opvarenden konden gered worden overigens bleef niets behouden Het schip was niet veVzekerd zoodat het schippersgezin van alles is beroofd Gistermorgen kwam iemand die te Leiden met den trein was gearriveerd by dr K aan den Stationsweg Hy zeide te meenen een lepra iyder te zyn doch dr K verzekerde hem dat dit niet bet geval maar dat hy erg zenuwachtig was De vreemdeling schynt zich dit bgzonder te hebben aangetrokken denkende naar een zennwiydersgesticht te moeten Daarna ging hg naar het Hotel Rgnland op de Beestenmarkt waar hy beneden eerst een groeten brief schreef en vervolgens zich naar boven begaf waar men hem eenigen tgd later op de gang met doorgesneden pols vond Onmiddeliyk werd dr K geroepen die hem vüorloopig behandelde waarna hg eerst naar het AcademischZiekenhttis en vervolgeus naar het Höpital Wallon werd gebracht De vreemdeling schynt zekere IJ uit Rotterdam te zgn Een wisselwachter van de Staatsspoor te Vlissingen die bagage aan boord van de vertrekkende dagboot naar Engeland had gebracht toefde daar wat te lang om het hem toegedachte loon in ontvangst te nemen Toen hy van boord wilde gaan kwam hy tot de onaangename ontdekking dat hg reeds aan het varen was Tegen wil en dank heeft hg daarom do reis naar Engeland medegemaakt t Meest afdoende en goedkoopste middel om mager te wordon is niet te eten ter yi het verliezen van overtollig vleesch en vet anders gewooniyk een dure knnr is Een inwoner van Newyork heeft nu onlangs met de volksmethode de proef genomen en zgne ondervinding is dat er geen betere manier van leven bestaat dan op niets per dag Hy heeft in 28 dagen niets gegeten is in dien tgd 42 pond afgenomen en heeft zich in zyn geheele leven nog niet zoo gezond gevoeld De eerste dagen dit geeft hg toe waren een marteling maar de pyn werd hoe langer zoo minder tot hy aan het vasten gewend was en geen honger meer voelde Den 30n dag kwam de eetlust terug en begon hy langzamerhand weer te eten maar om op het verkregen gewicht te blgven houdt by zich bg twee maaltgden per dag t Is voor menigeen jammer dat deze aangename levenswgze slechts tgdolgk kan zyn Men herinnert zich h paard uit het Honderdtal dat dood ging toen t juist zoo goed aan de gehoelonthouding begon te gewennen Mevr Grant de weduwe van den beroemden genoraal en president der Ver Staten heeft zich verzet tegen het hnwelgk harer kleindochter met een Rnssischen prins dat in ülrecte SpoorwenverWndlnKen met GOUDA Zomerdlenst 1899 AanEcvaogen 1 Hel T d m Greeowlch lOUDi BOTTÏKDiBtii 1 18 18 l e 1 88 8 11 8 88 8 48 U 8S 1 11 88 1 7 f 11 48 1 14 lliBl 18 88 1 88 8 80 1 84 4 04 8 88 8 18 7 14 4 13 4 1 40 8 30 7 38 11 4 l u fc i swu n d i z J aMM m s n bai ► or i k 1 md tpn W H 11 Sp gOTTÏBDiK 90UDA tic 10 10 4 18 4 37 4 47 4 54 5 111 8 07 8 1 1 44 a ti 1 84 8 01 8 08 8 14 f SI 1 11 1 1 6 48 55 4 18 4 0 4 84 18 34 1 18 8 88 7 44 1 08 8 14 00 S Ui tl l UJia IWmlt ti 1 f 4m liio i kn nlrt grokma worim IJ Hollltoto ipaof lOl DA UBN HAAS 1 08 1 04 8 14 8 45 4 18 M ll 4 55 5 85 S 4 8 16 7 17 7 3 7 5 8 8 8 1 i lt 10 11 10 8 10 40 6 07 Il 10 18 5 1 8 J 10 J7 5 I M p 10 5 87 5 58 8 15 8 4 7 45 8 05 8 41 8 48 8 t8 O 10 44 10 8 1107 8 8 57 8 48 4 15 4 45 8 18 lS8 0 llï I 10 ll a0115 1 07 1 T R t C H I ia l JO 8 80 8 17 8 S7 8 46 8 84 1 18 3 I8 3 50 i 04 10 10 48 10 11 18 8 58 7 10 7 18 7 8 4 8 8 88 11 00 8 47 c i o 7 401 3 0 4S n it 1 1 s i tl 4 45 8 1 8 85 7 15 8 10 88 45 W 8 4S 8 60 7 86 7 58 80 10 00 11 30 It B 1 40 4 80 8 46 B O iS 8 60 7 30 8 85 40 K OO 7 17 7 34 8 18 8 4 10 18 10 8 1 S1 1 O 4 4 17 4 47 7 8 7 11 14 Il 10 7 11 10 8 8 40 8 48 5 n t 8 8 I i i 5 88 8 55 8 10 51 f n 8 7 8 85 7 63 8 80 8 4 0 10 15 10 ll i 6 1 1 58 8 14 10 88 U 5S 1 7 4 8 7 JJ i 19 54 S 30 7 08 8 H 10 4 1 B 4 i 7 87 4 8 80 7 17 7 87 8 35 1 00 M At 10 8 11 10 11 11 l 5l u 3 40 4 4 MO 8J0 7 1 T t ll 10 0 10 11 11 10 SS Itio 1 37 3 08 r80 8 5 t 48 8 M 8 41 6 13 7 5 1 1 10 80 10 14 Be verpleegkoitCD trorden Toorloopig oji 1 50 daagH per persoon geMteld en op de hellt voor kinderen onder 14 jaar Bjj zeer gering bezoek berekent de comraisgie het jaarlijkach tekort op f 1 H 0 dut natnnriyk daalt naarmate liet getal bezoeker toeneemt Het bcstunr zal worden gevoerd dooreen commissie van beheer nit den Bond en ook uit het Ned Onderwüzersgenoutïchap indien dit laatste wil samenwerken De leden van den Bond zgn nitgenoodigd v66r 7 Ang bfl stemming over het voorstel bnn gevoelen kenbaar te maken Bij een nitbesteding tegen half Angnstns kan de oplevering in het voorjaar van 1900 plaats hebbdu In aansluiting mot het vermelde adres van Nederlandscbe fabrikanten betreffende het wenschelijke van een wetsontwerp tot be 8tr jding van deloyale conferentie heeft de Koninkiykc Tabak Sigarenfabriek voorheen ö Hibbins Pelctier Jr te Utrecht heden een adhaesie adres aan den minister verzonden waarin adressanten algeheelc instemming met dat adres betuigt op grond dat zy in hun bedryf meermalen de nadeden eenef onvolkomen wetgeving op dit gebied hebben ondervonden Mocht de minister de wenschen in genoemd adres uitgedrukt in gunstige overwoging kunnen nemen dan hopen adressanten dat aan een desbetreffend wetsontwerp cene zoodanige strekking zou kunnen gegeven worden dat ook deloyale concurrentie de Nederlandscbe industrie door lundgcnooten in het buitenland aangedaan under de termen daarvan zal gebracht worden Z j vleien zich dat by eene uitbreiding in dien zin gepaard met zwaardere straffen op de geconstateerde overtredingen en eene eenvoudige on snelle procedure de Nederlandscbe industrie zonder twyfel zeer zonde gebaat worden Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men Op verzoek van de Haagscho politie is hodeu alhier een postbeambte in arrest genomen onder verdenking van samenwerking met oen collega te s Gravenbage geld uit nangctoekendo brieven te hebben gestolen By de fouillering werden eenige geopende aangeteekende converts op hem gevonden Do Veendammer iourant meldt nadere byzonderheden over de geheimzinnige moordgoschiedonis te VVildervank Hot volgende 1 eraan ontleend I IO 7 88 8 1 door 7 87 7 84 7 41 80 7 10 ii ff 8 88 t Ol S 4t 8 88 8 i 8 C8 l Maandagavond waren de slagers L E en H M gezamoniyk uit en dronken hun borreltje by den kastelein van Lent alhier Na ecnigen tyd aldaar vertoefd te hebben haalde E een twecloops pistool voor den dag en pareerde M mot een dolkmes Te ongeveer 10 uur verlieten beiden aldus gewapend de herborg en begaven zy zich in den onmiddeliyk daarnaast staanden spekslagerswinkel van A ten H Na aldaar een stuk metworst van ton H to hebben gekocht vroegen zy diens knecht H S te spreken en verzochten deze even mot bon mode te gaan S wenschte evenwel niet aan hun verzoek te voldoen on trok zich terug K on M maakten zich hierover zeer boos zü haalden pistool en dolk voor den dag drukten deze 8 48 Oondk MoOrdrMht NwmrorVurk kiwllg Hottnnim M RotterdunD V RoUerdam B 8 11 ill n ta Dlodui M AU lt Betterïlam Beun Rottordun D F Botlardam H Otpella Hltuwerkerk HoorHrwht Boada M Allen U 7 16 7i87 8 10 4 48 1 45 4 8 I 8S B 04 8 118 8 11 8 14 8 17 10 8 0 8 48 8 8 8 00 7 48 0 8 0 l I U7 8 86 10 8 Oaads S Himuiiikitnlii Uiai 84 7 80 J8 5 0 5 88 5 4 8 08 t ntldl OudBw Wo rd tllmiki Ulrukt Wi ril8D Ouil w ioadi ZtTenhuiuo Ho k 1la 8Mt noMr leg rd Voorburj Hmc den bewoner ten H tegen de bont en bezwoeren hem by kris en kras dat S zon sterven Hoewel ten H hen verscheidene malen verzocht zich te verwijderen en zich te kalmeeren bleven zy razen en tieren totdat ten H zich eindeiyk van een list bediende en de slagers kwyt raakte ïen H heeft echter klacht by de politie gedaan t Zal echter niet noodig zyn dat de politie zich met de zaak bemoeit Naar men met zekerheid meent te weten hebben de beide schuldigen Liefert E en Hendrikns M zelfmoord gepleegd L E reeds sedert jaren door zjn bloeddorgtigen waanzin een groot gevaar voor de plaats waarin by woonde had in de laatste dagen H M by zich in huis genomen Samen maakten ze geregeld allerlei zwerftochten waarbg zy zich geducht te buiten gingen in misbruik van sterken drank De vorige week Woensdag gedroegen zy zich in zulk een toestand op de onmogeiykste wyze Zy lokten o a een reizend koopman in huis en mishandelden hem Donderdag jU schonen beiden tot het besluit te zyn gekomen een eind aan hnn leven te maken s Namiddags omstreeks half vyf gaven zfl aan dit voornemen gevolg Beiden zyn gedood door middel van een scbietslachtroasker Een koopman in manufacturen uit Pokela die E zyn waren wilde aanbieden hoorde een hevigen knal en zag binnentredende in de achterkamer een ontzettend schouwspel Hg vond M liggende naast een stoel Een kogel wa door zgn hoofd gegaan en had ook nog een wand getroffen E lag eveneens op den grond en hield het masker nog in de hand My had een kogel in hot hoofd M moet dus eerst gedood zyn waarna E het masker weer geladen moot hebben Op de tafel vond men een groot mes Dr Eerkes werd ontboden maar zijn hulp mocht niet baton De doodstrfld eindigde voor E te half acht voar M te half elf De beide lyken verwond en met verwrongen trekken leverden oen afgryselyken aanblik op Don geheelen avond bewoog zich een groote menigte volk om de woning waarin de dubbele zelfmoord was gepleegd De politie die reeds spoedig ter plaatse was bleef den geheelen nacht in de woning t Zal wel voor altyd een geheim biyven of E aan M den dood met het schietmaskerheeft toegebracht of dat H dat zelf heeftgedaan in welk laatste geval E om zichaan de misschien gemaakte afspraak totgezameniyken zelfmoord te houden of uitangst voor do gevolgen zich door een schotheeft gedood It t S8 J4 10 4 IKIf 48 lO li 11 80 11 18 11 87 40 g B8 lO l 10 8 10 8 10 43 10 01 10 17 1 1 40 7 iB 10 1 11 15 11 18 11 80 11 41 11 81 10 4 11 45 H 1 1 1 l lS 1 30 1 48 88 10 88 W l u l B A 10 51 18 00 11 14 11 8 11 4 1 S8 il 07 10 1 Een bnisbaas te utrecht nam een radicaal middel te baat om een hnnrder kwgt te raken die sedert enkele weken een huis van hera in de Oudwykerlaan bewoonde doch steeds vergat de huur te betalen Gebruik makende van de gelegenheid dat de huurder en zyn gezin afwezig waren kwam de eigenaar met een 5tal knechts aan de woning brak deze open on ontruimde deze daarna geheel door alles wat er In was op straat te zetten Nadat dit was afgeloopen werd de woning weder secuur gesloten torwgl do huisboedel als onbeheerde goederen op den openbaren weg staande door de politie word in bescherming genomen en geborgen Dat deze zaak hiermee echter niet is afgeloopen laat Angnstns zou worden voltrokken op grond van de inlichtingen welke zg bg het Russische gezantschap heeft gekregen over de rechten die de getrouwde vrouw in Rusland bezit en die zg voor eene Amerikaansche veel te beperkt acht Ook mevr Potter Palmer die aan juffrouw Grant anderhalf millioeii gulden als hnweIgksgift bad toegezegd omdat de bruid niet zeer vermogend is heeft gedreigd haar belofte terug te nemen als het huwelgk doorgaat Men vermoedt dat dit laatste den prins wel zal bewegen aan de miss haar woord terug te geven V E R S Xj A O DER Vereei flulpiietooii roor Eerlijke ei Vlijtige Armoeile ovar 1888 1898 Het is ons een aangenamen plicht door ons jaarverslag eenige inededeelingen te geven van onze Vereeniging bovengenoemd Dank zg de voortdurende deelneming en medewerking onzer leden en begunstigers zoowel binnen als buiten de stad bleven wy in staat gesteld onze vrouwen geregeld werk te verschaffen en op verschillende wyze te steunen Alles had een kalm verloop Een onzer huisgezinnen verliet de stad met der woon een onzer vrouwen weduwe geworden zgnde werd door dames Bestuurderessen en eenige stadgenooten in staat gesteld in het StadsBestedelinghuis te kunnen worden opgenomen zg is daarvoor recht dankbaar Deze beide gezinnen zgn door anderen vervangen zoodat het getal weder voltallig is Vele bestellingen van extra fljn naaiwerk werden ons toebetrouwd Met de meeste zorg is alles afgeleverd eii gaf veel voldoenmg De jaariyksche belooningen werden uitgereikt aan negen jongelieden van onze vaste huisgezinnen die minstens één jaar in dezellde betrekking werkzaam waren geweest Onzen welmeenencjen dank aan Regenten en Regentessen van het Oude Mannenhuis voor de soeplgsten tot uitreiking aan onze huisgezinnen die zich daarvoor zeer dankbaar betoonden Onze jaarlgksche loterg van gemaakte kleedingstnkken slaagde bizonder goed het getal loten neemt steeds toe dank den groeten yver van Dames Bestuurderessen die steeds overal welwillend worden ontvangen De ontvangsten en uitgaven waren aan verkocht en bestelwerk f 241 38 uitbetaald aan vaste naaisters f 287 96 extra naaisters f 71 35 aan breiloon f 22 45 uitdeeling aan eetwaren f 26 21 uitdeeling aan brandstoffen f 19 60 En hiermede eindigen wy ons jaarverslag onze vereeniging Hulpbetoon vriendelgk dringend alle stadgenooten aanbevelend haar te steunen door lid te worden en naaiwerk te willen zenden Namens t Bestnnr A WERNINK VAN Ravebtu Voorzitster 10 37 11 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 7 88 8 03 8 10 8 17 8 88 8 17 8 88 i f 8 80 t M 10 47 J0 88 1 0 M t 58 le os 10 15 10 88 8 58 10 88 8 17 8 87 8 34 8 41 8 47 8 11 i 0 G W DB JONG Secretaresse STADSNIEUWS GOUDA 10 Juli 1899 Onder begunstiging van buitengewoon prachtig zomerweder bad gisteren in de Stedelgke Zweminrichting alhier een nationale zwemwedstryd plaats uitgeschreven door de Goudsche Zwemclub Was de deehieming van buiten niet groot dit kwam doordien er te Utrecht eveneens een zwemwedstrgd werd gehouden De Jonge Kampioen uit Amsterdam en de Botterdamsche Zwemclub waren opgekomen ter mededinging De uitslag is aldns Snelzwemmen 40 Meter voor aspirant leden 1ste prgs J van Rgn van Alkemade Gouda in 37 sec 2de W van Hasselt E Z C in 38 sec 3de A P Vermey Gouda in 43 sec Snelzwemmen 80 l eter voor Jnniores Iste prys L van Rgn van Alkemade Gouda in 1 min 23 sec gde A Goedewaagen Gouda in 1 min 24 sec Snelzwemmen op den rug 80 Meter 1ste prgs A L J Breebaart Gouda in 1 min 16 sec 2de Joh Drost E Z C in 1 min 19 sec 3de P Buys J K in 1 min 30 sec Snelzwemmen 160 Meter 1ste prijs E M Meger Jr J K in 2 min 48 sec 2de A L J Breebaart Gouda in 2 min 59Vj sec 8de C H L Wgnsonw in 3 min 32 sec Snelzwemmen op den rug 40 Meter 1ste prgs L van Ryn van Alkemade in 36 sec 2de J van Ryn van Alkemade in 38V sec Snelzwemmen voor leden der G Z C 80 Meter 1ste prgs L van Rgn van Alkemade in 1 min 24 sec 2de J van Rgn van Alkemade in 1 m 25 sec Duiken 2 Meter 1ste prys A L J Breebaart in 34 sec 2de A Goedewaagen in 36 sec 3de E Meyer Jr J K in 36 sec WATERPOLO tusschen de Jonge Kampioen en de Goudsche Zwemclub werd behaald met 4 goals door de Goudsche Zwemclub de Jonge Kampioen had geen enkele goal De president de heer A L J Breebaart dankte in de eerste plaats alvorens tot het uitreiken der pryzen over te gaan het dageiyksch bestuur der gemeente voor het sluiten der zwemsohool op dezen dag voorts dankte hg de leden der Jury nl de heeren W E Bredius WEz A O Cosgn en Ph J M Scheerder voor hunne welwillendheid om hier als Jury op te tre4ön en in het bizonder nog de heer Cosgn voor de moeite die genoemde heer zich voor dezen wedstryd had getroost en voorts alle belangstellenden en de deelnemers voor hunne aanwezigheid De kiesvereeniging Ons Belang besloot in hare Zaterdagavond gehouden vergadering bg de herstemming op a s Dinsdag de verkiezing te bevorderen van den heer P de Raadt die op verschillende hem gestelde vragen een bevredigend antwoord had gegeven en zich onder meer voorstander verklaarde van beter niet duurder onderwgs en gelegenheid tot hét bekomen van onderwys voor de kinderen der volksklasse Begunstigd door het fraaiste zomerweder genoten de leden van Ons Genoegen gisteravond van het concert gegeven door het muziekkorps van het 4e reg Inf Het programma was bgzonder mooi Zoowel véör als na de pauze viel er te genieten wg noemen slechts de Ouverture Preciosa Don Juan l Arlesienne en de Zanberflöte waarvan de voordracht uitstekend was Het in groot getal opgekomen publiek toonde door zyn aandacht en toejuichingen dat het deze concerten zeer waardeert Het Prop Ex voor de Theol Faculteit aan de Vrje Universiteit is afgelegd door den heer A C Heg GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Nienwerkerk a d IJssel Herkozen A Vis A van Leerdam en A M Mgnlieff Gekozen A J Dyksman en A Goudriaan Ouderkerk a d IJssel Herkozen C de Jong Mz antir Gekozen J Hoogendyk aiitir Herstemming tusschen P den Dnyf antir en J van Holst Ub aftr Ud Oudewater Herkozen A Jonkheid antir en J C Verheul r k Gekozen 7 Hoefs r k Schoonhoven Herkozen A W Lazonder N Kooiman en A van Lommei Herstemming tusschen C van Willenswaard CLz aftr en A A Graves Kooiman as =s VERSCHEIDENHEID De Berl$ucbe weerkundige dr Ueintrdas heeft door de waarnemingen te Christiansund aan de westkist van Noorwegen sedert 1861 gedaan te vergelgken met die uit Noord Duitschland zeer verrassende uitkomsten verkregen Hg heeft bevonden dat de afwgkingen van de normale temperatuur die in de noordeiyk gelegen plaats in de laatste maanden dep jaars voorkomen zich op geiyke wgze in het eerste kwartaal van het volgend aar in znideiyk Zweden en NoordDuitschland vertoonen De loop der temperatuur van November tot Januari te Christiansund komt van Febrnari tot April in de znidelgker gelegen landen voor Een koude voorwinter in het noorden wordt door een kouden nawintfer in Zuid Zweden nagevolgd Hoe warmer het najaar in Christansund is des te weiniger vorstdagen beleefd men in het volgend voorjaar na 1 Februari in Noord Duitschland Men kan dus nit den weerstoestand in de eerstgenoemde plaats gewoonlgk afleiden hoe hg eenige maanden later in znidelgker istrekcn zal wezen Men hoopt met de werken van den Simplontunnel in Italié den fangstcn tunnel der wereld zoo spoedig te vorderen dat de spoorweg tusschen Italië en Middel Europa die er door loopt In 1904 kan worden geopend De stad Milaan zal de opening met schitterende feesten vieren Een hevige ontploffing gevolgd door brand heeft te Botsjeroff een fabriek vernield Vyf werklieden en zeven brandweerlieden kwamen in de vlammen om Een overoude zuil voor eenigen tyd op het Forum te Rome opgegraven maakt het onderwerp uit van talrgke gissingen Prof Gamurri meent te hebben ontdekt dat het opschrift dat van rechts na r links en dan weder in omgekeerde richting loopt uit de eerste helft der 6e eeuw vóór onze jaartelling dagtoekent en gelgkenis hoeft met Etruskiscbe letters de kolom zou dan dus 2500 jaar oud zgn Prof Ceci beschouwt het opschrift als een wet nit den tgd der koningen betreffende godsdienstzaken en gelooft dat deze vondst de beweringen van Niebnhr en Mommsen over het fabelachtige van de oude Romeinsche geschiedenis omverwerpt en de verhalen van Livins in eere herstelt In het Zwitsersche kanton Walis bestaat een oude wet die aan alle personen beneden 20 jaar tabakrooken verbiedt op een boete van 2 francs en het dubbele bg herhaling Die wet was in onbruik geraakt maar het vorige jaar heeft de Staatsraad van het kanton de gemeentebeatnren aangeschreven haar weer streng toe te passen Dat heeft echter niet gebaat het rooken is in de halve eeuw zóó toegenomen dat de politie geen kans ziet de wet te handhaven Te Aken zgn tien spoorwegbeambten in hechtenis genomen omdat is uitgekomen dat zy jaren lang goederen hebben ontvreemd De burgemeester van het Duitsche dorpje St Ingbert stierf dezer dagen plotseling zooals men dacht tengevolge van hartverlamming De Igkschonwing en het daarop gevolgde onderzoek wezen evenwel uit dat de oorzaak van don dood moest gezocht worden in het gebruik van bedorven worst tengevolge waarvan ook de vrouw en de zoon van den burgemeester ziek waren geworden hoewel niet levensgevaariyk In t geheel zgn 19 families te zamen uit 50 personen bestaande door het eten van bedorven worst ziek geworden Een zeer interessant natuurverschijnsel werd Zaterdag 8 Juli s avonds tusschen 6 en 7 uur te Baflo opgemerkt Om de zon bevond zich n l eerst een lichtkring met een straal van ruim 20 graden en met de dikwgls op te merken lichtversterkingen in het toppunt en op dezelfde hoogte als de zon Behalve deze ring werd een tweede boog waargenomen met een schgnbaren straal van ongev 45 gr BJzonder sterk en sprekend waren in dezen boog de kleuren niteengespreid als in den regenboog terwyi een derde boog vaugroote uitgestrektheid en eveneens met scherp genuanceerde kleuren den tweeden in den top raakte Het geheele verschynsel was van een aard zooals zelden wordt waargenomen Een Deensch ingenieur heeft naar men beweert een nieuw soort van lucifers uitgevonden zonder koppen De stof waarmee de houtjes gedrenkt zyn maakt dat men ze aan beide punten kan afstrgken Rechtszaken wy vernemen dat de behandeling van de zaak tegen mr Troelstra wegens beleediging van den officier van justitie te Leeuwarden die aanstaanden Dinsdag voor de rechtbank in Den Haag zou dienen is uitgesteld tot Zaterdag 16 daier Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag lo JuU 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer pri zen waren voor ie kwaliteit 33 je kwalite t 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalve n groctfe aanvoer ie kwaliteit aó ae kw 24 3e kw 19 cent per half Kilo Vette Varkens redelijke aanvoer ie kwaliteit i7 26 kwaliteit 16 3e kwaliteit 15 cent p r half Kilo Vette Schapen en Lamnaeren goed aangevoera De handel was in vetvee en vette varken stadifj prijiihoudend vette kalveren Londenttche biggen en wolvee traag minder m prijs wegens de ongunstige benchte van Kngelsche markt iiiMllii A van OS Az Hd TuUenr KLiweg g 73 73a GOUUA relenboim Mo ï Keurs van Amsterdam Slatkra 87V 1 Vikrs 84 ii 101 10 8 l ♦ 8 JULI KuuuiiD Jan Nad W S dito dito dito SdiM dito dito 8 HoNaii ÜU Qoudl iaai 88 1 a 8 81 81 1081 61 7 Va 8V 106 101 lOl l 1011 ftl 746 607 103 951 1 04 1541 100 100 81 8 101 O 1181 Ui 820 115 loov 671 a 180 SS 38 6 l 105 108 100 63 144 1401 1 1047 105 UV i 56y I4 l 48 6 171 100 107 00 1001 lOO 118 11 86 Rmmro Obl Binnanl 1894 4 dito Geooni 1880 4 dilobijSothi 18SS4 dito bij Uop U8a S0 4 dito ia goud Itea 188S dito dito dito 1884 S apimi Perpat Ulhuld 1881 4 TuiKlu Otpr CoDT leen IStO 4 öap leaning terie D Oaclaonin toriaC ZolD An Rep r oblg 18 1 8 MiiMO Obl Buit 3oh IStO VlHtmu Obl 4 onbap 1881 AniTluiui Obligation 189i 8 1 BonnDAM Steil leeu 18 4 8 NiD N Afr Handeliv und AreDdab Tab Hü Oorlileaten Dall Uaatiohappij dito Arn Hypotheekb pandbr 4 0PRUI III1 G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTIEN Geboren GEBARDUS JOHANNES onders HUBEETUS BERLIJN GEHARDA TOHANNA NIEUWERKER K Gouda 9 Jnli 189i B P VAN WIJNGAARDEN COIFPKUK SPEOIAIJ I KI I in alle soorten HAABWEEEEIf TE HUUR ÏERSTÜNI OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Oroexi beter adruB voor alle soorten HC HOEN WERK als het NoonlbnibaniU Scbwn en Laarieniiiagiuijn KLEIVVEO E 31 tegenover de Kleiwogsteeg Opruiming van vorxchillendo artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten work FfiANSCHE STOOMYEEVEEU I cheiiilsr bi WmscliürIJ TAK H 01 PËt IIKIiHEIt 19 iiruUhotle Hotteinlnm Uobrflvehwil hxr 7 U Mn Koamg Afft Hêlgtin Ilnoiadepöt vnor lOUDA üe Henr i VAN IS l rtpecialitait voor het stoonieii en vflrvfln t d allo Ueflreo eu Oame f ariiflruben alionk alle Kindftrgoederen Speciale innehtmK nUwm d vao pluobemtuitfllo ve reD bont ear Gordfluftn tahtlkletMieii inx wordfn naar iJ nmnwHte n laatute méthodfl utivorUl Allfl gouderen hetcg geBtoomd of irevprld worden onachadelfik voor de K Konduttid Tol flnH hIbaI bflwarkt Iet Atelier Studio iH het beêle adriw voor Vcrgroollnren en Brproductlewerk tB iia afu i4 l i ij lubenLaJ PI Singel 582 P V I WAALS Stollwerck sche Borstbonbons geiibrioeerd na Tooroelirift na den kw Univerriteita ProC 0 im Hofrad Dr HvtoM Boon hebben sedert 60 Jaren ah Tenwhtend middd legen boeeeen heeechheid o andoeoing der ademinga brganen nJMeekeode dionaten bewezen B ipoedigo afiriaaeUng na warme en koudo lucht is t bijzonder aanberelena wardig een bonboB te gebmiken Verpakking Geele pakje t 26 oent Al n varkiijgbaar t