Goudsche Courant, dinsdag 11 juli 1899

Voor de Herstemmini op morgen wordt dringend In Distriet III aani evolen Woensdag IS Juli 1890 No 7036 38ste Jaargang de heer mmSM COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken E J NEDBRHÖRST S die getoond heeft als desliundige in den raad op te d irven treden Hij is tevens voor goed en goedkoop onderwijs voor kinderen uit de volksklasse en heeft zijn mandaat met eere vervuld en blijft niet weg wanneer belangrijke onderwerpen aan de orde ziju I EENIGE KATHOLIEKE KIEZERS relefoon No M De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van 2 n en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TclefooB H 8t ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer lil Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Vrijzinnige Kiesvereeniging GOUDA ¥ oor de herstemming van een Lid van den Gemeenteraad welke zal plaats hebben op DilliiDAG 11 JULI a s wordt met den meest n aandrang aanbevolen voor IDistxiot III H J l ËDERHORST $ LIHD Het Bestuur A FTE H E TAN DEB ROER 1 VAN TEU IN JEN E OOSTENRIJK 3 H VATTEKANNE De H IJHSKL m MCHEPPER Mk M M schim vak ubr LOEFF V 1 BELLAART F HERMAN Fz O A VA UEE WANT H t Stembureau U geopend van de voormtdilags S tot de namiddag 5 uur VERHUISD GKMKHNTKHAAUSVERKIEZING van BOELEKADE R 132 naivr Lang c vroeneiidaul I lOU H J VAN SCHALEN Behanger on stoffeerder Voorhanden een groote sorteering Behiangselpaplcreu f TAPIJTEN OORDMNHTOKFEN ZEILEN I LINOLEUMS TAFELKLKEDEN MATTEN I fsa onï GEVRAAGD een flink AGENT r toor den verkoop van USBL oencr grooto inlanilschtj MEELFABRIEK 1 Br Ir ontlor no 190 aan do Rockliando1 laarn BLANKWAARDT on SC HOONMÜ f VEN 8 OUAVBKnAUK E CASSITO i TANDAUT8 I Turfmarkt 171 Oouda f SPREEKUUR van 8 tot 6 uur i VRIJDAHS van 1 tut ailr Z0NDA88 geen prooknur Een ware Schal Toor de ongelukkiffe slnchtoffert iter Xtilt bevlekking OaanTe en geheime nt patUngfiu il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIXt Hollandwh aitgava met 27 alb Pioa 2 Idan ledar dia un de rereohrikkelgke gevolgen van deee ondeugd Igdt moet het leeen de opreclite leenng die het geeft rodt jaarlska daiund van een aekereu dood Te verkrggen bg tietVer lagiHaguia ta Leijnig Neiiinarkt M franoo tegen iniendug van het bedrag ook in poetiegeli jen in eiken boekhandel in Bolland Herstemming 3 District Door de Kiesvereeniging ON8 BELANG wordt voor deze op morgen laat8 vindende horstemming aanbevolen de heer I = IDE XS aDT HET BESTDÜR Wilt U iircttig n goedkoop rpenP Koop dan een Deze Rflwielen ijn Iraai en solide en worden op maat gebonwd van al M 1 junr di geiyko garantie Rover Victor Surprise Malador en alle andere Rijwielen tot niterBt concurroerendo prijzen HETTINGLOOZi aiJWIELEM Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CAEBIR 05 eent per bas van 1 K O BODdB RUwlelhenteller Iste Klasse W I D VAN RIJMR AM Veerstal Gouda Indien gy niet wiit hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract iMeiiaoib uit do Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 a üCIIAlli Co DenHaagr Holevraciers SCHAIK SCHAIK SCmAIK SCHAIK SCHAIK k SCHAIK c SOHAIK b SCHAIK SCHAIK E SCHAIK 8C VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co b Helianthe is hot boat miiidul der wereld Co 8 MoU nthe Kenooat KiiikhooHt Co Mellimtlie noneesl lüowel mul iila jong C0 8 UellftntbS mag in gwn huisgonn ontbreken CO l IKIeltaiitbe atnnt Toorttlurenil ouder Seheikuudig toezicht Co b Meliantbe helpt onhenwpolljl Co B MeliantbO is bekroond met EenxliploMa i Co b JSelianttld t bekroond met Uuud Co 8 Hellanthd is boknmnd mot Zilver Co b MOlianthO i verkrijcbnnr in flnoons van o et Jlo CU em f t bü J V mt WOLl P Jt Co Weathamn 198 Gouda V MIMBIBS Kleiweg E 100 Omda K H VA MILD VeemUl B 126 te Oimiia A BÜUMAN Voorrfr C RATELAND flo oop B ï WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddinmm B ROLLMAN Bodtgratm PIN E3E Nieuuiirktrk ad 1 Jut W J TAK DAM Haculrteht A N VAK ZESSEN l uenhovm II EERSTE NEDERLANDSGHE BIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL ifiO GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATüNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen 5 hooger erte9enwn irili t r J C DERIJITËR Goudu liddelbare School VOOR Handel en Administratie DEN H AAG Barentotr aalJ9 CommUeie van Toezicht de Beeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVOENIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTimsEN lid der Tweede KamerL I J L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsclie Bank H P DE 8WART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken to s Oravenhage Opening I September 1899 Voorbereidende éénjarige curttt voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarige eureu tol opleiding voor tien Rntidel en wee ériejar e zie Proapcctus voor enkele Exnnutn Leer lingi onsul Ambtenaar bjj do GemeenteAdministratie ol aan de regeeringsdeparte raenten Voorbereiding voor de etudie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2V i unr Dordrecht Singel 71 da overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De DincUuT f TtHÊSTHJI thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DOSDRECHT Catve Deffl DelflscheSlaolie Zenuw en Maagflijders wordt ait overtniging al een verkelöke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangit van drea pet briefkaart ordt dit boekie franco per poat toegezonden door BIAKPOBL S BoeUt BatOoittmal Buitenlandsch Overzlclit Grootvorst George broeder en troonopvolger van keizer Nicolaas is overleden Grootvorst George Alexandrovitch de tweede broeder van keizer Nicolaas is 27 April 9 Mei 1871 op het slot van Tsarkojo Selo geboren Na de troonsbestüging van den tegenwoordigen keizer van Rusland werd hy plechtig tot cesarevitch troonopvolger geproclameerd en behield deze waardigheid bü de ontstentenis van mannelüke afstammelingen van keizer Nicolaas Grootvorst George zag zich door zvjn toringlpen verplicht steeds in het warme Zuiden meest te Abbas ïouman in Transkaukasié te vertoeven en was niet in staat zich veel met s lands zaken bezig to houden Nu do dood een eind heeft gemaakt aan zijn Ipen is do naaste erfgenanm tot den troon de derde zoon van wjjlen keizer Alexander III grootvorst Michael die thans in z n 21ste levensjaar staat Dezü zal dus nu naar alle waarschönlpheid tot troonopvolger worden geproclameerd Pruisen kan wat hot onderwijs betreft nog een lesje gaan nemen in Saksen Zuoals men weet bestaat daar al lang do verplichting om jongens tot hmi achttiende jaar voortgezet onderwijs te laten geven De vereeniging van Saksische onderwijzeressen heeft nu onlangs besloten de regoering te yerzoeken om deze verplichting ouk in te voeren voor de meisjes die mot hnn veertiende jaar de Vülksschool verlaten De laatste statistiek betreffende do Saksische scholen voor voortgezet onderwijs is van 1894 Toen werden die scholen bezocht door 79 289 leerlingen waaronder 1279 meisjes Het aantal dezer scholen bedroog 19 0 waarvan er twintig jaar geleden reeds ten minste 1700 op het platteland waren Reeds in 1878 79 latere cijfers zijn er dienaangaande niet gaven in de scholen van voortgezet onderwijs in Saksen 3046 onderwijzers onderricht de kosten waren 382 000 mk waarvan de staat 21 625 mk bijdroeg Maar sedert Z jn die cijfers alle sterk toegenomen Pruisen slaat daartegenover een treurig figuur Zooals gezegd twintig jaar geleden waren er in Saksen op het platte tad omstreeks 1700 van die scholen in Pralaen dat ruim 8 maal zooveel inwoners heeft als Saksen waren er echter in 1897 nog maar 875 de meeste nog in de westelijke provincies Deze scholen werden bezocht door 13 817 leerlingen tegelgkertijd bedroeg het aantal jongens tusschen de 14 èn 18 jaar op het platteland in Pruisen FEVlLLElOX GedenkschrKten van een Gelukzoeker AMffiAL DE VoiroELING Naar het t ramch DOOR W NUTTER Raphael zette zich neer in Potards nabijheid keek hem aan en zeide Ik veronderstel mijnheer Potard dat u uw dochter lielhebt 0f ik mijn dochter Hef heb Louis Is u dat nog niet in al die tijd dat ge hierbij me ryt gebleken Ik geloof dat ik mijn liefde voor Eraflie rtiet zoo angstvallig verberg Luister dan mijnheer Potard een groot gevaar bedreigt Emilie uw dochter Een gevaar een groot gevaar bedreigt mijn dochter zegt ge Louis Ja mijnheer En van welken aard kan in sheraeU naam dat gevaar wel zijn tO een ontiettend gevaar een vreeaehjke ramp hangt boven haar hoofd iMaar welke dan toch lEr was hier straks een voornaam heer niet waar mijnheer Potard ija De markies Hektor de Chatfcaudien volgens zijn naamkaartje Is het u bekend om welke redenen die niar 828 600 In dat jaar word uitgegeven voo plattelandsscholen voor voortgezet onderwijj in Pruisen 91 808 mk waarvan de stna 33 174 nik gaf Op het platteland ui Pruisen vooral in Ost Elbiön is dus nog heel wat te doen voor het onderwijs In het Engolsche Lagerhuis werd tot minister Chamberlain een vraag gericht omtrent don voortgang der onderhandelingen met de Zuidafrikaansebe Hepnbiiek De minister antwoordde dat de zaak op het oogenblik in eenigszins verwarden staat verkeert on de Britsche Rogeering zelf nog niet volkomen begrijpt wat eigenlijk is voorgesteld Hij verzocht daarom dat de behandeling van de vraag tot heden zou worden verdaagd Indien er ooit een argument gezocht moest worden zegt de Economist voor do opmerking dat het niet aangaat souvercine rechten te verleenen aan gecharterde maatschappijen dan zou daarvoor gevoeglijk knnnen worden a ingohaald het gebeurde met de Nigormaatschappvj Tot groote ontzetting der openbare raeening verneemt men nu het charter dier maatschappij is afgekocht dat Ohamberlain de minister van kolüni n een der grootste aandeelhouders is en dat hy biJ don terugkoop van het charter oen monsterachtige winst maakt De maatschappij heeft uitmuntend gewerkt Maar dat had de Regeering ook knnnen doen Zij kon oven bekwame mannen vinden als de maatschappij en Sir George Goldie zou een even goed regeerings commissaf is wezen als hij gebleken is administrateur der NigerCompany te zijn Maar de Regeering zou er niet op uit ziJn geweest geld te verdienen en zou in ieder geval minder geW hobbon uitgegeven dan zij thans moet doen om den aandeelhouders 100 pCt op hun aandeelen te laten verdienen En de Economist acht dat het niet aangaat daarvoor het geld der belastingbetalers te gebruiken Bovendien is het Parlement nooit ongeneigd groote sommen te voteeren voor do expansie politiek zooals gebleken is bjj de stemming over de credieten voor Soedan on Oeganda Maar het voornaamste argument is nog wel dat zulk een ompany zich in moeilijkheden kan steken waarvoor de Kegeoring ten slotte al ware het slechts voor de eer van den Éngelschen naam moet opkomen Wil de Engelsche Regeering zulk een moeilijkheid onder de oogen zien welnu dan doet zfl dat na ernstige overwoging en bespreking met de volksvertegenwoordiging Maar het is te mal dat een Raad van Com kies hier geweest is Voorzeker Weet ge datP Is het u bekend riep de jonkman ontsteld En wat nu Of ik het weet Duivels wie heeft hem te woord gestaan ik denk ik Hij heeft een partij meubelen gekocht en me de leverantie van nog meer toegezegd Neen niet daarvoor Volstrekt niet om meubelen te koopen Zulke heeren plegen in andere magazijnen ter markt te gaan en zijn buitendien niet gewoon zelf zulke dingen in orde te brengen Hij kwam hier maar eens om te kijken hij was op verkenning uit Hij wilde u winnen en bestelde iets HÜ voert iets in zijn schild die man Hij heeft de eene of andere laaghartigheid op het oog ik zweer het u 0 vreest ge dat nu antwoordde Isidore Potard ik kan u zeggen dal de markies mij ook omtrent u zijn gedachten heeft meegedeeld Hij scheen geen zeer hoog idee te hebben ontvangen van uw geestvermogens En u zoo hoorende spreken zou ik haast in verzoeking komen zijn raeening te gaan deelen Heeft hij u dat gezegd zoo twijfelt hij aan mijn geestvermogens mompelde Ix ui3 Ja En sla ook acht op wat ik oméent mijn eigen meening zooeven in het midden racht Gij gelooft me dus niet iWat wilt ge dat ik zal gelooven Een honorabel edelman vereert mij met een belangrijke liesteiling hij komt zocht uit wat hij hebben wil vertrekt weer hij zegt geen enkel woord i W komt ge me een dat mij niet aanttaat en mislarissen in dé gelegenheid is oorlog te voeren onder omstandigheden dio aan do Regecring troepen en geld zullen kosten zoo de onderneming tegenvalt en aan de maatschappij voordeel znlien aanbrengen als do onderneming slaagt De Niger maatschappij heeft gelukkig gewerkt en is geslaagd Thans wordt haar gebied door don Staat overgenomen en ontvangen do aandeelhouders tweemalen hnn kapitaal of wellicht nog meer Bovendien worden nog tal van rechten voor de maatschappij gereserveerd gedurende vele jaren En onder de aandeelhouders van df maatschappij vinden wij bovenaan staan do minister Ohamberlain en zijn broeder Do ontstemming hierover was zoo groot dat do heer Chamberlain zich zelfs 1 in het Lagerhuis heeft moeten verantwoorden Hij verklaarde toen dat hü aan I de beraadslagingen over de overneming geen deel had genomen en ook niet aan de stemming Maar op het oogenblik nn Chamberlain in de Transvaalsche qnaestie juist al zjjn invloed al zyn moreel gezag noodig heeft is de onthulling over zjjn teelgenootschap in de Niger niaatschappij voor hem oen zware slag Want al is hot zóiials de Ind Beige tenecht opmerkt onmogolp en onrechtvaardig een staatsman te verbieden zich in ftnanciffil zaken te steken toch ia het een zeer vreemde toestand dat de minister van koloniöon een der voornaamste belanghebbenden is in een grooto maatschappij dio onder ziJn toezicht is geplaatst en van hem afhankelijk i s Het gebenrde mot de Niger maatsclia ipij geeft wolliclit een verklaring van de pogingen door Chamberlain aangewend om het gondrpe gebied der Z A Hopubliek in tianden der Charterod maatsch te spelen waarvan hjj eveneens aandeelhouder is en do op dit oogenblik voor oen schuld van £ 38 per inwoner of van B 507 148 zit President Mc Kinley heeft thans bevel geg ven tot vorming van 10 regimenten vrjjmlligers voor den dienst op de Philippijnen Men denkt echter dat het nog gcruimen tijl zal duren voordat deze vrijwilligers reïimenten gereed zijn misschien wel een poos nadat Otis zijn krijgsverrichtingen heeft hervat Na aankomst van deze aanvulliiigstnepen zal Otis 46 000 man onder zijn bevden hebben Tot dusver hebben de oorlog en de opstmd aan de Amerikanen reeds 664 dooden en 6500 gewonden gekost van welke luatst n zeker 80 p t voortdurend ongeschikt is om to werken Reeds 63 millioen dollars klips met een aanklacht onrler slot en zin uitmintende in gebrek aan diiKlelijkheid voor den dag en eischt onvoorwaardelijk geloof Zeg mij ih dat niet al te kras Raphael zuchtte lik eisch geen onvoorwaardelijk geloof Weet gi mijnheer Potard waar die honorabele edelman giiterenavond was Ik moet u eerlijk bekennen dat dit niet het goiral is Ik kan bij een levernntie van meubelen mMnlijk de voorwaarden Htellen dat de koo er mj rekenschap gesft van zijn doen en laten Maar weet ge het bijgeval Ja mijnheer ik weet het Hij was in het thïater de la Jaité in de eerste loge links fierhdve tegenover u Welnu wat zou dat Wat kwaad steekt daar in Op welke wijze moet ik uit die omstandighrid het bewijs putten dat ik iets van hem te VEezen zou hebben Wij waren gisterenavond ook in het theater de Ia Gaittf en gij ook Louis mar het schijnt waarvan ge tot nog toe geen wDord gerept hebt waarom niet Enfin we hehb n elkaar ook gisterenavond niet meer gesproken ei van morgen elkallr nog bijna niet gezien het d et er ook niet toe AUren vraag ik raaar wat zcu het dat de markies de Chatcaudieu ïn het tltaler de la laité geweest is Is dat de groote gief van u tegen hem Kan men niet het theater d la Gaité bezoeken en eerlijk man zijn O neen mijnheer ik zou mij natuurlijk wel wachten om u met onzin lastig te vallen Wat ik tegen hem heb Baphael aarielde Het woord wilde hem niet is uitgegeven ongerekend de kosten van transport hot onderhoud van het eskader èn de 20 millioen dollars die aan Spanje zijn botaald voor den afstand der Philipp jnen De onderdrukking van don opstand cisoht thans nog 280 000 dollars per dag Verspreide Bericiiten Pbuisks In hot dorp Ulbersdorf in den kreita Haynau Pruisen staat een huis welks bewoners in het laatsto jaar voortdurend aan een raadselachtige ziekte leden Do dokters zochten vergeefs naar do oorzaak van do ziekte Verscheidene bewoners stierven Eerst dezer dagen is men op het denkbeeld gekomen het WAter van de huiswel te onderzoeken dat de menschen gewoon waren te drinken en toen kwam uit dat dit arsenicum bevatte Langen tijd geleden was in do nabyiioid van het huis een put geweest waarin een looiery van glacf leder haar afviel wierp Het arsenicum uit den afval was nu met het grondwater in de wel gedrongen Pkhzik Kr is to Theran in de Kussische Bank een diefstal ontdekt van eenigo uiillioenen roebols De dieven hadden itich in verbinding gflsteld met den kassier dio bekend stond als een grof speler p Zaterdag sloogeii zij hun slag on eerst Maandagmiddag laat toen do kassier niet versidiccn kwam ineii op de gedachte in de brandkasten te gaan kijkon De politie legde spoedig do hand op eenige verdachten die waarschijnlijk tot do bende behoordon en die de plaats znlien moeten wijzen waar de hoofdschuldigen zich hebben verborgen In Perziö heeft men nog niiddeltjos om dat er uit te krügon FUAÏKKIJK De barbaarsche stierengevechten die door de Fransche wet zyn verboden worden niettemin op verschillende plaatsen in Erankr jk met voorliefde beoefend Do ondernemers betalen gaarne do gestelde boete daar de opbreilgst dor corrida s dezo honderdvoudig overschrijdt De arena van Roubaix heeft zich boven do andere stierenstrydperken weten te ondorsehoiden door de omvangryke slachtpartyen die or werden aangericht maar de ondernemende directeur zoekt nog altjjd naar een grootere aantrokkeiykheid dan het tergen en martelen van stieren op do gewone wtjzo die elders ook is te zien HJ hoeft zyn nieuwigheid thans gevonden en kondigt die in de Fransche bladen met veel Sphef ovor de lippen Men zou bondige l cwij en vragen men zou wenschen te weten wat hem dat wantrouwen had ingegeven wat hem zoo angstvallig deed waken over Emilie Voort Raphael als er wat te zeggen is zeg het dan Gij weet dat mijn orbeid mij roept de uwe u evenzoo ICom dus voor den dag niet wat ge hebt of meent te hebben ai ik zal spreken mijnheer Naast mij in de parterre zat een Uvereiknecht Die van mijnheer de Chatcaudieu Juist En wat deed die In de pauze kwagi de markies in de loge en nam plaats naast den livereiknerht derwijze dat hij een man van mij afzat En toen hebbeu ze langen tijd op fluisterenden toon zitten praten De taal waarvan zij zich bedienden het kwam mij dadelijk vreemd voor dat ze niet Iwhoorlijk Fran ch spraken versta ik eenigszins Verder heb i hen onder het spreken nauwlettend gadegeslagen de bewegingen die i maakten nagegaan de richting die hunne blikken namen gevolgd mijnheer Potard i ij spraken over uw dochter over mam zelle Melie Over Emilie de markies met zijn livreiknecht Gij zegt veel i Wat ik uit hun geaprek meen verstaan te hebben i dat de knecht order kreeg om u bij het naar huis gaan te volgen uw adres op te nemen en als hij kan inlichtingen omtrent u in te winnen Wordt vtrvokiQ