Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1899

aan tegen Vrijdag 14 Juli den nationalen teestdag der Fransche Eepnbliek Behalve de gewone Ktierengevechten zal dan worden vertoond de strjd tnsscheii een tier en een leenw Tot dnHver hadden de OosterHche barbaren het monopolie voor dergelijke barbaarsche voorHtellingen maar het Ifldt welhaaHt geen tw fel ol in de arena van Koubaix zal Vrjjdag geen plaat onbezet zijn Maar wanneer het pobliek onbe cbaald genoeg ie om het weerzinwekkende van dergolgkc vertooningen niet te gevoelen zon het dan niet de taak der dagbladpers zijn om znlke barbaarschhedcn krachtig te beKtrijden en in geen geval de aankondiging der vertooning een plaata te geven in haar kolommenf Seiivib De dader van den moordaanslag op den gewezen koning Milan van Servië Knefevitch is langen tijd in dienst van den radicalen leider Patchitcb geweest en genoot diens bijzonder vertrouwen Daaruit is te verklaren dat de koning onmiddellijk na den aanslag nitriep Dat zijn lieden van Patchitch 1 en daarnit is ook de onmiddellijke inhechtenisneming van den leider to verklaren Patchitch is onder sterke bedekking naar Belgrado overgebracht De politic heeft tal van huiszoekingen gedaan en een aantal verdachte personen waaronder eenige radicale kopstukken in hechtenis genomen Deze inhechtenisnemingen hebben in de hoofdstad groote ongerustheid verwekt die er niet minder op werd toen de overheid liet bekend maken dat oen groot aantal compromitteerende stokken zijn in beslag genomen In de kathedraal heeft een dankdienst plaats gehad voor de redding van den opperbevelhebber van het Servische leger Des avond trok een fakkeltocht naar het koninklijk paleis Koning Milan trad op het balkon en zei der burgery met bewogen maar duidelijk verstaanbare stom dank voor haar vaderlandslievende betooging Tijdens den fakkeltocht werden een paar jonge lied m in hechtenis genomen die don optocht wilden verstoren BINNENLAND Dr Knyper is naar Cauttorets in de PyrenéiSn vertrokken voor het volgen van een kuur noodzakelijk geworden door nawerkinft in de keel van de ziekte die hem eenige jaren geleden te Brussel overviel De ofScicren en ond offlcieren dor grenndiera en jagers met genoodigdon aan den teostmaalt d in het 4ehonw voor K on AV zijn Vrijdag vfi6r het aan tafel gaan in den tain in groep gefotografeerd door de llrma Delboy Gortstraat 12 Den Haug Later word gedurende het diner door die flrma ook een groote moment opname gemaakt van de zaal bij maguosium licht Waarschijnlijk is nug zeiden of nooit een kunstlicht momentfotografie van znlk een groote zaal met tweehonderd personen op oen geheel onverwacht oogenblik gemaakt Zooals te begrijpen is was daarvoor een zeer groote hooveollioid magnesiumbliksempoeder noodig en oischte l et gdijktüdig onthrundon daarvan bijzondere voorzorgon dit geschiedde door elektriciteit Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Zomerdlenst J899 Aansevaogeo I Mei W xu Greenwich w 8 88 8 1 7 14 8 88 01 s 4t 8 M 8 89 t CB l 7 80 7 88 8 1 doot 7 87 f 7 84 7 41 7 10 Ooadi UoonliMht Niauwertnk 0 p Ua KoHonlam M EotlerdamD P Bütterdiim 11 l M iUm da Diiniit W 8 40 6 30 7 33 11 4S 80 8 48 1 u O i i gj M j 10 80 Botterdom Beun Rotterdam D F Eolterdam M Oapelle HIeuwerkerk Hoorilreolit Bnd 8 46 6 811 8 14 to 4 48 4 68 6 04 6 11 6 1 6 46 6 66 18 8 7 44 illau Ie e e Uu II faM W M 4 86 6 96 4 C l i 7 17 7 8 7 6 8 80 8 8 1S 10 16 10 18 10 40 n lH 8 07 8 11 10 18 618 8J ia 10 87 8 88 88 E 10 8 6 87 6 86 16 8 48 7 46 8 08 8 418 48 8 8 1 40 10 44 10 88 1107 11 44 7 86 8 0 8 48 8 18 7 S7 7 48 0 S OI 8 81 8 U7 36 f lO Gouda ZafOohuiMn Moerkapello Saetenneer Zagvaard Voorburg Hwe o O U U A i HSTEKDAM liie ter Soul 8 O 8 17 V S8 10 10 10 67 18 08 1 18 8 88 3 88 4 O 6 13 t 18 88 8 16 M J3 9 69 10 80 11 00 kmat W 8 01 8 63 06 10 16 10 64 18 48 18 67 8 00 3 88 4 16 67 g OO 87 17 8 169 00 lO Ot 0 1010 43 11 8711 68 AmatG 8 1 H OS 9 80 10 80 11 0 1 08 1 1 1 1 16 8 41 4 30 6 II 8 18 7 18 8 80 9 181 8 10 88 11 0011 68 18 07 6 4 05 7 06 7 80 7 46 8 85 9 00 j 4S g aHage Voorburg JhMlenii ieK ZeTe hMo 18 1 84 7 SI 74 Ml OH Harmoaikalrei ille I en e klaiiO eltt beUlm 0 wiU O 84 7 80 88 6 10 6 86 6 4 1 08 Itouda Uudew Woerd Utreoli C e 86 7 8 7 40 9 3 9 46 1 18 1 0 1 18 11 1 80 8 1 3 31 4 4i 0 18 36 7 16 8 10 v 1 48 W 6 43 60 7 36 T 66 30 10 00 11 80 18 16 11 40 3 80 8 46 6 01 t 18 60 7 80 8 16 v 40 10 00 a 7 17 7 341 18 8 48 10 19 10 49 11 61 1 011 14 3 88 4 17 4 98 6 47 7 81 7 8 8 14 ll 10 17 11 10 1M T 87 6 7 63 6 1 6 8 14 6 30 7 08 8 6 60 7 17 7 17 8 86 00 Utrnoht Woerilea Oudow Sauda Beide platen moeten zket gelvkkig geslaagd zijn Op de plaats van den vroegeren voorburcht van het kasteel te Buren waar prins Willem van Oranje na zijn huwelijk als graat van Buren zijn intree in het kasteel deed is een monument opgericht op een voetstuk van metselwerk 3 biJ 2 bg l a M waarop de overblijfselen der kapiteelen en bogen van het oude kasteel geslooptl in 1807 De ontwerper en rustelpoze ijveraar daarvoor A Heuft Azn n emde het Zaterdag biJ de onthulling een groot voorrecht het welkom te mogen toeroeben aan de genoodigdon op deze door de geschiedenis gewijde plek Vol dankbaarheid staarde hij terug op de taak nu ifgeloopon op de overblijfselen van het kanteel nu herrozen die uit monden van graniet en arduin heerlijke tijden van de geschiedenis voor den geest roepen van heinde en verre uit plaatsen waar men ze aUecpirat zou zoeken opgezocht Het bericht van t H Dbid betreffende do aanstaande nitgifte van nieuwe postzegels in de internationale kleuren vult de N K t t aan met de meedeeling dat onder de internationale kleuren voor postzegels worden verstaan blauw voor die van 12 rood voor die van 5 en groen voor die van 21 cent Art VI van het reglement van uitvoering van het hoofdpostverdrag van Washington schrijft voor dat deze kleuren zooveel mogelijk moeten worden gebruikt en langzamerhand komt men er toe De kelders van s Hijks Munt bevatten aanzienlijke hoeveelheden van muntstukken die aan het verkeer onttrokken zijn h v 91 n dofklinkcnde rijksdaalders 175 dergelijke gttlden 289 halve guldons van dezel de soort 31210 Lombokrijksdaaldcrs 26 vaatjes Spaansche pilaardaalders uit Oura ao toegezonden Dat alles hoeft ziJn waarde maar is in zijn tegenwoordigen vorm niet bruikbaar en do Munt is de instelling bestemd om er wat beters van te maken voor de leden beschikbaar t stellen Gemengde Berichten Kenige personen zaten in de tram Veenwouden Dokkum te roeken do conducteur maakte hun er opmerkzaam op dat zulks in dien wagen niet mocht maar de hoeren dampten er maar lustig op los Toen de paardentram halfweg Dokkum te Mnrmerwonde aankwam beval de conducteur den koetsier om de paarden om te spannen en dat geschiedde De nog altijd rookende hoeren begrepen hiervan niets en vroegen den conducteur wat dat ontspannen moest beduiden waarop deze antwoordde De hoeren willen het roeken niet laten en nu rgd ik terug naar Veenwonden om de chefs er mee in kennis te stellen waarop de rookers spoedig allen de sigaren wegwierpen De conducteur was nu voldaan liet de paarden weer voorspannen en bracht de nu niet meer rokende hoeren per tram naar Dokkum Een bejaarde Kngelsche dame heeft een maatschappij opgericht die jonge meisjes en vrouwen welke geneigd zijn met de mijnwerkers van het goudland Klondyke te trouwen naar Alaska wil zenden Mevrouw l harlüttc Hmith zoo heet de dame heeft tich in verbinding gesteld met oen Trans lOrt Maatsrhappj te San Francisco Zii is van meening dat 2000 van de 10000 goudzoekers in Klondyke onmiddellijk bereid zijn in het huwelgk to treden en de hoogste prijzen willen betalen om zich een eigen gezin te vestigen Ik organiseer zei do oude dame tot den agent der Transportmaatschappij een expeditie Do maatschappij zal met het vervoer der vrouwen on haar onderhoud veel verdienon Ik verlang echter dat de maatschappij eenige jonge dames vau mgn instelling tot dekking van de vervoerkosten in betaling aanneemt Deze zeldzame voorwaarde beviel den agent volstrekt niet en hij wilde er niets meer van hooron ïn de te a 4ravenzande gehouden vergadering van de afdeeling Westland der Hollandscho Maatschappij van Landbouw zijn als bestuursleden herkozen de hoeren P R D Van do Kasteole en C Woststeyn Benoemd werden tot afgevaardigden voor de algomeone vergadering do heeron Van der Trappen en Van der Oaag Do afdeeling vereenigde zich met het voorstel tot het verstrekken van beurzen aan loorlingen dor wintorcursu sen welk voorstel voor 2 jaar van de afdeeling is uitgegaan waarvoorop do begrooting voor 19 M nog geen geldon uitgetrokken z n Mocht het voorstel worden aangenomen dan draagt zij haren afgevaardigden op voor te stellen de f 400 uitgetrokken voor een beurs te Wagoningen wat niet rechtstreeks den landbouwer te goode komt te stemmen voor beurzen aan bedoelde cursussen Op voorstel van don heer 1 Pnttut is besloten voor rekening van de afdeeling 2 sprocimnchines van nieuwe constructie aan te selmfftB ter bestrijding dor aardappelziekte en doze door het bestuur aan to wijzon plaatsen Te Londen moeten do plannen der oude dame eenig succes gehad hebbon Een groot aantal vrouwen hebben zich bereid verklaard met een goudzoeker te trouwen hoe hiJ er ook moge uitzien ak hij maar in hot bezit is van een goeden claim De bruidjes voor Klondyke zijn practisch Zondag is te Hengelo aangehouden zekere Emil Pierre laatst woonachtig to Berlijn verdacht aldaar een dubbelen moord te bobben gepleegd één op een vrouw met wie hij samenwoonde en één op een Hongaarschon handelsreiziger Ben laatste hooft hg 12 X mark en oen gouden horloge afgenomen Op zijn aanhouding was een premie van 100 mark gezet H is naar Almelo overgebracht op nolIDA ROlTXSDlHtlM n U n 18 18 11 68 1 6 8 11 8 81 8 48 11 88 I 1 I fff 11 88 1 7 I 11 48 1 14 11 81 18 88 1 88 8 80 4 IM 4 04 f 9 88 4 48 4 58 8 08 09 8 18 9 84 10 4 11 11 9 48 10 1 11 18 H0TTERD4M 5OUD loe mu 4 16 1 37 4 47 4 64 6 1 8 07 li 48 06 1 44 9 1 84 8 01 8 18 1 14 1 86 ll 11 87 40 7 16 7 87 18 18 10 1 10 8 10 88 IU 4 10 17 I8 40 U 64 1t 0S 18 84 l U B HolludKlie poot f 0 8 14 9 00 10 0 ttooltatlet op Ito loop ku niet geiekeid woréoi o O 11 D 1 I N H 4 O lei 8 14 8 48 4 18 1 08 1 01 i a 1 80 1 41 lt l 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 U 88 in 8 11 46 1 9 88 9 67 8 U 4 16 4 46 11 46 6 10 86 m 48 10 30 4 10 08 8 1 86 8 41 8 00 4 00 4 10 4 46 6 80 18 7 00 7 4 7 66 8 66 1 41 4 18 U 1 66 4 40 o 4 61 SS 48 10 11 11 87 11 86 10 17 10 31 8 80 H 8 47 f leen 3 17 I D 4 1 1 a ec H 18 00 I0 8 80 8 37 8 46 S II8 TT Men meldt aan do N R Ct Door leerlingen der vierde klasse van de rijksnormaalschool te Drachten is een werkstaking geproclameerd waaraan het grootste deel dier leerlingen raeediet Deze staking geldt den onderwijzer V die naar hun oordeel hun oiiverdiend en onheusch ceno reprimande gaf De stakers blijven nu van de lessen des hoeren V weg en vragen van 11 00 8 88 10 8 10 48 lO S l l 4 88 10 19 10 67 11 14 11 8 11 48 0 6 66 07 7 10 6 43 69 3 84 3 60 6 04 81 7 18 U S 18 1 18 1 61 81 10 61 40 7 8 6 18 TT r 9 1 10 00 10 34 10 64 9 4 1 80 8 4 9 10 10 1 10 88 11 38 1i 08 1 37 3 08 8 tO 8 6 t 48 6 38 8 11 8 63 7 88 10 88 11 86 18 87 4 18 7 8J 10 48 1 8S 8i 7 87 U l 10 6 11 10 11 11 11 61 8 U 8 40 3 61 4 48 I IO 10 7 11 7 61 8 11 10 01 lO ll 11 10 zijne zjde schuld bekennen Sommige ouders steunen do stakers Naar wij vernemen zgn de autoriteiten met den toestand in kennis gesteld De milicien K uit Pekela in garnizoen te Assen verwijderde zich zonder verlof on begaf zich naar zijn moeder wie hiJ mededeelde dat hij zich voor f 450 had vrijgekocht Er waren wat onkosten aan verbonden zoodat hij wel f 500 mee zou moeten hebben Hij kroeg die som doch maakte er in Oroningen en Amsterdam goede sier van Hjj is intussohen uit Amsterdam teruggehaald en weer naar Assen teruggebracht In de carrousel van P Tewe die heden de jaarmarkt te Schiedam bezoekt is gisternacht een belangrijk bedrag in geld gestolen Daar men vermoeden had op den knecht is deze gister in een café in arrest genomen Men meldt uit Den Haag aan de N B Ct Dezer dagen werd vanwege de posterijen aangifte gedaan dat aan het bijkantoor Van GalcnstrAat een vorvalacht postbewijs was aangeboden en uitbetaald De recherche was spoedig den persoon op t spoor èie hot bewijs te gelde had gemaakt Do aangehoudene een jonkman van nog geen dertig jaar bekende op welke wijze het postbewijs was vorvalscht tevens daarbij opgevende dat hg met een kantoorkneoht ten postkantore te Amsterdam voor het vervalschen in betrokking stond Zaterdag werd deze kantoorknocht W door den inspecteur der recherche bij de Haagscho politic Van Rosmalen aan het postkantoot te Amsterdam aangehouden als verdacht zich aan valschheid te hebben schuldig gemaakt Ook deze persoon heeft bekend vervalsching van postbowijzen on diefstal van brieven enz te hebbon gepleegd Beido verdachten zjjn naar het lluis van bewaring alhier overgebracht Op zeer sluwe wijze gingen beiden biJ hunne handelingen te werk De alhier aangeliouden jonkman kocht op verzoek vnn zijn Amsterdamschen vriend bijv een postbewijs groot één gulden dat hjj dan naar Amsterdam opzond verhoogde daar de waaiUe van het howijs door er zegels op te plakken die hil van te voren ontvreemdde en plaatste over het Haagscho stempel bet postmerk van Amsterdam Op deze w jzo vorvalscht werd het postbewjjs naar hier terug gezonden waania de Hagenaar het geld er op inde BiJ onderzoek te Amsterdam bleek dat de kantoorknocht W zich aldaar aan tal van diefstallen van brieven met en zonder geldswaardige papieren had schipdig gemaakt Bewijzen van schuld werden èn op hem on te zijnen huize biJ huiszoeking gevonden Beide aangehoudene zijn ter beschikking van de justitie alhier gestold Zaterdagmiddag is bij de schietoefening der infanterie op 1600 M aan het Schevoningsche strand de korporaal B die zich met eenige manschappen achter do uf bevond door een schot in het boen g ppfen 10 10 87 U 8 17 8 8 10 10 10 17 10 84 in si 10 40 7 88 8 03 8 10 8 17 8 81 10 47 10 88 8 80 8 80 i enkelen vnehtpr i S HoUndiehe Spoor 7 40 9 8 8 68 10 08 10 18 10 8 68 10 88 8 13 8 80 De man bad nog de tegenwoordigheid van geest zichzelf een verband aan te leggen Daarna moest hij buiten kennis geraakt zjjn hij is althans later gevonden Wegens het bloedverlies was zijn toestand niet buiten gevaar Rechtszaken Voor de rechtbank te Rotterdam is tegen 21 Juli gedagvaard Adrianus den Elze boterhandelaar te Zoetermeer beklaagd van het verknopen en afleveren van een voedingsmiddel wetende dat hot vorvalscht was Men schrijft aan de N R Ct In de IJzendoomsche diaconiezaak is Zaterdag door den rechter van instructie gehoord ds Pantekoek scriba van het classicaal bestuur dor N H K STADSNIEUWS GOUDA U Iuli 1899 Horstemming tusschen do hh P do Raadt en H J Nederhorst in District III uitgebracht 458 stemmen Van onwaarde 3 Geldige 456 stemmen De hoer P de B AADT verkreeg 262 st De heer H J NEDERHORST 193 st Gekozen alzoo de hoer P de RAADT Onze stadgenoot F A do Weger is geslaagd voor bet examen boekhouden van wege de Vereeniging Mercurius te Rotterdam Gemoenteraadsverkiezingen Waddinösveek Gekozen K Jonkheid en P Bupke Herstemming tusschen J Boekhorst C Oudijk V A van der Torren en J de Vos ZwAMMiiBDAM Herkozen C D Hoogendijk K v Dam en P G H Blommestein Moordrecht In de vergadering der afd Gouda e o van den Bond van Nedorlandsche Onderwijzers op Zaterdag j l bracht do afgevaardigde naar het Ondorwijs Congres de heer H N de Nooger voorzitter der afd zijn verslag uit Verder word bet voorstel van het Congresbestuur Zol er een aanvnllings congros plaats hebbon of niet f mot op één na algemeeno stemmen toestemmend beantwoord Vervolgens werd met algomeone stemmen goedgekeurd het voorstel tot stoun uit de wecrstaudskas aan A Bron Voor oen lid van hot Hoofdbostunr in District III vacatur M v d Brand werd met groote meerderheid van stemmen door de afdeeling candidaat gestold Mej E Laan te Anihem Voor t geval zij deze candidatuur niet kon aanvaarden besloot men zich in de eerste plaats to wonden tot den heer v Lohuijzen voorzitter der afd Arnhem Tot onderwijzer aan de openbare lagere school alhier is benoemd No 1 der voordracht die bestond uit do hoeren S de Knegt te Noordwijk a Zoe 1 Baron te Oude Tongc on P J Bonman te Utrecht Aan den hoer K G W F Ham pred hij do Nod Herv Kerk te Middeiharnis vroeger te Boskoop is na 40 jarige ambtsbediening op zijn verzoek eervol emeritaat verleend VERSCHEIDENHEID De gouverneur van een der grootste Mexicaanscüo steden tevens directeur der strafgevangenis wilde om bijzondere redenen een tor dood veroordeelden misdadiger de vrijheid hergeven Maar hoe dit te doen zonder zijn eigen positie in govaar te brengen f Na lang over oen middel gedacht te hebben kreeg hü opeens een schitterend plannetje in hot hoofd h9 zou een bal geven uitsluiting voor tor dood veroordeelden en dan gelegenheid zoeken zijn protégé door een achterdeurtje te laten ontsnappen Zoo gebeurde ook Lustig zwierden de dansendon er schijnen daar nog al wat halsmisdadigers geweest te zijn I door do balzaal de bevoorrechte leidde met de vrouw van den gouverneur den cotillon Gedurende het dansen dwaalde hij met mevrouw door do salons on kwam eindelijk bij een geopende deur waar het hem plotseling in de ooren klonk Gg zgt vrg Hg aarzelde niet lang van deze gelegenheid gebruik te maken en stoof zonder meer om zgn dame te denkon de deur nit Een algemeeno werkstaking van de strijksters te Berlijn wier aantal 2000 bedraagt wordt verwacht Zij willen van het drukke seizoen gebruik maken om do stukloonon verhoogd te krggen In een piiar fabrieken is reeds gestaakt De politie te New York heeft een goode vangst gedaan Zij heeft zekeren Leary Lawson 4ie als vorst der bodelaars bekend ia gearresteerd en zich daarmede verzekerd van een goed georganiseerde bedelaarebende Deze bende bedoelt het uitbuiten van medelijdende rgke lieden wier beurs het hartvoerendo verhalen lichter gemaakt wordt Bü de huiszoeking vond men in Lawson s froning een naar het voorbeeld der beste Baedekers samongostclden en fraai gedrukten Gid8 voor Bedelaars door Now York De rijke bewoners van New York zjjn daarin naar bijzondere kenmerken in klassen verdeeld en hun liefdadigheidszin wordt door bijschriften als voortreffelijk goed en vrij goed aangeduid Een ernstig ongeluk is biJ Jagorsfontijn in den Oranje Vrgstaat in een düimantnign gebeurd Door het instorten van aarde ter zwaarte van vele duizenden tonnen zjjn elf Australiërs gedood en verscheiden gewond Zestien worden er nog vermist Met de voroordoeling dor Italiaansohe anarchisten die te Alexandrié hebben terecht gestaan onder beschuldiging van een aanslag op het leven van Keizer Wilhelm to hebben voorbereid is dit schandaal van de Italiaansche politie voorgoed gei indigd Geiyk te verwachten was na de veroordeeling van den politiespion wegens mystificatie van den gehoelen aanslag zgn de beklaagden vrijgesproken van hot hun ten laste gelegde Niettemin zjjn zeven hunner veroordeeld wegens verheerlijking van misdaad tot straffen van 2 jaar tot maanden en 250 lire tot 150 lire boete Men heeft te Teheran in do Russische Bank oen diefstal ontdekt van eenige millioenen roebels De dieven badden zich in verbinding gestold met den kassier die bekend stond als een grof speler Op Zaterdag sloeg men den sljig en oorst Maandagmiddag laflt toon de kassier niet verscheen kwam men op de gedachte in de brandkasten te gaan kijken Do politic wist spoedig de hand te leggen op eenige verdachten die waarschijnlijk tot de bende behooren en die do plaats zullen moeten wjjzen waar de hoofdschuldigen zich hebben verborgen De afdeeling clectriciteit van de Voltatentoonstelling welke bi gelogenhoid van den honderdsten geboortedag van Volta te onio in Italië gehouden wordt is door brand verrield Het schijnt dat in de Fransche electrotechnische onderafdeeling do brand tengevolge van oen contact met een ondergrondscbe electrische geleiding is ontstaan en zoo snel om zich heen gegrepen hoeft dat binnon tinnen tien minuten de gasmeters ontploften on er aan blusschon niet te denkon viel toen de brandweer op het terrein verscheen Het vuur woedde met zulk een hevigheid dat weldra ook de van do regeoring ingestelde afdeeling zijdeindustrie werd aangetast Te midden der vlammen stegen hier en daar dikke rookkolommen op die tot op verren afstand te zien waren Personen kwamen er niet bjj om hoewel als door toeval oen 50 tal leerlingen van een meisjesschool jnist vertrokken waren toen de brand uitbrak maar de matoriëole schade is reusachtig terwjjl lang niet allo inzenders waren verzekerd Alleen een Nourenberger flrma leed dan ook een verlies vaji f 150 000 Hot meest te betreuren is zeker wel dat tal van reliquieën van Volta afkomstig in de vlammen gebleven zijn zoo een degen die Volta als senator droeg oen geschenk van Napoleon I een aantal manuscripten enz Vorder verbrandden kostbare zijden stoffen kleeden met goud en zilver gestikt uit do 13o on 14e eeuw oude schildergon enz uit alle doelen van Italië bijeengebracht terwgl bgna alle machines door de hitte sprongen De tuin waarin de gebouwen der afdeeling hebben gestaan biedt mot zgn verschroeide on ontbladerde boomen een treurigon aanblik en honderden menschon verdringen er zich dageigks omheen Een genaaid hart bezit een onlangs uit een Italiaansohe kliniek ontslagen 23 jarigc man Hg werd ongeveer 2 maanden geleden op straat aangerand en kreeg bij die gelegenheid twee dolksteken die hot hart troffen In weerwil van het zware bloedverlies kon hg nog levend naar oen ziekenhuis gebracht worden Do geneesheer van deze inrichting dr Paraoni die het interessante geval in de Ravistadi Chirurgia beschrgft ondernam onmiddellijk een omvangrgke operatii waarbij hjj door verscheidene diepe insnijdingen de ruimte tusschen de derde en vgfde rib blootlegde on aldns den toestand van het gewonde hart kon waarnomen Er bevond zich een steekwond in het hartzakje die tot op een lengte va zes centimetor werd vergroot om het verloop ftr verwonding te kunnen nagaan In den voorwagd van de hartkamer bevonden zich twee wonden di ieder ongey veer een centimeter lang waren en he Ulo in stroomen uit het hart lieten vloeien Ofschoon er weinig hoop op be tcl voef den gewonde was trachtte do doUlbr ijem te genezen doordat hg do wonden achtereenvolgens dichtnaaide Het bijna ongelooleljjke gelukte de bloedingen hielden op en de patient kon na 49 dagen het ziokenhnis hersteld verlaten Van de afmetingen der overstrooraing in Texas waarvan men reeds eenigo bijzonderheden mededeelde on van de schade die er door is aangericht kan men zich moeieliik een voorstelling vormen De Brazos rivier alleen zwol zoodanig door wolkbreuken en onweders dat hot dal zes dagen lang van 5 tot 30 voet onder water stond Honderden huizen staken alleen met don nok van bot dak boven do reusachtige watervlakte nit terwijl meubelen als anderszins bier on daar verspreid ronddreven Het overstroomde land hooft oen lengte van 5 KI mijlen en oen breedte van 50 mglon on was voomamolgk door negers bewoond kleine pachters en grondbezitters die al hun eigendom door het water zagen verwoest Het verlies aan zaad on vee beloopt wel 5 tot 15 miUioen dollars aan straten on wegen is van 2 tot 4 millioen dollars schade aangericht Uit Austin wordt gemeld dat 1000 personen die zwemmende een kleine hoogte bjj Sealy hebben kunnen bereiken met hondordon stuks vee den hongerdood tegemoet gaan wanneer er geen redding komt opdagen Op andere plaatsen werden de gekwelde bewoners door vergiftige slangen lastig gevallen en doodcljjk gebeten van do negers die het Brazos dal bewonen zijn er IIK of misschien wei 300 vcrdtonken BJ een hevig onweder sloeg Zondag do bliksem in de kapitale boerderij an de Gebr Gerritsen te Herveld Do hofstede brandde geheel af alsmede al de borgen en schuren Alles was tegen brandschade verzekerd Tijden het hevige onweder dat Zondagnamiddag boven Kaatslicuvel woedde wenl de Sljarigo van Bostel die voor zjjn woning stond door den bliksem getroffen en gedood Eergisteren sloeg de bliksem in do bocirderij van den landbouwer Wiegaard te Grebbe bij Rhonon welke geheel in do vlammen opging Alles was verzekerd Eergisternuddag is do groote boerderij op hot Ruimzicht te Doctinchom door den bliksem getroffen on tot don grond afgebrand De brand greep zoo snol om zich lioen dat er niets gered kon worden Alles was verzekerd Bij hot zware onweder dat zich eergisteren bij Zetten Andelst ontlosttc sloeg de bliksem in twee groote boerenhofsteden die geheel afbrandden Ook een groote hoeveolbeid hooi ging hierbij verloren Nog sloeg do brand ovoi op een derde boerderij maar deze werd gedeeltelijk gespaard Assurantie dekt de schade De kinematograaf kan ook goede diensten bg het geneeskundig onderwijs bewijzen In een onlangs to Kiel gehouden bijeenkomst van geneeskundigen waar o a prof Von Ksmarck tegenwoordig was beeft do Fransche chirurg Doycn met deii kineniut graaf een aantal door hom verrichte operatien vertoond Do operation kunnen in heolkundige leerboeken niet anders dan onvolledig worden beschreven on in de collegezalen kunnen niet alle studenten evengoed de operatiëii waarnemen Daarom is dr Doyou op do gedachte gekomen kinematograpbischo opnamen te doen om te dienon tot aanschouwelijk onderwijs Do vertüoning voldeed algemeen Do oporaitên van allerlei aard waren met verrassende duidolgkhoid voor de toeschouwers te zien van het begin tot hot einde ATJRH Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagtoekeuing van gisteren Do troepenmacht van Van Hentsz is in het bivouac van Godong teruggekeerd na de bontings in Matang Koli bestormd te hebben De vijand liet 74 doeden achter Aan onze zjjdo werden gewond de kapiteinder infanterie 1 H L Hcheiders de leluitenant dor infanterie 1 L Doorrloben de 2eluitenant der nilanterio W Haaxmanon 16 minderen en gedood een korporaaldor genie N H Ot BurgerlUke Stand GEBOREN i Iuli Engeliena Catharine ouders M Holthnijsen en N Helleman H Reinier ouders K van der Graaf en S Smith Jacobus Hendricus ouders 1 Overkamp en M M Brugstons FranciscuH Pietor ouders J J P den Hertog en van der Noot Hendrica ouders L Baa en M Troost 9 Gcrardus lohannos ouders H Berlijn on G 1 Nieuworkerk Willem ouders P van Hesse on S i Pontsma U Johannes Lconardus ouder 1 L van Asten en M Anders OVERLEDEN 10 Juli P Pauw 2 m Veemarkt te Rotterdam Dinsdag II Juli 1899 Vette Osaen en Koeien goede aanvoer prij ken waren voor re kwaliteit 33 ae kwaliteit 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalvertfn groote aanvoer ie kwaliteit a6 ae kw 24 3tf kw 19 cent per half Kilo Vette Varkens redelijke aanvoer ie kwaliteit i7 i ae kwaliteit 16 3e kwaliteit 15 cent per half Kilo l e handel wa m vctvee en vette varkens sudig prijshoudend vette kalveren Londensclie biggen en wolvee traag mimler in prijs wegens de ongunstige berichte van Kngtjlsthe markt Hitóiirii A 7an OS Az Md Tadlenr Kleiweg E 73 73a GOUDA refevAooK mo 31 licurs van Amslerdain iUotkrs 87V 98 10 JULI Vrkr KliUAlHA n dart Nod W 8 8 81 dilo ilito lUlo 8 diU ililo ddo S 1 61 HoKai OW QouJI 1881 88 lOl Italir InïohrijTiug 1883 81 5 HO g OoiTl Obl in p pier 1888 8 8 dilo ia iilfsr 1888 5 P4I ii PoBTUQAL Obl mtit wupou 8 dito ticket 9 HuiullD Obl Binneal 1894 4 IB dito Oeoooi 1880 4 98 dilo bij Rothi 1889 4 98V 98 dito bij Hop 1889 90 4 98 i dito io goud leun 1883 6 liito dito dito 1384 5 10S Spiiliii Psrpot Mbuld 1881 4 61 Tu Kau Oopr Gonv loon 1898 4 9V Oar komng serie D w leenin HneC 88 2mi Ara liep V oblg 18918 lOU 101 ia Hllloo Obl Buit 9oh 1890 6 101 TmnviLi Obl 4 onlmp 1881 87 u AviTiltDAll OblJKalion 1898 8 101 BonraoiK aied leou 1894 8 1011 N D N Mr H ndol v und 98 Aremiib Tab Mu Oorlilioalen 7 41 Deli Haatwbappü dito 107 Am Hypotbeekb pandbr 4 108 OulL Mij der Voratenl aand S 904 a Or H polhaekh pandbr 3 i Kaderlandwha bank aapd Ked HandalmaatHh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 100 Bott Hyrolbeekb pandbr t lj 100 Utr Uypotheokb dito 8 8 OoiTlNE Öoat Hong bank aand Hdbl Hypotbaekbauk paudb 4 Aïuna Kqul hypolb pamlb 8 90 38 Maiw L ö fr Lien eer I SJ N D Holl IJ 8poor Mij aand 118V Hij lot Kipl T Bt Spar aand Ill liO SU 100 B7V 180 99 691 Nod Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pni aand 6 ililo dito dito 1891 duo t IlAUlSpoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ual Sp inij AH obl 3 PoLt N Waraohau Weenen aand 4i 108 4 10 KoiI Or Au Bpw Mii obl 4 Haltiaoho dito aand Faatoira dito aand 8 IwanR llombr dito aaod 8 Kurak Ch Aiow Sp kap opl dito dito oblig 4 I 100 56 881 AüialIEA Jent Pao Sp Mij old 6 83 Ohic Il Nortb W pr O v aand 144 dito dilo Win 81 I eter obl 7 1 1401 DooTor k Rio Qp Spin oorl r a 81 IllinoU Oentral obl in KOud 4 l 104 Louiiï k NaibfilllCert aanil 66 Meiico N Spw M lehyp 0 6 108 Ui Kaniai 4pCl praf aand 14 N Yo kOulaaiOkWa t aand dito Ponn Obio oblig 6 Oregon Calif lebyp ingoud B 81 Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hooflijn oblg 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 5 BSVi mv loov 107 00 lOO f 100 116 luV OiNADA Can South Cbert T aand ViH O Hallw k Na lo h d o O Amaterd Omntbua Mij aand fiotterd Tramwa f Maata aand Nki Stad Amatardam aand 8 Stad Boltordam aand 8 BiLall Stad Anlirerpen 1887 8 Stad Hruaael 1886 Hoxa Thoiu Begulli Oraelioh 4 OiiBTaxi StaaUleanig 1880 S K K Ooat B Cr 1880 8 SpaHI Stad Madrid 8 1888 Nln Var B A li Spoel oart 8S 11 OPRl IMIi G van atle nog voorljanden Zomermantels tot ZEEK LAGE Prijzen ADVERTENTIEN HaP VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIAtlTKIT in alle Roorten EAARWEREEir