Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1899

38ste Jaargang Donderdag 13 Juli 1890 No 7037 ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer KI Centen Gi oote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteptiën tot 1 uur des midd relcfiMiD No K9 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De piijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noramers VIJF CENTEN GEVRAAGD een flink AQENT voor den verkoop van JUBEL eener grooto iiilandsche MEKLFABRIEK Br Ir onder no 1 Ó aan de Boekhandelaars BLANKWAAKDT en SCHÜ JNHO VEN 8 JuiVHIIlIAOK VERHUISD van BOELEKADE R 132 naar Langre Groenendaal 1108 H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Voorhanden een grootc Borteering Behangselpaplereii TAPIJTKN ORDIJNHTDPFEN ZEILKN UN0LEUM8 TAFËLKLEEDEN MATTEN Iet Atelier Studio is lu t beêie udrnH vour ytTKTOotingen en Reproductlvwerk Aatibaveleod Fl Singelr K 2 P v 1 WAALS CheerL Toeter adres voor allo soorten S I1 EN W EKK Hls lo t NoordbrabagU Schoen n Laitn eiiiiiiu azijn KLElWEtJ E tO tegenover do KleiwoKsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Allo repuratil n en aangemeten werk Pain Expeller Dertig jaar wordt dit imii del met venmHsend sucofs ftli pynstilleiido inwryving UdKOwmid to on KhouinHUak Jii h Uak Jii ht V rkimdl ifiid py iu dea ilors vortnmwtiii i i 01 wt fabrnküiiuirk Aukor Ad l i5 75o 6nr 0ü dofl in do meeste ipotliokou To AiHBtordwn bh DIotU C16lm vMi ïuyU OU ÖanderB PBiiiA tvAimn M Rund en Kalfsvleesch TojcB slerl conrurreercnde prijzen J P Yan LEEÏÏWEI Kelzerslraal Qomle rn goeilkoope VlergchhoiiweriJ VAN Blommestein s Inkt is jrotfonderVmdelijk de BF STE len volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOU AND E CASSITO TANDARTS Turfmarkt V71 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDA S van 1 tot uur ZONDAOS geen spreeknar PDIKE OÜDh ® f SCHIËDAMMEK GEÏTEVEE Merkt NIGHTCAP VerkriJKboar biji M N B AU bewiji Tin eebthoid ii Dscbet en kurk steed voorxien n ileo na m der Kirni P HOPPE PEETER8 Jz Een ware Schat oor de oogelakkijo lachtoffer der Zeilberlekking Onanie en gehe jne litepattingen ii het beroemde werk Z Dp Retau s ELFBE WARING aollandfohe aitgare met 27 atb Prge 2 gulden Ieder die a a de verechrikkel gke gevolgen tku deze ondea d lijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt JMrlflk duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVer lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegel en iu eiken boekhandel in Holland EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BUROEKS DEVENTER Model A zonder rem en schermen I 87 fi0iMcjdel A met Model A UO Model AA 126 Model AAA 145 LUXE KLIWIEI 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE At ATfcNE 180 P S DAMES KETTINURIJWIELEN op alle prijzen f 6 hooger Vertegenwoordiger J G DE Rl TER Gouda liddelbare School VOdU Handel en Administratie M H AAÜ Baren telraal 49 Commiiiate van Toexicht de Heeren i Mr SI J e M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Iht Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid dor Tweede Kamer H PYTTERSEN Ud der Tweede Kamer L D 1 L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsche Kank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s C4ravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige ourêtts voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweeiarigeeurauii tot opleiding voor den Handel en tieee ck érieJarig zK Pruspoctus voor enkele Bxamenii Leer ling onsul Ambtenaar bjj de üeraeenteAdministrutio of aan de regeeringsdeparte nienten VoorbereUling voor de atudie van liet Notariaat Algetneene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2Vi uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De DincUur F TïiWSTItJ thans nog Ijoeraar aan H B S en öymn te DORDKECHT IEMAND geheet door de natimr geneeswijze behandeld on hersteld is volganrne bereid aan zijne lijdcncle uattnirgencx tcn die liet verlangen uit dankbaarheid het adres op te geven Unev j Hekkemo Molenstr 15 Den Haag STOOM HOUTZAGEEU SCHAVEEIJ Pakkisten Lysten Mriek 1 ïHOUTHANDEL I J VERGEER l r JAABLIJSSOSE TEELOTINB m BIJ OELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOENSDAG 18 OCTOBER en op VIIIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de Ute Prys bestaan in eene COMPLEETE BE SPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUK8 RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN ziJn verkrijgbaar tegen ft hel Lol 11 voor f 10 bij A BRIl li lAI en Zn LANGE TIENDEWEG jl Ieder zijn eig en J lironiiis§ Liinioaade Fabrikant Om zonder eenige kennis vlug on gemakkelök Vijf Liter d i gelijk aan 10 halve flosschen KHOyiSGSLIMOXADE te maken en el naar keuze hRAMBOZEN CITROEN KERMEN of HINAASAPPEL Per stel is de prp franco thuis inet gobruiksaanwiizine slechts SO eta 2 stel in eens franco 90 eta na ontvangst van postwissel Dezo drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bn KKK tallen verkocht Scliior op alle plaatsen van ons land on daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de condition Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inzage Let op t adres Ben ieder wachte mleh voor namaak S DE BOEK Sneek Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract iMeiiamhei uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honingbloem van H 1 VAU SCHAIH CO Dentlaagrjolleveraiciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Oo s Mellanthe is liet beste midde der wereld VAN VA N VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co 8 MeUanthe goiioe l Kiiikboo t Co S MeU atbe jeueest wwel oud ala jong Co S Helianthe mug in geen huisgezin oiMrelcen Co S fiftölianthe sttiat voortdurend onder Selieikundig toezicht Co S Mellanthe helpt ünhemiepolijlt Co S Meliautbe is beltroond met Ëerediploma a Co S Helianthe w bekroond met Goud Sc Co S Mellanthe is bekroond met Zilver Sc Co S MeUanthe l vorkrijgbitar in flooons yan 40 CU tO CU e f I bg Firma WOLFF C Co Westhaven 198 Oouda D MIBBIB8 Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Qmda A BOUMAN MoordrKht i O RATELAND Boêki B V WIJK Oudemairr M KOLKMAN Waddinmen H ROLLMAN Bodegrmm PIN KSE Nimaerlcêrk a d l Jut W J TA DAM Haattrtdit A N TA ZESSEN nhovm ïS s Patent H Stdllen smsiclnf Maam umaiutl Warnung uMKUrm averfAlowm Aacft tAmun ii Uu kant dêtw unttn atet cKarfftn H StoU n ur mt tm JInet aOtr In loteJM üuntttnaiitnit k DU Htm rni ilKiiBrHira ritrtikni m GoüDA Dmk van A BRINKMAN è Zn Der ynxue Ertola M m n faumt H l oUM BUKGEMP ESTKR en WETHOUDERS van Gouda brengen ter oi enbare kennis dat afschrift van het proces verbaal betreffende de herbtemming ter verkiciing van een lid van ilen Gemeenteraad is aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelijk afschrift op de Secretarie der gemeente voor e ieder ter inzage is nedergelegd alwaar daarvan inxage kan worden genomen op lederen werkdag Van des morgens 10 tot des namiddags i uur Gouth den 12 Juli 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Ilullenlanüsch vcralchl Als oen bewijs hoe rustig het te Rennes is deelt de correspondent van het Journal des Débats mede dat in den schouwburg Zondag een stuk werd gegeven Lo Martyre goheeten waarin de lotgevallen van DrejfuB worden voorgesteld Het publiek hoorde tot het einde toe zonder een oogcnblik te betoogen De raad van uitlanders te Johannesburg Ireeft een motie aangeuüBlW vgtfclgfendc dat de nieuwe voorstellen van de regfjèrmg der Repuiiliek nog op verre na niet hot volstrekte minimum in Sir A Milner s voorstel neergelegd nabakomen De Engelscbe imperialistische fters zet haar veldtocht tegen de Zuid AIrikaanscbe Republiek voort Aan den eenen kant verklaart zij dat Kruger s laatste kiesrechtvoorstellen hopeloos verward en onduidelijk zijn aan den anderen kant betoogt zij dat die voorstellen zoover begrijpolp volstrekt ontoereikend zijn en dat Milner en Chamberlain dat onverwijld moeten verklaren eerstgenoemde bij de aanstaande opening van het Kaapsche parlement Alsdan wordt een ataatsgreep van Milner en een verklaring van hem tegen het Kaapsche ministerie verwacht fets trouwenSj waarom de jingcj partij In de Kaapkolonie voortdurend blijft dwingen De Times vindt voor het betoog in haar hoofdartikel voedsel in de omstandigheid dat de uitlanders zelf het herzieningsontwerp van de hand wijzen De resolutie die het comité van de uitlanders te Johannesburg Zaterdag heeft aangenomen steunt Milner en keurt Schreiner s bonding al De positie van dezen laatste als premier genomen uit een Bondspartj die altoos de Boeren tegen FÈViLLEIOK Gedenkschrillen v n een Gelnkioeker AMIBALLEVONDELIim iVdor fiet ransch DOOR W NLirrER 40 Begrijpt ge thans mijnheer Potard wat de eigenlijke bedoeling van den markies vanmorgen was Hij kwam maar eens kijken het terrein verkennen Wat mij betreft ik heb gemeend te moeten spreken Het kan xijn dat ik mij met zaken inlaat die mij niet aangaan Ik heb geaarzeld om u deze mededeelingen te doen maar de overweging dat dusdanige omwegen als de markies te baat neemt onmogelijk door een onschuldig motief kunnen ingegeven zijn Wie een goed l heeft zoekt van zelf goede middelen want de kwade zouden zijn zaak m r na dan voordeel toebrengen Ib het in a hemelsnaam mogelijk mompelde Potard gij zijt zeker In alles wat ik gezegd heb is geen enkel woord mijnheer dat niet volkomen waarheid is besliste ronde waarheid Als dat zoo is dfcn hebt ge mij de oogen geopend Louis en mij wie weet welken grooten dienst bewezen In ieder geval is dit voorv mij een nieuw teeken dat ge mij met hart en ziel toegedun ijt Ik donk u roor die mededeeling de uitlanders heeft gesteund maakt hen volgens de resolutie een partijman die in deze onbevoegd is Overigens betreurt de resolutie zeer dat Schreiner een maatregel van de Transvaalsche regeering goedkeurt die slechts schijnbaar cq iën bewilligt en in werkelijkheid het bestaande bewind bestendigt De correspondent van de Daily Chronicle te Kaapstad heeft een onderhoud gehad met Holmeyr Deze zeide dat de regeering van de ZuidAfrikaansche Republiek op vijf van de zes punten die Milner te Bloemfontein geëischt had hadden toegegeven Hofmeyr hoopte dat de Engelschen en de Hollanders in de Republiek krachtig en vriendschappelijk zouden samenwerken om de nieuwe kiesrechtherziening te doen slagen Indien zeide hij do uitlanders een rechtmatig en volledig gebruik maken van do nieuwe hun toegestane burgerrechten dan kunnen zj voortaan groeten invloed oefenen op de verkiezingen zelfs op die van den staatspresident Hofmeyr had dat alles den vorigon dag in een onderhoud met Milner met nadruk aan dezen verklaard Burgemeester Buis wil te Brussel een belangwekkende proef nemen Hy heeft door Hector Denis aan het soalistisch verbond te Brussel voorgesteld dat de socialisten voortaan bij I Jietflogjugen hun eigen politie zouden zjjn Zij moesten dan een aantal leden aanwijzen die belast zonden worden met iedereen die wanorde stichtte uit den optocht te zetten Als de socialisten het voorstel aannamen zouden alle betoogingen en vergaderingen worden toegestaan Het socialistisch verbond hoeft een commissie van vijl leden belast met het onderzoek van het voorstel Men begrijpt dat de socialisten zeer gevoelig zyn voor het vertrouwen dat Buis in hun ordelievendheid blijkt te stellen Het gebeurt niet veel dat iemand hun vertrouwen schenkt In den gemeenteraad van Brussel is een vraag om opheldering over het verbod van samenscholingen in den loop van de voorlaatste week geëindigd met een algemeene hulde aan bet beleid van Buis gedurende de onlusten V Nog altijd drukt de strijd over de Noorweegsche vlagquaestie zijn stempel op den staatkundigen toestand van Zweden Naarmate het oogenblik nadert waarop de gemeenschappelijke minister van buitenlandscbe zaken graaf Douglas aan de mogendheden ofScieel kond zal moeten doen van het te Christiania gevallen en door koning Oskar Maar wat moet ik doen Wat u doen moet Dat IS eenvoudig Hoe dan U Iaat hem weten dat u Van de bestelling afziet zonder meer Dan is hij brutaal genoeg om hier weer te komen vertrouwende op zijn klinkenden naam En ik M3U niet kunnen zeggen wat er dan misschien gebeuren zal Maar ge hebt gelijk Kr moet iets gedaan worden Die heer markies moet zien dat een burger niet minder zijn goeden naam en zijn eer lief heeft boven alles dan de lieden in zijn stand Dat gevrij en dat nasturen van knechts door een markies naar een burgerdochter neen dat is nooit in den haak Alle duivels wat denkt die mijnheer Chateaudieu wel ja waarom zou ik hem niet eens persoonlijk opzoeken en hem eens zeggen waar het op staat Ik ga er dadelijk heen En zonder meer een enkel woord tot Raphael te zeggen snelde Potard zijn kantoor uit blijkbaar in de hoogste mate opgewonden Bravo riep Raphael in een opwellmg van blijdschap en zelftevredenheid iHij is een braaf man en hij zal er wel voor goed een eind aan maken Ik ben blij dat ik heb gesproken Potard intusschen knapte zich in der haast een weinig op rende de deur uit naar het BastiUeplein waar altijd huurrijtuigen in menigte te vinden zijn spropg in een cabriolet en liet zich naar het hotel de Chateaudieu rijden DeseUae knecht die den vorigen avond Raphael onderteekend besluit tot invoering der zuiver Noorweegscho vlag voor de wo vteiijke helft van het dualistisch gebied wordt door een gedeelte der rechterzijde al krachtiger gewerkt om de regeering terug te houden van een volgens sommiger overtuiging vernederendon stap üp het hoofd van minister president Boström regent het adressen waarin men hem van deze officieele aankondiging allerlei nadeel voorspelt zoowel voor de Unie als voor Zweden zelf Welk nut er in dezo agitatie ligt is niet duidelijk De mededeelingen van het gevallen besluit aan de Zweedsch Noorweegsche consuls om zich naar de nieuwe wet te regelen ziju immers niet dan louter formaliteiten nu eenmaal de koning de wet heeft ondertoekend I Waarschijnlijk dat er é n offer vallen zal de zooeven genoemde rijksminister Douglas die in deze vlagquaestie weigert de vlag te strijken voor de Noren en daarom waarschijnlijk wol uit eigen beweging zal heengaan BINNENLAND PROVINCIALE ST4TEN ZUID HOLLAND In de vergadering van gisteren is verzonden naar led Staten een adres van de Kamer van Koopliandel te Schoonhoven houdende ondersteuning van de aanvrage der Maatschappij tot Kxploitatic van Tramwegen om subsidie voor een Ijjii ionda Schoonhoven Zoomedo een ailres van den gemeenteraad van Boskoop met verzoek om te bevorderen dat die gemeente uit haar geisolcorden toestand gerake vooral sedert door de opening van de ceintuurbaan te Rotterdam de stoombootvaart nog veelal belemmerd wordt door het gesloten zijn van de brug over de Oonwe De Staten gingen daarna over tot verkiezing van 4 leden der Eerste Kamer jran de StatenOeneraal Tot buitengewoon lid van Ged Staten werd herkozen hot lid der Staten do heer H de Bie met 41 steramen tegen 2H op mr J G S Bevers In deze vergadering zjjn Ged Staten op hun voorstel gemachtigd in zoover af te wijken van de voorwaarden van aanbesteding van de nitbaggering der haven te Maassluis waarvoor de Staten subsidie hebben verleend dat niet eerst de openbare aanbesteding zal worden uitgeschreven maar vergunning wordt gegeven tot onderhandsche aanbesteding De volgende vergadering is belegd op a 9 te woord had gestaan opende thans weer en vroeg tamelijk uit de hoogte wat men vcrhingde Ik moet noodzakelijk den markies spreken zeer noodzakelijk antwoordde Potard De markies heeft belet gegeven voor wie zich ook aanmelden zou Ik ben er van overtuigd dat hij voor mij een uitKondering zal maken Wees maar even zoo vriendelijk den markies mijn kaartje te brengen I e knecht liet Potard binnen en liet hem op de mat in de vestibule staan wachten Na verloop van enkele minuten keerde hij terug en riep oj een afstand reeds Als u zoo goed wilt zijn mij te volgeri Waarom heb ik het genoegen u zoo spoedig ten mijnent te zien ie danken vroeg de markies min of meer verwonderd toen PoCard binnengetreden was Ik heb wel i waar op haast aangedrongen doch liet WB volstrekt niet mijn t edoeling t Ik kom volstrekt niet om over meubelen te spreken of eigenlijk ook wel Wat dan h Ik zie er maar van af heer nvarkies u televeren wat ge besteld hebt Hebt ge de prijzen in de haast wat laaggesteld vroeg Hektor uif Volstrekt niet mijnheer fje m y perds dat gaat mijn begrip te boven Ken fabrikant die een bestelhng die reeds betaaldifi af komt zeggen f j U herinnert mij terecht hier is Kgeld hwr Dinsdag dos v m 11 uur in het gebouw der Eerste Kamer daar deze op dien dag geen vergadering houdt OTERKIEZING VAN LEDEN DEB EERSTE KAMBB Drenthe Herkozen mr A E J Nijsslngh lib met 32 van 33 stemmen Friesland Herkozen mr W J van Weideren baron Rengera lib met 25 stemmen Do hoer L W de Vries antir had 11 st Gelderland Herkozen mr W C baron van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen lib met 40 en S M van Wijck r k met 3 2 van 5 i stemmen Groningen Herkozen de heer L H A Maguée r k met 41 stemmen Noord Brabant Herkozen de heeren mr E H T M van Zinnicq Bergmann r k met 5Ü en W J H Prinzen r k met 51 van 52 stemmen Noord Holland He kozen mr E N R husen lib met 53 van ü4 jir M C van Hall lib mot 48 van 63 stemmen Gekozen mr F S van Nierop lib met 33 van 65 stemmen mr Waterschoot van de Gracht r k had 8 de heer Van Eeghen antir 7 stemmen Overijssel Herkozen do hoor G J van Heek lib met 32 van 44 stemmen Er werden 12 stemmen blanco uitgebracht Utrecht Herkozen mr R Melvil baron van Lynden antir met 31 van 35 stemmen Do heer P Reiger had 3 stemmen jhr Huydecoep 1 Zuid Holland Herkozen de heeren mr H A Vening Meinesz lib mot 42 stemmen tegen 2S op baron van Brienon van de Groote Lindt antir mr B M Vlielander Hein met 42 stemmen tegen 30 op jhr Van Fisenno r t mr R T H P L A van Bonneval Fanre lib met 40 stemmen togen 29 op den ondminister Havelaar antir F B s fhcob IH met 41 stemmen tegen 29 op dr A Kuypor antir In het trapportaal van het Museum van Knnstnijverlicid te Haarlem werd een gevel van een buis uit de Padangsehe Bovenlanden op de natuurlijke grootte opgesteld Deze woningen worden op palen gebouwd en ziJn vaak zeer groot daar telkens als de familiekring door huwelijk zich uitbreidt er een gedeelte wordt aangebouwd om het nieuwe paar te huisvesten De houten huizon der Pangoelee s of der PangO doc s Ketjil van de Soekoer en groote en kleine hoofden dor verscbillenjde families zijn veolal van ornamentaal beeldhouwwerk voorzien en gijheel met kleuren opgewerkt Maar mijn beste man zou men ook mogen weten wat dat beteekent Neem eerst uw geld aan t Och al ge daar op staat leg het daar maar op het hoekje van de tafel Er zijn toch bijzonder vreemde lui op de wereld Ik zou bijna ook aan uw verHtand jaan twijfelen evenali ik dat doe aan dat van mijnheer uw boekhouder i U zoudt u dan sterk vergissen heer markies Ik ben Iwter bij mijn verstand dan ik denk dat u aangenaam is ol voor uw bedoelingen wenschelijk is Miji God die man is Iwpaald gek nep Hektor de Chateaudieu k verzeker u het tegendeel mijnheer Dat maakt de zaak dan ernstiger Dan steekj ge den draak met mij f Volstrekt niet mijnheer Ik weiger uw bestelling omdat ik zekere vermoedens koester Zekere vermoedens Ja Ik vrees dat uw bezoek aan mijn magazijn en uwe bestelling m t andere oogmerken geschiedden Welke oogmerken bijvoorbeeld Uw bezoek van hedenmorgen was slechts een voorwendsel mijnhMr Eeii voorwendsel voor wat Om te trachten hoe zal ik noemen om u bij m in te dringen fVcrdt vervolgd