Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1899

V doch de benoeming zélf nitbleef omdat de gewenschte overeenstemming niet was Verkregen tnsscben dag bestuur schoolopziener en hoofd der school M héMte bet in den Raad Uit bet verder chniven bljkt dat aan bedoelde school al heel primitieve toeataaden heersthen en bet schooltoezicht er nog heel wat to doen zou vinden E van Vredenoord schryft uit Amsterdam aan het Utr Dbl Haas een nog jonge man mager en bleek beneden de middelmatige grootte met een smailen krommen pnntneus en strakke diepe glulpoogen luisterde geheel onbewogen naar al die slechtheid die hem voor de voeten werd geworpen Ik kon tenminste niet de minste ontroering aan hem merken evenmin ato toen de officier in zijn peroratie de hoop uitsprak dat de straf die de rechtbank hem zou opleggen hem tot inkeer zou doen komen Kwam Haas er dus niet makkclyk af hy werd nog genadig behandeld in vergelyking met zyn raedel cklaagde Deze werd door den officier voorgesteld als het hoofd van den Hollandscben tak eener internationale bende van oplichters en zwendelaars De officier achtte dezen zestigjarigen boosdoener niet te verbeteren en zocht zelfs een passende vergeiyking voor van Hall in een der detective romans van de Shorlock Holmesretiks waarin een geslepen gewetenlooze flgnnr voorkomt die H een spiri doodstil in zyn web zit links en rechts de draden doet trillen zyn mannetjes uitzendt maar zelf buiten schot biyft Van Hall i volgens den officier de professor in de hoogeschool der zonde on Haas veel dommer zön leerling Deze en nog vsel meer harde dingen kreeg beklaagde van Hall te hooren Maar hot ergste was nog wel wat aan t slot kwam De vader van Haas die overleden is was een beroemd advokaat in Ara8t rdam en het was zoo zei de officier alsof die er een voorgevoel van beeft gehad dat zyn zoon door van Hall op den slechten weg zou worden gebracht toen hy eenmaal verklaarde sprekende van van Hall De stoel zelfs waarop die Aan zit is besmet Bekl van Hall ie noch Itgd een grauwe gelaatskleur beeft werd by deze woorden toch nog griiuwer üverigens heeft hy het gansche proces door de grootste klamte en opgewektheid aan den dag gelegd de qnaliflcttties en opmerkingen van den officier van justitie aunhoorende met medeiydend glimlachen hoofdschudden en schonderopbalen Doch toen hy vier jaar gevangenisstraf tegen zich boorde eischen bet maiimnm trilde het papier dat by in zyne band blela Haas wordt zeker gestraft hy heeft trouwens grootendeels bekend Of de rechtbank tegen van Hall genoeg bowyzen aanwezig zal achten biyf ik betwyfelon er zyn tol van aanwyzingen maar niet veel meer al heeft het requisitoir veel opgehelderd Algeloopon is de aak nog lang niet de pleidooien met re en dupliek zullen zeker nog eenige dagen in beslag nemen en ik denk zoo dat beklaagde van Hall ook wel oen dag aan t woord al m In don brief nit Konetantinopel aan het N V d D leest nion o a het volgende Aangevangen i Mei TUd van Greenwlcli Zomerdlenst 1899 OOVDt ROTTCRDlMilM iX 11 41 11 11 11 11 I ll 8 11 8 11 1 41 U ll lt f 1 f 11 81 l T f 11 41 1 14 ll lt 11 81 1 88 18 7 14 i o t ti 8 u o 7 r T V M ta 7 0TTK D M 900Dt fUt thh 11 87 I M II 10 1 0 M 10 81 10 48 10 01 10 17 1 ♦ MM lt t 1 41 i ll J ll 11 14 f n IM4 l tl B Bdlutoke Ai 1 I U tn WUI W ft Mrf to U i OUIIDA UKN HtiRriwMM 1 08 1 01 1 14 8 41 4 18 4 11 lil 1 41 II f 17 f t f ill 8 t 4 11 4 S 1 17 I U li 8 48 7 41 10 1 11 11 11 11 i i 11 10 11 1 f 11 11 lO H 11 41 H IMI 1 11 1 81 1 8 1 80 1 48 G o U U K k M s T R D A M iea wu OOHili i O 8 17 SI 10 10 10 17 ll Oi 1 18 I S 3 18 4 1 13 1 18 18 1 18 H SHI SS 9 111 10 10 11 00 1 41 1Ö U 11 17 11 81 18 0 1 H ♦ 00 4 0 4 80 M 7 0 7 1 7 1 li 1 48 XOM z lliW = z z l tl = = o 7 M 1 871 M 8 4 óo Ui l 8 8 7 1Ji Bmig rat li Bn i fm kmM Mf tI m t IU S OJ 80 10 80 11 08 1 08 l l 8 15 8 41 4 80 118 I li 7 18 8 80 8 1810 8 10 8111 00 1118 18 07 I 1 R K l H ii m Il tO I M S 17 4 81 87 8 41 8 8 l lt 8 111 n iO 1 04 nul DA 10 17 11 00 11 14 11 81 11 48 U 8I j j 1 87 1 81 7 il 1 80 8 41 80 IW II 10 88 1 18 18 01 i l iS I li 10 88 10 48 C 8S 7 107401 8 48 t lll8 0 ll l 8 80 ll I 8 81 4 41 8 11 8 88 7 11 1 10 111 41 Au W I 4S 8 10 7 88 T H as 10 00 11 10 II B 11 40 1 41 8 80 8 41 8 00 0 81 8 10 7 S0 8 81 40 l OO Il 7 17 7 34 8 18 8 48 10 18 10 48 18 11 l iS 1 84 8 88 4 17 1 18 1 47 T 1I 7 31 8 14 I ll 10 87 11 10 87 1J1I 3 0 8 48 1 81 1 11 t 7 18 1 1 1 10 84 4 11 7 IJ 10 14 1 3 7 8 4 jO 7 01 8 81 r 1 8 e t lt 7J7 1 81 I n 1 11 10 11 11 10 11 11 11 11 I I I 1 40 8 11 4 48 4 80 10 7 18 711 8 88 10 08 10 88 11 10 De polycbrome ealptiiren dewr hnixen rertoonen onn door hnnnc byzondi re Iraaii ornamentiek alH ook door de combinatie der kleuren eene eigenaardige koniitniting diiTan een artiütiekcn smaak en een gezonde kQDKtopvatting getuigt IJe groote vi rncbeidcnhejd der oorspronkelijke stukken die onlang uit de Padang cbe Bovenlanden werden medegebracht vormen naast de reed genoemde gevel een aanzii nlflk moderiaal wanneer wj raetdeie kiin taiting kenniH kunnen maken In verejiniging met de algietwl der Hindoesomamenten die nog onlangs werden aani gevuld en nog gedurende ccaigen tjjd in genoemd MgiieBm tentoungesteld blijven geelt dit geheel on cenig denkliceld omtrent de kunst zooals zij in vorigen tyden op Java bloeide en hoe zjj op het oogenblik nog op Sumatra wordt nitgeoetend jenu iigilc Berichtfn De jullrouw die in den nacht van Zondag op Maandag nabij den vuurtoren te Scbeveningen uit zee gered werd en wier bewustzgn men toen met moeite beott opgewekt is thans overleden Men meldt nit Bolsward aan de N R Ct Zaterdagnttniddag waren do schutters in het zoogenaamde Hchnttershol aan bet sehyfschietnn met flobertpatronen In de pauze Kt hynon twee jongens zich op bet scbietterrein te hebben begeven wellicht door overklimmlng Ken hunner oud 13 jaar kroeg een geweer in handen en schoot zjjn kameraad een ftobertpatroon in den hals I ot beden is het nog niet gelukt het kogeltje te verwPeren de getrotlen jongen die overigen vr j wol U zal worden gebracht naar kroningen onder heelkundige behandeling Het hoofd der school te Haten een dorpje In do gemeente Kmmon een hall nur van Ter Apel heelt by den Baad oen verzoekschrift ingediend natnnriyk op zegel tot aanstelling van een onderwgzer aan zyne school t getal leerlingen op 16 lan jl was 5H t getal werkelijk cboolgaanden nft varijiert van 40 43 De arrondissements schoolopziener boeit hom van zijn vollen steun verzekerd In de N K wordt van bet bovenstaande melding gemaakt Wyi we t zoo treurig eigenaardig vinden dat waar aan een openbare school liet getal leerlingen volgens de wot de aanstelling van een onderwyzor oischt bet hoofd der school beleefd daarom moet komen verzoeken Verzoeken oji eigen gekocht zegel Alsof hot persooniyke belangen gold l at te moeten doen voor do derde maal In de zes jaren dier éèhe vacature ontstaan Hei m l at te moeten doen nA nóg nu er overvloed is van ondorwyskracbten l at te moeU n doen ni wMr waar er verleden jaar by minder aantal leerlingen ïAnder dat er zoo n op zogelaandrang was uitgeoefend en zonder dat er in de lange oproeping van een vacature voor Maten gomeld was Anmaal tw niaal een benoeming geschiedde en waarschyaiyk wèl na aandrang nu maar van hoogor hand voor eeSdérdo benoeming oproeping werd gedaan f I ll W f B 1 81 i Ol 1 41 I li I ll 01 I ll Wrntt Spoorwegverbindingen met GOUDA 1 14 IMi 11 11 Qoadt Muudnekl Ni arVark 0 llt 1Uitt du H 7J0 7 81 I ll dooi 7 17 M4 7 41 1 80 1 10 01 I ll 1 41 10 11 11 11 BotttnUiiD P 1 41 KotMidutt n f 8 11 t AU lm DlulHIi M Ui l n U kHM titnimwalf 7 11 T I 1 40 Si 2 Ho 1 1 8 10 4 41 4 t 1 04 I ll 1 17 tlottordjua B un RotUndsm D P HotMnUm M Otpalli 8 H 7 44 1 08 1 14 inmirtrtsrk HoordrMkl oada Il 1 17 7 11 1 01 l 8 8 4 8 7 87 0 7 48 O 8 08 I ll 8 07 1 11 lO W Oo ul I M 10 11 i6 enliui o M fkip ll 8o t n Mr Zi wrd Voorlnirg Hm H f i 48 0 7 01 7 10 7 41 I M 1 00 Viwrbsrg 1 41 V t h Mo 18 10 48 m 10 18 8 U 7 80 M8 I Of i u l M I I7 8I 741 l uosP 1 17 I0 1810 r4ll aMiw èOltni Mma 1 8 H mw tt Mri 1 10 I ll 1 41 8 08 7 li 8 88 8 11 11 81 10 11 ttouO Oudew Wwnd Itneki ll lS 11 81 1 8I Ul Mkl WiHirileB Oud w OoIiiU Het ia in de eerate weken van Hei in ArmeniP weer bar toegegaan Den gouverneur van het district Moesj die waarscbgnlyk uit Htamiwel bad vernomen dat men ten Faleize den laatsten tyd Weer erg tegen de Armeniërs ingenomen is ten gevolge van bet weder opleven der bevrydingsbeweging in Europa werd den iden Mei gemeld dat in het dorp Sirong in de nabjheid van zjn standplaats zeven comitadji s algemeene naam waar ijS ihen revolutionaire onruststokers aanduidt leden van een revolutionair comité m den Kankasns waren opgedoken Hoe die lie t en van uit Rusland den afstand van op zyn minst roim tweehonderd kilometer tot in Moesj hebben kunnen afleggen zonder door iemand te zgn bemerkt of ontdekt is een raadsel Iets dergeiyks beeft zich evenwel telkens voorgedaan wanneer tengevolge van het beweerde plotseling verscbynen hier of daar in Armenië van gevaarlyke oproermakers de een of andere TurkBchc gouverneur zich in de driBgeodc noodzakeiykheid heeft gezien de bevolking daarvoor een Jinke tuchtiging toe te dienen Kefki Kei de mutessarif gouverneur van Moesj zond na het ontvangen dier ernstige tyding den 7den Hei een detachement soldaten en een afdeeling van de ongeregelde Koerdische Hamidieh cavalerie naar Sirong om die boosdoeners te vatten doch dezen werden aldaar niet gevonden maar zonden elk een anderen kant nit zyn gevlucht Nu werden in zeven verschillende richtingen Hamidieh afdeelingen en troepen nitgestnurd om de vluchtelingen te achterhalen tenvyi Sirong tot straf ze niet te hebben aangehouden werd geplunderd waarbj verscheidene inwoners die zich daartegen hadden durven verzetten werden gedood of verwond De zeven detachementen vonden evenwel de comitadji s ook op hun verderen tocht niet en daar konde wdrden aangenomen dat hunne rasgonooten ze ergens verstopt hielden werden de dorpen welke werden doorgetrokken voor die enveldaad eveneens in brand gestoken de bewoners deels gedood deels verjaagd en het vee voor gooden bnit verklaard Dit lot troffen van den Hsten tot den 17den Mei vjl dorpen Ook de kloosters werden niet gespaard want de i i9den droHgen vyi Roerden hot Klooster van Soerp Ahgpirieh de Heilige Agparius binnen iaalden er alles wat waarde had weg en doodden den priot Hazan Vertabed Ken correspondent van do Jsvabode schryit over do Tapa beweging ondè dag teekening van 27 Mei uit Kotaraflja ln Pidif Podir is een nieuw teungkpc Tapa t ïapa Moeda genaamd 9pgosttta n die voorgevende don onkwotsbaren kAflrluitenant Vis te hebben gedood thans zelf als onkwetsbare optreedt en na eenige volgelingen rond zich verzameld te hebben naar bovon Kcrti getrokken is Hier beeft hy zich verocnigd met onzen bekenden teungkoe Tapa die na een kortstondig verblgf in de Gajoolandon thans weder ten tooneele verschenen is I ll 4 48 4 11 1 01 i M 1 18 Mi 1 44 I li 1 14 1 01 1 01 1 14 Ml 11 4 11 4 87 4 47 4 14 Ml 1 07 11 48 m K 1 41 11 0 10 11 10 41 10 l 1 e ii i io 7 11 7 81 l l S S 1 48 IS 8 11 40 11 8 8 81 Volgens bericht van den controlenr van Lho Heumawé zon t Tapa vergezeld van alle Gajoehoofden nl de radjas van Patiambang on Lingga radja Boekit en radja öoenoHg en eoll 2t 00 tal lajoes en Alias waaronder vele vrouwen en kinderen naar boven Kerti zfn afgezakt en zich thans oflbondeii in Petoê en Péra twee zeer vyandige onafhaokeliike landschappen aan den bovenloop der Kerti rivier waar hg zich wederom aangordde tot den heiligen oorlog Hoewel de fanatieke Posei streek een veel vruchtbaarder veld voor Tapabewegingen oplevert dan de van ons geheel afbankeiyke landschappen ip het l discbe en het dus te verwachten is dat een groot deel der bevolking zyne zgde zal kiezen geloof ik toch niet dat wj on hierover erg ongerust behoeven te maken Als gebrek aan voedsel hen voor dien tjd niet reeds gedwongen heeft naar hunne bergkampongs terug te keeren dan zullen toch vermoedeiyk de öajoes en Alias die bgna niet van wapenen voorzien zgn na de eerste kennismejdng met onze geweren spoedig uit elkaar stuiven en het aan de Paseiers overlaten om het zaakje verder op te knappen De goovemeur althans heeft in deze berichti n geen aanleiding gevonden om wyziging te brengen in het voorgenomen opcratieplan ATJEH De Indische correspondent van het Hand sebit By de operaties in Pasei werden gewond de kapitein Schneiders en de luitenants Doerrleben Haaiman en Lnchsiiiger De vyand had 74 dooden Van Heotsz terug naar Kota Radja De in het telegram genoemde officieren zyn de kapitein der infanterie J H L Schneiders de Ie Init C F Doerrleben gedetacheerd van bet Nederlandsche leger de 2e luitenant W Haaxman en de 2e luit H M Lnchsinger D N Rott Crt ontving het volgende telegram Do troepenmacht van Van Hentsz is in het bivonac van Jedong teruggekeerd na de bentings in Matang Koli bestormd te hebben De vyand liet 74 dooden achter Aan onze zgdei werden gewond de kapitein d r infanterie 1 H L Sehneiders de Ie luitenant der infanterie 1 L Doerrleben de 2e luitenant der iffï nterie W Haaxman t n 16 minderen en gedood een korporaal der genie De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekeningvaiv gister Half Juli wordt een militaire excursie gehouden naar do 5 kota s Eén compagnie van bet I7de bataljon vertrekt heden Posterijen en Telegraphic Benoemd 1 Iuli Tot brievengaarder te Schinnen J N Guffens 1 Aug Tot brievengaarder te Wagenborgeu J Welp thans postbode te 8childwoldo Verplaatst 1 Iuli De klerken der posteryen en telegraphic 2de klasse mej J 8 Baerents van bet boofdtelegraafkantoor naar bet bypost en telegraatkantoor üroote markt te Arnhem mej P M Boom naar Arnhem telegraafkantoor mej M 1 0iljam naar Wocsp beiden van Amsterdam telegraafkantoor mej ü F van Sthelven co 1 17 i li I I ll 10 10 10 17 10 14 in si 10 40 7 10 8 08 1 10 i i I ll 10 81 10 W t I 10 47 lofll 11 41 B Holhatoki 8foi lOJM 1 1 T 14 41 47 1 11 10 08 10 11 tl lO IS 8 19 t lO 7 8 7 18 8 80 S lt 18 10 11 10 88 10 0 II ft 8 U 10 18 8 81 t 10 87 E 10 8 8 011 41 8 48 8 t O 10 4 10 88 1107 ll lt van Vlissingen postkantoor naar Botterdam telegraafkantoor en J Eisen van Rotterdam telegraafkanteor naar Vlissingen postkantoor 3 luli De commies der posteryen en telegraphic 4de klasse P J Leerink van Rotterdam telegraafkantoor naar Alkmaar postkantoor 8 Juli De telephouiste mej H C C Kmys van s iravenhage naar Gouda 16 Juli De klerk der posteryen en telegraphic 2de klasse mej K de Haas van Amsterdam telegraafkantoor naar Amerongen Werkzaam gesteld voor één jaar 15 Aug By het Hoofdbestnur de commies der posteryen 2de klasse jhr A E van Foreest werkzaam ten bureele van den inspecteur der posteryen en telegraphie te Amsterdam Belast met het beheer 15 Jnli Van het bytelegraafkantoor Spie gelstraat te Amsterdam de commies der telegraphic 1ste klasse H Peereboom van het boofdtelegraafkantoor aldaar Eervol ontsbii en 1 Jnli De klerk der telegraphie 2de klasse mei S Pjper te Amsterdam 1 Oct De brievengaarder te Opbemert F van Hean 1 Nov De brievengaarder te Meliskerke P de Man Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 12 Juli 1899 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Straatscbendery W V H te Hoercapelle tot f 3 of 3 dagen hechtenis Overtreding Strafwet A V B te appelle a d IJssel tot f 2 of 2 dagen hechtenis Visschery overtredmg J V d B te Bleiswyk tot 2 maal f 3 of 2 maal 2 d h met bevel tot uitlevering van de Stek en de paling of de waarde ad f 0 10 en 1 0 30 subsidiair 1 dag voor iedere niet uitlevering H e a te s Gravenhage tot f 5 of 3 dagen hechtenis Overreding Prov reglement W R te Gouda tot f 1 of 1 dag hechtenis L V V en J K P te Zevenhuizen No 1 tot f 1 of 2 d en No 2 tot f 3 of 3 d h Politie overtreding te Gouda J M te Ouderkerk a d IJssel tot f 1 of 1 d h j P J A en D N te Gouda ieder tot f 1 of 2 d h B v d M te Gouda tot f 0 50 of 1 d h J N en J N te Gouda No 1 tot f 0 50 of 1 d h en No 2 tot f 1 of 2 d h P J A K te Gouda tot f 0 50 of 1 d h M G te Gouda tot f 1 of 2 d b J d O D N en 1 C IJ allen te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Politie overtreding te Waddingsveen J E B te Waddingsveen tot f 3 of 2 d b J D en K B te Waddingsveen ieder tot f 1 of 2 d h Openbare dronkenschap J d B te Gouderak op twee verschillende tydstippen tot 2 maal f 1 of 2 maal 2 dagen hechtenis K H te Gouda op drie verschillende tydstippen tot 3 maal f 3 of 3 maal 3 d h C J te Gouda by 5e herhaling een week hechtenis J 8 te Gouda tot f 2 of 2 d h W V te Gouda tot f 1 of 2 d h J V d W te Gouda tot f 5 of 3 d h Rechtszaken Voor de Arrondissements Bechtbank te Rotterdam werden gisteren onder anderen veroordeeld J V 19 jaar bakkersknecht C De S 22 jaar bierl ottelaarsknecht en G 8 21 jaar küfflehuisbediende allen te Rotterd wegens diefstal van pl m 1 98 ten nadeele van den bakker G Peterse te Capelle a d IJsel den len en Sen bekl tot 3 aar den 3en bekl tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf C De J 43 jaar te Benschop wegens mishandeling tot f 5 boete snl B 5 dagen hechtenis Nog stond terecht C S 43 Jaar glasblazer te Capelle a d IJsel Op de fiesschenlab riek aldaar is het de gewoonte als de vrachtryder Piet Bot fiesschen naar Schiedam heeft gebracht en terugkomt te roepen Piet Bot binnen waarschflniyk daarom omdat Bot dan wel eens jenever meebrengt Als nu een der jongens der fabriek voor een der knechts jenever baalt wordt om toplagen eveneens geroepen Piet Bot binnen Zoo ook op 27 Mei toen de 17 jarige P Noomen voor beklaagde vqor een dubbeltje Jenever had gehaald Beklaagde werd toen boos en had N met een yzeren blazerspyp naar het hoofd geworpen en daaraan verwond Eisch 14 dagen gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen STADSNIEUWS GOUDA 12 Juli 1899 Da eer E BoVen ambtenaar ter secretarie alhier i8 benoemd tot commies redacteur chef der 2e afd ter gemeente secretarie te Stad Almelo Gisteren werd de uitslag bekend van de overgangsexamens aan de rgks hoogere burgerschool alhier Van de Ie klasse Werden bevorderd naarde 2e t J A Raabe D M van Buuren G P Groeneweg J Smit P Klapwjk Maria de Jongh G van der Lee A S van Wgnbergen W P Montyn J A Broer J A Teyinck H A Bakker Niemeyer Th de Ruwe Voor enkele lessen P Glavimans J P Emeis G van Eyk A Monasch J W Bokhoven Van llo naar III J Manschot A P Kersbergen H de Raadt J Schilt M van Buuren K Gondswaard P Broer M J J Nielsen H I Doeleman J J Hoogendoom J h Hnlleman A G T Kempees As van dor Breggen K van Dantzig J de Jongh J A de Haas Voor enkele lessen G C Spruit en S Cats Van 116 naar III P M Montyn H t van der Byi O Burgersdyk 1 D van Nabuys C P Bakkers J Kortenoevcr Voorwaardeiyk Ca E A A M Hardgzer J M P van Kampen H W Cremer J van Kyn van Alkemade Voor enkele lessen I Rozeveld I van der Want Van III naar IV W G F van Heyningen h Mok A van Wyk A T J Teeling M P van Weel M J Rotteveel L i Becking W W B Droogleever J M Erdman O W Veldbnyzen V A Muller W F Th van der Byi H J Kolkman Voorwaardeiyk Nelly Bonte en J Zelvolder Voor enkele lessen M J Spruyt en A Hnber Van rVa naar V W M loster E J Los J h C Overboscli J J Munniks de longh J C Kaptyn B E ankffen J de Visser S Schouten J F A Muzerie G J Bon Voorwaardeiyk J G Burgersdyk Voor enkele lessen O Brinkman Van IV6 naar V K F Drayer M Eikelenboom A A Boon E l de Blauw G A de Raadt 1 M Rademaker A van der Leeden X T van der Loeden Voorwaardeiyk M J Binnendyk J K Higmond Jk W G de Blauw Niet bevorderd in de Ie kl 5 in de 2e kl 1 in de 3e kl 7 in de 4e kl 1 Door B en W is aan de raadsleden hetvolgend ingekomen stuk toegezonden N o 54 Gouda den 7 Jnli 1899 Onderwerp Huur van Oemeentegrond By Raadsbesluit van 24 September 1895 werden wü gdmachtigd het kadastrale perceel Hectift D No 1465 liggende aan de Vest by gedeelten te verhuren aan verschillende personen dl daarop houten schnnrtjes plaatsten en wol aan C van Eyk thans P K v d Burg 24 e A C yan Wtós 14 c A A Nobel 33 C A K A van dpn Heuvel 83 c A de Wed van Nestelrode thans H Kooiman 30 c A A Bontekoe 20 c A Op 14 Juni j l zyn een paar der schuurtjes toebehoorende aan K A van den Heuvel H Kooiman en A Bontekoe door brand vomield Op een vrt zoek om wederom houten gebouwtjes op het terrein te stichten zal door ons afwyzend worden beschikt o ereenko j i tg het advies van den gemeentebouwmeester tevens opperbrandmeester Deze geeft ons bovendien in overweging de huur van alle perceels gedeplten te doen eindigen en de daarop staande schuurtjes te doen opmimen Wanneer de gemeente wederom de beschikking over het terrein heeft kan een deel daarvan worden bestemd tot verbreeding van den ter plaatse zeer smailen openbaren weg terwyi het overbiyvende na afrastering zou kunnen dienen als bergplaats voor materialen der gemeente waaraan steeds behoefte biyft bestaan Wy vereenigen ons met dat denkbeeld en zyn van oordeel dat bet verlies van f 84 s jaars het bedrag door de gemeente als huur genoten wol wordt opgewogen door de voordeden die deze maatregelen opleveren Het komt ons dan biuyk voor de huurdersK A van den Heuvel H Kooiman en A Bontekoe slechts de helft van den door henover 1899 verschuldigden huurprjs te doenbetelen wy hebben mitsdien de eer den Raad voortestellen zgn besluit van 24 September 1895 intetrekken ons te machtigen de verhuringen van gedeelten van bet kadastrale perceel Sectie D No 1465 met 1 Januari a 8 te doen eindigen aan K A van den Heuvel de helft of f 12 en aan H Kooiman en A Bontekoe ieder de helft of f 6 van den door hen over 1899 verschuldigden hunrprjs kwyt te schelden Krwpek a i Lek Bö de op Vrjdag gehouden stemming voor drie leden van den gemeenteraad zyn herkozen de aftredende leden de heeren K V d Berg M Boogaerdt Bemz on P d Hoog respectieveiyk met 108 146 en 119 stemmen Op de heeren M Hak en A de Jong Az waren achtereenvolgens uitgebracht 8 en 66 stemmen Het aantal stembiljetten bedroeg 194 waarby 14 van onwaarde NiRirwïBRKRK lt I IsKi Het ongunstige weer van de vorige week heeft nog al wat schade aangericht De boenen in vlak gelegen tuinen hebben van den wind geleden terwyi door den regen veel hooi dat op boopen stond of over het land uitgespreid lag in kwaliteit is achter uitgegaan Vooral het hooi dat toen al binnen bad kunnen zgn heeft zeer veel geleden Het warme zonnige weer van de laatste dogen komt den landman vooral te stade zoodat de hooibouw nu in vollen gang is Stolwijk De heer J Bergsmu onderwyzor met verplichte hoofd acte aan du eerste openbare school alhier komt voor als no 1 op eene voordracht ter benoeming van een onderwyier 2de klasse te Amsterdam AvEiSK Maandag had onder vele blgken van deelneming de teroardebestelling plaats van het stoffeiyk overschot van den heer J J Mulder in leven dyki pzichter van de Alblasserwaard ca en architect alhier De leden van den ProtestantenlKind droegen hem grafwaarts en een boezemvriend daarvoor expresneiyk overgekomen sprak eenige gevoelvolle woorden betreffende de vete goede hoedanigheden van den overledene waarop de bejaarde vader namens de familie dank zegde voor de achting zyn oudsten zoon bewezen Ruim 16 jaar was de heer Mulder in genoemde betrekking werkzaam en vervulde ook met yver en nauwgezetheid vele andere function maar zyn rondborstig en open karakter doden hem niet altyd vrienden verwerven toch bleef hy do vraagbaak voor velen vooral voor hen die niet met aardsche goederen waren bedeeld Afloop der Openbare Verkooplng Tsn OnroarlBDdeOoedarea VEILING 12 JULI 1899 Gehouden door Notaris O 0 Fortnyn Droogleever te Gouda No 1 Twee naast elkander gelegen Huizen en Erven aan den Kattensingel te Gouda wyk Q Nrs 201 en 202 kooper B H van de Werve Jr voor f 5050 No 2 Huis en Erf aan het Jaagpad te Gouda wyk Q No 24 kooper Th Spruyt voor f 1250 No 3 8 Aren 90 Ocntiuren Weiland aan het Draaf pad te Gonda kooper A 7 van Vliet voor f 3570 No 4 1 Hectare 4 Aren 2 Centiaren Weiland aan hot Draafpod te Gouda kooper 1 Voorend te Waddingsveen voor f 3240 No 5 63 Aren 35 Centiaren Hooiland dan den Straatweg naar Bodegraven te Gonda kooper C Plomp voor 1 875 VERSCHEIDENHEID Een vermakeiyk tooneeltje werd dezer dagen afgespeeld in een ochtendzittingvanhet gerechtshof te ambridge De politie had den avond te voren een man gearresteerd die op een kermis in de omstreken een hazardsrel had gebrnikt Het corpus delicti dat in beslag getioinen was bestond uit een stang aan welker einde een looden knop was bevestigd Den gelukkige die dezen knop door middel van een ring afwierp lachte Fortnna toe in den vorm van 20 cents of een sappige cocosnoot De politieagent die het proces verbaal had opgemaakt beweerde naïef dat hy den geheelen avond naar het belangwekkende spel had staan kyken Velen waren gekomen en badden hun gelak beproefd maar niemand was het gelukt Paarentegen hield de eigenaar rol dat dit alleen aan de onbeholpenheid der spelers lag Na lang heen en weerpraten besloten de wjze rechters het hpel zelf te onderzoeken Het toestel werd in de kleedkamer der rechters opgesteld en de kadi s van Cambridge verlieten in pleehtigen optocht de zaal Doodsche stUte heerschto na hun verdwöning Een kwartier verliep een half uur geen rechter vertoonde zich Toen echter nog een kwartier voorbyging zonder dat iemand verscheen werd het publiek onrustig Daar klonk plotseling een jubelkreet nit de kleedkamer De deur gaat opeH en de rechters treden met verheugd gezicht weder in de zaal Madegesleept door bet vermakeiyke spel hadden zü er drie kwartier mee zoek gebracht tot het den rechter Jones gelukt was den knop af te werpen Daarom meende de overwinnaar bg het voorleiden van de uitspraak Het spel is zeer moeieljik In het bysonder voor onbehplpen menachen dit met een vriondeiyken zgwaartachen blik op zyn collega s maar onmogelgk is het niet loools ik zooeven bewezen heb Do man werd vrggesprokeu hoewel de rechters zore gezichten trokken A Tan OS Al Ud Taillmr ICMwog B 73 73a OOUUA ififitlUMtm Hm if U urs van Amsterdam Slotkra 87 Vikrs 84 101 84 10 JÜLl S iDnuiiD dart Nad W 8 8 dito dito dlla 8 dito dito dito 8 HoHSao Obl Uouill 1881 88 8 lTal Ioa bruii gl8888I 8 OoniHt Obl in papiar 1888 I dito in liUar 1818 8 PaaTvau OI l ngt oonpoa 8 dito liekel 8 8 103 a il l IfJ V 108 101 f 101 101 IV 741 107 108 881 tf I 804 I li4t 100 100 8 101 Ko uiiD Obl Bunanl 1884 4 dito OMona 1880 4 dili bi Rolha 188 4 dito b j Hop 188I 80 4 dito in goud laan 1188 8 dito dito dito 1884 I 3raliJS Parpcl aahuld 1881 4 Toaliu Qapr CouT laan 1810 4 Gaf liianing aaria D O K laanin aaria C ZviD An Bap r oblg 1818 8 HliioO Ubl BulLSab 1880 8 Thrisuila Obl 4 ouliop 1881 üaariaoAii übligatien 18 8 810 811 100 17 i 180 n 171 101 1081 100 1 144 ill Maiw L O Pr Uan rort IS Nrd Hall IJ 8poor Mg aand 118 Hy tot Kspl r 81 8pi uwl 118 Nad lud Spnorwagm aand Nad uid Afr Bpm aand I dito dito dito 1881 dito I IrauiSpoorwl 1887 88 A Kobl 8 Zaid IUl 8p n 9 A H obl 8 PoL N Warichau Waanen aand 4j BDaL lr Huu Spw My abl 4 Ualtiacba dito aand Faalowa dito aaad i Iwaal nonihr dito aaad I KinkOh Au r 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AHtaiiiK Uoni Pao Sp Hy obl 8 Chio V North W pr T aand dito dito Win 8t fetar obl 7 1401 Danrar k Bui Or Spm aart r a 11 181 lOi 1 Illiooii Caitnl obl In RODd 4 104 Looi fcN h llll Clan r HD I S i l aii u N 8pir M lilirp o l MiM KtD r p H pitl UDd i V 4I 18 171 too 107 ooy 100 loo N YorkOulMokW l iiiid dito Poon Obio oblig 8 Ongoo Cilif la bjrp In goad il 81 Paul Min liUMU obl Uu Pao Hoor lyg ob g dila dito Line Rol lab p Oi Oi D4 Uan 8outb Obart r aaad Vl O lUII ANfclah d a o Amalard Omnibua Mij aaod Boltard Trara s i Maati uiid Kll Stad Amatordam aand I Stad Boitoniam aand 8 BiUUC Blad Ant ar WD 1817 8 J 8lad Bruaaal 18S 8i f HaKa Tbaiaa Ra ullt Gsaaltcb 4 Ooann SuaUlamig 1880 8 K K Oaal B r l880 8 Srili Stad Madrid 8 1118 NiD V r B z Arb BpMl aah OPRUIMIIVG van aUe nog voorhanden Zomermantels t t ZEER LAGE Frijnen b APVERTENTIEN H P YA1IWIJNGAARIIV COIFFEÜK SPECIALITEIT in alle Boorton HAAEWEEEHJ