Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1899

38ste Jaargang Vrijdag 14 Juli 1899 No 7038 Vraag Amstel Bieren vi d Brouwerii de Amstel Amsterdam nUmm o J s KEIZKB STRAAT K 11 J 1 6mmm mmm JSieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken van 10 tut 3 uren en o dM verkoopdag van 9 tot 11 uur Nodere inlichtingen geelt voornoemde Notaris JVIRTI I IN DRfKMJLEEVER te Honda en wat peri cl 8 betreft ook Notari KOEMAN te Haastrecht Ë CASSIÏO TANÜAUTS Turfmarkt ITl Oouda SPREEKUUR van 8 tot S uur VRLlDAdH vnn tot nur ZÜNDAUH geen preeknur Telefeen Sle M ADVER TENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer M Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidil relefMi t 4 De UiigVLye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitBondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tjüdtmuos in hot Schwarawald twft brnggen wéggi slaj on Do liagol liip zoowat 20 cM hoog Volo weiden zgn bedorven hot hooi is weggodreven Brufidor Flamidlen böHchuldïgd Oaston Foveaux op do Christciyko school te HjjsBol te hclibeu vermoord is van rochtsvorvolging ootslagou en Maandagavond in vrghoid gesteld 1 Amerika Pc ro oorin der Veroenigde Staten heoft van irie famiUoledon van by do ramp der Bonrguffiu omgekumon passagiers eon bodiig van 72 KX ld ontvangen f 4H 0 XI is bestemd voor den uitvinder van het beste reldingstoefitel voor schipbreukelingon en I ft4 K 0 voor het uitschryvcn van oen pryavrwg iu do goheele wereld Bki oik Uit bet zükanaul to Luik is het goheol geklotide lyk van een vronw opgeviseht dut overdekt wan met wonden blykbaar met oen Biifcerp voorwerp toegebracht Het vermoeden dat men hier met een misdaad te doen heeit wordt nog versterkt door bet feit dat de vrouw wier lyk men erktïïide in den laatsten tyd in voortdurende onmin leefde mot eeno andere vrouw met wie zy samenwaondo De justitie doet onderzoek BINNENLAND In do bovenzalen der Hchool voor Kunstnjjvorheid te Haarlem wordt tliaiis eene TontoonHtolling gehouden van het werk der leerlingen dut gedurende hot afgelooptsn Hcliooljaar vervaardigd werd iicnoemde School bekleed onder de inrielitingen die zich door hot aankweokon van geschikte werkkrachten de ontwikkeling van het kunstambacht in ons land ten doel Hto llen eene voorname plaats er werden dan ook reeds een groet aanlal h orlingen tot de praktyk voorboroid dit al dadol k na hot verlaten dor si hool niittigo dionsteu hebben bewezen omdat het onderwü zonder de theoretische vakken te verwaarloozen in hoofdzaak op de praktjjk gericht is Over het algemeen straalt in het tentoongo tolde werk de eigenaardige richting van het onderwijs door Wy bemerken dan ook in de verschillende vorsieringsmotioven die geheel op de natuur zgn gebaseerd zeer veol oorspronkelijkheid die naarmate de aanleg van den leerling daartoe vatbaar is op den voorgrond treedt Naast hot teeken en schilderwerk dat van een ernstig streven getuigt vindon wjj op deze Tentoonstelling de TE HUUR TERSTOND OK LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 DelftscheSlaolie A SLEGT bcreellzioh aan tol hot leveren van Zwver Zeeuwjoh Tarwebrood f cent de K O NIEUWE HAVKN 28 Wf Bekrooud op de Internationale Tentoonstelling T D Bakkery Matldery en Kookknpst te i Oravmhagt met een diploma Verguld iilversn Medaille Keil ware Schal voor de pngelukkige slaehtoffers der Zeltfaerlekktng Onanie en gehe jne uitspattingen is liet beroemde werk ZDr Rptau g KLFIIEVVARIXf llolUndHche nitg Te met 27 tAh Pry 2 ffuWait Ieder tli a n de irflrschrikk0lgke gevolgen rau dete ondeugd Igdt moet bet Inen de opreobt leermg die het geeft redt juriyits duizend vnn een Bekeren dood Te Terkrögen b hebVer lagtMAguin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen msendiug ran het bedr g ook in i oit egeU en in eiken hoekhaiulel 111 HoUand oorzaak Natuurlijk heer markies Daaraan ie twijfelen zou een nieuwe beleediging iijn f Hektor stond op Mijnheer Potard t zeide hij vriendelijk gij zijt efn braaf menstch Ik hoop het heer markies Ik wenschte wel dat men dit van iedereen naar waarheid zou kun nen getuigen Ver Ik Ije erphcht voor uw fijn compliment tuig u gij hebi mijn volle irhting Potard maakte een koele buiging Hektor ging voort Kora laat ik vrijuit tegen u spreken Ik ben een jongmensch en gelijk men dat meer ziet bij dat slag van schepselen gevoel ik mij steeds zeer aangetroffen tot die sekte waartoe ik zelf niet behoor Ik was gisteren een en nl bewondering en in een onbedacht oogenblik gaf ik mijn knecht last ge weet welke Maar ik kan u verzekeren dat de mmste bedoeling welke ook niet ia mijn hart ib gij schijnt mij niet te geloo ven Luister dan eens Zooals ik u zeide ik gevoelde mij dadelijk aangetrokken tot mejuffronw uw dochter Ik dacht bij mijzelve wie zou toch dat aardige meisje daar zijn En ik besloot htjt te onderzoeken meer uit een gril een doellooïe opwelling dan met eenig bepaald oogmerk Kom ge zijt ook jong geweest denk ik mijnheer Potard en hebt ook wel eens een of ander aardig juffertje na loopen zonder dat ge eigentlijk wist waafom met waar En dat ik van morgen bij n ben geweest ik beken het was m de hoop haar nog even te zien En ik heb het genoegen gehad Stollwerck sche Borstbonbons gefchrioeerd na voomehrift v n di W Universiteita Prot Oehm Hofrsd Dr HlriMI Bonn hebbea sedert 50 Jaren ak verzaebtend middel tegen hoeaten l heeechbeid on aandoening der ademinga1 organen tutateekonde diensten bèweien B spoedige afwisseling van warme en koudo lucKt ia t bgzonder aanbcrelenswardig een bonbtm te gebruiken I Verpakking Oeele pakjes i 25 eent Ahm vtrkrIJgbMr Druk van A BEINKMAN Zn t Olrt DA Openbare Yerkooping te GOUDA tèD ovemiattn van den NotariH 4 FORTüUN DBOOWLEEVER op DINSDAG 25 JULI 1H9 deü morgen te tlf uren in het HStel DE ZALM aan de Markt van 23 nim EN Emu ttUen Btaandc en liggende te iOlIl A en wel No 1 Ken goed onderhooden onlang geheel vernieuwd WINKËLHÜIS WOONmiIH TAKHUIH en EKVKN aan de Turfmarkt wjjk H No 7 met medegelirnik van en gomeennchappeltiki gang Vcrhnnrd tot SO April liWI voor f ZV per jmir per week te betalen met 5 Nu 2 Een goed onderhouden en ERK in de Vlamingatraat wgk O No 401 Te aanvaarden 1 Hoptembor 1 9 No i tot Vier HUIZKN en ERVEN in de Boomgaardutraat w jk RR Nee lU U 12 en 13 Hij de week verhaard No 10 11 en 13 elk voor I 1 40 en No 12 voor I 1 50 NoB 7 en 8 Twee HUIZEN en ERVEN in de zoogenaamde Itoanatraat aan de Oeuzenstraat wjjk L N m H en 9 Verhuurd bi de week elk voir I 1 40 Nü Een HUIH on ERK aan het üedemptc Itegnlierswatertje aan den Raam wijk O No iVi Verhuurd btj de week voor i 1 20 Nr 10 tot 12 Drie HUIZEN en KRVEN in oen gang aan d f Haam zoogenaamde Petrolenmbuurl wyk O No S i4 SM eiv 340 Allan by de week verhuurd elk voor i 1 No 1 Een HUIS EEF en TUIN in do Buellkade wyk R No 1 Terstond te aanvaarden No 14 Een HU18 en ERK in doBoelekttde wyk R No HB Verhuurd l y do week voor f 1 40 No 15 Een HUIS en KBF an de Karnemelkrioot Breede zydo wyk R No 4 l Verhuurd by do week voor II No 1 on n Twee HUIZEN en KRVEN in de Ion Cottingstecg in de Wilhclraina Itrnat wyk M No UO en UI Verhuurd by de weck elk voor t 1 10 No 18 Een enkele jaren geleden gebouwd WINKELHUIS PAKHUIS en KRK op den Hoek der Ueerenkadc en de Korte Akkeren wyk l No 32m Te aiuivaardcn 15 Heptembor l it No 19 Een HUIS eu ERK in de Kürat nstccg h l K No 34 Verhuurd by do weck voor 1 1 40 No 20 Eone HANÜBLEËkERM bestOJinde in VVOONlüllS SCHUUR niet PAARDENHTAMl MOLEN WASI HHU1S mot DHOOOZOLDERS BLEBKVKLD en ERVEN i de Ikielekade Wyk R nu 1 8 gr ot H Aren 50 Centiaren No 21 Ken HUIS on ERK mot m n i4ANG daaroaoet en groeten TUIN in de Heerenkade wyk P nr 359 groot 4 Aren 50 t tiareii Terstond te lianvaarden En nr 22 Kou enkele jaren geledon geheel vernieuwd WlïTKELHriS SCHDÜR ERK on CiRO ND iiiduT iiisti aj tegenover do Hoelsteeg met uitzicht in liet Park wyk L nr 294 groot 1 Are 42 Ceptiarfn ïe aanvaarden 1 tietober 1S99 De perccehn zgn te bi jiehtigeu Donderdag 20 Viydog 21 enH awlag84 liiUlt 9 RIJWIELElIü Wnt U prettig en goedkoop ryden Koop dan een i T eze Rjjwif lcn zp Iraai en solide en worden op maat gebouwd van af U 1 jaar degelyke garantie llüver Victor Surprise Matador en alle andere Rijwielen tot uiterst eoncurreerende prezen KETTIIlGLOOZf RIJIWIELEl Ruime kenze HOORNS BELLEN iKDEUi enz Prima CALCIUM CAEBIE 6B eetU per bus vao 1 K Bonds BiJwlelhenteller Ute KUuae W I D VAM KIJME AM Veeralal Gouda 10 JAABLUKSCBE TERLOTINS m BI GELEOEN HEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP VÜE SI Aijl l80CTOItERcnopVlilJÜAG200CTOBKR 1899 te GOUDA Bq plaatsing der Loten zal de Iste Prys bestaan in eens COMPLEETE BESPANNLNii de andere in ongeveer 10 PAARDEN VKERTIH SÏUK H RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrygbaar tegen ï ƒ l hel l ol H voor f 10 bij A BRIIVÜMAI en Zn LANGE TIENDEWEG Inditm gij niet wilt hoesten gebrfkt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiveii Borstlioiiig Extract m mik uit tU Koninklijke Stoomfabriek De Honin bloeni van H X VAl iiCHAIIi Co UenHaafir yemiiciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK 80HAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN TAN b Co B Heliantbe i het bcato middel der wereld Sc Co 8 Meltantbe gouoost Kiuklioo t CO b IttOliaatbe goneMt sawwul oud iili jong CO B nellantbe mug iu geen liui goziii oiilbrokeil CO S Mellauthe Uint voortdiiromi onder Soiieiltundi ï toenicht b Co B Ifteliantbe holpt iherrüepelijk ft Co 8 Mellanlbe i liekrouml met Eeroiliploma s ft Co 8 Mellautbe i liekroond rast Goud ft Co 8 Meliantbe is l ok ond mot Zilver ft CO S Heliantbe i verkrijtbur lu flaeoni ras 40 Ct tO Ctê e f I J C RATELAND Bii nop B V WUK Oudmairr M KOLKMAN WadJmmm U ROLLMAN Bodtgravm PIN K8E NUumrktrk ad Ut tl W J T DAM Hamtrtekt A N TAüZBStiEN i nAoom Firma WOLFF Co Westharen 198 Gouda D MISBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H vi MILD Veerstal B 126 te Gmda A BOÜMA N Moordncht OVERHEERLUKE CITROEN LIMONADE SIROOP por 7 Fi 0 40 by Vi El k f 0 35 by D M I E H I E 8 Kleiweg E lOO Xet voorai j Ff WT k met rood OIHeCTCURDt i vmOHaBROH OBCRIAHIISWII 2 Overal MaaiMhap M EaepMUMe van de Pmtoria Bron KtuiMtr voor SaimianA BoompfM éO Botterdam JDberlahnslein BultenUBdseh UverxIcbl Kr Demange heeft weer een onderhoud gehad met kapitein Dreylns Hy verwacht dat het proces in het begin van Angustue beginnen lal Dreyhs is drek beiig met het bestndeeren van de stnkken betrekking hebbende op zyn laak Toen hg vernam dat er aan den hrggsraad van 1894 stukken medegedeeld waren in raadkamer moet hy verbaasd nitgeroepcn hebben Dan hebben zy my niet geoordeeld maar my vermoord 1 Hen zegt dat de militaire jnstitie onbevoegd verklaard zal worden kennis te nemen van de zaak Da Paty de Clam wegens de thans naar t scl jnt bewezen medeplichtigheid van mevrouw dn Paty by het schryven van de veelbesproken brieven en telegrammen Quesnay de Beanrepaire heelt tegelgkertyd tot den minister president den minister van oorlog en generaal Lncas commandant van het 10e legercorps een rekest gericht waarin hy verzocht gehoord te worden om de beweegredenen op te geven van de klacht die hy tegen Dreytas indient dat deze in den loop van de laatste tien jaren aan verschillende bnitenlondsche mogendheden stukken heeft geleverd de veiligheid van den staat betretiende V De belasUng op de beursoperatiën in Frankryk die in de laatste jaren sterk dalende was levert dit jaar tot dusver veel betere vooruitzichten op Gedurende het atgeloopen eerste hall jaar heeft ze niet minder dan 3 842 000 frs opgeleverd dat is een millioen meer dan in het eerste half jaar van 1898 en elf ton meer dan de rambig op dé begrooting De meerdere opbrengst van deze belasting bewyst dat de Paryschc geldmarkt tot de levendigheid van voorheen terugkeert V De laatste voorstellen van president Kruger zyn op enkele punten niet geheel duideiyk maar het heeft allen schyn of men van Engelsche zyde uit die onduideiykheid een nieuw wapen tegen de Republiek maakt Het is alsof men geen vreedzame oplossing van het geschil wenacht en nu de Repnbliek tenslotte zooveel heelt toegegeven dat het nieuwe kiesrecht ieiteiyk slechts hierin van Hir A Milner s voorstel verschilt dat de nitlanders een paar jaar langer op het kiesrecht moeten wachten gaat zeggen de voorstellen van president Kmger zgn zoo verward en onzeker dat wy er niet op aan kunnen FEVILLE10N GcdeniiselirliteB van esa Gelukzoeker amibalde Vohdeliitg Naar hit frmich DOOR W NUTTER 4 Bijvoorbeeld Mistchien kwam ik loeren waar ge uw voorraad kopergeld bergt om mij er met geweld roeetter van te maken misschien had ik zin in een ot ander stoof of latafel die mijn niiddckn mij niet veroorloven te koopen iSpot niet mijnheer Ge begrijpt heel goed wat ik op het oog heb V Mijnheer u hebt zoo ongeveer een c mpleet ameuÜeroent besteld en voorgegeven d het aangenaam xou ïijn hetzelve spoedig te oiitvangen Zou ik niet even het vertrek mogiea zien waar u ze denkt te plaatsen Wat bedoelt ge daarmee Ik geloot dat u in t geheel pen behoefte aan die neubelen hadt En wat zou dat Dat is djunkt mij genoeg bewi dat uwe bestelling een voorwendsel was Ik verkies oiet Unger uw onzin aan te hoor n och zeg ook maar wat ge op het hart hebt En veroorlooft ge nüj mgnheer 200 duidelijk en klaar moselijk te zijn Ik versodÉ u aelfii oe grootst mpgalgke duide Een ander argument waarmede men zyn gewilde ontevredenheid verdedigt is dat men geen waarborgen heeft dat de regeering der Republiek niet eerlang aan de Boerendistricten weer zooveel zetels toowgst dat de stem der nitlanders in den Volksraad toch vermoord wordt En met een uitbreiding van dat argument beweert men dat er in het algemeen geen waarborg is dat het nienwe kiosresht eeriyk zal worden uitgevoerd en niet door toekomstige wetten weer bedorven 0 men zegt dat het kiesrecht niets geeft als men ook niet voor president en commandantgeneraal mag kiezen Nn vernam de Daily Chronicle uit Kaapstad dat de nieuwe burgers ook voor president zullen mogen stemmen en dan natnuriyk ook voor commandantgeneraal zouden wy zoo zeggen Volgens berichten uit New York kan men thans spoedig de terugroeping van generaal Otis verwachten nit Ln on Het schynt dat de commandant der Amerikaanscbe troepen zich niet in staat heett getoond de macht vaf Aguinaldo te breken bovendien zeer geflatteerde berichten over behaalde overwinningen naar Washington zond en een strenge censuur uitoefende op andere telegrammen Waarschyniyk zal hy deor generaal Lawton worden vervangen De Cilobe verneemt dat met generaal Otls ook de minister van oorlog Alger zal aftreden die Otis voortdurend steunde Tot zyn opvolger heeft Mc Kinloy Roosevelt den commandant der Rough Riders vm Cuba en thans gouverneur van New York aangewezen De crisis in Spanje is bedwongen omdat er geen opvolger voor Hilvela als ministerpresident is te vinden Do regeering verklaarde zich in de Kamer bereid opi ten opzichte van de flnancieele wetten vele en verstrekkende consessies te doen waarop het debut over de voorstellen tot na de zomervacantie werd uitgesteld De meeste afgevaardigden en senatoren hebben Madrid reeds verlaten Verspreide Berichten DCITSOHUSD Berichten van onweders met wolkbreuken komen uit verschillende plaatsen van Duitschland Te Elberfeld zyn vele velden en tuinen vernield l e riolen konden het water niet verzwelgen zoodat de kelders vol liepen By Freiburg werden tusschen Happich ep lijkheid heer Hotard iDan acht ik mij bij voorbaat verontschuldigd als ik wat sterke uitdrukkmgen gebruik ik ben maar een burgerman en driftig van aard Als de drift u sterke uitdrukkingen doet bezigen dan zal ik u die vergeven Maar wat ik niet vergeven zal dit is langer aarzelen en mij langer in onzekerhei d laten Mijnheer ge waart gisterenavond in het theater de la üaité Dat is waar Ik ben er voor het eerst van mijn leven weest Ik had zooveel hooren spreken en schrijven over de Bruid van den Bandiet dat ik vat niet heb kunnen weerhoutlen ook eens een kijkje daar te nemen Meegevallen h hetmij niet Mijnheer het spijt me dat ge zoo spreekt Ik dacht dat het voldoende zijn zou Voldoende Maar ge hebt in t geheel niets gezegd De drilt waat ge zoo pas voor vreesdet houdt ge nog al vrij goed ten onder heer Potard üw gesprek met uw ondergeschikte in het T 1 1 1 Tl t I lieer marnu genoeg gezegd heb ora alles op parterre is gehoord geworden Ik denk te helderen Hektor de Chateaudieu keek een oogenWik strak voor zich Gedurende dit vreemdsoortig onderhoud dat hem inwendig zeer vermaakte had hij wel begrepen dat de oude heer Potard lont was begonnen te ruiken maar op wat hij hoorde washij niet voorbereid fijn verrassing duurde evenwel niet lang Ziedaar wts waar ik van opkijk dat u dus de praktische oefeningen dor decoratiesiihilders de teekenstudièn naar tcogopasto kunst als ook de boetseerwerken de houtsnyworken on do werkstukken der artistieke metaalbewerking Laatstgenoemde afdeelingen vooral zyn van tmr practische aard en het werk dat thans is ten too nges told geeft zekerheid dat er degelyke werkkrachten worden gekweekt Do school verkeert wat het aantal leerlingen betreft in grooton bloei over 18 19 maken 48 loerliugeu gebruik van het onderwys doch de midd ilen waarover de school kan beschikken zyn ontoereikend en het hestuur der school heeft da i ook met zeer vele bezwaren te kampen wy nuigen niet uit het oog verliezen dat het kunstambacht in alle landen een tydpork van ontwikkeling is ingetreden en dat aan z ne beoefenaars hoogere oischen worden gesteld dan vroeger het geval was Wil mtïn derhalve de leerlingen voldoende voorbereiden om later met vracht werkzaam te zuil dan moot het onderwys daaraan kunnen voldoen Het valt niet te ontkennen dat met de ontwikkeling van het kunstambacht zich tevens de bronnen hebben uitgebreid waardoor den artistieken handenarbeid tot de welvaart van een land kan medewerken liet is dus onze plicht er naar te streven de buitenlandscho concurrentie het hoofd te biedèu en voor de Ued ndaagsche producten5p de wereldmarkt liet book te bieden Do lioogstaande man trekt zyn neus zeer hoog op als hy hoort of leost van vrouwen als tuiniers Khi ding is zeer zekor wat betreft vronwen in betrekking tot hare roeping voor den tuinbouw nl dit dat zy zich mot veel meer ernst volharding aandacht en yver aan de studie van den tuinbouw wyden dan de hoogor staande mannen doen Als de maniyke leerlingen slechts bezield waren met den levendigon ernst der vrouw zou het veel beter voor Ikmi zyn Toen Ik verloden zomer wekelgks lezingen hield voor ongeveer vyfontwintig jonge vrouwen en ongeveer vyftien jonge mannen in dezelfde zaal kon ik heel goed bemerken dat terwy de jongelieden geen notities maakten en weinig aandachtig waren de vrouwen van do grootste aandacht biyk gaven en vele aanteekeningen maakten en ook na afloop vragen stelden Dit was ook de ondervinding van andere sprekers Wanneer over een jaar of tien de mannen gewaar worden dal de vronwen hen op grooten schaal verdringen uit de ambten on betJökkiugen in do wereld laten zy dit dan zich zelf wyten en haar te zien Ik heb zelh eenige woorden mei baar gewisheld Nii ik Ik h voldaan en tevreden gestel l Wat kwaad welk werkelijk kwaad Mteekt er nu in dit altes alt men het kalm lieHcliouwt i Of verdenkt ge mij van erger dingen f Dan heb ik maar een antwoord mijn naam i Hektor markies de Chateaudieu van moederszijde ben ik verraaagschapt aan het geslacht Tr malet aan ChaniUac en aan dat van Talgoti ik ben er zeker van dat dit te weten u voldoende is om u volkomen gerustgesteld te gevoelen Ik kan u op mijn eerewoord verzekeren dat een eerlijk meisje wnarvoor ik mejuffcr uw dochter lioudt even heilig voor mij is als een zuster De markies sprak met overtuiging met vuur zelfs en Iwotste de toon der waarheid volkomen na Dat hij gelijk dit laatste doet vcronder itellen niet oprecht was b wees df Kpottcmle uitdrukking die nu en dan onder bet preken rondom zijn lippen verscheen en uit zijn oogen sprak die naar het platond gericht waren Potard werd door de woorden van den markies evpnwel volkomen misleid Hij gevoelde al zijn vermoedens zijn argwaan en zijn ongerustheid verdwijnen Uw taal verlicht mij zeer heer makkies Houdt mij mijn stap ten goede Het zal u duidelijk zijn dat ik als vader tik heb u immers reeds gezegd dat ae al mijn ichtft g hebt Wanneer kan i mijn bestellin verwachten stelling H ordt vervolid Si