Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1899

IHmte SpoorwegverblndlDKen met GOUDA Zomerdlenst 1899 Aan cvaDpo 1 Mei TUd vao Greenwich 10 11 1 U 1 18 1 U 5a 1 8 11 3 85 8 48 4 13 4 8 4 4 5 88 S I8 7 14 7 5 8 17 1 8 10 10 10 81110 87 11 1 18 1 H 68 1 811 3 85 8 4 4 13 4 8 U 1 1 11 88 1 7 11 48 1 14 11 51 18 8 l 0 4 4 40 1 84 4 04 8 80 7 38 4 10 18 flfi J JI tA ll JL m Jt t M l JL y i J 8 n wknil t l l m fclyil fl Holtod Sp nüÖTtïïoTiT V ir iUin II ktaw IKntWiMiln Vt gOVD Tta ra 1LJ7 l 48 itat lOJO 1 18 5 88 7 18 7 S7 10 4 5 48 8 8 18 11 54 It ft l 4 l U 8 7 44 KM 8 U 3o lo O i rualWiat o uu twp lm a Itnkul nrln fl Bollnfaka qw 7 8 7 5 8 80 8 S0 18 10 1 1 10 18 10 40 11 IS 8 11 10 18 8 ti i 1047 8 E lo A 7 41 a llt8 M 8 48 9 I O 10 44 10 58 1107 11 44 1 08 1 01 1 14 8 4 4 18 4 8 t ts U 7 17 1 1 5 07 1 1 8 18 l 8 ta 1 30 1 48 8 48 4 1 4 45 1 87 8 15 8 48 U BI r V 7 10 J J J i lii z p m liw ir z z I r = = = = z zJJS z = i = o 8 = JLh lfc 13 K T T i an T l l U S78 178 M8874 ï 0 5 I 00 5O7 78 1OM8 10 S10 l o o p U k k irSTIIDAIL iae nof ou U l 8 O 8 17 U 38 10 10 10 57 18 08 1 13 8 38 3 S8 4 Ot lS S 13 t8 8 1S id a I0 5O II OU AmiLW 8 01 8 53 0 10 15 10 54 U 48 18 87 8 00 3 3 4 154 51 00S 37 B7 8 18 9 00 0 01 0 10 10 48 il 37 11 5 JAnukG 8 IV 0S 80 10 80 11 0 1 08 ï 8 18 3 41 4 30 5 1 15 7 13 S 30 13 10 8 10 8 11 001158 1 07 ♦ r V io u iS o tn n 47 10 n oo i 8S 7 7 40 9 3 9 4i 1 18 8 0 S 8 8 10 K l 4 8I 4 45 t U 81 7 15 8 10 S 8 45 y 43 50 7 88 55 30 10 00 11 30 U S 18 40 t5 4m 3 45 8 0 50 7 30 8 S v 4a H 00 I W 7 34 18 8 48 10 18 10 48 18 81 1 08 1 84 8 33 4 17 I M 8 M l l i a i s pp 1 87 f iS 7 13 8 10 8 4 90 1 1 15 10 88 11 38 U 08 1 37 3 0 8 1 3 V l a i 8MB t t 7 8 l U 10 34 8 1 SS 3 14 10 58 11 55 U 7 4 8 Z l 4 10 14 3 30 7 08 8 88 1M l SJ 481 7 87 4 80 7 17 7 87 S K OO 8 88 10 5 11 10 18 1 18 51 8 1 8 8 8 U 5 80 JO 7 18 7 i 8 It tl U U 11 10 niet Mn de TOlhardini der Trouven A D öardener ii Chronicle 3 Jmü 1899 Het verslag tmi de Tweede Kamer is Term licnen over liet afdeelingnoiiderzoek vm do ingediende amendementen op het wetsontwerp tot verzekering van werklieden tegen de gevolgen van ongevallen Vele leden konden zich vereenigen met de Htrckkuig der amendementen van den heer Knyper en van de heeron Drncker c h op art 1 Andere leden meenden evenwel dat het niet aangaat enkel ecne algemoene om chrUving van de ongevallen welke onder de werking der wet allen vallen in art 1 op te nemen IJ voorstander van de amendementen op art 1 achtten het echter onmogelijk in de wet zelve aan te geven op welke nngovallen zy tocpaKiteiyk zal z n Laat men ten deze den rechter cenigc vr heid dan zal zich langzamerhand cene jorisprudontie vormen welke rekening hoodt met de mstandlglieden van ieder iyzonder geval By do bespreking van de amendementen op art 2 weimehten Horaniigcn omtrent de vraag op welke ongevallen do wet tocpasftelgk behoort te zyn cene rnime opvatting gehuldigd te zien en meenden anderen dat alleen van verzekering tegen de gevolgen van znlke ongevallen nprake kan zyn welke met de attoefening van het bedryf in verband Btaan Tcrwyi Bommigen zich met het eerste op dit artikel voorgetitelde amendement van de heeron van Kol c vereenigden voerden anderen daartegen aan tlat het niet aangaat Bchadelooiistelling te geven voor ongevallen welke het gevolg züu van vechten ot stoeien dor werklieden gedurende den schafttyd Ook werd t onmogeiyk geaebt voor den werkgever aUe plaatsen op te noemen waar de werklieden den schalttyd niet zullen mogen doorbrengen en achtte men het beter zooals de Hegeering wil bepalen dat de werkgever aanwyst op welke plaatsen geschaft mag worden Hot tweede amendement dor heeron van Kol c werd door velen als eeno verbetering van het voorstel dor Begeering beschouwd on verscheidene ledon betuigden hunno Instemming met het derde amondemcnt 1 yttorsen 8 88 0t 4 I U M et M 7 0 7 88 8 1 door 7 17 7 84 7 41 80 7 50 lloud Uoontnuitil Ótflit R M M m M RolterdsmDP RolteBiMi iu ao Dbiriw 8 48 Bottardsm Beun Kotlerdiun D Y HottonUim M Oapilla Nisuworkstli Moorilrwlit 8 10 8 45 5 tS 0 14 80 4 45 4 tt 5 04 5 11 5 17 w Allm 1 B klM i l W 7 18 B OB 8 43 8 4 8 57 6 00 7 48 5 01 1 i U7 8 88 10 Gouds ï ih l l OMk p ll aMtanu Za l Toorhurg Hig 5 0 8 84 7 5 88 4I Het groote amendement van den heer Knyper betrekkeiyk de oprichting van bedryisvereonlglngen gal tot uitvoerige beBcliouwingi ii aanleiding Hulde word gebracht aan het organiBeorende talent en de gezette studie van hot onderwerp waarvan dit amendement getuigt Twyiel werd echter uitgesproken ot hot voorstel wel In het stelsel der Hegeering past on of het door haar aanvaard zal worden Tegen den inhoud golden als hooldiianinerkmgen beweerde oensgdigheid ten behoove van do groute iiidustrie en de vraag of do vuordeolen welke do oprichting van de bedryfsveroeHigiiigcn zal opleveren groot genoeg zyn om de aanneming van de zeer omslachtige bepalingen te rechtvaardigen Deze en verdere bezwaren kwamen andere leden niet overwegend voor Deze waardeerden het decontraliBoorond karaktor van het amendement en de voordeden welke zeltstandige werkzaamheid van belanghebbenden én ter voorkoming van ongevallen èn voor betere behandeling van do door een ongeval getroffenen én tot bevordering van de verstandhouding tns chi ii werkgever en werklieden zal opleveren Veel waarde werd ook gehecht aan de bepalingen welke aan de werklieden recht van mede zeggenschap verzekeren Van verschillende zyden werd de meening geuit dat van de gelegenheid welke het amendement aanbiedt geen of althans zeer weinig gebruik zal worden gemaakt Wel hebben een aantal werkgevers hunne ingenomenheid daarmede betoigd maar menbetwjfelde ol zy zich voldoende rekenschap hebben gegeven van de lasten welke aan de bcdrytsvereenigingcn zullen worden opgelegd By de bespreking van de verdere amendementen op de verschillende artikelen der wet ble k o a dat vele leden het denkbeeld van den heer ytterscn liestreden om byde toekenning van een rente aan de getroffene ook rekening te honden met de gevolgen van een vroeger ongeval dat het niet mogelijk werd geacht de zeevarenden en leevisschers in deze verzekering op te nemen zonder atzonderiyke regeling amend v n Kul c s dat verscheidene leden zich konden vereenigen met de opneming der bcdryven van landbouw veehoudery tuinbouw en boschbouw amend Heldt I ytterson van Kol c s dat vele leden het wensfheiyk achtten het mynbouwbedryf in de wet op t nemen amend van Kol en I ytterseiOj dat men meende dat men doodgravers en begrafeniBbcstellcrs araend Pyttcrsen niet in de verzekering behoeft op te nemen dat verscheidene leden het wenscheiyk achtten dienstboden in de verzekering op te nemen amend van Kol c s dat verscheidene leden de in do amend Drncker c s on van Kol c s voorgestelde verkorting van don wachttyd niet aannomeiyk achtten dat vele leden zich niet konden vereenigen met de wyze waarop do heer I yttersen bedoelt deelneming in ziekenlondsen te bevorderen dat het amend van Kol c s betrekkeiyk de regeling van de gevolgen van ongevallen door dronkenschap ontstaan In beginsel goedkeuring vond dat eenige leden het niet boven bedenking achtten om geiyk in het amend l ynappiil wordt beoogd by de wet onthefftiig te verleunen van de verplichtingoi dit aangegane verbintenissen voortvloeiende Gemonpiie Beriplitcn Oistercnnnmiddag omstreeks half een is op do Waal voor Woadricliem een met sttsenoii geladen aak door oen eveneens afkomende sleepboot zoodanig aangevaren dat het eerste vaartuig onmiddeliyk zonk De opvarenden schipper U Fuyk van Den Haag on diens vrouw werden door oen juist in de nabyheid zyiido reedoryboot opgenomen terwyi een aantal dryvende voorwerpen aan wlil zyn gebracht 0 84 10 4 U l 11 80 4e 11 85 in i 10 to a 10 4 1 17 1 M 3J 1 51 18 1 lO l 11 15 UU 11 80 11 41 i 11 10 48 11 48 II H 4 10 88 7 J 8 4 3 34 l l 3 08 3 60 11 14 II 11 4 U M T De werkstaking onder de leerlingen der vierde klasse van de Rykslandbonwschool te Drachten is geëindigd Do directeur bracht den jeugdigen Btryders onder het oog dat hunne bonding niet opging en hy hen van de school zou moeten verwgderon indien zg by hun voornemen bleven delessen van den onderwyzer V te verznimea Na deze mededeelidg bezoeken zy de lessen weder Te Utrecht ovorlMd eergisteren een 15jarlge knaap volgens een daar loopend gerucht tengevolge eener ondergane mishandeling Ken dag ot U geleden zon hy zich namelgk in een aan de Yoeseloan geleden moestain hebben begeven om wortelen te stelen Toen hg daarmede bezig was kwam echter op eens de eigenaar die reeds lang veel last bb nadeel van de straatjeugd ondervond en zich daarom In hinderlaag had gelegd van achter eenig struikgewas te voorschln en pakte hem bg zyn kraag Volgens het gerucht zou de jongen later hebben verteld dat de boer hem toen ook duchtig om de ooren had geslagen zoodnt hg er duizelig van was geworden Twee dagen later was hg op de steenbakkerg waar hg werkzaam was weder door een duizeling bevangen en daardoor van een wagen gevallen waarby zyn been bezeerde Denzelfden dag moest de knaap naar bed en geraakte kort daarna buiten kennis terwgl door den geroepen geneeskundige hersenvliesontsteking werd geconstateerd Sedert ging de patient Voortdurend achteruit tot hy eergisteren overleed Door de politie werd een streng onderzoek ingesteld naar aanleiding waarvan het Igk van den knaap op last der Justitie naar het Ziekenhuis werd overgebracht om gerechtelgk te worden geschoawd Dat stemlust ook op vergevorderden leeltgd bg sommigen niet verflauwt liewces te Sittard een 93 jarig man die ondanks zgn hoogon onderdom met vluggen tred de trappen van het raadhuis besteeg om aan zgn burgerplicht als kiezer te voldoen L K Ntt hetgeen wy gister uit een Amsterdamschen brief in het Utr Dbl overnamen ïolge hier een overzicht van het slot displeitrede van mr Worst verdediger van mr van Hall Deze bekl schynt onder een bgzondor ongunstig gesternte te zgn geboren tip zgn 17e jaar werd bg student Aan de academie gelukte het hem een verzoening tot stand te brengen tusschen twee soorten studenten de zg Aristokraten en Demokraten Drie leden van de eerste soort trokken zich deze verzoening dermate aan dat zg hem overal vervolgden en toen hy op zyn 22o jaar de wereld inging als advokaat vervolgden die drie laffe zg aristokraten hom in zgn vaderstad dermate door te maken dttt hg in de sociëteiten en overal geweigerd werd dat wrok en verbittering van Hall s bart binnendrongen Uelooft niet myne hoeren riep mr Worst uit dat van Hall niet weet dat hy een slechten naam heeft Hy is de eerste die dit weet PI las daarop een paar brieven voor van ma tschappyen en particnlieren wier vertrouwen van Hall 25 h 3 jaren genoten heeft en nooit niisbmikte Kr zgn goddank nog genoeg lichtpunten in dat verleden En een hart een hart dat gesproken heeft 4 48 4 55 8 01 5 0 5 18 5 40 V 05 UM I 4 i 01 t 8 8 14 1 88 11 4 18 4 87 4 47 4 4 8 01 i 07 48 4 J IO 8 84 7 18 40 7 8 10 48 8 48 10 58 1 1 K i u Aim loods PI las verschillende hrie ven voor getuigschriften als men wil van personen die van Hall dankbaar geweest zyn en biyven De Hollandsche Opera heeft hy geholpen het hoofd boven wat r te honden otsckoon toen een ander de eer er van wegdtoeg Het Volksdagblad heeft hg met kolossale sommen geholpen zonder ooit invloed te hebben willen lütoeienen op den inhoud daarvan De Kon MaatschappJ van Veeverzekering heeft hy met talryke belanglooze geldeiyke bijdragen gertennd ten bate van den boerenstand ofsrboon met voortdurend nadeel voor hem zclven Een brief van een polderbestunr in welke polder hg vier ton gestoken heeft onder iets terug te zien van een pachter die een paar jaren lang zjn hunt met kon betalen en belangloos door van Hall geholpen is van een dokter en een notaris die in moeilgke financieele omstandighedeli verkeerden en zonder den behmgloozen en royalen steun van van Hall zeker in wanhoop zouden zyn vervallen Dat zyn feiten die genoemd moeten worden zeide pi De ambtenaar van het O M had gezegd dat van Hall al te oBd is om van hem te hopen dat hy zich zou verbeteren maar wat hg o k moge misdreven hebben pi voor zich was de overtuiging toegedaan dat niemand te oud is om zich te verbeteren De traan in zgn oog geeft niy er de verzekering van PI hoopte dat hera nog vele jaren gegeven mochten warden om nuttig te zyn zooals hg het geweest was Met vertrouwen wachtte pi het vonnis af van de rechtbank die in onpartgdigheid zou wgzen nzc magistratuur is goddank nog niet gelgk te stellen met die in Krankryk zeide pi By ons bekleedt zg nog een groote en schoone plaats in de maatschappy Een paar kiezers hebben protest aangeteekend togen de verkiezing van gemeenteraadsleden die gisteren plaats had Te Hoomsterzwaog werd namelgk de voorzitter van het stombureau plotselingongesteld ter yi ook de plaatsvervangende voorzitter door een ongeval verhinderd was zitting te nemen Uoede raad was duur waarom de gcmeenteveldwachtcr het voorzitterschap van het stembureau verder waarnam Ofschoon iiatunrlgk deze verwisseling van personen geen invloed heeft gehad op den uitslag der verkiezing achten sommigen deze handeling in stryd met de wet en de vorklezing daarom onwettig Vandaar hun protest STADSNIEUWS OütlDA 13 Juli 1899 Bg het admissie examen aan de rgks hoogere bnrgerscbool zyn tot de Ie klaese toegelaten 8 17 1 88 I 8 5 8 50 1 1 81 10 37 11 13 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 5 8 03 8 10 8 17 8 8 10 47 10 88 11 41 S 4 ♦ 10 08 10 18 lO S 8 10 88 8 17 8 17 8 84 8 41 ♦ 7 8 11 8 80 4 88 M7 7 H 7 8 14 ï ÏO Ï7Ï1 10 O van den Berg Pb van der Breggen W van der Breggen H L Cats voorw W H üremer G J Doelenian A J Donk H Jautier G E van der Horst J I deJongh L D Keus H Kool G U van derLaar voorw W J de Mooy 1 Th vanOordt W don Oudsten J O Hibbes Jr J Sikkens F N van Vliet D van der Want O A de Wilde J Wgffelman voorw L van Blankenstcin voorw Nelly Kersbergen M de Raadt H van der Roer Ai Trybits Aa M Dirkzwager snkele lessen t A F Hohberse e l Afgewezen 4 Aan den heer R J Nederhorst is bg ond rhandsche aanbest ding gegnnd het maken van bureau pakhuizen en bovenwoningen aan de Prins Hendrikkade W Z te Feyenoord voor de Mannheimer Dampfschlejischiftahrt GescUschaft Bg Koninklgk besluit is aan den heer J J Prins van Doesbargh op zyn verzoek eervol ontslag verleend als kapitem der dienstdoende schnttery Het diploma van de handelsklasse H B S met 3 j c te Kotterdam is verleend aan A Goedewaagen alhier De heer A 1 Postma alhier staat op de voordracht No 1 voor leeraar In de Hoog duitsche taal aan de H B school en het Gymnasium te Dordrecht No 2 is de heer J Verwer te Tiel Hedeft morgen is In de Vierde Kade een kind van van D door een hond in het linkerbeen gebeten Dr Levedag verleende de eerste geneeskundige hulp Stolwijk De heer J Bergsma alhier is benoemd tot onderwgzer te Amsterdam BoDïoBAVES Tengevolge van het droogleggen van een gedeelte van den Hgn voor het maken van de nieuwe sluis alhier beginnen eenige daaraan grenzende gebouwen te verzakken Sommige daarvan vertoonen scheuren in de muren en moeten door balken gestut worden Haastrecht 11 Inli De ondste dienstbode van den heer l was bezig eenige werkzaamheden op de stoep bg den I lsel te verrichten Door de gladheid der planken gleed ztj uit en ging te water Gelukkig hoorde de tweede meid haar zuster haar gillen en liep er snel heen waardoor zg de drenkeling spoedig op het droge kon krygen Aan het verslag betrenende de gas Jnbriok der gemeente xouda over 1898 ontleenen wy bet volgende Had de Commissie van bijstand in het beheer der Htedelgke Gasfabriek in het vorige jaar vele byzonderbeden te vermtilden door de belangryke uitbreiding der fabriek in 1897 en in het begin yaii 1898 ondernonion en uitgevoerd haar Verslag over bet afgeloopen jaar bevat geeno mededeeling betreffende het tot stand komen van nieuwe werken op de fabriek Alles wat tot de bedoelde uitbreiding betrekking had werd geheel afgewerkt en voltooid en bet is haar aangenaam te kunnen constateeren dat de nieuwe gebouwen alsmede de nienw geplaatste toestellen tot dusver goed hebben voldaan Hel oude blok ovens in 1887 gebouwd bleej echter niet meer betrouwbaar te zgn aan de gewulven en de recuperatie waren gebreken ontstaan die vernieuwing van deze vier ovens noodzakelgk maken Buiten de fabriek met name aan het buizennet hadden eenige veranderingen plaats Zoo werd in bet Plantsoen langs de Zuidxyde van de Kattensingelgracht van de jouwe tot den Kleiweg eeni deels 7 deels i dninisleidlng gelegd dia door middel van een 9 duimszinker in de Gouwe by de Potterspoort met de hoofdhuis der fabriek verbonden werd Hierdoor is tevens eene directe verbinding verkregen tusschen die hoofdhuis en de leidingen van den Kleiweg de Hpoorwogstraat en de Bleekerssingel Voorts is een gedeelte 2 duims leiding op de Gouwe vervangen door eene 4 duims buisleiding terwyi de leiding in de Spoorwegstraat van 3 op 4 dnim is gebracht Eindelgk werd nog eene gasleiding gelegd in het Plantsoen by Rgnland s Stoomgemaal ten einde ook de aldaar opgerichte inuziektent aan het huizennet aan e sluiten In het afgeloopen jaar is verder gebleken dat de 12 duimshoofdbuis op ii Vest en de régulateur op de fabriek onvoldoende zyn geworden Het sterk toegenomen gasdebiet vorderde dat op de fabriek de hoogste druk werd gegeven waarover mon beschikken kon een groot gedeelte ging evenwel in de hoofdbuis en den régulateur verloren Ook bleek dat de buisleldingen op de Gouwe tusschen de Vest en het Rotterdamsche Veer langs den Bleekerssingel en Op de Oosthaven verbetering en verzwaring behoefden Alvorens over te gaan tot Je vermelding van de bijzonderheden over de exploitatie zy nog medegedeeld 1 dat by Raadsbesluit van 20 Uei 1898 de regeling der bezohliging van den Directenr in het jaar te voren voorloopig vastgesteld werd bestendigd en bepaald op eene vaste jaarwedde Van f 2400 met eene veranderlgke belooning bedragende minstens f 750 van 4 pCt van de jaariyksche nst volgens de balans op de exploitatie beh Lald ongerekend rente aflossingen retribntiên Bubiidién en dergeiyke door de fabriek aan de Gemeente at aan Gemeente instellingen betaalde nitkeeringen 2e dat ingevolge Raadsbesluit van 29 jgjj 1898 d abridi t heginueii mot 18 9 eene som v n I 5000 s jaar zal hebben bg te dragen aan het by dat besluit opgerichte l onsioenlonds voor de Gemeenteambtenaren en hunne weduwen en weezen en 3c dat ingevolge Raodsbeslnit van 16 December 1898 de fabriek aan de Gemeente van de haar als bedryiskapitaal verstrekte voorschotten voortaan zal hebben te vergoeden eene rente van 4 pOt ajaars STOKERIJ Evenals in het jaar te voren waren ook nu weder gedurende de dagen van maximaal productie 32 retorten in gebruik en wel 3 ovena van het oude blok A en 1 van het nienwe blok B De ovens hadden de volgende dienstdagcn Blok A Oven No 1 L op 1 Ian 1898 92 gedurende 1898 279 Totaal 371 m afgebroken werking Oven No 2 op 1 Jan 1898 39 gedurende 1898 285 Totaal 324 m afgebroken werking Oven No 3 op 1 Tan 1897 162 gedurende 1897 361 gedurende 1898 276 Totaal 789 m afgebnoken werking Oven No 4 op 1 Jan 1890 100 gedurende 1890 235 gedurende 1897 334 gedurende 1898 27H Totaal 1007 m afgebroken werking Blok R Oven No 1 had op 1 Januari il dtenstdagen tcrwyi de 3 andere ovens geen dienst deden Op 31 December II bedroeg dus het getal dienstdageii der ovens in blok A In blok B No 1 371 No 1 61 No 2 324 No 2 No 3 789 No 3 No 4 1007 No 4 OAWBEH JING In de gttsberging kwam geenc verandering De lirnikbare Inhoud van de drie gashouderste zamon is 4800 M In verhunding tot deverkregen maximaal productie bedroeg degasberging 71 jit t In 1897 was zg 75 p t HOEDANIGHEID VAN HET GAS Volgens de waarnemingen met den Lety heby Bunsen photometer en den Luxgnswo ger waren de middencyfers van de lichtsterkte en het speeittek gewicht als volgt SpermacetiSpecifiek standaard kaarsen gewicht in Januari 16 0 486 Pebruari 15 8 0 495 Maart 16 0 475 AprU 16 0 4 S Mei 17 6 0 474 uni 16 0 460 uli 16 0 451 Augustus 15 6 0 452 September 15 5 0 471 October 16 0 474 November 16 0 472 December 16 3 0 4H1 Over het geheele jaar gerekend was dn het gemiddelde der lichtsterkte in sperraacetistandaard kaarsen uitgedrukt 15 97 terwyi het specifiek gewicht gemiddeld 0 471 bedroeg DRUKKING VAN HET GAS Evenals ten vorigen jate moest ook nu gedurende de uren van maxiinum verbruik 75 millimeter drnk worden onderhouden om voldoenden gastoevoer naar de Oosthaven en den FInweelen Singel te verzekeren Do oanvoer naar de leidingen in de richting van het Spoorwegstation werd veel verbeterd door het aanbrengen van den 9 zinker in de Gouwe en het leggen van de 6 ceintuurbuis in het Plantsoen langs de Kattensingelgracht waarvan ook op den Kleiweg de goede resultaten worden ondervonden Wordt vervolgd VERSCHEIDENHEID Een vermakeiyk avontuur is onlangs een journalist overkomen liie aan het journalistencongres te Christianla heeft deelgenomon Bedoelde persman die uitgever is van een Zuidduitsch blad heet Billow Hg verhaalt zyn lotgevallen op de volgende wgze Ik had een spoorwegbiljet voor eenslanpwagon van Christianla uit en wilde s avonds oin 11 uur 15 vertrekken Tevoren wilde ik echter een plaats bespreken entelefoneerde daarom naar het Oosterspoorwegstation Men weiLschte mgu naam te weten Toen ik hem noen geraakte men in grooteveriegenheid Ik spelde den naam en beproefde op iedere mogeiyke wgze myn naam verstaanbaar te maken Maar den naam Bttlowscheen men niet te kunnen verstaan In mynnood verklaarde ik dat het dezelfde naamwaSt aW die van den groeten musicus O zoo is n mynheer Bülow de musicus Been neen ik ben de musicus niet Het is alleen maar dezelfde naam begrflpt u iiX niet na het ia dezelfde naam dien de bekende Duitsche minister voert ZoQ zoo u is dus minister Hfliow Ik schreeuwde wanhopig dat ik de minister met was en helde af want ik was fM schor van het schreeuwen dat ik geen geluid meer kon geven s Avonds kwam Ik in groote haast van het door de gemeente aangeboden feestmaal aan het station in gala gekleed maar zonder ordeteekens Ik zocht in de bezette coupes en vond eindeiyk een phiatsje Daarop log een papier waarop geschreven was ptaget for minister Bylow d w z gereserveerd voor minister Billow Een Duitsche handelsreiziger met wien ik UI dezelfde coupé zat maakte een beleefde buiging en de conducteur vroeg zeer onderdanig of mynheer de minister soms nog iets verlangde De toestand was merkwaardig maar langzamerhand schikte ik er my in en verklaarde dat ik voor het oogenblik niets verlangde dan rustig te slapen Den volgenden morgen zag ik er allesbehalve ministerieel uit De conducteur boog echter eve i diep als den vorigen avond en vroeg weder wat mgnheer de minister verlangde Ik deelde hem toen mede dat ik geen minister meer was want dat ik afgezet was De eerlgko man zag niy aan alsof ik plotseling gek geworden was en hg kwam niet eer tot bezinning voor ik hem nign kaartje en mgn gebourteacte had laten zien hem myn ware betrekking opgaf en hem opheldering van het geheele misverstand bad gegeven Een onaangename gast voor i Amerikanen is een kwaadaardig Insect van de Philippynen waarmede onlangs als eerste positief gevolg van de verovering der eilanden de Amerikaansche Fauna is verrgkt Het diertje door do j eleerden Maleiiolestes picipes gtmoemd is vry wat lastiger dan de zoo slecht bekend staande ninskiet is ongeveer een halven duiin lung en bezit een scherpen angel waarmede het gedncht kan steken Het liefst zet het zich neer op de onderlip der menschen waar het zulk een opzwelling veroorzaakt dat in de eerste dagen het gelaat niet toonbaar is Geen wonder dat vooral de Amerikaansche dames geweldig op de Malenolestes principes gebeten zgn en zich dagen lang in buis opsluiten oui van een bezoek op haar riizenlippen verschoond te Idgveii BurgerlUke S tsnd GEBOREN 9 uli Nicolaa ouders N van Vliet en A do Hoog 10 Leondert oud rs T van Leeuwen en 1 Kupke 11 Leendert ouders L de irugl eu S Massaar 12 WiUielmns Hendericus ouders B J van Raaö en M M Schouten ornejia Maria ouders S van den Eng en M L H van Klaveren 13 illeni ouders G de long en H Altena GEHUWD 12 luli 1 Heg en A M de long 1 il Kalkestein im E de long ReeuwUk GKBORKN l etronella ouders A van der Pouw en 1 M ioosen Cornelis Wilhelmus ouders W G Veriaiiii en K Verlig MARKTBERIOHTKN Gouda IJ Juli i8cj9 De graanaanvoer wordt eer klem Kr ih echter weinig bchoelte zoixLit er dan ook zeer wemig oiogiuit Tarwe Zeeuwsclie 6 90 A 7 20 Mindere dito 6 40 i 6 70 Afwijkende 75 50 a 6 Polder 6 ii f 6 50 Rogge eeuwsrhe 5 50 k 6 Polder 5 25 4 5 50 Uersl Winter k Collier i ƒ Clievallier ƒ 5 50 i 6 25 Haver jjer heet 3 70 i ƒ 4 35 Jier 100 kilo 7 75 i 8 a5 Hennenzaad Buitenla ii chc 8 50 4 9 Kanarie1M 1 7 50 4 8 Koolzaad a Erwten Kookcrwten il Niet koekende i Kuitenlandsche voererwten per 80 Kilo il Boenen Bruineboonen 4 ƒ Diiivenboonen i Paardeboonen il MaiB per 100 ICilo Bonte Amenkaantclie 5 20 A 5 30 Cinquantme 575 il 6 Odessa 5i 5 5 5 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel traag prijzen hoog Vette varkens redel aanvoer handel vrij wel 15 i 17 et per lialfK G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrijwel 14 il 15 et jier h alfK j Magürc Hlggen goede a anvoer handel trang 0 55 il 0 80 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel traag ƒ i Lammeren aanvoer handel i Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug S 4 1 Graskalveren weinig aanvoer handel stugger Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd iio partijen handel vlug ie kwal 23 il 25 2de kwal 30 il 22 zwaardere 26 4 28 Noord HolLindsche 4 Boter weinig aanvoer h del vlug Goeboter ƒ 1 25 4 1 35 Weiboter 1 10 4 1 15 per Kilo A Taa OS Al I Hd Tkillnr Kleiweg 8 73 730 OOUDA relepk0 m J f Beurs van Ainslerdam tkra 87 11 IVU Vikn HuauxD Otrt Nad W 8 8 84 dito dito dito 8 B iiiu dito dito s tav IHoi sll Obl Oou ll 1881 88 8 lOP ltAUB l H kratiin 1888 81 6 OAl 9anill Obl in papier 1888 8 V dito in lilver 1888 8 l 4V PozTUOAL Obl milt ooupoii 8 dil6 Uoket 8 1 98 981 981 lösv 51 79 98 l S 101 101 1011 961 748 807 108 88 t 90 1 a 98V l l l RoilJLMn Obl Binnaol 1894 4 dito Oeeooi 1880 4 duo bi Rotha 188 4 dito by Hop lS8a 0 4 dito in itoni iMn 1813 8 dito duo dito ISS t S FAKJl Perpet icbuld 18SI 4 TvSKSIJ Gepr Caiiv leun ISSfl 4j Qoc Imning Mrio D Jno loonin Mr e C ZniD Ari Rep T obig 1898 8 U iiao Ubl Biiit 8oh 1890 VlKiloaiji OM 4 onlwp 1881 Ahitssdaii Obiigilieo 1898 8 HonilDAH Sud Inu 1894 8 NlD N A r Hindaltr uod Arandiih Tab Ug OertilieaKii DallMaatMhanpg dito Am Hvpotheokb pnndbr 4 Jiilt Mii uur Vonlonl uai aOr Hypolbookh pandbr Sy NedorlNiidacbo bsitk und Ned HaodalmuMb dim I N W k Pao Hvp h pandbr 8 BolU Hjr iothaiikb pandlT V Utr Hypolhaekb dito S l tH Omtini U nl Hong bank uai Bdsl llypolheokbaok paiidb 4 AmuSA Kqiit hjipotb paadb 8 80 I Maiw L O Fr Li ort Nil Holl IJ 8paor MiJ a nd My li tKipl St Spw aand Kad liid 8poor egiD aaud Ned Zuid Afr Spm aanil 8 dito dito dito 1891 duo 8 iTAUIdpoorwl 1887 S9 A Robl a Mil it l 8p niy A H ebl 8 Pol H Warwihau Waeiiaii aiHl r Ra i 8pw M i obl 4 UalUaoha dito aand w Faatowa dito aand i Iwaai tlomhr dito aand i ICnnk Oh Alow 6p kap opi 4 dito dito oblig 4 881 881 104 14 IW A U A C nl l ao 8p M j obl 8 SS l Ohio t North W pt O r a nd 14 dlln dito Wla 81 Palar obl 7 141 Uaaver k Rlu Ur Bpni oart jk I l j nlinoU Caotral obl in voud 4 1 104 Looiiv k Na hainiütn r uod llaii U N Spw M lal ip Miai ICin a 4pCI ire aand N York Oiilaa o k tVaat aaod dito Femi Ohio ohlig 8 r Inbyp jngoud nn k UaiiiL ib Oragon Cahf I 81 Paul Mini 48 Un Pao Hoof lija ob Ifr 881 171 100 107 oov 100 loo 118 IIH dito dito UocOol leliyp ÜS Casaiia üau South Chilrt f aanl i Vis o Ballw kNa lob d i t AmiUird Omnibu Hy aand Rotlard Tmmwa Haala aod Naii 8ud AmUerilam aaod I 8tad Hu Uinliim aand 8 B ulIl 8ladAnt erp D I8t7 8i J 8iad Bruaial 1888 91 HaKa ThaiuReiulIrO aeluh 4 OiBTist SUauleenig 1880 5 K K Ooat B Cr l880 8 Hi A j aiadUadriii 1888 Van V r Bv AV po aart OPRUIMII G van nlle nog voorhanden ZomermaQtels tdi ZRFR LAGE Prijzen ADVERTENTIEN A en die inij deaer dagen lilüken van belangstelling gaven betuig ik m jn bartelgken dank Mr J F A M WIEBDEL8 fl VAN WIJNGAARDEN COIFFKUK SPECIALITEIT In alle soorten SAAEWEEEEir