Goudsche Courant, zaterdag 15 juli 1899

No 7939 Zaterdag 15 Juli 1899 38$te Jaargang mmsm amm J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TatefM He S De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderiyke Nommers VIJF CENTEN Tclefaaa 99 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 01 Centen Groote letters woi don berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd BERICHT VOOR BB SCHE EPVA ART Do EDEPÜTEERÜE STATEN der ProTincie ZüIÜHOLI SD maken bekend dat j de iu nitvoering zjjnde werken tot vcrbreeding van den HU in de kiim van AlfenAarlnndemeen bayyerwerken noodig tUn tengevolge wnarcam te Heheepeaarl nu en dan eenig op ttlfeciuf mat onAereiHdeH Okaïbkiijiiik don 10 Jnli 1H99 Du Cjcdeputeerdo Staten voornoemd FOCK Vooratter F TAVENRAAT rilHer Hedcn morgen i op de MAKKT alliier verloren een bruinlederenPortefeuille inhoudende aan Hankpupicrlirca 1000 Do vinder die ki ni aan liet Bnreau van Politie ti rngbezorgd krjjgt een flinke lielooning l KMAND geheel ioor rie natuur gfneeswijze bcharulcW en ïierHtekl is volgaarne erei l aan zijne lijilende natuurgcnooten die het verlangen uu iankUaarheitl het adre o te geven Bricv J Jickkema Molenstr 15 Oen Haag EERSTE NBDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEI üirectour U UURGEIIS DEVKNTKU Model il 2ondor rem en cliormcn I ST iOModel A met 0 Model A tlü Model AA 125 Model AAA J4B UIXE RIJWIEL 160 ÖEVVONE ACATENES 155 LIIXE AC ATfcNE ISO P 8 DAMES KKTTINURI IWIELEN opallo prijzen f 5 hooger v VerUgmoordiiirr J il BERIJITKRi lionda DelflscheSlaolie P en Schal wanvoor de ongelukkig laehtoffer der Zeil bevlekking Onama n gehe m niUpattiogvn il liet b roemde werk Z Dr Rotau n EI FBE VylKI i HoUandiche uitgave inet 27 lb Pru ü uldeu leder Ji aan de lenchrikkelflke gevolg n vau deie onden d Ifldt moet het l en de opreéhte leering die het geeft redt jaariyk daiiend van een lekoren dood Te verkrjgen bj hetVerlagn Magaiin l Leipiig Noumarkt M franeo tegen luzendiug van het betlmu ook in iiortwgoU en iu eiken hwk handel in llollaud Zenuw en Maajriijdors wordt nit overtuiging Is een werkelyke hulp in den nood bet iMek aanbevolen Na ontvangnt van ndren per briefkaart ordt dit boekje Iranco per io t toegenood b duor IU OKPOKL 9 H ookh Zaltharrnnol iioioA Drnk van A ItU NKMAN Zn liddelbare Scliool VOOH Handel en Administratie DE B AAli B areilsBlraal tf CommUêle vnn Toentnht de Weeren Mr M J e M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Ihr Mr A K DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer II PVTTKIISEN lid der Tweede Kamer L I 1 L HKU VM Mr V DE RIDDER Directeqr derHaagBche Itaiik H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Jravenbage Openlnis 1 September 1809 Poorberetdende iénfartge eurêtte voor jongi n van nnistrceks I jaar Tweefartge eureun tot opleiding voor den Hnndel i n twee A driejarige zie Pro j ectn8 voor eniiele Easamen liccrling Conanl Ambtenaar bj de WeiieenteAdmlniütratic o aan de regeeringüdeparte raentcn Voorbereiding voor de etudie vnn het Jioturiaiit Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenntaand adres Woensdag en SJaterdag van 2 i i oW Dordrecht Singel 11 de overige dagen Pronpectn vemtrikt gaume De Dindmr f TKimtTnê thans nog Leeraar aan H B S en Oymn te DOKDIIBCHT TE HUUR TERSTOND OK LATfiB een BOVENHUIS Adres MAKKT 58 Stollwerck sche Borstbonbons gofcbrioeerd na vooro hrift van den kon Universileits Prot Oehm Hofrad Dr HarteM Bonn hobfaea sedert 60 Jaren ab verzachtend middel tegen hoeetoi beeaeUieid en aandoening der ademings organen uitatoekende diensten bewezen By spoodigo afwiaeeling van warme en koude lucht is t byzonder aanberelena wardig een bonbo te gebruiken Verpakking Oeele piïjee 1 2 oeot Alom verkrijgbaar Q eexa beter adroB voor allo oortcn SCHOEN WERK alt hot Noonibraliaiiilsdi ivJioen rn Liiarauiniagazijii Kl ElWEH E 30 tegenover de Klciwegnteeg Opruiming van vernchillonde artikelen Aanbevelend C SMITS Alle ri pnratidi en aangi nii len werk Het Atelier Studio is hot heête adros vo r Venrrooilnren en Reproductiewerli AaubcvtlcKi KI Sing a I T A ffULS VAN Blommlstlin s Inkt is proifondeiiiiiüeiijk ile BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOILAND m Wilt U prettig eo goedkoop rgdpf Koop dan een Deze Rijwielen zQn fraai en gaUde en word op maat geboawd van af U 1 jaar degelijke garantie Rover Victor Surprise Matador en alle andere Rijwielen tot nitirat concnrrecrende prjzen HETTINGLOOZK RIJWIELEl Rnime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIS OS eent per bus van 1 K G Bonda BUwlelhenteUer late Klaaae W I D VAN RIJMEl AM Veerstal Goida tm r JAAIILUESCIE TEfilOTINS BS BI J GELE JENHEID DER Vrye Vee en Paardenmarkten OP WOE SUA i 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA By plaatsing der Loten zal de late Prp bestaan in eene COMPLEETE BESPANNINO de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zjjn verkrijgbaar tegen ƒ 1 Iiel l ot II voor f lO bij A BRIl KMA en Zn LAN iK TIENDEWEG Let vooral op de ECHT Jtandte kmiaff met rood lettert JJberlahnstein f OmtCTEUKOtR VieTOKIABIlOM OBtRIAMIiSWII = tfl K 1 Overal Maatschappij tot XSxpMUUie mm de FietoHct Bron Kantm tr voor Nederland Boompje éO Jtottentatn liuiieii gij niet wilt hoesten gebruikt de Uerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveii Borsttioiiig Extract MiUmim uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 VA SCHAIK Co Ueo HaagJièTjfiuciere SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s MellanthQ is het hoste middel der werald Co 8 lielianthe ganeost Kinkhoost ft Co B Meli ntlie geneest zoovel oud als jong ft Co B tteiiaiXthO mag in geen huisgezin ontbreken ft Co B Meliantbe stMt voortdurend onder Scheikundig toezicht ft Co B nellantbe helpt onhcmwpeiijk ft Co B Hellanthe is bekroond met Ë6rodiplOBU r ft Co 8 HeliaDthe is bskroond mil Goud ft Co B Meliantha is bekroond mot Zilver ft Co 8 Helianthe i verkröclmnr in flitoona van 40 CU ro CU e f 1 bg J C RATELAND Bo Ioo B V WIJK Oudtunur M KOLKMAN WadJituvam B ROLLMAN Bodtgravm PIN KSE Nituwerkerk a d Lhtl W 1 Tis DAM HaatIrtAt A 1 TtM ZESdBN JUiimi tVma WOtfl i Co I Westhaven 198 Omnda D MlMBim Kbiweg B 100 Oouda E U VAN MILD Vearstalj B 128 te mda A BOUMAN liftordnekt Patent H StQllen jiCj MDnUit tiBiilirgwi ramuti Cr ra M Brflilg tm aaun Palmt H SlaUtm iRBIIMIt Müms wrthlo n SaehahwmifK Mttm Itai twft awar mm KM Kkwfkn HAMot MP MM UU mftÊlt tWtf W tUIÊÊft cJHMIflMWf Mw Mr n i l ft iit Hmt i W I M K H W UlWkll Bultenlandscl Overzicht Aan de Times wordt uit Kaapstad gemeld dat eea besloten vergadering der aldeeling Kaapstad van den AJ rikaander Bond motitn heeft aangenomen waarbj de jongste kiesrechtvoorstellen van de regeering der Z A Republiek goedgekeurd en aldoende verklaard werden Motiën werden nog aangenomen ten gunste van een scheidsrech erlyke beslissing der punten van geschil in de Londenscbe Conventie en om Hobneyr Herboldt en Fischer te bedanken Holmeyr zeide dat Transvaal onverwachts nog tot groote tegemoetkoming bereid gebleken was daarom zon een oorlog een vloekwaardige schande zjjn geenszins gemotiveerd door het verschil van Kruger s voordellen met die van Milner Ten aanzien van de arbitrage kwestie zeide Holmeyr niet over ïlngeland s snprematie te willen spreken maar Miker had hem eens gezegd dat do bedoelde geschilpnnten door een scheidsrechterlijke beslissing uitgemaakt moesten worden De correspondent van de Daily Chronicle voegt er bjj dat Dé Waal de motiën krachtig steunde Fanre lid van Gordon Sprigg s Kabinet heeft geweigerd deel te nemen aan de meeting ten gnnste van Milner en ook het verzoekschrift aan de Koningin niet willen teekenen De burgemeester van Wercetiter eig irdar d isrgadeiing ter vetheerl king van Milner aldaar te prosideeren De bekende katholieke Zuid Afrikaansche schryver Kolbe heeft een open brie verspreid waarin hjr op de strengste wjze de houding van Chamberlain en Milner laakt De ongelooleiyke depêche m Mei doorMilner verzonden bewijst zegt Kolbe datde samenkomst te Bloemlontein een door deEngelschen vooraf klaargemaakte schgnvertooning was Had Krngor toen toegegeven het zou niets geholpen hebben Wy hebben zoo denken de Engelschen de diamantveldenvan den Orapje Vrgstaat gestolen nu willenwy de Transvaalsche goudvelden inpalmen Breekt de oorlog uit schryit Kolbe danwensch ik het Engelsche leger geeu snccestoe want een onrechtvaardige zaak verdientte mialsUceo De hoogleeraren aan de universiteit te Weenen hebben een adres aan den Czaar gericht ovef Finland D riu wordt gezegd dat de solidariteit der Bmeenschappeiyke belangen der teschaving die op het punt staat op de Haagsche Conferentie een nieuwen staatsrechteiyken vorm te krygen door den Czaar zeU opnieuw aan de orde is ge FEVILLEIOIM GMteakJehrliten v o ecD Gcinkioeker or AMIBAL D £ YONBEinTG Naar het Fransch DOOR W NirCTER 4 Hedenmiddag heer markies Dit voorval heeft e n ge vertra ng in de expeditie veroorzaakt maar bedenmiddag laX ik zorgen dat allea hier U Afgesproken A Verontschuldigingen prevelende verwijderde UidoM Pptard zich tot aan de atraatdeur door den markies begeleid Toen deze laatste weer in zijn kamer teruggekeerd waa doeg hij met de vuist op tafel enriep I Bij dte duivels Nu rullen er nog rare dmgei gebeuren Nu wil ik haar in mijn macht hebben Nu zal ze de niijnc zijn dal is te zeggen n aftchuwelijke glimlach vulde lijn afgebroken volzin maar al te duidelijk aan HOOFDSTUK XXL PCAU d Aiwuillb opgeruimd trad hidote Potard z n kantoor Spreek uit Poodangieje bracht Door dit gevoel bezield verzoeken de professoren den Czaar om aan de wenschen van het Finsche volk welks beschaving en nationaal karakter nooit de zending die Rusland te vervullen heelt hebben bedreigd of ook maar gehinderd gehoor te stfhenken en de belangen en bezwaren van dat volk opnieuw te ondorzoeken De Kamerverkiezingen in Beieren zyn uitgevallen ten nadeelo van do liberalen en ten voordeele van de clericalen en de socialisten De liberalen hebben to München vyi Zetels verloren de stad zal half door clericalen half door socialisten worden vertegenwoordigd In de andere groote steden dezelfde uitslag Volgens het Svenska Dagblad heeft koning Oskar zoodra het bekend geworden was dat keizer Wilhelm te Bergen een bezoek gebracht bad aan het Fransche opleidingsschip Iphigénie en er vriendscbappciyke telegrammen gewisseld waren tasschcn den keizer en president Loubet con brief aan den Keizer geschreven om zgn ingenomenheid te betuigen met het feit dat de eerste stap tot een vriendschappeiyke toenadering tnsschen de belangryksto beschaafde staten van Europa op het grondgebied van zyn ryk gedaan was De Koning uitte voorts den wensch dat deze stap zon leiden tot een volkomen toenadering tnsschen de twee landen waarvan de wereldvrede hoofdzakeiyk afhangt Een telegram in denzelfdcn geest heeft koning Oskar door zyn gezant te Pargs aan president Lonbet laten overhandigen Volgens bericüten uit Belgrado maar of ze geloof verdienen is de vraag is liet bestaan van een radicale samenzwering tegen het leven van Milan reeds zoo goed als bewezen De hoofdaanlegger zon naar het zeegen van den dader Knezcvitch kolonel Nikolitch zyn die indertyd gepensionnoerd werd omdat hy Patcbitch naaf de gevangenis vergezelde Het complot beoogde nog een ganscb ander doel dan het doen verdwynen van den opperbevelhebber des legers Men was voornemens de gansctie dynastie omver te werpen en het moet gebleken zyn dat Knezewitscb te Bncbarest herhaalde malen bgeenkomsten had met agenten van de familie Karageorgewitoh en daar instructies omtrent den aanslegg heeft ontvangen Een nog krasser optreden tegen de radicale party is te wachten als de militaircdictatvnr voor Servië zal zijn afgekondigd e n maatregel die voor de deur staat In ifon wederom binnen Raphael wachtte hem mfet ongeduld Wel mijnheer waagde hij te zeggen fn orde hoor Alles is opgehelderd Ik heb den markies gesproken en hem gezegd waar het op stond Hij heeft bekend dat het waar was dat hij zijn knecht ons achterna had gestuurd en van morgen hier is geweest hoofdzakelijk om Emilie te zien Maar we hebben hem verkeerd beoordeeld mijn waarde Louis ik kan je eerlijk ggen dat ik als vader volkomen gerustgesteld ben tntusschcn dank ik je zeer voor je mededeeling Ik be maar bJij dat allei zoo goed terecht ia gekomen Raphael verbleekte Derhalve dacht hij is het den markies gelukt om dijjk eenvoudigcn man om deo tuin te leiden overluid zeide hij U is dus gerust Volkomen mijn waarde Louis Ik twijfel in het minst niet aan den markies De jonkman boog het hootd Een namelooze treuiigheid maakte zich van hem meester Hij antwoordde niets Zijn patroon verwijderde zich Raphael was aÜeen O myn Emilie riep hij uit Het is onmogelijk Ge zijt niet buiten gevaar Ik gevoel het Ik weet het Ik durf er op sterven Uw vader is door schoone woorden verblind maar ik een minnaar in het verborgene uw aanbidder waarvan geen sterveling ondo de zon weet zal ovet u wuen Wee dengene die u genaakt w garge wordt het optreden der Servische regeering scherp afgekeurd hoewel de radicalen altyd verwoede vganden van bet Hongaarscbc ryk zgu geweest Ze zyn van plan om voor het geval dat hun aanvoerders zonder grond in arrest mochten worden gehouden oen protest in te dienen by alle vertegenwoordigers van de groote mogendheden in Belgrado teneinde de tnsschenkomst hunner Hegocringen in te roepen Verspreide Bericliten OoSTEKRUK HoSOiRUIS Ken sociaal democraat Wilhelm Konecny is te Weenen gearresteerd omdat hy in een herberg een dolk heeft getrokken met de verklaring dat hy hem zelf voor burgemeester Laoger gekocht heeft die hiimen U dagen oen koud gzer in de borst moest hebben In de spoor tnsschen Klagenfurt en de Italiaanscho grens i9 by Villach oen reiziger in zyn coupé vermoord en half dood uit den wagen vlak aan den rand van het meer van Ossiach geworpen Daar lag de zwaar gewonde den heelen nacht hall in het water en werd s morgens stervende gevonden Hy kon nog even vertellen dat een man met roode haren hem met een dolk had doorstoken De vermoorde heette Hallada was rechter in Villach en kwam van een bezoek van zyn meisje Men weet niet of de moo d uit wraakof uit rootzncht geschied is Den lader is men nog niet op het bpoor Daar spoorwegmoord aldaar andera nooit voorkomt maakt deze zaak verbazend veel opzien AïilRIEA Alweer is een van de hooge slecht ingerichte hnizen in een der bcnauwdste buurten van NowYork in Monroostreet afgebrand en het scheelde maar weinig of een groot aantal monschen waren er hy om het leven gekomen Het was geen Sky skraper j slechts vyi verdiepingen maar het huis oen goedkoop boardinghouso was vol monschen en velen moesten door de vensters gered worden Nog werden twee bewoners levensgevaariyk en eenige anderen minder ernstig gekwetst EUBLtMD Voor wjlen den Russischen cesayevitch grootvorst Oeorge is in do Isaak kathedraal te Petersburg oen zielmis gevierd waarbg het corps diplomatique de burgeriyke en de militaire overheden tegenwoordig waren Het lyk van den broeder dos Keizers zal van Abbas Tumin per rouwtrein naar Pe In een der woningen van rue de Valois m de nabijheid van het Palais Royai t evond zich ten tijde dat deze geschiedenis voorviel een herberg of kroeg die verre van m reuk van heiligheid stond en bijna uitsluitend bezocht werd door lieden van meer dan twijfelachtige hoedanigheid De eigenaar dezer inrichting Kad voor dezelve den weidschen titel van Café der drie Gratiën en der negen Muzen bedacht waar hijniijk bij wijze van tegensteUing in welk geval hij volkomen fcijn doel bereikt ha Het Café der drie Gratién enz werd gedreven in een sous terrain Om binnen te kunnen gaan moest men een trap van vier of vijf treden af Men was alsdan in een ruimte zeer lang van zoldering en verdeeld in twee langwerpig vier kante zalen In de achterlaat bevond zich een billard In de voorzaal was het buffet Dit café was altijd zeer bezet en onder de vele bezoekers was er zelden eene die gaarne rekenschap van zijn kóstwmning zou willen geven iDe drie Gratién Aglaja Euphrosine en Thalia werden bij de Grieken als de verpersoonlijking der Bevalligheid Schoonheid en LièftalligHeid vereerd De negen Muzen waren de godinnen vandichtkunst zang en muziek namelijlc Thalia godin van het blijspel Melpomene vau het drama Erato yan het minnedicht Polyhymnia van delofzangen Euterpe van het lierdicht Kalliope van het heldendicht Terpsichore van de danskunst Kho van de geschiedverhaten en Urania van deaitronomie tersburg worden overgebracht om te worden bygezet in de kathedraal van St Pieter en Panlus In alle plaatsen welke d trein doorrydt zullen de overheden aan de stations staan on de troepen aan bet lyk de verschuldigde ear bewyzen Het lyk wordt door de goesteiykheid begeleid en voor Petersburg opgewacht door den Keiier die bet naar de hoofdstad zal vergezellen Uit Petersburg wordt geschreven Het moet voor den handel van groot belang zyn te vernemen dat de kolossale ysbreker Vermak w elke 29 Mei van Newcastle vertrok met behulp van een loods den 6on luni Spitsbergen bereikte mot gemak het pooiyi brekende De grootste moeiiykheid waa de ysvelden te breken die zich ouder het oppervlak van het water bevonden De gezagvoerder nam alle voorzichtigheid in acht om het schip dat 1 500 000 roebel heelt gekost zooveel mogniyic to sparen IJs van i 7 voet dikte werd met een snelheid van 2 rayi per uur doorgebroken BINNENLAND WoensdM 1 te s Oravonhage overleden jhr mr M A de Savornin Lohman oudgouvemenr vau Suriname en v66r dien d advocaat generaal by den Hoogon Raad De verkiezingen van leden der Eertte Kamer wegens de periodieke altreding van een derde gedeelte mot September heeft slechts één wyzigiag in de samenstelling van dit hooge Staatscollege gebracht Ter vervanging van don heer A Prins die over weinigo dagen 7S jaren zal tellen en niet meer in aanmerking weimchte te komen hebben de Staten van Noord Hollaijd mr F 8 van Nierop gekozen Voor t overige zyn alle altredende leden herkozen Voor Zeeland is geen der beide leden aah de beurt van aftreden zoodat aldaar geen verkiezing plaats heeft gehad Belungryko opmerkingen kjln over de verkiezingen niet te maken Alleen wat ZuidHoUand betreft Is het de aandacht waard dat de meerderheid waarmede de drie aftredende liberalen lyn herkozen belangrijk lager is eweest dan drie jaren geleden Toen m Juli ftgfl vereenijden de altrodenden 62 tot 53 stemmen op zich eergisteren slechts 40 tot 42 van 72 opgekomen ledim Dat is nog altyd een redoiyke meerderheid maar die toch gevaar loopt te verdwynen als bet veldwinnon der antirevolntionnalren en katholieken in de Bijna al de betoekera der dri Graticn leefden op avontuur bereid en in staat tot alles ui jeiondcrd lot gezetten arbeid In het voorlokaal verbleven voor het meerendecl degenen die buiten kwamen om ieti te gebruiken en daarna weer te vertrekken In de zaal daar achter werd billard gespeeld werden voordrachten gehouden werd kaart gespeeld gedanst soms gevochten dikwijls en gezwclgd gebrastaltijd Een eeuwigdurende nevel van onwelrie kende tabaksrook hield deze ruimte voortdurendin halfduister Niettegenstaande deze omstandigheid was gemelde ruimje doorgaan overvol met lieden waarvan wij reeds met een enkel woord gewaagden die er kwamen om hunne ontmoetingen en avonturen onder het genot van een kngzaam Vbltooidcn staat van dronkenwjiap te vertellen of om nieuwe plannen te bespreken deelgenooten te zoeken vrienden dit wilde zeggenmedeplichtigen te ontmoeten enz Verder Vond men er tooneebpeters die aan lager wat warengeraakt en die hier aan kunst en drank zich tegoed konden doen liedeh die van het spel hunberoep hadden gemakt altijd zekerheid haddenhief zaken te kunnen doen Verder géheete drommen dier vrouwen en meisjes die van den nachtden dag makéVi Kortom het caXi f de kroeg tDe Drie Gratiën was en dier verzamelplaatMn van levende modder van zelfbÉwjist schuim als alleen groote steden het treurige voorrecht Aebbeo te kunnen aanwijzen Wordt urvolgd