Goudsche Courant, zaterdag 15 juli 1899

open lacht arbeiden onder streng toezicht zoo zells dat wie tracht te ontvluchten onschadelgk wordt gemaakt Zoo zal de tegenwoordige handenarbeid in de gevangenissen dien spreker een vloek noemt voor de particuliere ngverbeid kunnen vervallen tegeiyk met de kosten van de gevangenissen en die van het onderbond der gevangenen Bpr beval aan dat de Maatschappij van Ny verheid by de regeering oondringe althans op het nemen van eene proel in die richting Hy vond veel toejnichiiig Onder meer werd besloten directeuren te machtigen te voorzien in de vacature van algemeen secretaris zoo mogelgk op eene jaarwedde van I 200 1 De secretaris zal voortaan belast zyn met de redactie van bet Tydscbrilt waarin dan het wetenschappeiyk gedeelte zal worden behandeU door vier der directeuren die zich daartoe bereid hebben verklaard Het pensioen van den heer Van Eeden die nog eenige maanden de algemeene leiding der zaken op zich biytt nemen werd bepaald op I ItiOü s jaart Tot directeuren werden benoemd de heeren dr A Pekelharing te Jroningen D van Lookeren Jampagne te Almeloo en A van Kossnm te Haarlem Tot voorzitter van directeuren werd by acclamatie herkozen de beer onrad De plaats der volgende algemeene vergadering zal door directeuren aangewezen worden Directeuren zullen in zake de Ongevallenwet een adres tot de Tweede Kamer richten De inhoud van het adres werd aan directeuren overgelaten na nitvoerige discnssie Twee voordrachten van den heer dr Kloppers over hygiene in verband met de labrloksnyverbeid en van den heer De Jongh beiden uit Kampen over oud Hollandsche nyverhcid in verband mot bouwkunde zullen worden opgenomen in het Tydscbrilt der Haatschappy In de Staatscourant zyn opgenomen de goedgekeurde statuten van eene naamlooze vennootschap Haatschappy voor werkmanswoningen Het Westen te Rotterdam welke zich ten doel stelt eenvoudige en goedkoope woningen te bouwen en te verhuren Het eigenaardige van die vennootschap is dat van de 9 aandeelfaouwers in de akte van oprichting benoemd die te zamen voor het volle maatschappeiyk kapitaal ad 170 000 deelnemen zeven dames ijn twee gehuwd en vyi ongehuwd en dat tot directrice ook en dame is benoemd mej Adriana l etronella van Rossem die voor 3U aanvoelen beett ingeschreven Een commissie van toezicht bestaat uit de drie heeren D J Blok H Evers en mr 3 ö L Nolst Trenit Twee dames van een gezelschap dat zich by Muiderborg met roeien op de Zuiderzee vennaaklc sloegen by het van plaaM verwissel giilgktydig overboord EenderTieeren sprong gekleed te water en smaakte het genoegen beide drenkelingen naar het droge te geleiden Wyk C te Utrecht was Woensdagmiddag in opschudding op de Varkensmarkt heette het had een vader zyn vierjarig zoontje levend in brand gestoken na hum eerst met ï A yta OS Al Hd TaHIwi Kkiwog E 73 78 OOOUA T e M iVe 91 Ueurs van itmsterdam Directe S MM rwegverblndlnffen met GOtJDA Zomerdienst 1899 AanKevnngeD i Mel TUd su Greeowlch 001104 0TTI D4litia ivm I4 10 4 11 11 ll tl 11 11 ll ii l lt i ll 1 11 1 4 4 1 i ll i li 7 14 ll 1 ll ii n 4i U il 1 1 7 1 14 1 11 t 40 a iO 7 11 1 14 I l iO TvkT Stnr la ra enfaln vnoktpr A AUan U m I U KM Mitatotak Op tniaa qa tmitf lüulw a XAii tf admnt irt iirmj tt j ► o I H OTT ED1K OOUD4 III nm f r U IT li a 4 0 Ml 3 1 00 10 01 10 17 7 11 M i ll i ir li K r 5i to li 10 1 0 V ii n or i i4 l ll l i I ll ui n t 1 14 tUm la u k UaiM atta tatalai a SUIID4 UKN 1 0 1 01 1 14 S 4 t li 7 17 7 1 7 1 l l I l 13 lO H lOJi 10 0 1 1 i Ml 4T 10 1 a 111 i l l 10 4 11 41 II a I li t k I U 10 11 1 M t li 8 ii J 10 17 1 Mi I j C lo ir 1 10 l 4 11 4 4t 1 17 Mi t li 4Sf 7 41 l nt 1 41 1 41 l st I 4 0 10 44 lO tl 1107 11 44 ll t f V II Um 5 4 OS J OS 7 10 7 4 I S t 00 4 lO lin l71l iH IHl U 4ll 0O4 00MO t Ot ll7 0O7 7 lil l lO ioB 0 0 0 D A A B ST I E D 4 M riaa tana Toubont Ï 10 17 l l J J ♦ Iflo d 1 10 1 17 S ii 10 1010 17 li OI l I i M a li 0 io ienB z g 01 5 lo si i ti jy f jj j i i ij fi ui iii i i M i 8 i 10 104100 ii 8 10 10 10 Al 00 AouLW I OI 8 IS 0t 10 11 10 54 11 48 18 17 i Ori ii 4 1 4 II 8 00 8 87 S7 8 111 0010 0 0 1010 4811 iTU t AaM C I 1 01 iO 10 iO 11 0 1 01 l ln 1 1 i i 4l 4 80 t II It 7 18 1 10 It 10 10 11 11 00 11 i 1 07 4 11 7e M I Mo U l Hud M4 I 7 l t 7 l F 10 1 10 M 11 M H arftal h all la a la Maaaa aifa WMa P I OI li Ot IU7 ia7 ilt 117 4 17 I Oi I li 00 4 10 7 17 1 10 I li I li lO ii lo tv laiiiian oar 4a l i Bn kala AoaWlaa M a Ctne nUa 1 1 1 I L H 1I 0 iaavaraa MO 1 17 4 11 i S7 1 41 3 S4 I OI 1 50 i 04 O I D IH I 10 17 11 00 n u u il 10 11 11 41 U 07 Vaat v I ii 7 10 7 40 i 0 4111 li 11 0 ll i i lO l lt i il 4 4i 11 St 7 111 10 11 4I teluW I 4S MO 7 81 1 51 ISO 10 00 11 80 11 1111 40 4 X IO 8 41 i On 8 18 10 7 80 8 18 40 K OO louiU 7 17 7 84 8 18 1 411 18 10 41 IMl I H l i4 I li 4 1T 4 11 i t7 7 ii 7 SI i l4 U 10 17 U IO U il J y f l 7 t il 7 IS I i0 1 4 10 11 1041 H S l 0 l iT sJoi 8 0 i i 4 4 i ii I U MS 7 l ll It OO 10 4 8 11 4 H 1 14 10 81 U ti Ii 4 1 7 4 10 14 t lO 7 01 S ii in 4 I M g 4 7 7 4 I l r iJ 7 i7 8t oo i ll ii lo i u i u il i i 40 i li ji 4i t M a i u 711 m io m u ii i I U S t I ii S i SUtm TUI Zuid Holland b j de periodieke rerkiezingen bl tt voortdareo Uit HiUingen wordt om Kemeld Kenige weken geleden kregen en paar menücben van den bnrgemeester verlol om bnn koe te laten grazen op een stnkje uitterwaard waarvan de gemeente Millmgen eigenares meent te zjn lJez personen ifln toen namens den heer Culenbrander eigenaar der vroegere heerlijkheid dadetjfk bekenrd als weidende op zijn grond naar by beweert De opgelegde boete was voor ieder persoon 50 et te tietalen op eene bepaalden dag Daar dit niet is gebenrd heelt de hoer kolenbrander de zaak aanhangig gemaakt btj de rechtbank te Arnhem en nn zal waarscbgniyk een langdnrig en kostbaar proces worden gevoerd over de vraag wie eigenaar is van het bedoelde stukje grond N E t Gemeng de Beriohten By het hevig onweder van Woensdagavond aloeg te Dordrecht de bliksem in een bovenwoning aan de Tonlunschelaan bfwuond door ds Jacob Kigemaii De bliksem vfirbrljzelde een ornament van den gevel waarvan de stokken rakelings langs den benedenbewoner die aiui d denr stond vielen goiukkig zonder hem te treden beschadigde voorts een aantal dakpannen schroeide een aantal spanten van het dak en nam verder zyn weg door het plafond der slaapkamer waarin een gaatje werd geboord Na van het behang en een waaier die aan den wand hing isen gedeelte te hebben algescheord sprong bet vnnr op een koperen roe by het raam beschadigde daar het plalond en vernielde by de denr ook oen gedeelte van het plalond Brand werd niet veroorzaakt en vai do bewoners was or op dat oogenblik toevallig niemand In bnia Te 8t Maartensdijk sloeg de bliksem by den heer Jobs Htoatjesdyk in do woonkamer waarin zich de hnisgenooten bevonden Deze ondervonden geen letsel De aangerichte schade bepaalt zich tot den scboorstoerron do voorwerpen op o tegen dien schoonttGen btTOStigd als spiegel vazen enx Te Bloomcndaal is ingebroken pp bet buitenverbiyi van djon ond rainister df n heer Borgsma öestolen zgn 4 gonden ryders een lauüUewapcn een doosje met whist een ivoren balboekic een sèvre naaldenkokor allo met goud ingelegd een zilveren theepot twee zilveren presenteertroniraols een idem aspergelepel een iiloni kroningsmedaillc twee idem medailles voorstnllimde Avondmaal en Ofleronde een model kroningsniedaille leestcommissle oen zilveren draivenschaar bonbonlepels theelepels een vaosje eensnikertang een antiek bnsje met stuivertjes Willem I en lU en zes moderne theelepels In do eergisteren gehouden algemeene ver S adering dor Ned Maatsohappy tot bev van lyverheid hield de heer mr T Nanninga Ultterdyk uit Kampen eene voordracht over de ontginning van woeste gronden w Mi I Ol 41 I ll I l t oi ia 7 iO 7 11 1 1 iwa 7 17 7 14 1 41 10 7 10 Ooad Hsordraoht Nltvvwlratk 0 p U BaNndui M BottardimD P BoUardun B lllm te Disilail M 1 41 lettsrdua B urt RottstdBin D P ltott inl m H 0 p lU Nlnimkvk HoordiMkt Ida 4 4 tl 04 I U 1 17 t 4i 1 11 0 S l 10 7 11 1 0 i l 7 7 00 7 41 1 0 I OI ll I U7 i ii 1 10 M Goad Z HiiliuiMi Uoork p Ua 8Mtan Mr Z t rd Voorbajrg Hag 7 10 Ml I IO i ii l i I 08 7 uoads Uudair Woard Utrwki Utmkt Wo Aw Old Mdt In plaats van veroordeelden op te sluiten in gevangenissen late men hen ten behoeve van de ontginning van woeste gronden in de petroleum te hebben begoten zyn vrouw had hy mishandeld en van de trappen gegooid en weer anderen vertelden dat hg het kiüapje met vitriool had begoten Jok twee occasionalberichtgevers kwamen dit verschrikkeiyke drama ons vertellen Wat er van waar was Op de Varkenmarkt woont op eene kamer zekere Vuurmans met vrouw en drie kinderen de oudste der drie is het bewuste vierjarige jongetje V maakt veel misbruik van sterkeii dronk en was ook Woensdagmiddag weer beschonken thuisgekomen Zyn vrouw moest het ontgelden hg sloeg en mishandelde haar waarop zy met twee kinderen naar beneden vluchtte V legde zich in de kamer te slapen terwgl zgn vierjarig zoontje ook in de kamer was De kleine wist Inciters in handen te krygen speelde er mee en geraakte in brand De vader werd door het geschreeuw wakker en trachtte de vlammen met een deken te blosschen hy brandde zich echter deeriyk aan beide banden De moeder was ondertnsschen naar boven geyid en slaagde erin het vuur te dooven Het kind had vreeseiyke brandwonden bekomen en werd naar bet ziekenhuis gebracht waar voor zyn leven gevreesd werd Voor het huis had zich een drom van mtoschen opgepakt dreigende en tierende één had verteld dat de vader bet Icind in brand had gestoken en een half uur later wist de halve stad het drama in de vreeseIgkste nauwkeurigheden over te vertellen Eenige politieagenten brachten den man naar het politiebureau aan de Catharynepoort het volk er achter aan de agenten hadden moeite om den man te beschermen voor de woede van de wyk Oers Het bleek dat ook hy de handen ernstig verbrand had en dat hy in het ziekenhuis moest worden verbonden Ook hierheen volgde de bende hem en tot s mans geluk was er een achterdeurtje waardoor hy kon ontkomen zonder dat het volk het bemerkte Voorloopig durft de man zich niet in Wyk vertoonen ü D STADSNIEUWS etOÜDA 13 Juli 1899 UitBbig van de overgangsexamens aan het Ujtmnasium alhier pevorderd uit I naar II M A Engels J O Hooyer A M de Lamaar J A van der Lee W de Peer J J Smolt D van Vliet Niet bevorderd 3 Uit n naar ID A Eekbof J J van der Heyden W A Hoek A van Llsendyk met herexamen i IJssel de Schepper Niet bevorderd 3 Uit ni naar IV L de Jong K Kooyman E J Wientjos met herexamen W M Swellengrebel Niet bevorderd 1 Eén leerling die verhinderd was aan het examen deel te nemen heeft vergunning van Curatoren dit na de vacontie al te leggen Uit IV naar V S H Ij J Berkelbach van der Sprenkel A R Bneno E van Pelden W Koorevoar L W van Ryn van AUcemade H A Schouten U J A de Vryer Het herexamen L vut Dantzig en J A Fokker Niet bevordera 1 4 41 4 lt I OI 5 00 t ll 41 4 40 i Oi 1 40 1 44 I II I 1 14 0l I Oi 1 14 LIS II 4 01 II 17 7 14 1 111 i 07 B A A 0 ria rwia I 4 11 4 11 t li lO li H i 47 Ot it 7 10 It 7 11 ii 40 7 1 lO U 10 48 10 ll ii I li 8 48 Uit V naar VI J W A Byisma H W Kramers H Nanning Het herexamen P an Reedt Dortland C Het en W Znydam Niet bevorderd 1 Bovenstaande opgaven zgn alphabetisch In ons vorig nummer stond opgegeven dat de leerling O D van der Laïu voorwoardelgk was toegelaten dit is ons fautief opgegeven Aon het toelatings examen voor s ryksveeartsengschool hebben o a aan de gestelde eiseben voldaan D Niebnrg van Reenwyk en J Schep van örootAmmers ScHooKHOVM Twee volontairs der In structiecompagnie alhier een hunner reeds korporaaltitulair zyn naar s Hage overgebracht om voor den krygsraad terecht te staan Zy worden verdacht voorwerpen van hun kameraden te hebben verduisterd Bevorderd tot doctor in de scheikunde de heer W van Dam adsistent aan de Eykslandbouwschool te Wageningen op proefschrift Ueber die Einwirking von Kaliumhypobromid auf Salicylamid Aan het verslag betreffende de gas fabriek der gemeente Qouda over 1898 ontleenenwg nog bet volgende JASVERBRUIK Het gasverbruik nam ia ongeveer geiyke mate toe als over 1897 hetgeen uit de volgende tabellen die een overzicht van de consnmtie geven kan blgken By den aanvang van de exploitatie van öemeentewege op 1 October 1887 waren er kaokgii i u a o 84 IK H7 il ill 08 18 701 m 1 SM ion I iwi 1701 liliBn net 8S8 iniUn 1 lts oil D 1B87 t US9 IOT 188 1 tW isao 4sa 18S1 I49 18M 587 m U i 189t 7S8 18 S III 18M MM 18 7 tSS 18 8 10 5 De 1709 gasmeters waren geplaatst voor 11266 lichten terwyi de 1451 op 31 December 1897 geplaatste meters 9942 meterlichten vertegenwoordigden De toeneming I over 1898 was dus 258 gasmeters met 1324 lAeterlichten Vervolgens waren op 31 December jl in de Oemeente in werking 16 gasmotoren met 140 paardenkracht tegen 12 motoren met lUl i paardenkracht in 1897 Over alle in de emeente gepbiatste gasmeters met uitzondering van de fabriek bedroeg het gasverbruik Voor nAtn davlsiadcB 30162 H 30742 31692 30470 27856 28748 29BS6 32390 33144 35650 37186 42242 Voor wlifhbag 116988 H 100386 90074 74944 58465 53444 56478 75346 86175 114057 129649 147479 24696 26942 42966 52031 78407 712566 M 389818 H 1 102384 M 0 1 17 l ii 10 11 10 17 11 11 10 10 10 17 10 14 10 11 10 40 7 1 I OS 1 10 1 17 I ll 10 47 10 11 8 10 U 4I S HolludHbt Spoor 7 4 i t i 1 08 10 11 lO Ii i il 17 17 1 41 41 i lt l iO 10 4 in Jan 868 2 i Febr 69643 Mrt 58382 April 44474 Mei 30609 Juni Juli Aug Sept Oct Nov Dec 105237 a s u3t CR Xt 00COtr5O M gl rftllRfl § 1 o r t 1 Cfl CQ i M HUBFKltRIBfr a 1 3saoOia3oou fi S £ S o25 3 oi0 o aocooj a0Ö3 O3Oï OïC3 3535000000000000000000 Wederom was dus de vooruitgang in bet gasverbruik zeer aanzieniyk het verbruik van lichtgas nam toe met 59066 M of 9 pet en dat van dag ot kookgas gas voor andere doeleinden dan verlichting aangewend met 107666 M o 38 1 pet De gaspryzen bleven onveranderd 6 en 4 cent Het gas geleverd in alle openbare gebonwen en scholen van de Qemeente alsmede in het iast of Ziekenhuis wordt krachtens Raadsbesluit van 25 Februari 1898 sedert 1 April van dat jaar door de fabriek om niet verstrekt STRAATVERLICHTING Het aantal lantarens voor de straatverlichting op 1 Januari 342 bedragende vermeerderde in den loop van het jaar met 15 zoodat op 31 December jl 357 lantarens dienst deden waarvan 217 den ganschen nacht door brandden zoogenaamde doorbranders waren en 140 met zonsondergang ontstoken en te middemachtegebinscht werden Het de verandering van de oude branders in gasgloeilichtbranders werd voortgegaan met bet gevolg dat onderscheidene lantarens van de laatstgenoemde branders werden voorzien en thans niet enkel do hoofdstraten maar ook andere minder drukke of belangryke straten met gasgloeilicht verlicht worden De hoeveelheid gas voor de straatverlichting gebruikt bedroeg in Januari 22274 M Februari 17986 Maart 16600 April 13096 Mei 11028 Juni 9174 Juli 10402 Augustus 13042 September 15300 October 18912 November 21010 December 23242 Totaal 192066 H Het totaal verbruik was dns 129 U meer dan over 1897 toen het 191936 M bedroeg GASPRODUCTIE De fabriek produceerde over 1898 in Jannari 166340 M Februari 134670 Maart 127430 April 97990 a m 80420 Jtad 70290 JnH 75200 Augustus 95480 September 108080 October 142000 November 161760 December 179700 Totaal 1 439360 M Daarvoor werden gebruikt 65201 H L Dnitsche steenkolen met 71 H L Connelkolen te zamen dus 65272 H L of 6 221 760 K 6 Het rendement was wederom iets lager dan bi bet jaar te voren Het bedroeg 22 M per H L ol 27 5 H per 100 K G In 1897 waren deze cyfers 22 6 en 28 2 H en in 1896 24 7 en 1 8 M De 65272 HX verbruikte teenkolen leverden 822 t01 L cokes Op 1 Jan was nog in magazyn voorradig 1034 83284 H L cokes Hiervantwerden gebruikt voor de vuren in deovens 20951 H L voor de vurend stoomketels 4250 in de caloril res j en de anunoniak fabriek 1628 Verkocht ijn f als cokes 48641 ala gruis 7814 W 8S284 Op 31 Deo jl was deToomad NiUL 1 HX steenkolen leverde 1 36 H L cokes op Voor d distillatie van 100 K O kolen had men 15 6 K G cokes als brandstof noodig voor welke berekening men aanneemt dat 1 H L steenkolen 80 K G weegt en 1 H L cokes 40 K G GASVKRLIES De gasproductie over het geheele jaar bedroeg zooals wj boven gezien hebben 1 439 360 H Daarvan werd afgeleverd aan diverse verbmikers voor verlichting 712566 M aan diverse verbruikers voor andere doeleinden 389818 aan de Gemeente voorde straatverlicht 192065 aan de fabriek vooreigen gebruik 42460 1 336 909 zoodat als verliet kan worden aangemerkt 102461 M zynde 7 1 pt t van de productie In 1888 werd als verlies opgeteekend 15 6 p 3t in 1889 10 6 pCt 1890 8 8 1891 11 2 1892 10 4 1893 10 9 1894 10 4 1896 9 06 1896 10 1897 8 1898 7 1 Hierby dient te worden opgemerkt dat de drukking zeer boog was Da avonddrnk was nameiyk 75 m H en de nachtdruk 30 m M terwyi de dagdrukking ten gerieve van de kook of daggasverbruikers op 35 k 40m M moest worden gehouden KOÜLTEER De voorraad op 1 Jannari bedroeg 3400 Liter In 1898 werd geproduceerd 209798 213198 Liter Verkocht werd eene hoeveelheid van 192198 zoodat op 31 December jl nog in voorraad was 21000 Liter De Haatschappy tot bereiding van koolteerprodncten te Krimpen a d IJsel was ook dit jaar van 1 Juni af afneemster in het groot en wol tot den prjs van f 1 388 per H L De aflevering geschiedde direct uit den put in de stoomboot door middel van eene 5 zuigbnis Het lastige pn veel arbeidsloon vorderende vullen van vaten was dns niet meer noodig AHHONIAK Voor het ammoniakzout konden dit jaar betere prgzen gemaakt worden dan ui 1897 de prflzen waren stygende en klommen van f 9 50 tot f 11 13 per 100 K O Er werden wederom vier partyen verkocht nameiyk in Haart 10000 K U voor f 1087 Juni 10000 1060 September 10000 1176 December 21000 2865 61000 K J f 5677 De gemiddelde opbrengst was dus f 11 13 per 10 1 K Ö De in magazgn aanwezige voorraad die op 1 Januari 4000 K Q bedroeg was op het einde van het jaar nihil evenzoo de voorraad ammoniakwater waarvan by den aanvang van het jaar eene hoeveelheid van 125000 Liter p de fabriek gevonden werd De zoutproductie was alleszins voldoende STEENKOLEN De levering van de steenkolen geschiedde tot den 1 September 1898 door den Heer Johan Eigeman te Dordrecht voor den prjs van 51 24 cent per H L uit de myn ünser Fritz In Hei 1898 werd een nieuw contract met genoemden leverancier gesloten waarby deze zich verbond om gedurende 3 achtereenuiV gende jaren 1 Inll 1898 tot 30 Juni 1901 aan de fabriek de benoodigde steenkolen te leveren en wel uit de mfln Unser Fritz voor 68 6 en uit de myn Mout Cénis voor 56 cent per H L De voorraad steenkolen bedroeg op 1 Januari 1774H L Duitschekolen Gedurende het jaar werdenaangevoerd 64868 en 125 Cannel Totaal 66767J L Daarvan werden gebruikt 65272 zoodat op 31 December in magazyn was 1495 H L ZUIVEHING De zuiveringstoestellen voldeden na de belangryke uitbreidiag die zy in 1897 hadden ondergaan zeer goed Eet werken met een vorstvry in een gebouwtje geplaatsten condenor met washer gaf uitstekende re snltatp De regeneratie in situ beantwoordde volkomen aan de verwachting en voor het 1 afgewerkte Mr oxyde konden flinke pryzen bedongen worden PERS ONEEL IS de behandeling der begrooting voor 1899 werd besloten tot de aanstelling van een tweeden Klerk op het kantoor der fabriek en zulks omdat de werkzaamheden door het zoozeer toegenomen debiet belangryk waren vermeerderd Als zoodanig werd met ingang van 1 Januari 1899 op een jaarwe le van f 350 benoemd J de Rek die sis flttorshelper vervangen werd door B Kwakemaat wiens weekloon is bepaald op I 3 De wekeiyksche bezoldiging van de lantarepopstekers die vroeger f hXiO bedroeg is Wdert 1 Hei 1898 p f 4 50 gebracht op rood van het feit dat hunne werkzaamheden aanmerkeiyk verminderd zyn doordien het schoonhouden of poetsen der lantarens die au gloeihcht bronders zgn voorzien opgedfagen werd aan dan aannemer van bet onderhoud van die branders Aadere veranderingen kwamen niet voor Het personeel der fabriek kreeg zoowel in den zomer als in den winter des Zondags züo eel mogciyk vrjaf Kon de vrge dag niet op een Zondag vallen dan werd opeen werkdag voriot gegeven Van de vrye dagen werd aanteekening gehouden De exploitatie der fabriek leverde ookdit jaar weder zeer gunstige resultaten op yÜi nadere toelichting daarvan zy hier no i volgende gemold Volgens de balans op 31 December 1897 was de schuld der fabriek aan de Gemeente per resto groot f 54460 De schuld werd in 1898 vermeerderd met 70540 f 125000 In 1898 werd daarvan afgelost 11000 zoodat de gemeente op de balans van 31 December 1898 isgecrediteerd voor f 114000 Vervolgens werd op de balans van 31 December 1897 als saldo winst gebracht oen poot van f 17530 41 Volgens de Winst en Verliesrekeiiing is over 1898 eene winst gemaakt van 16046 75 t 38676 16 van wdk bedrag moet worden afgetrokken do hierboven vermelde aflossing van 11000 4P Als saldo winst biytt dus op de balans voor 1898 f 22676 16 VEKHCHEIDENHKID Een minder prettig hnireiyksreisje maakte gisteren een der echtgenooten vnn een juist getrouwd paartje te Zon by Eindhoven Kerstversch door don huwelijksband verbonden werden zy by de komst van het raadhuis door de politie opgewacht die den man inrekende verdacht een party eikenschors te hebben ontvreemd Hy werd gevankeiyk naar Eindhoven gevoerd t In 1798 vestigde zich te Oosterhout een uit Zwitserland onv politieke redenen uitgeweken magistraat die twee jaar later huwde Van zyn acht kinderen traden er vyf in den echt en hun kinderen voor zoover zy nog leven zyn thans reeds grootouders Een van deze kleinkinderen een lid van den gemeenteraad in een der hoofdsteden van ons land stelde een onderzoek in naar den toenmaligen stand vui zfn voorvaderen en kwam tot d veislende ontdekking dat dozen tot den ovMn adel behoorden Als wettige nakomelingen heMcn de leden dor Nedorlandsche vertakking nu het oude familiewapen aangenomen en thans is men bezig aanspraken te doen gelde op een jialatenschap van byna vier millioen gulden De meeste nakomelingen hi£r te lande zyn in zeer gunstige conditien doch gebruiken kan men zoo n sommetje altgd 1 Dinsdag middag kwam te Amsterdam weer eens een dolleman boven op een wiel iq woeste vaart de Harnixstraat uit het Leidscheplein oprgden Het groote snelheid vloog hy tegen een tramkoetsier aan met het gevolg dat de koetsier een bejaard man de fletsryder en zgn machine onder het paard kwamen te liggen De flets is er t slechtst afgekomen ze was zwaar beschadwt de koetsier kwam gelukkig met denscjPk vrg en de dolleman met eenige kneuzingen BurgerlUkie Sta a d Hoordrecbt OVERLEDEN C J van Genneken 18 d C B Hoogendoorn 1 m ONDERTROUWD B Boere wedr OW en J Hnurman wed 62 j N Kastfeiyii 34 j en M H van de Werker 21 j rrkn 14 8 lOlf l JULI I Yikn Si kn Hsmuiis 0 t N l W 8 i I 14 11 dito ilito dili i I diio dilo dilo 8 UiiHata OU OoutU llll SI I lTAUl IiinikrgTiii l8 l iOonma OU id ptar 1181 tdito ia nliN 1888 1 FoMnsAl OU mat Mupon 8 dito Unkal I jt liV 10S il l lOi 101 loiv 101 i 741 107 103 t iOt I54V i V RnauilD Obl BiaDenl 18 4 4 dito Omona 1880 4 dito bij ItothL 188 4 dito hy Hop 18111 0 4 dito in goud leeo IIIS 8 dito dito dito 1884 i SrASil Parpot aohnld 1181 4 Tvuilj Qopr Couir law 18 0 4 Q C Ifooing aoria D iae JMam aoria C Zoiu R p obl 18111 iHliioo Ubl Biiit aoh 18 0 8 Vminiiu Obl 4 oobop 1881 AKniaoui Obligatie 1118 8 KoTTnUAH Blad Imii 11 4 i NlD N ktt H nctel f uod Ar ü l h Tab Mï C rlillc t n MiM laeh ppu dito Arn HTpotbeekb paudbr 4 OuU M lier Voratenl uod Or Hvpotbwkb pudbr 8 i Nwln Liidai he bank uad Nad Hnndalmutaob dilo N W k Pm llïp b ptiiilbr S ióö Bolt Hjoolheekh pmilbr S l 100 tltr Ujrpotheelib dito S i liVi OwriKB ü let Ho g bMk uad BraL Hjpotbeekbuik paudb 4 Amiiiu Kqnl h poth pulb i 0 lOOt t 180 t Mu L O Pr Urn ran I Nio HoU U 8poarw My aDd U ly Hij lot Kipl a Bt Spir aaod UINad Iiid Spoürwegai aand i 110 Nad Zuid Ah Bpm uod I ili dilo dito dito 1811 duo i iTAUsSpoor 1887 lt A Kobl Zaid tul 8p mU A H obl I Hoi W raoh o Woan und 4 Boil Or Ruia Bpw Mtj obl 4 U lllsolia dilo uod FuM dito und i Utng Iloabr dit uwl t lOt dilo dito obii 4 i r1r AliniXA Oent Pu 8p M j obl gi iS I S l Okio k Nortli W pr O uod 144 V dilo dilo Wio BI I tor obl 7 1 1401 Oaoaar k Kis Or Bpni earL 11 lil Illinoié Centr 1 obl m goad 4 I 04 Loiliav kNa bfilllOn v uDfl If i UV 4i Meiiro N Spar H Ig hyp o lOt HIaa Kuau V 4pCl pre a nd 1 14 N rorkOiilaiokWM uiid I IV y dito P III1 Ohio obl I Ongoo Cdif I bjrp in gond 5 81 P iil Hinn kHuil ob Un Pm Hoof Inn obig t dilo dito Lino Ooi I k p O 5 I8V 1 100 107 ooy 100 100 iiiV Qakaua lao South Oben r iiil Vis O Rillir kNB Ioh d o ü Amitord Omyibua My und Rotlflrd Tr miret Uuta uiid Niu 8ud Amatordam uod I Bt Boilardam und 8 Biuin 8lad AniwerpaD 18871 8ud BruBaai 1888 i Hox Thaiu Soaulli Oc aaUoh 4 Ooarin StuulMoig 1880 i K K Ooal B Ct 18801 Spuu gud Mwlrid I 1188 NlD Trr B r Arh 8 ioel Mrt tv 11 b OPRUIillll G van He lïog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Pryzen ADVERTENTIEN Ondergeteokende betuigt zyn vricndeiyken dank aan allen die hem hun belangstelling toonden in zyne benoeming tot Lid van den öemeeateroad L C Dl LANG B P VAN WIJNGAARDEN COIFPEUa SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEEEEN