Goudsche Courant, maandag 17 juli 1899

38ste Jaargang Mtfandag 17 Juli 1899 fiOUDSCHE COURANT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hddeltoe Sclioöl Handel en m H4A Administratie Birentotraal 49 Oommiinte van Tomtteht dt Heeren Mr M 1 M KOLKMAN lid der TweedeKamer 1 Jhr Mr A DE HAVOKNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTKRSEN lid der Tweede Kamer L I I L DKRAM Mr W DE RIDDKK Directeur der Haagsclie Bank H P DE SWART Honthandelaar UdderKamer van Koophandel co Fabrieken te j 8 Oravenkage I OpeniDg 1 September 1899 Voorhm tiMende éfnjnHge eurmu 1 Toor jungi nN vuii uniHtrcrks l j jaar TtmelaHgeeurauM tot opleiding oor I den Handel en tutte h drteiiarigi zie I ProHpeetnti voor enkele Sktiamen 1 cur I ling insal Ambtenaar bS de Jerae nte 1 AdminïHtratie of aan de regeeringH Ueparte I menten I Voorbereiding voor de Hudie van j A yotariaat I Jlgemeene ontivlkkeling 1 Spreeknrcn den Hang aan bovenntaand 1 adreu WoensdagM en ïCat r 1 dags van i L i anr I Dordrecht Singel 11 de overige dagen 1 ProBpoctus veratrckt gaarne I Vi DincUmr f TVJIfUVAJ than mig Leeraar aan H B 8 en Gymn te DOKDKBCIIT I BEBICHT TOOK 1 1 SCHE EPVA ART De lEüKl UTEERDE KTATKN der Provineio ZUIDHOLLAND maken bekend dat bd de in uitvoering zjndo werken tot vcrbreeding van den Itljn in de kom van AlfeH Anrlandereeen baggerwerketi noodig tjn leugeeolge mmitvam t Hehmeptnarl m m dan eentg op nMoimI mat onéeretHden Ubaviuiiiaup den l ali 1M9 De Ocdopnteorde Staten voonfocmd FOCK Voorzitter V TAVyNRAAT GrlMor A SLEGT beveelt lich UB tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood MM eent de KM NIBOWB HAYKN 28 Mr Bekroond op de Interoationale Tentoonatelling van liikkerj Maalderjj en Kookkamt te t lframnhag met een diplom Vergald Zilvemn Medaille FUIKEOUDK 1 2 A HCHIEOAMMEH BENEVEE Morki Verkriiabwr Imi M PEETERS Jz HB 1 luwiji M eolitlwid it cachet o kurk iteedi voor Ulkntti f iienveadeniieWBderlfiran TE HUUE TERSTOND OfF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 CHltPAM p HOPPB OeoombiDMTde iatdhr eEHEEsnaicBTue ioor plaatei kmM mi water Ikkt Ineht enz Hl ODderi b hAiitiehng van xe ÜWllekleB verzwikVingeo all gevolg van lottbaodigc leefwijze of jeugdige buitetnportghedcn hoofil en rugliiilen SleeklKlit mutItHea iletkle M lmeaclK tlekteu 4 r ttcfwluellag IwrMIUdni rkeumllMiu Xuehiai vlechten en huidzieklen Billipi petition Externe behandeling in tpeciale gevallen PrMfeetu op unvrage gnrtlf en fraaec Saaatohum Are tsburgli I VWRBURU bij Den Haag aan de Geettbnig EERSTE lEDSRLAHDSCHE BUUELFABRIH D r M ar B BUB0KB8 DEVENTEK Model A zonder rem en i berraen t 87 50 Model i met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RDWIEL 160 OKWONE ACATENBS X55 LUXE ACJATkNE 180 P 8 DAMES KETTINöblJWIELEN op alle prijzen i 5 hooger VertM f iiwi onlii er J C DIRUITEB Gtoéi R klWuMaOUt 4ll Een ware Schal Toor de 0D elnkkitfe ilachtoffsra der 7je U faeTlekking Onaaie en gehtf me tiitaf ttingen ia het beroemde werk Dr Retau R Delftsc heSlaolie z RLFIVEWA niXC HollMidBche ait ATe luet 27 tb PruR 2 galden lei r di mui de Terschrikkelgke geTolgen van dese ondejtgd l dt moet het leuD de oprechte iMnng die het geaft redt jurlqkii dnicend vtut eeu ukeren dood Te Terkrggen bg heUVerlagt Hftguin te Leijpsig Neaiaukt 34 fruDO tegen tnaending fan het bedrag k in poeUegeli en ia eiken boek I in HoUand Q eexa toetex adres voor alle soorten S 5 HOEN WERKals het Noordbraknikh kkm es Uarzegnnjazijn KLEI WEU E 0 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatlBn en aangemeten werk Stollwerck sclie Qorstbonbons geUirioeerd na Toonohrift van den hoo nnivcniWte PnC Mm Hofrwl Dr H toM Bonn i U sedert 60 Jarra b Tenacfabaid middel gen hoaptan heewUieid en undoeniilg i ër ademingslorgaaeo nititmkaide diaoateo bewezen Bij ipoedigo afvimeling tan warme en koude lacht is t bijzonder ubevclen ardig oen bonbai te gebruiken Verpakking Oeele ptkjee k 2S cent I Alom verkrijgbur i m mm Wilt o prettig en goedkoop njjdenf Koop dan een ♦ S T 2R Deze Egwiele i z a fraai en soUde en worden op maat gebouwd ran af ftft 1 jaar degelgke garantie Rover Vlclor Surprise Malador en alle andere Rijwielen tüt niter t concarreerende prgzen HETTINGLOOZR RIJTWIELENI Baime kenze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIB 65 eent per bus van 1 K G Honds BUwlelhenteller 1ste Klasse W I D VA RIJWE AM Veerslal Gouda 1 r JAASLUSSGIE TESLOTINQ BBL BU GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOENSDAG l80CT0BERenflpVRIJDAG20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bil plaatsing der Loten zal de Iste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verljfijgbaar tegeu ƒ 1 hel l ol H voor f 10 bij A BRU ÜMAI en Zn Jmaatmékaniag met rood Jettermt Z et roorai op d LANGE TI EN DEWEG Maataehapp tot ExpUittalie van de rietoHa BroiVf Kanttor toor SederUuuL Boompjeê éO Botterdam Indien gy niet wilt hoestea gebruikt de allervrege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig ExtraGt mmM uit lie Koninklijke 8toomi briek De Honingbloem an H W VAl SCHAIR Co D en Haag HolltwriMicierg VAN 80HAIK Co S Heliantbe i het bwte middel dar woraUl VAJ 8CHAIK Co S Mellanthe gm e t Kinkhoott tr VAN 8CHAIK ft Co s MellAntbe goneett zoowel oud U jon VAN SCHAIK Co s BleUanthe nmf in geeu Uuitgorin ontbftkeDi VAN SCHAIK ft CO B Meliaatbe stuit voortdurend onder Scheikundig toenoht VAN BOHAIK ft Oo s neliantlie helft onherroepelijk VAN SCffAIK ft Co s HtóHanthe i bakrooad met Eerediploma t VAN aCOAIK Co 8 MellantliB i bekroond met Goud VAN SCHAIK Co 8 MeliantEe 1 bekroond mot zil er VAN SCHAIK ft C0 8 Mellanthe v rkrüabwir m flaeom van 40 Cta tTO em f bs Firm WOLt F Co We th v n 198 flouda ü MlBBISa Kleiweg E 100 Gouda K H va MILD Ve rrtal B 126 te Gotda A BüDMAN Motrdrtcht i C RATKLAND Botk hp B V WIJK OutUuaifr M KOLKMAN WaddóxMm H ROLLMAN Bodegravtn PINKSE Nieuwerhrk a d IJul W J VA DAM Uamlruht A N VAK ZBSSEN Ic nAotwn Patetit H Stollen Rn IIP UUtM M iiisui mi uciellrilini ntmun t iie iini HI lni ii Jf o iMMt l l tmm Uêrnttt fHt a li 0 Der tra BrMg m imre iW n H tt ii No 7940 if Bullenlandscb Overzictal De revue te Parjs is zonder voorvallen van beteekenis alg eloopen President Loubet werd zeer toegejuicht behoudens eenige kreten van Panama welke een tiental arrestaties noodzakelp maakten Aan Marchand werd een ovatie gebracht V Chamberlain heelt Woensdag aan deTransvaalsche regeering geseind om een afschrilt te vragen van het kiesrecht ontwerp benevens een nadere verklaring van enkele artikelen Hij gal voorts te kennen dat als met het ontwerp bedoeld werd een schikking tot stand te brengen de behanilciing in den Volksriiad zou kunnen worden uitgesteld totdat hj de w et bestudeerd had Naar men meent antwoordde de Transvaalscho regeering dat de behandeling thans aan den gang was en niet gestaakt kon worden maar dat mochten er opmerkingen in vriendschappelijken zin door de Engelsche regeering gemaakt worden de Transvaalsche bereid was die te vernemen De Volksraad heeft heden artt 1 ep 2 van het kiesrecht ontwerp in geheime vergadering aangenoUien Geiyk te verwachten was verklaart deimperialistische pers te Londen meerendeelshet jongste Transvaalsche kiesrechtvoorstelgeheel onvoldoende De imperialistische bladen aan de Kaap gaan nog verder De CapeTimes noemt bet t snoodste wetsontwerp ooitdoor een menschenbrein ontworpen om burgers te verhinderen mee te stemmen DeArgus bestempelt het wetsontwerp met dennaam van tastbaar boerenbedrog Middelerwyi praten de Engelschen van het Kaapscheparlement er va Schreiner in staat vanbeschuldiging te stellen en van Miloer s planom ontslag te nemen en te repatrieeren als Chamberlain hem niet onvotirwaanlelijk steunt De Standard verneemt uit lohanneaburg De Schotten op den Hand hebben een resolutie aangenomen en naar Engeland gezonden alwijzend Sir T Sivewright s verklaringdat het laatste kiesrechtvoorstel bevredigend is Het Nowojo Wremja noemt de ontmoetingte Bergen een blijde veel beteekenende gebeurtenis Deze politieke gebeurtenis heeftzegt het blad voor de Russische diplomatienists verrassends gehad integendeel deze heeft aan haar verwezenlijking niet weinig moeite besteed In een terugblik vertelt het Nowo Wremjadan 4at de Fdansche schepen indertijd alleen tengevolge van de overreding 1 yan Rusland en in zekeren zin op sleeptouw van de Russische vloot op het feest te Kiel iiJB gekomen Met groote bereidwilligheid maar zich toch steeds dicht biJ zfln Russische kameraden houdende is daarna ook een Franseh schip verschenen op den vlootschouw ter eere Van het regceringsjufcileum van koningin Victoria Da en bg latere ontmoetingen hebben zich de Franscho officieren ge end ann het erkeer met de Duitschers en zoo ts het mettertjd tot de begroeting te Bergen gekomen In eeu deel van de Fransche FEVÏLLElOni tfiedeoksekTiflen v n ees Gelaluoeker AirmBAL DE VONDELING Naar hll Franick Dooa W NinTER Het tató De Dri Gratiün was in waarheid een riool een Vergaarbak van levend atval een toevluchtsoord voor alle schandelijte rtttochten Op het oogenbli k dat wij binnentreden in het achterlokaal 3iedt het een schouwspel op als altijd een Agwerpig vierkante ruimte in het midden aarWn e n billard met verschoten lakep en door spelers en toekijkers omringd Langs de wanden die in vakken zijn afgedeeld welke vakken met landschappen of iets van dien aard fancUMSrd rijn tafeltjes Elk dezer tafeltjes is bezet de mcesten met kaartspelers anderen met lieden in staat van volslagen dronkenschap die roet hoogrood laat verwaide haren onbevallige l wegingen en uitpuilende oogen onzinnige liederen brullen of enkel de melodién er van uit ooten En ten slotte zijn een paar der tafeltjes bezet door personen die blijkbaar ernstige zaken verhandelen die met de ellebogen op de tafel het hoofd voorovergebogen bijna in eikaars oor spreken en wier blikken voortdurend rondzwerven terwijl ze telkens hun gesprek onderbreken en in geSuit oC gelang doen overgaan wanneer pers wekte de gebeurtenis een zekere vei bazing ofschoon zjj in werkelijkheid lang was voorbereid In Frankrijk is geen ernstig protest gehoord trouwens dit zou minder gelegen zyn geweest daar de zaak gebeurd en de teerling geworpen was V Eergisteren is te Brussel de eerste bijeenkomst gehouden van de Kamercommisiiie voor de kiesrecht voorstellen In die commissie zitten tien clericalen twee vrijzinnigen en drie socialisten Voorzitter van de commissie is de voorzitter der Kamer de heer Beemaert Overeenstemming tusschen de leden bestaat slechts over één punt de nieuwe kieswet moet een einde maken aan den strijd die in de laatste weken zulk een heftig karakter aannam De meeningen echter over de beste wijze om den strjd te beëindigen zijn zeer verschillend Sommigen zien de oplossing in invoering van enkelvoudige districten anderen ivaii meervoudige districten Een derde wil enkelvoudige districten bobben voor den Senaat en twee afgevaardigden per district doen kiezen voor de Kamer Velen zgn voor de invoering van evenredige vertegenwoordiging anderen zijn daar streng tegen De socialisten willen vooraf wel eens de meeuing der kiezers vernemen hetzij door een referendum en zoo dat mogelijk is door ontbindin£ der Kamer en nieuwe verkiezingen De socialisten ijn voorts voor groote kiesdistricten liefst de thans bestaande provinciën en invoering van het VP i i l kiesrecht Zy vreezen dat 4 0 indeeling van het land in kleine districten 152 of 76 naar den wensch van Woeste of van Bosseeaw aanleiding zal geven tot toepassing der bekende kiesgeometrie waardoor het land ZÖ6 zal verdeeld worden dat de vrïzinnigen overal in de minderheid moeten lilijve En ten slotte verlangen zij de afschaffing van de tweede stem die zij als in strijd met het beginsel van algemeen kiesrecht beschouwen Verspreide Berichten Frankrijk De Eiffeltoren slingert Het is een algemeen bekend verschynsel dat de spitsen van steonen torens voortdurend een slingerende beweging uitvoeren Hoc groot de slingeringen van özeren torenpuntcn zjn heeft majoor Bassot thans op den Eiffeltüren te Parys onderzocht Als resultaat van zyn metingen heeft hy de Académie medegedeeld dat de weg dijn de spits van den Eifieltoren van zonsopgang tp zonsondergang aflegt de vry aanzieniyke lengte van 20 centimeters heeft Majoor Bassot mepnt dat de oorzaak van deze sterk slingerende beweging gelegen is in de uitzetting en inkrimping der geweldige yzermassa tengevolge van dctempemtunrveranderingon Hy heeft berekend dat de punt van den Eiffeltoren sedert het bestaan van dit bouwwerk in deze slingerende bowe een der spelers op het billard gedwongen is z n stoot in hnn nabijheid te doen of wanneer een nieuw aangekomene of een vertrekkende hen passeert Aan een der tafeltjes zaten twee personen waar van de eene ons geen onbekende is het is George de livreiknecht van den markies Hektor de Chateaudieu Het zal wel nietfnoo ig zijn aan te merken dat hij thans zijn livrei niet droeg De man die tegenover hem zat een man van naar gisting dertig jaren droeg in alles zoowel in zijn voorkomen zijn houding als in zijn Weeding het stempel van den mistladiger Zijn magere kaken spraken van moordlust de beweegbare spieren op zijn wangen verrieden dorst naar bloed In zijn oogen las men dat hij een misdadiger was om de misdaad zelve dat hij behoefte had aan de jnisdaad De beide mannen spraken niet veel maar wat ze zeiden werd Haisterend gedaan George de livreiknecht trommelde met de vingers van zijn rechterhand op ds tafel liet zijn bukken door de zaai weiden en keek nu en da i terloops zijn gezel aan Deze zat in gedachten verdiept dronk nu en dan half werktuigClijk uit zijn glas blies dikke wolken uit zijn pijp en staarde strak voor zich W t denk je er lang over Peau d Anguille staat het je niet bijzonder aan Wat niet Natuurlijk spreek ik van het voorstel flat ik je zooeveli gedaan heb D at sit ik jttiit om na te lenken ging een afstand heelt afgelegd van twee kilometers HOKOARMK In Mosca in het komitaat Komorn moeten onmenscheiyke dmgen zjjn gebeurd Hel gemeentebestuur heeft zegt men drie mannen en drie vrou u die verdacht werden van inbraak in de gemeentekas laten folteren omdat ze niet bekenden Het had ze met glooiende stokken laten slaan spiritusvlammen ouder hun voeten laten zetten eu scherpe messen onder hun nagels laten steken En eenige ledon van het bestnsr woonduu dat afgrii eiyke tooncel by De zes oiigelukkigen bekenden echter niet en h t bleek later dat ze volmaakt onschuldig Iraren doordat de inbreker zichzelf aangil Het openbaar ministerie heelt het geheele gemeeutebestuar in staat van beschuldiging Ort oen vraag vau Pichler in den Rijksdag antwoordde Szell gisteren dat indion het alschuweiyke verhaal waar bleek de BchuMigen zoo streng mogeiyk zouden worden gestrall BINNENLAND Zooals men weet bevattt Het Centrum hot bericht dat do heer Gerritsen do hand zon gehad bobben in de verkiezbig te Maastricht door een verkiezingsblnd te hslpen edige ren Uit Londen scluöft de heer G nu aan d N R C Ik laat in t midden ol Baart sociaaldemocraat is Toen ik hom het laatst sprak eenige jaren oleden tydens de werkstaking by Regout verzekerde hy my de soc dem beginselen niet te zyn toegedaan Doch wat ik gaarne wild constateerep is dit 4 dat ik reeds eenige weken in Engeland vertoef 2o dkt ik in geen Dj aar te Valkenburg ben geweest 3o dat ik myn vélouipède in myn woning te Amsterdam heb achtergelaten 4o dat ik noch aan de voorbereiding noch aan de verkifzingen zelf voor den gemeenteraad heb deelgenomen en Ao dat ik heden voor het eerst verifttm dat S Baart candidaat was voor den gemeenteraad te Maastricht öcslep Staten van Znid Holland hebben indertyd het beroep gegrond verklaard door een aantal Delftsche forensen bij dit college ingesteld togen hun aanslag in de belastingen der gemeente Delft Die uitspraak was voor sommigen gegrond op de overweging dat niet wordt bijgedragen in de belasting door hen die ter waarneming eener openbare betrekking tgdeiyk buiten de gemeente waar zy hun hoofdverbiyf hebben vertoeven en voor anderen dat hunne dienstbetrekking er niet eene is als de wet voor de belastingplichtigheid bedoelt Omdat hier principieele beslissingen zön genomen zouden natuuriyk evenzeer de reclames zyn toegewezen voor de anderen die En f Ja juist als ik dat zelf wist dan zou jij het ook al weten Kom geet mij antwoord Ik zou graag willen weten waaraan ik me te houden heb Ik ook Ik wil me ook graag zoo bep iald mogelijk uitdrukken En dat juist valt me zoo moeilijk als ik antiioord wat ik denk Laat maar eens hooren Dan zal je toestemmen dat je nog niet weet waar je je aan te houden hebt want het antwoord zou moeten luiden ja en neen Hoe dat De zaak staat me wel aan en zie ik er niets in om ze at te slaan de prijs die men er voor over heeft doet juist het omgekeerde Dat is toch erg onredelijk Is het onredelijk zich fe laten betalen als men werkt Een mooie geschiedenis I Maar je wordt toch betaald Mij dunkt dat tien louis ee mooie som is Dat mag denken wie het wil man maar als ik zelf het niet denk dan komt er niet van En het is hier zoo gesteld ik denk niet dat het billijk betaald is Niet i V lstrekt niet Ik kan in denzeWen tijd hetzelfde en nog meer maken op heel w t gemak kelijker manier En wat hadt gij dan gedacht Vijf en twintig louis Maar dat is immers tt dwaas om van te pra ten vijf en twintig Da moeten we er maar niet meer oV r praten zii h indertyd niet met hunne bezwaren tot Gedeputeerde Staten hebbeu gewend hoezeerde omstandigheden voor hen geheel geljik ijn Het komt nu B en W voor dat allen golykeiyk moeten behandeld worden en liJ stollen daarom aan den raad voor de hydragen van de uitwonende docenten geen gemeenteambtenaren zünde predikanten en olflcieren to restituoeron In don Schiedamschen Raad deelde gisteren de voorzitter mede dat overeenkomstig H Raad besluit vun 2li luli jl IIH HM waren uitgenoodigd ook Schiedam met eeu bezoek te vereeren eu dat bericht was ontvangen dat HU MM verhinderd dit jaar die uitnoodiging aan te nemen een volgend jaardegemoenteofHeieel wenschen te bezoeken Te Schiedam hoopt Johannes van de Water vleeschhouwer van beroep den lóen Augustus iVfgn honderdsten verjaardag te vieren Eten drinken en slapen laten niets te weiischen over By het slachten van zyne runderen verricht hij nog steeds hot voornaamste werk zyn gezicht en zQu gehoor zQn nog byzonder goed lezen en achryven Atsfl hy zonder bril Genienjjile Berichten Uit Amsterdam meldt men Gisterenmiddag is in de l ieter Vlamingstraat oen brutale diefstal gepleegd Zekere juffrouw B honende op eene eerste étage vond omstroeks half zeven met haar zoontje thuis hoineiulo de deur van hare kamer geopend Op hetzelfde oogenblik zag haar zoontje iemand met een kistje onder don arm de trap afstormen De benedenhnren zagen ook dezen man maar een kwtiad vermoeden hebbende lietbn zg hem ongehinderd gaan By onderzoek bleek dat hy in de woning van juffrouw B had huis gehouden Er is echter maar weinig ontvreemd behalve eonig geld bevatte het kistju huofdzakeiyk linnengoed en nit een lade van een kast heeft de dief een Jpisdaalder meegenom Te Enkhnizen heeft de 100 jarlge heer J de Graaft op het stadhuis zyn stom uitgebracht by de verkiezing van raadsleden Te Hamburg zyn gisterenochtond negen zware ontploffingen geweest in het luborutorinm van een knnstvuurwerkmaker Twee loodsen zyn vernield De schade is zeer groot maar menschen zgn er niot by omgekomen De Paris hot groote Amcrikaansche stoomschip dat zoolang op de Manacles kllppen vasti ezeten heeft is nu veilig Falmouth binnengesleept De assuradeuren kunnen nu een deel van hun schade teragkiH gen Het is een Hamburgscbe firma die het schip vlot heeft gekregen en de Engebiche bladen zyn VIjt en twintig louis dat it toch immersveel te veel veel Ie veel Dan uil afgeloopeii Peau d Anguille ge zijt onvertumlig je zult nooit fortuin maken je stoot veel te lirhtvsardig een mooie gelegenheid van je af je zult nooit fortuin maken Des te erger voor mii Kijk een hier ik zal van mijn kant wat toegeven ik ze vijftien Iir heb je mijn cijfer genoemd en daar blijl ik bij vijf en twintig o niemendal Maar f Hondt nu maar op met marenen met zeuren want ik ben zoo ko pig als een Spaanache muilezel Als je buiten me kunt als een ander je van dienst wil zijn voor dat geld oed dan scheiden we als vrienden en bedank ik je voor je traktatie Maar kan je met buiten me dan betalen wat ik vraag Daar is dus niets aan te doen i O neen Er zijn hier velen die me kennen Vraag het die ol er wat aan te doen ia George wachtte een jOOgenblik Vervolgens hervatte hij Maar als ik je dwazen eiv h inwillig dan tl je zeker voor alles in U En als er nog meer lieden noodig mochtenzijn dan zorgt gij daarvSfrf Ja Allen het rijtuig betaalt gij Goed En dan moest n wij het maar voorafgesproken houden de hand er op de zaak isbcklonkw Wmdl wnnltd