Goudsche Courant, maandag 17 juli 1899

4 Halfjaariijksche Opruiming In het i§ clioenen en Laarzen AfasaKlJn zal van af lv£ © aD d s g IT T CLli EEN GEOOTE MASSA Schoenen en Laarzen tegen ongekend lage prijzen worden OPGËRUimD N B Ook nogf een prachtige sorteering BRUIN SCHOENWERK zooals Dames Knoopl v Knoopschoenen en 1 en 3 Riemscli f B VAN TOFGEELOO Korte Groeilendaal V vol bewondering over het werk van de Dnitechers in deze Onze Dom schijnbaar zoo onwrikbaar heeft schrijft P H M in het U D de voor znlk n gevaarte allerwonderlijkste eigenschap van niterst rekbaar te wezen Öe Dom van utrecht de hoogste geloof ik in ons land schreef prof Moll Kanst en Letterb 1836 Wie niet bekend is met de genoemde eigenaardigheid van den toren meeïit dat zoo iets wel zeker kan worden geweten Maar nit het volgende dat wellicht niet eens n compleet stel der verschillende opgaven is moge hj dan beter leeren lo De geheele hoogte bedraagt omstreeks 120 meter of 387 rjjnl voeten 460 steenen trappen brengen n naar boven A Ising de Dom van Utr in Utr Volksalm 1848 2o Hij is 380 voet hoog Broers Hist Wand 3o Deze toren is 107 meter hoog Utr Jaarb 1899 4o Hoogte 103 meter vroeger 111 meter Gids voor Utr en Omstr nitg Ver Vreemd verkeer öo Utrecht s trots de hoogste toren nit ons land 100 M gf 380 voet Gids voor Utrecht en Omstreken uitg Broesse Als deze opgaven in tijdrekenkundige volgorde waren geplaatst zon men moeten meenen dat de Dom aan t zakken was en zoo erg is t evenwel niet hij is alleen maar jin eens zooveel en dan weer zooveel M hoog en of dit 120 meter of 100 meter is hij blijft altyd de hoogste nit ons land En komt het n min geloofejijk voor Ofschoon gij het vondt in de boeken Dan moet gij daar dient toch het klimmen voor tUaar zelf eens gaan onderzoeken Opnienw is er geschoten op den trein tnsschen G oningen en Leeuwarden en weder zooals al meer gebenrde op de hoogte van Buitenpost Een portierraam werd verbrijzeld en naar het schijnt heeft de kogel door het openstaand raampje aan de andere zpc een uitweg gevonden Ofschoon er passagiers in de coupé aanwezig waren bekwam niemand eenig letsel Een toevallig in den trein aanwezige rijksveldwachter maakte proces verbaal op doch de dader is weder onbekend Men schrijft nit öelselaar d d 13 lull aande Zntph Ct Hedenmiddag toen de landbouw er T met zijn zoon en een arbeider bezig waren een vracht raapzaad op tS laden werd de zoon die op den wagen vljde door een bliksemstraal uit een wolk doodelijk getroffen Hij viel van den wagen en werd door den arbeider in zijn armen opgevangen De vader dio met veel moeite het geschrikte paard tot staan bracht bemerkte eerst daarna welk een vreeselijk ongeluk hem getroffen had De getroffene was aan het hoofd gewond verdff was z jn geheele borst rauw alsook verschillende plaatsen aan de beenen De pet de broek en de sokken waren aan flarden gereten STADSNIEUWS GOUDA 15 n 1899 Aan de Hoogere landbouwschool te Wageningen Indische afdeeling is van I naar II bevorderd de heer D C Samsom Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoegen een vergadering plaats van leden der aft Gouda en omstreken van de Holl Maatschappij van Landbouw De Voorzitter de heer J Breebaart Lz herdacht in welgekozen woorden het overleden bestuurslid wijlen den hoer G A Bonter In de eerste plaats waren aan de orde de pnnten van beschrijving voor de Algemeene Vergadering te honden op 19 Juli a s te Sommolsdijk Over deze pnnten werd geen discussie gevoerd Tot Voorzitter van het hoofdbestuur stelde de afd Gouda de heer Vas Visser en tot lid van het hoofdbestuur voor Zuid Holland de heer Ph van der Breggen te Waddiniveen terwijl voor lid van het hoofdbestuur voor Noord Holland de afgevaardigden geen bepaalden naam opkregen omdat men van de viJf genoemde caiididaten niet genoeg op de hoogte was wie het eerst in aanmerking zon moeten komen Ook over de plaats waar hot volgend jaar de alg vergadering zou worden gehouden hadden de afgevaardigden een vrij mandaat Alvorens tot stemmin voor afgevaardigden zou worden overgegaan vroeg de beer M van Dantzig het woord Uü bracht in herinnering dat door hem op de vorige algemeene vergadering toen hij afgevaardigd was door hem was voorgesteld om het Landbouw Weekblad te doen veranderen in een LandbouwMaandblad dit kon toen niet behandeld worden daar het niet op de agenda stond hü vroeg nu of het nog niet te laat was dit als nog op de agenda te plaatsen Verschillende sprekers ontraadden dit daai zij allen overtuigd waren dat de marktbec chten en meer dergelijke stnkken den landpouw betreffende dan niet tot hun recht zonden kom De Voorzitter repliceerde den eersten spreker en deelde mede dat de landbouwconrant werd uitgegeven door het landbouwcomité en dat verschillende Maatschappijen afnemers waren dat de kosten daardoor zoo hoog niet waren ja dat die bijna gelgk stonden met het vroegere maandblad Nu werd overgegaan tot het kiezen van afgevaardigden Na verschillende stemmingen werden gekozen de hh J Breebaart en J Visser laatstgenoemde bedankte evenwel en tot plaatsvervangers de hh A van Veen en S Moons Tot bestuurslid werd gekozen de heer S Moons De Voorzitter deelde mede dat dit jaar het proefveld weder onder Bilwjjk is aangelegd verschillende leden waren reeds daarnaar wezen zien omtrent de uitkomst hoopte hij later nader inlichtingen te kunnen geven De politie alhier heeft een 11 jarigen jongen uit Eotterdam aangehouden die zonder dat zjjn ouders dit wisten met de boot hier arriveerde Hjj wordt naar Eotterdam overgebracht Bij de orgelbespeling in de St Janskerkop Dinsdag aanstaande zal de heer Joh Mergelkamp Bariton uit den Haag zijnemedewerking verleenen terwijl de heer A H Beusekamp zich mede zal doen hooren Naar wij vernemen zal ook uitgevoerd worden een compositie vervaardigd door onzen stadgenoot de heer W Kerper Hedenavond opent de heer J C de Eniter zijn nieuw opgericht Magazijn aan de Korte Tiendeweg Waar voorheen een kaaspakhuis stoiïd is een prachtige winkel gebouwd waar rijwielen en benoodigdheden voor fietsen verkrijgbaar ziJn Bg de entree ontwaart men direct dat al zijn de gordijnen gezakt men een fietsmagazijn binnentreedt een Setsrgder geschilderd door den heer H 0 van Staveren rijdt n tegemoet terwijl wanneer men den winkel is binnen getreden dezelfde wielrenner n wederom tegemoet komt De etalage is prachtig met groen ingericht terwijl het aantal rijwielen dat in voorraad is van de beste merken zijn W wenschen den heer de Kuiter succes met dit nieuwe magazijn Bü het voortgezet dmissie examto aan de rijkshoogere burgerschool alhier zja nog toegelaten tot de IIo klasse C H H Snell en na aanvnllingsexamen tot het voU lAid in die klasse toegelaten de tegenwoordige leerlinge voor enkele lessen J W Bokhoven Tot de Ille klasse toegelaten G J IJssel de Schepper en B M van de Werk beide voorwaardelijk Tot de IVe klasse P F de Haseth Möller en voor enkele lessen C van Eeedt Dortland Afgewezen f voor de 2e klasse 1 voor de 3e en 2 voor de 4e kl LüKKERKEBK De hccr IJ Boers alhier hoopt 1 September a s den dag te herdenken waarop hiJ vóór 26 jaar aldaar in fnnctie trad als hoofd der openbare school in wijk A Haastrecht Dinsdag namiddag waren eenige jongens in den IJsel aan het baden Men wilde aan den overkant in het zeer diep gegraven gat eens zwemmen De johgeling V L zou het t eerst doen en in het water komende zonk hy onmiddellijk naar de diepte Dadelijk riepen zj den heer H die aan den anderen kant der rivier stond Hjj kwam onmiddellijk begaf zich gekleed te water en na eenige onderdompelingen had hij het geluk den jongen vast te krijgen Hij brengt hem boven en geeft hem over aan de heeren Z en O die ook waren aangekomen Schijnbaar waren de levensgeesten weg doch spoedig en flink gingen zy op de gewone wyze aan het werk en na eenigen tyd met hun drieën bezig geweest te zgn smaakten zü de voldoening hem by te krygen Nu aan het loepen van andere kleederen voorzien en hem aan de bedroefde ouders overgegeven die innig dankbaar waren hun jongen weer levend te zien Dit is nn reeds de derde maal dat de heer H een drenkeling van een anders wissan dood heeft gered Voor de voorbereidende exercitiën in den Wapenhandel hebben zich alhier 19 personen aangemeld Er hebben zich voor de vacante belrekking als onderwyzers aan de openbare lagere school alhier 32 sollicitanten aan Vlist In deze gemeente hebben sedert 4 Maart geen sterfgevallen plaats gehad TlcDuaRAVEN Op het erf van den heer BI alhier vertoonde zich een slang Hevig ontsteld greep de knecht een spade en stak het dier dat ongeveer een meter lang was door midden Hbkendorp De alhier gehouden collecte voor het fonds voor den gewapenden dienst heeft opgebracht f 6 75 NiEUWERKERK A D IJsEL Maandagavond 10 Juli was door burgemeester en wethouders alhier in het café de Zwaan van den heer G van Beeuwyk een vergadering belegd ten einde van gedachten te wisselen over de aanhangige plannen tot net maken van een vaste brug over de riiygvaart van den Znidplaspolder in de plaats van de beweegbare brug die vernield is door het spoorwegongelnk De eventueel te maken vaste brug zal een doorvaarthoogte van 1 85 M boven ringvaartpeil hebben ot van 2 M boven den gewonen waterstand overeenkomende met een doorvaarthoogte vafi 0 29 M meer dan de thans bestaande noodbrug Nadat de heer Mr M D Molenaar burgemeester de aanwezigen het welkom had toegeroepen en het doel dezer vergadering in het breede nog eens uiteen gez t had gaf hy het woord aan wie het verlangde Zeer veel werd er over de te bouwen brug gesproken De een wilde wel een vaste brug maar dan zoo hoog dat schepen met eiken opperlast er onder door konden Een ander wilde een losse brug op de hoogte van de noodbrug zoodat de kleine schippers ten allen tyde konden varen en Nieuwerkerk en andere gemeenten bereikt konden worden door grootere vaartuigen Een derde vond het raadzaam maar alleen aan te vragen wat er geweest was nl een draaibrug De schippers die ter vergadering waren toonden zich zeer tevreden voor de doorvaarthoogte hierboven vermeld Ten laatste werd besloten pogingen in het werk te stellen om een vaste brng te verkrygen die een doorvaarthoogte zal hebben van 3 meter Ammerstol Tot leden van den gemeenteraad alhier zy n Herkozen de heeren P P Stuurman en C Zanen Hz Sr Rechtszaken Voor den Hoogen Kaad werd gister gepleit in de zaak van den reiziger en den caféhouder doou het gerechtshof te s6ra venhage veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf ieder wegens oplichting welke hierin zou bestaan dat zy een sigarenfabrikant te Gouda door listige kunstgrepen zonden hebben bewogen tot afgifte aan één hunner van eene groote party sigaren waaromtrent de eerste opgaf dat hy die wilde koopen terwfll de tweede tot dien koop aanrien en verklaarde zich borg te stellen Mr J W Belinfante voor den eersten requirant optredende betoogde dat ten aanzien van dezen niet gebleken is van de bedoeling tot wederrechteiyke bevoordeeling maar dat de bedoeling van zyn handelingen alleen was om een koop te sluiten Voor den tweeden requirant pleitte mr P J Snel dat ook te diens opzichte van oplichting geen sprake kan zyn onder mededeeling lo dat met den sigarenfabrikant was overeengekomen dat tegen rembours zou worden geleverd zoodat ware hieraan gevolg gegeven geen oogenblik nadeel kunnen ontstaan 2e dat de tweede i eq als borg der eigenfabrikaat heeft betaald alles wat hem toekwam Beide pleiters concludeerden dus tot vernietiging van het arrest van het Hof Advocaat generaal mr Paty zal 29 dezer conclusie nemen Burgerlijke Stand GEBOEEN 12 Juli August Eliza ouders A Hazenbroek en A Blauw rianns ouders C Schouten en S Slappendel Alida ouders P D Mnyiwflk en J G Winters 13 Jansje Alberta ouders L Schaap en D den Onden Maria ouders S de Jong en M de Lange Geertry ouders S de Lange en L Laurier Johanna ouders J Hardyzor en D A P Endenburg Adrianns Johannes ouders T M J Pieterse en H H Groeneveld Margaretha Geertruida ouders E J Nykamp en G Snel Christiaan George Frederik ouders G Sloof en C B Tuynenburg Johanna Jacoba ouders A Noteboom en J C Vergoed OVEELEDEN 13 JnU G Flnx 63 j A de Jong 7 m 14 J sHonkoop 59 j ONDEETEOUWD 14 Juli T Zaal en J J i e Bruin C H den Edel en C Snel Uaastreoht OVERLEDEN M de Bmin 1 j G t Jong 25 j GEHUWD J Flier en P van Delft A van OS Af Md Taillear Kleiweg E 73 73o GOD DA Teleph0 n X 31 OPRUIMING van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D l Ailfi Oil ADVERTENTIEN m V Ondertrouwd É H T ZAAL Az Ui EN 4i I JOHANNA J DE BEUIN i Gouda 18 JuU 1899 É aji Eeeeptie Dinsdag 18 Jnlia s Mm van 2 5 uur Oosthaven B 104 li Voor de vele biyken van deelneming ondervonden by het overiyden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader betuigen wfl onzen harteiyken dank Wed J J MULDEE Martij A K J MULDEE Ameide 15 Juli 1899 Voor de vele biyken van belangstelling by myne herbenoeming tot Lid van den Gemeenteraad ontvangen betuig ik by dezen mjn weigemeenden dank F HEEMAN Fz Gouda 15 Juli 1899 V Voor de vele bewyzen van belangstelling ondervonden by myne herbenoeming tot Lid van den Gemeenteraad betuig ik mynen harteiyken dank P DE EAADT Gouda 15 Juli 1899 Al degenen die nu nog iets te vorderen hebben of veriMhul digd zflu gelieven hunne Bekeningen in te zenden en betalingen te doen voor einde JULI Wed I S KEISEE B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEREEN TUFIE OMEBSFELINI in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 18 Juli 1899 des avonds 7 uur door den lieer i H B Spaanderman met welwillende medewerking van de Heeren Joh MËKGELK AHP llariloo den Haag en A II liEDSEKAHP Orgel Programma s tevens bewezen van toegang zyn tegen betaling van 10 Cent verkrygbaar by de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON en by den Koster Sociëteit Ons Genoegen te a O U D A Rennesse d été op DONDERDAG JO AUGUSTUS 489 Belanghebbenden die ifJLAAI SIIICl verlangen in 4en Tuin der Sociëteit Oni Genoegen worden verzocht teneinde in aanmerking te kunnen komen hunne Inschryvingsbilletten in te zenden vóór of op Woensdag ÜS Juli a s aan F HEEMAN Pz Secretaris Sociëteit Ons Genoegen Crabethstraat Q 256 GoDDA 12 Jnli 1899 Openbare Yerkooping te GOUDA tan Bverstaan van den Notaris G C FOETUIJN DEOOGLEEVEE op DINSDAG 25 JULI 1899 des morgens te elf uren in het Hotel DE ZALM aan de Markt van 22 Eira EN mm allen staande en liggende te GOUDA en wel No 1 Een goed onderhouden onlangs geheel vernieuwd WIÜKSLHÜIS WOONHUIS PAKHUIS en EEVEN aan de Turfmarkt wyk H No 76 met medegebruik van een gemeensohappeiyke gang Verhuurd tot 30 April 1900 voor f 250 per jaar per week te betalen met f 5 No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS en EEF in de Vlamingstraat wyk O No 401 Te aanvaarden 1 September 1899 Nos 3 tot 0 Vier HUIZEN en EEVEN in de Boomgaardstraat wflk EE Nos 10 11 12 en 13 By de week verhuurd Nos 10 11 en 13 elk voor f 1 40 eu No 12 voor f 1 50 Nos 7 en 8 Twee HUIZEN en EEVEN in de zoogenaamde Baanstraat aan de Geuzenstraatj wgk L Nos 98 en 99 Verhuurd by de week elk voor f 1 40 No 9 Een HUIS en EEF aan het Gedempte Eegulierswatertje aan den Raam wyk O No 212 Verhuurd by de week voor f 1 20 Nr 10 tot 12 Drie HUIZEN en EEVEN in een gang aan de Raam zoogenaamde Petroleumbuurt wjk O No 384 337 en 340 Allen by de week verhuurd elk voor f 1 No 13 Een Hü EEF en TUIN in de Boelekade wiJk R No 126 Terstond to aanvaarden No 14 Een HUIS en EEF ta de Boelekade wyk R No 85 Verhuurd bfl de week voor f 1 40 No 15 Een HUIS en EEF aan de Karnemelksloot Breede zgde wyk E No 499 Verhuurd by de week voor f 1 Nos 16 en 17 Twee HUIZEN en ERVEN in de Tan Cottingsteeg in de Wilhelminastraat wyk M Nos 110 en 111 Verhuurd by de week elk voor f 1 10 No 18 Een enkele jaren geleden gebouwd WINKELHUIS PAKHUIS en ERF op den Hoek der Heerenkade en de Korte Akkeren wyk P No 328f Te aanvaarden 15 September 1899 No 19 Een HUIS en EEF in de Komynsteeg wflk K No 34 Verhuurd by de week voor f 1 40 No 20 Eene HARiDBLËËKËKIJ bestaande in WOONHUIS SCHUUR met PAAEDENSTAMPMOLEN WASOHHUIS met DEOOGZOLDEES BLEEKVELD en EEVEN in de Boelekade Wflk E no 68 groot 8 Aren 50 Centiaren No 21 Een HUIS en ERF nftt een GANG daarnaast en grooten TUIN in de Heerenkade wyk P nr 359 groot 2 Aren § 0 Centiaren Terstond te aanvaarden En nr 22 Een enkele jaren geleden geheel vernieuwd WUTKELHUIS SCHUUR EEF en GEOND inde Tuinstraat tegenover de Hoefsteeg met uitzicht in het Park wyk L nr 294 groot 1 Are 42 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1899 De pereeelen zjn te bezichtigen Donderdag 20 Vrydag 21 en Maandag 24 Juli 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nur Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETUIJN DROOGLEEVER te Gouda en wat perceel SI betreft ook Notaris KOEMAN te Haastrecht Inmaak Brandewijn 80 SU 8S ets per Liter per 5 Liter lager in prijs Aanbevelend Firma C LOURENS LANGE TIENDEWEG Pain Expeller Dertig jaar wordt dit middel met Tfiirassend 6Qcce8 als p DBtilieiido inwryvmg aaagevrrad tegen Rhoumataek Jich tTerkoinih eid pyn ia den I i B p jqa i 1 ug eiu Dit be jf proefdo rjn del vei ook le JTuittmid b P os j5 ders vertrouttoii Men It lto oy hot fabrieksmoik Anker Jidn a5 75o en50cdeö in de meaflte apotheken IV Amaferdatn by Uloth Clfliiin van Tuyll en Sarnlerw S Ittditti CD Jnttertiant OPENBARE YERKOOPING te GOUDA op Ditindag 18 Juli 1899 des morgens te 9 uren ton sterlhuize van Mej de Wed A MOONS aan den Katttensingel te Gouda wyk Q No 201 van eenen INBOEDEL waarby GEWERKT GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft notaris G C FOETUIN DEOOGLEEVKR te Gouda te sGHAVENHAGE VERKOOPING om contant geldyim LINNEN en WOLLEN GOEDEREN op Dinndag 18 Woenndag 19 en zoo noodig Donderdag HO Juli 1899 Te zien Maandag 17 Jnli van 10 2 uren GOUD ZILVEE en JUWEELEN op Dinsdag 25 Woenndag 2H en Donderdag S7 Juli 1899 Te zien Maandag 24 Juli van 10 2 uren Aanvang der Verkooping te 10 uren m mmmm De TREKKING begihl Maandag Hé Juli a 8 Loten en gedeelten van Luien zyn te bekomen ten Kantore van de Collecteurs A C COSLIN Gouwe C 9 bfl de Vischmarkt W J L VAK DISSEL Gouwe C 217 Nieuw Nieuw MUZIEK MUZIEK Ontvangen de nieuwste VOOEDEACHTEN met Muziek Tevens voorhanden eene groote sorteering in Jiruiloftuliederen en BruUoftaartikelen in den Boekhandel van ALBs JONGëM X Oosthaven I 8 iouda H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange öroenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Bchaiigselpapiereii ïlFÏJfEl C3 ord xji3 stoffeaQ ZEILEN LINOLEUMS Inmaak Kruiden NAFTALIN BLOmH BIJ WOLFF en € o WESTHAVEN 198 i5ï Strijksters geyraagd voor vast werk hoog loon met kost en inwoning VOORBURG Het Atelier Studio is het beêté adres voor VerirrüoHnsren en Reproductie werk AiDbevutend Huls tm a m p s PI Singel 582 P ï I WAULS OÜDK GKNEVEU in diTerae verpakkingen verkrgtjbaar bij J N F BEUDEKER Ifooge Gouwe C 35S Eau de Cologne J € BOLDOOT AMSTEEDAM VERKRIJGBAAR BIJ G IJsselslijiir BLAUWSTRAAT HoUandia Tafelwater uit de bron te Haarlem is verkrijgbaar in heele en halya esschen b j den Vertegenwoordiger voorJljOUDA en Omstreken J VAN fimf Kleiwüji h 2 Gouda Levering van kleine hoeveelhedejh geschieden uitBloitend k contant 1 TIllEfflANS COIFFEUR Uubbele Buuri B 4 GüUüA rervaaratgt alle oarleii HAARWERKEN Salon mr Haar knippen en Sieheeren ABONNEMENT binnen en buitenshuis meer hlliyk Heerlijk Ijskoud BIEB uit de Brouwerij D E A M S T E L bij J F UEKNM k Zn Tieiidewe ü 10 cent per Fleaeh WAAROM geelt GASOLOBILICHT geen voldoend licht OMDAT uw leverancier u geen goed KOUSJE levert ï en KODSJB dat gedurende OOO brandnrcn een prachtig licht geeft levert Wf a 95 € ent P P SOOS TIENDEWEG 69 Perkamentpapier voor den INMAAK per vel 8 en lO Cent Verkrijgbaar in den Boekhandel van ALBs JOl GE EEL GOUDA Oosthaven B 78 Gedeponeerd W rruuh Hoiiuiiiche C Ht ndelsnierk ü CafOT Deffl DelffscheSlaolie CITEOEN en FEAMBOZEN LlillO ADE Aanbevelend Slotemaker Co