Goudsche Courant, maandag 17 juli 1899

No 7941 Dinsdag 18 ITuli 1800 38ste J aargang mwim mum Nieuwe en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken HEDEN AVOND OPEOnNG van het NICliWE MAGAZIJl van RIJWIELEN n AANVERWANTE ARTIEEIEN i Aanbevelend j Q DE HUITEU BondsrijwieiliersteUer 1 klas Korte Tiendeweg D 74 GOUDA Telefoon Ito M ADVERTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer Hl Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relet No S De üitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zpn en Feestdajgen De paij per drie maanden is 1 2ö fraineo per post ƒ 1 70 Afzonderlijke wLmersj VIJFCENTEN Binnen en Buitenlandsche Bierhandel Zeugstraat G 86 veatig t hiermede de aandacht kop zijne liobarometriicbe Tapln n g ebotteld worden afgeleveid alsof het BIE Men neme proef en o vertuige zi ch J H ROODE van tbierdrinkend publiek op zijne l§Ol arOinetrl§Cbe TapInrIChtillS waardoor alle Biersoorten g ebotteld worden afgeleveid alsof het BIER versch van t vat was 4 LE PETIT JOURNAL i 1 j f J t Jf Vraag Amstel Bieren v d Brouwerij de Amstel Aiii ster mB g Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Vraagt steeds het merk Fpste 2 Cents SIGfAAE uit het Sigaren Magazijn van W Q BOELE Senior Hofl Kampen Markt 54 GOtDA Groote Prijsvermindering IN HET DE EOODE LAAES Lange Tiendeweg D 71 Kleiweg hoek Turfmarkt Aanbevelend J v Zonneveld EN i Belangrijk Bericht l POEI SPOED I SPOED DAMES HULSMOEDERS en DIENSTBODEN Daar de t d begint op te schietenkaneen ieder di profltoeren wil van de koopjes goedkoop koopen en moet zichhaasten wrat alle dagen worden er veel goederen verkocht en wat nitvorkocM is komtnfetmeordns een ieder kan rich nog voorzien voor weinig geld zoowel in Mans al rVrrwénklLdeïergomaakt en ongemaakt Ik heb nog beste echte Pransae Mermos voor laponnen van f 2 25 per el en nn voor f 1 50 van f 1 75 voor l OO P tni f rifl ir a n 97 tVVr sTc nt W L Jfvan 25 eint voor 16 cent an ïoo meer andore artikelen te veel om te adverteeren zulkekoopje komen nooit meer aUes moet beslist weg in korten t d daar mt n Ha sverhnnrd is ma Wed I S KEISER Korte Tiendeweg Gouda IEi Cp W3 Aai dlbèièn Bak meH Aardbeien en geslagen Eoom is gfeëlaleerd bovitn et merk HV C ltlCA aanbevelensjhiaardig e 9 cenit I9I€ AAR J A VERHOEFFi CONFISEÜR HOOGSTRAAT STOOM HOUTZAGEÊIJ SCHAVERIJ Pakkisten Lijsten rabriek HOUTHANDEL J VERGEER De uitmnntende SALON PlAlMINO Sj a van TETSCH MAY voorhanden in den Ë OHGELRAWDEL van L C DE LAUG Z Groote voorraad en groote verscheidenheid van MUZIEKINSTRUMENTEN g Diterst billijke vaste prijzen Ta beharen STRUKSTOKKEN in te leiroro a v p TÓór of op den laateton Vrijdag raa do maaad OVERHEERLIJKE CITROEN LIMONADE SIROOP per Fl 040 bfl 7i El 4 0 35 bü D M I E B I E S Kleiweg E lOO m mm Korte Groeneniaal I 190 200 IJZEBWAEtN KOPiEWAREH iereedscha ppen HUISHOUD ARTIKELEN FORNUIZEft PETEOIiEUM KOOKTOESïELLEN HrettklMnOen EERSTE NEDERLANDSCBE RUWIELFABRIfil Directenr B BOBOËBS DEVENTER Model A zonder rem en schennen f 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 146 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATjiNE 180 P S DAMES KETTINGKIJWIELEN op alle prijzen l 5 hooger Vertegenwoordiger J G OERUITEB Gouda UuiténiandSch Ovmlclil De ï elit Bleu U den datihk er in f groep niet rooeklei GnesctofZeyfes VaiUi over aei aatiwezigh MilleriHid in het kj van J nrè i de tiónairö r jtuMikeiif hebben feeds iferher 1 ontsteqming nn J I zitting ijhet i ni iiiinsteifc twi lig geen vbldopijlp f laten Wllwi i In di n tMchq wat watei door d hengen de Mélii voor de revisionnit it zich uit Par jb meisocialistische Kamerig uitiiet De fractei it bljlt zeer ontstemd van hnn kameraad inet lpn de hovdihglak PïeyllaB De reacvA de groep Mélineuitgerekend dat dezeleromning der anierr aldeckRonsseaO zp l kosten hetlèt mm erie te i f li echter nlpg heel troomen én viirtn de toekomst et nog te eds het Ven y srql jden m oogenbïik om zich hl den loop der zaken De Dekentenis van André Lebon den man met den liisplaat fen naam Ue wreedheden door hem aan Dreylus begaan op het Dnivelseiland doen de pnblieko opinie al weer wat meer ten gnnste van den kapitein keeren terw l men als een krachtige daad van de rbgeering beschonwt hot annuleeren van de al te gemoedelflke enquête van generaal Duchesne om generaal De Pelllenx lammerenonschnld aan te toonen Hoe snel generaal De Pellienx gelnkszon daalt is gebleken bjj de troepenrevue te Longchamps De beschermer van EstdVhazy behoorde feitelyk een eereplaats in te nemen aan het hoofd der troepen Doch met de bewering dat hnn effectief niet toeliet dat iemand van den rang van De Pellienx aan hun hoofd ging had de generaal een plaats in het état major aangewezen verkregen Men beweert nu dat de regeering met voorbedachten raad het effectief het verminderen en de repnblikeinsche garde niet aan de revue liet meedoen om dus een voorwendsel te hebben aan generaal De Pellienx een eererol te onthouden De pogingen om tusschen patroons en werk Veden in Denemarken een vergelijk tot stand te brengen zijn mislukt Door den voorzitter van het scheidsgerecht prof Denntzer was een ontwerp opgemaakt dat tot grondslag van onderhandeling zou strekken en dat door de vertegenwoordigers der werklieden was aangenomen Volgens dit voorstel zonden o a de arbeiders het recht van de patroons erkennen om het werk te leiden en die ar beidslcrachten te gebruiken die zii noodig achten Voorts ook dat opzichters enz niet FEViLLElOX ifdenkschritten van een Geiokzoeker OF AMIBAL EE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER 944 Nüg niet Wat dan nu nog F Ik Wil eerst wat in handen hebbfih alvorens ik aan den gang ga Ge wilt dat bepaald Dame wat anders Moet ik raïjn horloge naar de bank van leening brengen om de helpers die ik noodig heb te betalen George stak de hand in zijn zak Hier zeide hij daar zijn vijttien louis Ik had eigenlijk maar machtiging om die te besteden Als de zaak in orde is krijgt ge de overige tien iHoelang nadat de zaak afgeloopen is Ik houd niet van overeenkomsten die zoo onbepaald zijn Des anderen daags In orde Tot zoolajig geef ik je wel krediet kijk daorl HOOFDSTUK XXU CAHBimoLLO KN BLODIE De uitroep waarmee Peau d Anguille zijn betooging van vertrouwen in de sohditeit van George tot de werkliedenorganisatie zouden zijn te rekenen De patroons daarentegen zouden zich verbinden om niet zonder onderhandeling met de arbeiders organisatie bestaande toestanden in t nadeel der werklieden te veranderen Van 1 April af zpu de werkdag 9 uur ziJn en het marloon zou dienovereenkoinstig worden vemoogd Dit voorstal echt werd doqr de patroons verworpen neïi defnafroons kwdmen zelf met een ander voorstel waarbij aa de bekende acht punten werd Vastgehondert Daarmede konden wederom ad werklieden zichi niet vereenigen en toeiniging men maar niteen Het soheidsgeremf zal nu nog eens trach ten een uitspraak tè doen m iwr zulk een bestuit niet mai wordsn genomen door de bedissmg v n de voorzitters stem is het ieel wel mogelijk iflat de stemmen zullen staken i De Daily Öhroniclè schrijft Wij vernemen jdat de vrienden der Transvaalsche regeermg Jer krachtig bij haar op aandringen het zevenjarig kiesrecht met terugwerkende kracht zonder eenige voorwaarde of verandering toe te staan Dat zou dadelijk aan een root aantal nitlanders het stemrecht geven en tegenover Jhambeilain een concessie zijn die hj moeilyk zoo gemakkel k over het hoofd zou kunnen zien als h j de vorige gedaan heeft Het is maar zonderling dat deze vrienden de Transvaalsche regeering niet aanraden het vijfjarige kiesrecht van Sir A Milner toe te staan Dat zou zeker een concessie zyn die Chamberlain moeilijk over het hoofd kon zien Dergelyke raad van vrienden of anderen is nn echter overbodig De Boeren zyn naar al wat w j er van weten besloten niet verder te gaan De correspondent van de Daily News te Kimberley seint Men denkt dat als het kiesrechtwetsontwerp ni t verbeterd en geen waarborg voor de uitvoering verkregen kan worden Sir A Milner misschien zal aanraden voorloopig het kiesrecht te laten rusten en zich met den algemeenen toestand der nitlanders bezig te houden Inderdaad dat zal er van komen de Boeren een ruime concessie in het kiesrecht te laten doen het beschouwen alsof zjj in het kiesrecht niet hebben willen toegeven en dan het herstellen van de andere grieven eischen Engelsch onderwfls autonomie van den Haad enz Dezelfde correspondent seint dat het verzoekschrift aan koningin Victoria om Sir A Milner te steunen nu al door een grooter aantal geteekend is dan bj de algemeene besloot gold twee personen die op dat oogenblik het achterlokaal binnentraden Het waren een man en een vrouwspersoon de laatstgenoemde hoogstwaarschijnhjk van dertigjangen leeftijd de vrouw of liever het meisje kon hoogstens achttien jaren tellen Beiden waren op in het oogvallend vreemde wijze uitgedost De man droeg een slappen vilten hoed met zeer breede randen en klein van bol waarom heen een veelkleurig Unt met grooten strik aan den linkerkant Van onder dien hoed kwam een massa ravenzwart dik krullend haar dat tot over de kraag van zijn jas viel Om zijn hals doch tengevolge van zijn dikken haardos alleen van voren zichtbaar droeg hij een breed lint met een breeden strik onder zijn keel vastgeknoopt waarvan twee dikke blauwe koorden uitgingen die in kwastjes eindigden Zijn jasje reikte tot een weinig over zijn middel eii was van voren geheel open en rondom de kraag en aan de mouwen en ellebogen zeer gehavend Hij droeg verder een breeden gordel waaraan een flebch met net omgeven hing te bengelen half onder zijn jas voorts een pantalon die boven zijn knie reeds eindigde aldaar met een elastiek om het been was bevestigd en ten lotte lage schoenen In zijn uitrusting waren alle kleuren te onderkennen vele van welke het den maker der kleedmgstukken nooit in het hoofd zou hebben kunnen opkomen ze aan te wenden maar door het toeval of een of ander ongeluk met wijnflesch of bierkruik er op aangebracht Deze man had een hoog voorhoofd een gekromden neuB geestige verstandige oogen dikke lippen Verkiezingen voor don Bond stemden Waarschijnlijk worden met deze onderteefcenaars fok die uit Natal Eliodesiè en de republieken bedoeld Als het alleen Kapenaars waren zon men niet recht begrijpen hoe de Bond dan zoo gilooto meerdef heid heeft verkregen Het is fraar dat do Engelschen in ZuidAirika zich meesters betcimd hebben in het winnen van handteekenin en op adressen Het overige nieuws bepaalt zich tot nieuwe geruchten over een crisis in Spanje Reeds zon het kabinet Vrydagmiddag zjn ontslag hebben gevraagd De toestand is zoo dat dit gerucht niet geheel onwaarschunlgk klinkt want het kabinet stuit op toenemend verzet ook in eigen boezem De oppositie moet de stellige belofte hebben verlangd dat 60 miljoen bezuinigd zou worden Zoolaaig de regeermg daarin niet heeft toe geitend weigert de oppositie de behandeling der flnancieelo ontwerpen Onder deze omstandigheden zou het kabinet tot aftreden hebben besloten Hoe waarschflniijk dit bericht ook klinkt waar het reeds zoo dikwerf onjuist bleek is voorzichtigheid noodig Verspreide Berichten nilKYFUS De Figaro deelt in zjjn nummer van Zaterdag mede dat h zal beginnen met het bekend malten van eenige nieuwe documenten welke betrekking hebbon op de in structiedu Paty de Clam en do instructieEsterhazy De minister van oorlog heeft in den ministerraad meegedeeld dat de voorzitter van den krijgsraad te Rennes besloten heeft de verklaringen van Qnesnay de lieanrepaire te hoeren maar alleen over die feiten waarvan het Hof van Oassatie aan den krijgsraad opgedragen heeft kennis te nemen De Figaro komt weer met een vraag Of het waar is dat Quesnay de Beanrepaire Zaterdag naar Rennes is gereisd en door den voorzitter van den krygsraad waarvoor Dreyfus moet verschijnen is ontvangen Volgens do Temps zal de zaak Dreyfus tusschen 1 en 6 Augustus voor den krygsraad te Rennes dienen De Figaro meent tusschen 3 en 7 Oostenrijk Door drie Oostenrjjksche officieren zj n proeven met de telegraaf zonder draad ge en een geelachtige gelaatskleur en was verder lang en mager Een oude guitaar hmg aan een blauwen bandeher aan zijn linkerzijde Het meisje droeg geen hoofddeksel hoegenaamd Haar buitensporig lange haren waren tot twee lange dikke vlechten ineengèdraaid doorzaaid met lintjes en kunstbloemen haar voorhoofd was bedekt met lange kokette krulletjes Ofschoon het nog slechts lente en het weder nog tamelijk guur was droeg zij de armen tot ver boven de elleboog ontbloot Haar gewaad was een vreemde ver menging van allerlei slecht bij elkaar passende kleedingstukken die onderling in ouderdom nog daarenboven sterk afwisselden Ze geleek het allermeest op eene tooneelversrhijning m de rol van zigeunerin Haar middel bijeengesnoerd en terug gebracht tot bijna geen omvang stak vreemd af bij de rok van zware zwarte stot met geweldig diepe plooien en vry kort Zij droeg buitensporig groote oorringen Bij hun binnentreden ging er een geweldig ap plaus op De verwarde kreten smolten tezamen tot een enkelen kreet een gejoel van vreugde waarop iets wat men stilte zou kunnen noemen volgde Hier en daar hoorde men nog een schaterlach een krachtigen vloek een luide verwensching De man met de guitaar zwaaide op deze be groeting met zijn breedgeranden hoed en liep tot halverwege de zaal bij het bülard Wat willen de dames en heeren hedenavond vroeg hij luidkeels Van alle kanten werden kreten gehoord waaruit men alhoewel met bijzonder veel bijzonders nomen in oen luchtballon In de mand bevond zich een ontvanger en do berichten worden afgezonden van het plein van bet Weenor Arsenaal waar professor Thuma zich aan hot toestel bevond dat op een tafel geplaatst was De proeven moeten uitstekend geslaagd zyn Engeland De oproerige mariniers hebben te Cherbourg eergisteren nog den geheclen nacht huisgehouden In groot aantal zyn zij naar het politiebureau getrokken om de invryheidstolHng van hnn daar achter slot en grendel gezette kameraden te eischen zij sloegen de ruiten in en braken het houtwerk van de ramen Ben burger is door een bajonetsteek ernstig aan den arm gekwetst Nog een ander politiebureau is aangevallen ook een winkel en de mariniers vervolgden met de sabel in de hand de mannen die bezig waren met het wegnomen van de illuminatie Zy trachtten ook de infanteristen over te halen om mee te doen maar deze hielden zich rustig Volgons het British Medical Journal is het waarschijnlyk dat do pest naar Europa zal worden overgebracht en epidemisch zal worden BINNENLAND PROVINCIALE 8T 4TEN ZUID HOLLAND De commissie ad hoc uit de Prov Staten van ZuidHolland belast met het onderzoek der provinciale rekening over 1897 heeft vastgesteld die rekening goed te keuren met het voordeelig slot van f 57 626 87 Op de subsidie aanvrago van het gemeentebestuur van Alkemado ten behoove van den aanleg van oen weg is door de commissie uit de Prov Staten van Zuid Holland gunstig gopreadviseerd behoudens eenige wyzigingen in de door Ged Staten gestolde voorwaarden Do commissie uit de Prov Staten van ZuidHolland belast met het onderzoek der stukken betreffende de verpleging van ZuidHoliandsche krankzinnigen heeft met groote belangstelling konnis genomen van de cyfers door Qad Staten byeongebracht aangaande het getal krankzinnigen afkomstig uit ZuidHolland op 31 Doe 1898 Ecne harer leden had zjjnerzyds ook cyfors verzameld welke niet onbelangrijk verschilden met die van God Staten Daar de tyd te kort was om de oorzaken op te sporen van dat verschil en van het accres der verpleegden in de ge toch kon opmaken dat de e twee menschen hier kwamen om de aanwezigen op de eene of andere wijze te vermaken iDames en heeren en alle aanwezigen m dit achtbaar en vermaard etablissement velen uwer kennen n ij de meeslen uwer kennen mij eenigszins allen van u hebben van mij gehoord Inderdaad ik ben CamberoUo mijn gezellin is Elodie Ik wcnbch te weten wat den aanwezigen voor heden avond het aangeniamste low zijn of tenminste wat het meerendeel uwer zou tevreden stellen Weer werd er van alle zijden het een of ander voorstel opgeworpen Hier nep men om mu iek daar cm dans om voordrachten om een redevoering om een predikatie Er IS heden zeer veel verschil van meening Van een uwer het verlangen inwilligen zou zijn den anderen in hunne rechten krenken Wij zijn allen vnj Vrye zonen van Frankrijk zijn wij Wij zijn de bloem van Frankrijk Frankrijk is de bloem der wereld twee brandewijn juffrouw Dit laatste was tot de buffetjuffrouw gericht en verwekte algemeen gelach Dames en heeren ik bemin de vrijheid Niets is raij zoo lief als zij Die godin aanbid ik want ZIJ staat mij loe alle andere godinnen te aanbidden Ook bemin ik de gelijkheid En om de gelijkheid te huldigen zoo stel ik voor aangezien de wenschen der aanwezigen zoo uiteen loopen zelf mijn keus te mogen bepalen Wordt verwigd