Goudsche Courant, dinsdag 18 juli 1899

m 38ste Jaargang Woensdag 19 Juli 1899 No 7043 ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooii No 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer tl Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o 89 De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN Een ware Schal Toor de ottgelnkkige slachtoffera der ZelfbeTlekking Oname en gehe=jne nitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAR EoUaiidgche nitgaTe met 27 tih Prgs 2 ffulden Ieder die aan de Tersohrikkeigke geToIgen vau deze oudeaud Igdt moet het lezen de opreobte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hefcVerlags Mi azin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegelg en in eiken boekhandel in Holland Strijksters gedaagd voor vast werk hoog loon met kost en iBWoning VOOHBÜRG FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN cbeiiiiscb W sscherij H OPPEMHEIMEI4 19 KruUkade Rotterdam GébreTötöCrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS dpeoialiteit roor bet stoomeu en verven van alle Heerenen Üameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomon van plncbe mantelB veeren bont enz Gord nen tafelkleeden ens worden gaar d nienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of steveria worden onschadelijk voor de gezondnetd vdllgens staal bewerkt Iff te B OHAVENHAGE VERKOOPING om contant eJd van LINNEN cnWüLLKN GOEDEEEN op Dinsdag 18 Woenmlag 19 en zoo noodig Donderdng HO Juli 1899 Te zien Maandag 17 Jali van 10 2 uren GOUD ZILVER en JÜWEELEN op JHnadag 2S Woensdan 20 en Donderdag r Juli 1899 Te zien Maandag 24 Juli van 10 2 uren Aanvang der Verkooping te 10 uren Iiddell3are Scliool VOOR Handel en Administratie DEN HAA G Barenlszstr aal 49 CommiBtte van Toenicht de Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVOENIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTEESEN lid der Tweede Kamer L D 7 L DE RAM Mr W UE BIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Qravenhage Opening 1 September 1890 Toorhereidende éénjarige curmia voor jongens van omstreeks lö jaar TweejarigecursuH tot opleiding voor den Handel en twee driejarige zie Prospectus voor enkele Bxamenê Leer lingConsnl Ambtenaar bjj de GemeenteAdministratie of aan de regeeringsdeparte raenten Voorbereiding voor de atudie van het Soturiaat Mgemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaandadres Woensdags enZater dags van S s 4 unr Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur P TUNtSTUM thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te Dordrecht E CASSITO TANDAIMS Turfmarkt 171 Oouda SPREEKUUR van 8 tot 6 uur VRI IDAGS van tot S uur ZONDAGS geen spreekuur Oecombineerde NATUUR eENEESINRICBTINe door planten kruiden ozon water licht lucht enz Bizondere behandeling van ZeUHwziekten verzwakkingen alb gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheien hoofden rughjden bleekzucht maaKlijden slechte bloedêmenglnir ziekten der stofwisseling borstiyden rheumatismus Ibbihiab vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Areutsburgh VUORBUKG bij Den Haag aan de Geestbrug G eera Toeter adres voor alle soorten SCHOEN WEEK als het Noordbrabandsch Sohoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwogsteeg Oproiming van verschillende artikelen Aanbevelend O SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk DelftscheSlaolie EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIfiLFABRlEK DirecteSr B HURGBRS DEVKNTER Model A zonder rem en schermen I 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATh NES 155 LUXE ACATüNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prgzen t 5 hooger VertegmoordigeriJ G DE RlilTER Gouda A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood IJB cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 MflP Bekroond op de Internationale TentooDstellitig van Bakkery Maaldery en Kookkunst te a Oravenhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille f Automatisehevalleni vior mtt r k fl i l voor miuaen fl 1 i voor torren kftkknrlakken anT n 1 I Ï0 Tungen voortdurend ïi iiiitir toflBioht au I ratten ntuiian l luiïoii ie kever in eon luioht Ktellon zi h vftaceKx weder r t ta laatPii niel d inmnte reuk fc Veikoijp tegOn tneEending YUi het bodmg r onder i imboiin Verzendhuis ïïerkmir Comioniidit HaittRohappy d 4 linb4rt A € o iHiKtrrftam NZ Voorbnrgw MH Gouda Drnk van A BRINKMAN Zn Café JREDE BEST Markt Ondergeteekende heeft de eer ter kennis te brengen dat hij het KOFFIEHUIS met RESTAURANT g enaamd VREDE BEST van den Heer F X HABDLIZER heeft OVergeilOineil en hoopt door prima consumptie en prompte bediening zich de gunst van de geaohte bezoekers waardig te maken Aanbevelend E TERHELL 10 JAimJCCnE TESLOTIKG K BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP V OK SDAG 18 OCTOBER en op VIIIJÜAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andore in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN ziJn verkrijgbaar tegen ft hel Lot H voor f tO bij A BRII ILMA eo Zn LANGK TIENDEWEG gmr Ieder zijn eigen IH Kroiilng§ Llmonade fabrikant Om zonder eenige kenms ving en gemakkelp Vijf Liter d i gelp aan 10 h lTe esschen KRoyiNGSLIMOyAOE te maken en el naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Por stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts SO ctH 2 stel in eens franco 90 dn na ontvangst van postwissel Deze drank zond r Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bij 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de condition Voor aluemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inxage Ben i der waehte xleh voor namaak Let op t adres K S DE BOER Sneek Let vooral op de ECHT JtandtaeJceniaff met rood letters DllieCTEUKOCli VICTORUBRON OB£ iLAHJIISmil Overal 4£££ESft verkrijgliaar Maatsehapp0 tot ExploUalie van de FietcHa Bnm Kantoor voor Nederland Boompjes éO Rotterdam tOoedkoopste en BoUedit adres voor Vervoer van laboedel oowel binnen aU bniten de stad met gesloten waeens i A GRA VESTE IJN Oude Gouwe ï2 Pateiit H Stollen Dtr grotte Ertalg m J tnUnO PWen H Woib A KMUtim umtliUuen yacliahmunfim rt UI tmili Mu amri etele tcKarfen H SloUm Kir nil uM tllrect 1 ulUm £ M n i iS i itanwi iimirPUktt wit nrt Mirt V laf SSPr MUt mmilZeutn et ikI tntm Waj AUei wordt tegen Tranaport schade vernekerd Bultentandscb Overzicht De Temps verneemt uit Rennes dat de krijgsraad tnsschen den In en 6n Augustus zal bijeenkomen De Kigaro zegt tusschen 3 en 7 Qnesnay de Beaurepaire zal worden gehoord maar alleen als getuige De krygsraad is niet competent om zijn aanklacht in ontvangst te nemen Deze zon den gewonen weg moeten volgen als tegenover eiken anderen officier dien de oud procureur generaal zou kunnen of willen beschuldigen van verraad Hjj moet dan bij de legercommandanten of by den minister van ooriog zijn die aan de klacht al of geen gevolg geven Mevrouw Dreyfus heeft Zaterdag toen zy uit de gevangenis kwam de hnlde ontvangen van een zestigtal vrouwen uit Rennes van verschillenden stand die in kleine groepjes langs ha r gingen en zonder een woord te zeggen eerbiedig voor haar bogen De toestand wat betreft Engeland en Transvaal is in de laatste dagen niet slechter geworden Chamberlain heeft verzocht de voorstellen van president Krnger te mogen bestudeoren en zoo lang te wachten met de verdere behandeling in den Volksraad totdat dit gedaan had Het antwoord was zeer n iinUond de behandeling kon niet gestaakt worden maar opmerkingen van de zijde der Engelsche regeering in een vriendschappelijken geest gemaakt zouden in overweging worden genomen Do uitdrukking vriendschappelijke geest is fijn maar waarschijnlijk ontsnapt de fijnheid ervan den heer Chamberlain En het antwoord was te waardiger tevens omdat de cisch tot staking der behandeling van een wet in een vreemd parlement wellicht zonder precedent zeker een buitengewone is De Westminster Gazette de zaak beziende van de zijde van de Transvalers begrijpt dat de Boeren onmogelijk iets kunnen toegeven waardoor by de volgende presidentsverkieaing in 1903 reeds wellicht een Uitlander zal worden gekozen in plaats van een Boer anneer de president in het verTolg aooals tot nu toe direct door de stemhebbende burgers wordt gekozen en er niet zoover de Economist aangeeft veranderingen worden gemaakt in de grondwet waardoor de uitbreiding van het kiesrecht op de presidentsverkiezing geen invloed zou hebben dan is het duidelijk dat president Krnger nn tracht aan de groote massa der Uitlanders geen kiesrecht te geven vóór 1904 De Westm Gaz zou dan ook willen dat FEVILLE101 iedünksohiillen van een Gelnkzoeker MmBAL de VONDELING Naar hel Fransch DOOR W NUTTER 45 Van alle zijden werden kreten van toestemming en van instemming gehoord Gi zijt allen Franschen dat wil zeggen zonen der vrijheid gij hebt van alle volkeren der wereld het heerlijkste devies Vrijheid Gelijkheid en Broedetschap I Wat natie heelt een leuze als gij Wat volk onder de zon evenaart u in glorie Laat mij spreken over vrijheid over gelijkheid over broederachap laat mij dat doen op een aangename melodie die aangename melodie met mijn guitaar begeleidende en aldus het nuttige met het aangename vereenigen Ik zal aanvangen ten eerste met mijn dorst te le3schen hij voegde de daad bij het woord en verder met de vrijheid Ik zal zoo vrij zyn u mijn gedachten omtrent de vrijheid te zeggen Ik zal mij van anderer gedachten over vrijheid bedienen wanneer die duidelijker beknopter en scherper zijn dan mijne gedachten Ik neem de vrijheid daartoe omdat ik mij vrg gevoel en omdat alles op het gebied van den geest inzonderheid gemeen goed is waarop elkeen recht heeft Nu vang k aan de Boeren een garantie kregen dat de eerstvolgende president nog een Boer zal zyn In de Kaapkolonie zyn blijtbaar alle partyen het er over eens dat de verkiezing van den president en van den commandant Generaal niet moet worden gebracht tot de bevoegdheid van den Volksraad waardoor do Uitlanders er nog jaren lang geen invloed op zouden oefenen De schreeuwers onder de Uitlanders zelf hlyven trouwens ontevreden met het hun gebodene de correspondent van de Times to Johannesburg zegt dat de Uitlanders niet hun Britsche nationaliteit zullen opgeven om een hulpelooze minderheid te gaan vormen te Pretoria Als resultaat van langdurige geheime vergaderingen gisteren zoowel door den Volksraad als door do regeering gehouden spreekt men van belangrijke concessies in den geest van Milner s vorderingen concessies welke gunstig zonden zijn ontvangen In het Lagerhuis verklaarde Wyndhara dat er nu drie batterijen gelast zijn naar Zuid Afrika te vertrekken Zy worden gezonden als aflossingstroepen doch vorderen de omstandigheden het dan zallen doze drie batterijen strekken tot versterking van die welke reeds in Zuid Afrika zijn De Newyorksebe correspondent van de Times bericht dat een reusachtig BritschAmerikaansch syndicaat wordt of is gevormd voor gemeenschappelijke ondernemingen in China Tot dezen bond hehooren in Engeland de firma Von Rothschild en het AngloChineesch syndicaat te New York de firma s Morgan YanderBilt en Morton Voor den aanleg van den spoorweg van Hankou naar Canton is hun reeds concessie verleend en andere grootsche plannen zijn in overleg De Chineesche regeering aarzelt echter met maatregelen noodig om de concessie uit te voeren en daarom heeft Lord Salisbury reeds den Britschen gezant de noodige orders gegeven Men rekent nu ook op aandrang te Peking vanwege de Amerikaansche regeering maar terwijl de secretaris voor hnitenlandsche zaken Hay gunstig gestemd is voor deze trust schynt Mac Kinley haar weinig genegen in de meening dat de Amerikanen heter hun geld konden gebruiken voor de Philippijnen en elders dan China Verspreide Berichten RKYFVS De zeer bekende Duitsche rechtsgeleerde dr Otto Mittelstaedt vroeger een gezien lid Vrijheid is het recht van elkeen om alles te doen wat hem voor zijn welzijn noodig voorkomt en het welzijn van iemand anders met kwetst CamberoUo zong bovenstaande woorden meer dan hij ze uitsprak en na ze geëindigd te hebben tokkelde hij eenige vroolijke tonen op zijn guitaar Toen ging hij voort Vrijheid is het recht van elkeen om alles te doen wat hem meer voordeel aanbrengt dan het een ander nadeel veroorzaakt Vrijheid heb ik bijvoorbeeld om u allen hier een franc te ontrooven want een franc is voor u van weinig beteekenis terwijl al die franken voor raij een vrij belangrijk sommetje zijn zou het nadeel is dus voor u minder dan voor mij het voordeel Vrijheid is juist het tegenovergestelde v n slavernij welk woord wij geen van allen verstaan en waarmee we ook geen kennis willen maken Vrijheid is een plant een bloem een struik die tot nog toe alleen in Franschen bodem heett willen tieren Ik ben een vrij man dames en heeren Ten koste van allen wil ik mijn vrijheid behouden tot mijn laatste oogenblik zal ik haar handhaven En ik heb haar reeds gehandhaafd Ik beti geen alledaagsch doodgewoon mensch ik ben een kunstenaar en niet een van weinig beteekenis geen muziek tabrikant gelijk me er zooveel langs s Heeren straten aantreft op de planken der theaters op de concerten Ik ben en ik zeg met zekere fierheid de vermaarde CamberoUo bijgenaamd de nachte vans het rijksgereclitshof waar hij dikwijls gro e processen wegens spionage heeft bygeMI ond maakt een omvangrijke politieke stuÉe openbaar over de Dreyfus zaak en koii daarbij tot de slotsom dat juridisch geen bewijzen bestaan voor de schuld van l r6yfus zoodat op de uitspraak van den kri sraad te Rennes minder juridische dan pol ieko momenten van invloed zullen zijn Hef borderel heeft geen bewijskracht omdat men omtrent zyn herkomst geheel in hot duister verkeert en het raadsel van zyn ontstaan na den dood van Sandherr en Henry niefe meer is op te lossen Maar zelfs als het cht w as zou het bewys ontbreken dat het fwerkelijk in het bezit van een vreemde mogendheid is gekomen PaimutijK ijdag zou te Roubaix dé met zooveel ophif aangekondigde worsteling plaats hebben tnsschen een stier en een leeuw De reusachtige plaza was met 8 a 10 duizend toeschouwers gevuld dies nauwelijks eenige aandacht schonken aan de gewone hcldeufeiten der toreadors en zich over de kleinste fouten van dezen ontevreden betoonden Men verkeerde blijkbaar in spanning over den afloop van den kamp tusschen den reusachtigen Abessinisïihgn leeuw Goliath en den jongen stior Venaïto waarvan men zich een iuttóssant schouwspel voorspelde Bindelyk wem de gro ote 8 hoekige kooi in hot midden der zonnige arena neergezet Men hield den ademjin en rekte de halzen uit om beter te knimen zien Goliath scheen zich over dit alles niet ongerust te maken en liep traaglog in zijn gevangenis op en neer alsof hij niets te doen had Daar wordt het tecken gegeven dat de stier in de kooi wordt losgelaten Er ontstaat een lichte emotie onder het publiek als het woeste dier met ncorgedrukton kop op Goliath losstormt en hem tegen de traliën der kooi dringt De lecaw doet geen enkele poging om zich te verdedigen geeft geen enkel teeken van woede maar wel van pijn als hy de forsche horons in zijn zyde voelt Andermaal komt destier op hem af de leeuw gaat achteruit en zoekt in plaats van brullend op den stier los te stormen zooals men verwacht had een uitweg tusschen de traliën der kooi Na een derden stoot schynt de stier medelyden met den koning der woestijn die hem niet aandurft te krijgen Hy gaat niet meer van zijn plaats blijkbaar ermede tevreden dat Geliath zich de minste getoond heeft door het gevecht te ontwijken Het publiek sist en fluit zoo n afloop had men niet verwacht Sommigen verlangen hun geld terug anderen willen den leeuw gaal iedereen zal verstaan waarom ik dien bijnaam draag Ik ben meer Ik ben de gclietkoosde virtuoos vfin onderscheidene koningen en van geen slecht aantal keizers Van alle zijden ontvang ik dagelijks uitnoodigmgen even vleiend voor mijn eerzucht als voordeelig voor mijn beurs Tot nu toe heb ik alle aanbiedingen beshst van de hand gewezen Ik wil mijzelf blijven Gij heeren zult mij kunnen begrijpen en bewonderen Gij dames zult m staat zijn mij te ver taan en toe te juichen Ik behoor aan mijn medeburgers aan allen Ik behoor mijzelven toe Ik ben Vlij Ik bemin de vrijheid de vrijheid is alle hij sluit alles in zich ook gelijkheid en broederschap Waarom dus zou ik over die twee zaken bpreiten f Is het niet veel verstandiger dat ik mijn vriendin Elodie verzoek met haar blinkende schaal rond te gaan en een beroep te doen niet op uw edelmoedigheid maar op uw eerbied voor het genie voor het talent dat zich opoffert Elodie mijn vriendin ga bij de dames en heeren rond met uw blinkende schaal en doe een beroep op hun eerbied voor het genie Intuaschen zal ik een lied doen hooren dat meer dan alle andere liederen de harten in verrukking kan brengen dat meer dan eenig ander de ziel m gloed kan zetten Ga Elodie en keer niet terug dan met een volle schaal opdat ik eerbied krijge voor de eerbied der aanwezigen voor het genie zoolang door den stier laten aanvallen tot hij geen druppel bloed meer in t Ijif heeft nog anderen willen hem terstond afmaken De politie moet ten slotte een eind aan het tumult m aken door de arena te ontruimen OOSTENRUK Te Weenen is wederom een proef genomen door de aeronantisch militaire afdeeling met draadlooze telographie met behulp van luchtballons Het verzendstation bevond zich in een vastgehouden ballbn terwijl een vrij opgelaten ballon als ontvaugstation dienst deed De eerste ballon liet men tot 150 meter stijgen Toen de tweede ballon ongeveer 1600 meter gestegen was maakte men met vlag zwaaien duidelijk dat de inzittenden het afgezonden telegram hehoorlyk hadden ontvangen De ballon verdween daarop uit het gezicht De pannenbakkers die den Franschman Rousseau mishandeld hebhen omdat zij hem voor een jood hielden die het bloed der kinderen aftapte zijn tot een maand hechtenis veroordeeld De voorzitter en de officier brandmerkten in scherpe bewoordingen de praatjes die tot de mishandeling aanleiding hadden gegeven ¥ lN3SfENLAND STATEN GEJNEliAAL KEttl TK UMMBH Zitting van Maandag 17 Juli De heer Reokers vraagt verlof om aan den minister van waterstaat handel en nijverheid een paar vragen te richten betreffende hot reglement voor de visschershaven te IJmniden Besloten wordt het verlof te verleenen en tot de interpellatie op een nader te bepalen dag gelegenheid te geven Na het hernieuwen der afdeelingcn gaat de Kamer uiteen tot Woensdagochtend 11 uur Uit Amsterdam meldt men In eene maar matig bezochte openbare vergadering belegd door het landelijk comité tot invrijheidstelling der gebroeders Hogerhuis sprak mr P J Troelstra Zondagmiddag over zijn Zaterdag voor de Haagsche rechtbank aangevangen proces in verband met de agitatie voor de Hogcrhuizen Hij herinnerde aan de meoning te Leeuwarden welke tot zyne vervolging aanleiding gaf en verzoclit den aanwezigen politiebeambten er goede nota van te nemen dat Terwijl het meisje langs de tafeltjes ging en elk der aanwezigen haar schaal onder den neus duwde zong haar zonderlinge metgezel zijn gezang met zijn guitaar begeleidende Ah a ira a ira ca ira Les aristocrates i la lanterne Ah I Qa ira Qa ira ga ira Les anstocrates on les pendra En na dit moordgezang zonder de minste moordzuchtige b oeling deze spottenderwijs nagebootstehymne van wanhoop begon CamberoUo verschillende populaire deunen te spelen walsjes brokstukken uit opera s enz En toen Elodie al de rijen der bezoekers was voorbijgegaan en velerlei graden van mildheid had geconstateerd nam CamberoUo bijgenaamd de Nachtegaal na in alle richtingen buigingenen groeten geworpen te hebben plaatb aan een nog onbezet tafeltje Op het oogenblik dat Elodie zich bij hem wilde neerzetten werd er een hand op Camberollo s behouder gelegd Hij keek om Peau d Anguille stond achter hem iBonsoir oude vriend Nachtegaal heb je me niet gezien iNeen antwoordde CamberoUo lals ik met mijn kunst bezig ben zie ik niets Dan is je aandacht te sterk op de coUekte gevestigd bedoel je Neen neen dat niet ik hoor het wel en ik wist het reeds sinds lang gij verstaat geen kunst zij laat je koud je hebt er geen gevoel voor Wordt vervolidj