Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1899

Aangevangen i Mei TUd van Greenwich Ülrpcle Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1899 noDDA OTTXKDIMyIoo veren U l 19 1S 18 68 1 16 9 11 8 86 8 49 e 9 86 10 99 10 87 11 18 g 46 10 19 11 49 Alleen Ie en klaeeo Eitre b jbeUlen W Op deie toeinen iljn Zondag Mundeu en Dirndag anaaagache retonil il etten opr de 8e kl lerkrjglmr tegen enkelen iT ditpiT a H HoUandaehe Spoor BOTTERDiU QODDA riea Tei a f a 11 87 19 43 10 90 6 t6 6 56 8 19 10 M 11 64 19 08 19 84 1 9 7 44 8 08 8 14 9 01 en 8e klaaae extr beWen FtonlUtiet op den loop ka niet gerekend worden fl HoUandaehe apoor G O II D A 1 E N M A A O i e veraa l OS 1 0 9 14 8 46 4 18 4 66 6 95 1 18 6 07 1 99 6 18 f 1 18 I 5 89 1 30 1 48 8 49 4 16 4 4S 6 87 5 66 i 49 8 16 7 17 7 89 7 69 8 80 8 99 9 18 10 18 10 99 10 40 11 10 8 11 10 18 8 98 10 97 8 88 E 10 8 8 16 8 48 7 46 8 06 8 41 8 48 8 I aO 10 44 10 68 11 07 U 44 9 98 9 67 9 68 10 96 IV 9 46 lUUll 97 11 36 19 C9 1 36 9 4E 8 00 4 00 4 90 4 46 6 30 6 19 7 00 7 48 7 56 8 66 9 4810 80 1 41 4 98 8 18 9 4 1 66 4 0 6 80 10 08 10 48 8 06 4 61 6 89 10 19 9 97 10 18 1o r4n 19 08 U 87 9 17 S i4 8 97 4 7 6 09 S ia 8 00 8 60 7 87 8 10 8 93 9 99 0 O U U A A H S T E I D A U viae Ten iou l t 9 8 09 8 17 98 10 10 10 57 19 08 1 13 9 88 8 18 4 O 6 18 f 8 18 98 8 16 8 90 9 93 9 6 10 60 11 00 Kmtt VI 8 01 8 63 9 05 10 16 10 64 19 48 19 67 9 00 8 98 4 15 4 67 8 00 6 87 6 57 8 169 00 lO Oi 0 1010 48 11 8711 59 Amst 0 8 1 y 09 9 90 10 30 11 09 1 08 1 1 9 15 8 41 4 80 6 19 8 16 7 18 8 30 0 18 10 8 10 98 11 00 11 88 19 07 B 49 6 05 7 06 7 90 7 46 8 S 9 00 10 17 H r ónik lr n il n Ie e 8 klaaae te brtrien P Reirigor r de Hjn Brenkelen Anuleri a ogen 1 t K b H J viae reru 19 10 1 90 8 17 4 39 9 37 9 46 8 8t 1 19 3 118 S 50 6 04 8 84 7 60 f 9S imlt C 6 86 7 9 7 40 9 8 9 46 1 16 19 0 19 9 9 90 8 16 8 81 4 4 6 19 e 36 7 15 8 10 95 t 46 A mi W 5 43 8 60 7 36 1 66 9 30 10 00 11 30 19 16 19 40 9 46 3 80 8 46 6 0 I 6 98 6 60 7 80 8 96 40 l OO oud 7 17 7 34 8 18 8 49 10 13 10 48 19 611 09 1 94 8 83 4 17 4 98 6 47 7 19 7 aS 8 14 9 19 10 97 11 10 7 4 8 98 8 66 W 89 8 17 8 66 7 58 8 0 8 9 9 0 10 16 10 8 1 88 IM9 1 37 3 8 3 0 8 69 8 5 8 6 1 8 51 7 8 9 19 10 00 10 84 ITo 1A1 7 77 S 9 M 9 78 9J9 Im uIo 19 1 1V6 9 o7 S To 3 76 4 48 6 7o lo 7a9 7 69 8 98 loio lO M 11 10 h j bg die gelegenheid had gezegd Datde olflcier van justitie te Leeuwarden mr Schimmelpenninek in zijne bescUiltlting in de zaakHogerliuis zich had sclipldig gemaakt aan bedrog en leugen dat hij getracht had het publiek te misleiden dat het hem niet te doen was om de vollo waarheid maar dat hj door verdraaiing en verzwijging van allerlei omstandigheden getracht had het publiek op zijne hand te krijgen ten einde te bewerken dat de volksagitatie voor de gebroeders Hogerhuis in de doos werd gestopt Spr prees de houding van den president der Haagscho rechtbank die Klaas Stienstra en Eeltje Ringia zeer ernstig en ampel ondervroeg Zonder aarzelen hebben zjj verklaard dat na de inbraak te Britsnm A Dpstra P V Dijk en 8 Alberda hun mededeelden dat niet de gebroeders Hogerhuis doch zij de inbraak hadden gepleegd Volgens spreker heeft mr Schimmelpenninek Zaterdag zich zwak getoond hg moest laten vallen zijne bewering dat Allard Dflkstra s alibi vaststond Spr achtte den oJÜcier niet te goeder trouw omdat hij aan de verklaringen van Paulus van Djik éér geloof sloeg dan aan die vt n Klaas Stienstra van wien hij zelf moest bekennen dat hij geen belang had biJ de zaak Spreker deed nog eenige grepen uit het gerechtelijk onderzoek der itaakHogerhnis waarop debat volgde Samson vorderde van mr Troelstra höt bewijs dat v Dijk Alberda en Dpstra de ware schuldigen zijn geweest waarop mr Troelstra zeide dat deze drie verdachten altp op hulp van twee zpen kunnen rekenen van de Leeuwarder justitie en van Samson cum suis Daarop werd geroepen Dat is je er van almak ïn Mr Troelstra zeide nu dat hij het wettig bewjjs hunner schuld niet kon leveren daar dit alleen geschieden kon door eene rechtbank De beweringen van Samson die naar zijn inzicht vergeefs trachtte de waarde der getuigenverklaringen van Zaterdag te verkleinen noemde hij anarchistenpraatjes waarop nit de vergadering door enkelen gefloten werd en eenige personen de zaal verlieten Voorts deed mr Troelstra uitkomen dat hjj van den aanvang af zijn persoon aan de zaak Hogerhnis heeft gegeven dat hiJ Van Dijk Alberda en Dijkstra in het publiek heeft aangeklaagd zonder dat ziJ hem vervolgd hebben En hij verzekerde genoeg bewijzen te hebben om biJ eene behandeling zflner aanklacht niet als lasteraar zonder bewijzen te staan Daarna werd de vergadering gesloten Zooals wij mededeelden heeft het Leidsche gemeentebestuur indertijd besloten tot het instellen van een onderzoek naar den toestand der volkshuisvesting in die gemeente dat men aanvankelp tot een gedeelte der stad zou beperken 8 88 9 01 46 8 69 8 69 9 C8 9 19 6 7 90 7 38 8 19 door 7 97 i 7 84 7 41 6 80 7 60 f oud UoordmohlNieuwerlrwkOnpelle RottiinlAni H Rotterdamü P Rotterdam B g i Alleen dea Dinedegi 8 48 8 19 Eotterdam Beurs Rotterdam D F Botterdam U Oapulie Wieuwerkerk Moordrecht Qoada 6 46 6 6A g o 8 14 8 90 4 46 4 66 1 04 6 11 6 17 Alleen Ie 7 96 8 0C8 43 8 S 7 87 9 00 7 g 9 011 8 119 9 91 8 U7 8 86 9 10 9 98 Gouda ZereDhuizoD MDerkapeUe SofltermeerZegwaard Voorburg Hag w b Hage Voorburg Zoeterm eg fi 03 ZeTonh Mo 8 18 Roud 1 94 8 2 7 1 747 Ml OHr W 6 90 6 36 6 48 8 03 Dit parti le onderzoek heeft plaats gehad Het heeft geloopen over 1152 woningen gelegen in 973 gebouwen De uitkomsten zjjn neergelegd in een Verslag van het woningonderzoek in de gemeente Leiden 1899 door burgemeester en wethouders aan den Raad uitgebracht Het verslag bevat 22 tabellen met toelichtenden tekst en do bijlagen lo het vragenformulier dat de opnemers hadden in te vullen 2o een model van de verza melbladen der opneming de ligger waarvan men hoopt gebruik te maken ten einde bij het nemen van maatregelen tot verbetering der woningtoestanden op rechtmatige en billijke wijze te werk té ga n 3o een graphische voorstelling van den woningtoestand te Leiden De kosten bleven nog iets beneden de raming van f 500 De verkregen resultaten gaven B en W aanleiding den Raad een voorsÉel te doen tot voortzetting van liet onderzoek in andere deelen der gemeente een crediet van f 1000 werd daarvoor aangevraagd Ook met dit voorstel heeft de jRaad zich vereenigd Van verschilleillle zijden werd aan B enW hulde gebracHJ vpor hun iVelgeslaagdenarbeid Men ve klaarde gaarne mede tewerken tot het v rdere onderzoek ten eindede feitenkennis t f verkrijgen die noodig isom met meer zekftrheid voort te gaaniijd pogingen tot verbdjering der volkshuisvestihg die te Leiden sBdert eenige jaren wqraenondernomen en ie nog ktechtigar ïlPenkunnen worden doargezet wanneer de woh igwet de welgezijlle gemeentenaren komtsteunen Door delheer Dcncker werdvoortode hoop nitgesprakeq dat andere gemeente het Leidsche vmrbeeld znlïon volgen i endaarom tot B en W het vOTzoek gerichf de Verspreiding ilin het rapnprt ook buite Leiden zooveel ifcgelijk tti bfvorderen üeburgemeost r vee lai rd6 at het college aandit Verzoekigaalie gevuW zou geveij I I K I De Tel Bei4ti Miar aan de irnhi Ct van goed ingelichte zpB bericht wordt is de wet houdjende uitbreiding dor Ivalleii waarin revisit van stflrijvonnissen toegels ten is door H M de ngjni geteekend fln zal zjj nog deze week lit Staatsblad worden algC kondigd ten Gemengfile Men meldt uit Mimtfoort 1 1 Gistermorgen is in de gemöente Mastwijk ibinflen een nuf tijds afgèbram de kapitale boerderij bewoimd door Vaii Rossum I De woning drie hooibergeij en wagenloods brandden geheel af een pakhaisje een schuur len een schuur jmet varkens hieven gespaard Men meldt nit Delft aan d e N R Ct Binnen den tiJd van weinige maanden is nu reeds voori de vijfde maal diefstal met inbraak gepleegd in de gebouwen behoorende tot of zich groeperende om de fabrieksinrichtingen welke staan onder directie van den heer J C van Marken te Delft 4 9 64 10 49 11 13 1 1 7 1 14 1 98 ll SI i 11 86 11 49 11 81 19 88 9 40 68 10 19 10 99 10 8 10 48 10 01 10 17 l l 4V 7 56 l 40 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 46 11 46 It 19 46 lO SS I u I 1 in l 10 67 19 00 11 14 11 99 10 61 11 46 U S9 d 9 07 Achtereenvolgens werden nachtelijke bezoeken gebracht aan het kantoor der lijmfabriek het gebouw der drukkerij het fotografisch atelier en den manufactuurwinkei in het Agnetapark In een der nachten van de gepasseerde week heeft men nu weder in het kantoor der gistfabriek aan de Lepelbrug de lessenaar der afdeeling handelssecretarie opengebroken Evenals bijna alle voorgaande koeren is men er in geslaagd eenlg geld buit te maken thans door het openbreken van een ijzeren geldkistje dat tpelp in een der lessenaars was opgeborgen Van geen der diefstallen heeft men tot nu toe den dader kunnen ontdekken üit Amsterdam meldt men aan de N R Ot Bil twee kleine kooplieden die gistermiddag op de markt een stuk laken van 35 gulden hadden gekocht kwamen even latertwee personen die zich als rechercheurs bijde politie kenbaar makende het gekochtein beslag namen zeggende dat het goedvan diefstal afkomstig was en dat de kooplieden zich moesten aanmelden bjj de politieop het Jonas Daniel Meijerplein Daar bleekhun echter dat zg bedrogen en bestolen waren dei beide personen waren geen rechercheurs n er was geen order tot in beslagneming geveven Bj dn stoomtram der H IJ S M den Haag Steheveningen was Zondag met het oog op ye gi oote drukte in t verkeer een 7 min Wienst ingesteld De tram vervobrde 19 995 persifnen Zondags zal voortaan deze dienstregjeling gelden voor het traject Scheveningen Anna Paulownestraat terwijl die dagen op de lijn station H 13 S M Scheveningen 20 extratrammen zullen rijden Ke tfezepe oonde A Visser een arine geiffelckige weei van 14 jaar Mi zijn tweeden Vilder en Bveeto iioedei i huis die het ook lil niet lo bijfced liaddeli If Wegens zijn iM enuyiiieid voor lple vakkenongeschikt zou nlnj uet k ermaliipn leeren een jaar hiermedt bezig zijnde jdacht hjj zelfdep koit wel te kunnen v rdi n n en trokfle wpe wereld in Geen giMf hebbende ging hjjjte voet nékr Apeidüor i olk reisjehiJ metlzijn kreuplle voeten inf twee dagen ideed Jnachis biflj een of jin eref gdedenboer ovÉ nachtendil u Ji i eerraa il kkige tl en mai r doenP Aangekomen te Hpeldodirn bleekml spoedig datlhü zijtjb baiwaanjbeid had üjjerschat en eigelilijk A nfpt veel Ji kerü afwist Zakeije Engels kleeri t Loo had mpdeliiflen met het on Ventje en hield hpii een paar wilde hem oolc we verder opleic kon dit niet Ifosteloos doen v at Weet je wat dacht de wakkere jonyfejn onze lieve Koningin zal mjj wel helpm en hjj strompelde naar t paleis maar o wee I hy kon niet biJ de Koningin Worden toegelaten Hij ging daarop naar huis en schreef een brief aan H M waarin hjj zjjn toestand blootlegde Eenigen tyd daarna ontving de predikant van Wezepe bericht dat H M de Koningin f 5Ü toezeide voor het kleerraakertje waarna ook de diaconiën van Wezepe en Apeldoorn iets bjdroegen en nu was onze dappere jongen geholpen Niet noodig te zeggen dat de jongen erggelukkig en zeker zeer dankbaar is thanscoupeert en tailleert hjj er dapper op losen zal zeker spoedig in staat ziJn zich zelfte helpen U D Volgens De Posthoorn heerscht op t oogenblik aan t postkantoor te Amsterdam een ongewone gisting wijl voor betrekkelijk lichte vergrijpen zooals het niet salueeren van meerderen in rang het ongepast toespreken van diezelfde meerderen of wel het niet direct opvolgen van bevelen met den dienst niets uitstaande zware straffen worden opgelegd zelfs schorsing in den dienst 4 48 4 66 6 08 6 09 6 18 6 40 4 16 4 S7 4 47 4 64 6 1 6 07 9 0S 1 44 9 68 1 64 9 01 9 08 9 14 9 8 i f 11 t Utreo j reiaen H 6 47 8 06 8 66 8 36 10 89 7 10 10 48 6 9 7 18 8 48 10 68 0 98 40 7 89 K 6 li lt 4 1 4 9 Door het personeel is de maatregel ingevoerd om de geldelijke schade die noodwenödg voortvloeit uit zoo n schorsing aan de in hun o en te zwaar gestaften te vergooden door e een kleinigheid te geven Uit cventer wordt aan de N Z C gemeld Bil gelegenheid dat jl Dinsdag de paardenvan het ie escadron zwommen begaf zichook eeti korporaal ondajnks het verbod tewater en wilde naar dpn overkant zwemmen In het midden i r Aacht gekomen zonk hij plotseling naar de lliepte De cadet Simon dit ziende sprong fhem na en naherhaalde lmalen gedoken te hebben geluktehet hem len drenkeling naar boven te halen Inmiddels was men met een roeibootgenaderd en werden beiden daarin opgenomen STADSNikuWS GOUDA 18 Juli 1899 Gisterenavond omstre s half itwaalf viel zekere v D die niet normaal was in het water bij den toegangsweg der St atsspoorwegen De baanwachter v n der Laan snelde toe en redde hem an éqn anders wissen do6d De heer C J tan Haansbergen alhieriis aan de Amsterlamsdie Handelsschool vaiide Ie naar de 2ei klasse bevorderd i j 1 Een wielrjjder jalhipr nitgelokt door hfel mooie i weel en den Zondag besloot Sn tochtje naar Rotterdam te max eEi Op din s Gra enw6g ondetlCapeille a lfj l gekomen braM ijet r jwiel era w rd de berfider er afge slingei d In plaats van zich terabljterdamIe iViËrmVken lii erdej onze wielrMtór me een bebloed gezift gi scheOrde kj en ett een gebroken fleW Iper jjtrein huiswflits 7 60 8 03 8 10 8 17 8 98 10 10 10 17 10 94 10 81 10 40 8 17 8 89 P 8 60 10 47 10 51 8 60 7 40 9 90 M 10 08 f 10 16 10 99 9 68 10 18 8 17 8 97 8 84 8 41 8 47 8 18 8 90 Gistèrenav d had de 2e JaamjkscheJv gadering va4 jd olpudsche Vereniging Vbor Geneesi Heelen Verloskundige nlp pliats onder voorziitersclBip van den heer f J Schlosser in de afchterzaal vin den heer Tuijthof Te ongeMer 8 uur opende de voorzitter met een kort woord deze etijverzocht de secretaris de notulen der vorige jap rvergadering te willen lezen die oSveranderd werdenv goedgekeurd Daarna las de secretaris daijjheer Joh Mnlder zjjn jaarverslag voor waaruit bleek dat de vereeniging in het mgeloopen jaar met zware en vele ziekten li d te kampen gehad dat men in dat jaar mei 318 leden was vooruitgegaan met respectievelijk 865 kinderen Het ledental op heden 1 17 Juli was 563 leden toet 547 kinderen De apotheker had geleverd 3418 recepten Er waren 6 leden het afgeloopen jaar de vereeniging uitgetreden wegens vertrek naar elders en andere omstandigheden Aan 29 leden was kraamgeld uitgekeerd of een gezamenlyk bedrag van f 72 60 Het overleden bestuurslid W 0 Smit werd in het verslag dankbaar herdacht terwijl de overleden bode H Sluiter als degelijke bode voor de vereenigmg betreurd werd In goed gekozen woorden werd hulde gebracht aan heeren Doctoren en apotheker welke ook het hunne er toe bijdroegen de vereeniging in Ijloei te doen toenemen Verder gaf het lijHge verslag een ruim overzicht van de toestand der vereeniging in het afgeloopen jaar en eindigde de secretaris ziJ verslag met den leden aan te sporen de vereeniging nit te breideh om zoodoende het bestuur in de gelegenheid te stellen het volgende jaar met een begrafenis te kunnen aankomen Door flink applaus betuigden de aanwezigen hunne instemming met het veAlag Daarna deed de penningmeester den heer B Zegers rekening en verantwoording waaruit leek dat de inkomsten waren f 2085 601 en de uitgaiten f 2074 61 zoodat er een batig saldo was van f 10 99 Dit bedrag gevoegd bij I het saldo van het eerste jaar zijnde f 44197 met de gekweekte rente maakten te f amen een bedrag van f 56 34 Dit was zeidi de penningmeester nu feitelijk geen saldo laar nog eenige kleine rekeningen van het afgelooifen jaar die nog niet ingekomen waren betaald moesten worden De voorzilter dalakte namens de leden secretariB ei penninÉneester voor hunne werkzaamhfeden De Tiergadering betuigde hiermede ijs emming f Daariui t rd het redlement gewijzigd wateen Biülte en dcgelökeldiscus e tengevolgebad voomanfclp verjosknndigc hulp Besloten ward Ihct lieiittur te machtigen metvroedvrouwen een jjlltract te krijgen endaarna mochi hot ïojfliur alsdan een artikelin het reklement d M i betrekking hebbendewijzigen Al do andeipl wijzigingen door hetbestuur aangebracht tolnden de goedkeurhigder leden weg ragen m BiJ de ni ï dgehde bèstuursverkiezing werden de aftreSide heeren B Zegets J U Verkerk en H van aas met een kolossale meerderheid herkozen terwjl in de VacatureSmit die overleden was en Melkert die bedankt had de heeren B Jde Vos en H Verbruggen die van wegeihjjt bestuur candidaatwaren gesteld mot ein flinke meerderheidgekozen Een bewijs voor heli bestuur dat het wel werkte in de geest dcj leden want mot het stellen der tegencandiq aten werd een grapje gemaakt ze dienden dan ook louter voor den vorm en bekwamen deze 2 en een andere 4 5 of 6 stemmen 1 Het laatste punt dejr agenda het benoemen van 2 boden werden benoemd B h Raastrop door het bestuur in 1898 reeds als voorloopigeibode aangesteld en H v Vliet Volgens het reglement t moest de bode door de ledenvergadering benoemd worden Hierna was de agenda afgeloopen en sloot de voorzitter de vergadering met een opwekking aan de leden De indruk die wjj van deze vereeniging liebben gekregen is deze dat ziJ flink werkt en liet zeker spoedig zal blijken dat zi door alle werklieden en daarmee gelijkstaanden zal gesteund worden omdat zy hun meer voordeden bied dan alle andere fondsen op dat gebied WiJ wenschen die vereeniging een flinke bloei toe en vertrouwen op het bestuur dat die niets zullen onbeproefd laten om de vereeniging tot grootere uitbreiding te brengen Door B en W zijn de volgende ingekomenstukken aan de raadsleden toegezonden No 55 Gouda 12 Juli 1899 Onderwerp Baggeren in den IJssel Zooals den Baad bekend zal zjjn is de Gemeente eigenares van eene zoogenaamde zelling in den IJssel de kadastrale perceelen gemeente Moordrecht Sectie B No 1202 en gemeente Gouda Sectie F No 1252 Met machtiging van den Baad in besloten vergadering gegeven is aan F Münlieff te Krimpen a d IJssel als opvolger van ziJn toen overleden vader door ons College met ingang van 1 Augustus 1892 tot wederopzeggens vergunning verleend om ten behoeve van zijne steenbakkerij daarin te baggeren tegen betaling van f 75 sjaars bij vooruitbetaling te voldoen Aan de gemeente wordt voorts door het Rijksbestuur telkens voor vflf jaren het recht verleend om in den IJssel langs hare eigendommen te baggeren welk recht door haar eveneens telkens werd overgedragen aan de heeren Mplieff die anders vrij wel geen gebruik hadden kunnen maken van de hun verleende vergunning tot baggeren m de bedoelde zelling De laatstelijk aan de gemeente in 1894 verleende en door haar aan den heer Mijnlieff overgedragen vergunning is op den 30en Juni j l vervallen verlenging daarvan is evenwel aan den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid aangevraagd De heer Mijnlieff heeft ons biJ adres van 2 Juni j l verzocht wanneer de aangevraagde verlenging wordt toegestaan de vergunning tot baggeren in den IJssel weder aan hem over te dragen waaronder stilzwijgend begrepen zon zjn dat de tot weder opzeggens verleende vergunning om te baggeren in het aan de gemeente toebehoorende perceel niet zal worden opgezegd gedurende den zelfden termijn van vijf jaren Hjj verklaart zich bereid jaarlijks een hooger vergunningsrecht dan f 75 te betalen Van een anderen belanghebbende ontvingen wij eene aanvraag om de zelfde vergunningen voor 6 ol 10 jaren te mogoa verkrijgen tegen betaling van f 175 s jaars Wjj zonden het tegenover den heer Mijnlieff die de zelling steeds met zorg behandeld en niet uitgeput heeft onbillijk achten dit aanbod te aanvaarden Wij hebben mitsdien de eer den Baad te verzoeken ons te machtigen aan den heer F Mvjnlieff vergunning te verleenen om tot 1 Juli 1904 te baggeren in de kadastrale perceelen gemeente Moordrecht Sectie B No 1202 en gemeente Gouda Sectie F No 1252 tegen jaarlijksche vooruitbetaling op 1 Augustus van eene som van f 175 No 56 Gouda 12 Juli 1899 Onderwerp W xiglng der Verordening r p de Avondschool voor antbachlsl ie len Bij schrijven van 29 Junijl No 3332 afdeeling O deelt de Heer Minister van Binnenlandsche Zaken ons mede dat zijnerzijds geene bedenking bestaat tegen de door den Baad bji besluit van 28 April 1899 No 14 aangebrachte wijzigingen in de Verordening op de Avondschool voor ambachtslieden Het komt na overleg met den Inspecteur van het Middelbaai Onderwijs belast met het toezicht op de ajnbachtsscholen enz aan Zijne Excellentie wenscheljjk voor dat in die Verordening nog een tweetal wijzigingen warden aangebrachti In de eerste plaats zah het laatste lid van artikel 3 luidende Burgemeester en Wethouders hebben de bevoegdheid zoo dikwijls dit door hen noodig of wenschelijk wordt geoordeeld te bepiuen dat er geen onderwijs zal worden gegeven dienen te vervallen of zoodanig moeten worden gew zigd dat de onbeperkte bevoegdheid aan Burgemeester en Wethouders verleend vervalt verder verlangt de Minister dat in het laatste lid van artikel 4 worde voorgeschreven dat bjj het opmaken van de voordracht tot benoeming van leeraren de Inspecteur en de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs worden geraadpleegd De Copmissie van Toezicht wier gevoelen wij over het schrijven van den Heer Minister vroegen adviseert ons bij brief van 12 dezer de verlangde wijzigingen te bevorderen Wat de slotalinea van artikel 3 betreft de daarin aan ons college gegeven bevoegdheid is noodzakelijk maar wy erkennen dat de bewoordingen van de Verordening eene te ruime en willekeurige toepassing dier bevoegdheid mogelijk maken Aan het bezwaar is tegemoet te komen door de gegeven macht te beperken tot bijzondere omstandigheden en enkele schooltijden en de uitoefening afhankelijk te stellen by voorböeld van een voorstel van den Directeur Artikel 4 werd steeds toegepast in den door den Heer Minister gewenschten zin ook zonder dat zulks in de Verordening vermeld is werd bij het opmaken van iedere voordracht tot benoeming van den directeur en leeraren het advies ingewonnen van den Inspecteur en de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs tegen de verlangde aanvulling bestaat niet het minste bezwaar Wy hebben mitsdien de eer den Baad in overweging te geven de Verordening op de Avondschool voor ambachtslieden Gemeenteblad No 66 nader te wijzigen en wel lo Van artikel 3 de vierde alinea te lezen als volgt Op voorstel van den Directeur kunnen Burgemeester en Wethouders in bijzondere gevallen bepalen dat gedurende enkele uren of schooltijden geen onderwijs zal worden gegeven 2o De derde alinea van artikel 4 te lezen als volgt De Directeur de leeraren en het verdere personeel rden door den Baad benoemd uit eene voordracht van zoo mogelij twee personen in te dienen door Burgemeester en Wethouders die den bevoegden Inspec tenr van het Middelbaar Onderwijs en de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs vooraf zullen hooren wanneer het geldt voordrachten tot benoeming van den Directeur of de leeraren No 57 Gouda 12 Juli 1899 Onderwerp Sehoeiing Sleekerskade Bij schrijven van 8 Maart jl meende de Directie der StearineKaarsenfairiek Gouda alhier onze aandacht te moeten vestigen op den slechten toestand van de schoeiing langs de Bleekerskade Zjj deed zulks waarschynlyk naar aanleiding van het feit dat op de Gemeentebegrootingen voor de jaren 1884 en 1885 posten waren gebracht voor het beschoeien dier kade Wii gaven haar ten antwoord dat bedoeld werk op herhaald aandrhigen harerz ds door het toenmalig Gemeentebestuur was uitgevoerd ofschoon de Gemeente daartoe geenszins verplicht was Immers eene schooling is voor de instandhouding van de Bleekerskade die de Gemeente enkel als voetpad en zandkade heeft te onderhouden geen volstrekt vereischte zg is alleen van belang voor het water langs de kade dat zonder schoeiing allicht zou verondiepen Dit water woMdt echter door ons niet als een openbaar water tot gemeenen dienst van allen bestemd beschouwd het wordt uitsluitend als vaarwater gebezigd door of ten behoeve van de Kaarsenfabriek die daarvan voorzoovcr het bevaarbaar is eigenares of erfpachtster is Wy deelden haar daarom mede dat de tegenwoordige toestand der Gemeenteflnantién het ons tot plicht maakte de uitgaven der Gemeente te beperken tot het noodzakelyke en geene uitgaven te bevelen voor werken waarmede het openbaar belang niet gemoeid is of welke niet het gevolg zyn van op de Gemeente rustende verplichtingen en dat van ons mitsdien geen maatregel kon worden verwacht tot eenige herstelling van de schoeiing langs de Bleekerskade zullende biJ noodige herstelling belanghebbenden daartoe dienen overtegaan Bjj haar schrijven van 15 April d a v tracht gezegde Directie aantetoonen dat het onderhoud van de schoeiing die het water door haar Vlaamscbe Haven genoemd van de Bleekerskade scheidt en die volgens hare opvatting dient zoowel om verondieping van het vaarwater tegentegaan als om verzakking van den weg te voorkomen een plicht der Gemeente is Hare beschouwingen konden ons evenwel niet op onze meening doen terugkomen Wij ontkennen geenszins dat èn aan de Bleekerskade én aan het daarlangs stroomende water in vroegeren tiJd blijkbaar nit welwillendheid jegens de belanghebbende Vennootschap eenige werken van Gemeentewege zjjn verricht De Gemeente was echter daartoe niet verplicht en zeker is het dat in de laatste jaren op onzen last niets daaraan is gedaan waaruit men zou kunnen afleiden dat zy al heeft zij de schoeiing indertijd gemaakt zich gehouden acht voor het voortdurend onderbond zorg te dragen De Directie der Kaarsenfabriek handhaaft hare meening en verwacht an ons dat wij de schoeiiug zullen doen herstellen zjj schynt zelfs volgens haar schryven van H Juni 11 de Gemeente in rechten te willen noodzaken tot die herstelling overtegaan doch stelt ons vooraf in de gelegenheid om haar voorstellen te doen ter verkrijging eener minnelijke oplossing van het verschil Wij vonden hierin aanleiding bet advies in te winnen van eenen rechtskundigen raadsman den Heer Mr J D Vecgens te s Gravenhage die ons heeft geraden aan bet verlangen der Kaarsenfabriek niet toetegeven en de maatregelen die door haar in uitzicht worden gesteld aftewachten In dezen stand der zaak hebben wü gemeend de daarover gevoerde correspondentie tusschen de Kaarsenfabriek en ons College aan Uwe vergadering te moeten overleggen en daarbij te moeten voegen bovenbedoeld advies van den Heer Veegens met de mededeeling dat de kosten van de herstelling der schoeiing door den Heer GemeenteBouwmeester worden geraamd op f 530 Algeheele TCrnieuwing welke ééns in de 25 jaren zoude moeten geschieden kost ongeveer f 16 per str Meter = f 3040 terwijl voor het onderhoud der 190 Meter lange schoeïing gerekend zou moeten worden op eene uitgaaf van ongeveer f 60 per jaar De overwegingen die ons deden besluiten op het verzoek van de Kaarsenfabriek niet integaan geven ons aanleiding II voortestellen deze stukken voor kennisgeving aantenemen N B De bijlagen liggen voor de leden ter visie No 58 Gouda 12 Juli 1899 Onderwerp Orond aan da Boelekade De heer H Verwy heeft in de Boelekade eene woning gebouwd gemerkt R No 284 Aangezien de voorgevel de rooilyn volgt is een strookje grond ter lengte van 4 25 M en ter breedte van 1 M van het hem toebehoorende terrein onbebouwd gebleven en zal het aan de openbare straat verheeld worden Genoemde eigenaar biedt het strookje aan de gemeente in eigendom aan Wy achten het in het belang der gemeente het aanbod te aanvaarden Wy hebben mitsdien de eer den Baad in overweging te geven ons te machtigen voor de gemeente in eigendom te aanvaarden het aan de openbare straat de Boelekade grenzende onbebouwd gebleven gedeelte van het aan H Verwij alhier toebehoorende perceel waarop door hem een woonhuis is gesticht gemerkt B No 286 kadastraal nog niet genummerd welk gedeelte lang is 4 25 M en breed 1 M ondei voorwaarde dat de overdracht van den eigendom zonder kosten voor de gemeente zal geschieden en dat deze het overgedragene zal verheelen met de Boelekade en zal onderhouden als openbaren weg Heden had de verkiezing plaats voor 4 patroons voor de Kamer van arbeid voor de Bouwbedrijven en voor 1 lid werkman voor de bouwbedrijven en voor 2 patroons voor de Confectie bedryven De uitslag is aldus Uitgebracht werden op de h h G J D Arends 9 A Goedewaagen 7 C P W Dessing 5 H A C Brinkman 4 A Brunt 3 H A Diestelhorst 3 en W Begeer 2 stemmen J Ouderkerk H Knuttel C A van Berkel W Dille P G Boosendaal M Binnendijk H J Nederhorst J W Moljjn G Prince H Jager en B A Verzjjl ieder 1 stem Gekozen zjjn de hh G J D ABENDS en A GOEDEWAAGEN Herstemming tusschen de hh C P W Dessing H A C Brinkman A Brunt en H A Diestelhorst Voor Ie lid werkman van de bonwhedryven werden uitgebracht 99 biljetten waarvan verkregen de hh O Sanders 58 E Massaar 19 A Koot 18 F 7 van As 1 er waren 3 biljetten in blanco Gekozen is C SANDERS Voor 2 leden patroons voor de confectiebedrijven werden uitgebracht 10 biljetten waarvan verkregen de hh J B van Catz 10 en L J Jaspers 9 Gekozen zjjn dus de hh J B VAN CATZ en L J JASPERS Haastrecht Bedankt voor het beroep bj de Ned Hervormde Kerk alhier doorns J Bruining Jz te Warga Heden middag werd alhier levenloos nit een sloot achter het boenhuis opgehaald het Zoontje van den landbouwer B E B omstreeks 4 jaar oud Stolwuk 18 Juli Gisteren namiddag omstreeks 5 uren geraakte in een onbewaakt oogenblik het ruim 2 jarig zoontje van L de V alhier in eene sloot en werd eenige oogenblikken daarna levenloos opgehaald Men kan begrijpen hoe radeloos van smart de ouders waren toen het lijkje van hun lieveling werd in huis gebracht I A TalEH De heer J Hendrik van Balen te ïwello deelt in het Vaderland mede dat hjj nit Paramaribo eeft schrijven heeft ontvangen waarin hem bericht wordt dat aldaar in den laatbten tyd stemmen opgaan over de wenschelykhoid om de verlaten plantages van Suriname te exploiteeren en hem het verzoek werd gedaan daarop hier de aandacht te vestigen Die plantages moesten na de vryverklaring der slaven by gebrek aan werkkrachten verlaten worden Nu zou men met gering kapitaal de exploitatie weer ter hand kunnen nemen Schr geeft een lyst van zes plantages die terstond gekocht kunnen worden No 1 652 akkers behoorlijk in orde met groot woonhuis en sluis Koopsom f 1500 No 2 93 3 akker ged ingepolderd kosten vour hot meten ten laste van beide pnrtjjoA transportkosten ten laste van kooper koops f 325 No 3 700 akkers 200 akkers maagdelijk land ingepolderd groote steeneu gluis met duiker koopsom f 2000 No 4 plm 6 k 700 akkers Inndeeringsluis aanwezig plm 50 akkers cacao in bewerking koopsom f 1000 No 5 500 akkers alles ingepolderd met goede trensen en sluis koopsom f 15 000 Behalve deze is er nog sprake van eene andere alantage gelegen dicht by Paramaribo De landerijen daarvan zjjn voor elke cultuur geschikt maar in het bijzonder voor bananen en cacao VEBSCHEIDENHEID Na de hitte der laatste dagen zjjn op verschillende plaatsen in het buitenland onweders losgebarsten met hevige wolkbrenken en piasregens die groote verwoestingen hebben aangericht In het dal der Wuppei bjj by Elberfeld en Barmen sloeg de bliksem op verschillende plaatsen in zonder evenwel brand te stichten Er viel zooveel regen dat de riolen het water niet verzwelgen konden en de straten weldra blank stonden zoodat het water in kelders en winkelhuizen binnendrong Het plaveisel werd hier en daar weggespoeld en het verkeer ondervond daardoor groote vertraging ook langs een der spoorlijnen waar stukken steen van het plaveisel den doortocht versperden Groote schade werd aan de te velde staande gewassen aangericht By Vonwinkel werden een vader en dochter door den bliksem gedood Langs den Rijn en in het Zwarte Wond eischte het onweder verscheidene slachtoffers In Gratzfeld sloeg de bliksem in een woonhuis en doodde een te bed liggende onde vrouw terwijl de voor de bedstede zittende maii lam werd geslagen Twee jongens van 13 en 14 jaar werden bjj Neviges gedood terwijl te Heiligenhaus een wandelaar door den bliksem getroffen dood ineenzeeg Tusschen Happach en Todtmoos in het Zwarte Woud werd door een gezwollen bergstroom een brug weggespoeld De hagel lag daar een kwart meter hoog terwijl het te veld staande graan was vernield