Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1899

Mo 7 43 Donderdag 20 JuH 1809 38ste Jaargang fiOUDSCHEjCdllAOT IMeuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Telefonn No 8X De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelij leg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomiïiers VIJF CENTEN TelMoon No M ADVERTEI TIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaati uimte r Inzending vato Advertentiën tot 1 uur des raid Te Londen waa de hitte der laatste dagen ondraagiyk De thermometer toekende 128 gr in de zon en 85 gr in de schaduw dat is iets minder dan de grootste hitte in Augustus van het vorige jaar Toch Is er slechts één man door de hitte bezweken en bleel het aantal gevallen van zonnesteek vrj beperkt Ook de gezondheidstoestand in t algemeen bleeJ ondanks de tropische warmte gunstig Na een verkwikkend nachtkoeltje en verstoringen in de atmosfeer elders daalde Donderdag de thermometer tot 115 gr in de zon en 79 gr in de schaduw Op het midden van den dag blijJt het evenwel nog drukkend warm op straat ï Ei SiMElil A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoen Mo 3i Amsterdam Slolkrs Ucurs van Vtkrs 14 lOlf 90 ♦ 87V 967 16 JULI KionuKD üart Ned VI 8 t dito dito dito Sdito dito dito 8 Hoxoil OU Goudl 1881 88 2 Italiio iDBohryring 1868 81 6 OosTBNi ObU in papier 1868 ft dito ia EÜverl868 6 PoxTUOAL Obl met ooupoo 8 dito ticket 8 16 8 s 987 987 1087 61 7SV 106 101 s lOl s 1017 967 746 607 103 57 804 1647 100 98V 101 I UdiunB Obl Binnenl 1894 4 dito aecoDi 1880 dito bij Botbs 1889 4 dito b Hop 1889 90 4 dito ia goad leea 1888 0 dito dito dito 1884 5 arm Ferpet lohuld 1881 4 TuiiiH Qepr Coav leen 1890 4 Geo leening serie D Oeo leenin serie 0 üiiidAfe Bep T oblg 1898 5 UaiUD Obl Buit Soh 1890 8 VlKEzinLi Obl 4 onbep 1881 AmiKSDAll Obligetien 1895 3 BoTTUDiLll Stad leen 1894 8 KlD N Afr Hundelsv aand Arendsb Tab Mi Oertificatea Deli Maatschappij dito Ara Hypotheelrb pandbr 4 GuU Mij der Vorstet land s Gr Hypotbeekb paadnr 8ï i Nedertandsnhe baBlc aaad l Kad Haadelmaatftoh dito N W k Pao Hyp b paadbr 8 Bott Hypotbeekb pandbr S i 100 Iltr Hypotbeekb dito 8 8 i OoBTBNft OjstHong bank aand i ttusl Hypotheekbank paudb 4 Ahskika Eqnt hypoth pandb ft 90 837 67 691 160 99 106V 1027 100 687i 567s 837 14V 48 687 in7 lOO 107 00 100 100 U J llS s 867 1167 Maiw L G Pr Lien oert 88 KiD Holl IJ Bpoor tl j aand 1187 Mij tot Bip r 8t Spw aand 118 Ned Ind Spoorwegm aand 820 Nad Zuid Afr Spm aand 8 i 818 dito dito dito 1891 dito 5 lOO i iTiLiE Spoorwl 1887 89 A Bobl S 67 i Zaid Ilal 8pwmij A H obl 8 69 POLKN Warschau Woenen aand 4 i RD8L Gr Rnss 8pw Mij obl 4 Baltisohe dito aand Fsstowa dito aaad 5 Iwang Bonibr dito aaud 6 Kursk Cb Asov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AuKKUU Qmt Pao Sp Mij obl 8 Ohic k North W pr O r aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 I 1401 Dearer fc Bio Gr Spm eert v a 81 g Illinois Oentral obl ia goud 4 1 1047i LouisT NafihTilliCert v aand ee s Mexico N 8pw M Ie fayp o 6 lOS Miss Kinsas 4pOt pre aaad 14 N York Onus o West aand 19 is dito Pona Ohio oblig 6 Oregoo Oalif lebyp ingoud 6 Bt Panl Minn itHanit obl 7 48 On Pao Hoof lijn ob ig dito dito Line Col Ie byp O 6 CiNADA Can 8outb Chert r aan l Vlï 0 Bailw k Na lo h d o O Amsterd Omnibus Mjj aand llotterd Tramwe j Ma8ta aand Nbd 8tad Amsterdam aand 8 Btad Botterdam aand 8 BlLoil Btad Antwerpen 1887 9 Blad Brussel 1888 81 HoNQ Theiss Begullr Gi selsoh 4 OoBTlHB Staataieenig 1860 5 K K Oost B Gr l880 8 SpiNJB Stad Madrid 8 1868 NlD Ver B s Avb Spool oeit OPRUIMING van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D lS4illSOM BurgorlUlte Stand GEBOREN 15 Juli Nicolaas Anthonins ouders W Dille en A Hetem 15 Alida ouders L Heerkens en J Bonter OVERLEDEN A 6 A M Weck 7 m Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsi ag 18 Juli 1899 Vette Obsen en Koeien redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ze kwaliteit 30 3e kwaliteit 37 cent per half Kilo Magere Osseili Melkkoeien en Vaarkoeien redelijk aangevoerd Vette Kalvereh redel aanvoet lefkwaliteit 28 ae kw 24 3e kw ao cent per half Kilo Stieren ruim aangevoerd De handel was in al het aangevoerde vlug prijshoudend met flinke handel f ADVERTENTIEN H P yAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEEKEN il Strijksters gevraagd voor vast werk hoog loon met kost en inwoning EERSTE NEBÈRL ELECTR OZON BLEEKEEIJ VOOEBUBG TE lïïïïE gevraagd EEN Pakhuisruimle voor KAAS zoo mogrelijk met STËLLI G Brieven lett I bö den Boekhandelaar J M BLEDÉE Rotterdam te B OR WENHAQE VERKOOPING om contant geld van LINNEN en WOLLEN ÜOBDEEEN op Dinsdag 18 Woeimdag 19 en zoo noodig Donderdig HO Juli 1899 Te zien Maandag 17 Juli van 10 2 uren GOUD ZILVER en JÜWEELEN op Dinsdag UB Woensdag 26 en Donderdag 27 Juli 1899 Te zien Maandag 24 Juli van 10 2 uren Aanvang der Verkooping te 10 uren PUIKE ODD £ 9 é CHIEDAMMEB GENEVEE Merk i NIGHTCA I Verkrijgbaar bjj PEETER8 Jz AU bowiJB van eolitiieid ia lachot en kurk steoila voorZicn VB1 iloi imam dor Kirmi P HOPPP s r JAASLIJESGEE TEELOTUTO K BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOENSDAG 18 OCTOBER ennp VIllJDAGEOOCTOBEa 1899 te GOUDA Bü plaatsing der Loten zal de late Prijs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LO N z jn verkrijgbaar tegen ft hel Lol H voor f lO bij A BRIl KiflA en Zn Itakudtaékeainff met roode lettervt Let irooral op de LANGE TIENDEWEG Maatschappij tot ExploUalie van de Fietorta Bron Kant ior voor NederlanA Boompiea éO Botterdam JMf Ieder zijn eig en WE Kroiilngs Limonade fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk FUf Liter d i geljjk aan 10 halve flesschen KHOJflNOSLIMOJHADE te maken en el naar kenze FRAMBOZEïf CITROEN KERSEN ol SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts SO ets 2 stel in eens franco 90 ets na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bj 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbulteti met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditiên Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inxage Een ieder waohte xlch veor namaak Let op t adres K S DE IIOFJS Sneek STOqiI HOUTZAGEEIJ SCHAVEEUi Pakkisten lijsten FaMek I HOUTHANDEL 4 1 J VERGEER l EZa tteEi sln grel Q ± Q7 0 o u d a p tGoedkoopste en solledst adrea voor Vervoer van Inboedel soowel binnen als buiten de stad met gesloten wageus t ö A ORAVESTEIJN Oude Gouwe Allen wordt tegen Transport schade verxekerd m t Warnung Der ffro9 e Brfolg unufê pai U H Stollen efruitgtn hêt Anitu ia r MiMmeti werthloêen yactiahmuTiffen £ Itvt kauf iMttr unur gtets scharfen H Stollen im ran Jlraot odw la lolotm Elunfunaiungon tféfM uaiar Plêkêt fiHf lubwittlmtlj uaithingt M ZZ PreUliaten uitó Zeu9ni m intk una fnmm Patent H Stollen Kfe ViVISGferi W t BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat afscbrjften van de processen verbaal betreffende de stemming ter verkiezing van Leden van de Kaflaers van Arbeid zijn aangeplakt in den Korten Qroenendaal alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inlage zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan woerden genomen op lederen werkdag van des morgens lo tot des namiddags i uur Goudft den 19 Juli 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Itiiilenlandsch Overzicht Bij de behandeling in het Engelsche lagerhuis van het wetsontwerp op den vorkpop van voedings en geneesmiddelen is een an endement van Lambert om den verkoop en fieninvoer van margarine die gekleurd is ioodat zij op boter lijkt te verbieden met 97 tegen 68 stemmen verworpen Een amendement voorgesteld door Lmg den minister van landbouw en strekkende om de straffen waarmede het wetsontwerp dreigt ook van toepassing te verklaren op alle andere verzwakte of vervalschte Ttoedingsstoffen die bij koninklijk besluit aaijgewezen mochten worden met een naan of beschrijving aantoonende dat zjj aldus bewerkt zijn werd aangenomen De Indépendance beige ontvangt per telefoon uit Parijs het volgende bericht i Inlichtingen uit de beste bron maken iet zeer waarschijnlijk dat de regeeringscomijiissaris bij den krijgsraad te Eennes de nklacht tegen kapitein Dreyfus zal intrekken en dat het proces hoogstensjdrie dagen zal duren V In Duitschland is zooals men weet een nieuw ontwerp van wet op het auteursrecht Ingediend Het dool van deze wet moet zpp uitbreiding der bescherming van den letterkundigen in het algemeen van den artistieken eigendom Muziek vooral zal in het vervolg door deze wet beter beschermd zju dan tot nu toe Verder zullen de dagbladen er van proflteeren doordat de Verplichting zal worden voorgeschreven om bij nieuwsberichten die men aan andere bladen ontleent de bron aan te geve Heeft het nienwe ontwerp dus veel goeds FEVtLLElOIV Gedenkschriften viin een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VOOTELUri Naar het Fransch DOOR W NUTTER 246 Hé u daar mijnheer Peau d Anguille riep Elodie iNeem u mij niet kwalijk dat ik onder het rondgaan u niet heb opgemerkt Ik kijk nooit degenen aan die ik mijn schaal voorhoudt En hoc maakt u het Heel goed ma chère en jelui Gaat nog al Kom bij mij aan het tateltje zitten Ik heb wat te bepraten Elodie en CamberoUo stonden op en volgden mijnheer Peau d Anguille Deze laatste bestelde iets voor degenen tot wier gastheer hij zich had opgeworpen en reide Ik ben blij dat ik jelui hier aantref ook blij om jelui zelf Hoc datï Zaken Er is wat te doen Een heele aardige onderneming Precies iets voor zoo n tooneelheld g jij vriend CamberoUo iets buitengewoons iets J ei extra ordinairs CamberoUo zonder te antwoorden wierp een k op George den livreiknecht van den markies Chateaudieu die zwijgend voor zich keek er is ook wel wat op af te dingen Volgens de Frankfurter Zeitung heeft men hier weer eenige merkwaardige staaltjes van gelegenheidswetten makerij Zoo wordt het in het ontwerp verboden particuliere brieven dagboeken en dergelijke aanteekeningen mee te deelen wanneer men daartoe niet van den schrijver en van den eigenaar van het handschrift verlof heeft bekomen Is de eigenaar dood dan moet de overlevende echtgenoot toestemming geven Als sedert den dood van den schrijver tien jaar voorbij ziJn is de verplichting om verlof te vragen aan zijn rechthebbende vervallen De Frankf Ztg ziet hierin een poging om het openbaarmaken van brieven zooals die van keizer Frederik door proffessor Geflken of van freiherr Von Stumm door de Vorwftrts tegen te gaan Maar ernstiger is de poging die gedaan wordt om offlcieele stukken geheim te doen blijven Wetten wetboeken openbare beslissingen en dergelijke mogen worden gedrukt maar verder zal het openbaarmaken van oficieele stukken een misdrijf worden Als dus een blad biJv het ontwerp van een belastingwet dat in Pruisen nog al eens geheim gehouden wordt publiek maakt zal het strafbaar zijn De regoering zal op een stuk slechts hebben te zetten Nadruk verboden om het geheim te doen blijven Tot nu toe kon zij slechts den dader als zij dien vinden kon vervolgen wegens schending van het ambtsgeheim Wordt het nieuwe ontwerp onveranderd wet dan zal bijv de Vorwarts gestraft worden wanneer het blad een geheime verordening op den een of anderen tak van dienst afdrukt En de regeering doet in haar toelichting van het ontwerp alsof dit alles in het geheel niet de bedoeling is ziJ spreekt alleen er van dat op deze wijze uitgevers die in opdracht der regeering offlcieele stukken statistieken bijv uitgeven tegen nadruk zullen worden beschermd De Frankf Ztg hoopt dat alle onafhankelijke bladen dezen maatregel zullen bestrijden De Zuid Afrikaansche mail heeft ons allerlei gebracht dat de kennisneming overwaard is maar toch slechts geschiedkundige waarde heeft Het door ons ontvangen Groenboek waarin het verslag voorkomt van de onderhandelingen tusschen Kruger en Milner te Bloemfontein is een interessant stuk waaruit duidelijk blijkt dat Milner in Kruger zijn man vond Bewonderenswaardig is de voorzichtigheid waarmee de Staatspresident zich te BloemfiStein gedroeg de schranderheid van zijn antwoorden en vragen de handigheid waar Peau d Anguille knikte alsof hij zeggen wilde Vertrouwd volk in orde waarop de straatzanger zeide Is mijnheer daar van jou glzelschap Peau f Ik heb niet het genoegen geloof ik hem te kennen Kunt ge my niet voorstellen aan mijnheer Peau Ocii wat voorstellen bromde deze Wat beduiden al die grappen Mijnheer ia domestique bij de groote lui Zijn meester heeft hem uitgezonden met een bestelling of hoe je het noemen wilt Zijn meester namelijk is verliefd Een lastig iets zeide CamberoUo medelijdend het hoofd schuddend Wie ib dat f fluisterde George Peau d Anguille in het oor 0 vertrouwd volk laat aan mij over Wat zeg je CamberoUo is liefde een lastig iets Ja zeker Ze ontrooft je de rust ze ontrooft je je hart en als ze dat nïet doet dan is het de goeie liefde niet Maar wie er anders over moge denken die wil ik niet tegenspreken elk zijn meening Liefde brengt in elk geval veel geld aan hetrollen zeide George Foei mijnheer viel Elodie lachend in de rede is dit praten over zoo iets heiligs het brengt veel geld aan het rollen Mejuffrouw is romantisch vroeg George iDan smeek ik haar om vergiffenis dat ik haar in haar gevoelens onbedacht gekwetst heb ilk ben zeer romantisch mijnheer Ik wil nooij hooren van liefde en meteen van geld eten drin ken of zulke ordinaire dingen Ik ken vele min meê hjj den Engelschman telkens terugdrong en aan de andere zjjde ook de openhartigheid waarmee hij de zaken der Republiek bdsprak Doch nu de Bloemfontein conferentie gevolgd is daor nieuwe voorstellen van Kruger én deze zeer veel heeft toegegeven zullenwe ons bij dat Groenboek niet langer ophouden te meer daar de telegrammen Verhalen van alweer nieuwe concessies die de uitvoerende Raad en de beide Volksradenvan plan zouden zjjn aan de Engelschen tegeven Van welken aard deze concessies zijn wordt niet gemeld en we zullen dan ook het geduld van onze lezers ten deze op de ptoef moeten stellen WiJ hadden den indruk dat de Boeren aan het eind van hun toegeven waren nu dat niet zoo schijnt en de Engelschen nóg nfeer krijgen is een oordeel voor de toekomstniet wel mogelijk Is het den Boeren er om te doen om zeUs de nietigste aanleiding voor een oorlog weg te nemen Het is mogelijk maar ééns moet er toch aao al dat toegeven een eind komen Misschien ook zijn do Boeren er vandoordrongen dat het den Engelschen niet om copcessies te doen is en zij slechts het oog hebben op de groote concessie dat is op de inbezitneming van Zuid Afrika en willen z door van allerlei toe te geven de ware reden dool Europa laten uitklinken In ieder geval op do wijsheid van Kruger en de zijnen is nog wel eenig vertrouwen te stellen Verspreide Berichten Aherika De toenemende verspreiding der pokken in de Vereenigde Staten geeft aanleiding tot eenige bezorgdheid tknr een groot deel van de bevolking der meeste Staten niet is ingeSnt Volgens opgaven hebben zich in Ohio in 1898 meer dan 1000 gevallen voorgedaan en in 4e eerste 5 maanden van dit jaar 400 In deze 5 maanden zouden in gefteel de Unie 7418 personen zijn aangetast Waarvan 35 5 doodelijk Maar de autoriteiten ziJn van meening dat deze cijfers beneden de werkelijkheid blijven Te New York is de vorige week de kleinzoon overleden van een der rijkste kooplieden die een kwart eeuw geleden leefden Lloyd Aspinwall De kleinzoon die een zoo groot aantal millioen dollars geërfd had is in de diepste armoede gestorven nauwelijks 40 jaar oud Hij heeft zijn groot fortuin nedichten In allemaal komt voor van liefde waardoor de een zich voor den ander opoffert of doodschiet of van de Pont Neuf in de Seme springt En dat kan ik begrijpen en duidelijk gevoel ik dat het haast niet ande s kan Gevoelt mejuffrouw dat sedert ze mij gezienheeft P vroeg George In het algemeen mijnheer De liefde zoo ik ze begrijp moet platonisch zijn Hoe in s hemels naam Platonisch mijnheer Hebt u nooit nog gehoord van platonische liefde Ik weet aUeen dat de markies wiens dienaarik ben in een zijner kamers een schilderij heefthangen waar dit onder staat Op die schilderijzie je een oude heer en een oude dame met detafel tussrhen hen in met de ruggen naar elkaartoe zitten te kijken Is dat bijgeval platonischeliefde Dan moet ik bekennen dat ik niet metmejuffers smaak dweep Dat loopt nog op vrijen uit zeide Peand Anguille Kom Elodie vraag hem ma ar Slaje armen om zijn hals en vraag hem Het is me niet bekend dat we een schrikkeljaar hebben antwoordde het meisje Wat hoopvol voor mij zeide George dat we het volgend jaar er wel een hebben En wat ben ik blij dat ik een geduldige natuur heb geheel berekend op het aannemen van eene afwachtende houding Drinken wij op ons aller gezondheid Peau d Anguille had juist vier glazen volgeschonken uit een fiesch brandewijn waarvoor hij een der paa ontvangen goudstukken had gewisseld verbrast en aan allerlei buitensporighedenweggesmeten BINNENLAND PROVINCIALE ST ATEN ZUID HOLLAND Zitting van Dinsdag 18 Juli Ingekomen zijn nog eenige adressen o a ten betooge van het belang eener stoomtramverbinding tusschen Gouda en Schoonhoven en van de Nijverheidsvereeniging voor gouden zilversmeden aldaar tot ondersteuning van de subsieaanvrage voor die tramlijn en van den gemeenteraad van Amraerstol en Stolwijk van gelijke strekking Achtereenvolgens zijn aan de orde Provinciale rekening over 1897 De commissie stelt voor haar vast te stellen met een voordeelig slot van f 57 626 87 Wordt met algemeene stemmen goedgekeurd hebbende öed Staten niet medegestemd Subsidie aanvrage ten behoeve der vernieuwing en vKruiming der sluis te Bodegraven De commisffie stelt in overeenstemming met Ged Staten voor aan het Grootwaterschap van Woerden in de kosten der sluisverbetering te Bodegraven een subsidie toe te kennen van 1 5900 Zonder hootdeljke stemming wordt de conclusie aangenomen De verschillende ontwerpen tot wijziging van polderreglementeu Tramverbindingen Gouda Boskoop ea Gouda Schoonhoven met de daartoe botrekkelïjko adressen De commissie geeft in overweging de voorstellen van Ged Sfaten in hoofdzaak strekkende hen diligent te verklaren omtrent de aanvrage voor geldelgken steun voor een stoomtramlijn Gouda Schoonhoven goed te keuren doch tevens hen uit te noodigen om onafhankelijk van deze con cessieaanvrage de aandacht der regeering te vestigen op den onhoudbaren toestand die door het drukke verkeer over de spoorwegbrug te Gouda is in het leven geroepen en te trachten het daarheen te leiden dat de brug van regeeringswege door een hooge beweegbare brug worde vervangen De heer Van Wichfin betuigt zijn instemming met de voorgestelde uituoodiging aan Ged Staten betreffende de Gonwebrug Inderdaad toch is de toestand onhoudbaar wehens het groote oponthoud dat de scheepvaart ondervindt door het gesloten zijn der spoorwegbrug Dit du IST schadelijk voor handel en scheepvaartverkeer vooral uit Boskoop Spr had zelfs verder willen gaan CamberoUo en Peau d Anguille zwolgen den inhoud van hun glas met een enkelen teug in Elodie nam een zeer bedeesd teugje George die den dronk ingesteld had dronk zelve nwt mede Je bent toch een gelukkige kerel om van avond zoo hier verzeild te raken hervatte Peau d Anguille Welk toeval heeft je deze koers aangegeven i Heel eenvoudig We hebben den dag vandaagop de Champs doorgebracht t Met zingen f Natuurlijk De opbrengst is heel mager geweest Slecht weer weinig courtisanen opde been en daar moeten we het van hebben Toen de avond inviel zeide ik tegen Elodie eenleelijke dag geweesit beste meid we moeten hieren daar nog maar eens ons geluk gaan bepioeven Waarom geen brief verzonden aan een derkoningen of keizers die je zulke prachtige voorstellen hebben gedaan zooals je ons straks hebtverteld viel George spottend in de rede Dat heb ik met gedaan om dezelfde redenmijnheer die ik strak al heb genoemd omdat iknamelijk vrij man wil blijven antwoordde destraatzanger met een kluchtige uitdrukking opzijn gelaat Vrijheid gaat bij mij boven allesEnfin ik zeide zoo tegen Elodie mijn gezeUindat we hier en daar nog eens moesten probeeren En zoo kwamen wij hier en daar en ten laatstehier ook Ik veronderstel dat de heeren de schaalvan Elodie bedacht hebben Wordt vervolgd