Goudsche Courant, donderdag 20 juli 1899

afdeelingen naar een overzicht van de opl rengsten der tollen op de openbare landen waterwegen in de provincie was om te kunnen komen tot een beoordeeling van eene eventueele alschafüng der provinciale tollen H j meent dat wanneer daartoe drang van de provinciën uitgaat de regeering wel geneigd zou zijn tot die afschaffing over te gaan Spr vraagt meer gedetailleerde opgaven dan die thans zgn overgelegd De heer Goekoop zegt dat Ged Staten geen bezwaar hebben die cijfers over te leggen indien de minister van financiën bereid is die mede te deelen Wel verre den indruk te hebben gekregen dat de regeering afschaffing der provinciale tollen in uitzicht gesteld heeft meent spr uit de stnkken van den minister in de Eerste Kamer te hebben ontwaard dat hiJ vero iderstelde dat de provinciale heffingen wel kunnen worden afgeschaft als de provincies mindere inkomst daardoor veroorzaakt zullen kunnen winnen En dat acht spr een verstandige financieele politiek die vooral door deze provincie gevolgd moet woj den wil zij niet verplicht zjn tot verhooging der opcenten Ook met het oog op de andere uitgaven waarmede de provincie belast is waarschuwt hij tegen het loslaten der inkomsten nit de heffing van rechten voor het gebruik van waterwegen Met het oog op de financieele behoeften der provincie zij men voorzichtig inkomsten prjjs te geven zonder aequivalent vooral waar de provincie aan den vooravond staat van verhooging van belastingen De begrooting werd in haar geheel zonder stemming aangenomen tot een eindcijfer van f 634 152 34 Hiermede waren do onderwerpen afgehandeld en de Commissaris der Koningin sloot in naam van H M de zomervergadering Van 1 Aug u8tus a s af wordt een nieuw type van franfceerzegels in gebruik gesteld Tegelpertijd worden briefkaarten en briefomslagen met het nieuwe zegeltype in gebruik gesteld Van die zegels briefkaarten en briefomslagen zal ambtshalve eene eerste toezending aan de postkantoren geschieden in den loop dezer maand De tegenwoordig in gebruik zijnde zegels briefkaarten en omslagen blijven tot nadere aankondiging geldig De op de postkantoren aanwezige voorraad zal dus eerst worden opgebruikt De nieuwe zegels enz mogen onder geenerlei voorwendsel vroeger dan 1 Augustus a s worden uitgegeven noch aan wien ook ter inzage worden verstrekt Met nadrnk is de aandacht van de ambtenaren der posterijen op deze bepaling gevestigd De postbladen worden voorloopig niet door andere vervangen Gemeng ile Berichten üit Amsterdam meldt men De politie heeft de hand gelegd op Christiaan de Vries zich noemende koopman die in de jaren 1896 en 97 te Rotterdam de firma A P Moritz Zoon en te Dordrecht de firma P J Metz Co heeft opgelicht BiJ beide firma s was hij als agent in dienst Aannevaogeo 1 Hel TU van Greenwlcö 1M9 10 87 1 1 19 19 7 14 6 40 Allinn It OB 80 Uu Eitri lijbetileii g Op dan tnines Zondig Muidifi en Diiudig ad g ili retoarliUieltoa oor do kl tarhjigWi gm mtolcm tnailitpriii g HolUndid Spoor 4 16 4 87 4 47 4 64 6 01 6 07 6 46 6 88 I ll f 49 G 16 7 17 7 89 7 6 8 90 8 19 9 18 lO U 10 19 10 40 11 11 8 11 H 10 18 8 99 C 10 97 II 8J p 10 89 06 8 41 8 48 8 58 1 0 10 44 10 18 11 07 11 44 8 16 8 48 7 46 S O U U A A M 8 T 11 O A U nee oona 4oailn 8 H9 8 09 8 17 98 10 10 10 57 19 01 1 13 9 88 3 18 é O 6 13 8 18 1 98 8 16 8 18 9 93 9 69 10 60 11 00 lAlut 0 8 It 9 0S O 90 10 80 11 09 1 08 1 1 9 16 8 41 4 80 6 11 8 16 7 18 8 80 9 18 10 8 10 1111 00 II 69 19 07 Vnit C 8 86 7 1 7 40 8 9 45 1 16 11 0 11 1 9 10 l lt 8 81 4 45 t 19 8 86 7 18 8 10 I6 9 46 Ami W 6 43 8 60 7 86 7 66 9 80 10 00 11 80 19 1611 40 9 46 8 80 8 46 6 0 8 98 8 60 7 80 8 16 V 40 ir OO loada 7 17 7 84 8 18 8 4110 18 10 48 11 611 611 84 8 88 4 17 4 18 6 47 7 Si 7 88 8 14 9 11 10 17 11 10 van nieuwe gestichten werkelijk tot stand zal komen Conlorm besloten De mededeeling van Ged Staten dat ziJ maatregelen overwegen om in den vervuUden toestand der kanalen tusschen Maas en Scheveningen verbetering te brengen en dat een desbetreöend voorstel van Ged Staten kan worden tegemoet gezien waaromtrent een aideelingsverslag is uitgebracht dat Ged Strten met een memorie hebben beantwoord Bü deze mededeeiing van Ged Staten bejammerde de heer Ruysch dat niet reeds in de najaarsvergadering voorstellen zullen worden gedaan dat Ged Staten geen zachten dwang op de gemeente besturen uitoefenden of zich tot de Regeering gewend hadden om de hinderwet toe te passen Dringend beval hij krachtig optreden aan in het belang der volksgezondheid De heer Van de velde critigeerde ook de handelingen van Ged Staten en drong aan op krachtigen afvoer van water naar zee De gebouwde eigendommen te Delft behooren in dts kosten der verbetering mede te betalen Waar Ged Staten tof dusver werkeloos bleven behoort de rijksregeering krachtig in te grijpen tot het verleenen der door Ged Staten geweigerde vergunning van Delfland en Schieiand Provinciale huishoudelijke begrooting voor 1900 en de daartoe betrekkelijke voorstellen tot vernieuwing van snbsidiSn aan verschillende instellingen van onderwijs Er worden geen algemeene beschouwingen gevoerd Bij den post betreffende het subsidie tot het bezoldigen van een zuivelconsnlent wflst de heer Hoogenboom op het groote belang van de zuivelbereiding die zoo nauw verband houdt met den maatschappelijken toestand van den boerenstand Maar dit neemt niet weg dat naar zijne overtuiging de methode en leerwijze van den zuivelconsnlent niet practisch kan genoemd worden want door den cursus wordt niet het middel gevonden om practische znivelbereiders te vormen Dat wordt door velen uit den landbouwenden stand erkend Spr zou wenschen dat de Staten niet uitsluitend gebruik maakten van de Holl Alaatsch van Landbouw doch ook van de practische ervaring van znivelbereiders en hunne boerderijen Bij den post ter bevordering der veefokkerij betuigt de heer Hoogenboom zijn leedwezen dat eene herziening van het 7e provinciaal reglement op de paardenfokkerij nog niet aan de orde is gesteld een regeling waarnaar de landbouwers verlangend uitzien Wordt de herzienuig van regeeringswege ter hand genomen dan is t te voorzien dat zij niet aan de wenschen zal beantwoorden omdat de commissiën tot dusver te eenzijdig ztjn samengesteld vermits daarin practische en bekwame landbouwers ontbreken Van rijkswege is in deze hiets te wachten en daarom vraagt hiJ aan Ged Staten met een herziening te komen De heer Ruysch merkt op dat in de keuringscommissie geenszins bekwame landbouwers ontbreken en keurt goed dat Ged Staten eerst het regeeringsrapport willen afwachten alvorens voorstellen te doen De heer van Velzen geeft aan Ged Staten eenige punten o a herkeuring in overweging waarop bj herziening van het reglement zon moeten worden gelet Bij de behandeling der inkomsten verklaart hij dat de bedoeling van de vraag in de en Ged 8taten willen diligent verklaren ten aanzien van Se spoorwegverbinding met Boskoop De conclusie der commissie werd zonder stemming aangenomen Wijziging en aanvulling van het Provinciaal Reglement op de wegen en voetpaden met bepalingen op het rijden met motorrijtnigen en rijwielen De commissie adviseert tot aanneming der voorgestelde bepalingen nadat z overeenkomstig haar rapport zullen zijn gewijzigd BiJ een der artikelen stelde de heer Van Kempen voor te bepalen dat de lantaarn van motorrijtnlgen moet voorzien zyn van groen glas en zulks met het doel om de nadering van zulk een voertuig des avonds in de verte te onderkennen ook wegens het gevaar dat die motorrijtuigen s avonds opleveren Verder stelde hfl voor de driewielers door mechanische kracht voortbewogen slechts te verplichten tot het voeren van een in plaats Tan twee lichten De heer Van Velsen achtte het niet noodig de kleur van het glas voor te schrijven daar dit ook niet in gelpsoortige gcvullen door het ryk wordt bepaald en bestrijdt het tweede amendement omdat die mechanische driewielers zijn gelijk te stellen met motorrijtuigen en anders niet te onderscheiden zijn van gewone rijwielen De heer Quarles acht voor die driewielers evenmin een uitzondering noodig en doet opmerken dat groen licht ook wel door andere voertuigen dan motoren gevoerd wordt Het eerste gedeelte van het amendement flantaam met groen glas wordt aangenomen met 63 tegen 12 stemmen het tweede gedeelte mechanische driewielers to voorzien van één lantaarn met groen glas wordt verworpen met 43 tegen 33 stemmen Nadat de heer Visser nog gewezen had op de moeilökheden die door dergelijke speciale bepalingen zullen worden in den weg gelegd aan raotorwagens die nit andere provincies komen eh door hun snelheid gemakkelijk uit de eene in de andore provincie overgaan stelde de heer Jongkindt voor te bepalen dat voetpaden niet met rij ielen mogen bereden worden met het oog op het gevaar voor de voetgangers De heer Van Waasenaer van Rosande bestreed dit omdat dergelftk verbod geheel onnoodig is waar de gemeentebesturen zooals te sGravenhage het geval is reeds voetpaden hebben aangewezen die niet mogen bereden worken De heet Kuysch sluit zich daarbij an en meent ook dat de aanwjzing der verboden voetpaden aan de gemeentebesturen kan worden overgelaten De heer Van Velzen beschouwt het amendement als te liggen buiten het kader der voorgestelde bepalingen en de heer Quarles wijst op het groote ongerief voor wislrijders die voor hun zaken gebruik maken van voetpaden die dikwijls een verbinding opleveren tusschen twee gemeenten Het wordt verworpen met 66 tegen 10 stemmen De wijzigingen werden en bloc en zonder stemming aangenomen Rapport omtrent de verpleging van ZuidHoUandsche krankzinnigen De commissie verzoekt dienaangaande door de Staten diligent te worden verklaard ook om na te gaan in hoever de in uitzicht gestelde bouw Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1899 it S 8 88 9 01 46 8 61 1 69 9 C8 9 19 4 48 4 66 6 09 6 09 6 18 9 64 10 49 11 11 9 16 7 90 7 88 8 1 dooi 7 97 I 7 84 7 41 e 80 7 10 Ooada lioordreoht muuwertrmk Oipallg ïottardiuii M BoltordimD P 9 aottBriam B 8 19 lUeoii du Diiudagi W eoDDA ROTTÏKDiX 11 91 11 18 19 68 1 96 U 8 86 8 49 4 11 4 9 1 1 14 1 18 11 9 11 86 11 49 11 61 19 88 9 46 10 19 9 80 Botteidnm Esnn Rotterdam D F Botterdam H 4 46 6 45 GtpalU 4 66 6 6 Nieuwnknk 6 04 8 K6 MoordrMht 6 11 9 14 Soxda 6 17 HM BOTTEgDAH SOVDA rloo mu ir o r 9 05 1 44 9 68 V4 Ol s os 1 14 9 85 1 11 1U7 18 48 19 M 7 16 7 87 40 40 I8 10 19 10 99 10 88 10 48 10 01 10 17 1 4JH 4 94 7 44 8 08 8 14 9 00 11 64 l 0 18 84 l S M AUmii Ie on 2o Uun eitra botalen o Fuolteliol op den loop ba niol getokond wordon E BoUaiid ihe A A O Hoo VOTM 4 18 4 66 5 96 6 07 6 18 6 89 4 46 6 87 5 66 BOIIDA OBN B 10 19 11 16 11 1 11 80 ll l 10 46 11 46 1 9 98 9 67 7 16 8 09 8 48 8 48 7 37 9 00 7 48 0 8 01 9 l a u7 6 86 10 9 98 Qonda ZerenhuUsn Moarkalulla BoateriMerZogwaarcl Voorbnre 1 Ha 1 08 1 0 9 14 8 46 1 18 1 19 l t 1 80 1 48 9 49 4 16 9 68 10 96 m 19 46 m ff 1 47 8 06 8 66 7 10 8 U 7 18 8 98 40 7 89 iHage 5 49 8 05 7 06 7 80 7 46 8 as 9 00 9 46 11 00 UI ü in l 10 57 11 00 11 14 11 11 10 61 11 46 n m I I R li t H 1 loo MfM 8 98 lO M 10 48 8 48 10 8 5 11 18 9 07 6 10 0 84 7 60 r 13 6 16 6 48 8 08 7 4 S 8 66 fouda Uudaw Hoard I traahi 1I J0 1 10 i n 4 39 i 11 9 9 46 S 8 I ll 3 1U 1 50 6 04 a SB r B 1 1 B t ï 8 97 8 66 7 58 8 10 8 49 9 10 10 16 10 88 11 38 11 09 1 87 8 08 S iO 3 69 t 48 6 38 6 1 8 63 7 68 9 19 10 00 10 84 Utreoht Woarlon üudo Uouda 11 85 19 17 1 86 10 98 10 48 6 16 68 6 30 7 0 8 14 8 99 4 11 7 13 9 4 10 64 630 7 0 9 1 lu on 1 6 60 7 17 7 17 8 86 9 00 9 18 9 61 10 69 11 10 11 11 11 61 1 U9 8 40 8 16 4 5 10 8 10 7 11 7 89 l 9 10 09 10 11 11 10 H 4 8 i 7 87 9 49 bij eerstgenoemde onder den valschen naam C V d Wal Door bemiddeling van twee broeders en hunne vrouwen lichtte hü zijn patroons voor aanzienlijke bedragen op Ook is hS al eens met een zijuer broeders door de Amsterdamsche rechtbank veroordeeld Door de politie gezocht wist de Vries zich steeds met goed gevolg schuil te houden en in verschillende steden van ons land nieuwe oplichterijen te plegen Thans heeft de politie hem ontdekt in eene woning in de Kerkstraat en hem aan den officier van justitie uitgeleverd Men schrp uit Haarlem aan de N R C De dader van het misdrijf op Zondagavond is bekend Het is de korporaal der infanterie L P M V d Stap die zijn chef die in het gedrang zat willende ontzetten zelf ook met stokken werd geslagen Verdel is by het geval z n gouden horloge kwijtgeraakt Hij en zijn komniten waren van te voren uit een herberg verwijderd Hij is eergisterenmiddag bij kennis gekomen Dit Hedel werd eergisterenavond zwaar geboeid te Tiel binnengebracht een Duitscher die in de r k kerk te Hedel een offerblok had geledigd Eerst na veel moeite gelukte het hem te arresteeren HiJ was in het bezit van een geladen geweer en eenige patronen Eergisteren werd te Aken gearresteerd en ter beschikking der justitie gesteld O van Elsloo verdacht van den dubbelen moordaanslag op moeder en dochter te Beek L Naar men verneemt zijn tot dusver by het gerechtelp vooronderzoek tegen den Armeniër P Anmeghian wegens beleediging van den sultan van Turkije nog gehoord de heer van Kol lid der Tweede Kamer en de heer Aaltz inspecteur der recherche die tijdens de lezing aanteekeningen maakte Een gepensionneerd Oost Indisch militair in de Friesche gemeente Schoterland vertrok naar Woudsend om daar een schipper üi zijn werkzaamheden bij te staan Op eenigen afstand van Woudsend kreeg hij volgens z n mededeeling erge maagpijn en kermende ging hij in t gras van den berm des knstwegs liggen Na eenigen tjd daar gelegen te hebben kwam er een rijtuig aanrpen met een heer en een koetsier erin die den man zagen liggen en hoorden kermen Het rïtuig hield stil en op last van den heer werd door den koetsier een geneesheer gehaald die spoedig present was en den patiënt rust aanbeval Daarop liet de burgemeester een rttaJgkomen waarin de patiënt naar zjjn woonplaats moest worden vorvoerd maar op eenigen afstand van zijn huis verliet de patiënthet rijtuig wandelde naar vrouw en kinderen en kwam daar even gezond aan als hijvan daar vertrokken was zoodat zjjn maagpijn en kermen niets anders moet geweestzjn dan schijnvertoon 8 17 8 89 10 10 10 17 10 94 10 81 10 40 7 H 8 08 8 10 8 17 8 98 P 8 60 10 47 10 66 Eens dezer dagen reed op den Amsteldijk een aapje waarvan de koetsier eenigszins légèrement ému was geen ongewoon verschijnsel 7 40 t 4i 9 99 9 68 10 08 10 15 10 99 9 68 10 18 8 17 8 97 8 84 8 41 8 47 11 49 8 18 8 90 10 4 Een eind achter hem kwam een onzer chauffeurs de heer S aanrollen in zjn auto Plotseling verschijnt een politie agent ten tooneele die den dronken koetsier wil aanhouden Deze legt de zweep over ziJn ros en hobbelt ten tolhnize uit De heer S met snellen blik het geheel overziende hijscht den bekenreuwillenden agent in zijn anto en in volle vaart gaat het t vluchtende aapje achterna Een dolle ritl Kinderen en honden rollen verschrikt over elkaar groote menschen blijven als ten gronde vastgenageld staan tapperijen en slijterijen loepen leeg en een toevallig passeerende Engelschman wil 2 tegen 1 houden op de auto Het gaat steeds harder De geelkoperen agent wordt een lange Ij n geel licht een bliksemstraal de afgewerkte benzine doet ouwe juffrouwen raar worden de aap werpt een snellen blik om zich heen voelt zich verloren wordt nuchter en geeft zich op genade of ongenade over De agent laat zijn hart los en grijpt potlood en zwarte boek de heer S lacht zegevierend en het paard rillende en zweetende doorboort met melancholischen blik ziJn tegenstander t Einde is als elk ander einde prozaïsch Aap bekeurd en af agent af heer S af Alleen de zes slagersjongens blijven en wachten op een volgend straatevenement Of de agent nn ook nit dankbaarheid den woestrijdenden chauffeur bekeurd heeft meldt De Tel waarin we dit verhaaltje lozen niet ATJIEH Aan het Atjeh nieuws van de Locomotief is ontleend dat het tijdelijk bivak LamTeuba is afgebrand de Atjeher die er den fakkel in wierp werd door de marécbausséebezetting op heeterdaad betrapt en neergeschoten Naar aanleiding van dit feit deelt men aan de Javabode mede dat in hot algemeen onze nieuwe bivaks veel te ruim zjjn voor de bezetting die er doorgaans in wordt gelegerd Dit heeft nn wel is waar het voordeel dat de troepen zich ruimer kunnen bewegen en men aan doortrekkende kolonnes emakkelijk logies kan verleenen maar aan e andere zpe staat daar ook weer tegenover dat de bewaking van een te groot bivak uitermate lastig is Het zijn vooral de bivaks Gle Kambing Indrapoerl en Seulimeum waarin in gewone omstandigheden de bezetting wel kan gaan zeilen maar die zeker niet meer te zijn bewaken indien een gedeelte van de troep is uitgerukt iets dat biJ het tegenwoordig stelsel regel is Vooral is het gevaar voor verrassingen tegenwoordig grooter dan vroeger omdat thans alle in de nabijheid der bivaks gelegen huizen en vruchtboomen worden gespaard zoodat eene gedekte nadering beter dan ooit kan worden ondernomen Nu is het gevaar voor eene overvalling dank ziJ den schrik voor onze wapenen ni jj bijzonder groot maar met brandstichten kan men ook al zeer veel onheil aanrichten Het ware daarom wel wenschelijk dat men bj het oprichten der bivaks meer gebruik maakte van niet brandbare materialen en verfstoffen De wegen ziJn tegenwoordig in Atjeh in zulk een goeden staat dat men het benoodigde zonder veel bezwaren van elders kan opvoeren en zich niet meer behoeft te behelpen met hetgeen men in den omtrek der bivaks kan krijgen STADSNIEUWS GOÜDA 19 Juli 1899 Programma van de Muziekuitvoering op Donderdag den SOsten Juli des avonds ten 7J ure in de tent in het Plantsoen onder directie van den heer J G Arentz 1 Marsch Der Schneidige Marine Lieutenant H Kloss 2 Ouverture Madchen von der Spule Suppé 3 Fantasia Tancred G Rossini i Arie des 1ste Acte a s Oper des Hugenots Solo voor Clarinet Meyerbeer Kosackenrith R Eilenberg Tolle Streiche Polka voor Piston F Waldteufel Walzer Lustige Brüder B Vollstedt Fantasie Zampa Herold Marsch The Honeymoon G Rosey No 4 en 6 eerste uitvoering De Afdeeling Gouda van den NederlandBchen SchutterJKader Bond hield 11 Maandagavond een zeer geanimeerden huishoudeIJken Schietwedstrgd op het Schietterrein aan den Botterdamschen diJk Er werd geschoten op 150 M met het geweer M 71 schoten staande nit de vrije hond geknield en 6 staande uit de vrije hand op commando welke serien te zamen werden geteld De uitslag was als volgt Ie prijs Sergt Majoor J J P den Boer met 142 punten 2e Sergt Majoor W Sliedrecht met 141 punten 3e Sergeant L Bisschop met 137 p 4e Donateur F Peerenboom met 125 p 5e Sergeant L Rietveld 6e Korporaal C A Groenendal 7e Sergeant P v Lnijpen 8e Sergeant f M v Wijngaarden 9e Sergeant G Slootjes 10e Fourier R N v d Pool 11e Donateur D v Wolferen 12e Fonrier S H v d Krnats 13e Adj Ond Oa W K Scholing De heer Kapitein waarnemend Commandant A van Reedt Dortland met den Luitenant djndant G C Grefe en 3 andere offlciereu der schutterij woonden deze wedstrijd voor een groot gedeelte bjj Na aüoop daarvan nam de Adj Ond Off W K Schuling voorzitter der KaderVer eeniging het woord dankte de heeren officieren voor hunne tegenwoordigheid biJ dezen eersten hnishondelpen schietwedstrijd der Afdeeling Gouda en bracht daarbij tevens in herinnering dat de Kapitein wnd Commandant onlangs den dag heelt mogen herdenken waarop ZEdel Gestr vóór 20 jaar tot Kapitein bij het Bataljon dd Sclintterij te Gouda werd benoemd en sprak daarbij tevens de hoop nit dat ZEd Gestr nog vele jaren aan het hoofd der Gondsohe Schutterij moge staan Hij verzocht daarom allen een glas te ledigen op de gezondheid van den Heer Kapitein waarnemend Commandant en ook van de andere H H Officieren De heer wnd Commandant dankte voor de gesproken woorden en stelde vervolgens een dronk in op den bloei der Afd Gouda op den Adjt Ond Off en de SergeantenMajoor Daarna vereenigden de leden zich aan een souper dat in de schietloods waa aangericht bü welk souper het zeer gezellig toeging en waarbij menig woord werd gesproken dat blijk gaf van den kameraadschappelijken geest die onder het kader heerscht Staande dit souper werd een schrijven gericht aan het Hoofdbestuur van den Bond het Telegraafkantoor was reeds gesloten onderteekend door alle leden en een donateur waarbij aan het Hoofdbestuur hnlde werd gebracht Don volgenden avond had de prijsuitdeeling plaats op de bovenzaal van het Café Dam De heer waarnemend Commandant was daar met den Lnitonant Adjudant weder tegenwoordig en reikte de prijzen nit na vooraf een opwekkend woord tot de aanwezigen gericht te hebben om zich bü de Afd Gouda van den Nederl Schntterijkader Bond aan te sluiten De prijsuitreiking ging met menig hartelijk woord gepaard Na afloop hiervan werd nog aan 2 leden der Afd eene verrassing bereid nl aan de hh W K Schuling Adj Ond Off en W Sliedrecht SergeantMajoor Aan hen werd namelijk uitgereikt het eerctceken door den Bond mgesteld voor langdnrigen schutterlijken dienst zgnde een bronzen medaille beiden aan de keerzijde gegraveerd en wel voor eerstgenoemde met de jaartallen 1879 1899 en voor laatstgenoemde met de jaartallen 1883 1898 welke eereteekenen door beide jubilarissen met ingenomenheid werden aanvaard Deze welgeslaagde wedstrijd met daaraan verbonden festiviteiten zal zeker nog lang bij do leden der Afd Gouda in herinnering blijven terwijl tevens de hoop wordt gekoesterd dat een en ander zal mogen strekken tot vermeerdering van het getal leden en donateurs der Afdeeling Gouda van den Nederlandschen SchntterpaderBond Door B en W zijn de volgende ingekomenstukken aan de Raadsleden toegezonden No 59 Gouda 12 Juli 1899 Onderwerp Onderwlja in het koken Bü ons schrüven van 6 Jnni 1898 verzochten wü den Raad ons te machtigen ombü wüze van proef gedurende den afgeloopeucursus aan leerlingen der herhalmgsschoolvoor meisjes eenmaal s weeks onderwüs tedoen geven in het koken van eenvoudigvoedsel In züne vergadering van den 24en dier maand werd de gevraagde machtiging ons door den Raad verleend m verband met den duur van den cursus der herhalingsschool zjn niet zooals wj in ons voorstel meldden het geval te zullen zün 20 doch 22 lessen gegeven welke gemiddeld gekost hebben f 6 25 De luttele uitgaaf voor deze proef is gebleken welbesteed te zjn De kooklessen hebben een onbetwistbaar succes gehad niet het minst door de uitnemende voor meisjes nit de volksklasse volkomen berekende wflze waarop zj door eene onderwüzeres der Haagsche Kookschool Mejuffrouw S Salomons werden voorgedragen Van alle zijden zoowel van leerlingen als van hare huisgenooten mochten wü vernemen dat men ten zeerste met de lessen ingenomen was en deze invloed in de goede richting beloven uit te oefenen Was het vooruitzicht dat aan leerlmgen van de herhalingsschool voor meisjes onderwüs in het koken zou worden gegeven reeds de oorzaak voor eene toeneming der bevolking dier school bü den aanvang van den cursus dat onderwüs werd bü de leerlingen reeds spoedig zoo geliefd dat zooals het hoofd der school ons verklaarde de hoop datrvan in een volgend jaar te mogen proflteefen voor de leerlingen der lagere klassen eene aansporing was de herhalingsschool niet te verlaten zoodat de bevolking der school tot aan het einde van den winter zeer constant bleef en slechts weinig verliep Het is ons een groot genoegen den Raad op het welslagen der proef te kunnen wflzen en wü vertrouwen dat Uwe vergadering evenals ons College van oordeel zalzyndat op den ingeslagen weg voortgegaan behoort te worden In verband met het groote aantal meisjes dat met het oog op het te ontvangen kookonderwys in de lioogste klasse der herhalingsschool plaats zal nemen zal het echter noodig zün twee afdeelingen te vormen en dus gedurende twee avonden onderwüs in het koken te doen geven De kosten van dit uiterst nuttige en reeds populaire onderwüs behoeven niet af te schrikken wanneer het Bestuur der Haagsche Kookschool ons op de zelfde wüze als het vorige jaar behulpzaam wil zün na s Raads beslissing zullen wü eventueel de noodige stappen bü dat Bestour doen zullen die kosten voor den geheelen cursus f 250 bedragen Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wü de eer den Raad in overweging te geven te bepalen dat aan leerlingen der herhalingsschool voor meisjes gedurende de wintermaanden tweemaal s weeks onderwüs zal worden gegeven in het koken van eenvoudig voedsel en in verband daarmede artikel 8 van Hoofdstuk VII der Uitgaven van de gemeente begrooting voor 1899 Kosten van het herhalingsonderwüs Volgnummer 13 5 te verhoogen mej f 75 welfc bedrag is af te schrüven van den post voor Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 187 No 60 Gouda 12 Juli 1899 Onderwerp Reeuwijktiehe Verlnnt De voordeuren en de beide achterdeuren van het aan de Gemeente toebehoorende Reemvüksche en Sluipwüksche Verlaat verkeeren in zulk een slechten staat dat vernicnwing daarvan dringend noodig moet wör den geacht Ons voornemen was dan ook daarvoor oj de Gemeente begrooting voor het dienstjaar 1900 eenen post van f 1320 te brengen De Heer Gemeente Bouwmeester deelt ons echter mede dat met de vernieuwing van de Sluipwüksche sluisdeur niet tot het volgende jaar kan worden gewacht Bfl het kalfaten en toeren daarvan ia namelük gebleken dat de achterhar van die sluisdeur inwendig zoodanig is aangetast dat onverwüld afdoende voorziening moet worden getroffen Op het oogenblik is als tüdelüke maatregel tot versterking een üzeron plaat aangebracht doch daarmede is het euvel niet verholpen terwül het te gewaagd zou zün op deze wüze don winter integaan De kosten van de vernienwing dezer sluisdeur worden volgens opgaaf van den Ge meenteBouwmeester geraamd op f 425 met welk bedrag de op de Gemeentebe grootmg voor 1900 uittetrekken post zou zün te verminderen Wü hebben mitsdien de eer ü voorteatellen ons machtiging te verleenen om zoo spoedig mogelük overtegaan tot het doen vernieuwen van de Sluipwüksche sluisdeur van het Reeuwüksche Verlaat en de kosten daarvan begroot op f 425 te bestrüden uit de Ge meentebegrooting dienst 1899 Hoofdstuk II der Uitgaven Art 6 volgn 88 des noodig verhoogd door afschrüving van den post voor Onvoorziene Uitgaven No 61 Gouda den a2 Juli 1899 Onderwerp Schoolgeld voor kinderen uU buitengemeenten 1 Bül BÜ nevensgaand adres beklaagt de heer Louis van Blankenatein te Woerden zich over het hooge bedrag dat van hem gevorderd is wegens schoolgeld voor zün dochtertje op de 2e Burgerschool voor meisjes over het tüdvak 1 Tuli 31 December 1898 en verzoekt hü Uwe vergadering dat schoolgeld voor het schooljaar JuU 1898 tot Juli 1899 te bepalen op f 60 Het is U bekend dat het schoolgeld op de 2e Burgerschool voor meisjes door onders of verzorgers verschuldigd f 30 per jaar bedraagt voor ieder kind onverschillig of het binnen of buiten Gouda woonachtig is doch dat met de Besturen van eenige omliggende gemeenten in 1895 eene regeling is getroffen volgens welke zü aan deze Gemeente jaarlüks een zeker bedrag nitkeeren voor ieder kind uit hunne gemeente dat de openbare lagere school alhier bezoekt Voor de bedoelde school is dit bedrag op f 25 per leerling vastgesteld Het Gemeente bestuur van Woerden had echter bezwaar tegen de uitkeering dezer vaste büdrage en gaf de voorkeur aan eene vergoeding van den kostenden prüs van het onderwüs per leerling na afloop van elk dienstjaar op te maken Had de gemeente Woerden zich verbonden de vaste büdrage te voldoen dan zou het schoolgeld voor adressant s dochtertje f w j f 25 = f 55 hebben bedragen nn zü evenwel den kostenden prüs betaalt moest voor het meisje over 1898 een bedrag van f 130 72 of over het tweede halfjaar f 65 36 worden gekweten Doch hoe het ook zj niet de adressant maar het Gemeentebestuur van Woerden was in dit geval het schoolgeld aan Gouda verschuldigd dat Woerden het van hem terngvorderde is eene zaak tusschen die gemeente en hem die geheel buiten Uwe bemoeiingen ligt Het door hem ingediende verzoek moet dan ook beschouwd worden als geheel ten onrechte aan Uwe vergadering gericht Wü hebben mitsdien de eer ü voorteatellen den adressant te doen inlichten en hem te verwüzen naar het Gemeente bestuur züner woonplaats Het adres van L van Elankenstein lldi aldus Aan den Raad der gemeente Gouda Geeft met verachuldigden eerbied te kennen Louis van Elankenstein koopman en vleeschhonwer wonende tp Woerden dat zün dochtertje Lena van Blankenstein van af 16 Augustus 1898 de school van Mejuffrouw Bender in Uwe gemeente bezoekt dat bü de plaatsing Mejuffrouw Bender voornoemd niet kon opgeven aan züne echtgenoote hoeveel het jaarlüksch schoolgeld bedroeg daar het hier een büzonder geval voor eene leerlinge buiten de gemeente betrof dat het schoolgeld voor leerlingen binnen de gemeente Gouda woonachtig f 30 bedraagt dat gedurende den loop van 1898 over geen schoolgeld werd beschikt en hü daardoor in de meening verkeerde dat éénmaal per jaar zon moeten worden betaald dat op 28 Jnni 11 door tusscbenkomst van den Burgemeester der gemeente Woerden werd beschikt over den terrajn schoolgeld van 1 Juli 1898 tot 1 Januari 1899 zünde f 65 36 welk bedrag door hem is betaald dat waitSeer reijnestrant geweten had dat het schoolgeld voor niet in de gemeente Gouda wonende leerlingen zóó lioog was hü zekerlük zün kind niet naar Gouda had laten gaan dat hü gedacht had dat naar het voorbeeld van de Hoogere Burgerschool driejarige cursus te Utrecht waar het schoolgeld f 30 bedraagt voor Utrechtenaren en f 60 voor buitenaf wonenden hü zeer zeker ook in Gouda niet meer dan f 60 per jaar zou moeten betalen dat wanneer men per drie maanden had gedisponeerd zooals ook in Gouda geschiedt hü direct had kunnen zien dat het betalen van dit schoolgeld züne krachten te boven ging en zün kind van de school hnd kunnen nemen Redenen waarom hü UEdelachtbaren verzoekt het schoolgeld voor Lena van Blankenstein over het schooljaar Juli 1898 tot Juli 1899 terng te brengen op zestig gulden f 60 Hetwelk doende enz LOUIS VAN BLANKENSTEIN Woerden 30 Jnni 1899 No 62 Êen voorstel tot wüziging der Gemeente begrooting dienst 1899 No 63 Gouda den 19 lull 1899 Onderwerp Oninbaarverklaring van ponten op het kohi r der Plnatiiel Dir Belast dienst 1898 Ter voldoening aan het bepaalde bj artikel 9 der Verordening op de invordering der plaataelüke directe belasting naar het inkomen heeft de heer gemeente ontvanger ons een staat doen toekomen van de posten op de kohieren van 1898 welke na gedane waarschuwing en aanmaning en na uitgevaardigd dwangbevel zü n gebleken oninvorderbaar te zün Wü hebben de eer den Raad dezen staat waarop de namen van 79 personen voorkomen toe te zenden en in overweging te geven de daarop vermelde posten tot een gezamenlük bedrag van f 381 34 oninbaar te verklaren Men leest in Piscicultura orgaan voor de zoetwatervisscherü De heer C A A Dudok de Wit aeoretaris der commissie van organisatie voor het te honden hengel concours te Wilnis on Zaterdag 22 Juli a s deelt mede dat er in plaats van 4 thans 6 prüzen gegeven zullen