Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1899

r RTm fmm0 m mi if i fB p pv £ i f t fin v i ïi H a T Amsterdaiii Vrkr Slotkrs 84 87Vt lOl i O W l ten gegeven voor de behandeling van de luchtdrukrem en de noodrem Een stationschef moet geen sein tot vertrek geven en een hoofdcondnctesr moet dat niet overnemen zonder bepaald overtuigd te z n dat de geleiding doorgaande is d w z dat de kraan van de machine en die van alle rijtnigen in den juisten stand staan Niet alleen op het beginstation moet hierop worden gelet maar ook op alle stations waar voertuigen zijn in of uitgezet of gerangeerd worden of waar van machine voor den trein wordt verwisseld Proefnemingen moeten geschieden met medeweten van den machinist Wanneer er een defect bljkt moet de hoofdconducteur dadelijk den machinist waarschuwen Indien lucht in de treingeleidmg voorhanden is moet de hoofdconducteur den trein dadelijk stoppen door middel van de kraan in den bagagewagen en indien dit onmogelijk is op andere wj ze trachten den machmist te waarschuwen In elk geval moet zoo spoedig mogelijk de kraan tusschen de locomotief en den trein geopend worden Voorts wordt bepaald dat ten einde te kunnen nagaan of de machinisten steeds zorgen voor voldoende luchtspanning in de treingeleiding op de treinen waarop de luchtdrukrem in werking ia de hoofdconducteurs op de trein rapporten aanteekening moeten honden van den druk in bedoelde leiding aangegeven door den manometer in den bagagewagen De opneming van den druk moet plaats hebben eenige minuten na vertrek van de stations waar de trein is samengesteld of van samenstelling veranderd is en eenige minuten voor het einde van den rit De vroeger reeds eenige malen door ons vermelde landbouwcursassen voor soldaten nit den boerenstand dit jaar weder in België gegeven hebben geheel aan de verwachtingen voldaan en zijn de geldelijke opofferingen van den Staat ten volle waardig Het onderwijs gegeven in de St Joriskazerne te Antwerpen werd gevolgd door 189 soldaten Het aantal lessen bedroeg iO terwijl verscheidene excursies gemaakt werden De lessen hadden ten doel op duidelpe en beknopte wijze de voornaamste landbouwkwesties te bespreken Ook waren delessen aantrekkelp gemaakt door proeven door monsters van meststoffen zaden voedingsstoffen alsmede door aanschouwelpe voorstelling van landbonwdieren landbouwwerktuigen en planten Teneinde het geleerde niet te vergeten werd den jongens van iedere les eene korte samenvatting gegeven welke door denlperaar was opgesteld Deze opstellen vormen te zamen een leerzaam boekje hetgeen altp met vrucht zal kunnen geraadpleegd worden Bovendien werden door den minister van landbouw een groot aantal nuttige boekjes ter beschikking van de leeraren gesteld om deze onder de meest vlijtigen uit te doelen Op deze wijze leeren de boerenzonen inde kazerne ook iets waarvan z8 in het practische leven nut hebben Midd Ct In een vergadering van aandeelhouders der Eotterdamsohe Brandassurantie de Maas in liquidatie is verslag uitgebracht waaruit bleek dat gedurende het zesjarig Directe Siworwegverblndlngen met GOUDA Zomerdlenst 18 9 AangevaogeD 1 Hei Tüd vao Greeowlch Q nu n i R n T T X R S 1 U rise varu A GOCDA ROTTlEDAMri ti U Sl 11 19 18 68 1 86 8 11 8 85 8 48 4 13 4 19 5 18 18 7 14 9 54 10 49 11 11 9 85 1 1 7 1 14 1 11 11 88 11 85 11 41 11 61 18 81 1 80 5 40 81 7 88 9 45 lO li 11 18 illem U l kU t l itr bgi tJ n f Op e tfrinealjj Zimdig Mmdtg e DiniJig ndug hc r tearbili tt ► oor a 5 U Ttthjigbi Ine biro Timhtpriji J HoUnd li 8fO ir KOTTIKDAM 90UD t1o 11 87 1 S 40 6 86 5 85 1 1 10 1 10 1 10 88 10 48 1 4 11 86 7 i5 S 40 11 64 If OH 11 84 l i Ira ïïi HolUtubeke opoor 6 46 5 65 18 8 0 8 14 00 10 01 10 17 1 Ttealtatiof op dtn loop ktn niet gorekend OO 11 DA t EN HAAOrioo TOTH 18 15 1 08 1 01 9 14 8 46 4 18 4 56 5 15 1 18 f 5 07 1 1 5 18 l S r 8 88 r 11 46 1 30 1 48 8 48 4 15 4 45 5 87 5 65 M S 15 7 17 7 8 7 5 8 10 8 iS Il 10 18 10 88 10 40 U ia 8 11 10 18 8 8 io 10 87 8 E 10 89 16 48 T 4S 8 116 8 418 48 8 0 10 44 10 68 11 07 11 44 10 1011 15 11 18 11 80 11 41 11 66 10 46 11 46 U 8S 67 58 10 15 Hag 5 48 06 7 05 7 80 7 45 00 9 6 iffi U 7 1U6 18 9 1 86 8 e 8 0 4 0 4J0 4 6 6 0 11 7 0 7 7 6 8 5 9 48 lOJO Voorburg 5 48 ZZZ8 ImI IM ZoeU rm i g J 08 4 61 8 89 10 11 Z aub Mo 77 1 08 = 9 17 10 18 10 4 II 5 11 08 11 87 8 17 S H 8 17 4 J7 5 08 5 11 8 00 4 50 7 17 8 10 8 18 9 81 lO H 10 6 H Jnlh f oor do Ui B l Aout nUm op üt s t e O D U A 1 HSTIRDAM lioo nna 8 1 8 O 8 17 S8 10 10 10 57 18 08 1 18 1 8 8 88 4 O 6 13 18 7 18 8 16 8 1A 18 9 6 10 50 11 00 loudk 0 19 o io SO e LO o on v o v ov lu ou ii uv llut W 8 01 8 63 06 10 15 10 64 18 48 11 67 8 00 8 88 4 16 4 B7 6 00 87 0 57 8 16 00 lO Oi 0 1010 43 11 8711 58 mstC 8 1 08 80 10 80 11 0 1 08 l lli 8 15 8 41 4 80 6 18 8 16 7 18 8 80 18 10 1 8 10 16 11 00 11 61 11 07 lioo VI S I7 G U 1 1 1 1 K H H 10 19 10 57 11 00 11 10 1 10 11 14 11 8 8 IS 8 65 S 10 61 11 46 li 88 1 18 S nS T d u7 4 88 ViaoLU 6 85 7 8117 40 0 3 9 46 11 16 18 0 n8 S 1 80 8 16 8 81 4 4 8 11 a 85 7 16 8 10 86 45 A ma W 1 48 8 50 7 85 7 56 80 10 00 11 80 11 16 11 40 8 46 8 80 8 46 5 01 88 8 50 7 80 8 85 40 IK OO 7 17 7 84 8 18 8 4110 18 10 48 18 611 01 1 S4 8 83 4 17 4 18 5 47 7 51 7 88 8 14 li 10 87 11 10 8 8 3 60 5 04 I 87 65 7 58 8 0 8 4 8 80 10 15 10 88 11 38 18 o8 1 87 S 08 IM 8 6 t 48 6 88 1 8 53 7 68 6 15 58 8 14 10 88 11 55 11 17 Ml 7 H 6 30 7 01 8 81 10 46 1 85 4 8 1 7 87 19 10 00 10 84 41 10 54 4ouila 4 I Im ifl 7 77 t M O Ts M ImJ lllo 18 1 iVi i lüT 8 40 8 55 Im 6 80 10 7 1 7 H 8 8 loio 10 18 11 10 1 adressen waarin op vrijmaking der waterwegen werd aangedrongen Van benadeeling kan z i geen sprake zijn Verwerping zou naar de regeering meent een groote ondienst ziJn aan liet algemeen belang Het ontwerp is daarna aangenomen met 20 tegen 16 stemmen Het wetsontwerp tot wijziging der militiewet is daarop aangenomen met 36 tegen 5 stemmen Vooraf critiseerde de heer Van der Does de beslissingen tot vernietiging van de bekende raadsbesluiten welke vernietiging door den heer Van der Biesen een inbreuk wordt geaebt op de autonomie der gemeentebesturen die slechts aan wettelijke verplichting voldeden De regeering verdedigde het ontwerp uitvoerig Nog zfln door de Kamer goedgekeurd wetsontwerpen tot wijziging der inkwartieringswet betreffende de spoorwegverbinding te Soerabaja en tot buitenwerkingstelling van Indische dniten Verder die inzake bijdrage voor den aanleg van een kanaal uit het Oranjekanaal betreffende een voorschot voor den tramweg Winschoten Bellingwotftie en tot verhooging der Waaldijken Op voorstel van den voorzitter wordt besloten het ontwerp verbetering van het Noordzeekanaal eerst aan het einde der agenda te behandelen daar het regeeringsantwoord pas is ingekomen De Synode der Ned Herv kerk herkoos met groote meerderheid van stemmen de heeren M A Perk als president dr G J van der Flier als vice president en benoemde bü tweede vrije stemming tot secundus van dezen laatste den heer 7 van Witzenbnrg Naar bekend is zal H M de Koningin in September Rotterdam opnienw bezoeken speciaal met het oog op de havenwerken Dat H M levendig belang stelt in de ontwikkeling van Rotterdam op scheepvaartgebied kan daaruit blijken dat zij den wensch te kennen heeft gegeven vóór Haar bezoek op de hoogte te worden gesteld van verschillende phasen die deze gemeente doormaakte In verband daarmede is de heer A Plate de vorige week de mededeeling geworden dat het in H M voornemen ligt hem in Augustus enkele dagen op het Loo te noodigen ten einde door hem in genoemde zaken te worden ingewp Niet alleen de positie des heeren Plate als voorzitter der Kamer van Koophandel maar ook het feit dat hiJ metterdaa een belangrijk aandeel heeft gehad en nog eft in de ontwikkeling van Rotterdam van hem gingen o m indertp de eerste pogingen nit om de gemeente een directe verbinding met Noord Amerika te geven maken hem ongetwijfeld bü uitnemendheid geschikt tot de taak die H M hem heeft opgedragen De Eerste Kamer heeft benevens een aantal andere wetsontwerpen aangenomen het ontwerp tot afschaffing der rflkstollen met 26 tegen 16 en het ontwerp tot w ziging van de militiewet met 36 tegen 5 stemmen Aan het personeel der HoU IJz Spoorwegmaatschappö zijn de volgende voorschrif 8 88 01 45 g C8 8 19 7 80 7 88 8 1 door 7 17 f r 7 84 7 41 g 80 7 10 8 18 Ooudl Moold recht Nieuwer Irark Oitpelle Rotterdam M RotterdemD P Eotterdam B a AllMn dH Blnidtgs ii Bottardam Beurs g Rotterdam D F Botterdam M 4 46 Oapelle 4 55 Kieuverkerk 6 04 Hoorilieekt 5 11 Boida 7 15 7 87 10 5 45 l 6 0 14 10 8 7 44 tl illoea lo o to klmo itni boUloc 7 15 8 09 8 48 8 18 7 87 00 7 48 09 1 01 11 8 u 8 86 a lO Gouda ZoTenhuiua MoerkapeUe Soolermeer Zegwaard Voorburg 6 80 84 7 50 8 SS 5 85 6 48 6 08 7 4 tjuuita Oudew Woerd I treebl ülnehl W oerdna Oudow louda Haga bestaan f 44 000 verloren is Van commissarissen was bericht ontvangen dat zij verhinderd waren de vergadering bij te wonen t Nbl V Ned zegt Algemeen wordt opgemerkt dat er dezen zomer weinig vliegen en muggen zijn Op zich zeU is het een geluk van dezen overlast bevrijd te ziJn Maar er zijn menschen die beweren dat dit een voorteeken van een epidemie is Volgens hen is meermalen opgemerkt dat men in jaren waarin epidemieën heerschten steeds opmerkelijk weinig last van vliegen en muggen had Of er grond is voor deze bewering weten wij niet Zoo kan de vlieg ook alweer nooit goed doen Is zij er dan zeggen de bacteriologen dat ze smetstoffen verspreidt en is ze er niet dan is dat een bewp dat er epidemie is te wachten Ons dunkt laten we ons maar verheugen dat we er weinig last van hebben en hopen dat t zoo blijven zal Gemengde Berichten Oit een der feestbladen in de provincie Groningen Laat vreemde heerschzucht t oog dan wenden Die reeds van ver den schepter zwaai Wij zullen steeds de spreuk aanwenden Die altijd luidt Je maintiendrai Uitenboogaard verdacht van den dubbelenmoord te Berkel op 16 Jan en die deerdeHaagsche Rechtbank wegens diefstal vanvee te Zegwaard tot 4 jaar werd veroordeeld welke straf hiJ in de gevangenis te Scheveningen ondergaat heeft in een brief aan zijn vrouw te Rotterdam verklaard dat een maand na ziJn invrijheidstelling de daders bekend gemaakt zullen worden Vad Toen Dinsdagmorgen te vijf uur de uitwonende werklieden van den heer Noack worstfabrikant te Groningen in de fabriekaan het Eemskanaal kwamen bemerkten zij dat er brand was Het bleek dat de brandwas ontstaan op de zolders die niet alleentot bergplaats van worst en vleeschwarendienen maar ook tot nachtverblijf van hetinwonende personeel ongeveer 40 bediendenen werklieden Dezen sliepen nog en wanneer de brand later ontdekt ware zou hunleven ernstig bedreigd zijn geweest Thansverlieten zü in allerjl hun slaapplaatsen enmet eigen middelen poogde men nu het vuurte doven Men zag echter spoedig in datmen daartoe niet in staat was De brandweer werd opgeroepen en haar gelukte het den brand te beperken tot de zolders en hetdak die uitgebrand zijn en waardoor eene aanzienlijke hoeveelheid spek vleesch en worstwaren vernietigd en heel wat waterschade aangericht is De machines zijn behouden gebleven De schade wordt gedektdoor assurantie N G C Men schrijft uit Haarlem aan de N R Ct Het onderzoek naar het misdrijf van Zondagavond heef het volgende aan het licht gebracht 4 48 4 15 8 01 5 0 6 18 4 40 4 04 4 18 8 06 1 44 1 68 1 54 8 01 8 08 1 14 1 85 1 11 4 16 4 06 4 87 4 47 4 54 6 ni 4 84 5 07 4 0 ff 6 47 OS 8 55 7 10 H 7 18 88 40 7 8 8 86 10 88 10 48 10 51 11 18 11 00 8 48 f S 11 8 De gewonde Verdel en z n kameraden die even te voren uit een café waren verwijderd maakten het iedereen op straat lastig en deden dat ook een milicien die zelfs door hen werd mishandeld Dit werd gezien door een cadet sergeant en een cadet korporaal die daarom toeschoten om den milicien te ontzetten doch eveneens door de overmachtige woeste club werden omsingeld en afgerost Toen kwam de korporaal van der Stap te hulp om z n chef den sergeant te ontzetten en toen h daarbij zelf een stokslag in den nek kreeg en nog met meer werd gedreigd trok hü ter zelfverdediging de sabel en sloeg van zich af met het bekende ongelukkige gevolg Hij is niet gearresteerd en heeft ook nog geen arrest in het kwartier daar de zaak nog steeds wordt geïnstrueerd Het clubje waarbij Verdel was staat alhier bekend als ruziezoekers Van der Stap gaf zich zelf als de dader aan Men meldt uit Koewacht Deze week zjn 10 personen van het Nederlandsch en 9 personen van het Belgisch gedeelte dezer gemeente naar Gent ontboden om getuigenis af te leggen omtrent den bekenden moord waarvan h t onderzoek door de Belgische justitie weer ervat is Onder die getuigen is ook P v W een vriend van den verdachten Misseghers v W moet in een herberg lang voordat de misdaad bekend was toen het ter sprake kwam over het verdwijnen van vrouw Hoeck gezegd hebben O die zal nooit terugkomen Misseghers weet wel waar z is Zij is niet ver van hier maar terugkomen zal ze niet doen Dit is door een drietal personen gehoord Bü den rijksveldwachter verklaarde V W echter niets gezegd te hebben Men meldt uit Middelburg aan de N R Ct Maandagavond beeft alhier een brutale diefstal plaats gehad Terwijl de bewoners te Vlissingen vertoefden zijn op de Bouaansche Kade tusschen 11 en 12 uur door middel van het uitsnijden eener ruit dieven eene woning binnengedrongen en hebben zeer veel van waarde medegenomen o a een gouden horloge geld linnengoed enz 10 18 10 17 10 14 10 81 10 40 10 81 10 87 11 18 7 5 1 08 8 10 8 17 8 a 8 17 8 81 P 8 50 10 47 10 11 ILtl 7 40 9 88 I 10 08 10 16 10 11 68 10 88 10 80 8 8 17 7 84 8 41 8 4T 8 18 8 80 10 4 Maandag avond half 10 keerden drie jonge dames te IJeerenveen van een kransje langs de Fok huiswaarts toen haar opmerkzaamheid getrokken werd door gesmoorde angstkreten Op het ijzeren deksel van een zinkput had een 14 jarige knaap zijn boodschapmand neergezet en zelf daarop plaats genomen en nit dien put klonk het angstgeschrei Laat miJ er toch uit I Ik kan het niet langer uithouden Je bljft er in snauwde de jeugdige barbaar die op het deksel zat Drie knapen die er om heen stonden juichten den geweldenaar toe een vierde trok partij voor den opgeslotene smeekte hem nit zijn benauwde positie te verlossen en dreigde den vader van den mishandelde te zullen gaan roepen de overigen lachten hem uit Ook de tusschenkomst der jonge dames had geenerlei uiti j king Inmiddels werden de angstkreten uH den put steeds dringender de stem steeds doffer Ik kan het niet langer uithouden Ik stik en weder was het ijskoude antwoord Je blijft er in i Nu werd t den dames te erg een barer greep den bengel in den kraag slingerde hem en z n mand ter zijde tilde niet zonder moeite het deksel op en zag een grauwe onwelriekende massa modder terwijl de jongens eén schaterend gelach aanhieven waarin vooral werd ingestemd door een kleine rakker die nu uit den onderwal van de Heerensloot Te voorschijn kwam en die van den lagen waterstand gebruikmakende door de opening van het riool heen de klaagtonen aangeheven had De deugnieten maakten natuurlijk dat zü weg kwamen terwjl de dames lachend haar weg vervolgden Uit Middelburg Transvaal wordt den 23en Juni aan de Volksstem gemeld Hedenmorgen werd door den Publieken Aanklager een beëedigde verklaring afgelegd tegen een £ ngel3chman machinist der ZuidAfrikaansche Spoor die gezegd zou hebben dat indien hiJ het geluk mocht hebben in tijd van oorlog een trein met opgecommandeerde burgers te vervoeren hiJ er voor zorgen zou dat de trein verongelukte alvorens het station Witbank bereikt was De machinist is geschorst Dinsdagmorgen 4 uur verkondigden de klokken te Zoetermeer Zegwaart dat er brand was uitgebroken en zooals weldra bleek midden in den kom der gemeenten ten huize van den kleermaker B den Br Een knecht werd wakker toen de gordijnen van zijn ledikant in brand stonden De bewoners konden zich in tijds redden Het bovengedeelte van het perceel is verbrand Oorzaak onbekend het verbrande was verzekerd Op Dinsdag 20 Juni liep de kamerdienaar Abdul Feh van den Turkschen minister in het Haagsche Bosch te wandelen slag en een tra Deswege had de rechtbank Be beklaagde eerst Zijn kleeding gelaatskleur schenen voor vier mannen a ileiding te ziJn om den man voor den gek te honden terwijl een hunner hem bovendiei mishandelde door hem een te geven l die man zich eergister voor B s Hage te verantwoorden beweerde dat de Turk het Viad doch getuigen spraken dit ten stelligsteXtegen Het O M achtte dezen aanval van een weerloozen vreemdeling even laf als strafbaar en vorderde 3 weken gevangenisstraf Bij koninklijk besluit van 17 Juli 1899 no 4o is bepaald hetgeen volgt De Nederlandsche frankeerzegels briefkaarten en briefomslagen behoorende tot vroegere uitgiften dan die van 1898 en 1899 worden met ingang van 1 Jannari 1900 buiten gebruik gesteld en waardeloos verklaard voor de frankeering van brieven of andere stukken Na dien datum zullen de nog voorhanden gavo en ongeschonden frankeerzegels briefkaarten en briefomslagen van de vroegere uitgiften tot 1 Juli 1900 tegen frankeerzegels respectieveljk briefkaarten en briefomslagen van gel ke waarde der uitgiften van 1898 en 1899 kunnen worden ingeruild St Ct De algemeene vergadering der HoUandsche Mij van Landbouw die vrj druk bezocht was werd Woensdagmiddag in t hotel Opee te Sommelsd k door den heer Bauduin voorzitter van het hoofdbestuur geopend De voorzitter bracht na opening verslag uit over den toestand die niet ongunstig is Over hetgeen de Regeering verrichtte zijn wij dankbaar zeide hij maar niet voldaan Laat ons het beste verwachten van den di recteurgeneraal der afdeeling Landbouw den heer mr C J Sickesz een man zoo berekend voor zijn taak Sterk keurde spr de houding af van het lid der Tweede Kamer den heer Van Kempen die een voorstel tot subsidie voor zending van paarden naar de tentoonstelling te Parj s deed verwerpen De heer A Bos zuivelconsulent voor ZuidHolland gat een kort overzicht van hetgeen hij gedurende zes jaren deed De znivelbereiding gaat thans vooruit verzoeken om adviciS worden talrijker spr zeide dat de kaa handel zgn streven tegenwerkte De heer Heemstra zuivelconsulent in NoordHolland gaf iets nieuws 2 cursussen over kaasmaking te Schagen en te Beemster waanuui respectievelijk 17 en 6 personen deeKiamen Al heeft N Holland tal van coöperatieve zuivelfabrieken de samenwerking liet nog veel te wenschen Mr A Ferf afgevaardigde van Den Haag tevens secretaris van het Landbouwcomitl stelde met enkele waardeerende woorden voor den aftredenden voorzitter den heer D F A Bandnin tot eerelid te benoemen waartoe onder applaus besloten werd Met algemeene stemmen werd na de pauze benoemd tot voorzitter de heer G Vas Visser te Amsterdam tot lid van het hoofdbestuur voor NoordHolland jhr mr Van Foreest Heilo voor Zuid Holland de heer Ph Van der Breggen Waddingsveen tot lid der flnancieele commissie de heer Frans Lieltiuck lid der Tweede Kamer Besloten werd f 300 nit te trekken tot het doen drukken van tarieven van i onderlinge brandverzekering der leden De rekening van het vorige jaar en de begrooting voor het volgende werden goedgekeurd De heer Vas Visser sprak over de gevaren van het mesten van varkens met visch Het antwoord der regeering op het adres der maatschappij betreffende de meelvervalsching door den heer Korteweg voorgelezen viel niet in den geest der vergadering De heer De Boer burgemeester van Assendelft herinnert aan het verleden jaar door hem gesprokene en zegt dat als bet waar is dat het ingevoerde meel zoo slecht is men zal moeten komen tot het heffen van invoerrechten Thans moet het onderzoek der regeering worden afgewacht Mr De Kanter gaf te kennen dat het eindelijk tijd werd voor invoering van controle I et verleenen van beurzen aan leerlingen der Winterlandbouwscholen in Noord en Zuid Holland wordt ingeleid door den beer Vermaaa van Dordrecht in plaats van den heer Mansholt die verhinderd is Hij bespreekt het weinige bezoek van de winterscholen waarschijnlijk door kosten en het nut dezer scholen omdat daar worden opgedaan begrippen omtrent kunstmest hoefbeslag melkonderzoek en veevoeder Het hoofdbestuur wil voor dit doel tweehonderd gulden beschikbaar stellen voor elk der beide scholen te Dordrecht en te Schagen De heer Korteweg burgemeester van Heenvliet zou liever een subsidie geven aan de onderwijzers die de landbouwacte wenschten te verkregen Mr De Kanter verzoekt het hoofdbestuur ziJn voorstel in dier voege te wijzigen dat het vierhonderd gulden beschikbaar heeft om uit te keeren aan leerlingen of onderwijzers die voor den landbouw nuttig kunnen worden Op voorstel van den heer De Bruine lid van het hoofdbestuur wordt het hoofdbestuur gemachtigd de som in haar geheel naar eigen goedvinden ten bate van het landbouwonderwijs aan te wenden Mr C P Zaaijer besprak den vee uitvoer naar België Er kwam slechts eenige verbetering sedert 1896 Namens de afd Rotterdam doet hy het hoofdbestuur drie vragen Welke is zijn zienswijze Wat deed het en wat zal het in deze aangelegenheid doen De voorzitter antwoordt dat de leden van het hoofdbestuur bijna dagel ks met autoriteiten over de zaak spreken Op het oogenblik wordt met België niet i onderhandeld zoodat verandering niet spoedjg te verwachten is De volgende vergadering zal te Beemster worden gehouden STADSNIEUWS aODDA 20 Juli 1899 De commissaris van politie te Gonda verzoekt opsporing van Willem Blom oud 27 jaar opperman te Gonda Hij heeft in den avond van 15 dezer omstreeks 10 uur terw l hii in kenneiyken staat van dronkenschap verkeerde de slaapstede in de ürapiersteeg verlaten HJ was gekleed in boezeroen pilouw broek klompen en een pet met kalk er aan en men vreest dat hij in dien staat verkeerende te water is geraakt en verdronken Hij heeft een zoodanige kale plek op het hoofd dat die met de pet op zichtbaar is Maandag verloor biJ de aardbeziënschuit op de Turfmarkt een vrouw een gulden die in het water rolde Een jongen dook ditania en had onmiddelijk de gulden gevonden Gisteren viel het 5 jarig zoontje van K in het water aan de Varkensmarkt hetwelk spoedig gered werd door K Burg en Weth alhier hebben gisteren totIe commies ter secretarie benoemd den beerM Gelijns commies ter secretarie te Wadiiniveen N R Ct De heer Dr W Th Lindner leeraar aan de r h b en gym alhier staat no 1 op de voordracht als leeraar aan de 2e H B S met 5 j c te Amsterdam Schoonhoven Van de Sociëteit De Lecsvereeniging alhier zijn de Koninklijk goedgekeurde statuten opgenomen in de Staats a No 167 Zü heeft ten doel in de daartoe bestemde lokalen te Schoonhoven het gezellig verkeer der leden onderling te bevorderen Zj tracht dit doel te bereiken door verschillende nieuwsbladen tgdschriften en andere periodieke werken in die lokalen voor de leden ter lezing te leggen KaotoDgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 19 Juli 1899 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Visscherüovertreding D H Z te Waddingsveen tot f 4 of 4 dagen h met verbeurdverklaring van het vischtnig of 1 gulden subsidiair 1 dag h H d O te Nieuwerkerk a d IJsel tot f 3 of 2 dagen met bevel tot teruggave van de fuik Overtreding kleinhandel in sterken drank C V V te Gouda tot f 20 of 20 dagen h met vrjspraak en ontslag van het meerderten laste gelegde Overtreding wet op de S S W C M te DeUt tot f 2 of 2 dagen h Overtreding Prov Reglement D H te Zevenhuizen tot f 1 of 1 dag h Politie overtreding te Gouda en overtreding strafwet J V V zwervende tot f 1 of 2 dagen h en f 10 of 7 dagen h Politie overtreding to Gouda J A te Gouda tot f 1 of 1 dag h H B en F H v L te Gouda ieder tot f 3 of 3 dagen h W B te Gouda A v d S te Reeuwök en A H T te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen h W d G te Gouda tot f 0 50 of 1 dag h J A T te Gouda tot f 2 of 2 dagen b Nachtgemcht J V d B A V S B S W V W en G M allen te Bleiswük ieder tot f 1 of 2 dagen h Politie overtreding te Gonda L V zwervende tot f 3 of 3 dagen h Openbare dronkenschap E B te Rotterdam J L en W N teGouda N S zwervende P S en M V te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen h H R te Gouda tot f 2 of 2 dagen h Openbare dronkenschap 2de herhaling P V te Gonda tot 1 week hechtenis Openbare dronkenschap hü recidive L Z te Gouda tot 2 dagen h Burgerlijke Stand GEBOREN 15 Juli Jan ouders H Hofstede en M M van dor Slufls 17 David ouders S Seijffers on A de Jong 18 Cornells Jacobus ouders G Brenkman en A Tuünenburg Johannes ouders A Bezem en S Reurings Maartje Maria Johanna ouders H H Kok en K Snaterse 19 Johanna Elisabeth ouders C J van Leeuwen en A Krügsman Comelis Willem ouders C J A Smulders en J M Breedük 20 Johannes Hendricus ouders W G van den Bosch en S C M van Dam OVERLEDEN 18 Juli C J Koot 47 j GEHUWD 18 Juli G J van der Laan en N E Groeneveld D Gerritsen en C A Jongbloed L de Kooter en J Reparon Beeuwfjk GEBOREN Hestera Johanna ouders W Schriek en M Heü Johanna ouders J van Duiken en E Plak OVERLEDEN N Zuidam wed P van Dam 86 j J M de Ridder 31 j KAR TBEBICHTKN Uouda 30 Juli 1899 Granen lusteloos met weinig handel Tarwe Zeeuwsche 6 80 i ƒ 7 Minderedito 6 40 i 6 60 Afwijkende 5 25 i 6 Polder 5 90 i 6 35 Rogge Zeeuwsche 5 50 i 6 Polder 5 25 k 5 50 Gerst Winter 4 ZoDier k Chevallier 5 5o k f 6 25 Haver per heet 3 60 i 3 90 per 100 kilo 7 50 4 8 Hennepzaad Inlandsch ii k 13 Buitenlandsche 8 50 i 9 Kanariezaad 7 50 4 8 Koolzaad i Erwten Kookerwten 4 Nietkookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boenen Braineboonen 4 ƒ Duivenboonen 4 Paardeboonen ƒ 4 ƒ Mais per 100 Kijo Bonte Amerikaansche 5 204 5 30 Cinquantine 5 80 4 6 10 Odessa 5 25 4 5 50 Veemarkt Melkvee redel aanvoer handelen prijzen vlug Vette varkens redel aanvoer handel vrij wel 15 4 17 ct per halfK G Biggenvoor Engeland redel aanvoer handel flauw 144 15 ct per halfK G Magore Biggen goede aanvoer handel flauw 0 55 4 0 80 per week Vette Schapen redel aanvoer handel matig 12 4 22 Lammeren aanvoer handel 4 ƒ Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 7 4 12 Graskalveren weinig aativoer handel stugger Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 183 partijen handel vil 10 kwal 23 4 ƒ 26 2de kwal 11 4 22 zwaardere 26 4 28 Noi rdHollandsche 4 Boter redel aanvoer handel afloopend Goeboter 1 30 4 1 40 Weiboter ƒ i 4 1 30 per Kilo A vaa OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 730 GOUDA feieyJkooii M ai Beurs van 1 JULI NinuLANn Oart Nad W S 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoXGii übl Goudl 1881 88 8 lTALlx IaBohrgriDg 1861 81 5 OosTIKB Obt in papier 1868 5 dito ia lilver 1888 5 PoiTtleu Obl met oonpon 8 dito ticket 8 16 8 8l 8V losv 61 7 V 88 88V 106 101 8V 101 RnsLuis Obl Binnenl 18 4 4 dito QeeoDS 1880 4 dito bij Bolbs 188 4 dito bti Hop 1889 a 4 dito io goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spahji Ferpet lehuld 1881 4 Tnnu Qepr CoDV leea 1880 4 6eQ leeuing serie D Goa IflOQin lerie C Züin AfR Bep V oblg 18 8 6 UlilDO Obl Buit Sob 1890 6 ViiuïtULA Obl 4 onbep 1881 87V AviTtaDAK Obiigalieu 18 6 8 1 101 BoTTBaDAH Stad leeu 18 4 3 10l 51 745 607 108 51 o 804 U4V 100 100 NlD N Afr Huudalsr aand Arendib Tab Mg CertiScateo Deli Maataebappg dito Ara Hypotheakb paudbr 4 Cult My der Vontent aand Or Hypolheekb pandbr 8 i Nedarlandwhe baak aand Ned HnndolmaatKh dito N W lï Pao Hjp b paodbr 8 Kott Hy iotheejtb paodhr 8 Utr Hjrpotbaekb dito 8 Vi OoaTlNR O iflt Hong bank aaod BusL Hypotheekbank paadb 4 Amiuka fiqnt hypoth pandb 5 0 asv 57 5 l Maxw L G Pr Lifao i ert 3S 4 NlD Holl IJ Bpoor Mij annd 118 lt j lot Eip V SI Spw aand 118 Ned Ii d Spoorwegm aand 810 Ned Zuid Afr Bpm aand 815 dito dito dito 18 1 dito 6 I lOO taui Spoorol 1887 8 A Eobl 3 67Vi l 1 0 105 4 101 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 Polish Warsohaa Weeneo aand 4 Bdbl Gr Rust Spw Mij obl 4 Baltiache dito aand Faslowa dito aand 5 Iwang Domlir dito annd 5 Knnk Ob Asow Sp kop opl 1 V 48 dito dito oblig 4 100 AmuiA Cent Pao Sp Hij obl 58V OhickKorth W pr O v aand 144 dito dito Win St Koter obl 7 l40i Denver Ie Bio Or Spm oert v a 81 IIHdoIb Oontral obl in good 4 j 104 LouisT k Naibtilli Oert v sand Mexico N Spw M Ie hyp o lOfiMiss Kungas v 4pGt pre aand 14 N Tork Oulai o k West aand l dilQ Pünn Ohio ohlig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Maait obl 7 On Pao Hooflun obig 48 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 Canada Can South Chert v aand 68V4VlK C Ballw k Na lo h d o O Amtlord Omnibus M aand 171V 100 NlD Stad Amsterdam aand I 107 Stad Botterdam aaad 8 00 BlLOlE Stad Aatwerpeu 1887 8 100 S sd Brussel 188 S 100 lloKO TheiBS Regullr Geselsoh 4 11 O isTBKK Stnataleeoig 18 0 6 118 s K K Oost B Cr 1880 8 SrAKJi Stad Madrid 8 1888 3 NtD Vrr B z Avh Spoel oert 11 OPRUIllfiiVG van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D SAMSOM ADVERTENTIEN H P YAN WIJNGAARDEN COIFFEUR 8PECULITEIT in alle soorten HAASWEBEEI lEElE AMOroiHS Btj vonnis der Arrondissements Rechtbank te BoTTBRDAK vau 15 Mei 1899 is ten verzoeke van MARIA PETRONELLA HUBERTINA ANDRIESSEN winkelierster wonende te Rottebdaii tusschen haar en haren echtgenoot OCTAVE JEAN BAPTISTE DE CONINCK koopman mede wonende te Rotterdam uitgesproken de scheiding van la el en bed met al de gevolgen daaraan hg de wet verbonden De Procureur van de Eischeres JUr ËD JACOBSO