Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1899

38ste Jaargang Zaterdag 22 Juli 1809 i o 7945 Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon ün M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer i i Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I elefoon So S De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEU IEMAND seheel door de natuur geneeswijze behandeld en hersteld is volgaarne bereid aan zijne lijdende natuurgenooten die het verlangen uit dankbaarheid het adres op te geven Briev J Hekkema Molenstr 15 Den Haag 061 STAATaOTESIJ De TREKKINÖ begint UaamUfg 24 Juli a f Loten en gedeelten vUn Loten zijn te bekomen ten Kantore van de Collecteurs A C COSIJN GouweC9bydeVischmarkt W J L VA DISSEL öouwe C 217 Een net BUKGEBMEISJE biedt xleh aan als TWEEDE MEID ook genegen met Kinderen om te gaan Brieven franco onder No 2457 aan het Bureau dezer Courant TerstODd gevraagd een flinke JOIfaEÏÏ in den BIERHANDEL loon t S Adres Bureau dezer Courant TE HUUR TERSTOND OF LATEE een BOVENHUIS Adres MARKT 58 liddelbare School VOOR Handel en Administratie DSS H AAG Bareiitelra at J9 Commistie van Toemieht de Beeren Mr M J C M KpLKMAN lid der Tweede Thr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN lid der Tweede Kamer L d J L DERAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE SWAET Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravonhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige cursus voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarigeeursus tot opleiding voor den Bnndel en twee d driejarige zie Prospectus oor enkele Examene Leer ling Consnl Ambtenaar bfl de Gemeente Administratie ot aan de regeerings departe roenten j j Voorbereiding voor de stuaie van het Sotariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand f adres Woensdags en zater dags van 2Vs 4 Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne D Dimimr f TVimSTUM thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DOEDBECHT E CASSUTO TANDAKIïi Turfinarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van t tot t uur ZONDAGS geen spreekuur StoUwerck sche BorstbonboDS i rioeetd na vooroehrift van oen I UniversitatsProf Gehin Hofrad I Dr Hariau Bonn hebben I sedert 50 Jaren ak TWZMhtend middel tegen hoesten heeeotiheid en aandoening der ademuigsorganen niteteekende diensten bewezen Bij epoedigo fwieseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbai te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 2S cent Alom verkrijgbaar EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur B BUB6EBS DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 87 50 Model A met Model A 110 Model AA 125 Model AAA U5 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 155 LÜXE ACATitNE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prijzen 1 5 hooger YerUgenwoordiger J G DE RUITER Gouè Oecombineerde NATUUR eENEESINRIGHTING door planten kruiden ozon water Ucht lucht enz Bizondere behandeling van zenuwzieklen veriwakkingen als gevolg van lobbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en rugliiden bleekzttcht maagIHden slechte bloedsmenging ziekten der stafwisseling borstlUden rheumatlsmus Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en france Sanatorium Arentsburgh VOOR BUKG bij Den Haag aan de Geestbrug C eerL Toeter adres voor alle soorten SC HOEN WERK als het Noordbrabandsch Schoen en Laaranmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk P O 1KB OODi © P SCHIEDAMMEK GElirEVEE Merk Vorkrgabaar bij M PEETER8 NIGHTCAF Jz A 1b bewijs van echtheid ib cachet en kurk steeds voorzien van den uBara der Firm P no PPR Een ware Schal voor de ongelnkkige slachtoffers der Zellbevlektftng Onanie en gehe mo uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIXG I Hollandsohe uitgave met 27 alb Pr 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelnke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlüks duiiend v n een lekeren dood Te verkrggen bfl het Ver lagBMagaiin te Leipzig Neumarkt 3 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatMgols en in eiken boekhandel in Holland DelftscheSlaolie fSTOOM HOïïTZAGERIJ SCHAV EIj Pakkistea LijstenEaMek i I EH 1 HOUTHANDELi J VERGEER l 3ESattexisin g el Q IST Cro a ca e P Indien gij niet wilt hoesten gebroikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde jlleiianlk van loflevTtBciers Superior Druiven Borstlioiiig Extract uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni H l VAM SCHAIR Co DenHaagr VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK Co B Melianthe Ib het beste middel dar wereld Co s Melianthe geneest Kinkhoest Co S Meliilntlie geueest zoowel oud als jong Co S Melianthe mag i geen huisgezin ontbreken Co S Melianthe iaat voortduroml onder ScUeikundlg toezicht Co S Melianthe helpt onherroepelijk Co S Melianthe ia bekroond met Eerediploma s Go s Melianthe is bekroond met Goud Co S Melianthe bekroond met Zilver Co S Melianthe 1 vorkrij baar in flacons van 0 CU bTO Ctê eU f t H Botloop B V WIJK Oud ter M KOLKMAN Waddinmmi H BOLLMAN Bhdegraven PlNKSE iWi ui it r o d 7 Jul W J Ti DAM MaatireeU A N viicZESSEN nhovtn Firma WOLFF fi Co Westhaven 198 Gouda D MIMBIFS Kleiweg E 100 Gouda E H VA MILD Veeratsl B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J 0 BATELANd mf Ieder zijn eig en KronlDgs Llmooade Fal rlkaii t Om zouder eenige kennis vlug en gemakkeiyk Tiet Liter d i gf halve flesschen BROJSriSOSLIUOÜAUE te maken en ffel naar keuze FRAMBOZM CITEOEN KERSEN ot SINAASAPPEL Per stel is de prfls franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts BO et 2 stel in eens franco 90 ets na ontvangst vU pos wissel Se d ank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend tVonge a door ons hfl 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons 1 d met t beste succes bekroond Bfl een zeker aantal f iXoir bat schriftelök de conditiBn Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zijer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inxage Ben ieder wachte ioh voor namaak Let op t adres K S DE BOEK Smeek sS lt Patent H Stolle suil icurll MnMt uuogüil DU luni mtüKtiiiigiini A ff Dvr ffroate ErfiiAg TB arnuM iw n H o Z vrmttn hit AiHul a MArtrfwOT werihlosen Ifaeluthmun on iH Uui kuift Mv unun wUt BCiwrfen H Stolto mr nu mi ilrtct lu H M i tlmdmllmtm fe iftii sf mtmUliml M Mi IM 5S PreUUttm ml Ztuftitu tnf t Jiaadteekeainsf xuBt rood letter ECHT Lot voorai op de Oberlahnslein itn ricivn airu r uutniniiiiaitiH f OIIUCIEURDm VICTORIABROIt OBC tlAttêlSW Overal i S verkriigbaar Cisendom i i Maatsehapp tot XkmpJoUaHe an de Fietaria Bron Kamttor voor Sederimtd Boompjeê éO SotterOan HuUenlandsch ilvurzlclil In het Engelsche Lagerhuis deelt Chamberlain mede gisteren een telegram van Sir Alfred Milner ontvangen te hebben waarin staat dat de Britsche agent te Pretoria deze veranderingen in het kiesrechtontwerp gemaakt heeft gemeld waaruit volgt dat het verblijf noodig om stemrecht te verwerven zeven jaar wordt en dat deze voorwaarde terugwerkende kracht erlangt Chamberlain vervolgde Ik heb geen ofScieele inlichtingen omtrent de herziening der kiesdistricten maar er wordt bericht dat de Transvaalsche regeering voorstelt zeven nieuwe zetels te geven aan districten voornamelijk door uitlanders bewoond Wordt dit bericht bevestigd dan geeft deze belangrijke verandering in Kruger s voorstellen gepaard met de bovengenoemde amendementen de Britsche regeering de hoop dat de nieuwe wet de grondslag mag blijken te zijn van een regeling overeenkomstig de lijnen door Mihier ter conferentie te Bloemfontein getrokken De Britsche regeering houdt ovenwei in het oog dat de Volksraad nog een aantal voorwaarden heeft behouden welk zó6 zouden kunnen worden uitgelegd dat zij hen die anders bevoegd zouden zijn om stemrecht te verwerven uitsloten en alzoo gebruikt zonden kunnen worden om met één hand terug te nemen wat met do andere wordt gegeven Een voorbeeld hiervan is het voorschrift dat de vreemdeling die het burgerschap verlangt een bewijs zal moeten overleggen voortdurend ingeschreven geweest te zijn gedurende hot tijdperk voor naturalisatie vereisoht want ik verneem dat men aan de inschrijvingswet slecht de hand heeft gehouden en sleqhts weinig nitlanders hoe lang ook in het land gevestigd voortdurend ingeschreven zijn geweest Evenzoo zou het gemakkelijk zijn door latere wetten het karakter der thans gedane concessies te verandoren Maar de Britsche regcering koestert de overtuiging dat Kruger het beginsel waarvoor wij streden aanvaard hebbende zich zal hebben voorgenomen iedere bijzonderheid van zijn stelsel opnieuw in overweging te nemen welke kan aangetoond worden mogelijkerwgze een beletsel te zijn tegen de volledige bereiking van het gestelde doel en niet zal toestaan dat dit stelsel van geener waarde wordt gemaakt of ingekrompen door eenige latere verandering van de wet of door daden van bestuur Gelp te verwachten was verbergt de Engelsche jingopers haar spijt en haar teleur FEVILLEIOX Gedenkschrilten van een Gelnkziieker OF ANNIBAL DE VONDELING Naar het Franuh DOOR W NUTTER 48 Op welke wijze Peau d Anf iiille zijn l elofte om te trakteeren nakwam welke de zaïik was waarover hij spreken wilde en op welke wijze die zaak ten uitvoer gebracht zou worden dat alles zal het vervolg leeren HOOFDSTUK XXIÏI POTARD KRIJGT EENE BELANGRIJKE BBSTELLING Ongeveer te éen uur in den middag trad eendeftig gekleed jonkman het kantoor van IsidorePetard de menbelfabrücant binnen Op Isidore s vraagi waaraan hij de eer van dit bezoek had te danken antwoordde de onbekende jonkman Mijnheer is u billijk in uwe prijzen P Ik durf me daarmee vleien mijnheer Ik sta als zoodanig bekend bovendien En wanneer behangers of schilders of architecten u een ferme bestellingen aanbrengen dan geeft ge ze een zekere korting lïet waar Voorzeker mijnheer Zie dan eens hier Ik ben graaf Anatole de Saverne Ik heb me een buitenverblijf gekocht te Fontenayaux Rosea Ik ben voornemens dat stelling niet dat de oorlog tegen de Boeren vooreerst onmogelijk geworden is Haar organen laten zich uit Johannesburg en Kaapstad seinen dat de burgerij in het algemeen en de nitlanders in het bijzonder alles bclialve tevreden zijn met Krnger s jongste concessie die weder ontoereikend wordt genoemd Men gelooft seint de lohannesburgsche correspondent van de Times dat als men nu te Londen genoegen neemt met de kieswet thans door den Volksraad vastgesteld dat berust op een misverstand Want die wet is geheel ongcw zigd gebleven behalve dat een zevenjnarsch ingezetenschap het negenjaarsche vervangt en ziJ bevat allerlei beperkende bepalingen welke er op berekend berekend zijn de concessUSn te niet te doen De Daily Mail doet een beroep op Milner om te zeggen wat hij denkt van den nienwen toestand De Times blijft in een hoofdartikel de uiterste partij bestrijden on verklaart opnieuw dat de Transvaalsche crisis geëindigd is De ondersecretaris van bnitenlandsche zaken Brodrick hield eergiateravond een rede te Farnham Hij zeide dat allen met genoegen het bericht vernomen zouden hebben dat de crisis in Zuid Afrika grootendeels geweken was Toejuichingen Niemand zou naar de spreker verwachtte de Engelsche regeering beschuldigen dat zij te zeer tot gewelddadig optreden geneigd is geweest tegenover Transvaal in de laatste vier jaar de regeering heeft altp vriendschappelijke onderhandelingen gevoerd De bnitenlandsche politiek van Salisbury was altp geslaagd beweerde Brodrick De moeilijkheden die oprezen waren altijd eervol en langs vrcdelievenden weg gei ffend Engeland s verhouding tot hot buitenland was ongetwijfeld verbeterd Ook Labouchere heeft eergisteravond over de Transvaalsche crisis gesproken te Northampton Chamberlain zeide hy heeft zicli voldaan verklaard over Krnger s jongste tegemoetkoming Zeker maar niemand is daarvoor dank verschnldigd aan Chamberlain Zijn politiek van afsnauwon heeft tegenover Kruger gefaald de Volksraad heeft de jongste concessie gedaan aan de Hollanders aan de Kaap niet aan Chamberlain en Milner Generaal Brugére de nieuwe gouverneur van Parijs en inspecteur van het leger heeft heden te Eennes een wapenschonwing gebonden Quesnay de Beaurepaire zal opnieuw als getuige worden opgeroepen buitenverblijf te meubileeren en hetzelve loo spoedig mogelijk te kunnen betrekken wat ik niet doen kan voor het gemeubeld is Nu ben ik wel is waar rijk en het komt er niet op aan wat ik besteed maar ik haat in alles tusschenpersonen En zoo heb ik gedacht dat ik zelf wel de kor tmg zou kunnen genieten die de meubel leverancier den tusschenpersoon zou toestaan Dat is wel een vreemd en schijnbaar kleingeestig idee maar dat is naar ik durf veronderstellen voor u van minder belang Het feit is zooals ïk het genoegen gehad heb u mee te deelen En ik wend me tot u omdat ge mij door een vriend zijt aanbevolen die zeide kort geleden het eei en ander bij u besteld te hebben wat zeer naar genoegen uitgevallen was Als we er dus toe kunnen geraken het eens te worden dan draag ik u gaarne op mijn buiten te meubileeren Is het buitenverblijf waarvan mijnheer spreekt groot uitgebreid iZeer groot Gelijkvloers zes vertrekken antichambre keuken twee verdiepingen kortom als ik me goed herinner dertig vertrekken in het geheel lEn is mijnheer voornemens die kamers eenvoudig te meubileeren of met luxe Van alles wat Enkele kamers moeten schitteren van vorstelijke weelde anderen moeten er wat eenvoudiger uitzien Maar in geen geval ordinair werk Alles ook het eenvoudige moet van de fijnste houtsoorten zijn Vel mijnheer ik twijfel er niet aan of wij zullen het eens worden zeidie Potard zeer vriendelijk glimlachend verblijd over deze reusachtig Gorsjean de uit de zaak Picquart bekende rechter te Versailles is veroordeeld tot zes maanden schorsing en verplaatsing na afloop van dien termijn De Belgische commissie van vijftienen heeft weer vergaderd Het bleok dat de regeering op de vraag van do commissie geantwoord had dat zij het nienwe kieswctontworp nog in deze zitting van de Kamer wilde indienen Theodor verdedigde daarop de evenredige vertegenwoordiging en evenzoo de Trooz die het later te kwaad kroeg met Woeste omdat hij dezen de schuld gaf van do schipbreuk van het regeeringsontwerp In de Kamer is Woensdag voorgesteld om zes plaatsvervangende leden in de commissie te benoemen vier van rechts en twee van links opdat de commissie altijd voltallig is ♦ De Zweedsclie Regeering heeft in het Staatsblad de verandering afgekondigd van 2 artikelen uit liet Strafwetboek die betrekking hebben op de wet op den arbeid Zij die arbeiders welke werken willen door geweld bedreigingen enz daarin verhinderen worden bedreigd met straffen tot den tijd van twee jaren Deze wetsveranderingen werden door den Rijksdag goedgekeurd en toen aan het Hooggerechtshof voorgelegd dat den Koning aanraadde deze veranderingen niet te bekrachtigen Deze heeft echter gemeend zich aan dit advies niet te moeten honden Het altreden van den heer Alger den minister van oorlog in Amerika komt niet onverwacht Men zal zich herinneren dat er reeds eenige dagen geleden sprake van was Oogenschijnlijk staat het in verband met het échec op de Philippijnen maar ofschoon het niet onmogelijk is dat deze aanleiding heoft medegewerkt de hoofdzaak schijnt toch te pioeten worden gezocht in de houding van den Minister in de auti trust beweging Hij had reeds partij gekozen tegen de trusts vóór dat het ministerie er nog over had beslist Vermoedelijk zal hij worden opgevolgd door kolonel Roosevelt den bevelhebber der Rough Riders den vriend der Dnitschersen den voorstander van een krachtige ex pansiepolitiek Het heette zelfs onlangs dat Roosevelt reeds het ambt van Alger waarnam Ëd bestelling hoedanig eene hij nooit gehad had Dan zou tk in de allereerste plaats particuliere prijsopgave verlangen opdat we dan kunnen spreken over de korting waarvan ik straks meen gesproken te hebben Ik zal mijn best doen de prijs zoo nauwkeurig mogelijk te benaderen maar Neen neon Geen benadering Ik sta er op dat de prijzen vooraf vastgesteld worden teneinde alle moeilijkheden en verkeerde berekeningen te voorkomen mijnheer Niets is gemakkelijker indien mijnheer mij inzage geeft van een of ander plan Dat IS niet gemaakt ik heb geen teekeningen of plannen hoegenaamd l e architect zal dit in weinig uren kunnen doen Als ik maar een ruw overzicht heb van hetgeen mijnheer verlangt Zoudt ge zelf niet dat overzicht plan of teekening weet ik het kunnen maken 2eker wel mijnheer maar dan zou ik de kamers dienen te zien Dat begrijp ik en daartegen heb ik ook niet het minste bezwaar En opdat ik des te zekerder van mijn zaak zij zal het noodig zijn dat mijnheer mij vergezelle en zijn verlangens in hoofdzaak te kennen geve Dat spreekt van zelf Dan ben ik tot uw orders mijnheer wanneer zou het u gelegen komen Morgen was ik voornemens naar Fontenay te gaan zou u dit gelegen komen f Heel goed antwoordde Potard Ue onbekende jongeling keerde lich om alsof Verspreide Berichten UHKYFUS Gisteren was voor de eerste kamer van de rcclithank der Seine aan de orde de oisch van prins Esterhazy lid van het Hongaarsche Hoogerhuis om aan den ex majoor G Walsin BjSterhazij en zijn neef Christian te verbieden enkel den naam Esterhazy te voeren Maar de behandeling der zaak ia tot October uitgesteld Pruisen In Pruisen wordt op last van den minister van binnenlandsche zaken sedert 1 dezer een proef genomen met het vervoer van gevangenen in speciaal daartoe ingerichte spoorwegrijtuigen Deze rijtuigen hebben overlangs een middengang waarop ter weerszijden G kleine van een zitbank en tralievenster voorziene cellen Uitkomen zoodat in elk rijtnig plaats is voor 12 gevangenen Verder aan de eene zyde eon closetinrichting en aan de andere zijde een plaats voor den geleider Oostenrijk Een 19 jarigo letterzetter vertrok onlangs met verlof van Weenen naar een plaatsje in de Alpen waarheen de weg over hooge sneeuwtoppen leidde Hoewel hij meermalen dien tocht gemaakt had had hg liet ongelnlc in de Rax Alpen uit te glyden en van een aanzienlijke hoogte af te storten met hot gevolg dat hy met een gebroken been en een gebroken rib hulpeloos bleef liggen Aan opstaan was geen denken en zelfs kon hij zich niet omkeeren om te trachten kruipende den weg naar een bewoond oord te bereiken Zoo goed en zoo kwaad het ging maakte hij van zijn kleederen een zwachtel om zijn been en begon dan langzaam bergaf te schuiven op zijn mg De weg was mooiclijk en vol steenen terwijl een voortdurende koude regen neerviel maar onze wakkere borst gaf den moed niet op en was werkelijk tegen den avond een eind gevorderd Den volgenden dag ging de tocht aldoor op ïijii rug verder maar ofschoon hiJ door den voortdurenden regen gevrijwaard was van dorst begon hy een geweldigen honger te krijgen hetgeen zjin lijden niet weinig vergrootte Eerst op den derden dag was hy op ongeveer een kwartier afstand van een hotel gekomen maar nu kon hy ook niet verder zfln krachten begaven hem geheel en nu en dan om hulp roepen was het eenige wat hy kon doen Gelukkig werd dit evenwel in het hotel gehoord en was de jonge hij vertrekken wilde Maar alsof hem eensklaps iets inviel wendde hij zich nogmaals tot Potard zeggende Rn dan zou ik de zaken willen r gelen als volgt Ik begrijp dat het misschien e p weinig bezwaarlijk zal gaan zulk een belangrijke bestelling geheel op crediet uit te voeren Ik stel u derhalve voor kamer voor kamer te meubileeren en dadelijk na goedkeuiing van mijn kant over het bedrag per kamer te beschikken Is dal goed Een glimlachje van tevredenheid over deze uitermate billijke schikking kndde Potards lippen Evenwel g hij met echte koopmansoprechtheid tan antwoord Als u de z iken zoo wenscht te behandelen mijnheer het komt er anders niet zoo precies op aan Ik stel vertrouwen genoeg Morgen middag of tegen den middag kom iku met mijn rijtuig athalen viel de onbekendejonge graaf den fabrikant in de rede zonder achtte slain op Potards laatste woorden Als gedan kondet zorgen gereed te zijn Ik zal gereed zijn mijnheer Ziehier mijn kaartje opdat ge weet met wienge te doen hebt Potard nam het kaartje aan geleidde den nieuwen client over de werkplaats bereid om allerlei inlichtingen te geven omtrent de werkzaamheden waarin de onbekende evenwel niet het minste belang scheen te stelten en nam aan de buitendeur zijner woning uiter i ate beleefd afscheid en keerde in zijn handen wrijvende en bijzonder goed ge stemd naar zijn kantoor terug Wordt vêrvoigi