Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1899

De Etna moet een hevige uitbarsting gehad hebben BHVTNENLANP STATEN GENERAAL BBHmTK UMIfiKH Zitting van Donderdag 20 Juli De heer Reekers houdt zjjn interpellatie omtrent het reglement der politie voor de visscherhaven te Ymoiden waarvan hjj het beginsel aldus karakteriseert alle handel is verboden behoudens door don Minister toegestane alwijkingon Ondanks de verzachtingen na de interpellatie in de Tweede Mamer in de regeling aangebracht bl jven nog vele bezwaren bestaan vooral de ophefJng van het bedrijf van commissionair te IJmuiden De maatregelen strjjden met de vrijheid van het handeldrjjven en berusten niet op de wet Reeds wordt de vischhandel te IJmuiden bedreigd door directen aanvoer van visch naar de Amsterdamsehe markt en dit is een slag voor den handel te IJmuiden Na verzocht te hebben of het tegenwoordig college van de zeevisscherijen over den toestand is gehoord vraagt hj of de ingrijpende regeling van 1899 voor oen doelmatig onveilig gebruik der haven noodig was en op de wet berust en of de minister voornemens is voornoemde bepalingen uit te strekken tot de geheele haven De Minister van Waterstaat verdedigt het monopolie van den vischafslag op het rpsterrein te IJmuiden maar hoewel niet tegen den onderhandschen vischafslag zou hij daartegen bezwaar hebben ingeval de rijksvisehafslag wordt benadeeld Hy wil den particulieren vischverkoop vrijlaten mits niet het karakter krijgende van publieken afslag Uitvoeriger verdedigt do minister de wettigheid van het Koninkljjk besluit dat de vischhal als integreerend deel der haven beschouwt en ontkent hS dat de regeling strijdt tegen de handelswetgeving Z i waarborgt de maatrogel de vrijheid van het handelsverkeer Van uitstrekken der bepalingen tot overige gedeelten van het bnitenkanaal is geen sprake trouwens het gebruik van den buitensteiger hindert de scheepvaart niet Er is geen reden dien aanleg aan de steigers te verbieden maar de rijksvischafslag zal blijven gehandhaafd trots de oppositie daarentegen en de Minister hoopt dat de particuliere industrie het goede der regeling zal erkennen klachten over de wjjzQ van den vischafslag zullen bjj hem een welwillend gehoor vinden Do heer Rutgers betoogt ook dat de bepalmgen op den vischafslag inbreuk maken op de vrije beschikking over het handelsartikel waartegen niets afdoet de belofte om art 22 zooveel mogelijk dispensatie te verleenen waardoor de minister zich een te autocratische macht toekent Hoe dit zg het geheele reglement bedoelt kennelijke concurrentie tegen den rijksvisch afslag te weren en dient niet ora een waterstaatswerk te beschermen t i zjjn de bepalingen ongeldig Hij beaamt dus de strekking der interpellatie Keekers De heer Rahusen deelt mede dat het col UngevaDgeo I Mei TUd van Greenwich Directe SpoorwegverWodlngcn met GOUDA Zomerdtenst 18 9 OOUDA KOTTlKDlMriee verie U n 18 13 18 68 1 86 8 11 3 86 8 48 9 86 9 64 10 49 U U u as 11 86 U 4S I 11 61 18 88 1 1 7 1 14 1 98 6 40 e SO 7 33 9 46 10 18 11 18 d Alleen lë en Je kin eiIt b belelen y Op de treinen j Zondeg Mu nde g en Dinedeg ndee geeh iretonrblljetten ► oor de 8e H mkiügb r legen enkelen Ti htpnii 10TTERDAM 900DA Tieo reren 7 16 7 37 6 86 5 86 8 17 8 8 87 6 S4 8 41 5 46 5 6 18 8 47 8 13 8 80 10 19 10 89 10 88 10 43 n 8 40 A 7 6 11 64 18 08 18 84 1 13 6 8 7 44 s 06 8 14 So 10 0110 17 Alleen Ie en Se klea i eitm betden e Itoltatiof op den loop k o niet gerekend wetden H Hollendicbe poor o O t n A n 1 N H A A o viee eerea 1 08 1 0 1 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 6 07 6 18 88 8 48 4 16 4 45 1 87 1 56 49 0 15 7 17 7 39 7 69 8 80 8 9 9 18 10 16 lO tS 10 40 II 1 8 11 10 18 8 88 10 87 8 p 10 89 8 11 8 48 7 45 8 06 8 418 48 8 8 O 10 44 10 58 1107 11 44 9 88 9 67 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 68 9 58 10 86 10 6 11 46 H 1 18 1 89 1 13 1 30 1 48 18 46 O O II U A 1 MSTERDAM liee ferea 9all l 6 9 8 09 8 17 38 10 1010 57 18 08 1 13 8 88 8 88 4 O 6 13 6 18 1 88 8 16 88 9 83 9 6 10 10 U 00 Amal W 8 01 8 53 9 05 10 11 10 14 18 48 18 57 8 00 3 88 4 164 17 6 00 6 37 6 57 8 16 9 0010 01 0 1010 43 II 87 11 68 limstC 8 in 9 0 80 10 80 11 09 1 03 1 1 8 16 8 41 4 80 6 198 1 7 13 8 30 18 10 8 10 85 11 00 11 68 18 07 I 9 46 li 11 11 97 11 86 18 09 1 81 8 41 3 00 4 00 4 80 4 41 l SO 8 18 7 00 7 48 7 16 8 66 9 48 10 8 i 1 41 4 88 6 18 9 49 1 58 4 40 8 80 9 00 10 17 10 81 H Ke 1 48 8 01 7 06 7 80 7 46 8 a Voorburff 1 48 Q oeenh Mo 8 18 10 4 S 06 4 61 8 39 Onuile H Ï4 8 3 7 81 7 47 l 08 9 97 10 13 lO f 4 11 18 03 lt 87 8 17 S u 8 87 4 J7 6 08 6 1 6 00 8 60 7 87 8 10 J J8 9 88 10 8 lO JV Hirmoniketrein alleen Ie en ie klelee eitn betalen 7 Keiligoro voor de lijn Brenkelen Anuterdun mogen lie Utree t reiien Tieo ret S 17 4 38 I 1 K LI li 18 10 8 80 2 87 J 41 1 18 3 118 U 1 1 V 111 19 10 67 19 00 U U 11 88 10 61 n 48 19 88 d 9 07 VnelC 481 7 90 7 40 9 3 9 45 1 15 18 0 18 8 8 80 8 16 8 31 4 45 8 18 6 31 7 15 8 10 V 85 8 46 A m W E t8 6 60 7 35 1 16 9 30 10 00 11 30 19 16 18 40 8 41 8 80 8 46 5 0 6 88 8 60 7 30 8 86 9 40 11 00 loiiila 7 17 7 34 8 18 8 48 10 18 10 48 18 811 08 1 84 8 33 4 17 4 81 5 47 7 51 7 8S 8 14 9 18 10 87 11 10 1 34 1 50 6 04 8 9 8 66 1 8 8 97 8 56 7 18 8 80 i it U SO 10 15 10 38 II 18 18 08 1 37 3 08 8 80 8 69 4 48 6 38 6 41 8 5 7 68 9 19 10 00 10 84 6 16 èS 8 14 10 18 11 65 19 97 4 98 7 89 9 4 10 14 6 80 V Oi 8 88 10 46 1 86 4S 7 87 9 4 5 60 7 17 7 87 8 8S 9 00 9 98 9 68 10 19 11 1 18 11 18 61 u9 M 8 56 4 48 5 80 10 7 1 7 58 8 K 10 Ot lO li 11 10 H man spoedig naar een iekentais gebracht waar hij van do geleden vermoeienis en ontbering herstel kon vinden De weg die hj op den rug kruipende in 3 dagen heett algelegd is van het hotel uit anderhall nnr Engeland Eergisteren is in de St Albansgevangenis te Ijondon Mary Ansell die haar zuster door middel van een plum cake vergiftigde opgehangen Zooals men reeds mededeelde richtten eenige burgers van Londen na het veroordoelend vonnis een verzoekschrift tot do regeering om gratie voor de ongelukkige die tot een familie behoorde waarin meermalen gevallen van krankzinnigheid voorkwamen Hierop is evenwol afwgzend beschikt op dezelfde overwegingen als in het vonnis vermeld namelük dat het motief van de misdaad geldzucht was geweest bljkens een kort vóór de misdaad gesloten verzekering op het leven van hot slachtoffer dat in een krankzinnigengesticht werd verpleegd Er was een weinig talrijk publiek om de St Albansgevangenis eergistermorgen en die er waren behoorden niet uitsluitend zooals doorgaans het geval is tot de laagste klassen der maatschappii Aller oogen waren gericht op de zwarte vlag die boven op den roeden steenklomp wapperde en die opgetrokken zou worden als het vonnis aan de ongelukkige voltrokken was De stemming der toeschouwers tegenover de justitie liet niets te weuschen over en slechts hier en daar hoorde men een aanmerking op het harde vonnis ondanks het gewone verschijnsel dat een ter dood veroordeeld misdadiger steeds in de sympathie van het publiek te deelen De vader en de moeder van Mary Ansell waren niet tegenwoordig den vorigen dag hadden zij reeds afscheid van haar dochter genomen Even v66r achten werd er beweging zichtbaar in de touwen der vlag hot publiek drong dichter tegen de muren der gevangenis aan Nog geen twee minuten na klokslag rees de vlag langzaam onder een ademlooze stilte naar bovon ten teeken dat de moordenares haar straf gekregen had Natuurlp bleef alios wat daar binnen gebeurde een geheim Men vertelt dat de ongelukkige voor haar dood haar ouders om vergeving vroeg en dat eenige dames haar den vorigen nacht bloemen zonden Na een onverkwikkelijken nacht was zo tegen den morgen niterlp kalm en bekkim zfl zonder een woord te spreken het schavot waar zij geheel terneer geslagen bleef staan tot het luik onder liaar word weggetrokken Te 10 uur had do Hjkscbouwing met het gebruikelijk ceremonieel plaats T e dood bleek plotseling te zjjn ingetreden tengevolge van het breken dor rnggegraat Sedert 1895 werd er in Engeland geen enkele vrouw ter dood gebracht W fl 8 88 9 01 s 4b 8 68 8 6 9 C8 19 6 7 80 7 38 8 19 door 7 87 Gouda Uoordreohl Nieuwar erk 7 84 auelle 7 41 RoHsrdwi M 8 80 7 10 aotterdamD F Sottotdam B 4 Alleen dee Diuidege Botterdam Beurs Rotterdam D P Botterdam M Ctpella liieuwerkerk UoordiDoht ftouda 6 46 5 6A 8 08 8 14 n iO 4 46 4 66 E 04 5 11 5 17 O 7 85 8 09 8 43 8 18 7 S7 9 00 7 48 f O 8 08 9 J1 8 U7 8 SB n iO 9 88 Gouda ZovenhuisBn Moorkapello Soatermoer Zegieaarji Voorburg 8 Have lO 7 60 8 88 5 80 8 84 6 35 6 48 6 08 7 4 uouda Uudev Woerd irwhi Utrfolii Oud iiv OODlU Italik De stad Eome en de omtrok zjjn eergisteren door oen langdurige en betrekkelijk zware aardbeving bezocht Verscheidene huizen te Komo Frascati Eocca di Papa en andere plaatsen werden beschadigd De bodem die tegen kwart over twee begon te schudden werd eerst om vjjf uur weer rustig Er ziJn naar t schijnt veel menschen gekwetst maar niemand is omgekomen lege der zeevisscherijen den Minister ernstig beeft ontraden den door den Minister gevolgden weg op te gaan en zich voor vrj lating van den verkoop heelt verklaard HiJ acht met den heer Reekers het Kon besluit curieus in onze wetgeving en hoopt dat het geheele Ministerie de vrijheid van handel zal handhaven De hoer Koekers repliceerende erkent volkomen dat de macht der regeering op eigen gebied maar meent dat de Minister in deze misbruik heeft gemaakt van de Staatsmacht Daarom stelt hy een motie voor om de Kamer te doen verklaren dat zoo ingrijpende bepalingen als die van het Koninklïjk besluit op de visschershaven te IJmuiden aan de goedkeuring der Wetgevende Macht hadden moeten onderworpen worpen De heer Van de Putte herinnerde aan de critiek vroeger tegen een door hem voorgestelde motie gevoerd stelt voor een motie luidende De Kamer handhavende haar recht om een oordeel uit te spreken over elke regeeringsdaad gaat over tot de orde van den dag De voorzitter stelt voor beide raotiën op een nader te bepalen dag te behandelen Daartoe wordt besloten maar de heer Reekers reserveert zich omtrent de behandeling oen voorstel te doen Het ontwerp betreffende de haven te Scheveningen werd bestreden door den heer Laan wegens onvoldoendheid der haven die later verbetering zal eischen on door den heer Schimmelpenninck van der Oye wegens het gemak dat de haven voor een militairen vijand als knstopcning oplevert De heer van Alphen ontkende het gevaar voor de defensie in een getijhavendje en bepleitte krachtig de aanneming van het ontwerp maar de heer Viruly verklaarde zich tegen de haven die niet geschikt is voor toekomstige schepen De heeren Rutgers en Hein bestreden het ontwerp wegens defensiebezwaren welke de heer Reekers volstrekt niet erkende De oeconomibche belangen kunnen zjjns inziens primeeren De heer van Weideren Rengers achtte de adviezen der deskundigen niet overtuigend De heer Rahusen achtte het behoud der visscherij slechts door een haven mogelijk Do heer B ransen van ee Putte betoogde dat de haven voor het meerendeel der Scheveningsche vloot voldoende bruikbaar zal zijn en dat defensie belangen geen beletsel mogen zjjn Na verdediging door den minister werd het ontwerp aangenomen met 30 tegen 13 stemmen 4 48 4 66 6 08 5 09 6 18 4 16 4 S7 4 47 4 64 5 111 6 07 8 0S 1 44 a 68 1 64 8 01 S OS 8 14 8 85 11 1 10 03 10 18 H i 47 8 05 i 5 8 38 7 10 8 7 18 S 48 8 18 40 7 39 l 10 88 10 48 10 6 11 16 11 00 11 8 Qit Friesland wordt geschreven Of het enkel de boeren zjjn we durven het niet uitmaken maar onze boeren ziJn niet karig met klaagliederen Als het met hun bedrijf niet Seurig gaat geven zjj daaraan lucht zoowel met den mond als met de pen Echter ze zijn ook eerljjk genoeg het uit te roepen als het hun voor den wind gaat Welnn dit jaar gaat het met onze boeren zoowel de greid als de bouwboer als van een leien dakje Een onzer veehouders zei dan ook op eene veehoudersvergadering dit jaar is voor ons zeldzaam voordeelig en de man overdreef niet Toen de tjjd van uitlaten voor het vee gekomen was hadden de weiden volop gras en al kwam er toen een tijdlang droogte de weiden bleven flink in staat het vee te voeden De veestapel was en bleef gezond de melkopbrengst was ruim en de boterprjzen waren belangrijk hooger dan verleden jaar het verschil in priJs bedraagt met 1898 circa f 6 per kwart vat De hooioogst was buitengewoon snel en voordeelig bjj het prachtige weder kon geregeld worden doorgewerkt zoodat het werk goed vlotte en minder kosten met zich bracht Daarbij werd het heerliikste hooi gewonnen Het vee is tot nog toe zeer prijzig ofschoon men dit niet verwacht had Eerlijk gezegd als men de prijzen nagaat kan men niet zeggen dat daaraan de gevolgen van sluiting der Belgische en Duitsche grenzen merkbaar zijn Voor melk en kalfkoeien wordt tot f 200 betaald vette koeien worden duur betaald lammeren brachten goede prijzen op vette varkens waren verre van goedkoop zoodat èn de aanfok èn de mesterjj den boer goede winsten geeft De veeboer heeft dus reden 1899 te prjjzen Al is de tp van oogsten voor den bouwboer nog niet aangebroken alle teekenen zijn daar om een ruimen oogst te voorspellen De veldvruchten staan prachtig zoowel op de zandgronden als in de kleistreken Wel heeft de zandboekweit door de droogte hier en daar geleden en is de droogte ook oorzaak dat de veenboekweit minder fleurig staat maar de verbouw dezer granen is zóó gering dat hü van zeer weinig invloed is op de rekening van inkomsten van den bouwboer in de wondstreken Het spreekwoord zegt als het den boer goed gaat dan gaat hot iedereen goed Welnu we willen hopen dat nu het eerste het geval is de waarheid van het spreekwoord ook zal blijken niet enkel dezen zomer maar ook den herfst en den winter wanneer het zoo menig arbeider aan werk ontbreekt om in de behoeften der zijnen te voorzien Moge dan de boeren het beste jaar niet vergeten waartoe ook de arbeiders het hunne deden Gemeng ile Berichten Men meldt ons uit Amsterdam J l nacht heeft men ten huize van den heer Huisinga villa Maria aan de ütrechtsche zijde tusschen halfweg Kalfje en Kalfjealaan door middel vag valsche sleutels inbraak gepleegd Verschillende zilveren voorwerpen zooals lepels vorken fourchetringen enz worden vermist De dader of daders zjin nog onbekend In een hoofdartikel wordt door D in de Java Bode de aandacht gevestigd op een en ander dat de Enropeesche maatschappj in Indië verlangt en volgens hem recht heeft te verlangen 00 8 17 i 88 10 10 10 17 10 94 10 31 10 40 7 66 8 03 8 10 8 17 8 88 10 89 10 37 II 8 10 47 10 66 8 60 H Hellaideebe Spoor 9 89 9 68 lO OS 10 16 10 88 9 18 10 88 Wel gaan er zegt de schrijver nog altjjd velen particulieren zoowel als landsdienaren naar Europa terug zoodra hun werkkring hen niet langer verplicht in Indië te blijven Maar hjj noemt het toch een feit dat tegenwoordig meer en meer welgestelde personen voorgoed in Indië blijven voornamelijk in de Preanger Ook zelfs in Nederland ontmoet men zegt hij dikwijls oudgasten die onbewimpeld verklaren dat ze wel gaarne naar Indie zouden teruggaan als ze de middelen maar hadden De versnelde en geregelde stoomvaart met Nederland begint er dan ook veel toe bij te dragen dat men in Indië in kleine centra veel kan krijgen wat men noodig heeft De schrijver in de Java Bode noemt het een verbindend verschvnsel dat het aantal blijvers met den dag toeneemt Doch de Enropeesche maatschappij die daardoor ontstaat is voegt hij er bij niet bestemd en ook niet geschikt om maar steeds onmondig te blijven Drie dochters van een landeigenaar waren bij Saalfeld in Oost Pruisen in een meer aan het baden De jongste zonk opeens en sleepte in haren radeloozen angst hare zusters die haar helpen wilden mee Toen kwam de vader aan en redde de oudste en jongste Maar toen hjj ook het andere meisje won redden begaven hem de krachten en beiden verdronken Men meldt uit Alkmaar aan de N B C Met den spoortrein die circa 10 uur van den Helder alhier arriveerde gebeurde nabij de spoorbrug over het Groot NoordhoUandsch kanaal een ernstig ongeluk Het portier nl van een der waggons ging terwijl de trein in volle vaart het station naderde door een thans nog onbekende oorzaak open tengevolge waarvan een ongeveer 14jarig meisje van Heerhugowaard uit den trein viel Zonder overreden te worden zjjn de gevolgen van den val echter van dien aard dat haar toestand zeer zorgelyk is De trein naar Hoorn wist nog juist bjj tjjds te stoppen anders ware zj daardoor overreden Nadat onmiddellijk geneeskundige hulp was ingeroepen werd het meisje naar het gasthuis alhier vervoerd Naar wiJ vernemen is benoemd tot directen van het Kabinet der Koningin jhr Vegeïiii van Olaerbergen thans belast met de waarneming dier betrekking N E Ct B j Kon Besluit is bepaald dat de bezoldiging van de ontvangers der directe belastingen invoerrechten en accijnzen en van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken ook van hen die tot dusver percentsgewijze belooning genoten voortaan uit vaat tractement bestaat Alle kosten van beheer van een kantoor zijn voor rekening des ontvangers behoudens door den Minister van Financiën te bepalen vaste jaarljjksche vergoeding Wanneer een ontvanger kan aantoonen dat zijne belooning over 1898 voor het in dat jaar beheerd kantoor zuiver meer heeft bedragen dan hot volgens het Kon besluit voor dat kantoor vastgesteld tractement kan hij zich tot de kroon wenden met verzoek om verhooging van het tractement zoolang hii dat kantoor waarneemt De ontvangkantoren worden nu verdeeld In negen klassen te weten Ie kl tractement f 4500 en daarboven 2e kl f 4000 tot beneden f 4600 3e kl f 3500 tot beneden f 4000 4e kl f 3000 tot beneden 1 3500 5e kl f 2500 tot beueden f 3000 6c kl f 2000 tot beneden f 2500 7e kl f 1600 tot beneden f 2000 8e kl f 1400 tot benenden f 1600 9e kl beneden f 1400 De zorgeloosheid van een Amerikaansche moeder heeft een gruweldaad ten gevolge gehad Een negermeisje van 15 jaar was door een dame gehuurd om op haar kindje te passen hetgeen het meisje niet beviel Toen de moeder buiten was en de negerin het wicht alleen in de keuken had stak zü de kleertjes in brand en wachtte af tot de klehie dood was vóór zjj de moeder riep Zü sloot al de douren opdat het geschrei van het kind niet gehoord zou worden Eerst had niemand eenig vermoeden dat zjj het kindje vermoord had maar zjj wekte door allerlei kleinigheden achterdocht en werd gevangen genomen In het begin ontkende zij het kind opzettelijk in brand gestoken te hebbeo maar later bekende zü er bgvoegende Hij was te jong om er veel van te voelen en nu is hj uit den weg en behoeft er niet meer op hem gepast te worden Een milicien een paar dagen in dienst komt op straat een overste tegen doch gaat dezen voorbij zonder hem het militair saluut te brengen De overste houdt hem staande en zegt Zeg eens man waarom groet je me niet f De milicien een goedhartig boert e ziet den overste aan en antwoordt We mien goeie mensch waarom zol ik ouw groeten ik hé geen kennis aan oe Volgens de Aruh Ct waar gebeurd STADSNIEUWS ÖOUDA 21 Juli 1899 De heer A J Postma leeraar aan de r h b en gymn alhier is benoemd tot leeraar In de Hoogduitsche taal en letterkunde aan de h b I en het gymnasium te Dordrecht Naar wij vernemen zal de Sohietvereeniging Koningin Wilhelmina alhier haar eerste concours honden op Zondag 20 Augustus a s Bij deze gelegenheid zal tevens een korpswedstrp plaats hebben tusschen het Garnizoen de dd Schntterij de Weerbaarheids vereeniging Burgerplicht en genoemde Vereeniging Heden morgen ten ongeveer 8 uur ontstond een begin van brand ten huize van Mevr V R V A in de Orabethstraat doordien een slangetje van bet gascomfoor er was afgeschoten Spoedig werd de brand gebluscht door den heer Spieruigs en de knechts van den heer van Ejjk Een gordijn en kleed t buffet en andere huishoudelijke zaken zjjn beschadigd Dr C van Ej k thans leeraar aan de h b s te Zaandam is benoemd tot leeraar in de Scheikunde aan de Militaire academie te Breda Capelle a d IJsel De landbouwer De H wonende alhier kocht eergisteren voor ziJn twee kinderen een bok tot groote vreugde der jeugd Dadelijk moest er mede gereden morden Er werd ingespannen de kinderen stapten in en de vader liep er naast om te sturen Doordat hij echter erg bijziende is kwam het wagentje vlak langs een diepe sloot de bestuorder stapte mis en viel er in In zjjn val trachtte hjj zich aan het wagentje vast te grijpen met het treurig gevolg dat bet kantelde en ook de kinderen in de sloot vielen De moeder die het wagentje na stond te kpen het geval ziende kwam aangesneld en sprong ook te water Voorzeker zou de geheele familie verdronken zjjn ware niet juist de visscher Van H een goed zwemmer aangekomen Niet lang bedacht h i zich maar sprong te water en haalde den vader en twee kinderen er uit Een der kleinen riep moeder ligt ook te water Dadelijk begaf onze koene redder zich weder te water en mocht het genot smaken ook de moeder van onder bet kroos te halen en op den kant te brengen OoDEEKERK a d IJsEL Bij de herstemming voor de gemeenteraad is gekozen P den Duyf antir MooEDHECHT De zoon van de Wed K alhier verwonde zich gisteren met een geweer waarbij het kogeltje in de rechterhand drong Het was niet mogelijk door de vrij groote zwelling der hand de plaats te ontdekken waar het zich bevond Door den Heei Sprnyt alhier werden de Rontgens Stralen toegepast waardoor het spoedig duidelijk was waar het kogeltje zich bevond Langs operatieven weg werd het vervolgens door ZEd verwijderd VERSCHEIDENHEID De uitdrukking van Meilhac Het is wel aangenaam in een tpperk van verval te leven zag ik dezer dagen herhaaldelijk aangehaald door schrijvers die dat genot niet erkenden maar des te meer vreesden te moeten toegeven dat bet Fransche volk in het tijdperk gekomen is waarin de weg naar beneden gaat schrijft de Parjjsche correspondent van het Hbl Het kenmerkende van een dergelijk verval is naast eene groote verfijning in zaken van kunst een zedenverbastering die zich op elk gebied uit en gepaard gaat aan eene groote mate van wreedheid Ik wil mjj niet partij stellen wat betreft het verval maar dat de wreedheid in Frankrp schrikbarend toeneemt kan m i niet worden ontkend Na daarop de gruwelen te hebben besproken bij de behandeling van Dreyfus op bevel van den minister Lebon gepleegd schrijft de heer Israels ten slotte Hoe laag het publiek staat zagen wjj te Roubaii bij het gevecht tusschen een stier en een leeuw Het is toegestroomd heeft uit eigen beweging nog een paar wreedheden er aan toegevoegd en zich dronken gemaakt door het zien stroomen van bloed En het is niet gedaan de vertooning zal opnieuw plaats hebben De bladen protesteeren maar geven uitvoerige verslagen veel te uitvoerig waardoor zjj den lust opwekken het schouwspel te zien De dierenbeschermers protesteeren alsof het hier niet in de eerste plaats bescherming van menschen gold De overheid treedt tusschenbeide en veroordeelt tot 16 francs boete den ondernemer die er duizenden francs bjj verdient Dat de vertooning als hoogst onzedelijk verboden kan worden dat wegeas aanranding der openbare zeden de ondernemer een ferme gevangenisstraf kan krijgen dat het gespuis der Spaansche stierenbevechters alle mogelijke voorwaarden tot uitzetting buiten het land vereenigt dit alles schijnt men te vergeten Booze tongen beweren dat men het wel weet maar niet durft uit vrees voor impopulariteit voor verkiezingsresultaten e d dus opnieuw wreedheid alleen uit gemis aan een beetje zedelüken moedl Al deze zaken zijn hoopt ernstig want zij wijzen op een zeer nitgebreiden en voortdurend toenemenden ziektetoestand Ongeneeslijk is deze stellig nog niet maar voor een zachten heelmeester is het te laat en van een energiek optreden tegen menschonteerende wreedheid ziet men helaas nog niet veel De potloodf abricatie heeft grootendeels haar ontstaan te danken aan Siberië Daar vindt men de grootste graphietlagen der wereld die het materiaal leveren voor de potlooden Het graphiet is eene zekere soort van koolstof en vreemd genoeg heeft men het woord potlood aangenomen om aan dit vervormde graphiet een naam te geven die wel niet zoo spoedig zal verdwijnen Het was in liet jaar 1842 dat een Finsch koopman Aliber genaamd het graphiet in Siberië ontdekte Hjj vond dit aan de zuidelijke grens van Siberië bij Mongolië in een uitlooper van het Sajanische gebergte Deze bergketen ligt in bet gouvernement Irkutsk tusschen de bronnen van den Bagadalstroom en die van de Besimkjanaja rivier De hoogste toppen van dit gebergte liggen 2200 Meter boven den zeespiegel en de vindplaatsen van bet graphiet liggen in de nabijheid van de bovenste lagen van het gebergte op omstreeks 52 i gr N Br en 1001 gr 0 L van ör De noordelijkste gedeelten bestaan uit graniet terwijl in het Zuiden veel leikristallcn en marmer voorkomen Hoe het graphiet op die plaats ontstaan is is voor de geologen nog steeds een raadsel Het materiaal dat groote waarde heeft vindt men in breede aderen in het graniet en ook in het marmer Deze aderen zgn op vele plaatsen 25 Meter diep en omringd door vele kwartsaderen De ontdekker bad wel een juisten blik op de waarde en nam de vondst dadelijk in exploitatie Sedert 58 wordt dit bergwerk ontgonnen onder den beroemd geworden naam van Martinsky mijn Sinds dezen tjjd zjjn uit deze mijn die voorloopig onuitputtelijk bljjkt te zjjn 33 000 centenaars graphiet geleverd en veranderd in potlooden Men kent overigens de rol van het graphiet bij de smeltkroezen Burgerltlke Stand Moordrecbt GEBOREN Saartje ouders W van Halem en A van der Graaf GEHUWD K Edelman 24 j te J vanRijswijk 25 j B Boere wedr 60 j enJ Huurman weduwe 62 j Ainslerdain Vrkrs Slotkrs 84 87 96 961 1011 Uëurs van I 847 80 JULI NlDMlAND Oert Nod W 8 8 dito ilito dilo 8 dito dito dito 8 HoNS4a UI 1 Goudi 1881 888 lTALniMaaofargnn 1868 81 6 OosTiNB Obl in papier 1888 6 dito iu zilver 1888 5 PoaTOGAl Obl met ooupon 8 dito tieket 3 6 8 981 98V 1031 61 79Va a 4 881 106 101 8 Vt lOl s 101 961 746 607 108 651 80 1 1541 100 100 98 101 90 38 1181 118 830 815 100 57Va s 180 99 38 677 691 106 108 i 100 53 5 881 14 RoilASD Obl Binnenl 1894 4 dito Qeoonn 1880 4 dilo bil Boths 188 4 dito b Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dilo 1884 6 iJPAxn Perpet lehuld 1881 4 TvMHj aepr Con leen 1890 4 Gac leening serie D Gee leaam serie C ZuiD A Eep ï oblg 1898 6 Uliloo Obl Buit 9eb 1890 6 VxNFzuBLA Obl 4 oubep 1881 AVSTIESAH Obligation 1896 8 BoTTlantH Sted leeu 1894 3 N D N Afr H ndels aand I Areudib Tab Mlj CertiAcaten Deli Maatiobapplj dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Oull Mij der Voralenl aaud s Or Hypotheekb pandbr 81 Kedertaiidsohe bank aaad 1 Ned HandelmBBlsoh dito I N W V Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hypotbeekb pandbr Si Utr Hypotbeekb dito 3 98V OoSTBKB OoatHoog bank aand j SusL Hypotbeekbank paodb 4 AMBBRfA Equt hypotfa pandb 6 Maair L G Pr Lien rort i KïD HoU IJ Spoorw Mij aand Mö tol Eip 1 St 8pw aand Ked Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afr Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dilo 6 iTALiaSpoorwl 1887 89 A Sobl S Znid Ital Spwmij A H obl 8 PoLRN Warsohsu Weeoen aand 4 BUSL Gr Ruis Spw Hü obl 4 Baltiaohe dito aand Fastowa dito aaud 6 Iwang Dombr dito aeud 6 Kursk Ch Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AXBBIXA Cent Pao Sp Mij obl 8 Obio h North W pr O y aand 144 dito dito Win 81 Peter obl 7 1 1401 Deneer fc Bio Gr Spm eert a 81 Illinois Central obl ill goud 4 104 LoauT liNashfilHOerl r aand 86 i Mexico N 8p M Ie bvp o 6 106 Mias Kania v 4pOt pre aand 14 i N Tork Outasio k West aand 197 dito Fenn Oklo obli 6 4 8 i 531 171 lOO 107 00 100 1007 118 118 86 Ui Oregon Calif Ie byp in goud 6i SI Paul Mimi kManit obl 7 Un Pao Hoof lijn obig 8i dilo dito Lir o Col lo byp O 6 CiNADi Can Soulb Ohort t aand Vb C Ball iNa lob d o O Amsterd Omnibus Mjj aand Botterd Tram re MaalB aand Nbd 8tad Amsterdam aand 3 Stad Boiterdam aaud 3 Bbigii 9tad Antwerpen 1887 87J Siad Brusael 1886 81 HOKO Theisa Begullr Giselsoh 4 OoiTiNB StsBtaleenig 1860 5 K K Ooal B Cr 1880 3 SPANIB Stad Madrid 3 1668 NlD Vi r n A po A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA t Hrithoim Ito tl OPRUIMIl G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LA GE Prijzen O iS lAfiSOM ADVERTENTIEN Bsa Ondertrouwd S J Th L WITHOF KEUS J B VAN BH TORREN iï t 20 lull 1899 i H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEER SPECilALITEIT in a soorten HAARWERKEIT Morgen Zaterdag wordt de Meuwe Bessenjenever verwachl Aanbevelend Firma C LOUESNS LANGE TIENDEWEG StoUwerck sche Borstbonbons ge briceord na vooroehrift van den kon Universiteits Prot Gehm Hofrad Dr Harieu Bonn hebben sedert 50 Jaren als Torzachtend middel tegen boesten beeacbfaeid en aandoening der ademiogs orgimen nitsteekoode dieniiten bewezen By apoedigo afwiseeling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes è 25 cent Alom verkrijgbaar Een ware Schal ïoor de ongelukkige lachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en gehe m uitsjiattingen is het beroemde werk Z Dr Retau i ELFBEWARI Hollaadache uitgave met 27 aib Prga 2 gnlden Ieder die aan de Terschnkkelgke gevolgen vau dese ondensd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlöha duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVer lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending an het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Ki