Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1899

iit No 7946 Maandag S4 Juli 1890 38ste Jaargang Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefaon IVo 8t De Uitgave de r Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ho KV ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer O Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd J i DRAAIER BUIZENFABIUEE GEVRAAGD tegen hoog loon een Draaier die in staat ia Schoorateenkappen klein model op de Schopschijf te maken Adres Bnizenlabriek Zwolschewog Deïïstïb m STAATSLOTEEU Do TEEKKINÖ begint Haandag Hé Juli a Loten en gedeelten van Loten z n te bekomen ten Kantore van de Collectenra A 0 COSI IN Gonwo C 9 by de Vischmarkt W J L VAS DISSEL onwe C 217 Een net BUKGEEMKLSJE bUüt U h aan als TWËËDË ËI ook genegen met Kinderen om te gaan Brieven franco onder No 2457 aan het Bnrean dezer Conrant Ter§tond gevraagd een flinke JOIGEN in den BIffiEHANDEL loon t S AdresBnrean dezer Jonrant TE HÜÜE TEESTONl OF LATEE een BOVENHUIS Ad rea MABKT 58 A SLEGT bereultzich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood MX cent de K 0 NIEllWE HAVEN 28 Bekroond op de Inteinationsle Tentoonstelling van Bakkery Mailderö en Kookkunst te i Gravmfutge met een diploma Vergald Zilveren Mednille EERSTE NÉDERUNDSCHË RIJWIELFABRIEK Directeur B BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 87 50 Model A met Model A 11 Model AA 12 MoM AAA 1 5 LUXE EIJWIEli 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATjüNE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELBN op alle prSJzen i 5 hooger Verlegenwoordiaer J C DE RiTEB Goiiiia Oeoomblneerde NATUUR GENEESINRIGHTIN6 door planten krulden ozon water licht Incht eiw llizondere behandeling van Zeniiwzleklen verzwakkingen als gevolg van lobbandige leefwijze of jeugdige biiitensponglieden hoofden ruglijden hieekzucllt maarIHdcn slechte hloedsmeugliiit zlekteu der Jnfwlssellnr borstlUden rheunmtisraus Is chias vlechten en huidziekten liillijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgh VimilBIIKG bij Den Haag aan de Geestbrug IEMAND geheel door de natuur geneeswijze bchanileld en lieriteld is volgaarne bereid aan zijne lijdende natuurgenooten die het verlangen uit dankbaarheid het adres op te geven linev Hekkeraa Molenstr 15 Den Haag öouuA Drnk van A BEINKMAN Zn liddelbare School VOOR Handel en Administratie DÜN BUG renlszslrdat l CohimisHe van Toe tcht de Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Thr Mr A F DE SAVOENIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTEESEN lid der Tweede Kamer L D 1 L DE EAM Mr AV DE EIDDEE Dircctenr dcrHaagsche Bank H P DE SWAET Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige eurmi voor jongens van omstreeks 15 jaar TweejarigecursuH tot opleiding voor den Handel en twee A driejarige zie Proapectns voor eni ele Examens Leer lingConsnl Ambtenaar bü do GemeenteAdministratie ol aan de regeeringsdeparte menteii Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 nor Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur F TÏJWSTWJ thans nog Leoraar aan H B S en öymn te DOEÜKECHT E CASSITO TANDARTS Turfmarkt IT l Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VEI JDAGS van f tot t uur ZONDAGS geen spreekuur O een betex adres voor alle soorten SC HOEN WE EK als het Noon KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend € SMITS Alle reparation en aangemeten werk Nieuw onovertroffen Prof Dr Liebera welbekend IIKVW KRACBT SIiEXilE AUmd echt met Fabrieksmerk tot Tourtdnrende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige enuwKCfM ziekten vooral oatstaan duor flfiifl afdwalingea op jeugdigen leeftjjd Totale genezing van elke zwakte Bleek zacht Benaowdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyo êlechte Bpysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectaasen ligjptr tiesch fl 1 fl fl 3 dubbele flesch 1 6 CentranlDopót Mattb v d VeRte Zaltlwmrael Depóti M Clëban Co Amsterdam F Happel s GravBtihaKo 1 Halmmans de JongJ Csn Eotterdam Wciff Co Gouda en bii alle dro ston Delftsche Slaolie fSTOOM HOUTZAGEEIJ SCHAVEEui jPakkisteii LiJsten EaMek f ES I HOUTHANDEL Ij VERGEEIi Psiattein siiag el Q IST G o n d a Indien gij niel wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract Meüambe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H iV VAIV SCHAlli € o Uen Haag Holbsniiiciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK CO S Melianthe is het boste middel der wereld Co S Melianthe geneest Kinkhoest CO S ïflelianlbe Ke eest zoowol ouil alB jons Co S Melianthe mag m geen huisgezin ontbreken Co s Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co S Melianthe lielpt onherroepelijk CO S Melianthe s bekroond met Eerediploinii s Co S Melianthe ia bekroond met ioud 1 Co 8 Melianthe ia bekroond mot Zilver Co s Melianthe i verkrijgbaar m flacons van 40 CH JtO CU en f t bij Firma WOLFF C Co J C BATELAND Soefoop Westhaven 193 donda B ï WIJK Oudeaali r D MIBBIES Kleiweg E 100 M KOLKMAN Waddinxvee Gouda II ROLLMAN Bodegramn E H ïiN MILD Veerstal PINKSE iVi MW ri rta i IJeel B 126 te Gouda W 1 T N DAM Haatlrechl A BODMAN Moordrecht A N TAKZESdEN Schoonhoven l f Ieder zijn eig en K HroiilDg§ Liinoiiade fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk Vijf Liter d i gelyk aan 10 halve flesschen KRONIIiGSLUUONAlJM te maken en el naar kenze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prp franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts SO ets 2 stel in eens franco 90 ets na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol on verkwikkend t Vorige jaar door ons bfl 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen an ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de cenditièn Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter image Een ieder teaohte lch voor namaak Let op t adres K S DE ItOi Snerk Let froorsLl op de ECHT liandteeilceainQ met rood lettera jOberlahnstein OIMCJEURD R VICrORIABKON OBtRIAHIISWH Mgataehappij tot Exploitatie van de Fietoria Bron Kanb Htr vow SederïmuL Boompjeê éO Rotterdam S2 Patent H Stollen iis mill mi iiicti nr iiim D r gn t Firfoig m VfftnUnff Patent H StolUm 3 tmnfn It inim lU r I tehlêdiim tiKTthloeen NaclMhmunven Itui kaufe elur ani rt stete echurfen H SfoUmi iWP rwi wu itlreot oaer In Mlotm Utaniiêiniliinien turn Hf l lUbmMimll M m i SirrtUUttmimdXeutnUt inUt K frtm TWEEDE BLAD STADSNIEUW S GOUDA 22 Juli 1899 Bedankt voor het beroep biJ de Qereformeeide Kerk te Strijen door ds A Vogel alhiar Bferoepen bü de Ned Hervormde Kerk te Bengschenhoek en te Nieuwerkerk a d IJsêl toez de heer J P de Bie cand te Roüerdam Dfe heer Terbell die onlangs het tlafé Vr de Best heeft overgenomen heeft indertijd te Rotterdam in het ziekenhuis de cursus j evolgd voor het leggen van een eerste verlhind bü verwondingen enz voordat een geneesheer aanwezig is en heeft een noodverSandkist aangeschaft die wül het in het ceniram der gemeente is zeker bü mogelflkc geviilen uitstekend dienst kan bewezen Gisteren middag viel een kind van van der Laan wonende in hotSt Anthonieklooster te water de moeder het ongeval bespeurend sprong gfkleed te water en had het geluk het ynd van een wisspn dood te redden Onderstaand rapport is den 15n Tuli jl ten raadhuize bezorgd en aan de raadsleden gezonden Aan den Raad der Gemeente Gouda De Commissie in Uwe vergaderingvanis Februari 1898 benoemd ter nitbrenging van advies in zake het voorstel in die vergadering gedaan door het lid M H A Straater bepalingen inhoudende betreffende minimum looA en maximum arbeid in de bestekken der Gemeente heeft de eer Uwe vergadering het volgende onder de aandacht te brengen Het kwam der Commissie wenschelyk voor et bovengenoemd voorstel te beschouwen in verband met het verzoek in Uwe vergadering van 19 October 1897 ingediend door verschillende arbeidersvereenigingen te dezer stede teneinde de Gemeente in hare bestekken voortaan bepalingen zonde aangeven aangaande minimum loon en maximum arbeidstü d waaruit dan ook het voorstel Straater is ontsproten Vandaar dat de öommissie zoo vrg is eenige kantteekeningen te maken op de memorie van toelichting die het verzoek der werkliedenvereenigingen begeleidde Allereerst beweren adressanten in die memorie dat hier ter stede de loonen over t algemeen te laag zijn Aangezien de Gemeente zoo goed als uitsluitend in hare bestekken te doen heeft met de bouwvakken spreekt het van zelve dat Uwe Commissie bj haar oordeel over alles wat in deze mcftnorie voorkomt zich alleen Wepaalt bü hetgeen in verband met dié vakken dient besproken te worden De loonen in de bouwvakken zün volgens het oordeel der Commissie in t algemeen hier ter stede voldoende De Gemeente laat ook van tüd tot tüd druk en bindwerk leveren doch aangezien dit fabrieksarbeid is kan dit niet worden gecontroleerd en valt dus buiten beschouwing Zelfs beweren adressanten dat de loonen zoo laag zijn dat de vrouwen der werklieden werk moeten zoeken buitenshuis ten einde de verdiensten des mans te versterken Voorzoover het onderzoek Uwer Commissie strekt is haar gebleken dat dit met werklieden in de bouwvakken met name metselaars en timmerlieden niet plaats vindt Door adressanten wordt de gewenschte maatregel gevraagd hoofdzakelijk omdat de Gemeente als overheid en optredende als werkgeefster geroepen is te zorgen dat stabiliteit wordt gebracht in den arbeids duur en den loonstandaard daarvoor als argument bübrengende dat in den winter wanneer de werkeloosheid het grootst is de loonstandaard gevaar loopt te dalen Voor dit euvel bestaat in casn geen gevaar omdat de Gemeente in den regel geen werk aanbesteedt of doet uitvoeren in de wintermaanden Van het óók door adressanten aangehaalde proflteeren door werkgevers van den afbankelüken toestand van den werkman is der Commissie geen enkel geval bekend dat in onze Gemeente zoodanig misbruik van macht der patroons in de bouwvakken tegenover den werkman is voorgekomen Adressanten meenen hun verlangen om een korteren arbeidsdag ook daarmede te bepleiten dat de werkman in staat worde gesteld om meer zorg te besteden aan de opvoeding züner kinderen en meer te verkeeren in zün gezin Wanneer dit doel met het aangevraagde zon worden bereikt was het voorzeker zeer toe te juichen De Commissie meent echter dat de ondervinding dikwüls leert dat deze meerdere tjd door velen niet zou worden besteed zoodanig als adressanten zich voorstellen De Commissie erkent volgaarne dat dit verzoek door Uwe vergadering met den meesten ernst verdient te worden behandeld en meent zelve ook in dezen met den noodigen ernst te zün werkzaam geweest Wanneer zg ten slotte resumeert dan meent zü te mogen constateoren dat de verwachting die adressanten van de invoering der bepalingen van minimum loon en maximum arbeid in de gemeente bestekken koesteren niet zullen worden verwezenlükt ook niet als te stellen voorbeeld aan particuliere werkgevers Ten eerste omdat de Gemeente doorgaans slechts werken van geringen omvang doet besteden en groote werken nitteraard in onze Gemeente zeldzaam voorkomen Ten tweede omdat voor algemeene en gelÜkmatige toepassing een r kswet zal noodig zün De adressanten schfluen wat den eisch zelve in hun verzoek betreft nl 10 uur arbeid en 4 cent per uur boven het maximum loon van de stelling te zün uitgegaan wanneer men het bereikbare bekomen wil moet men het onbereikbare eischon Vandaar dat de Commissie het voorstel Straater aannemeljker acht dan den eisch der werklieden vereenigingen De Commissie adviseert aan Uwe vergadering het voorstel van den Heer Straater als proef voorgesteld gedurende twee jaren in te laSBchon in de bestekken der Gemeente met dien verstande dat hot loon niet met één cent doch met twee cent per unr worde verhoogd om het flnantieel verlies bü korteren arbeid in evenwicht te brengen en noodigt Uwe vergadering uit in dien zin te beslniten Gouda den 1 Jnli 1899 De Commissie voornoemd H J NEDERHORST C P W DE8SING A VINGERLING Door Burgemeester en Wethouders zün de volgende ingekomen stukken aan de raadsleden toegezonden No 65 öouda 19 Jnli 1899 Onderwerp Heffing sluisgelden Reenwijksche en Sluipwijksche Verlaat Bü Koninklflk besluit van 21 September 1896 No 41 is aan de gemeente vergunning verleend om tot 1 Januari 1900 sluisgelden te heffen voor het gebruik van het Reeuwüksche en Slnipwüksche Verlaat Het komt ons wenschelijk voor deze heffing te bestendigen Wü hebben mitsdien de eer den Raad voor te stellen ons te machtigen aan H M de Koningin opnieuw vergunning aan te vragen tot heffing van sluisgelden voor het gebruik van het Reenwijksche en Sluipwtjksche Verlaat No 88 Gouda 19 Juli 1899 Ondkrworp Oeu ening Bü d4 behandeling der begrooting voor 1899 keurdelde Raad goed ons voorstel van 28 Octobet 1898 om te bepalen dat de aflossing van h van Regenten van het Hoffman s GestioB geleende kapitaal groot f 24866 zal geafhieden vóór of op 31 December a s en da6 de voor deze aflossing benoodigdo gelden feonden worden geleend tegolük met de voo openbare werken te sluiten geldleeningj Ter lltvoering van dit Raadsbesluit hebben wt de leer den Raad in overweging te geven ée volgende wüzigingen in deljegroo ting voor 1899 aan te brengen lo In Hoofdstuk V der Ontvangsten wordt een aienw artikel 2o gebracht Ocldleening ter aflossing eener bestaande geldleoning Volgn 47a f 24866 2o In Hoofdstuk IX der Uitgaven wordt artikel 3 Aflossing van de büzondere geldleeningcn Volgnummer 162 verhoogd met f 24866 No 69 Gouda 22 Juli 1899 Onderwerp Voordracht onderwijzend peraougtl 2e kosteloote school De Raad besloot den SO 7nni j l overeenkomstig ons voorstel van den 26n dier maand het personeel der 2de Kostclooze School nit te breiden met drie onderwüzors Na overleg mot het hoofd der school en den arrondissementsschoolopzioner komt ons thans de aanstelling van een onderwüzer en twee onderwüzeressen wonschelük voor Voor do benoeming met ingang van 1 October a s hebben wü de oer den Raad de volgende drie voordrachten aan te bieden A de heeren Ie J P VAN DEN BOSCH te Zevenhuizen 2e H WORST te de Bilt 3e A B VELDHUIS to Blaricurt B do dames Ie W J SILIAKLFS to s Gravenhage 2e S GROENEWEG te Krimpen a d IJssel 3e J J HEUKERS te Delft C de dames Ie J G DE MOL te Amsterdam 2e A M GREBE te Gouda 3e C J SCHIPPERS te Arnhem Overeenkomstig het bepaalde bü artikel 28 der Lager Onderwüswot leggen wg het advies van den arrondisseraents schoolopziencr en het bericht van het hoofd der school bierbü LopiK Woensdagmiddag reed do wed M alhier met haar knecht vnn de markt te Schoonhoven huiswaarts toen eensklaps het paard inging op het erf van den bouwman O en do vrouw door dezen onverwachten schok uit de tilbury viel Nadat het rfltuig was gekeerd en beiden weer hadden plaats genomen bereikten zü weldra de hofstede doch toen het paard uitgespannen was weigerde het beslist den stal in te gaan Daardoor werd argwaan verwekt en kwamen zü tot de ontdekking dat zü niet met hnn eigen paard maar met dat van O gereden hadden hetwelk bü vergissing voor hun tilbury was gezet NiECWEEKEnK A I I JsKii Beuoemd tot onderwüzeres an de school met den bijbel te Krabbendüke mej M A L RoUoos alhier Stei Donderdagmorgen reed een landbouwer uit de Langeruigeweide stadwaarts In de Willens schrikte het jonge paard voor een hondenkar sprong op zü en ging met alles te water De eigenaar kwam er met een nat pak af doch de tentwagen was erg beschadigd Boskoop Bü de gisteren alhier gehouden Herstemming voor een lid van den öemeen I I I I II ii jL jiii i i ii i I jl II I 11 fh i iii i i teraad is herkozen den heer A de Jong WiDDisasvüEN Bg Jlo gisteren alhier gehouden Herstemming voor leden van den Gemeenteraad zün gekozen de hh C Oudijk lib en V A van der Torren lib Gemengde Berichten De moord te Koewacht Omtrent den moord te Koewacht meldt men dat in het veld bü de woning van don verdachte MisBoghers het gezochte scheermes is gevonden Door den bevelhebber dor gendarmerio is het aan hot parket te Gent overgeleverd Zooals men weot wilde do verdachte niet zeggen waar dit mes was Een jongmensch te Amsterdam had sedert ecnigen tüd konnis gemankt met een dame van den Zcedük of omstrokoa Op den laten avond van 15 16 Mei jL had hü wederom oen ontmoeting met haar In een bierkelder aan den N Z Voorburgwal werd een ontelbaar aantal malen aangestooten en eerst tegen twee uur het offloieele sluitingsuur der caK S werd do buitenlucht opgezocht Hot paar wandelde wat in de richting van het Westolük Viaduct Op de Prins Hendrikkade begon de dame zonder grondige reden plotseling rnsie tp maken met dit gevolg dat een paar kerels kwamen aanloopen De jonge man werd vastgegrepen en op den grond geworpen hü gevoelde zich een wond toebrengen aan het voorhoofd en zag togclükertüd een mos vuor zün oogen schitteren Deze manoeuvre diende zooals hem welwillend werd verklaard om hem tot overgave van zün welgcspekte portcmonnaio to bewegen Bedunsd als hü was door den plotselingen aanval gat bü do beurs over waarop de mannen verdwenen De dame had reeds lang het schonwtoonccl verlaten De aangevallene bleef eenigen tüd hall bewusteloos op straat liggen tot hü door een particulier nachtwaker gevonden word Voor dezen diefstal hadden zich heden Ch W Boddicker en N Kool voor de rechtbank aldaar te verantwoorden De eerste is een 26 jarige Duitscher van beroep bankworker Hü heeft een vrouw met kinderen te Dortmund maar ontzag zich niet hier oen schandolük leven te Iflden Kool is nog slechts 22 jaar maar in verdorvenheid bleek hg voor Boddicker niet onder te doen Waarscbjulük dus oen voordeelig leerling De dame wier naam is M L Fander werd gisteren als getuige gehoord en niet als medeplichtige Zü is reeds 10 maal over de grenzen gezet Een mooie verzamelüig dus Het O M eischte tegen beklaagden 3 en 4 jaren govangenisstraJ De pülers van den Inchtspoorweg te Brooklyn zün nu zoover hersteld dat het verkeer weer geregeld zün gang gaat Een van de pylcrs was geheel vernield een stuk was door den muur van een huis gevlogen De leiders der werkstaking verzekeren dat mannen die buiten de eigenlüke bewoging staan in dezen dynamiet aanslag do hand gehad hebben maar daar tegenover staat de verklaring van een beambte die zweert dat op de werkstakorsvergadering van Maandag het plannetje geopperd is on de politie moet ook de bewüzen hebben dat de dynamiet gekocht is door stakers nu in hechtetis De voorzitter der Rapid Transit Company heeft £ 1000 beschikbaar gesteld voor de aanhouding van een of meer der daders van den aanslag Bü de Porte Maillot aan het eind der avenne de la Grande Armee te Pargs is een reuzentlieater verrez en waaraan de ondernemers Bolossy Kirolfy indertüd de oprichter van het niet meer bestaande Olympi