Goudsche Courant, maandag 24 juli 1899

38ste Jaargang Woensdag 84 Mei 1890 No 7894 Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M S De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN jLUiiiLjiiu iiiiii i iiii i u wBomg smm m zon de Filippijnsche regeering hem afzetten waOt de meeste inboorlingen haddon genoeg van den oorlog Do Spaansche minister van bnitenlandsche lakeu heeft nn ambtelijk verklaard dat aangezien de onderhandelingen over de vrijlating van de krijgsgevangenen mislukt zjjn geen nieuwe stappen gedaan kunnen worden voordat do rust in den Archipel hersteld is Spahjb In een bankierskantoor te Madrid is een brutale mbraak gepleegd De dieven hebben uit en der broede en hooge riolen die onder de stad loopen op de juiste plek zich des nachts toegang weten te verschaffen tot de kamer waar de brandkast staat en hebben die opengebroken en beroofd Zj vonden er echter slechts 2500 pesetas in de bankier had den vongen dag een som van 200 000 pesetas waarop de dieven het blijkbaar gemunt hadden naar de Bank van Spanje gebracht ZiJ zijn zóó handig te werk gegaan dat geen der electrische wokkers overging en ook de wachthond met aansloeg Ais voorzorg hadden vermoedelijk zij de politie door niet geteekende brieven gewaarschuwd dat aan een ander uiteinde der stad een inbraak zou plaats hebben waar dan ook te vergeefs de wacht werd gehouden 1 BINNENLAND De Tweede Kamer is tot hervatting haror werkzaamheden opgeroepen tegen Dinsdag 6 Juni te 11 uren des voormiddags Naar men meldt heeft dr Bredius per gemotiveerd adres ontslag gevraagd aan H M de Koningin als directeur van het Mauritshuis te s Gravenhage Zjjn schilderijen zal hij in brnikleen afstaan voor het Stedelijk Moseum te Amsterdam NIEUWE SOmSTOFFEN bii L van 05 Aa Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA leleitltooH Ulo 11 De Vereeniging tot Vereenvoudiging van onze schrijftaal zal heden te halftwee in Krasnapolsky te Amsterdam haar jaarljjkscho vergadering honden Onder de agenda verdienen opmerking 7 Voorstel van dr Hettema Advies aan de leden om de vreemde woorden meer dan tot nu toe vreemd te blijven schrijven terwille van spoediger algemeene aannemmg van onze Vereenvoudiging 8 Voorstel van den heer W Rutgers BOVENHUIS Adres MAHKT 58 GEBR BIS PING Markt GOUDA Camisard gehoorzaamde Ook hij was thans moeilijk te herkennen vooral voer degenen die hem de laatste dagen gezien hadden yVvt Excellentie schijnt maar matig over mij tevreden t zijn Ja ik vrees dat je niet geheel onkenbaar bent Het is een geluk dat je in de zaken die we achter den rug hebben nooit zoo bijzonder op den voorgrond zijt getreden en dat dit ook het geval met zijn zal in de affaires die wp staan op touw te zetten Anders zou ik veel Vrees hebben voor herkenning Je hebt oogtfn die men nooit vergeet je neui is ook van een vorm die onuitwischbaar in het geheugen blijft We zullen moeten probeeren de kleur van je gezicht min of meer te wijzigen Maar ik vrees dat het niet veel zal hel jien en ik weet zeker dat het nooit lang zal helpen e zult je gezicht goed moeten onderhouden met hetgeen ik je geven zal ik moet er no l eens over denken wat het beate voor je Wordt vervelgd Enorme sorteering JACQUETTE en COLBERT COSTUMES JONGEHEEREN en RINDERELEEDING Goederen op Maat nm elk geweiischl Model FIJUE BEWEHKIITG Bet naar genoegen wordt elk door ons gemaakt Kleedingstuk gaarne ternggenomen raal ran Nederlandsch Indie Benden van Panglima tolim Toeanokoe Moehamat Tockoc Bintafa Penkan en pre tendentsultan zwerven in Pedir Vjjand werd Teertien dezer verdreven oit bentings Kota Sawang nabjj Endjong achterlatende 23 doeden Onzerzyds vier gesneuveld en zestien gewond namen nog onbekend Zestien dezer werd vtjand by Tjalenë door eene patronjlle verdreven waarbjj een ol icier levensgcvaarlgk gewond werd DB HRDe D44 8GHIi ZIEKTE Zeer zeker hoorde men vroeger niet zooveel spreken als tegenwoordig van eene algemeene verzwakking van het menschdom Zulks komt voort door bot gebrek aan frissche lucht door de overbevolking in de groote steden en den te zwaren arbeid die er tegenwoordig geftischt wordt om in het levensonderhond te voorzien Het bloed de hoofd lactor van de menschelpe mnchine bevindt zich in slechten toestand en het gevolg er van is eene langdurige kwyning welke men bloedarmoede noemt Alles wordt door de Ijder of Iperes beproefd maar tot nog toe was de genezing slechts gedeelteiyk Thans komen alle dagen mededeclingen tot ons van radicale genezingen verkregen door de beroemdgeworden Pink Pillen van Dr WiUiams Ziehier wat Mej lans Klein Woolthuis te Deventer o s schrijft Van mjjn 14e jaar af en thans ben ik 24 jaar oud heb ik op vreeselvjke wijze aan bloedarmoede geleden ik kon noch gaan noch staan van de pyn en de vermoeidheid Keeds I na slechts eenige dagen de Pink Pillen gebruikt te hebben wist ik niet hoe gelukkig Ik mij gevoelde zij beI hoeven geenc Pink Pillen maar wel Wonderpillen genoemd te worden Ik blijf ü duizend maal dankbaar voor Uw geneesmiddel want het zijn de Pink Pillen die mij levenslust en kracht terug gegeven hebben Maakt van möne verklaring naar goedvinden gebruik PrS I 1 7 de doos f 9 per Bdoozcn Verkrijgbaar bij J H I Snabili Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Zoor werkdadig voor bloedarmoede rheumatiek zenuwpön neurasthenie heupjicht verlamming ataxie locomotrice zenuwziekte klierziekte enz enz Zij hergeven schoone kleuren en handelen in allo gevallen van verzwakking bij do vrouw en hebben op den man eene werkdadige werking tegen allo ziekten veroorzaakt door overdreven arbeid en buitensporigheden Bu rgeriuice Stand ÖEBOEEN 18 Mei Maria ouders W Ham en D Bos 18 Bernardus Johannes Anthonius ouders B J A Cramer en M Middelweerd 18 Pieter oenraad ouders W den Oudsten en L van Baren OVERLEDEN 18 Mei P C Snel 3 m ONÜEETEOUWD 19 Mei H A Decker te Maastricht en E do Knegt J P Wielders en D C Brouwer Het Bureau van den Burgerlijken Stand zal a s Maandag 2e Pinksterdag van dos voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zijn tot het doen van aangiften v in geboorte en overlijden ADVERT ENTIEN OEGELBESPELUrG op Üinsdat 23 Nel 1899 des avonds ten 7 uur in de Groote of t Janskerk door den Heer 1 H 11 Spaanderman Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van 10 ent verkrijgbaar biJ de Boekhandelaars 7 vak BENTUM ZOON en biJ den Koster TE Hütll EEN FLINKE WASCH enBLEEKINRICHTINQ met ruime DROOOZOLDER mooi WOONHUIS en groot TERREIN gelegen te LooflnuiseN Huurprijs ƒ 8 per week Te bevragen bij J vah ROSSUM Hallweg te Loosduinen GEVRAAGD Er wordt GEVRAAGD een zindelijke heldere KEÏÏKEraEII goed kunnende koken en genegen een kleine huishouding zonder kinderen van Juni tot October zelfstandig te leiden Hoog loon Goede getuigen vereiscUte Franco brieven onder No 2472 Bureau dezer Conrant ilij iJli l roarheeii t K SRilOL rE S DUBBELE BÜUHT B 4 HEDEN ONTVANGEN I de Nieuwste p itFi Mi iiif v I waaronder Meiklokjes Woudviooltjes enz en beveelt zich tevens aan voor I alle soorten HAARWERKEN ZIE DB ÉTALAGX ARROWROOT bij WOLFF en Co Westhaver 198 Aanbevelens waardige merken de STUIJKSTEIITJES S ü 10 Cent PIKFBi 4 it 10 Cent 3 Cent m F amnW U Mew Echte Müller s Accoord Cithers A UITTEITBOGAAUD Oostliaveii B 16 Specialiteit in AUTOMATEN voor Cafe s ZUIVERE BORDEADZ WUNIH Aanbevelend SLOTEMAKEU Co in DE ITIEtrWE WHTKEL Markt A 79 EEN BUITENGEWOON GROOTE SORTEEEING Heeren Bassen m Strikken n zwart en gekleurd Fronts Boorden Manchetten en Overhemden SPOItTllEMi E in Flanel en ïricol De Nieuwste Handschoenen in ZIJDEN GAREN en GLACÉ C A B BA TZIXGER DE ORGELS van story clark iJnaUeeuin Nederland reedaby itU0endeu ingeToerd en alom bekend en gelield Steeds een fraaie Horteerlnif van voorhanden ook van ander oitnemeade fabrikaten GROOTE VERSOHBIDENHlilU an ALLEBLEI MUZIEKI N STRUMENTKN en BENOODIGDE VOORWERPEN BIJ DE MUZIEK otopdei laatsten VrUdag n loüere tn i d m Jf MABK 1 Ilonderdagr a s koinl Moeder SlllPTO lOuda bezoeken MANTELS T tll On MAOES Mantel Costumes Blousen laponslofleo in groote veraclieidenheid en Concurreerende prfj en TE HUÜE TERSTOND OF LATER GOüDA Te Huur terstond ol later een BOVC HIIIS Te bevragen Kantoor van Vaste goederen Flüweelen Sinj el No il 2 Bulteolandscb Overzicht De eerste offlcieele reis van president Loubet naar D jon ter onthulling van het gedenkteeken voor wylen president Camot is aangevangen De ministers Dupuy Krantz Delombre en Leygues de ondersecretarissen Legrand en Mougeot de directeur van scboone kunsten Ronjon vofgezelden den President Met groote staatsie werden de offlcieele personen ontvangen De regen had bS de aankomst gelukkig opgehouden Loubet deelde een aantal ridderkruisen uit waaronder dat van groot offlcier van het Legioen van eer aan generaal Darras Bij het monument hield Dupuy een lange lofrede op president Camot Merkwaardiger was echter het antwoord dat Loubet gaf aan den kommandeerenden generaal die hem uit naam der officieren kwam complimenteeren Het hart van het leger zeide hj klopt gel jk met dat van de natie Het leger deelt de edelste gevoelens van het volk en nu en dan helaas z jn hartstochten maar het bezit een innige toewping aan de Republiek De regeering zal het leger nooit aan ztjn lot overlaten 2 j is innig aan het leger verbonden t Is toch wat jammer dat de Finsch kwestie zoo zwarte schaduw werpt op het land van den Gzaar want al weer worden wij verrast door een nieuw bljjk van s keizers goede bedoelingen Ja meer dan dat t ziju geen voornemens welke de Czaar Donderdag zfln jaardag deed blijken Na een bespreking in den geheimen raad heeft de Czaar het volgende besluit genomen De verbanning van misdadigers naar Siberië die sedert de He eeuw werd toegepast is sedert de vrje kolonisatie daarheen bestaat niet alleen onnoodig maar zelfs schadelijk voor dat land wegens de verbetering van de middelen van gemeenschap en den vooruitgang van den landbouw Gaandeweg heeft de deportatie het karakter van straf verloren terwijl het onrecht dat men dat land door den invoer van misdadigers aandoet elk jaar grooter wordt De afschaffing van de slavernij en van den gedwongen arbeid in SiberiS heeft reeds Zr Ms heide voorgangers bezig gehouden Dit denkbeeld aanvaardende als een testament van zijn voorvaderen en erkennende dat de deportatie naar naar Siberië is een hinderpaal voor de ontwikkeling van dat lanil heeft de keizer besloten een commissie in te stellen welke onder het voorzitterschap van den minister van justitie zal vergaderen FEVILLEIOX Gedenkschrllten van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VOOTEUNa Natr het Fransch DOOR W NUTTERS 197 Ik ben een groot heer een Hongaar met een hoogen titel Mijn naam is voortaan Staroste Weneslaus Obresky Staroste Ja dat is een hoogen rang starosten zijn edellieden met hooge betrekkingen En verder hee staroste Weneslaus Obresky Wat moeielijk om uit te spreken en om te onthouden vrees ik t Je best maar doen Maar u moet het toch opschrijven voor me op een stuk papier dat ik het van buiten kan leeren Dat is goed En ik heer baron of heer staroste mt nuakt ge van Camisard i ijn bediende Dat begrijp ik wel maar ben ik ook Hongaar of Pool of Rus of Noor U Je spreekt Duitsch niet waar U Natuurlijk pardieu kom ik niet van Straatsburg haer Staroste V en het plan uitwerken om de deportatie door andere straffen te vervangen ♦ Of het complot te Johannesburg ontdekt iets is van beteekenis of niet doet op het oogenblik weinig tor zake Voor de betrekkingen tusschen Engeland en de Z A Republiek beteekont het niets ten minste naar oordeel van Chamberlain En Kruger heeft onmiddellijk verklaard dat hij de conferentie met sir Alfred Milner gaarne zal houden te Bloemfontein Chamberlain heeft thans aan sir Alfred een lange dépêche gezonden waarin alle eischen van Engeland zijn opgesomd President Kruger heeft bj den Volksraad de wetsontwerpen ingediend die naar ziJn meening voor een groot deel aan de grieven der üitlanders zullen te gemoet komen De Voss Ztg acht die voorstellen van Krnger gunstiger voor de üitlanders dan men verwachten kon Dat het burggerrecht den uitlander na twee jaren verblijf in ZnidAfrika zou worden aangeboden zooals in de Vereenigde Staten geschiedt is niet denkbaar Maar dat hj na vier jaren kiezer en verkiesbaar voor den Tweeden Volksraad en na negen jaar kiezer en verkiesbaar voor den Eersten Volksraad kan zijn acht de Voss Ztg een volkomen bevredigende oplossing Natuurlek bl ft Kruger staan op den eiseh j geen politieke bigamie dus geen Engelsch man en Transvaler geen monarchist en republikein te gelijk De eed van trouw aan de staatsinstellingen der Republiek moet verplicht blijven Het Duitsche blad betreurt het dat de Regeering te Pretoria voor de dynamiet con cessie nog geen oplossing heeft gevonden Hoe het eigenlijk staat met do onderhandelingen op de Filippijnen of beter met de pogingen om een schikking tot stand te brengen tusschen de Amerikanen en de Filipinos is niet duidelijk Wat de Amerikaansche censuur doorlaat is ontoereikend om zich een oordeel te vormen over den toestand Otis seint dat Agninaldo om den vrede verzoekt maar waarop berust die verzekering V Wat de Herald uit Manila verneemt schijnt dergelpe berichten niet betrouwbaar te maken i De leiders der Filipinos zoo wordt aan dat blad geseind hebben hun bereidwilligheid om den strp op te geven laten bekendmaken door twee gedelegeerden die te San Isidro bleven toen die stad ingenomen werd Zij verklaarden dat Agninaldo zelf binnen twee dagen om vrede zou smeken Deed hij dat niet dan Goed goed Jij bent dan Uuitscher En ik heet Simon Schmitz Tiens dat is goed Siraon Schmitz Ik voel in eens mijn hoofd vaster op mijn schouders staan bij deze herdooping Wij stappen af aan het hotel Meurice waar ik koloasalc weelde zal ten toon spreiden En moet ik ook behulpzaam rijn die weelde ten toon te spreiden U kunt ook op dat punt volkomen staat op me maken heer Staroste Natuurlijk Maar begm nu maar af te leeren mij heer Staroste te noemen Lieden van dien rang spreekt men aan met Uwe Excellentie ïk zal het onthouden Je houd je in ons hotel afzijdig van alle andere bedienden en geeft nooit het minste antwoord op vragen die mij betreffen begrepen O daarvoor behoeft u geen vrees te hebben Ik zal wel oppassen I Waar het noodig iJ met de andere bewoners van het hotel te spreken doe dan een beetle je best om je uitspraak wat te verdraaien en laat degenen die je in t Fransch toespreken alles twee of driemaal zeggen en zet dan een gezicht of je het nog maar half begrijpt enfin je gezicht staat doorgaans in die plooi dat is dus het gemakkelijkste punt van al wat je te doen hebt De baron lachte maar op Camisard s gelaat een ontevreden trek bespeurende zeide hij Dat laatste zei ik maar om Ije wat te plagen Ik houd er van de lieden die ik acht te plagen zulken die ik niet acht te sarren die mij haten te ei en en die ik biut te tergen Schenk mij Ttlefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 60 Centen iedere regel meer U Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd uit Den I Haag De algemeene vergadering betreurende 0 a dat de toonzwakkc open i totnochtoe in alle woorden enkel behalve aan t slot nu ie wordt in de algemeen gebruikte woorden en dat auw on ieuw on de nederlandse plaatsnamen zo blijven Verspreide Berichten gaat over tot benoeming van niSpellingKommissio van of 3 loden om n spelling te ontworpen dfo de woordenlijst overbodig maakt behalve Voor ongewone zuiver vreemde woorden B v door o a behalve in deze ongewone zuiver vreemdei woorden altijd z 1 v k en korte i b v Egipte te spellen enzomogelik door minder de doffe en basteruitgangen dan wel de te veranderen behalve in held en telt b v in f igen einde eis on ei De tweede algemeene vergadering van de vredes conferentlo werd Zaterdag voormiddag te 11 uur gebonden De heer Staal doet mededeeling van den inhoud der telegrammen ontvangen van H M de Koningin der Nederlanden en van graaf Moerawjof minister van buitonlandsche zaken namens Z M den Keizer van Rusland Hot telegram van H M de Koningin was gedagteokend uit Hausbaden 19 Mei en luidde nit het Fransch vertaald Uwe Excellentie alBraodo de leden der vredesconierentie dajikondo voor de gevoelens uitgedrukt in uw telegram grijp ik mot genoegen deze gelegenheid aan om u miJn welkom in mijn land te herhalen Ik koester den oprechtsten wcnsch dat met Gods hulp het werk der conferentie de edelmoedige gedachte van uw doorluchtigen vorst zal verwezenlijken Geteekend Wilhelmina Het telegram van den Tsaar was gedagteokend nit St Petersburg 19 Mei en luidde nit het t ransch vertaald De Keizer verzoekt u biJ de conferentie wei de tolk te willen zijn van zijn oprechten dank en zpe hartelijkste wenschen Mjjn doorluchtige meester draagt mij op er Uwe Excellentie niet onkundig van te laten hoezeer Zijne Majesteit gevoelig is voor het telegram dat gij tot hem gericht hebt Geteekend graaf Moerawjof De voorzitter stelt de conferentie in kennis met verschillende vraagstukken verband houdende met de regeling van hare werkzaamheden en laat voorlezing doen van een brief van den heer de Beaufort hondende bericht dat de regeering van H M de Koningin het voornemen heeft de algevaardigden den l Ten Juni een kunstavond aan te bieden voor de eerbte maal in oni hotel Fransch tegen je spreken Maar hoe vindt je me zoo Onkenbaar Zou je denken Ik sta zelf in twijfel en ik verwachtte er mij op De duivel zelf zou in de war raken Niet alleen de kleeren maar uw kleur is anders geworden uw haar die bakkebaarden geven uw nog maar eens in de wijn de rum niets werk 1 vanavond bijna Het is alles als water in mijn maag Ik ben weer zoo insch alsof ik twee dagen had geslapen en toch draaide een half uur geleden alles voor mijn oogen gezicht een heel anderen vorm Het is prachtig Laten we nu jou wat dichterbij eens bekijken Kom eens Camisard gehoorzaamde De baron stond op en opende een kast Een groote hoeveelheid klcediügstukken waren in deze kast aan spijkers opgehangen op en over elkaar wegens plaatsgebrek De baron lichtte van elke spijker alles tegelijk af en wierp armen vol broeken en jassen op den grond en op de stoeleti Ten slotte zeide hij Laat ons nu maar eens zien welke liverlj we voor je hebben Hier pak dit eens aan en dit en dit Verkleed je beneden maar even en kom dan terug dat ik oordeelen kan Camisard ging heenj Toen hij terugkeerde en het vertrek binnefitrad stond de baron voorl den spiegel De reus kon een kreet van verbazing met onderdrukken Zijn meester had zich in het kwartier tijds dat hij Camisrrd beneden geweest was dermate veranderd dat hij ten eeiliemale onkenbaar was Bekend met alte kunstmiddelen der tooneelspelers en der kappers was hij er in geslaagd zijn wenkbrauwen een andere kleur te geven de tint van zijn aangericht ïe veranderen Hij scheen langer en magerder vnjn gestalte te zijn geworden De kiecderen sloten hem nauw om het lichaam De Maubert keerde zich om en bemerkte Camisard s verbazing Juist zeide hij kijk nu eens goed in den spiecel onthoud het gezicht dat je daar zet en tra t het precies zoo te zetten aU ze morgen