Goudsche Courant, dinsdag 25 juli 1899

38ste Jaargang Dinsdag 85 Juli 1899 No 7947 i11 wmm A vac OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA telephoim Mo 3i fiOUnSCHE COHANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken iteurs van 0 JULI i MiaLiXD Cmt Nea W B J dito dito llro 3 diio dito dito S lloxo Ubl Oonill 1881 88 i Italië iDMhryriag 186S 81 5 üosTiKa Obl in papier 1868 i dito in riUerlsnS h PoitTi AL OM met couiion 8 dito tiolcet 8 tlviuiin Obl Binneiil 1894 4 6 dito Oeeona 1880 4 88 f ditobiiBolh 188 4 981 dito bij Hop 1889 90 4 981 idito Id good leen 188S S 1 dito dho dito 1884 5 108 iÜFAKJB Psrpet lehuld 18SI 4 51 Tdikim Oepr CoDT lesq 1890 4 79 aOer leening Mtie S I 28 Oeo leenin lerieC I 18 tmokn cf i M 189 t lOSMllloo Obl Buit Sch 1890 fl I 101 VWFzmtA Obl 4 onliiip 1881 I S7 i AoiTllDAll Obligatien 189 3 101 HowmDAM 8l l leetj 1894 3 lOlV NlD N Afr H li ela and 95V Arendïb Tab Mij Oortiftoaten 74BUeliMaaliohappü dito 07 Arn Hypothejtb pandbr 4 108 Ned Handilmaatieh dito I64V4 N W II Pao Hyp b paadbr 3 100 Bott Hypothoekb pandbr 8 100 Utr Hypotheekb dito 8 98 OoBTim OoatHong bank and llüsL Hypotheokhauk paiidb 4 l Ambiika Eqnl hypoth panJb S 90 Maiw L a Pr Lim rert sa i NlD Holl IJ 8poor Mij a nd l 118 lU SDU Slt 100 I V 180 99 Aaisterdaiu Vrkr Sletkrt 14 87V 8B V lOl l DO 84 ♦ Telrioon No t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels d 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releroon No 8 De üitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF OENTEN Jtc 8V P iè 101 Hü tot lip V Bt Spvl aand Ned lud Spoorweg aand 1 N 1 Zuid Afr Bpm aand 6 düo dito iljto 1891 dito 5 IlAUa Spoorol 1887 89 A Kolil 8 Zuid ltal Bpttmij A U obl 8 POLI K Waraohau Weenen aand 4 Buil Gr Huai Sptr Uij obl 4 j Baltisotie dito aand Fa towa dito aand fi I Iwang Doral r dito aand 5 1057 Kunt Oh Aaov Sp kap opl 4 10i dito dito oblig 4 I 100 AuraiKA Oont Pao Bp Mij obl l 58 Ohio t Nortli W pr C aand 144 dito dito Win 8t Poter obl 7 140 DenTor It Eio Gr Spra eert T a 1 1 Illinoi Central obl in goud 4 j 104 LouiaT kNaahtilllCert i mdS S a Mexico N Bp M lehvp o fl 105 Mi a Kani av 4pOt pref aand 14 N ïork Ontaa o fc Weat aand l iidito Ponn Ohio obh r fl Oregon Calif Ie byp in goud S Bt Paul Minn t Manit obl 7 On Pao Hoof lijn obig 48 dito dito Line Col lo hyp 0 6 Canada Can South Chorl v aana 631 ViH C Kali k Na lo h d 0 0 Amtterd Omnibua Mjj aand 171 Bottord TramweK Maala aand 100 KiD Stad Amaterdam aand 107 Stad Eolterdam aand 3 00 BlLOli Stad Antwerpen 1887 8 100 Bad Bruaael 1886 1 100 HoNo Thoiia Eegullr Qcaelaoh 4 116 1 Oi8T H StaaUloenig 1860 5 llB K K Üoat B Cr l880 8 BpABif Stad Madrid 8 1868 86 Nin V r B ï Ar po l owt US 67 9 i Indien gij niet wiit hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde 3rior Druiven Borsthonig Extract dwéamk uit de Koninklijke Stoomtabriek De Honingbloeni van II 1 VAN l§€HAlK €o I en llaagr HoUemm SB 8 14 CO S Mellanthe ia liet beate middel der wereld Co B Mellanthe geueeat Kinkhoest Co b Meli ntlie Reneest zoowel oud nis jong Oo s Melianthe mug in geen liuisgozin ontbroken CO b Melianthe staat voort lurend ouder Scheikundig toezioM Oo B Melianthe helpt onberroopelijk CO b Melianthe is bekroond met KertidiplomB s Co B Melianthe ia bekroond met Goud Co a Mellanthe is bekroond met Zilver Co ö Melianthe i verkrijgbaar in flacons van 40 ctt ao CU em f 1 bS 4B Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda 1 MIFBIE8 Kleiweg E 100 Gouda E 11 VAS MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Moordricht OPBÜIMI G van aUe nog voorhanden Zomermantels tol ZEER LAGE Prijzen D SküiAfllSOAI ADVERTENTIEN A r JAAÜLIJKSCSE TE LOTISe K BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOKXSDAu 18 OCTOBER eoop VlUJDAGZOOCTOBRa 1899 te G O U D a BJ plaatsing der Loten zal de Iste Prp bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andore in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN ztjn verkrijgbaar tegen 1 bel l ot H voor f 10 bij A BRI üMAi en Zn LANGE TIENDEWEG Vraag Amstel Bieren v d Br ouwerij de Amste l Amsterdam J njej ÖOODA Drnk van A BRINKMAN Zn Tlieater te Berlijn den naam Théltre Géant Columbia heelt gegeven Hier zullen grootc spectakelstnkkon met reuzenballetten gevechten tusschep echte schepen in echt watereu meer dergelflk moois worden vertoond Vermoedeiyk alles met het oog op de tentoonstelling van het volgend jaar In de Sumatra Ct van 22 Jnni leest men Het bericht is ontvangen dat een bende Atjehers op Lamoen Banjak etlanden geland is en daar 2 mens hen vermoordde Het gonvernementssfihip Zwaluw vertrekt morgen naar Singkel om den controlenr aldaar naar genoemde eilanden over te brengen ten einde een onderzoek in te stellen Van Buitenzorg deelt men aan het Bat NUd mede dat de gonverneur van Atjeh generaal van Hentsz de nitnoodiging heeftontvangen om na aünop van den tcgenwoordigon veldtocht gedurende een maand degast te z n van den ïouvemeur Generaal Hfl zal dan tegenwoordig z in bj de komst van de nieuwe Excellentie van wien h op de KrflgsBchool nog een leerling is geweest en de kenpismaking kunnen venüeuwen En ongetwjjlold zal generaal van Hentsz dan de gelegenheid hebben om den nieuwen landvoogd z jn inzichten over de verder in Atjeh te volgen gedragslijn mede te doelen meent hot blad Binnenkort zullen aan alle korpsen worden toegezonden een cricket en een voetbalspel ten einde de minderen in de gelegenheid te stellen de e spelen te beoefenen üc verschillende plaatselijke autoriteitenznllen voor een geschikt terrein zorg dragen en jongl officieren zijn aangezochte Van Tjimahi BohrBft men aan het Bat Nbld Het plan om centraal keukens te bouwenen do verschillende landaarden gezamenlijkte laten koken is ten uitvoer gebracht Menheeft nu kookgelegenheden voor Europeanen on Arabonneezen die volgons dezelfde schaftorder gevoed worden on afzonderlijke kenken voor de inlanders Met belangstelling wordt de uitslag van deze proef tegemoet gezien gelukt zjj d w z wordt do bereiding van het eten smakelijker en goedkooper en rijzen er geen andere bezwaren tegen dan zal hot voorbeeld van Tjimahi door andore groote garnizoenen zooals Batavia Magelang Rechtszaken De rechtbank te Kotterdam veroordeelde gister A den Elzen 25 jaar handelaar in boter en eieren te Zoetermeer deze komtook hier zjjne waar aan den man brengen Zoo ook op 3 Maart van dit jaar toen hiJ aan M PreriexB huisvronw L Hedel te Rotterdam had verkocht een pond boter voorvBö cents onder de verzekering dat het zuivere natunrbüter was BiJ onderzoek was echter gebleken dat de geleverde boter voor uit margarine bestond Wetende dat de boter vervalacht was en deze vervalsching verzwijgende vermeende het openbaar ministerie dat beklaagde zal behooren te worden veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf Deze zaak was do eerste in dit genre die voor eenige rechtbank diende waarom ook in hot belang van don boterhandol een gevoelige straf werd gevraagd De verdediger mr Jos van Kaalte hoQpte echter dat de rechtbank lieklaagde slechts tot een dag gevangoniBa tral zmi veroordeolen welke straf dan nog bjj wijze van gratie kon veranderd worden in eone geldboete Uitspraak over H dagen BurgerliJIce Stand GEBOREN 19 Juli Adriana ouders J Smit en W 0 van der Kraats 21 Grietje ouders 7 Poot en M Dekker 22 Lena ouders G Woudenberg en A van den Heuvel OVERLEDEN 20 lnli A Blanken 82 j 20 H A Cools eC j 21 E M Hoonhont 8 w ONDERTROUWD 21 Jnli F Snaterse en G den Haag J de Mol en 1 van don Befg D P Verscho or te Rotterdam en C E Roer J Schalingen E P ïtchotel H Bolderdijk te Hilversum en M C Blommendaal B J van de Pol te Wageningen on L 1 Toodbeen t den Edel en J J Rijnhout Eenit om den Inmaak DMS Hel beste gremakkelijkste en voordpeli sle adres voor de levering van Brandewijn enz isbijj F HKRMAX Zn Weweg Specialiteit in het inmaken van Vruchten EERSTE NEDERLANDSCBE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGKttS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 37 50Model A met 90 Model J 110 Model AA 125 Model AAA 145 iUXE RI JWIBL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATf NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger VerlcgeiiwooniiijürJ C DEItyiTËB Goiiiia P l 1 K K o t U SCHIEDAMM EU GEHEVEB Vorkrijnbaiir by M PEETER8 Jz N H Al bewiJB van oohthoid i onchot en kurk st la vr or un i i r iin don naam ilnr Kirm Snpei SCHAIK SCHAIK 80HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN l HltDAM I p HOPFB Paiü Expeller Dertig jaar wordt dit middel met verrassend bu cs alB pijosttUeode inwryviog aangewend tegen Hheuniatioli Jich t Verlioudh eid pijn in iea o t li t fabrieks Ad l 25 75L in de meeate apölL AniHt rdam by tJlotli v ban van Tayfl en Sander f igtilltft Co it pttn iain 03 o een Toeter adres voor alle soorten SCHOENWERK als het NoordbraknU Scboeg en laanenmagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Ken ware Schat voor de ongelukkige alflcfatofiers der Zeltbevlekking Onanie en gehe me uitspsttittgeu a Het lïeroemde werk Z Dr Retail s ELFBEV R G Hollandsche uitgaTe met 27 afb Prija 2 gulden Ieder die aan de rerschrikkel ke gevolgeu van deze ondengd l dt moet het lesen de oprechte leering die het geeft redt joarlfiktt duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfj betVor lag8MI azin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het b rag ook in postzegüU en in eiken boekhandel in HoUand 3 C RATBLAND Boal oop B ï WIJK OudêwrUrr M KOLKMAN Waddinineeti H ROLLMAN Bodegraven PmK SE Nieuvierlcerka d IJeel W T T4N DAM Haastrecht A N vakZESSKN Schooniwven BulteDtaiidsch Ovcncicht Donderdag is in Italië het decreet in werking getreden dat op 22 0nni is gepubliceerd en waarin de bepaling was opgenomen dat het op 20 Juli als wet on gelden wanneer niet vóór dien tyd het Parlement het had goedgekeurd Men zal zich herinneren dat de oppositie in de laatste weken v6ór de sluiting door haar obstrnctionistisch optreden alle beraadshiging in de Italiaansche Kamer onmogelijk had gemaakt Daarop heeft minister Pelloux het voorbeeld van zijn Ooatenrijksche collega s gevolgd en het hier bedbelde decreet tot beperking van het voreenigingsrecht en de vrpeid van drukpers uitgevaardigd zonder medewerking van het Parlement Dit zou nog vier weken dentp hebben om het in l ehandeling te nemen maar heeft het niet gedaan zoodat nu Italië ook begint door decreten te worden geregeerd De correspondent van de Times te Rome noemt hot decreet op zich zelf niet draconisch noch reactionnair De bepalingen omtrent openbare vergaderingen oproerige emblemen geheime vereenigingen enz zjjn niet strenger dan Italiaansche premiers ze gewoonlijk noodig liebben gehad om te regeeren Die over werkstakingen van ambtenaren en beambten zyn zoo na mogelyk gehouden aan de Engelsehe De bepalingen omtrent de pers z jn bev wat betreft den persoon die verantwoordelijk gesteld wordt billijker dan de vroegere Maar het is ook meer het inconstntionneele van de uitvaardiging van het decreet waartegen geprotesteerd wordt ook door leden van de rechterzyde dan de bepalingen De Senator en Staatsraad Bonfadini hpv heeft in de Nuova Antologia het onwettige van het decreet aangetoond en men hetwgfelt dan ook sterk ol de rechtbanken het zullen toepassen Alles is intusschen rustig in ItaliB Maar tegen den herfst als het Parlement weer zal moeten bijeenkomen verwacht men een hernieuwing dor moeiljkheden Generaal Pelloux mag een goed bestuurder zijn in een Parlement is hij niet op ziJn plaats V De Oostenrijksche regecring heeft weer een gedeelte van de met het Vergelijk samenhangende wetsontwerpen krachtens artikel veertien bü keizerlijk besluit afgekondigd Het besluit verhoogt met 1 Augustus den spikeraccijns van 13 tot 19 Sorijn en met 1 September den bieraccijns van 16 7 tot 17 kreuzer en brengt nog andere wflzigingen in die belastingen en in den alcoholaccijns De afkondiging van het daarop betrekking hebbende besluit schudde de Oostenrijkers FEVILLEJOM Gedenks lirlllen van een Geinkioeker èméal de Vondeling Naar het Fransch DOOR W NUTTER 50 Maar mijnheer antwoordde Emilie eenigszing geraakt is het dan myn gewoonte de deur uit te gaan als er niemand thuis is dan ik Gedraag ik mij zoo slecht en lichtzinnig dat u zoo benauwd moet zijn voor mij iVoUtrekt niet mejuffrouw Maar ik wilde zoo graag uit uw mond de belofte hooren dat u deze woning in geen enkel geval verlaten zult ïlk kan uw bezorgdheid maar niet begrijpen mijnheer Louis Als vader het zelf rae vroeg dao zou ik het evenmin begrijpen Wat beteekent dit toch 0 vraag mij niets want ik zou u niet kunnen antwoorden Alleen dit kan ik zeggen ik heb in mijn leven dikwijls voorgevoelens gehad en altijd kwamen ze uit Als ik een voorgevoel heb van een ramp dan gebeurt er een ramp En hebt u op het oogenblik een voorgevoel van de een of andere ramp Ja mejufiFrouw Als uw voorgevoel dan geen verbeelding is dan zal die ramp moeten gebeuren gelijk ge zelf ïegt en kunnen wij er weinig aan veranderen wakker en onmiddellijk rezen protesten tegen die bezwarende wijzigingen In Graz hebben duizenden vrouwen Donderdag vergaderd om op te komen tegen de verhooging van den suikeraccijns De voorgestelde resolutie was zoo heftig dat de regoeringscommissaris de vergadering ontbond Werklui raakten buiten de zaal met do politie slaags In Weenen hebben de christelijk sociale kamerleden besloten tot een krachtige manifestatie tegen de nieuwe belastingen De Neue Frcie Presse maakt de opmerking dat het gebruik van artikel U in dit geval wol het kraste is dat ooit is voorgekomen want de regeering heeft daarmee het grondrecht van het parlement het recht om belastingen te hewiUigen aangerand De Russificatie van Finland wordt doorgezet niettegenstaande alle protesten uit alle oorden van de wereld Dezer dagen is verboden om artikelen over de Finsche qnaestie uit de buitenlandsche pers in de Finsche bladen over te nemen aangezien men do Finnen niet verontrusten mag door verkeerde voorstellingen Nu van verkeerde voorstellingen zullen do Finiien het sJschtoffer niet worden daar zorgen de Russen zelf wel voor bun wijze van optreden ia oo duidelijk dat niemand een verkeerd begrip krijgt Dat blijkt VBei nit de maatregelen die aan de Finsche cadettonschool worden ingevoerd Deze school wordt door de Finnen betaald en wordt nu gereorganiseerd De reorganisatie bestaat ixierin dat voortaan alle onderwijs moet worden gegeven in de Rnssische taal Dat is een tamelijk kras voorschrift dat de verbittering niet verminderen zal en waaruit duidelijk biykt jvaar het heengaat Natuurlijk zijn er voor deze bepaling argumenten te vinden maar voor welke bepaling ontbreken die ¥ Voor geen enkele zooals men weet Toch schijnt het tweede voorschrift voor deze cadettonschool inderdaad door geen enkel argument hoe gezocht ook te rechtvaardigen Bepaald is namelijk ó6k dat de helft der plaatsen op de school bestemd zal mOeten zyn voor de zoons van in Finland wonende Russen Bedenkt men nu dat Finland ongeveer 2J millioen inwoners telt en dat de Russen daartoe ruim 7000 bpragen dan vraagt men zich af of hier nu niet met Alles gespot wordt De Russen maken slechts ongeveer Vsio iöol der bevolking uit en moeten de helft van de plaatsen hebben op een school door de BMnnen betaald inderdaad niemand zal zich hier een verkeerde voorstelling vormen s Kora beloof u me maar niét het huis te zullen verlaten lik was volstrekt niet van plan uit te gaan Maar ik begrijp niets van u Vreest ge dat een of ander gevaar mij dreigt dat men mij wil weghalen f Dit laatste zeide het meisje schertsend en lachte over het idéé dat men haar zou komen weghalen Maar Raphael keek verrast op Zij raadde beter zijn gedachten dan zij wist ojf weten kon Is u werkelijk bang dat er mij een of ander gevaar dreigt herhaalde zij ja mejuffrouw En welk gevaar ilk zeide u reeds dat mijn vrees geen bepaalde vormen heeft een voorgevoel Het mei e lachte luidkeels Men zou zeggen mijnheer Louis dat u een beetje een heel klein bee e Gek bent niet waar Zoo iets ja iWelnu verklaar mij voor stapelgek mejuffrouw voor ongeneeslijk krankzinnig maar voldoe aan mijn bede doe mij die belofte stel mij een weinig gerust Weet u wat mijnheer Louis Ik zal u eens wat zeggen U bent lastig Ik an niet verder met u komen En daarom beloof ik het maar Is het nu goed Maar ik doe het alleen omdat ik toch niet van plan was de deur uit te gaan hoor U belooft het dus Ja maar let wel op wat ik er bij gezegd heb En dan te weten dat de Finnen in honderd opzichten verre boven do Russen uitsteken Inderdaad deze onderdrukking zou wei een wijze dol maken ♦ ♦ ♦ Op de te zijnor eere gehouden meeting te Kaapstad heeft tlecil Rhodes Dinsdag 1 1 een vrij uitvoerige rede gehouden Daarin heeft hij o m gezegd Voor den aanleg van den spoorweg naar het noorden tot de grens van t Duitsch gebied hebben zijn eigen lieden ziJn hem genegen iinanciers hem vier millioen pond sterling ter beschikking gesteld terwijl do politici zich weifelend ter zpe hielden De dagen van Little Englandism zjju voorb Liberalen en conservatieven wedijveron thans met elkaar als imperialisten Zijn eigenlijk publiek leven zeide Rodes begon nu eerst en de voorspoedigheid van Kaapstad vangt ook eerst met de ontwikkeling van het noorden van Rhodesia aan Eerst moest men voor den spoorweg en de telegraaf naar Egypte werken en dan voor de eenheid des land De aanleg van den spoorweg is zoo goed als verzekerd De vereeniging der rassen zou kunnen worden verkregen wannder olk monsch ten zuiden van den Zambesi dezelfde rechten verkreeg Hij wenschte jonge Engclschen en jonge Hollanders naar het nieuwe land in t noord m te doen komen en dezen zouden dan zijn p hinnon en doeleinden doelen Politieke moeilpheden zouden spoedig verdwijnen daar het Groot Brittanje duidelijk geworden is dat vage denkbeelden van republieken voorbij zijn en het geen territorium afstaan wil Rhodes wilde de politiek niet gaarne aanroeren doch hiJ geloofde dat de Engelschen en Hollanders spoedig het er over eens zouden ziJn dat Znid Afrika niet groot genoeg voor hon was Cecil Rhodes gelooft niet aan een dunrzamen vrede tnsschen Groot Brittanje en de Transvaal voor hem zijn de boeren repnblieken nevelachtige vormen die in wcrkolpheid niet meer bestaan Verspreide Berichten DiriTsaiiLAiro Vrpagavond is te Essen Duitadiland een sneltrein op een goederentrein geloopen tengevolge van verkeerden wisselstand Keeds ziJn 113 dooden van onder de wagens te voorschijn gebracht en 40 personen zijn zwaar gewond Itai ie Een hevige aardbeving heeft Woensdagmiddag de bevolking van Rome doen ont als t u belieft 0 u weet niet hoe blij u me maakt Nu kan ik weer met vollen ijver aan mijn boeken gaan en gerust mijn werk voortzetten Ik wcnsch u goeden morgen En Raphael keerde naar zijn kantoor terug het hart wonderlijk verlicht Het was hem alsof een loodzware drukkende last hem ontnomen was geworden iDie arme jongen prevelde Emilie toen Raphael vertrokken was Wat heeft hij torh Zou zijn hoofd een beetje van streek geraakt zijn Dat zou jammer wezen En over het vreemde toonecl van zooeven glimlachende begon ze opnieuw te zingen waarin Raphaejs bezoek haar zoo onverwacht gestoord had Ongeveer een uur na het vertrek van Isidore Potard hield een huurrijtuig stil voor diens woning Een zeer jonge gesluierde dame trad naar buiten en schelde aan Een dienstmeisje opende de deur Ik wenschte mejuffrouw Emilie Potard een oogenblik te spreken zeide de dame Dan zal ik mejuffrouw even roepen antwoordde het dienstmeisje Liefst als het mogelijk is zou ik haaropliaar eigen kamer willen spreken Ik zal het zeggen mevrouw Na verloop van eenige minuten keerde het meisje terug en verzocht de onbeïcendc dame zoo vriendelijk te willen zijn haar te volgen Emilie nieuwsgierig itond reeds op den drempel stellen De eerste schok werd te 2 uur 19 s namiddags gevoeld do tweede te 2 uur 20 en do derde te 2 uur H 5 Op verschillende plaatsen in de stad werden huizen beschadigd Na de schokken sloeg een plotselinge hevige regenbui neder Te Regina oeli trachtten de gevangenen in doodsangst hun cellen te ontvluchton en met moeite kon slechts de orde hersteld worden Uit do Campagna komen meerdere berichten van orns tige schade die door de aardbeving is teweeggebracht Te Oastle 4ondelpo stortte een gedeelte van de kerk in Te Genzauo en Gioita Lavina loden enkele huizen schade l e Fragnati moesten bijna alle huizen het meer of min ontgolden eveneens te MonteCoinparti De bevolking is overal doodelijk ongerust doch tot nu toe wordt van geen enkel slachtoffer gewag gemaakt Tot in Portici voelde men df schokken Bir de opgravingen in hot Forum te Rome waartoe de Engelsrhman Lionel l hlips het geld verschaft heeft is door don leider van hot werk Giacorao Boni een belangrijke ontdekking gedaan Op die plaats waar men naar de overblijfselen der Basilica Aemilia zocht zijn viJf of zes groote blokken wit marmer gevonden zooals zü van den oorspronkülijken voorgevel gevallen moeten zijnj en op een daarvan ontdekte men oen inschrift inhoudende dat de basiliek hersteld was in het Ue jaar der regeoring van Angnstus door Tiberius zoon van Augustus en neef van Julius Caesar Men heeft nu veel hoop daar nog belangrijke overblijfselen van hot gebouw op to graven BINNENLAND Het bestuur der Ned Znidafrikaansche Vereeniging lieeft besloten met het oog op de verandering die in do i ransvaalsche crisis is gekomen het adres van bet Nederlandsche aan het Engelsehe volk voorloopig aan te houden Uit Amsterdam meldt men De zaak Haas Van Hall is op de planken gebracht fn het Salon des Variétés begint savonds 10 uur een weerzinwekkende vortooning die een half uur duurt De namen Uobert van Mali en Bertram Haast zijn stellig niet te onduidelijk om aanstonds te bevroeden met welke lustige vagebonden men kennis maakt Dan is er de inspecteur rechercheur Van Belt dus niet Hatelt geheeten De hoofd van haar kamer verzoclu de onbekemie binnen te treden en zich neer te zetten tm vroeg wat mevrouw wenschte Mejuffrouw wat ik u te zeggen heb ia uitsluitend voor u alleen bestemd Als er dus gevaar of mogelijkheid is dat wjj beluisterd kunnenworden dan Daarvoor is niet het minste gevaar mevrouw antwoordde Emilie Verbazing stond op haar geUat te le en He e verbazing nam nog toe toen de onljekende dame opstond haar naderde hare beido handen greep en zeide Moed mejuffrouw ik kom een onpleuierigetijding brengen Een onpleizienge tijding mevrouw Wat iser dan voorgevallen Schep moed mejuffrouw Waarvoor mevrouw O ge zult er behoefte aan hebben arh ik ben de aangewezen persoon niet om jobstijdingen over te brengen Ach dat men maar een ander dit had opgedragen Het was Emilie onmogelijk een woord te spreken Haar hart begon geweldig te kloppen H iar slapen bonsden I nsklaps dacht zij aan Raphael en zijn woorden Zij wilde spreken maar zenuwachtigheid belette het haar Hebt u nooit opgemerkt mejuffer dat mijnheer Potard zich met politiek bemoeide Met politiek mevrouw Neen ik heb datwoord zells nooit uit zïjn mond gehoord Wfirdt vervolgd