Goudsche Courant, dinsdag 25 juli 1899

Directe Spoorwegverbtodlnpn met GOUDA Zomerdlenst 1899 Aangevnni eD I Mel GOVOA ROTTERn l Mvieo enn 9 84 10 49 11 19 11 11 18 18 19 68 1 86 111 3 36 3 48 4 1 489 4 48 Kun 11 88 g 1 jf K a H 9 u 4 68 11 86 1 7 5 08 11 48 1 14 6 09 U SO 11 51 18 38 1 88 8 30 4 4 40 5 18 I 1 54 4 04 4 68 9 88 6 8 8 18 7 14 9 45 10 18 6 40 so 7 88 Alleen Ie en S kliaae Eitralbübetalen y Oji deae tremen yn Zondag Maandagen Dinadag Mndaagaeke retonrbitjetten oor de 3e kl verkr gbaar tegen enkelen viechtprya aOTTERDAM 50ÜDA 1 Teraa ff ff ff 1 11 87 ff 18 43 7 16 7 87 11 54 18 08 18 94 1 18 7 44 0 8 14 fj Alleen Ie en 8e klaaae eitn betalen e FaeuUetief dj dtn loop kan niet gerekend worden ff Hollandaobe apoor I U II D A II K N H A 1 iee veraa 8 14 3 46 4 18 t 49 C 16 7 17 7 89 7 60 8 90 8 89 9 18 10 11 10 88 10 40 IL ff ff S Il 10 18 ff ff 8 J8 Jo 10 J7 ff ff 8 86 E 10 89 15 648 7 46 8 05 8 41 8 48 8 8 1 0 10 44 10 58 1107 U 9 66 10 86 8 48 4 16 4 46 O O U U A A MSTEItDAM i lenik iJou U 6 9 8 09 8 17 11 38 10 10 10 57 19 08 1 18 9 88 S ïS 4 O 5 13 si 6 18 1 98 8 16 8 16 9 83 9 69 10 60 11 00 Am t W 8 01 8 63 8 05 10 16 10 B4 18 48 18 57 8 00 3 83 4 16 4 67 6 00 8 37 6 37 8 16 9 00 10 0 1 0 1010 48 11 37 11 61 AmlLO 8 1 9 0 9 80 10 30 11 09 1 Ot l l i 8 16 3 41 4 80 6 11 6 15 7 18 8 30 9 18 10 8 10 8 11 00 11 58 18 07 45 10 11 11 87 11 35 18 09 1 86 1 41 8 00 4 00 4 80 4 46 6 10 6 19 7 00 7 49 7 66 8 66 9 43 10 80 10 17 1 41 4 J8 8 18 9 49 08 lo Si 1 66 4 40 8 80 10 08 13 10 4 S J 06 4 61 8 39 10 18 84 8 2 7 HI 7 47 B i I O 9 97 10 13 lO f 4 U 18 08 U 87 1 17 S I4 8 87 4 J7 6 016 19 6 00 8 60 7 87 8 10 8 93 9 98 d HÜID t IKKUHiviee Terea H 6 84 7 50 8 98 9 07 10 19 10 67 18 00 11 40 8 90 3 17 4 88 6 47 8 05 8 66 B iS 10 81 11 00 11 14 9 37 7 10 10 4 8 46 S 11 6 8 7 1 8 48 lO B 11 19 7 14 8 83 8 56 9 89 10 61 11 45 11 38 Vm l C 6 36 7 18 7 40 9 3 9 4 1 16 ll Ol 11 16 1 90 M6 8 31 4 4i 6 19 6 36 7 15 8 10 V i6 9 46 Ami W 6 48 6 60 7 35 1 66 9 30 10 00 U SO 11 15 18 40 1 16 3 80 8 46 5 01 6 18 8 60 7 30 8 15 9 40 1 00 louil 7 17 7 34 8 18 8 4110 18 10 48 11 1 1 011 24 S 3S 4 17 4 88 6 47 7 61 7 S5 8 14 9 1 10 17 11 10 1 19 8 08 5 50 6 04 6 18 40 7 39 t S T 5 t 3 Utriwlil 8 8 6 66 7 68 8 80 8 49 11 80 10 16 10 38 I1 I8 18 03 1 37 3 08 8 lO 8 59 4 48 6 38 6 11 6 3 7 5S 9 19 10 00 10 34 W Mnlmi 5 16 8 53 8 14 10 38 11 65 18 97 4 89 7 99 9 41 10 6 Ou l iw 5 80 7 08 8 19 10 46 1 6 4 8 f 7 37 9 49 Houdt 6 60 7 17 7 17 8 85 00 9 18 9 58 10 69 11 10 11 11 19 61 l v 3 40 8 65 4 43 MO 8 10 7 11 7 58 8 16 10 01 10 16 11 10 Volgens portret oogen welke over een dergeiyk geval handelde dat door de Pink Pillen genezen was ook wij wilden ze eens probeeren en na het persoon in het stuk ionif T vernnlt uit de coorantenverslagen gedistilleerd is natnnrlijk de antiquair Sojiapeküps De eefstc maal troonde Jacobs in de staUes De voorstelling scheen hem byster te bevallen Herhaaldelijk stond hfl op om applandisseerend zjjn goodkeuring van het werk des autcnrs en van dat des tooneelkappers te laten blijken Zelfs klapte hiJ vergenoegd met de handen toen ten tooneele tot Robert van Mali werd gezegd Maar iSchakops schijnt toch voor alles te gebruiken to zijn anders znudt ü hem niet in nwc zaken gebruiken Kn toen klapte hot publiek hard mee Geineng de Berichten Men heelt thans ontdekt wie du onbekende ntan was die zich eenige dagen geleden te Arren bij Venlo in het arrestantcnhok heeft opgehangen Hg is namelijk zekere baron Hertzberg uit Pruisen waar hij een mourd had gepleegd Hj was naar Holland gevlucht Omtrent het geval van vorvalsching van con postwissol te Amsterdam meldt hot Hblad Korgibtercnraiddag bood een jongmensch dio later bleek borücps wielrijder te zijn aan hot postkantoor ter betaling een postwissol groot t 70 Den beambte met de uitbetaling belast kwnm die wissel in verband met de registers verdacht voor hij hield den man aan de praat en waarschuwde inmiddels de politie Deze nam den jongen man mede naar hot bureau waar hiJ door den commissaris Versteeg verhoord werd Hoewel eerst voorgevende don wissel te hebben gevonden werd hiJ al spoedig van do onwaarheid daarvan overtuigd voorul toen men te zijuen hnize allerlei voorworpen vond die hot vermoeden wettigden dat de jonge man niet alleen beroeps wiolrijder doch ook beroeps vervalscher van postwissels was Hü is tor beschikking van de justitie gesteld In ZuÜen schijnt men er wel een bijzondere opvatting van oen verkiezingstr jd op na te houden Werd onlangs van daar gemeld dat na het bekend worden van de uitslag der gemeentoraadsvorkiezingen eenige der zegevierende candidatcn in open rijtuigen als in triomf werden rondgevoord tegen Donderdagavond werd weder door de neutrale kiesvoreeniging eene feestelijke bijeenkomst buiten do stad gehouden waartoe extra trams ten diensto der leden werden gesteld Aan het verslag over deze bijeenkomst ontloenen wy aan do Zutfensche Courant het volgende 7 80 7 38 8 19 door 7 87 7 84 7 41 e 80 7 10 8 38 9 01 46 8 68 8 58 CS 19 Clouds MoordrechtNieuworVerkOiipollfl RottordAin M RotterdamD P Kottordam B n a Alleen dei Dinidagi 8 48 8 18 Botterdata Beun Rotterdam D P ICotterdam H Oapollo Kieuwerkerk Moordreoht Solid 4 46 4 55 6 04 6 11 6 17 6 46 6 6A e o 14 A iO 5 89 7 85 8 09 8 43 1 4 S 7 87 9 00 7 48 03 8 09 9 81 8 07 8 85 9 10 QoudA Zeronhuiten Moerkapello SoatormeerZegwurd Voorburg Hbko 48 6 05 05 7 80 7 46 8 93 00 4 8 lUn 1 Voorburg 6 2oeterin 2eg ü i eveuh Mo 8 ïnuda ft Uhu iTOudft Oudew Woerd Uirochi 5 80 6 35 5 49 8 08 De feestelijke bijeenkomst van leden der neutrale kiesvoreonigingon Vrijdag aan de Kap gehouden bracht den geheelen avond hoel wat drnkte te weeg De feestvierenden een 160 in getal werden per tram derwaarts gebracht terwijl sommigen er op de flets heengingen Er werd kofilo of thoo gepresenteerd met sigaren en daarna een glas wijn geschonken waarvan ieder zooveel drinken kon als hij lustte Natuurlijk werden er toen het feest zoover gevorderd was ook warme toespraken gehouden en do prot eindigde met een ommegang door den tuin met de muziek aan het hoofd Togen middernacht gingen de laatste feestvierenden huiswaarts en nog langen tp daarna klonken in den stillen nacht de l atertje s langs den kant van kiezer en gekozenen met een gemengd gevoel van instemming en hoofdschuddend alkeuren aangehoord door de in haar slaap gestoorde burgerij In een adres der Amsterdamsche kamer van koophandel aan do Regeering wordt er op gewezen dat bjj vergelijking der cijlers voor Amsterdam met die voor anderehoofd en handelssteden blijkt dat de postdienst hier te lande hoe goed overigens ingericht wat betreft het getal stellingen buslichtingcn en en brievenbussen bij vele plaatsen in het buitenland zeer achterijk moet worden genoemd Tegen 12 bestellingen te Londen en Berlijn lü bestellingen te Brussel en zelfs te Antwerpen nog 7 zijn er te Amsterdam en Kottordam niet meer dan 6 Het getal buslichtingen bedraagt te Brussel 14 dat is het dubbele van hier te Antwerpen U te Berlijn 2 tot 1 tcGentS Het getal brievenbussen te Brussel met een ongeveer gelijk getal inwoners en oen zeker niet grootor oppervlakte bedraagt ruim driemaal zooveel als te Amsterdam Te Berlijn met een driemaal zoo groote bevolking is het getal brievenbussen twaalfmaal zoo groot In Brussel zjjn er 240 tegen 76 te Amsterdam Hier staat Ijet getal bussen tot het getal inwoners als 1 60 Xi en te Weenen als 1 1200 Op de begrooting is voor vermeerdering van bussen üi Nederland f7000 uitgetrokken terwjl dit in andere landen veel meer bedraagt In Kngeland bestaat reeds lang eene regeling waarbij brievenbussen aan verschillende particuliere huizen zijn aangebracht Nu ziJn deze ook in Frankrijk ingevoerd doch in ons land zal er bjj den tegenwourdigcn gang van zaken door het hoofdbestuur wol niet aan gedacht worden De Denen zuchten al langer dan een maand onder oen vreeselijke warmte in den laatsten tijd onderbroken door hevige onweders met zware hagelslagen In Jutland Bloegen hagelkorrela van de grootto van kipponeieron al het op de velden staande koren tot op don halm neder Verscheidene boerenholstcden worden door den bliksem getriiffen on brandden af Het verlies aan menschenlevons vee en goederen is nog niet to overzien Niet minder ging het toe op Fttnen en baland In de steden liepen de kelders vol water in Nyborg werden zelfs de straatsteenen weggespoeld en in enkele huizen had de hagelslag alle vensterruiten verbrijzeld Overal hebben de velden onherstelbaar vool schade bekomen on do door de lange droogte toch reeds slechto oogstverwachtingen zjn nog droeviger geworden Woensdag had het onwodor Kopenhagen en Nordseeland bereikt In minder dan goen tijd waren do straten in wilde stroomen herschapen en lag de groote witte hagel op hoopen In de omstreken van Hillerod en öilleleje ging de eene boerderij na de andere in vlammen op on ongeveer 20 menschen mapten gedeeltelgk door den bliksem getriSlen en gedeeltelijk door het vuur verongelukt zijn 9 40 9 58 10 19 10 89 10 38 i 10 43 9 00 10 01 10 17 11141 u ss 8 40 18 18 10 1911 16 11 18 ff 11 80 ff 11 41 ff 11 66 10 5 11 45 K 1 08 1 01 1 18 1 S9 ff 1 13 1 30 1 48 18 46 Ook op een andere wjjze vordert de ongewone hitte haar offers Dagelijks wast het aantal bjj het baden verongelukten alsmede het aantal zelfmoordenaars Reeds ver is het gemiddelde aantal van andere zomers overschreden en nog steeds straalt de zon onbarmhartig van den helderblauwen hemel op de menschen neder want het laatste onweder heeft niet de minste afkoeling gebracht Slechts de vele toerist en en de bierbrouwers die het Ongehoorde verbruiken van bier in de laatste weken bjna niet meer kunnen bpouden verheugen zich in het warme weer De landbouwer klaagt en wj andere stervelingen aldn schrijft de correspondent der Köln Ztg brengen de dagen pullend en steunende door niet in staat te denken of te werken Eerst wanneer de nacht aangebroken en do temperatnnr tot 71 4 72 F is gedaald leelt men weer wat op STADSNIEUWS GOUDA 24 Jnli 1899 Hedon slaagde mejuffrouw W Spruijt alhier voor het examen Piano Onderwijs biJ de Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging te s Gravonhage Hedenmorgen bood eene commissie uit de versehillende klassen van de r h burgerschool den heer H 1 Steenbergen een souvenir aan bestaande uit een gemakstoel crapaud met een gecalligrapheerd album bevattende de namen der deelnemers Dit bewijs van achting zijner leerlingen zij den scheidenden leoraar oen aangename herinnering in de rust die hj na jarenlangen arbeid te gemoet gaat Te Rotterdam is op initiatief van den heer A Steensma een vergadering gebonden waar besloten is tot het oprichten van een Nederlandsche St Bernbardsclnb Er waren een 17tal belangstellenden aanwezig Er is besloten om in tegenstelling met hot Epgelscbe type dat hier te lande slechts zeer zelden mooi voorkomt alleen het Zwitsersche type van St Bernhards te gaan fokken en dit type als het eenige juiste te verklaren Een voorloopige commissie van voorbereiding word benoemd bestaande nit de hoeren A Steensma alhier Médard Kessler Amsterdam en dr Lange Kenerse terwijl de heer Kerbusch nitgenoodigd werd om daarbij zijn gewaardoerden raad en advies te verleonen Op een vraag van den heer Hoff of t nu wenschelijk zou zijn Engelsche honden niet moer te exposeeren antwoordde de veorzitter dat hij dit niet zou afraden om die honden voorloopig nog ten toon te stellen Gisterenmorgen ontlastte zich boven deze gemeente een kort maar hevig onweder met hagelslag Do bui schijnt over geheel Zuiden Noordholland te zijn heengetrokken Hier hoorden wij van geen ongelukken doch boven het IJ zijn verscheiden hoeven afgebrand 8 05 1 44 8 68 1 54 8 01 8 08 8 14 8 33 ll 4 15 4 37 4 47 4 54 S U 6 07 4 56 6 86 6 07 6 18 ff 5 89 ff 6 17 5 55 i U U S 69 Gisterenmiddag had de herstemming plaats voor drie leden van het Bestuur van den R K Volksbond Ingeleverd werden 133 stommen waarvan 4 van onwaarde Gekozen werden de hh J G Potharst met S W L J van Kersbergen met 73 en P 1 Honings met 71 st Voorts verkregen de hh A Koot 55 Th C Marsée 45 en J M Steenwinkel 42 st In bijna alle internationale treinen van Amsterdam naar Parijs z jn zoowel over Gouda als over Den Haag zoogenaamde prachtrytuigen in dienst gesteld In deze rijtuigen kunnen alleen reizigers plaats nemen voor en van het buitenland die van Esschen al een verhoogd tariel moeten betalen Door Burgemeester en Wethouders zjn devolgende ingekomen stukken aan de raadsleden toegezonden No 67 Gouda 19 Jnli 1899 Onderwerp WU ging gemeente begr oUna dienot 1899 De rekening van de Ontvangsten en Uitgaven der gemeente over het jaar 1898 sluit met eene bate van f 36830 76 of na aftrek van de na te noemen f 8015 van f 28815 76 Dit cijfer en het feit dat de post voor Onvoorziene uitgaven ofschoon zeer laag niet is uitgeput bewijzen hoe lichtvaardig do besehuldiging was bj de behandeling der begrooting voor 1898 tegen Burgemeester en Wethouders ingebracht Het dienstjaar 1898 vertoont een zelfde verschijnsel als het voorafgaande jaar niet ingewisseld werden acht uitgelote obligatiën van f 1000 terwijl de op 1 Jnli 1897 vervallen coupon nog steeds niet ter uitbetaling is aangeboden het komt dus raadzaam voor van het saldo van 1898 eene som van f 8015 over te brengen op de begrooting voor het kopende jaar Wij hebben daarom de eer den Raad in overweging te geven de gemeente begrooting voor 1899 tg wijzigen en daarop te brengen de volgende nieuwe posten lü Onder Hoofdstuk I der Ontvangsten artikel 2 Vermoedelijk beschikbaar overschot van den dienst 1898 Volgnummer la f 8015 2o Onder Hoofdstuk IX dor Uitgaven artikel3a Uitbetaling van in vorige dienstjarenuitgelote obligatiën en vervallen coupons nog niet ter inwisseling aangeboden Volgnummer 162a f 8015 No 68 Gouda den 19 Juli 1899 Onderwerp Aanleg Park 1 Bijl Wij hebben de eer don Raad in overweging te geven tot Hare Majesteit do Koningin een adres te richten volgens het hierbij gevoegde ontwerp De redenen die ons tot dit voorstel leidon blijken uit den inhoud van het ontwerp adres waarnaar w j zoo vrij zijn kortheidshalve te verwijzen Het adres van B en W luidt aldus Aan Hare Majesteit de Koningin Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Raad der gemeente Gouda dat door de provincie Zuid Holland in de vaart de Gouwe bj den Kattensingel alhier eene coupure wordt gegraven en daarlangs een weg zal worden aangelegd waardoor met grond eene uitbreiding der Tijd vaD Greenwich W 7 66 8 17 8 88 10 10 10 8 10 S7 11 3 8 08 X r 8 10 10 84 f 8 17 P 10 81 8 S8 r 8 6 10 40 10 47 10 15 r 11 41 8 50 kelen Txachtprya ff HoUandiehe Spoor t 7 40 ff l 4 9 89 10 80 8 17 8 9 68 ff 8 97 0 08 ff S 34 10 16 ff 41 10 98 ff 18 S 7 8 18 8 90 9 6 lA 88 10 49 bebouwde kom aan die zijde der gemeente mag worden verwacht dat bij het station der Staatsspoorwegen zich moerasachtige terreinen bevinden wier voortbestaan nadeelig voor de openbare gezondheid en hinderlijk voor den welstand is dat aan de gemeente door wglen haren Burgemeester don heer Mr A A van Bergen IJzeudoom een kapitaal van 140000 was vermaakt voor deii aanleg van een park dat de Raad heeft gemeend aan dat kapitaal geene betere bestemming te kunnen geven dan door het park zoodanig te maken dat daardoor zou worden bereikt eensdeels de opruiming van hét bovenbedoelde moeras en anderdeels de aanleg van een directen verkeersweg tusschén het spoorwegstation en het langs de coupure in de Gouwe volgens de verwachtingen te verrijzen stadsgedeelte dat voor den aanleg op die wpe van dat park noodig was de a ankoop van aan den Staat toebehoorende perceelen ter grootte van bijna 3 H A welke koop tot stand is gekomen bj overeenkomst van 23 November 1898 dat het ontwerp van wet tot goedkenring dezer overeenkomst aan de Tweede Kamer der Staten öeneraal werd aangeboden bü Koninklijke Boodschap van 14 Haart 1899 Bijlagen der Handelingen No 163 en vergezeld was van eene toelichtende memorie van Uwer Majesteits Ministers van Financiën en van Waterstaat Handel fu Nijverheid bevattende de gronden waarop het wetsontwerp rustte en o a de vermelding dat de koop benoodigd was voor den aanleg van den bovenomschreven directen verkeersweg en dat de goedkeuring der overeenkomst door de Wetgevende Macht is tot stand gekomen bij de Wet van 23 Mei 1899 Staatsblad No 131 dat voor den aanleg van den directen verkeersweg het noodig zal zjjn o a twee slooten gelogen ten Oosten en ten Westen van den zoogenaamden Winterdijk een voetpad aan de grens van de bebouwde kom der gemeente te dammen ton minste eene dier beide slooten dat eene der in de overeenkomst vermelde artikel IV voorwaarden waaronder de Staat aan de gemeente den grond verkocht heeft luidt De gemeente is verplicht ten genoegen van den Staat en binnen den tijd door dezen te bepalen op hare kosten te maken en als openbaren weg te onderhouden eenen toegangsweg van den verkochten grond tot het spoorwegstation en dat om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen de sloot ten Noorden van den verkochten grond nabij het toegangsplein van het spoerwegstation door de gemeente zal moeten worden gedamd dat Burgemeester en Wethouders dezer gemeente zich daarom reeds bij schrijven van 8 Maart 1899 No 213 B hebben gewend tot Dijkgraaf en Heemraden van den polder Bloemendaal het in deze bevoegde watersebapsbostuur met verzoek om vergunning tot het dammen onder andere van de genoemde drie slooten en tot het dempen van scheidingslooten tusschén de perceelen waaruit de verkochte staatsgrondbestaat dat Burgemeester en Wethouders na herhaalde malen officieus op de afdoening van hun verzoek te hebben aangedrongen eerst den 15 Juli j l eene beschikking van Dijkgraaf en Heemraden van Bloemendaal mochten ontvangen houdende onder meer de vergunning tot het dempen van de bovenbedoelde scheidingslooten doch onder voorwaarde dat er om het aan te leggen park een vaarsloot volgens de keur van den pdlder behouden blijft of zal worden gMaaakt en de mededeeling dat zü afwijzenS beschikken op het verzoek tot damming van de slooten ter weerszijden van den Winterdijk dat alleen reeds door de gestelde voorwaarde de gemeente in de onmogelijkheid zou verkeeren te voldoen aan het door den Staat b artikel IV der overeenkomst gemaakte beding afgescheiden nog van de vraag ot het mogelijk zou zijn in het park een verkeersweg te maken zonder ten minste ééne der slooten langs den Winterdijk te dammen dat belanghebbenden vroeger vrijwel machteloos stonden tegenover dergeiyke beslissingen en weigeringen van lagere besturen doch dat dank zij het initiatief van Uwe Majesteit en Hare Regeering gelukkigerwijs tegenwoordig daartegen voorziening mogelijk is door het totstand komen van de Wet van 23 Mei 1899 tot ophefing van belemmeringen bg de uitvoering van werken in het openbaar belang bevolen of ondernomen uit bepalingen van verordeningen voortspruitende Staatsblad No 129 dat het gemeentebestuur van Gouda van de bepalingen dezer Wet gebruik zou wensches te maken dat volgens artikel 1 der Wet hare bepalingen van toepassing ziJn onder andere voor openbare werken waarvan het openbaar belang door Uwe Majesteit is erkend dat het twijfelachtig is in verband met het in de Tweede Kamer der Staten Generaal over het tot de Wet van 23 Uei 1899 Staatsblad No 129 verheven ontwerp verhandelde of het openbaar belang van het openbare werk den aanleg van het meerbedoelde park met zijn directen verkeersweg en toegangsweg tot het spoorwegstation alhier door Uwe Majesteit is erkend alleen reeds door de bekrachtiging by de Wet van 23 Mei 1899 Staatsblad No 131 van de tusschén den Staat en de gemeente Gouda gesloten Overeenkomst van 23 November 1898 met de daarin vervatte voorwaarden dat wellicht eene opzettelijke erkenning van dat openbaar belang door Uwe Majesteit noodig is alvorens de gemeente Gouda gebruik kan maken van de gunstige bepalingen der Wetvan 23 Mei 1899 Staatsblad No 129 Redenen waarom de Raad der gemeente Gouda zich tot Uwe Majesteit wendt met het eerbiedig verzoek het openbaar belang te willen erkennen van hot door en binnen de gemeente uit te voeren openbare werk den aanleg van een park met directen verkeersweg tusschén hét spoorwegstation en de door de provincie Zuid Holland te graven coupure in de Gouwe en een toegangsweg van het spoorwegstation naar dien verkeersweg t Welk doende enz De Raad voornoemd Waariiee Aangenomen het beroep te Mynsheerenland door ds Th G C Rappard H Mz te Waarder MoriRDRECHT BiJ beschikking van den minister van biniienlandsche zaken is vonr het tijdvak van 1 October tot en met 31 December 1899 beniiemd tot adsistent voor de natuurkunde aan do ryks universiteit te Utrecht ü K Nngtercn alhier VERSCHEIDENHEID Over den nieuwen Franschen minister van oorlog generaal Do öallilet doet op het oogcnblik een aardige anecdote de ronde die de slagvaardigheid en den humor van den generaal dnideiyk bewyst Hot eerste optreden van het kabinet Waldeck RüUsseau in de Kamer gaf zooals genoegzaam bekend i aanleiding tot oen zeer stormachtige zitting De voornaamste aanvallen waren gericht tegen den minister van oorlog De Gallifet die niet van plan was te spreken zat gelaten aan den ininisterioele tafel Van tyd tot tyd informeerde hy bij zyn collega s naar den naam der grootste schreenwers dien hy daarna opschreef Wat doet gy daar toch f vroeg eender ministers Dat ziet ge antwoordde hy ik noteerde namen van die hoeren Waarom om hen by gelegenheid telaten doodschieten Neen om hen te soupeeren te noodigen Een dame nit s Gravenhage naar men zegt eene weduwe met twee kinderen is Zaterdag b het baden in zee te Loosduinen verdronken Gcrnimen tyd doch vruchteloos werden pogingen gedaan om de levensgeesten op te wekken 8TEKEN IN DE ZIJDE Men noemt de steken in de zjde eene hevige pyu welke zich plotseling voordoet en welke zich aan do zijde der borstholte bevindt Dikwjls zyn ziJ het gevolg van een slechten toestand der borst of eene naby zynde bloedarmoede In alle geval moeten zy toegeschreven worden aan eene groote blocdzwakte t welk oen slechten loep heeft en aanleiding geeft tot allerlei soort van storingen Men moet de spierversterker en de hcrniouwer van het bloed gebruiken De Pink Pillen handelen in dat geval op wondervolle wyze De heer W Sprangomeyer Nienohnisen nr 34a te Breda schryft ons t volgende De reden dat ik U niet vroegerjgeschrcven heb is dat ik gaarne zien wilde of de herstelling myner vronw na het gebruik Uwer Pmk Pillen van Dr Williams van biy venden aard is Sedert meer dan zestien jaren wasmgne vrouw lydendoaan inwendige pynen de ponen waren somtyds ondrageiyk wy wisten niet wat te doen wy waren ten einde raad Zooals zulks meer gebeurt op toevallige wyze kwam ons een ingezondene mededeeling onder de gebmik van vier dooien mochten wfl ons in eene volkomen genezing genezing verheugen wy biyven U duizendmaal dankbaar voor Uw reddend en weldoend geneesmiddel Men geve acht dat de échte Pink PiUm van Dr Williama zich in een houton kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pilulei Pini pour Perionna PdUt du Dr WiUianu Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Prija 1 75 GU de doot 9 Gld per 6 dmzen Hoofddepothoudttr voor Nederland Snahii ii Steiger 27 Hotlerdam Voor lie t ebruikewijze raadplege men de ingeslotene hoUqndecJie Circulaire Franco toezending egon postwissol Zoo U den prijs der echte Pink Pillen van Dr Williams niet wilt betalen houdt dan Uw geld in uw zak De namaaksels hebben nog nimmer genezen Meer dan 26000 genezingen tot op 1 lanuari 1899 met de echte Pink Pillen Het bloed zyne kracht hernemende geeft nieuwe sterkte aan het organisme door de spieren te versterken gaat men deze storingen tegen die de oorzaak zyn van zooveel lyden Vele ziekten zyn verschuldigd aan de verzwakking door spieren en van hot bloed en worden genezen door een spierversterker zoo werkdadig als de Pink Pillen Bleekzucht bloedarmoede ataxie locomotrice rheumatiek verlamming algemeene zwakte by de vrouwen en mannen door lichanieiyke en geestelijke overspanning i BlöMlIi A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telrphnnu Vo li tinslenlaiii Slotkrs iiuurs van 88 JULI I Vrkrs SinmUKD Oert Noil W 8 IVi 89 8 l 84 8Ï 8311 83 941 dito dito dllo dito dito dito 3 lloNail Obl Qoudl 1881 88 41 talib laechruviDg 1868 81 6 OosTllll Obl in pipior 1888 6 83 dito 1 1 iiitverlS88 5 PoiTUOAL OM mut coupon 3 dito tiokut 8 8S 9 71 GV 8V 1017 66 Wl 18 87 106 100 ♦ 80V 101 61 746 I 607 631 ftoaUXD Obl Uinnenl 1894 4 dito OeooDB 1880 4 ililo bij Boths 1889 4 dito bij Hop 188U 90 4 dito in goud lean 1883 8 ailn dito dito 1884 5 IjPAHJN Porpot Bohuld 1881 4 Tuixirj Oopr Oouv loen 1890 4 Oer leeuinfï aorio D Gdo leeain agr e C Zbib Af Sop ï oblg 18 S 6 Mmioo Obl Buit 8oh 1890 6 VlNrzDlii Obl 4 oobep 1881 AvsiBiDAH Obligntiea 1896 3 KortEKOAH Stuil leou 1894 8 Nbd N Afr Hindela nd Arendib Tab Mlj Cortiflonleii Deli Maatachappy dito 3 a 8047 164 100 100 198 90 89 1181 118 920 916 100 Arn Hypotheekb paodbr Si Oult Hi der Voratenl naad aOr Hypotheekb pnodbr 31 Nederlsodafhe bnuk oaiid Ned Handelmaatach dito N W k Pao Hyp b pandbr 3 Sotl Hypotheekb pandbr 3 i Ulr Hypotheekb dito 4l i OoRlNi Ojil HoDg baok aaud Eoii Hypotheekbank paodb 6 33 AluillA Eqnt bypoth panilb 5 Haxv L G Pr Litn fort kD HoU IJ Spoorw MiJ aand Hij tot Eip ff Bt Sp land Nod Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr apm aand 8 dito dito dito 1891 dilo 6 iTiUl Spoorvl 1887 S9 A Eobl 3 66 ii Znid Ital 8p mij A H obl 8 58 160 V9 Poi WarMhau Weenen aand 4 1067 101 100 flu L Gr Ruaa Spw Mij obl 4 Baltiaoha dito aand Faalowa dito aand 6 Ivaoff Dombr dito aand 5 KaralÉ Cb Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 5 817 104V 66 106 14 lw 131 AxiuiA Om Pao ap Uij obl 6 53V Ohio k North W pr C r aand 144 dito dilo Win 8t Heter obl 7 j 1401 Denver h Rio Gr 8pm eert 7 a Itlinoia Central obl in fcoud 4 1 Louiar Sc NaabrilliCert T nand 48 681 l7l 110 107 oo 100 100 118 UB 86 11 Mexico N Spw M Ie hyp o 6 Misa Kanaae T 4pOt pret aand K ïork Outaro k Woat aand 1 dito Peno Ohio obllg 6 Oregon Calif Ie hyp in ffood 6 St Paul Minn k Mnnit obl Uo Pao Hoof lyn obig dito dito Lino Col Ie hyp O 6 OuADii Can South Chert T aand Vn G Ball k Na lo h d r O Amaterd Otunibua Mi aand Hottord Tramwe Maa B aand NlD Stad Amaterdam aand I Stad Bolterdara aand 3 Blum Stad Antirerpen 1897 1 Slad Brusael 1886 9 Homo Theiaa Begullr Gtiaeleob 4 OusTSHK Staataleenig 1880 6 K K Ooal B Cr 1890 3 Spasjx Slad Madrid 3 1888 NlD V r U Arb 8pod oeit OPRUIMING van nlle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen B iStlMiSOM 361 Staats loterij Ie Klaaae Trekking thm Maanüai 4 Juli No 11668 kOOO No 4I11IS lOlUl No 8467 U661 ou laJJO ieder ƒ 400 No 8816 348 46 1 9861 n iS370 ieder 100 Prytea vsn 80 8 8697 680 84bl 1076S 12548 1 41 0 1810318 863 46 8609 69 48 118 18979 31 77 3 41 10884 13840 I iSJ4 86 18 8719 6361 88 7 7 99 l SOl 68 40 74 8611 97 la7 7 44 8 18 74 5114 i 101103 19S Si 80 44 18 9808 9 j 99 O Tl 4 51 91188 718 8748 5 18931 1 7liO 79 89 31 836 61 78 98 9 86 318 54 69 59 11037 43 1 IS Ol 69 76 6916 8187 46 71 liKaO 39411 30 3 3 90 O 11144 131178 1 30 76 48 76 91 39 ll H 11187 4 l 7a8 78 88 98 47 06 64 U 96 7 91 6010 85 6S isaos 180311 1S890 606 3149 88 88 68 41 18915 20 77 6112 91J6 118 2 7 79 61I 38 191 7S 67 4 7 16 61 84 49 33 6210 98 18 17 96 09 9893 as 87 1 3 6 IStiiS KHH 19017 817 99 96 9 181 113 1 78 94 69 U 3 103 39 94119 1 97 111199 88 11 6 6482 12 39 13 86 37 19104 793 3168 8 B l 42 68 13 IU 16680 65 38 8 17 8610 8618 71 13761 18813 19916 60 11757 76 74 63 16713 6t S6 811 78 699 76 13876 2 19391 91 3806 6143 9709 11407 13 0 18849 67 804 r 7 13 14 23 43 98 m 4016 3 31 63 1 8 81 19447 79 8368 1 78 1401 88 81 97 7S 68 1151 31 I 981 19M4 911 4n9 83 88 94 61 17004 46 47 1 W 800 48 74 80 186191081 7 1936 7 1 14189 87 30 84 4347 7016 1 85 14901 68 35 Wit 62 7124 4 8 13 04 66 61 4412 430 81 9li 14898 ITl 1 19738 1281 6 7619 93 1166 87 2 81 61 76 I 9930 11736 14198 17247 1 83 81 7610 48 4 14647 66 19611 1860 4648 6210093 11911 87 94 84 8 50 82 63 IS 148 O 98 19 1407 87 7732 V4 23 68 17304 19901 162 4861 36 10104 91 84 1 87 78 91 26 68 98 48 20837 99 73 7837 36 8S 147 9 61 45 1899 4708 86 62 I9II81 10 54 Ml 1786 18 7932 10161 1218 46 96 20433 1872 78 40 3 6 1481 17427 206110 88 79 87 10424 79 36 1 98 4809 6 40 8 45 1 7 4 48 77 IfOl 27 1978 63 8081 48 12911 16IIS0 45 2060n 81 4914 46 61 18 84 17828 4Ö 2039 36 80 66 1 15120 71 4 2182 5051 8118 10803 13 12 1 16298 f48S 78 67 91 15 31 18114 74 5182 68 10710 18528 16414 22 7 2687 29 8304 14 33 S 24 9 91 59 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 34 JtiH 1899 Vette Ossqn en Kueien redelijke aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwaliteït 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 27 2e kw 24 3e kw 20 cent per half Kilo Vette Varkens goede aanvoer ickwahteit 17 2c kwaliteit ló j 3e kwaliteit 15 cent per half Kilo Schapen en Lamineren redelijk aangevoerd De handel waa in vet Vee en vette Varkens stadig pnjshoudend Vette Kalveren en Schapeh en Lammeren iets minder in prijs ADVERTENTIEN Heden overleed tot onze diepe droefheid onac geliefde Echtgcnoote Moeder Behuwd en Grootmoeder Moj Neeltje Kromme in don ouderdom van 04 jaar en 11 maanden A H KULIK L P KULIK M KULIK VüKZlJI J G KULIK M KULIK Urati A H KULIK M KULIK ÜLOOT J W M KULIK H KULIK GouDi 23 Juli 1899 t