Goudsche Courant, dinsdag 25 juli 1899

H 38ste Jaargjang Woensdag 26 Juli 1899 No 794 B ö mmm mium meuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon n M9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefiMin N M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN f È Dcming ontvangen by bet overlijden van 1 Donairière VAN DER DOES DE BIJE geboren Bol betuigen wtj onzen hartelijken I dank I Uit aller naam j J A SCHIM VA DEK LOES F j Vi VUEB Dons BE BUK Mr M M SCHIM ViH dek LOEFF ÖOUDA 24 Jnli 1899 H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWEREEIT Wij berichten onze geachte Clientèle dat ntêi meer b on werkmaam l au verzoeken daarvan goede nota te nemen A BRINKMAN Z Uitg Ooudsche Oourant öoiiDA 24 Jnli 1899 Op DONDERDAG 27 JULI 1899 des morgens ten tien ure precies zal op de bovenzaal van het Café Harmonie op de Markt te Oouda ten verzoek van de Afdeeling Gouda der Hollandsclie Maatschappij van Landbouiv publiek worden verkocht TWEE l o jarige Stieren Een ware Schal 1 TOOT de ongelakkiffe slachtoffera der Zellbevlekking Oname en gehe ine nitspat tingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARI HoUandaobe uitgave met 27 afb Pii 8 2 gnlden leder die aan de veraohrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het leren de oprechte leenng die het geeft redt iaariyk duiiend van een ekeren dood Te verkrijgen bj hetVer lagBMogazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ 1 cheiiiisobe Wasscherij II OPPEt HEIMEU 1 KruUkade Hotter dam Gehreveteord door Z U den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en vervett van alle Heeren en Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomon vaii pluchemantels veeren bont nz Oordynen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of g verfd worden onschadeljk voor de gezondheid volgeus taal bewerkt TE HUUR TEESTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Zenuw en ülaag lijders wonlt oit overtaiging als een werkelyke hulp in de nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart Hordt dit hoekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekb Zaltbommel BIJ OELEGKNHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP VVüKNSDAii l80CT0lil Rciiu Vm lDA 200CTüURa 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de late Prjjs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG 8TÜKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen ft hel Lot H voor f 10 bij A BRlIVliMA en Zr LANGE TIENDEWËG Indien gij niet wiit hoesten gebrnikt de allerwège bekroonde en wereldberoemde Superior DmiYen Borstlioiiig Extract m kA uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H 1 VAÜ iSCHAlü Co UenlIaa HoHitvaraiim SCHAIE SCHAIE SOBAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Meliantbe ia M boste middel der wereld Sc Co s Mellanthe geuoMt KinkhoeBt Co s Ittellintlie geuoost zoowol uurl nis jong Co s Helianthe mag in geen huiggozin outbroken Co s Mellanthe staat voortdurend onder Soheiknntlig toesTolit Co s Mellanthe liolpl onhen oepolijk Co S Mellanthe is bekroond met Eorodiploina s Co S Mellanthe is bekroond met Goud Co s Mellanthe is bekroond met Zilver JE Co S Mellanthe i verkrijgbaar in flacons van 40 Cf ro l en f t bij i C RATKLAND Bns oop B V WUK OadtwainM KOLKMAN Waddinxveo n KOLLMAN Bodegraven VmK Nieuwerkerka d 1 1 tel W 1 VAN DAM Haaetreeht A N VA ZE88EN Schoonhoxien Kirma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBlSa Kleiweg E 100 Gouda K U vi MILD Veerstal B 126 te Oouda A BOÜMAN Moordrecht ZUIDER HYPOTHEEKBANK gecettigd te BHGUA Haalschïppelllii Kapitial Ren itlilllocn Guldeil waarop 10 pCt gestort Geheel geplanUt Directeuren Mr H R VAN M AASDUK en E J M DE BRDIJN De Dank verstrekt voor mute twmijaen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder vooruUbettUlng en mnder bijberekenimi vatt admiHUtrntiekonten en geelt 31 en 4 pUt Hanitbrleven uit in stukken van 1000 ƒ 500 en ƒ 100 interest 1 Januari en 1 Tuli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomedo te Gouüa biJ de Firma MONTI TN DORTLAND B gip Ieder zijn eigen WK HronlDg§ Liinooade Falirlkaiit Om zonder eenigo kennis vlug en gemukkelök FW Liter Vb07EN ttcsschen KRONISOS LlMOyAUE te maken en el naar keuze FRAMBOZEN mWEN KERSEN ol SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thms met gebrniks anwp g stocto ao Óf 2 stel in eens franco 90 ets na nt f Pft lTar Deze drank zonder Vergnnning is gezond smaakvol en verkwikkend t origejaar do r ol bT 1 tllên Tkocit Schier op alle plaatsen an ons land daarbuiten met t beste succes bekroond By een zeker aantal stel ik de ƒ f K schriftelijk de conditiên Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zew vele dankbetuigingen liggen ter iuxage Ben ieder teachte uloh voor namaak Let op t adres m i K S DE BOEiV Sneek GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao D Bimatipe door de nioin ate iniviwlinstMi p machinaal pot iod rerbetorde fabricatie 1 on üitaluitend g ibruik van fijne en tijnsto pnuitistoffou frariuidceci i Icn verbruiker viiiij Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevCienswaardig f ibnl iiat nnuwiieu it beantwoordondo awn den iniioud der resp Btikotten De irma beli ilde j 87 Brevets als Hoflevcmacler 44 Eero üiploma s gouden enz JH edallles oen bewija van uitmuntend flja Nous vooa dtMmona une Hadallln d sr vrenlère clasiie ra oonaldAratlon ae votr xoaUant fabrication de Ohooolat bonbona varies eto ta SMIwtrtk S fabrikaat ia verkrijgbaar bij K l L Confiseurs Banketbakkers enz u GettWialvortagenwoordiger voor Nedarhurf JuIlDS Mattcimlodt I Amsterdam Kalverstraat 103 liddelbare School VOOE Handel en Administratie DEN H4A BareDlszslraal 49 Commiiieie van ToezieM de Heeren Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Thr Mr A F DE SAVOENIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTEESEN Ud der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagsche Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel ea Fabrieken te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige eurmts voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarige cureut tot opleiding voor den Handel en ttoee a driejarige zie Prospectus voor enkele Bxiimene Leer lingConsul Ambtenaar bij de GemeenteAdministratie of aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de Htitdte van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags on Zaterdags van 2 a i uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur F TÏJWSTflJ th ans nog Leeraar aan H B 8 en Bymn te Dordrecht A SLEGT beveöltzich aan tot hpt leTêreo ftD Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 12 cent de K O NIEIIWE HAVEN 28 ï Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerj Maalderij en Kook kunst te e Gravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille Gednoneerd SE rr h iMUid OWMUl lUndclsmai M Cdeve DeCfl DelflscheSlaolie Lens velt I icola HOFLEVERANCIER Veeneslraat 2 t den Haag BROOD KS BGSCIIlJITf BRIEK LUNCHEOir EOOM Pain de Luxe Aiternoon Tea Koffie Chocolade Melk C eexx Toeter adres voor aUe soorten SC HOEN WERK als het NooriraiiaDyi Sclioen en Laanenmagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk öonDi Dmk van A BRINKMAN Zn Bulteoliindscb tiverzlchl Voor de zooveelsto maal wordt verzekerd dat de dag waarop het proces te Rennes zal aanvangen nn vastgesteld is den Ven Augnstna zegt de correepondent van de Temps die er bijvoegt dat de debatten lang znllen duren omdat de zittingen wegens de warmte en de slechte inrichting der zaal alleen s morgens znllen pliats hebben Men zegt dat Dèroulède naar Bennes zal gaan tijdens het proces m er lezingen to houden en natuurlijlc kabaal te maken De anilorm van artillerie officier die voor kapitein Dreyfus in de maak was is hem Zaterdag afgeleverd V De heer Moyart interpelleerde in de Belgische Kamer den Minister van Landbouw over het sluiten der grenzen voor den invoer van Nederlandsch vee met het oog op het lieerschen van mondt en klauwzeer De Minister antwoordde Zooals de heer Moyart zeide is het mond en klauwzeer in de laatste weken a nmerkeljk toegenomen onder het Hollandsche v e In de maand Mei waren 935 stallen aangetast en telden 13 048 zieke beesten en in Juni 1318 stallen met 20 945 zieke beesten Daarom werden de voornaamste invoerkantoren Esschen Visée en Maaseyck achtpreenvolgens gesloten Thans blyven de kantoren van minder belang nog open namelijk Watervliet Selzate De Clinge Zandvliet Baarle Hertog en Acbel De invoer is in den laatsten tjjd van zelf veel verminderd en is zells onaanzienlijk geworden Den len Juli werden in t geheel slechts 233 melkkoeion ingevoerd en den 15on Juli 2B6 Eischt de gezondheidstoestand van het uit Nederland ingevoerde vee dat ik strengere maatregelen neem dan za ik dezen invoer nog meer beperken V In Spanje slaapt de regeering niet op rozen De kans op een ernstig cohflict in de kamer is voorbij wjjl zy het met de oppositie eens Werd over de afdoening der loopende zaken onder belofte belangrijke hervormingen in het buitenlandscfa bestuur voor te bereiden Maar ernstig is de toestand door de woelingen der anti constitutioi eele partijen De houding v n den aartsbisschop van Toledo die zich openlijk aan de zijde der Carlisten schaarde heeft groote ongerustheid gewekt wijl men de macht der geestelijkheid in Spanje kent Tegelijk werden uit Barcelona andere FEVILLEIOX Udenkschrilten van eea Gelukzoeker OF AraiBAL DE VOOTELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER 50 lOok niet bemerkt dat hij omgang had met personen die dat doen f Nooit mevrouw En ik geloof met zekerheid te mogen zeggen dat hij zich nooit met menschen van de politiek inliet Zijn zaken houden hem druk bezig van den morgen tot den avond Hij heeft bijna geen tijd om aan andere zaken te denken dan zijn fabriek Maar zeg u mij dan toch WKt er is U weet toch zeker wel welke partij hij is toegedaan welke ïijne beginselen zijn ija hij is vóór de repubjiek als er zoo eens sprake van is dan ze t hij dat zoo wel eens Ziet ge dan wel beste kind dat mijnheer Po tard aan de politiek doet Betgrijp nu eens goed hij is vóór de republiek dan is hij natuurlijk tegen het koningschap want dat is het tegenovergestelde En wie tegen het i koningschap is is tegen den koning dat zult gei wel begrijpen Tegen den koning Dat heb ik nooit van hem gehoord mevrouw iBeat mogelijk lieve kindu maar republikein ongunstige teekenen vermeld Het bezoek van het Fransche eskader gaf aanleiding tot betoogingon welke do vreemde offleicren in een pijnlijke positie plaatsten Immers de juichkreten ter eere van hun land hadden naar duidelijk bleek een dorregecring vijandige beteekenis De zaak is dat in dat deel van Spanje een kleine groep bestaat die naar afscheiding van Spanje streeft en aanhechting bij de Fransche republiek zou willen Aan dit gevoelen is uiting gegeven bij een galavoorstelling in het theater Tivoli Men riep leve Fransch Uataloniö en protesteerde toen de muziek het Spaansche volkslied wilde doen hoeren De Fransche officieren trachtten het rumoer te overwinnen door zelven te vragen om het volkslied van het land waar zij te gaat waren maar ver Dat de aanhangers van een aansluiting bij Frankrijk talrijk zgn gelooven wij niet Maar toch verraden dft betoogingen duidelijk dat de ontevredenheid over de tegenwoordige regeering groot is De beide incidenten zjjn in de Kamer besproken en daar ernstig afgekeurd Twee telegrammen vonden wiJ gister vermeld die de aandacht verdienen Het eerste is van den heer Hofmeyr aan den procureurgeneraal der Z A Republiek luidende dat Transvaal nog niet van haar moeiljkheden af is en het tweede van den minister Schreiner aan president Kruger hy spoorde dezen aan niet verder toe te geven daar hem weldra een otücieel stuk van de Eügelsche Regeering zou bereiken Het eerste telegram had blijkbaar de bedoeling de ïransvaalsche Regeering te waarschuwen dat men in Engeland nog niet tevreden is met de gedane concessies het tweede is minder dnidelyk Volgens een bericht van de Morning Post stond in deze depêche er by dat het stuk van de Engelsche Regeering de deur zou openen voor arbitrage Hoe dat mogelijk is daar Engeland steeds geweigerd heeft eenig geschil met Transvaal aan een scheidsrechterlijke uitspraak te onderwerpen is niet recht duidelijk De verklaring van dit misschien niet eens duidelijk overgebracht telegram zullen wij dus wel later pas krijgen In Kaapstad is men van meening dat nieuwe diplomatieke pressie tot verdere concessies zal leiden en gelooft men dat Sir Alfred Milner nieuwe onderhandelingen daartot zal openen Maar de Westminster Gazette zegt zeker te weten dat deze niet kunnen loepen over den termyn van verblijf noodig om het kiesrecht te verkrijgen de zijnde is dat een nootlwendig gevolg Kn de feiten bewijzen het daarenboven Feiten mevrouw f Er zijn feiten die bewijzen dat vader tegen het koninschap tegen den koning is Mijn God wat zal ik nog hooren ilk zie wel vervolgde de onbekende dame d t hij u geheel onkundig heeft gelaten vaU al zijn plannen Dat was trouwens ook wel te verwachten De mannen zijn niet gewoon de vrouwen tot hunne vertrouwelingen te maken in zaken zooals politiek En buitendien in een zoo gevaarlijke samenzwering hebben de samenzweerders doorgaans geen vrijheid oni hunne plannen bloot te leggen aan wie ze willen Mevrouw welk woord gebruikte u daar Was het niet samenzwering Ja mejuffrouw Ik gebruikte dat woord En ik had uw vader op het oog toen ik dat woord gebruikte Het schijnt dat uw vader deel heeft genomen aan een complot tegen het koningschap en dientengevolge tegen tien koning Maar mevrouw dat ib onmogelijk Vader hield zich nooit op Het is voor hem te hopen dat hij dat zal kunnen bewijzen Oe zaak d ze Er is een komplot ontdekt Onder de gearresteerden die zeer talrijk zijn behoort ook mijnbeer Potard uw vader Mijn God mevrouw dat is onmogelijk Wat zegt u daar het kan niet zijn Het is voor hehi te hopen herhail ik u Een ding is zeker hij is gearresteerd een uur gleden Met groote moeite heeft hij gedaan gekregen dat hij ftlvoreni getrauiporteerd te worden nog zyn zevei arige termijn is aanvaard door de Engeteche Regeering wel misschien over de datails van de kieswet en de nieuwe kics districten Verspreide Beriditen IIIIKVFVS De ministerraad die morgenochtend onder voorzitterschap van Loubet gehouden wordt kan belangrijk zijn Er zal dan een beslissing genomen worden ten aanzien van verscheiden officieren hoofdofftrieren en anderen togen wie aooals het officieuse bericht alleen aanduidt misschien maatregelen genomen zullen worden Wie de bedoslde hoofdofficieren zyn kan men slechts gissen maar een van de andere officieren is zeker kapitein Guyotde VUloaeuve die zoo begaan was met het lot van den leeraar Syveton Het ontbrak er nog aan dat Francois Joppée zich met de zaak van dien kapitein inliet en dat is dan ook gebeurd Door een jongen leeraar aan het lyceum te Reims te straffen omdat by de misdaad begaan had zün leerlingen lietde voor het vaderland in te prenten en eerbied voor het vaandel door te gehoorzamen aan de bevelen van een afschuwelijke on verachte regeering heeft het bestuur der universiteit een slechte daad verricht en een zwaren misslag begaan En dat terwyl oov l leeraren en professoren in de laatste twee Jaren bewust of onbewust de anarchie en het verraad bevorderen De uitspraak van den academischen raad zal zeer streng veroordeeld worden door de huisvaders Aldus voorspelt de dichter van zoo menig zoetsappig gedichtje in ziJn hoedanigheid van eerevoorzitter van den Bond van het Fransche Vaderland In scheldwoorden en gemeenplaatsen kan oppée zich tegenwoordig meten met Quesnay de lieurepaire die weer eens van zich laat spreken omdat hy nu werkelijk naar Rennes is geweest Karl die hem voorspelde dat hj gaan zou heeft wel gelijk gehad Zaterdag Hg heeft er een half uur doorgebracht in de raadszaal waar men ook kolonel Jouaust on den ondervoorzitter van den krijgsraad Jourdy bad zien binnengaan Maar of liij zich in dien korten ttjd bevryd had van den last zyner belangwekkende geheimen kon ook de vurigste van de reporters die hem dadelijk bestormden niet te weten komen Ik ben doofstom was al wat zy ten antwoord kregen en zy lieten zich mystificeren RUSI AKU Tc Gorki in Russisch Polen heeft een achttienjarige jongen den twaalfjarigen dorpsherder dien hiJ vijandig g i ind was dochter mag zien en spreken En het is om ii voor te stellen mij te vergezellen om uw vader te zien Vader een samen weerder mompelde Emilie bleek van ontsteltenis en bevende van ang t bij de gedachte dat hij gevangen was genomen en getransporteerd stond te worden waarheen wist ze niet Vader in een komplot het is onmogelijk Vertrouw niet te veel op uw onmogelijk lieve Mijnheer Potard wordt bcschulfhgd deel uit te maken van een geheim komplot georganiseerd in den taulxjurg Saint Antome om den koning om het leven te brengen Dezen dag zou de bom ipnngen maar door verraad van een der leden is allei uitgelekt Is uw vader van morgen niet vertrokken met een heer die heeft voorgegeven graat de Saverne te zijn Ja niet waar Dat was een list om hem zonder opzienbaren ip hechtenis te kunnen nemen en hem de gelegenheid te ontnemen mogelijk papieren dïe meer licht over de zaak zouden kunnen verspreiden te vernietigen Het is zoo goed alb bewezen dat mijnheer uw vader deel van dat komplot uitmaakt en een zeer ijverig lid was En daar de koningen zich zelden bijzonder vergevingsgezind betoonen jegens samenzweerders tegen het koningschap kunt ge begrijpen dat hij het ergste te Vreezen heeft Erailie was geheel verslagen Eenvoudig en onergdenkend onbekend met de wereld was zij niet in staat het bespottelijke van hetgeen haar verteld werd in te zien of daarin het gebrek aan mnenhmg en aan waAnchynUJkheid op mer met de beenen aan den staart van een paard gebonden Daarna liet hjj het paard zóó lang hollen tot do ongolnkkigo knaap dood was De moordenaar is gearresteerd DuiTSOULANn Nn is te Dortmund weer bericht ontvangen dat de Keizer toch zal komen oin de openingsplechtigheid van het Dortmund Eemskanaal by te woAen Hü zal den dag nader bepalen BINNENLAND Wy vernemen dat H M de Koningin liet wetsontVerp betrekkelijk de risschershaven te Schcveningen heeit bekrachtigd D Uit den Haag meldt men Ofschoon de termyn nog niet definitief is vustgeHtold wordt de slniting der vredesconferentio vrö algemeen verwacht op Donderdag 27 Juli aanst na voorafgaande onderteckening van het slotprotocol Het Wee blad van het Recht Kchryft het volgende aar aanleiding der wet van U Juli 1B9U Stbl no 159 sehrytt het Handelsblad van 19 Inli avondblad Ie blad onder meer Ieder weet dat van deze Korsversche wet aanstonds zal worden gebraik gemaakt in de zaak dor broeders Hogerlinis H tg en in do laatste dagen by het geding tegen Mr Troelstra bekend is geworden toont hoe uiterst moeilyk het zal zyn in deze zaak het ware van het valnche te onderHcheiden en nu te gaan wanneer Hommige getuigen al dun niet de waarheid hebben gezegd Moge het den Hoogon Itujid gelukken die knoop te ontwarren voorzoover by het voorlnopig onderzoek noodig zal zyn Wy helpen dit het Handelsblad wensehen maar wy vreezen dat by lynrecht tegenover elkander staande onbePedigdo verklaringen omtrent de als nova aan te voeren punti n het voor den Hoogen Haadniterst moeielyk zooal mogelyk zul zyn den knoop te ontwarren De groote en onvergcfolyko fout der nieuwe wet waardoor zy den Hoogen Kaad een onderzoek opdraagt zonder dezen de noodigo middelen te verschaffen om het volle licht der waarheid over het te onderzoeken punt te doen opgaan zal zich vermoedelyk reeds dadelyk doen gevoelen in de zaak dor gebroeders Hogerhuis Men meldt ons nit Den Haag De politic had in t belang van hot onderzoek door haar ingesteld verzocht voorloo ken Buitendien sprak de onbekende dan e zoo besHbt en trof zoo goed den toon der oprechtheid dat RmiUe ofschoon e voUtrekt niet kon aannemen dat haar vader schuldig was aan hetgeen hem ten laste werd gelegd geen oogenbhk aan diens arrestatie twijfelde Men verdenkt vader ten onrechte zeide zij met overtuiging Het kan met zijn dat vader deel heeft genomen aan zulke dingen Men vergist zich Het zal s oedig jjenoeg blijken dat men zich vergist Vader ai gemakkelijk zijn onschuld kunnen aantoonen k heb u zooeven het doel van mijn bezoek meegedeeld en nog geen antwoord Vader wenscht mij te zien en te spreken mevrouw vroeg Kmilie Ja Als ge mij verge ollen wilt dan zal het uw zenuwen minder aandoen Ik zal u vergezellen tot bij uw vader nders zou hel u veel moeite kosten om tot hem toegelaten te worden en daar zou veel tijd mee verloren gaan en ge hebt niet veel tijd te verliezen Neem dus maar gauw een besluit Op dit oogenbhk kwam haar het vreemde gedrag van Louis Dubourg voor den geest Toen ze hem zijn zonderling verzoek toestond datht ze weinig dat ze zoo spoedig genoodzaakt zijn zou niettegenstaande haar belofte toch uit te gaan Ze meende tengevolge dier belofte verplicht te zijn Louis van haar uitgaan te verwittigen en hem tevens mee te deelèn wat er gebeurd was Wordt vervolgd