Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1899

4 46 6 4 S 4 66 S 6 6 04 8 08 6 11 8 14 6 17 8 80 pig geen melding te maken van de ainhonding van een jongmensch verdacht van betrokken te z jn bg den verkoop van gestolen effecten hier ter stede Nu duarvan toch gewaagd ii kan worden medegedeeld dat zich workelflk sedert eenigeu tjd in voorloopig arrest bevindt een jongmensch bediende bq een kas sierskantoor verdacht verkocht te hebben en getracht te hebben te verkoopen Fransche effecten waarvan h j zon geweten hebben dat ze door misdrot z jn verkregen I e aangehondene loochent die wetenschap en beweert do stukken ten verkoop te hebben ontvangen van een Belg die op den Parallelweg woonde Toen deze vreemdeling op aanwijzing van den aangehoudene In zjjn woning zon worden gearresteerd was h j reeds verdwenen en tot dusver is het niet gelakt z jn spoor terug te vinden Van den aangehoudene moet reeds gebleken z jn dat hy in verbinding stond met verschillende personen van gering allooi die als zfln agenten moesten trachten stukken te verkoopen tegen hoogo provisie die s avonds in kleine herbergen werd uitbetaald Het schijnt niet gelukt te zyn veel effecten te gelde te maken want bij verschillende personen zijn in beslag genomen effecten afkomstig van diefstallen te Kouaan en Versailles gepleegd Alvorens de politie op het spoor was gekomen dat de thans voortvluchtige Belg aanden Parallelweg verblijf hield had het aangehouden jongmensch opgegeven dat hij metdon vreemdeling nn eens hier dan wederdaar s avonds in een koffiehuis een samenkomst had Een paar avonden ging hij danook met de politie op recherche zonder datevenwel zjjn zg buitenlandsche principaal voor wion liy order uitvoerde werd aangetroffen N E Ct Omtrent het noodlottig verdrinken van een dame mevr o douarr baronesse Van HaerBolte eergisteren in zee v66r de badplaats Kijkduin op het strand te Loosduinen meldt men nog het volgende Genoemde dame maakte deel uit van een gezelschap dames en heeron die gezamenlijk baadden op een oogenblik dat de zee door den opgekomen vloed nog al onstuimig was Hand aan hand in het water plassende liet door een of ander toeval een van het gezelschap haar los zoodat ziJ doer de trekking der golven van den grond raakte en wegdreef Oogonblikkelijk stelden haar medebaders en ook de heer ö v d V die mede in zee baadde pogingen in hot werk om de drenkeling te bereiken Helaas schoten zü daarin te kort bij afwezigheid van elk reddingsmiddel want er waren noch reddingslynen noch touwen voorhanden Het oenige wat men moester kon worden was oen vlaggestok waaraan een eind touw gebonden werd Maar hot lichaam was reeds te ver buiten hot bereik dan dat ook deze poging iets zou vermogen uit te werken Wel werd do reddingboei met veel moeite in zee gebracht omdat het bedienende personeel grootondeels in Loosduinen wonende daarbij ontbrak maar ook dat laatste hulpmiddel bleek te laat Ue dame verdronk en haar Ijik spoelde later aan nabij het steenon hoofd in zee De twee kindoren van de verdronken dame IMrecte Sp rwcgverbMn en met GOUDA ZomerdlH si im Aangevangen 1 Mei Tüd van Greenwlcli 00 1Jni BOTT R0 4 U U 18 18 18 58 1 86 SU 3 86 u as 1 11 86 1 7 11 48 1 14 11 61 18 88 1 88 2 80 1 5 ♦ W is W 8 88 8 01 48 8 8 8 89 8 08 9 19 Doud I 0 M Moordroolil door 7 87 mouMiVerk 1M 0 pellB 1 aottonl m M 8 80 7 10 RoUenUinü P J aottordam B o l AUM im DiMd 81 W U n U WAt 9 48 10 18 Diudag Djugnbe ntoirbiljittan oor de Se bl Tirki gbeir legen eolieleii naohtpriji S HoUindieke Spoor Op de tnliuii itjii Z m a Muiidw S0TTERDAM 9OVDA lin S Uu IitnfillWUUn 10 M Kotterdsm Beuri Rottordam 1 P Rottordam M Oipelle HieuwMkork UoordrMM nd 7 16 7 S7 BB 10 19 10 89 10 88 J 10 43 S 08 8 H 9 00 10 01 10 17 I i FuulUtief op dt n loop kul niet gerekend orden 6 46 6 58 8 18 U 64 18 0 18 84 I IS H Bollendeche ipoor 8 19 7 4 Alleen Ie en 8e klee it Men M M o o II U A ü B N H 8 itae 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 86 6 86 7 89 7 89 8 80 8 9 9 1S 10 18 lO iS 10 40 8 11 10 18 8 88 10 Ï7 86 E 10 89 8 0S8 41 8 48 8 8 0 10 44 10 68 1107 11 44 9 88 9 67 7 96 8 09 8 43 8 8 J S7 S 7 4H l 0 S oj 9 1 8 117 e 8B 9 10 Ooudt ZeienhuitBH Moerkapello 8o t rmo8r Zegwurd Voorbiirtc Hw 1 48 4 16 4 4 i 9 56 10 96 O O U D A A U S T E 8 D A M riee leru il 98098 17931 10 1010 5718 08 1 1S8 868 Ï84 O 6 13 18 98 8 16 86 9 88 9 69 10 60 1100 it W 8 01 8 6S 9 06 10 15 10 64 18 48 18 67 8 00 S 33 4 16 4 6 00 6 37 57 8 16 0 00 lO OJ O IO 10 48 1 87 1 68 Amit C 8 1 9 03 9 911 10 80 11 09 1 08 1 1 8 16 8 41 4 30 8 1 16 7 18 8 80 9 18 10 8 10 85 11 00 11 6 18 07 W 6 S 4E 8 00 4 00 4 80 4 46 6 80 6 18 7 00 7 42 7 6 i ii 9 46 lo n 11 87 U H8Ui 1 86 1 41 4 8 18 l n 4 o S 30 8 06 4 61 S3 1 IJ nS 1 87 8 17 t U 8 97 4 f7 6 08 5 1 S 001 50 7 87 8 10 8S9 9 10 8110 1 Reiiigsra roor de lijn Bieukolen Amitordam mogen i Dtreo reilen r 4 06 Ï Oi 7 80 7 48 8 a 9 00 10 17 10 81 1II 4S S4H 7 SI 7 47 B l 1 1 Oi r 9 7 10 18 lo f 4 Hermonilutrein elleen Ic en 9e kleue eitrt betalen 17 Hue Tootborg 5 48 Zoetorm Zeg e Oi Ï T nh M v 8 1 S 0 d w ioe rem S H 4 38 t H 7 0 8 8 8 80 6 tt 6 4 8 08 tioad On w Woord Utranh 6 7 I0 7 40 9 8 9 45 1 16 18 01 S 8 80 8 16 8 31 4 45 18 86 7 16 8 10 i6 9 46 W 6 41 8 60 7 86 1 56 9 30 1000 11 80 1I H 18 40 8 45 8 80 8 46 B O i 88 50 7 30 8 86 v 40 ICOO a 7 17 7 34 8 18 8 48 lo W 10 48 U 51 1 09 84 8 8 4 17 4 8 6 47 7 5 7 31 8 14 9 1 10 97 11 10 8 J TT 8 66 9 89 7 4 3 09 S7 3 08 S iO S 59 4 48 6 i 4 88 7 8 4 S 7 58 8 80 8 4 9 80 10 16 10 38 11 S8 8 14 10 38 11 55 19 87 8 99 8 al 8 85 6 16 53 SSO 7 08 Utrecht WoortJen Oudu Ooad 78 vl lots lil ïïl 6r T 8 40 W 4 8 O 1 7 1 7 8 10 0 10 11 1 8 60 7 17 7 87 8 88 0 00 9 die op het strand waren gebleven moesten 1 de verschrikkelgke mededeeling vernemen dat hun moeder dood uit de zee was teruggekomen üemeng de Berichton Kermisbrand te Utrecht I Op het Vreeburg te Utrecht werd Zaterdagnacht omstreeks half twaalf te midden van het gejoel van den laatsten kermisnacht plotseling het geroep van brand vernomen Waar de brand was behoefd men niet te vragen want hoog boven de andere tenten en krSmen uit teekenden zich tegen de Korenbeurs de vlammen af die nit de tent van H Fey s kuiematograaf opstegen In een oogwenk was de geheele inrichting in een vuurzee herschapen zoüdat do vrees dat ook andere tenten zouden worden aangetast weldra gegrond bleek te zyn Plotseling sloeg de vlam over naar het linnen voordoek van de in de onmiddellijko nabijheid staande menagerie en deed deze vlap vatten Ue paniek hierdoor ontstaan vermMrderde nog door het gebrul der reeds onruStig geworden wilde dieren en het wa dan ook voor velen een verlichting toen de brandweer verscheen en met een paar flinke stralen van de waterleiding eerst het vuur dat de menagerie dreigde te vernietigen blnschte en daarna ook dat der kinematograaf doofde Inmiddels hadden de meeste tenters de linnen zeilen waarmede hun tenten gedekt waren natgemaakt omdat de stukken brandend linnen overal neervielen en daardoor ook humie inrichtingen werden bedreigd Ondanks het krachtig optreden der brandweer was de tent van Fey niet te behouden alleen de machine het orgel en enkele andere voorwerpen konden worden gered Hoewel de tent op het oogenblik dat de brand uitbrak nog geheel gevuld was heeft toch niemand letsel bekomen Do oorzaak is onbekend hoewel men vermoedt dat een door een der bezoekers weggeworpen brandende lucifer den brand heeft doen ontstaan Niets is verzekerd De directenr per menagerie bekwam biJ zjjn pogen om een brandend zeil van zijn tent af te nikken ernstige brandwonden aan handen en armen terwfll een der oppassers bü het sluiten der kooien door een panter een stuk nit den rechterarm werd gebeten Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht Uit Amsterdam meldt men De ft IJ S Ut Ifcat in twee treinen van Amsterdam naar Brussel die van 12 u 40 min overdag en 6 u 7 min s nachts twee prachtwagens loepen der Compagnie Internationale des Wagons Lits Ueze agens zijn 1 meter lang wegen 34 Ü00 kilogram en kosten zooveel als een flink heerenhuis op den besten stand van een groote stad Zjj bevatten een damessalon met gerieflp ameublement en nagebootst goudleeren behangsel een rookkamer voor do hoeren een conversatiesalon een keukentje en twee corapartiments séparés voor wie liever in klein gezelschap reizen d 8 88 9 84 10 49 11 1 11 87 U 40 40 3J 7 6 19 18 10 1911 16 11 18 11 80 l l l U Bt 10 B 11 4 H 1 18 1 89 l S 1 30 1 48 18 46 10 I ü IK xi m 18 10 i 07 8 80 8 3 8 46 3 08 10 19 10 67 11 14 11 8810 61 11 46 3 31 1 60 U 38 1 18 r l S6 Veertig reizigers kunnen in deze wagens plaats vinden Zij behoeven voor zoover de reis door Nederland gaat niets bij te passen van Esschen tot Brussel wordt echter 1 centime per kilometer dus in het geheel 8Ü centimes gevorderd Men meldt aan de N E Ct Gisterenmorgen kwam met den eersten trein van den Centraalspoor te Utrecht aan een veldwachter met een jeugdigen arrestant van 13 jaar die voor vier jaar naar het opvoedingsgesticht te Avereest moest worden gezonden De familie te Amersfoort had Zondagavond en nacht ter eere van den vertrekkenden zoon en broeder eerst nog een afscheidsfuilje gegeven tengevolge waarvan de veldwachter toen hiJ gisterenmorgen den knaap kwam arresteeren dezen in verregaanden staat van dronkenschap aantrof Toch werd het vervoer naar Utrecht nog ondernomen doch toen hjj aldaar aankwam was de jongen zoo geheel bewusteloos dat de veldwachter bü den stationschef eene kar kwam vragen om hem van den trein te halen De jongen was bjjna ongekleed en de vader die hem uitgeleide deed bedekte onder het vervoer per wagen het naakte lichaam zijns zoons met zjjn jas In afwachting van een brancard van de politie werd de jongen op het station in een lokaal zoolang neergelegd en later naar het hoofdbureau van politie gebrach Van zijn vervoer naar Avereest waarlAn hij met twee anderen van Utrecht zou gebracht worden moest natuurlijk worden afgezien Het lijk van den heer D T T te Dodewaard die 21 dezer bfl het baden in de rivier de Waal verdronk is eergisteren achter eene krib opgevischt In de nabijheid van het Huis den Deyl onder Wassenaar zijn eergisterenavond twee rijtnigen met elkaar in botsing gekomen Hierbij brak van een koets de boom en raakten tevens de strengen los De koetsier die de leidsels aantrok om het weghollen der van hun gareel bevrijde paarden tegen te houden werd van den bok getrokken en bleek bij den val zjjn been te hebben gebroken Hem werd ter plaatse een voorloopig verband aangelegd door twee aan de uitspanningsplaats aanwezige geneesheeren waarna hjj per rijtuig naar zjjn woonplaats Leiden werd overgebracht De passagiers in de beide rjtuigen kwamen met den schrik vrij Il de paarden werden spoedig op den weg gegrepen Dit ongeval wees op de noodzakelijkheid van verlicliting van den vooral des Zondagsavonds door rijtuigen en rijwielen bereden Leidschen weg die s avonds stik donker is behalve op het gedeelte van bet Boschhek tot aan de Boschbrug waar lantaarns buiten de boomen gehangen branden Dezer dagen had te Brussel de openbare verkoop plaats van don gnheelen inventaris van het eens zoo beroemde circus Ronz Honderd in de hoogeschool en in vrijheid gedresseerde meest edele en kostbare paarden rijke costumes en livreien van allerlei aard heele bergen materiaa voor de groote balletten en pantomimes die men in de laatste jaren bij Eenz te zien kroeg werden onder den hamer gebracht Over t geheel werden de goederen voor lage prijzen van de hand gedaan 4 48 4 66 8 08 6 00 6 18 S JS 4 1 4 99 4 16 4 S7 4 47 4 64 6 1 1 6 07 8 06 1 44 SI 1 84 8 01 8 08 8 14 i SS 11 4 09 4 94 49 8 1S 7 17 6 07 618 6 S8 6 87 6 86 18 48 7 4S m 10 80 10 03 10 19 H 6 47 11 00 lO M 10 48 lO K IJ K 1S6 7 1 J 18 7 89 8 86 01 i 48 611 88 10 f 6 11 6 51 7 88 9 19 10 00 10 84 g 11 10 6 9 49 Of de opbrengst voldoende zal zjjn om de schulden te delgen die do laatste directeur de jonge Ernst Eenz een kleinzoon van den bekenden ouden Eenz onder zijn tweejarige directie gemaakt heeft is de vraag De jonge onervaren directeur was het slachtoffer van geldschieters geworden die hem stelselmatig wisten te eiploiteeren HS verliest zjjn erfdeel van ongeveer een mUlioen gulden en is bovendien onder cnrateele gesteld Zijn oom Franz die voor twee jaren de concurrentie met een vinnigen tegenstander en de oneenigheden onder de erfgenamen van Eenz moede den directenrsschepter neergelegd heeft had geen lust zich opnieuw aan het hoofd van het circus te plaatsen Zaterdag is te Wilms de door den heer L 0 C Dudok de Wit te Breukelen georganiseerde vischpartjj gebonden Zes en dertig liefhebbers meest Amsterdammers hadden aan des heeren Dudok de Wit s uitnoodiging gevolg gegeven en begaven zich te 8 uur in 18 bootjes waarvan de drie eersten voor de feestcommissie rijkelijk met groen en bloemen versierd waren naar de plassen In elk bootje waren wormen en kleine vischjes aanwezig het visschen met het lepeltje of blinkert was niet toegestaan wel mocht een ieder met twee hengels visschen De wind uit het Noordoosten was voor het hengelen niet bijzonder gunstig toch werden niet minder dan 500 baarzen gevangen andere visch telde niet voor den wedstrijd en de prijzen werden als volgt behaald Ie Prijs Voor het grootste gewicht aan visch ruim 2 kilogr de heeren Kttpfer en H F C Brandts Bujjs totaal 24 stuks roeier Gerrit Kruijt 2o Prijs Voor het grootste aantal stuks de heeren P J van der Aa en C E Mulder totaal 60 stuks roeier Dirk KruiJt 3e Prijs Voor den grootsten baars de heer C A A Dudok de Wit roeier Dirk van der Kent 4e Prijs Voor den kleinsten baars de heer Zeegers roeier B Verhoek De mpeste deelnemers gebruikten kleine vischjes en wormen Van krabbetjes schijnen de ilnisser baarzen den smaak nog niet geheel beet te hebben tenminste bijzonder happig waren ze er niet op Met een hartelijke toespraak van den heer Frans Anderheggen werd namens de deelnemers aan het feest den heer L C Dudok de Wit een prachtig majolica servies versierd met visschen aangeboden waarbij een album was gevoegd met humoristische teekeningen van den heer Jan Feith bevattende de namen der gasten STADSNIEUWS GOUDA 25 luli 1899 Voor de heden gehouden herstemming voor 2 leden patroons voor de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven werden uitgebracht 16 stemmen Gekozen werden de bh C P W Dessing met 11 st en H A Diestelhorst met 9 st Voor do a s kermis die 31 Juli aanvangt zijn by den marktmeester de navolgende aanvragen on standplaatsen mgekomen 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 10 8 10 87 IJ 3 7 68 8 03 8 10 8 17 8 88 8 17 8 88 10 41 10 81 8 60 9 89 9 68 10 08 10 18 10 88 9 68 10 88 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 8 18 8 80 11 1 I Verhagen en Barendse schouwburg A Te we stooracaroussel G Wolfs hippodrome H Fey the American biograph Eerm Geissel cristal palais spiegel dwaaltuin en panopticum E Dobbelaere panorama H B Busnac bercnlen atletentent H Grönkorn kinematograaf FrauQois Beinier dame géanté physicienne Gübbels rad van avontuur D Nederlof vischvermaak C Zuidam oefeningstent J J Dauphin electrisch vischvermaak Aan het gebouw van het prov bestuur te s Gravenhage werd gisteren o a aanbesteed Het vernieuwen van bazaltmuur het maken van beschoeiingen en het vernieuwen van steenglooiïng langs de Gouwe onder de gemeenten Waddingsveen ea Boskoop Minste inschrijver was C Zanen Hzn te Amracrstol voor f 27 134 De kegelwedstrijden te Overschie ziJn eergisteren aangevangen 27 vereenigingen waaronder 7 met een dubbel v ftal namen aan het concours deel Dientengevolge zal ook de korpswedstrp den 30en dezer worden voortgezet De stand was eergisterenavond als volgt Korpswedstrp Harmonie alhier 145 p Festina Lente Rotterdam 128 p Recht naar t doel Rotterdam 99 p De Vliegende Hollander Haarlem 147 p Alle negen alhier 120 p Houdt plank alhier 141 p De heer P J Jager van Houdt plank alhier heeft het hoogste aantal 46 punten voor den koningsprijs Personeele wedstrijd N J v d Wouden alhier 55 p P J van Gulik jr Haarlem 53 p R Seibert Rotterdam 2 p G Steenland alhier 52 p J A v d Berg Haarlem 51 p N A v d Ree alhier 51 p A Vellekoop Schiedam 49 p Hoogste serie in 3 kaarten G Steenland alhier 148 punten Door Burg en Weth is het volgende ingekomen stuk aan de Raadsleden toegezonden No 70 Gouda 22 Juli 1899 Onderwerp Adre Th Boot en H van der Fooi bouwen van woningen Korte Akkeren Den 23 Januari j l ontvingen wjj van Th Boot metselaar alhier een adres waarin hij ons verzocht een gedeelte bouwgrond naast de Begraafplaats aan de voorzijde dicht te mogen plempen en aan de achterzijde bü de bouwhoeve van den beer Verkleij dicht te plempen of te overbruggen Na mondelinge toelichting van dit verzoek werd hem bji ons besluit van den 30 Januari j L No 5 vergunning verleend lo om de sloot loopende langs de Noordoostzpe van de kadastrale porceelen sectie E Nos 560 en 291 van de scheidingssloot tusschen de porceelen sectie E Nos 560 en 941 tot aan de Algemeene Begraafplaats te dempen en zulks onder eenigc voorwaarden en 2o om een brug te leggen over de sloot loopende langs de Zuid westziJde van het perceel sectie E No 295 onder voorwaarde dat de brug volgens aanwijzing van den ge meentebouwmeester en ten genoegen van ons College zou worden gemaakt ter breedte van 4 M met ijzeren leggers en steenen landhoofden Voorts werd aan adressant te kennen gegeven dat wanneer hij op het door hem bedoelde terrein gebonwen mocht wenschen op te richten de bouwlfln in verband met geldende wetsbepalingen gelegen moest zijn op een afstand van minstens 50 M van de Algemeene Begraafplaats en dat wanneer hj verder langs de op te richten gebouwen een weg mocht wenschen aan te leggen hij zich nader tot ons College had te wenden Deze laatste kennisgeving achtten wjj noodig met het oog op de toen in voorbereiding zijnde en sedert vastgestelde Verordening regelende de bouwpolitie in deze gemeente doch vooral met het oog op adressants mondeling medegedeelde voornemen den aan te leggen weg later aan de gemeente in eigendom en onderhond over te dragen Genoemde Th Boot wendde zich den 14 Februari j l bij een door H van der Pool timmerman alhier mede onderteekend adres op nieuw tot ons met het verzoek de boven onder lo bedoelde sloot slechts gedeeltelijk ter lengte van 20 M te dempen aangezien de eigenaar van het bij de Begraafplaats gelegen gedeelte niet genegen was mede te werken om de geheele sloot te dempen Dit verzoek werd bij ons besluit van 7 Maart d a V No 7 toegestaan Beide bouwondernemers hadden den 3 Februari j l waarschijnlijk naar aanleiding van de in ons besluit van 30 Januari vervatte kennisgevmg tot ons College verder eene aanvraag gericht om voor de te bouwen woningen uitgang te hebben op den ter zijde daarvan loopenden openbaren weg de Korte Akkeren Aangezien deze weg daar ter plaatse hun eigendom is kon bij ons tegen het verzoek geen bezwaar bestaan hetgeen hun is bericht b om schrÜTon van 31 Maart jj No 297 WJ voegden znlks naar aanleiding van htm wel te kennen gegeven doch niet uitgevoerd voornemen om dit stukje van de Korte Akkeren aan de gemeente in eigendom at te staan daaraan de herinnering toe dat de openbare weg de Korte Akkeren voor zoover deze aan hen toebehoort volgens Artikel 18 der nieuwe Verordening op de bouwpolitie door hen en voor hunne rekening ten onzen genoegen in behoorlijken staat moest worden onderhouden en verlicht Van eenig begm van uitvoering van het nplan der beide ondernemers om langs de in aanbouw zijnde huizen tusschen do Korte Akkeren en de Lafage Korte Akkeren een straat te maken door een brng met de Lange Korte Akkeren te verbinden en uitkomende op het hun toebehoorende gedeelte van den openbaren weg de Korte Akkeren mochten wij nog niets bemerken Wel bleken zjj voornemens op het bouwterrein naast de Algemeene Begraafplaats meerdere huizen te bouwen en wilden z daartoe teekeningen ter goedkeuring indienen terwijl een hunner de wenschelijkheid kwam bepleiten dat meerbedoelde brug door en op kosten van de gemeente zou worden gemaakt Daardoor is de misschien geheel ongegronde vrees opgewekt dat zonder ingrijpen van onze zpe evcnwpig aan de Begraafplaats eene rtj woningen zou tot stand komen gelegen langs een weg die geheel zou passen bjj de in aoo treurigcn toestand vcrkeerende overige wegen in dat stadsgedeelte dat wederom gevolgd zou worden de gewoonte van zoo vele bouwondernemers waaraan Artikel 13 der nieuwe Bouwverordening bedoelt een einde te maken Van onzentwege ziJn daarom genoemde personen gewezen op den inbond van dat artikel dat verbiedt een weg aanslnitende aan een open baren weg aan te leggen of door aanbouw te verlengen of uit te breiden tenzij met vergunning van den Eaad die de rooilijn het peil en de wjjze van bestrating of verharding en van rioieering van den weg bepaalt Th Boot en H van der Pool dienden daarpit aan den Raad den 29 Juni j l een adres in houdende verzoek om voort te mogen gaan met het bouwen van woningen op het stuk land naast de Algemeene Begraafplaats waartoe zj volgens het adres in Maart jJ reeds van ons College vergunning hebben verkregen hetgeen echter volkomen onjuist is doch hetgeen zy nu verplicht zjjn aan den Raad aan te vragen Verder verzoeken zij Uwe Vergadering vergunning om een brug te leggen over de sloot gelegen tusschen het door bon te bebouwen perceel en den openbaren weg de Lange Korte Akkeren Ofschoon artikel 13 der Verordening regelende de bouwpolitie aan de adressanten bekend bljjkt te zjjii hebben zjj de bewoordingen van dat artikel niet gevolgd vragen iZij niet de vergunning om een weg aansluitende aan den openbaren weg de Korte Akkeren aan te leggen of uit te breiden doch zij verzoeken s Kaads toestemming om voort te mogen gaan met het bouwen van huizen op het stuk land naast de Algemeene Begraafplaats waartoe de Raad geen verdunning heeft te verleonen Het komt ons toch geraden voor hun verzoek op te vatten fils een verzoek tot het aanleggen van een Weg in verband met de oorspronkelijk aan bus College en den gemeente bouwmeester medegedeelde bedoeling den aan te leggen Weg aan de gemeente in eigendom aan te jjieden dienen dan de te stellen voorwaarden rekening te houden met het eventueel voor rekening der gemeente komende onderhond van dien weg Met het oog op de ptrook van 50 M breed die voor de woningen onbebouwd moet blijven kan echter de breedte van den weg op 5 M worden gesteld Het tweede gedeelte van hnn verzoek betreffende het overbruggen der sloot behoort tot de competentie van ons College niet krachtens artikel 29 der Verordening regelende de bouwpolitie aangezien de sloot iiiet is te beschouwen als een openbaar tvater maar krachtens artikel 151 der Algemeene Politieverordening Het komt ons in r geval raadzaam voor af te wpen van voorschriften door ons gegeven aangaande de te maken brug die volgens de bedoeling der adressanten later eveneens aan de gemeente in eigendom en onderhoud on worden overgedragen Resumeerende hebben wij de eer den Raad voor te stellen aan de adressanten te kennen te geven lo dat voor het bouwen van woningen op het aan adressanten toebehoorende terrein bü de Algemeene Begraafplaats geene verdunning van den Raad noodig is doch dat Walmeer langs die woningen geen weg wordt aangelegd bestemd voor het publiek adrestónten orden opmerkzaam gemaakt op artikel 17 der Verordening regelende de l ouwpolitie 2o dat wanneer het het voornemen van adressanten is op de kadastrale porceelen Opgenomen In Verslag No 7 van 1899 sectie E Nos 560 en 295 een openbaren weg aan te leggen aanslnitende eenerzüds aan de Korte Akkeren anderzüds door middel van een brug te verbinden met de Lange Korte Akkeren de Raad daartoe de krachtens artikel 13 der Verordening regelende de bouwpolitie vereischte vergunning verleent onder de volgende voorwaarden a de rooiiyn dat is de IJn waarlangs de voorgevels der op de perceelcn te stichten woningen zullen worden gebouwd zal zjH eene lün op een afstand van 50 M evenwüdig loopende aan de Noord oostelüke grens Van de Algemeene Begraafplaats hl fde weg zal hebben eene breedte van 5 M gerekend van de voorgevels der woningen en van het aangrenzende terrein aan de zjde der Begraafplaats worden afgescheiden door eene afsluiting ten genoegen van Burgemeester en Wethouders e de weg zal zün eene straat ter breedte van 4 M gerekend van de onder h bedoelde afsluiting zal de bestrating geschieden met Waalklinkers terwöl langs de woningenter breedte van 1 M gebruik zal mogen gemaakt worden van eene andere klinkorsoort alles ten genoegen van Bnrgomeester en Wethouders d de kruin van de straat zal moetenliggen op 0 70 M boven het zomerpeil vanden Oostpolder of op 1 30 M beneden Amsterdamsch peil e in de straat zal worden gelegd eenebuisleiding van Engelsche aarden buizen wüd 25 cM op fundeerplaten met kespen welke buisleiding uitsluitend zal mogen dienen tot afvoer van hemelwater in de buisleiding zullen worden gesteld acht grooteÜzeren straatkolken model Gouda oen enander ten genoegen van Burgemeester enWethouders f de ri ileering en bestrating van denweg zal geschieden ni ar gelang daar langswoningen gereed komen met dien verstandedat de rioieering en bestrating van dengeheelen weg ten genoegen van Burgemeesteren Wethouders in ieder geval zal zjju voltooid op 1 Juli 1901 3o dat de adressanten zich wat betreft de overbrugging van de sloot ten Zuid westen van het perceel Sectie E No 295 hebben te wenden tot Burgemeester en Wethouders BüRnAMUACHT Beroepcn lig do Ned hervormde kerk alhier ds P Boknin te Oorinchem Blkiswuk Beroepen bü de Gertiformeerde kerk alhier ds H R Nieborg te Witmarsnm Lekkekkhrk Zondag haddenl vanwege de zeilvereeniging Lekkerkerk zoilwedstrüden plaats voor scherpe en ronde vaartuigen voorafgegaan door vcw winipcltoi ht onder het admiraalschip Heat lier li ll met den heer W J van Volleiihftven uit Rufterdam als vlootvoogd Er nameui aan deel 14 vaartnlgen waarvan 8 uit Kotterdam voorts uit Krimpen a d Lek Krimpen a d IJssel Lekkerkerk Bolnes Kinderdük enz De vaartuigen waren rjjk gepavoiseerd en er werden cirkelgangen gemaakt rondom het admiraalschip De uitslag der wedstrüden was al volgt Ringzeilen scherpe vaartuigen Ie prüs Phoenix eig 1 de Jong Tr Lekkerkerk 2e pr Tohanna eig H Smit l inderdijk 3e pr Elisabeth C Hooykaas Rotterdam 4e pr Havik H T Schutter Rottordam De twee laatste vaartuigen behaalden evenveel punten waarom de prjjs bü loting werd toegekend Dito ronde vaartuigen Ie prü Nestor eig Bakker Nienwerkerk a d IJsel 2e pr Nieuwerkerk eig M I Molenaar Nienwerkerk a d IJsel 3e pr Elisabeth eig C Hooykaas Rotterdam De derde prjjs werd toegekend bü loting met Celostine van C G M Driebeek te Rotterdam die evenveel ponten behaalde De wedstrüden die gehouden werden op de Lek werden door fraai weder begunstigd er woei een tameiüke bries die den zeilers goed van pas kwam De prüzen bestonden uit kunstvoorwerpen uitgeloofd door do vereeniging of door oen harcr leden HcnooimovKN Zondag overleed alhier in den ouderdom van 76 jaren do heer G H Westbroek vroeger büna 50 jaren het zeer verdien stelüke hoofd der openbare school voor m n lager onderwüs in deze gemeente en niet minder gunstig bekend wegens het uitstekend instituut dat gedurende tal van jaren onder züne bekwame leiding aan die school verbonden was Ook in vele andore betrekkingen was hü zeer nuttig werkzaam INGEZONDEN R jks Po8t8paarbank Tot hen die zich ten aanzien van dienstaangelegenheden scbriftelük tot hom willen wenden richt de ondergeleekende nogmaals het beleefd verzoek niet op het adres aan zfne ambtelijke kwaliteits aanduiding jja familienaam toe te voegen Immers wanneer in laatstgenoemden zin mocht zün gehandeld worden natuurlük de brieven als van geheel particulieren aard beochonwd en dientengevolge bg züne afwezigheid Af hem nagezonden t t tot züne terugkomst tor Directie ongeopend in bewaring gehouden Hierdoor kan de ervaring heeft het herhaaldelük geleerd buiten schuld des ondergcteekende o der onder hem ressorteerende ambtenaren belangrüke vertraging in de afdoening der zaken ontstaan en dientengevolge aan de belanghebbenden ongerief ja soms nadeel worden berokkend Vooral is dit het geval wanneer de schrflvers inleggers zyn die geheel of gedeeltelyk hun tegoed opeischen Meer büzonder wat deze personen betreft is het derhalve van groot gewicht te achten dat zü geheel in hun eigen belang aan het verzoek des oiidergetoekenden gehoor geven Amsterdam 24 Juli 1899 De Directeur der Küks Postspaarbaiik Sasskh Onder gunstig weer en onder een overdruk bezoek had Zondag op het Sportterrein te s Hago de wedstrüd tusschen Fischer en Cordnng plaats Vooraf ging I Liefhebbers 1 Eng mjl 1609 M Tüd 2 min 55 sec Prüzen verguld zilv zilv en bronzen mod 1 Christian Amsterdam 2 min 45Visec 2 Smout Bergen op Züom 3 Lindonk den Onmiddellük hierop volgde wedstrpdover 100 KM 250 ronden tusschen Cordang en Fischer Do Hollander verscheen het eerst op de baan gekleed met een tricot in de kleuren der Rotterd Wielvereeniging Thor waarvan hü lid is met een armstrik in de nationale kleuren Daverende toejuichingen weerklonken bü züne verschüning maar ook Fischer werd met gejuich ontvangen Cordang bad zyn eigen gangmaking bestaande uit motortandems Fischer maaktts gebruik van motors aangeboden door de baandirectie Bg het afgaan gaat Fischer vooruit Cordang volgt achter zün motor bemand met de bekende gangmakers hampoiseau en Pastaire Het gaat niet bard en hot begin is blükbaar voor velen eene teleurstelling Fischer blylt gedurende 10 KM voortdurend voor op korten afstand gevolgd door Cordang Deze afstand werd goreden in den slechten tüd van 12 min IO s sec Daarna is t Cordang die de leiding neemt maar van een grooten voorsprong is geen sprake Het liet zicli dan ook aanzien dut van rocordverbetering niets zou komen De 20 KM worden gereden in 24 min 5 f i sec een tpd gemaakt door Fischer die intusschen zün rug weer aan den Hollander liet zien De tijden van 30 KM en 40 KM zün resp 37 min 25 sec on 49 min 57 i sec Dan komt eerst de ware stryd De boenen van den taaien Hollander komen los Do verwachtingen zullen ovcrtrollen worden Fischer begint toekenen van vermoeidheid te geven Cordang daarentegen versnelt zgn gang Na 127 ronden 42 KM ongeveer gaat Cordang voornit om daarna niet moer ingehaald te worden In bl n unr rydt bü 48 KM 268 M 50 KM gaan in 1 uur 1 min 58 i sec Het gaat al harder en harder In de laatste 50 KM rüdt de Hollander zgn tegenstander niet minder dan elTl malen voorbü In twee nur is gereden 96 KM 796 meter De geheele afstand 1 X KM ten slotte in 2 unr 4 minuten 18 sec Hollandsch record Met 11 t baan voorsprong vliegt onlang zjn gangmaking loslatende over de eindstreep Aan de toejuichingen scheen schier geen einde te komen Kransen van de directie en van bet baanbestuur werden den overwinnaar omgehangen De Delftsche wielrüdersvereeniging Tavenu bood bauj eerelid een prachtig bloemstuk aan De volksliederen weerklinken en nogmaals én spontaan gejnich voor beide rydcra Toen liepen de rangen leeg in één oogwtmk De belangstelling voor het laatste nummer was niet groot meer No 3 Beroepsrüders 1 E M Prüzen f 60 f 40 en f 20 1 Jansen Hotterdam tüd 3 min 27 2 V d Bruggen s Hertogenboscb 3 v d Knoop Amsterdam Wü vernemen dat de Duitscher onmiddollflk na aïoop Cordang heeft uitgedaagd tot een match over 50 KM te rüden 30 Juli op de Haagsche baan ATJEH Bü de regeermg is gisteren uit Atjeh het volgend telegram ontvangen Twaalf dagen in dp Pasoistreek gepatrouilleerd Nergens vèird tegenatand on